PERSEPSI BAKAL-BAKAL GURU LEPASAN UNIVERSITI …€¦mengikuti latihan-latihan atau kursus-kursus...

of 28/28
PERSEPSI BAKAL-BAKAL GURU LEPASAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TERHADAP TAHAP KESEDIAAN MEREKA MENGAJAR MATA PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS SABARIAH BINTI SARIGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
 • date post

  22-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PERSEPSI BAKAL-BAKAL GURU LEPASAN UNIVERSITI …€¦mengikuti latihan-latihan atau kursus-kursus...

 • PERSEPSI BAKAL-BAKAL GURU LEPASAN UNIVERSITI

  TEKNOLOGI MALAYSIA TERHADAP TAHAP KESEDIAAN

  MEREKA MENGAJAR MATA PELAJARAN SAINS DAN

  MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS

  SABARIAH BINTI SARIGAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PERSEPSI BAKAL-BAKAL GURU LEPASAN UNIVERSITI TEKNOLOGI

  MALAYSIA TERHADAP TAHAP KESEDIAAN MEREKA MENGAJAR MATA

  PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS

  SABARIAH BINTI SARIGAN

  Laporan projek ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan

  (Fizik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  MAC, 2004

 • iii

  Untuk nenek yang disanjungi

  Hanya doaku untukmu

  Untuk ibu yang dihormati

  Jasamu sumber kejayaanku

  Untuk adinda yang diingati

  Kejayaanku ini cabaran buat kalian

  Untuk semua keluarga, sanak saudara dan rakan taulan

  Segala jasa, doa dan sokongan kalian

  Akan kuabadi dalam ingatan

 • iv

  PENGHARGAAN

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

  Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t. Dengan keizinan serta limpah

  kurnianya dapat saya menyiapkan Laporan Projek Sarjana Muda ini. Selawat serta

  salam ke atas junjungan baginda Rasulullah s.a.w, keluarga baginda, para sahabat, para

  syuhada’, para ambia’ serta para pejuang Islam keseluruhannya.

  Setinggi-tinggi penghargaan ikhlas dirakamkan kepada Prof. Madya Dr. Othman

  Bin Md. Johan selaku pensyarah pembimbing projek ini yang telah memberi panduan,

  kerjasama serta iltizam sepenuhnya. Berkat dedikasi serta kesungguhan beliau segala

  kerumitan dapat diatasi.

  Penghargaan juga ditujukan khas buat keluarga dan sahabat handai yang sentiasa

  memberi dorongan dan nasihat dari segenap bidang meniti perjuangan serta kesabaran

  menanti kejayaan ini.

  Akhir kata semoga Allah s.w.t melimpahkan rahmat ke atas mereka yang telah

  menyumbangkan kerjasama untuk menyiapkan Laporan Projek Sarjana Muda ini.

  Terima kasih yang tidak terhingga buat kalian semua.

  Amin, Amin Ya Rabbal Alamin.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini dijalankan bertujuan meninjau persepsi bakal-bakal guru terhadap

  tahap kesediaan mereka untuk mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik dalam

  bahasa Inggeris. Tahap kesediaan dalam kajian berbentuk deskriptif ini difokuskan

  kepada tiga aspek utama iaitu minat, keyakinan dan kemampuan bakal-bakal guru untuk

  mengajar menggunakan bahasa Inggeris. Seramai 220 orang pelajar tahun akhir yang

  mengikuti jurusan Pendidikan Sains dan Matematik di Universiti Teknologi Malaysia,

  Skudai telah dipilih secara rawak sebagai responden. Instrumen kajian yang digunakan

  ialah soal selidik yang terdiri daripada tiga bahagian di mana Bahagian A mengandungi

  maklumat berkenaan latarbelakang responden manakala Bahagian B dan Bahagian C

  mengandungi maklum balas responden terhadap persoalan-persoalan kajian. Maklum

  balas yang diterima diukur menggunakan skala lima mata dan seterusnya dianalisis

  menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 11.5. Hasil

  kajian mendapati bahawa kesediaan responden untuk mengajar Sains dan Matematik

  dalam bahasa Inggeris secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana. Majoriti

  responden (46.4%) berminat untuk mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa

  Inggeris, namun mempunyai keyakinan yang sederhana (45.6%) dan kemampuan yang

  sederhana (45.9%) disebabkan penguasaan bahasa Inggeris yang kurang memuaskan.

