Perbandingan Novel T1 T2 T3

download Perbandingan Novel T1 T2 T3

of 15

Embed Size (px)

Transcript of Perbandingan Novel T1 T2 T3

 • 7/25/2019 Perbandingan Novel T1 T2 T3

  1/15

  ASPEKPERBANDINGAN

  TINGKATAN 1ISTANA MENANTI

  TINGKATAN 2DI SEBALIK WAJAH

  TINGKATAN 3CEMPAKA PUTIH UNTUKMU

  Tema

  keprihai!a! "a! ke#$!%%$ha!#ek$mp$&a! rema'a me!(e&)!%kar#e'arah a!ah air

  - Fadhil,Ah Seng dan Ramasamy

  mewakili golongan remaja yang sangatminat akan subjek sejarah danmempunyai rasa ingin tahu yangmendalam tentang sejarah setempat.- Mereka bertiga juga sanggup meredahhutan belukar untuk melihat danmengkaji sendiri kewujudan dankeunikan Istana Menanti di puncakunung !atuk..

  Kea*aha! #e)ra!% rema'ame!%ha"api kek$ra!%a! "iri "a&amkehi"$pa! haria!!(a

  - !oktor Fikri yang cacat kulitnya iaitu

  balar terpaksa menerima ejekan, sindirandan cemuhan daripada pelajar-pelajar laindi sekolahnya.- !oktor Fikri tabah walaupun di"tnahmencuri buku dari perpustakaan oleh#arius dan rakan-rakannya. Akhirnya#arius ditangkap pihak polis keranakesalahan mengopak cermin kereta.

  Per#aha*aa! (a!% akra* "a! ikh&a#a!ara "$a )ra!% rema'a a!pame!%ira &aar *e&aka!% "a!ke$r$!a!

  - $artini dan Satiah bersahabat baik danpersahabatan mereka kekal hingga keakhir hayat.- $artini tetap mengunjungi Satiahmeskipun hubungan keluarga merekarenggang.- $artini dan Satiah sering berutus suratwalaupun tinggal berjauhan semasa diasrama.

  Per#amaa!Per#)a&a!

  %.Per#)a&a! ka#ih #a(a!% a!araah&i ke&$ar%a

  - Ibu bapa Fadhil, Ramasamy dan AhSeng sangat menyayangi anak-anakmereka. Mereka berpakat untuk mencarianak-anak mereka yang tidak pulangsetelah mendaki puncak unung !atuk.

  %. Per#)a&a! ka#ih #a(a!% a!ara ah&ike&$ar%a

  - &ikgu Sai'ul dan (uan $alipahmemberikan sepenuh kasih sayangkepada !oktor Fikri. Semua kemahuananaknya akan dipenuhi oleh mereka.

  %.Per#)a&a! ka#ih #a(a!% a!ara ah&ike&$ar%a

  - &ontohnya )ncik $asrul dan (n Sarahsayang akan anak mereka dan sentiasamengambil berat perkembangan anakmereka di sekolah

  2+ Per#)a&a! me!%har%aiper#aha*aa! , #ema!%a#eiaka-a! "a&am per#aha*aa!

  - Fadhil, Ramasamy dan Ah Seng

  mempunyai semangat setiakawan yangsangat kuat. Mereka bersepakat untukmengetahui sejarah serta keunikanIstana Menanti.- Fadhil dan Ramasamy sangat prihatinterhadap Ah Seng dan berganding bahumencari Ah Seng yang tiba-tiba hilangdi dalam terowong.

  2+ Per#)a&a! me!%har%aiper#aha*aa! , #ema!%a #eiaka-a!"a&am per#aha*aa!- *osy tetap berkawan dengan !oktor Fikri

  walau apa juga rintangan dan tuduhanyang dilemparkan kepadanya.

  2+ Per#)a&a! me!%har%aiper#aha*aa!, #ema!%a #eiaka-a!"a&am per#aha*aa!

  - $artini tetap mengingati Satiah yang

  telah meninggal dunia akibat penyakitnyadengan menanam sepohon cempaka putihdi pusara Satiah sebagai tandapersahabatan.

 • 7/25/2019 Perbandingan Novel T1 T2 T3

  2/15

  3+ Per#)a&a! prihai! erha"apke#$#aha! )ra!% &ai!. +uk #gah amat prihatin terhadapkehilangan Fadhil, Ramasamy dan AhSeng. !ia meminta pihak polis segeramenyelamatkan mereka.

  3+ Per#)a&a! prihai! erha"apke#$#aha! )ra!% &ai!. (uan $alipah sentiasa memeriksa bukulatihan !oktor Fikri apabila !oktor Fikripulang dari sekolah.

  3+ Per#)a&a! prihai! erha"apke#$#aha! )ra!% &ai!. )ncik $asrul amat prihatin terhadapkesihatan satiah dan mendesak (ak moritmembenarkannya menghantar Satiah kehospital kerana penyakit Satiah amatserius dan tidak boleh diubati dengan caraperubatan tradisional.

  /+ Per#)a&a! *er"ikari- !oktor Farid berusaha sendiri untukmencapai cita-cita yang diinginkanwalaupun mendapat tentangan awaldaripada ayahnya. !ia berjayamengusahakan kebun sayur danmembela ayam.

