PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIARPerfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te...

of 8 /8
.. .'I Data KA'WR\ Vc~e-L\ Emri dhe Mbiemri i Kryetarit te SP Data fcAt±ru?r Ur1n Emri dhe Mbiemri i Perfaqesuesit te Autorizuar Financiar DEKLARATE: Me kete une deklaroj se te gjitha informatat e publikuara ne kete formular jane te sakta, te plota dhe ne perputhje me Ligjet ne fuqi dhe Rregullat e KQZ-se. Perfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te dorezoje raportin financiar vjetor ne emer te subjektit politik. Ky perfaqesues eshte i autorizuar nga kryetari i subjektit politik te nenshkruaje dokumentet lidhur me gjendjen financiare. PERFAQESUESI I AUTOIUZUAR FINANCIAR fexhrie.luta c mail.com 14 Ema'li 13 Nurmi i telefonit 12 Komuna 11 Adresa 1015470859 PRISHTINE PRISHTINE 038 223 769 IO Numri ersonal LUTA 9 Mbiemri FEXHRIJE 8 Emri PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIAR 600428545 7 Numri ire iistrimit er ellime te tatimit 2016 6 Periudha era ortimit: 038 224 262 5 Tel: PRISHTINE 4 Komuna: SHESHI "NENA TEREZE" 3 Selia I Adresa: POK 2 Akronimi: PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVES I Emri i Subiektit Politik: TE DHENAT E PERGJITHSHME RAPORTET VJETORE FINANCIARE TE SUBJEKTIT POLITIK Republika e Kosoves Republika Kosova - Republic of Kosovo Koinieioni Qendror i Zgjedhjeve Centiralna Lzborna Komi sija Central Election Commission

Embed Size (px)

Transcript of PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIARPerfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te...

Page 1: PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIARPerfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te dorezoje raportin financiar vjetor ne emer te subjektit politik. Ky perfaqesues eshte

..

.'I

Data KA'WR\ Vc~e-L\

Emri dhe Mbiemri i Kryetarit te SP

Data fcAt±ru?r Ur1n

Emri dhe Mbiemri i Perfaqesuesit te Autorizuar Financiar

DEKLARATE:

Me kete une deklaroj se te gjitha informatat e publikuara ne kete formular jane te sakta, te plota dhe ne perputhje me Ligjet ne fuqi dhe Rregullat e KQZ-se.

Perfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te dorezoje raportin financiar vjetor ne emer te subjektit politik. Ky perfaqesues eshte i autorizuar nga kryetari i subjektit politik te nenshkruaje dokumentet lidhur me gjendjen financiare.

PERFAQESUESI I AUTOIUZUAR FINANCIAR

fexhrie.luta c mail.com 14 Ema'li

13 Nurmi i telefonit

12 Komuna

11 Adresa

1015470859 PRISHTINE

PRISHTINE

038 223 769

IO Numri ersonal

LUTA 9 Mbiemri

FEXHRIJE 8 Emri

PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIAR

600428545 7 Numri ire iistrimit er ellime te tatimit

2016 6 Periudha era ortimit:

038 224 262 5 Tel:

PRISHTINE 4 Komuna:

SHESHI "NENA TEREZE" 3 Selia I Adresa:

POK 2 Akronimi:

PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVES I Emri i Subiektit Politik:

TE DHENAT E PERGJITHSHME

RAPORTET VJETORE FINANCIARE TE SUBJEKTIT POLITIK

Republika e Kosoves Republika Kosova - Republic of Kosovo

Koinieioni Qendror i Zgjedhjeve Centiraln a Lzborna Komi sija

Central Election Commission

Page 2: PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIARPerfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te dorezoje raportin financiar vjetor ne emer te subjektit politik. Ky perfaqesues eshte