  Tahap kesediaan bakal-bakal guru yang sederhana ini memerlukan bakal-bakal guru

  mengikuti latihan-latihan atau kursus-kursus tertentu bagi memantapkan lagi tahap

  penguasaan mereka terhadap bahasa Inggeris, terutamanya dalam kemahiran bertutur

  dalam bahasa Inggeris.

 • vi

  ABSTRACT

  This study was carried out to evaluate trainee teachers’ perception about their

  readiness to teach Science and Mathematics in English. In this descriptive research,

  trainee teachers’ enthusiasm, confidence and ability to use that language are studied. A

  total of 220 education undergraduates from Universiti Teknologi Malaysia, Skudai were

  randomly selected to participate in this study. Questionnaire was divided into three

  sections namely Section A for respondents’ personal details and Section B and Section C

  for respondents’ response on enthusiasm, confidence and ability to use the language.

  Responses of five points scale were analyzed using the Statistical Package for Social

  Science (SPSS) version 11.5 software. The overall results show that future teacher’s

  readiness to teach Science and Mathematics subject in English are in moderate level.

  Majority of trainee teachers (46.4%) enthusiastic to teach Science and Mathematics in

  English. However, their confidence and ability are in moderate level (45.6% and 45.9%)

  because lack of English knowledge and skills. Based on this findings, trainee teachers

  are suggested to equip themselves with more knowledge and skills especially in

  speaking.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  HALAMAN PENGAKUAN ii

  HALAMAN DEDIKASI iii

  HALAMAN PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xii

  SENARAI LAMPIRAN xiv

  SENARAI SINGKATAN xv

  BAB 1 PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latarbelakang Masalah 4

