Personal Narrative Writing-2

of 20

 • date post

  11-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Personal Narrative Writing-2

 • 7/23/2019 Personal Narrative Writing-2

  1/20

  Blsguhswug Oncgbv

  8WdlsQguvndhb Dhuuhslpg

  9

 • 7/23/2019 Personal Narrative Writing-2

  2/20

  Blsguhswug Oncgbv

  Fhd |nw smldj n` hd ldsgugvsldi vsnu| sn sgbb vnogndg

  henws |nwuvgb`> H vsnu| smhs sgbbv henws h qguvndhb

  g}qgulgdfg lv fhbbgc h qguvndhb dhuuhslpg$ H qguvndhb

  dhuuhslpg euldiv sn bl`g h ogonuhebg gpgds$ Ls sgbbv ymhs

  mhqqgdgc hdc mny smg yulsgu `gbs henws smg g}qgulgdfg$

  Bghudldi `uno Yulsguv

  Ughc smg `nbbnyldi g}hoqbgv n` h qguvndhb dhuuhslpg$

  Ymhs vsnulgv cn smg yulsguv vmhug> Smldj henws smg ynucv

  smg yulsguv wvg sn sgbb smg vgxwgdfg n` gpgdsv$ Ymhs clc smg|

  vh| sn vmny mny smg| `gbs henws smg g}qgulgdfg>

  Vh|ldi Innc/E|gSmg dlims eg`nug Hwds Yhjh bg`s" Ouv$ Vwihu ldplsgc wv hbb

  sn mgu mnwvg `nu clddgu$ Ls yhv smg `luvs slog yg hbb ins ldplsgc

  snigsmgu" hdc Ouv$ Vwihu wvgc mgu egvs fmldh hdc mgu qbhsgc

  vlbpguyhug hdc ehjgc h eli mho$

  Vmg ihpg Hwds Yhjh h eghcgc fnld qwuvg hdc vgpguhb

  mwiv hdc vhlc vmg olims gpgd in sn Khqhd vnogch| sn

  plvls mgu$

  Hdc Hwds Yhjh vhlc" Lbb eg yhlsldi `nu |nw" kwvs smg yh|

  vmg vhlc vmgc yhls `nu og$

  Smg dg}s onudldi" Ohoh" Qhqh" Knkl" hdc L snnj Hwds

  Yhjh sn Vhd @uhdflvfn sn smg vhog qlgu ymgug ygc indg sn

  oggs mgu$ Hdnsmgu eli vmlq yhv egusmgc smgug" yhlsldi sn shjg

  mgu ehfj sn Khqhd$\nvmljn Wfmlch" `uno H Khu n` Cughov

  HDCYULSG

  SM DJ

  Qwuqnvg

  Ym| cn qgnqbg bljg

  sn yulsg qguvndhb

  dhuuhslpgv> Ym| cn

  nsmgu qgnqbg bljg sn

  ughc smgo> Kns cnyd

  |nwu smnwimsv ld

  |nwu knwudhb$

  Qguvndhb Dhuuhslpg

  =

 • 7/23/2019 Personal Narrative Writing-2

  3/20

  Blsguhswug Oncgbv

  Smldjldi Bljg h Ughcgu

  8$ Ld smg fnuugfs nucgu" dhog

  smg vgxwgdfg n` gpgdsv `unoVh|ldi Innc/E|g$

  5$ Vwoohul{g Vshusldi smg Yggj

  e| sgbbldi lsv egilddldi" olccbg"

  hdc gdc$

  Smldjldi Bljg h Yulsgu

  6$ Ymhs slog/nucgu ynucv clc smg

  hwsmnu wvg sn sgbb |nw smg nucgu

  n` gpgdsv ld Vh|ldi Innc/E|g>

  3$ Mny clc smg hwsmnu n` Vshusldi

  smg Yggj wvg qhuhiuhqmv sn

  nuihdl{g mlv qguvndhb dhuuhslpg>

  QUHFSLFGHDC HQQB\

  Vshusldi smg Yggj

  Lo h qugss| ghv|inldi vnus n` qguvnd"

  hdc ls shjgv h bns sn igs og wqvgs$ YmgdL ynjg wq |gvsguch|" L mhc dn lcgh n`ymhs yhv ld vsnug$ Smgug yhv h mwig honwdsn` ohsm mnogynuj cwg" ews L mhc cndg smgynuj ld dn slog$ L yhv bnnjldi `nuyhuc snsmg qbh| ugmghuvhb" snn$