Pasqyra e Pozites Financiare Akronimi: 'r 1) «. Me 31 Dhjetor 2016

Me 31Dhjetor2016 Me 31 Dhjetor 2015

p Pasurlte Shenimi Shuma ne Euro Shuma ne Euro

P.l Pasurlte afatgjata

Pl.I Toka, obiektet dhe paiisiet 5 77,960.03 116,418.62

P.1.2 Pasurite e paprekshme

P.1.3 Pasurite tjera afatgjata 5,148.42

Gjithsej nasurite afatgjata 77,960.03 121,567.04

P.2 Pasurite afatshkurtra

P.2.1 Llogarite e arketueshme 6 3,128.11 1,419.92

P.2.2 Paraoazimet

P.23 Paraja dhe ekuivalentet e parase 7 12,662.14 13,232.31

P.2.4 Pasurite tiera afatshkurtra

Cjithse] pasurtte afatsbkurtra 15,790.25 14,652.23

Gjithsej pasurite (P.l+P.2) 93,750.28 136,219.27

E Ekuiteti

E.l Fondet e akumuluara (226,899 81) (436,479.40)

E.2 Suficiti I ( deficiti) i vi tit (52,110 35) 268,470.15

Giitbsej Ekuiteti (279,010.16) (168,009.25)

D Detyrimet

D.l Detyrimet afatgjata

D.1.1 Huate e oazueshme

D.1.2 Te hvrat e shtvera

Gjitbsei detvrimet aaatzlata 0.00 0.00

D.2 Detvrimet afatsbkurtra

D.2.1 Llogarite e pagueshme dhe te tjera 8 270,492.35 198,497.98

D.2.2 Huate e pagueshme

D.2.3 Detvrimet tiera afatshkurtra 9 102,268.09 105,730.54

Giitbsej detvrlmet afatsbkurtra 372,760.44 304,228.52

Gjitbsej detvrimer (D.l+D.2) 372,760.44 304,228.52

Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet (E+D) 93,750.28 136,219.27

Republika e Kosovi?s Republika Kosova - Republic of Kosovo

Ko1nisio11i Qe11dror i Zgjedhjeve Cenerasn a Izbor1ia Kou-lisija

Cenrrat Elect:io1i Co1n1nissio11.

Page 3: PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIARPerfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te dorezoje raportin financiar vjetor ne emer te subjektit politik. Ky perfaqesues eshte

Pasqyra e te hyrave dhe shpenzimeve Akronimi: p.v -: Viti qe perfundon me 31Dh.ietor2016

Viti qe perfundon me 31 Dhjetor Shenimi 2016 2015

H Te hvrat

H.1 Te hyrat nga buxheti 1,165,500.00 1,165,500.00

H.2 Te hyrat nga anetaresia 9,760.00

H.3 Donacionet dhe kontributet ne te holla 3

H.4 Kontributet ne natyre ne mall dhe sherbime 4 19,600.00 19,600.00

H.5 Te hyrat e fushates

I-I.6 Te hvrat e liruara nga te hyrat e shtyera 5 58,890.57 55,573.17

H.7 Te hvrat tiera 8.38

Gjithsej te hyrat per vitin 1,253,750.57 1,240,681.55

SH Shpenzimet

SH.I Pagat dhe kompenzimet 2 776,647.75 700,805.46

SH.2 Shpenzimet e transportit 2 31,661.08 20,106.00

SH.3 Reklamat, reprezentacioni dhe konferencat 2 202,652.23 47,521.00

SH.4 Shpenzimet e fushates 2 25,309.50

SH.5 Bleria e mallrave 2 20,708.28 3,573.00

SH.6 Shpenzimet e pergjithshme 2 159,977.45 124,617.94

SH.7 Shpenzimet e ndryshrne 2 88,904.63 75,588.00

Gjithsej shpenzimet per vitin 1,305,860.92 972,211.40

Suficiti (+) ose deficiti (-)per vitin (H-SH) (52,110.35) 268,470.15

Republika e Kosov~s Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Centralna lzborna Kornisija

Central Election Commission

Page 4: PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIARPerfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te dorezoje raportin financiar vjetor ne emer te subjektit politik. Ky perfaqesues eshte