  1.3 Pernyataan Masalah 7

  1.4 Objektif Kajian 8

  1.5 Persoalan Kajian 9

  1.6 Kepentingan Kajian 10

  1.7 Skop Dan Batasan Kajian 12

  1.8 Definisi Istilah 13

 • viii

  BAB II SOROTAN PENULISAN 18

  2.1 Pengenalan 18

  2.2 Perlunya Pengajaran Sains Dan Matematik 19

  Menggunakan Bahasa Inggeris

  2.3 Kesediaan Guru Mengajar Sains Dan 20

  Matematik Dalam Bahasa Inggeris

  2.3.1 Penguasaan Nilai Afektif 21

  2.3.2 Penguasaan Kemahiran Menggunakan 23

  Bahasa Inggeris

  2.4 Kesimpulan 26

  BAB III METODOLOGI KAJIAN 28

  3.1 Pengenalan 28

  3.2 Rekabentuk Kajian 28

  3.3 Populasi Dan Sampel Kajian 29

  3.4 Instrumen Kajian 30

  3.5 Prosedur Kajian 34

  3.6 Kajian Rintis 35

  3.7 Penganalisisan Data 36

  BAB IV DAPATAN KAJIAN 37

  4.1 Pengenalan 37

  4.2 Bahagian A - Analisis Latarbelakang Responden 38

  4.2.1 Bidang Pengkhususan 38

  4.2.2 Jantina 39

  4.2.3 Etnik 39

 • ix

  4.2.4 Gred Peperiksaan Bahasa Inggeris SPM 40

  4.2.5 Gred Peperiksaan Bahasa Inggeris Matrikulasi 40

  4.2.6 Gred Peperiksaan Bahasa Inggeris MUET 41

  4.2.7 Gred Peperiksaan Bahasa Inggeris UHB 42

  4.2.8 Peperiksaan Bahasa Inggeris Lain 46

  4.2.9 Pengalaman Mengajar 46

  4.3 Bahagian B - Analisis Penguasaan Dan Kemahiran 47

  Bahasa Inggeris Responden

  4.3.1 Persoalan Kajian 1 48

  4.3.2 Persoalan Kajian 2 50

  4.3.3 Persoalan Kajian 3 51

  4.3.4 Persoalan Kajian 4 53

  4.4 Bahagian C - Analisis Kesediaan Responden Untuk 55

  Mengajar Sains Dan Matematik Menggunakan

  Bahasa Inggeris

  4.4.1 Persoalan Kajian 1 56

  4.4.2 Persoalan Kajian 2 58

  4.4.3 Persoalan Kajian 3 60

  4.5 Ringkasan Dapatan Persoalan-Persoalan Kajian 62

  4.5.1 Ringkasan Dapatan Persoalan Kajian 1 - 4 62

  4.5.2 Ringkasan Dapatan Persoalan Kajian 5 - 7 63

  4.6 Kesimpulan 65

  BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 66

  5.1 Pengenalan 66

  5.2 Bahagian A - Perbincangan Latarbelakang 67

  Responden

  5.2.1 Taburan Responden Mengikut Bidang 67

  Pengkhususan

 • x

  5.2.2 Taburan Responden Mengikut Jantina 67

  5.2.3 Taburan Responden Mengikut Etnik 68

  5.2.4 Taburan Responden Mengikut Gred 68

  Peperiksaan Kertas Bahasa Inggeris

  5.2.5 Taburan Responden Mengikut Pengalaman 70

  Mengajar

  5.3 Bahagian B dan C - Perbincangan Persoalan Kajian 71

  5.3.1 Persepsi Responden Terhadap Kemahiran 71

  Membaca Dalam Bahasa Inggeris

  5.3.2 Persepsi Responden Terhadap Kemahiran 73

  Mendengar Dalam Bahasa Inggeris

  5.3.3 Persepsi Responden Terhadap Kefasihan 76

  Bertutur Dalam Bahasa Inggeris

  5.3.4 Persepsi Responden Terhadap Kemahiran 78

  Menulis Dalam Bahasa Inggeris

  5.3.5 Persepsi Responden Terhadap Minat 79

  Untuk Mengajar Sains dan Matematik

  Dalam Bahasa Inggeris

  5.3.6 Persepsi Responden Terhadap Keyakinan 81

  Untuk Mengajar Sains dan Matematik Dalam

  Bahasa Inggeris

  5.3.7 Persepsi Responden Terhadap Kemampuan 84

  Untuk Mengajar Sains dan Matematik Dalam

  Bahasa Inggeris

  5.4 Rumusan Perbincangan 85

  5.5 Implikasi Kajian 86

  5.6 Cadangan Kajian 87

  5.7 Cadangan Kajian Lanjutan 89

  5.8 Penutup 90

 • xi

  SENARAI DOKUMEN RUJUKAN 91

  LAMPIRAN 96

  Lampiran A - Surat Kebenaran Untuk Menjalankan Kajian 96

  Lampiran B - Perangkaan Pelajar Fakulti Pendidikan 97

  Lampiran C - Borang Soal Selidik 100

  Lampiran D - Kebolehpercayaan Kajian Rintis 106

  Lampiran E - Jadual Penentuan Saiz Sampel Berdasarkan 107

  Populasi Krejcie Dan Morgan

 • xii

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  3.1 Skala Lima Mata Untuk Soalan Bahagian B 31