  Hs vfmnnb" smg ohsm sghfmgu fnbbgfsgcnwu mnogynuj$ Dn yndcgu ls mhc vggogc

  vn ghv|L mhc cndg smg yundi qhigv( Smgugvs n` smg onudldi yhv `ldg" g}fgqs L dghub|vquhldgc o| khy su|ldi sn ghs smg vdhfj L mhcqhfjgc ld o| ehfjqhfj$ Ls swudgc nws sn eg huweegu fnnjlg smhs Ygdc| mhc vblqqgc ld$

  Hs bhvs ls yhv slog `nu nwu qbh| ugmghuvhb$Eughj h bgi" vhlc Cgdlvg$ Smg cnfsnu bhwimgcvn mhuc ymgd L snbc mlo smg vsnu| smhs Lhbonvs jlfjgc mlo ylsm smg qbhvsgu fhvs mgmhc kwvs qws nd o| bg`s `nns$

  Ohujwv Ehjgu

  7$ Ughcldi Hfunvv Sg}sv Fnoqhug smg qguvndhb g}qgulgdfgv n` smg syn

  yulsguv$ Yulsg henws mny smglu `ggbldiv olims mhpg eggd hbljg nu cl``gugds$

 • 7/23/2019 Personal Narrative Writing-2

  4/20

  Blsguhswug Oncgbv

  Qguvndhb Dhuuhslpg

  H Qguvndhb G}qgulgdfg

  Ugughc Vh|ldi Innc/E|g e| \nvmljn Wfmlch nd qhig =$

  Ymn lv smg dhuuhslpg henws> Mny cn |nw smldj smg yulsgu `gbs>

  Hdc Hwds Yhjh vhlc" Lbb eg yhlsldi `nu |nw" kwvs smgyh| vmg vhlc vmgc yhls `nu og$

  Smg ynucog ug`guv sn smg hwsmnu" ymn lv hbvn smg

  dhuuhsnu$Hwds Yhjh ug`guv sn smg hwsmnuv hwds$ Smgvg fbwgv

  sgbb |nw smhs smg dhuuhslpg lv henws smgvg syn qgnqbg$

  @luvs/Qguvnd Qnlds n` Plgy

  \nvmljn Wfmlchv qguvndhb dhuuhslpg wvgv smlv vgdsgdfg sn

  sgbb ymhs mhqqgdgc cwuldi h `holb| clddgu$ Mny cn |nw jdny

  smhs smg hffnwds lv ehvgc nd smg hwsmnuv qguvndhb g}qgulgdfg>

  @uno ymnvg qnlds n` plgy lv smg vsnu| egldi snbc>

  Ls yhv smg `luvs slog yg hbb ins ldplsgc snigsmgu" hdc Ouv$

  Vwihu wvgc mgu egvs fmldh hdc mgu qbhsgc vlbpguyhug hdc

  ehjgc h eli mho$

  Smg ynuc yg ldclfhsgv smhs smg hwsmnu yhv qhus n` smg

  hfslnd hdc lv cgvfuleldi mgu qguvndhb nevguphslndv$

  H qguvndhb dhuuhslpg lv h `nuo n` yulsldi smhs sgbbv ymhs mhq/qgdgc sn |nw" ldfbwcldi ymhs |nw clc hdc mny |nw `gbs henws

  smg g}qgulgdfg$ H innc qguvndhb dhuuhslpg;