Shpenzimi Pagesa Borxhi i mbetur SH Shpenzimet ne Euro ne Euro ne Euro

SH.1 Paaat dhe kompenzimet

Paaat dhe kompenzimet, neto 656,623.75 654,609.50 2,014.25

Kontributet pensionale te punemarresit 35,473.11 11,546.96 23,926.15

Kontributet oensionale te nunedhenesit 35,473.11 11,546.96 23,926.15

Tatimet ne te ardhura personale 41,577.78 852.87 40,724.91

Beneficionet tiera 7,500.00 7,500.00 Gjithsej 776,647.75 678,556.29 98,091.46

SH.2 Shnenzimet e transnortit

Automietet motorike te huazuara 0.00

Karburantet 22,308.30 13,752.30 8,556.00

Biletat, aeroplanit/autobusit/trenit/taksit eti. 120.00 120.00

Siaurimi dhe mirembatia e veturave 9,232.78 9,232.78

[Cdo shpenzim tieter i transportit 0.00

Giithse] shpenzimet e transportit 31,661.08 13,752.30 17,908.78

SH.J Reklamat reorezentacioni dhe konferencat Lokali 0.00

Ushqimi 78,627.89 24,245.52 54,382.37

Aktivitete kulturore dhe rekreative 19,076.49 19,076.49

Radio dhe sootet televizive 0.00

Stendat e afishmit dhe reklamimet ne gazeta 83,518.55 25,500.00 58,018.55

Shpenzimet tiera te reklarnave, reprezentacionit dhe konferencav 21,429.30 4,797.92 16,631.38

Gjithsej reklamat, reorezentacioni dhe konferencat 202,652.23 54,543.44 148,108.79

SH.4 Shoenzimet e fushates Shpenzimet e fushates 25 309.50 25 309.50

Gjithsej shpenzimet e fushates 25,309.50 0.00 25,309.50

SH.5 Blerla e mallrave Furnizimi i zyres 9,357.03 3,850.00 5,507.03

Paiisiet te vozla 11,351.25 7,965.00 3,386.25

Gjithsei blerja e mallrave 20,708.28 11,815.00 8,893.28

SH.6 Shnenzimet e neraiithshrne

Qiraja e lokalit te zvres 74,526.00 19,600.00 54,926.00

Telefoni, interneti dhe oosta 10,661.86 7,780.86 2,88100

[Rryma, sherbimet komunale (uii dhe mbeturinat) 15,103.23 11,454.23 3,649.00

Shpenzimet e zhvleresimit te oasurise afatziate 58,890.57 Shpenzimet lidhur me donacionet dhe kontributet ne natyre ne mallra dhe sherbime 795.79

G.iithsej shpenzimet e pi'rgjithshme 159,977.45 38,835.09 61,456.00

SH.7 Shoenzimet e ndrvshme Miembaitja e paiisieve dhe hapesirave te zvres 4,790.64 4,790.64

Shpenzimet qe nuk iane nerfshire ne asnie katezori tieter 84, 113.99 75,912.00 8,201.99

Giithse] shnenzimet e ndrvshme 88,904.63 75,912.00 12,992.63

Gjithsej shpenzimet (nga SH.I ne SH.7) 1,305,860.92 873,414.12 372,760.44

PD «. Akronimi: ----- Shenimi 2. Shpenzimet Viti qe perfundon me 31Dhjetor2016

Republika. .e Kosovi!s .Republika Kosova - Republic of Kosovo

Ko1nisio11.i Qe11dror i Zgjedl'ljeve Ce n era t n a Izborna Koniisija.

Cent:ral Election Co11u11issiou

Page 5: PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIARPerfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te dorezoje raportin financiar vjetor ne emer te subjektit politik. Ky perfaqesues eshte

·~ 0 Q ~ ,_ = Q < 0 = \0 ~ ;,; t- t-,., ~ O'I~

El O'I ,_ ·~ Q.. ,_ "= ·~ Q = ~ = = Q "= "= = ,_ = Q..

~

"= 0 Q ,_ ,_ ~ = Q > ~ = ·~ =

·~ ·- e'!I ... ... .cl = - .,Q - "' 0 ·~ 'e .c ,_ ... = = :~ ~ ~ ...... !! :~ ·~ = "= = Q ·~ ......

.cl .s ~ = ,,Q .... -; .. ...... = = 0

~ "' ,_ ~ ~ Q.. .c 'c "O El ...... = ~ z = 0 ....