  3.2 Skala Lima Mata Untuk Soalan Bahagian C 32

  3.3 Rasional Setiap Soalan Dalam Soal Selidik 32

  3.4 Prosedur Kajian 34

  4.1 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden 38

  Mengikut Bidang Pengkhususan

  4.2 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden 39

  Mengikut Jantina

  4.3 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden 39

  Mengikut Etnik

  4.4 Taburan Responden Mengikut Gred Peperiksaan 40

  Kertas Bahasa Inggeris SPM

  4.5 Taburan Responden Mengikut Gred Peperiksaan 41

  Kertas Bahasa Inggeris Matrikulasi

  4.6 Taburan Responden Mengikut Gred Peperiksaan 42

  Kertas Bahasa Inggeris MUET

  4.7 Taburan Responden Mengikut Gred Peperiksaan 43

  Kertas Bahasa Inggeris UHB 1112

  4.8 Taburan Responden Mengikut Gred Peperiksaan 44

  Kertas Bahasa Inggeris UHB 1222

  4.9 Taburan Responden Mengikut Gred Peperiksaan 45

  Kertas Bahasa Inggeris UHB 2232

 • xiii

  4.10 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Yang 46

  Menduduki Peperiksaan Bahasa Inggeris Lain

  4.11 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden 46

  Mengikut Pengalaman Mengajar, Tidak Termasuk

  Latihan Mengajar

  4.12 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut 49

  Persepsi Terhadap Kemahiran Membaca Dalam

  Bahasa Inggeris

  4.13 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut 50

  Persepsi Terhadap Kemahiran Mendengar Dalam

  Bahasa Inggeris

  4.14 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut 52

  Persepsi Terhadap Kefasihan Bertutur Dalam Bahasa

  Inggeris

  4.15 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut 54

  Persepsi Terhadap Kemahiran Menulis Dalam Bahasa

  Inggeris

  4.16 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut 56

  Minat Untuk Mengajar Sains Dan Matematik Dalam

  Bahasa Inggeris

  4.17 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut 58

  Keyakinan Untuk Mengajar Sains Dan Matematik Dalam

  Bahasa Inggeris

  4.18 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut 60

  Kemampuan Untuk Mengajar Sains Dan Matematik Dalam

  Bahasa Inggeris

  4.19 Peratus Tahap Penguasaan Dan Kemahiran Bakal-bakal 63

  Guru Terhadap Bahasa Inggeris

  4.20 Peratus Tahap Kesediaan Bakal-bakal Guru Untuk 64

  Mengajar Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

 • xiv

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

  A Surat Kebenaran Untuk Menjalankan Kajian 96

  B Perangkaan Pelajar Fakulti Pendidikan 97

  C Borang Soal Selidik 100

  D Kebolehpercayaan Kajian Rintis 106

  E Jadual Penentuan Saiz Sampel Berdasarkan 107

  Populasi Krejcie Dan Morgan

 • xv

  SENARAI SINGKATAN

  KBSM - Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

  KBSR - Kurikulum Baru Sekolah Rendah

  MUET - Malaysia University English Test

  SPF - Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik)

  SPM - Sijil Pelajaran Malaysia

  SPSS - Statistical Package For Social Science

  UHB - Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Universiti Teknologi Malaysia

  UMNO - United Malay National Organization

  UiTM - Universiti Teknologi MARA

  UTM - Universiti Teknologi Malaysia

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  “Kerajaan akan melaksanakan pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik

  dalam bahasa Inggeris di sekolah rendah dan menengah secara serentak mulai

  tahun depan, bukan setakat di tahun satu sahaja. Langkah melaksanakan secara

  serentak itu perlu diambil memandangkan kesan pengajaran bahasa Inggeris

  dalam dua mata pelajaran berkenaan, jika bermula pada tahun satu sahaja akan

  mengambil masa selama 11 tahun untuk menampakkan hasilnya. Pengajaran

  mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris akan tetap diteruskan

  dan tidak akan berpatah balik......” (Utusan Malaysia, Ahad 16 Jun 2002).

  Kenyataan tersebut yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk

  Seri Dr. Mahathir Mohamad di Putrajaya pada Jun 2002 jelas mempamerkan pelbagai

  reaksi daripada pelbagai pihak. Sesetengah pihak seperti Kelab UMNO luar negara

  memandang secara positif dengan menyifatkan pengajaran mata pelajaran Sains dan

  Matematik dalam bahasa Inggeris dapat meningkatkan martabat Melayu secara

  menyeluruh kerana pelajar Melayu akan lebih dihormati oleh bangsa lain (Utusan

 • 2

  Malaysia, Sabtu 22 Jun 2002). Namun demikian, sesetengah pihak yang lain ternyata

  tidak bersetuju kerana menganggap penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran akan

  menggugat kewibawaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi (Utusan Malaysia,

  Jumaat 14 Jun 2002).

  Sejarah pendidikan di negara ini yang bermula dengan pendidikan agama Islam

  melalui sistem pendidikan pondok mengalami reformasi yang ketara selepas Laporan

  Jawatankuasa Kabinet mengenai pendidikan dikeluarkan pada tahun 1979.