  sgbbv h vsnu| `uno qguvndhb g}qgulgdfg$

  g}qugvvgv smg yulsguv `ggbldiv e| wvldi smg `luvs/qguvnd

  qnlds n` plgy$

  mhv hd ldsgugvsldi egilddldi" olccbg" hdc gdc$

  vmhugv gpgdsv ld h vgxwgdfg smhs ohjgv vgdvg$

  wvgv slog/nucgu ynucv sn fnddgfs lcghv hdc vmny smg

  vgxwgdfg n` gpgdsv$

  IWLCGBLDGV

  81

 • 7/23/2019 Personal Narrative Writing-2

  5/20

  Blsguhswug Oncgbv

  QUHFSLFGHDC HQQB\

  Fughsg h @ghswugv Fmhus

  8$ Blvs smg `ghswugv n` h innc qguvndhb dhuuhslpg$

  5$ Ugughc Vshusldi smg Yggj e| Ohujwv Ehjgu nd

  qhig

  Slog/Nucgu Ynucv

  Sn mgbq |nwu ughcguv wdcguvshdc |nwu g}qgulgdfg `uno

  egilddldi sn gdc" |nw fhd wvg slog/nucgu ynucv hdc qmuhvgv$

  Vnog g}hoqbgv n` slog/nucgu ynucv hug`luvs" eg`nug" hdcdg}s$

  Smg dg}s onudldi" Ohoh" Qhqh" Knkl" hdc L snnj Hwds

  Yhjh sn Vhd @uhdflvfn sn smg vhog qlgu ymgug ygc indg

  sn oggs mgu$

  Ymhs slog/nucgu qmuhvg clc smg hwsmnu wvg>

  88

 • 7/23/2019 Personal Narrative Writing-2

  6/20

  QUNFG

  VV

  HDCYULSG

  SM DJ

  Hwclgdfg

  Mny ylbb |nwu

  hwclgdfg ld`bwgdfg

  smg snqlf |nw fmnnvg

  `nu |nwu qguvndhb

  dhuuhslpg> Yulsg |nwu

  lcghv ld |nwu knwudhb$

  QUNFG

  VV

  Qugyulsg

  Qguvndhb Dhuuhslpg

  H qguvndhb dhuuhslpg lv h suwg vsnu| smhs cgvfulegv hd

  gpgds nu g}qgulgdfg `uno |nwu bl`g$ Yulsldi h qguvndhb dhuuh/

  slpg hbbnyv |nw sn vmhug hd g}qgulgdfg ylsm nsmgu qgnqbg$

  Qwuqnvg hdc Hwclgdfg

  Smg qwuqnvg n` yulsldi h qguvndhb dhuuhslpg lv sn

  g}qugvv |nwu smnwimsv hdc `ggbldiv henws hd g}qgulgdfg$ Ls

  lv hbvn sn ldsgugvs hdc gdsgushld |nwu ughcguv" nu hwclgdfg$

  Eg`nug yulsldi" |nw dggc sn smldj henws |nwu hwclgdfg$

  Ymn ylbb eg ughcldi |nwu qguvndhb dhuuhslpg> Mny ylbb |nw

  vqghj sn |nwu hwclgdfg smunwim |nwu yulsldi> Mny ylbb

  |nw nucgu |nwu gpgdsv hdc qugvgds |nwu lcghv>

  Fmnnvg h Snqlf

  Egild |nwu yulsldi e| ohjldi h blvs n` |nwu ogonuhebg

  g}qgulgdfgv$ Smldj henws ymlfm g}qgulgdfg |nw ynwbc bljg

  onvs sn vmhug$

  H`sgu fmnnvldi h snqlf" g}qbnug lcghv e| ohjldi h blvs

  n` gpgdsv nu cgshlbv smhs |nw ugogoegu henws |nwu g}qg/

  ulgdfg$ Hbvn ldfbwcg vnog n` |nwu smnwimsv hdc `ggbldiv

  henws smg gpgdsv$ Bhsgu" |nw ylbb nuihdl{g smgvg lcghv$

  Qugyulsg

  Mgug lv mny Lg}qbnugc o| lcghv$

  Oggsldi O| Vwoogu Inhb

  Vgs h inhb sn vylo hfunvv smg bhjg hs fhoq

  Ohcg h qbhd sn oggs o| inhb

  Snbc o| holb| henws o| qbhd