CJ e'!I = 0

"O ·~ ~ .c ...... .... ...... \J

"= ~ = ,_ "= = = e ~ ~

f-< "= o: ....... "' ...... ~ 0 ,_ -e

~ <

f-< ....... C/'l

·;;; ~ ~ 0 = µ,i :S ,_ < ... 0 = 0 ~ ~

0 ~ ~ 'lj

~ ~ '::!;: ·~·~C IM~'"''"'

t/J 0 ":I·~ Ill :QI v 'lj E ·~ > ... ·~ E ~:ON~ E ~ [· ... e c

QI "' u QIC:::~c;:

~I 1~·~ ... ~ ""' \,) z 00/1::1~ ::s r/J .... ;: r.i:i p.O i::-; .... QI~·~ t ~

r:i:: Ill .... ;: '\ol

~Ed 5 ~ - ... c u - ~~ 0 -= p. :~ QI ...... c::: :~

= ..... ~ ~ ...... ..... = ~ ,.Q M .... i. i. ...... 0 = ...... 0 ~ ~ ·- ~ -= -= Q

"O ..... ...... ~ ~ ~ = e 0 .... = CJ ~ 0 = "O 0 = Q ct .. ~ :~ .... Q.. e :~ .... O"' = :~ .... ...... -= .... rJ'J. >

Page 6: PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIARPerfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te dorezoje raportin financiar vjetor ne emer te subjektit politik. Ky perfaqesues eshte

co:s e = = = "" J! = = = = > Q,j = = = lQ,j = = = = = l,e Q CJ\ ~ - O'\

.-i

:Q,j ·- l,e l,e Q,j .... .... = - - s -= ~ = = "' M M .... IQ,j .... ,Q "" M M "" ....

'"" = = - - =~ .:c ~ ,...; ,...; -= co:s ~ ~ VJ .... lQ,j ~ co:s = -= Ci lQ,j -= "'O "CS - - = - 8 co:s = =~ Q ~ = Q,j =~ c.

""' ·- ~ "" s = = = z =~ = ... ~ ... = ,Q .... ""' ... = ~ ·~ VJ

co:s -= ... ~ .... = ..... "" c co:s

= = co:s co:s "" "' ~ Q,j

"" "CS <

2 ::( ~ ·- < "' ~

Q,j ~ = ~ rJJ

~ ·c:

~ .... = Q

~ ::( c -.. E-o< E-o< ~ ~

= ~ ~ -; ~ ~ e .... ·- :§ 0 0 ·5 ~ ~ -e i;.;i i;.;i ·c IQ,j < < -= .:c "' ~ ~ -= ~ ~ "' "" lQ,j i;.;i i;.;i ~ 01 01

0 ~ ~ Ill ~ ~ (:! ;: Ill • c ... ~.::;. ...

I/) 0 '!:I·~ ~ :QI v 111 E ... > ... ·~ E ~:ON~ E ~ ~· .. t! c Ql1o.Eu Ql~eci:: ~·l~] ... ~Ill~"' ;Q oOl(:!~ = I/) ... ;: f.l.l ~ 0;: ........ Q,j

QI~.~ ~ ~ e ~ 11 .~ t ""' ....

,.Q ~ E ~ 5 '"" ... c !J :Q.I

~~ ..c i:.fJ

~ Q,j QI ..c ~ '"O - - = e ~

:Q.I .-i

= = N :Q.I

'"" '"" ,e. .s = .~ = ..c :Q.I ~ = .-i - f'f') Q,j - Q,j = e ,.Q .... = '"" - e = '"O e = ~ ca ""1' '"" :Q.I .... Q. e :Q.I .... O" = :Q.I .... - ..c .... 00 >

Page 7: PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIARPerfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te dorezoje raportin financiar vjetor ne emer te subjektit politik. Ky perfaqesues eshte

=~ = = "1' "1' t-- QC) ~ "Cl = = = ~ M e- Q = = = M M M ca c-= .-( . '"' .-( c:l'I c:l'I \C Q =~ ~ \C QC) ~ ~ ~ - ~ ~ O', = ~ r- l/'l .., .. M M .-( r- ~ - = .. - r- - c-= .. 0