  Jawatankuasa tersebut yang ditubuhkan pada tahun 1974 semasa Datuk Seri Dr.

  Mahathir Mohamad menjadi Menteri Pelajaran, bertujuan mengkaji semula pelaksanaan

  dan keberkesanan sistem pendidikan sebelum ini. Laporan jawatankuasa itu berperanan

  merangka sistem pendidikan yang akan mewujudkan generasi berdisiplin, patriotik dan

  beridentiti Malaysia. Dan antara hasil yang paling penting daripada laporan

  jawatankuasa tersebut ialah Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum

  Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

  KBSR berteraskan asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira di samping

  pemupukan nilai-nilai etika dan estetika, manakala KBSM pula bercorak umum dan

  liberal di mana murid-murid mengikuti pelajaran dalam komponen bahasa, sains sosial,

  sains dan vokasional.

  Ternyata, setelah melalui beberapa zaman dan perubahan iaitu sebelum

  penjajahan, zaman penjajahan, Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib, lahir satu

  Dasar Pendidikan Negara yang menumpu kepada perpaduan negara ke arah

  mewujudkan generasi berilmu, berbudaya maju, berteknologi dan berketerampilan.

  Pendidikan negara kini telah memasuki era global dengan pelbagai anjakan

  paradigma untuk menjadikan pendidikan di negara ini lebih relevan dengan tuntutan dan

  keperluan semasa. Seiring itu, kurikulum yang lebih menumpu ke arah masa hadapan

  adalah wajar untuk dibentuk. Sehubungan itu, kaedah pengajaran Sains dan Matematik

 • 3

  menggunakan bahasa Inggeris diperkenalkan pada awal tahun 2003. Ia antara lain,

  bertujuan memahirkan pelajar dalam bahasa tersebut di samping memudahkan mereka

  menimba ilmu kerana kebanyakan buku-buku Sains dan teknologi ditulis dalam bahasa

  Inggeris.

  Sains dan Matematik sememangnya merupakan suatu bidang ilmu yang sangat

  dinamik dengan pelbagai inovasi. Hampir setiap hari ada sahaja penemuan baru ditemui

  melalui penyelidikan dan pembangunan. Bidang ini merupakan asas penting kepada

  kemajuan dan pembangunan negara. Sebahagian besar maklumat terkini berkenaan

  Sains dan teknologi ditulis atau disampaikan dalam bahasa Inggeris. Oleh yang

  demikian, pendedahan awal kepada Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris

  dijangka akan memberi peluang kepada para pelajar untuk menguatkan asas bagi

  memperoleh maklumat dan ilmu, selain menambah masa kontak terhadap bahasa

  Inggeris (Utusan Malaysia, Rabu 17 Julai 2002).

  Sungguhpun demikian, persoalannya, adakah masyarakat Malaysia sudah benar-

  benar bersedia untuk berbuat seperti yang diputuskan? Berdasarkan jaminan beberapa

  pemimpin kesatuan yang diminta pandangan mereka, kemampuan guru mata pelajaran

  terbabit mengajar menggunakan bahasa Inggeris nampaknya tidak perlu disangsikan

  (Utusan Malaysia, Ahad 23 Jun 2002). Apakah jaminan mereka selari dengan

  kemampuan guru pada peringkat akar umbi? Perkara ini harus dilihat dari segi realiti,

  bukan semata-mata mengikut arus apabila membuat kenyataan.

  Pengukur yang paling jelas ialah masih ramai guru Sains dan Matematik,

  terutama di kawasan luar bandar, tidak mempunyai tahap kemahiran yang sepatutnya

  walaupun telah mengikuti pelbagai kursus dalam perkhidmatan dari semasa ke semasa.

  Apakah dalam tempoh tidak sampai setengah tahun semua guru mata pelajaran Sains

  dan Matematik berupaya menyampaikan pengajaran dalam bahasa Inggeris dengan

  berkesan serta dapat difahami pelajar setelah mereka mengikuti kursus? Bagaimanakah

  pula dengan bakal-bakal guru yang sememangnya belum banyak pengalaman dalam

  proses pengajaran dan pembelajaran? Adakah mereka sudah benar-benar bersedia untuk

 • 4

  mengajar kedua-dua mata pelajaran tersebut dengan menggunakan bahasa Inggeris

  sekaligus?