  Hvjgc smg fnwdvgbnuv sn mgbq og suhldO| `hpnulsg fnwdvgbnuv dhog yhv Cgugj

  Suhldgc `nu yggjv

  Smg yhsgu vmldgc

  Qgnqbg fhog sn fmggu og nd

  Bldch plcgnshqgc smg gpgds

  Vnogndg unygc hbndivlcg og ld h enhs

  L gdcgc wq oggsldi o| inhb

  85

 • 7/23/2019 Personal Narrative Writing-2

  7/20

  CUH@S

  UGPLVG

  QUNN@UGH

  QWEBLVM

  QUGYULSG

  O H LD LCG H O H Q

  Nuihdl{g Ohld Lcgh hdc Cgshlbv

  H qguvndhb dhuuhslpg cgpgbnqv `uno ndg ohld lcgh$

  \nw smgd hcc vwqqnusldi cgshlbv sn smg ohld lcgh sn

  cgpgbnq |nwu dhuuhslpg$ Sn qbhd |nwu qguvndhb dhuuhslpg"

  |nw fhd wvg h ohld lcgh ohq$ Vnog cgshlbv oh| dns eg

  loqnushds sn ldfbwcg ld |nwu vsnu|$ Ymhs cgshlbv `uno mlvblvs clc smg yulsgu bghpg nws n` mlv fmhus>

  QUHFSLFGHDC HQQB\

  Qbhd \nwu Nyd Qguvndhb Dhuuhslpg

  8$ Smldj henws |nwu qwuqnvg hdc hwclgdfg$

  5$ Euhldvsnuo h blvs n` ogonuhebg g}qgulgdfgv$

  6$ Fmnnvg h snqlf hdc g}qbnug lcghv henws ls$

  3$ Wvg h ohld lcgh ohq sn nuihdl{g |nwu lcghv$

  Vgs h inhb snvylo hfunvv smg bhjg

  hs fhoq

  O| `ugldcv fhog snfmggu og nd

  Hvjgc smg fhoq

  fnwdvgbnuv sn mgbqog suhld

  Vnogndg uncg ld henhs dg}s sn og

  Ohld lcgh; Vyho hfunvv smg bhjg hs

  smg gdc n` vwoogu fhoq

  O| vlvsgu Bldch gpgdplcgnshqgc smg gpgds

  Ohcg h qbhd snoggs o| inhb

  Suhldgc `nu yggjv L gdcgc wq oggsldio| inhb

  Clc |nw smldj henws|nwu qwuqnvghdc hwclgdfg>

  Clc |nw ohjg h blvs n`g}qgulgdfgv>

  Clc |nw fmnnvg h snqlfhdc g}qbnug lcghv>

  Clc |nw wvg h fmhus snnuihdl{g |nwu lcghv>

  Clc |nw vwqqnus |nwuohld lcgh ylsmloqnushds cgshlbv>

  Cn |nw dggc sn cnhd| ugvghufm>

  86

 • 7/23/2019 Personal Narrative Writing-2

  8/20

  QUNFG

  VV

  Ymhs Gbvg Cn L

  Dggc sn Jdny>

  Ymhs lv smg dhog n` smg bhjg>

  Ymn unygc hbndivlcg og ld

  smg enhs>Mny bndi clc L suhld>

  Ymgug Fhd L @ldc smg

  Ld`nuohslnd>

  G/ohlb h fnwdvgbnu sn `ldc nws$

  Yhsfm mnog onplg n` smhs

  ch| hs fhoq$Ughc o| clhu| gdsulgv `nu

  smhs vwoogu$

  Qguvndhb Dhuuhslpg

  Qugyulsg Ugvghufm hdc Ldxwlu|Yulsguv Ugvnwufgv

  \nw oh| mhpg sn cn ugvghufm sn igs onug ld`nuohslnd

  `nu |nwu qguvndhb dhuuhslpg$ Egild e| yulsldi h blvs

  n` xwgvslndv$ Smgd cgflcg ymhs ugvnwufgv |nw dggc ld

  nucgu sn hdvygu ghfm xwgvslnd$

  Fndcwfs hd Ldsguplgy

  Hd ldsguplgy lv h fndpguvhslnd ylsm hdnsmgu qguvnd `nu

  smg qwuqnvg n` ihldldi ld`nuohslnd$ Ndg qguvnd hvjv xwgv/

  slndv" hdc smg nsmgu qguvnd hdvyguv$ Hd ldsguplgy fhd shjg