== ... - =~ ~ = - = :::::: ...,.. ...,.. 0\ 0 r- .. :::::: .• :::::: N V) t"-- ~ an a :::::: 0 t"-- 0 '° Q .. ::::::: M '° V) M 1'l :::::: -o N 0\ O', =~ oon N' t"--n QO '"' :::::: .., ~ :::::: N ....... ....... QO - ... - ~ an .• ..cl - ::::::: N .. ... ::::::: -- .• ~ M M t"-- 0 ~ .. ::::::: 0\ M t"-- 0 Q

.§ '"' :::::: N 00 ~ 00 . c-= :::::: M t"-- 0 0 O',

1'l = :::::: 0\ ....... ...,.. ....... M =~ - :::::: V)n Nn ""1"n ~ '"' = ~ a :::::: 00 "<:t" "<:t" .., - :::::: M ... = :::::: r-

..cl ..::.:: ~ N c-= ~

0 0 0 Q =~ 0 0 ~ Q - V) N V) . c-= M .6'il 0\ 0\ ...,.. M ....... =, ~ - "<:t"n Nn M ~ ~ ..,

. i:' ....... Q - M ~ -..c:: - .• = ...

. § ....... ....... M 00 ~ N c--: ~ t"-- ~ - 0 ....... N ....... ....... . - r- !.;:: - 00 "<:t" '° '° 1'l ....... 0\ V) Mn ~ =~ 0 - \On t--'.' Q = ..::.:: ~ M ....... .., .. -..::.:: ...,.. V) r- ....... O', ~ - .. ....... QO -..c:: '"' = 0 M c-= .. ... - - 1'l .. =~ .• = - ..cl

...... ~ ·- ~ .... ·- ~ (1) Q,, ;;. ~ ...... ~ ..cl § "'O

...... ] ~

~ :(1) ~ "' ·- ...... .c ·573 0 0 .., - ~ "' 0

:(1) s:::

~ 0 (rj 0 ~ '""

...... (1) (1) ·~ (1) - ·.p

~ ~ - (1) - ~ ~ (1) - (1) ..cl

(rj ,a . Vi' (1) . Vi' ...... (1) ...... ~ :E' ...... "' ·- . ... 0 (1) '(:rj' '(:rj' '(:rj' ·- f-t 0 > p.. p.. p.. c

Page 8: PERFAQESUESI I AUTORIZUAR FINANCIARPerfaqesuesi i autorizuar financiar eshte i obliguar qe te dorezoje raportin financiar vjetor ne emer te subjektit politik. Ky perfaqesues eshte

Shenimi 9. Detyrimet tjera afatshkurtra Me 31Dhjetor2016 Me 31Dhjetor2015 Shuma ne Euro Shuma ne Euro

Detyrimet per paga dhe tatime 90,592.09 98,320.00 Detvrimet per qira 11,676.00 7,410.00

Detyrimet per gioba dhe ndeshkime Detyrimet tjera afatshkurtra

Gjithsej detyrimet tjera afatshkurtra 102,268.09 105,730.00

Shenimi 8. Llogarite e pagueshme dhe te tjera Me 31Dhjetor2016 Me 31Dhjetor2015 Shuma ne Euro Shuma ne Euro

.......... furnitori 1 270,492.35 190,983.00

.......... furnitori 2

.......... furnitori 3

.......... furnitori 4

Llogari te pagueshme te tjera

Gjithsej llogarite e pagueshme dhe te tjera 270,492.35 190,983.00

Shenimi 7. Paraja dhe ekuivalentet e parase Me 31Dhjetor2016 Me 31 Dhjetor 2015 Shuma ne Euro Shuma ne Euro

Paraja ne banke 50.31 1,553.47

Paraia ne arke 12,611.83 11,678.84

Gjithsej paraja dhe ekuivalentet e parase 12,662.14 13,232.31

Shenimi 6. Llogarlte e arketueshme Me 31Dhjetor2016 Me 31Dhjetor2015 Shuma ne Euro Shuma ne Euro

2,632. l l 1,240.00

496.00

.......... bleresi 3

.......... bleresi 4

Llogari te arketueshme te tjera

Gjithsej llogarite e arketueshme 3,128.11 1,240.00

Akronimi: p () !(:_ Shenime tjera Me 31 Dhjetor 2016

Republika e Kosoves Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Centralna Ixborna Komisija

Central Election Commission