  Walau apapun persoalan dan pandangan masyarakat terhadap isu ini, yang nyata,

  kerajaan tidak pernah terburu-buru apabila memutuskan untuk menggunakan bahasa

  Inggeris dalam pengajaran Sains dan Matematik di sekolah. Kenyataan ini disahkan

  sendiri oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Tan Sri Musa Mohamad yang menyatakan

  bahawa pelbagai kajian dan pertemuan telah diadakan oleh kementerian sebelum

  memutuskan melaksanakan dasar itu. Beliau juga telah menjelaskan bahawa

  kementeriannya telah mengadakan sekurang-kurangnya tujuh perjumpaan dan

  perbincangan secara formal dengan pelbagai pihak termasuk badan pendidikan seperti

  Persatuan Pengetua Kebangsaan Malaysia dan Majlis Guru-Guru Besar Malaysia

  (Utusan Malaysia, Selasa 17 September 2002).

  Justeru, kajian ini dijalankan bertujuan meninjau persepsi bakal-bakal guru

  terhadap tahap kesediaan mereka untuk mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik

  menggunakan bahasa Inggeris.

  1.2 Latarbelakang Masalah

  Polemik mengenai kedudukan dan masa depan bahasa Malaysia timbul lagi baru-

  baru ini setelah Perdana Menteri mengisytiharkan kembali penggunaan bahasa Inggeris

  dalam sistem pendidikan di sekolah. Keputusan pengajaran Sains dan Matematik dalam

  bahasa Inggeris yang dilaksanakan secara serentak di semua sekolah rendah dan

  menengah mulai Januari 2003 lalu bukan setakat tahun satu sahaja ternyata masih lagi

  mengejutkan para guru dan ibu bapa. Malahan, masih ada di antara mereka yang tidak

  dapat mengubah persepsi dan mentaliti yang negatif sehingga mewujudkan ‘English

 • 5

  Phobia’ di kalangan pelajar (Utusan Malaysia, Sabtu 8 Mac 2003). Namun, tugas berat

  yang terpikul di bahu para pendidik sewajarnya dipandang lebih serius walaupun

  pelbagai persepsi pro dan kontra terhadap isu ini daripada pihak lain sering menerjah

  media-media massa tidak kiralah melalui media cetak mahupun media elektronik. Ini

  disebabkan guru merupakan nadi utama yang melaksanakan dasar tersebut.

  Kepentingan kedua-dua mata pelajaran Sains dan Matematik dalam dunia

  pendidikan sememangnya tidak dapat dinafikan sejak dulu lagi. Ini demikian kerana

  Sains dan Matematik adalah bidang ilmu yang sangat dinamik dan penyumbang utama

  kepada pembangunan negara sama ada dalam sistem sosial, ekonomi mahupun

  perdagangan. Aspirasi untuk menjadi negara perindustrian juga bergantung besar

  kepada bidang Sains dan teknologi. Kejayaan dalam menyediakan pendidikan Sains dan

  Matematik pada peringkat awal akan menjamin sebuah masyarakat berpengetahuan yang

  mampu bersaing di arena antarabangsa.

  Justeru, Mesyuarat Jemaah Menteri pada Jun 2002 telah membuat keputusan

  agar proses pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah dilaksanakan

  dengan menggunakan bahasa Inggeris yang merupakan bahasa ilmu dan bahasa

  komunikasi antarabangsa. Langkah ini membolehkan pelajar memperoleh maklumat

  mengenai perkembangan terkini dalam bidang Sains dan Matematik di samping

  meningkatkan kebolehan mengakses maklumat dari pelbagai sumber (Berita Harian,

  Selasa 18 Jun 2002).

  Pelaksanaan penggunaan bahasa Inggeris dalam Sains dan Matematik

  sememangnya perlu bagi meningkatkan lagi kualiti dan mutu pencapaian pelajar dalam

  kedua-dua mata pelajaran tersebut. Namun demikian, ianya tidaklah semudah yang

  disangkakan. Setiap dasar baru seharusnya melalui fasa-fasa tertentu bermula dengan

  perancangan, rintis, transisi dan semak semula (Utusan Malaysia, Isnin 28 April 2003).

 • 6

  Bahasa merupakan alat perhubungan manusia. Dalam proses pengajaran dan

  pembelajaran di bilik darjah, guru dan pelajar berinteraksi dan berkomunikasi antara

  satu sama lain dengan menggunakan bahasa (Halijah, 1995).

  Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, peranan bahasa Malaysia

  sebagai bahasa penyatuan, bahasa rasmi dan bahasa penyampai ilmu sangat perlu

  direalisasikan melalui kurikulum (Halijah, 1995). Atas kesedaran inilah, maka

  penyerapan penggunaan bahasa Malaysia dalam sistem pendidikan di semua sekolah

  rendah dan menengah secara beransur-ansur telah dimulakan sejak tahun 1950-an

  dahulu. Peranan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem

  persekolahan ini kemudiannya diperkukuhkan lagi melalui Akta Pendidikan Kebangsaan

  (1996) di mana semua mata pelajaran termasuk Sains dan Matematik diwajibkan diajar

  menggunakan bahasa Malaysia.

  Pelbagai usaha seperti kursus kebahasaan untuk guru-guru, penterjemahan dan

  penulisan buku-buku ilmiah dalam bahasa Malaysia serta penggubalan pelbagai istilah

  terutamanya istilah Sains dalam bahasa Malaysia telah dilakukan demi mendaulatkan

  bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu (Asiah, 1995). Disebabkan itu, maka perubahan

  dasar yang mendadak seperti penggunaan bahasa Inggeris dalam Sains dan Matematik

  mendapat bantahan dan tidak dapat diterima sepenuhnya, lebih-lebih lagi oleh golongan

  pendidik. Impak perubahan drastik ini bukan sahaja terhadap golongan guru yang telah

  lama berkhidmat dalam sektor pendidikan dan punyai banyak pengalaman, tetapi juga

  terhadap bakal-bakal guru di institusi pengajian tinggi.

  Selain guru dan bakal-bakal guru, sebilangan besar pensyarah di institusi-

  institusi pengajian tinggi juga kurang bersetuju terhadap penggunaan bahasa Inggeris

  dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka berpendapat bahawa pelaksanaan

  dasar tersebut mungkin sukar dilaksanakan memandangkan pelajar telah mengikuti

  sistem persekolahan dalam bahasa Malaysia selama sekurang-kurangnya 11 tahun, iaitu

  sejak dari tahun satu. Justeru, mentaliti para pensyarah juga mempengaruhi persepsi dan

 • 7

  kesediaan bakal-bakal guru untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam proses

  pengajaran dan pembelajaran.

  Persepsi-persepsi seperti inilah yang ingin dilihat oleh penyelidik dalam kajian

  ini. Iaitu adakah bakal-bakal guru telah bersedia untuk mengajar mata pelajaran Sains

  dan Matematik menggunakan bahasa Inggeris? Apakah pula faktor-faktor yang

  mempengaruhi tahap kesediaan mereka? Sekiranya bakal-bakal guru didapati masih

  belum bersedia, apakah pula inisiatif-inisiatif yang sewajarnya dipertimbangkan oleh

  golongan yang bertanggungjawab?

  Institusi yang terlibat dalam kajian ini ialah Universiti Teknologi Malaysia

  (UTM) Skudai. Kaedah soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian bagi

  mendapatkan maklumat yang berkaitan.

  Diharap agar kajian ini dapat membantu pihak kementerian dalam usaha

  melancarkan penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran Sains dan Matematik

  dengan segera dan berkesan. Akhir sekali, semoga pelaksanaan sistem pengajaran Sains

  dan Matematik dalam bahasa Inggeris akan menjadikan masyarakat Malaysia sebuah

  masyarakat yang berdaya saing dan mampu untuk menghadapi cabaran dunia yang

  begitu mencabar.

  1.3 Pernyataan Masalah

  Pengajaran Sains dan Matematik dengan menggunakan bahasa Inggeris telahpun

  bermula sejak awal 2003 yang lalu dengan bermulanya semester pertama persekolahan.

  Selain guru-guru, persepsi bakal-bakal guru terhadap tahap kesediaan mereka dalam

 • 8

  melaksanakan perancangan ini juga adalah sangat penting kerana golongan inilah yang

  perlu bertanggungjawab dan berganding bahu menjayakan program tersebut.

  Penggunaan bahasa Malaysia dalam sistem pendidikan di semua sekolah rendah

  dan menengah telah dimulakan secara beransur-ansur sejak tahun 1950-an dahulu.

  Kepentingan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dalam

  sistem persekolahan ini kemudiannya diperkukuhkan lagi melalui Akta Pendidikan

  Kebangsaan (1996) di mana semua mata pelajaran termasuk Sains dan Matematik

  diwajibkan diajar menggunakan bahasa Malaysia. Justeru, isu penggunaan bahasa

  Inggeris dalam pengajaran Sains dan Matematik menimbulkan keraguan di kalangan

  masyarakat Malaysia, khususnya terhadap golongan bakal-bakal guru. Oleh yang

  demikian, kajian ini dilaksanakan bertujuan menyelidik persepsi bakal-bakal guru

  lepasan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) terhadap tahap kesediaan mereka untuk

  mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik menggunakan bahasa Inggeris.

  Tahap kesediaan bakal-bakal guru dalam kajian ini ditinjau dari segi minat,

  keyakinan dan kemampuan di mana penguasaan terhadap kemahiran tertentu seperti

  kemahiran membaca dalam bahasa Inggeris, kebolehan memahami perkara-perkara yang

  didengari dalam bahasa Inggeris, kefasihan bertutur dalam bahasa Inggeris serta

  kemahiran menulis dalam bahasa Inggeris diambil kira sebagai aspek-aspek utama yang

  mempengaruhi kesediaan bakal-bakal guru untuk menyampaikan pengajaran Sains dan

  Matematik dalam bahasa Inggeris.

  1.4 Objektif Kajian

  Kajian ini dijalankan demi :

 • 9

  1.4.1 Meninjau persepsi bakal-bakal guru lepasan Universiti Teknologi

  Malaysia terhadap tahap kesediaan mereka untuk mengajar Sains dan

  Matematik menggunakan bahasa Inggeris.

  1.4.2 Meninjau faktor-faktor yang menyumbang kepada persepsi terhadap

  tahap kesediaan bakal-bakal guru lepasan Universiti Teknologi Malaysia

  untuk mengajar Sains dan Matematik menggunakan bahasa Inggeris.

  1.5 Persoalan Kajian

  Berdasarkan objektif kajian, persoalan-persoalan yang dapat dipertimbangkan

  adalah seperti berikut:

  1.5.1 Adakah bakal-bakal guru berpendapat bahawa mereka boleh membaca

  bahan-bahan bacaan atau karya-karya yang ditulis dalam bahasa Inggeris

  dengan baik?

  1.5.2 Adakah bakal-bakal guru berpendapat bahawa mereka boleh memahami

  perkara-perkara yang didengari dalam bahasa Inggeris dengan baik?

  1.5.3 Adakah bakal-bakal guru berpendapat bahawa mereka fasih berbahasa

  Inggeris?

  1.5.4 Adakah bakal-bakal guru berpendapat bahawa mereka boleh menulis

  dalam bahasa Inggeris dengan baik?

 • 10

  1.5.5 Adakah bakal-bakal guru berminat untuk menyampaikan pengajaran

  Sains dan Matematik menggunakan bahasa Inggeris?

  1.5.6 Adakah bakal-bakal guru berkeyakinan untuk menyampaikan pengajaran

  Sains dan Matematik menggunakan bahasa Inggeris?

  1.5.7 Adakah bakal-bakal guru berpendapat bahawa mereka berkemampuan

  menyampaikan pengajaran Sains dan Matematik menggunakan bahasa

  Inggeris?