  /+ Per#)a&a! *er"ikari- $artini dan Satiah hidup berdikarisemasa tinggal di asrama

  0+ Per#)a&a! Kea*aha!me!%ha"api "$%aa! hi"$p. Fadhil, Ramasamy, Ah Seng dan hairiltabah dalam menghadapi penjenayah

  yang mengerah tenaga mereka untukmenggali tanah bagi mendapatkan hartakarun. Mereka diugut akan dibunuhsekiranya tidak mengikut arahan.

  0+ Per#)a&a! kea*aha! me!%ha"api"$%aa! hi"$p

  - Satiah yang menghidap penyakit

  barah paru-paru tabah menghadapipenyakitnya dan tetap meneruskanpersekolahannya di Sekolah Menengah+angjung estari

  + Per#)a&a! Baik Hai+ Per#)a&a! *era!i me!%ha"api a*ara!4+ Per#)a&a! kera'i!a! mem*a-a ke'a(aa!+5+ Per#)a&a! *era!%%$!%'a-a* me&ak#a!aka! $%a#+16+Per#)a&a! Pe!i!"a#a! %)&)!%a! (a!% k$a erha"ap %)&)!%a! (a!% &emah

  Per*e7aa!Per#)a&a!

  Per*e7aa!Per#)a&a!

  1+ Per#)a&a! i"ak me!%i!#a8

  ke#a&aha! (a!% "i&ak$ka!- (enjenayah yang ber'ahaman komunisakhirnya ditangkap oleh pihak poliskerana menjadi pembelot kepadanegara.

  1+ Per#)a&a! kei!#a9a! aka!

  ke#a&aha! (a!% "i&ak$ka!- #arius akhirnya insa' akan kesalahanyang dilakukan olehnya terhadap !oktorFikri.

  1+ Per#)a&a! kei!#a9a! aka!

  ke#a&aha! (a!% "i&ak$ka! - (ak Morit berasa kesal akan sikapnyaselama ini yang tidak membenarkan Satiahdirawat di hospital sedangka penyakitSatiah semakin kritikal lalu akhirnyameninggal dunia

  2+ Per#)a&a! mempera(ai perkarakar$- +uk #gah sangat percaya akan

  . Per#)a&a! mempera(ai per$*aa!m)"e!- !oktor Fikr dilahirkan di sebuah

  2+ Per#)a&a! mempera(ai a"a "a!pa!a!% &ara!% #$k$ ka$m!(a- !ia berkeras tidak membenarkan Satiah

 • 7/25/2019 Perbandingan Novel T1 T2 T3

  3/15

  perkara karut seperti puaka, bunian danmakhluk halus. !ia mempercayai Istanalama itu mempunyai penunggu danberpuaka

  hospital Ratu )li/abeth. #amanya jugadiambil sempena seorang !oktor yangmendoakan keselamatan ibunya sewaktumelahirkannya.

  menerima rawatan di hospital, sebaliknyapercaya akan kemampuan dukun untukmengubati penyakit anaknya yangdipercayai terkena sampuk.

  Waak$ama

  :a"hi& D)k)r :ikri Hari!i

  Per#amaa!Per-aaka!;-aakUamaA BAHASA

  1+ Dik#i , pemi&iha! perkaaa! - ahasa Arab-Alhamdulillah,Astaghfrullahalazim - ahasa istana- bersemayam,ditabalkan, baginda, peraduan-

  1+ Dik#i - ahasa Ingeris > ?nurse, - ahasa Arab>Allah,nauzubillahiminzalik

  1+ Dik#i - ahasa Ingeris > ?mood, computergames, phobia - ahasa Arab >Allahyarhamah Satiah

  2+ Peri*aha#a - Masuk akal, tali barut.

  2+ Simp$&a! Baha#a - uku lima, keras hati

  2+ Peri*aha#a . ringan tulang, berbesar hati, sepandai-ppandai tupai melompat, akhirnya jatuh ketanah juga.

  8. Mea9)ra> membuka diariingatannya,

  3+ Mea9)ra - Kilang fkirannyabekerja keras.

  3+ Mea9)ra- ...rasanya kotak fkirankubelum...

  7. Simi&e .?...atapnya melentik sepertitanduk

  kerbau,

  Seperitidak masuk akal

  /+Simi&e - +elapak tangannya berasasejuk bagaikantidak cukup darah.

  - suasananya agak bising bagaikantikusyang ketiadaan kucing.

  /+ Simi&e- Satiah #eperisekuntum bunga

  0+ Per#)!a8ka#i - Mustahil angin yangmenguncinya- angin petang*erhem*$s perlahan

  0+ Per#)!a8ka#i - Senja sudah menjamahsuasana.

  0+ Per#)!a8ka#i- ata- kata Satiahamatmencucuk hatiku- aku bangun ketika udarasejukmenerjahtubuh

  + Si!k)p - kalau kamu nakselamat- epala kau berdarah

  + Si!k)p - Sekarung besar itu ayam bolehhabiskan taksampai sebulan

  + Si!k)p. Tak apalah Sarah- apa, +ini bukan naktunjuk pandai

  PERMULAAN- (ermulaan plot ialah sewaktu tigaorang remaja iaitu Fadhil, Ramasamydan Ah Seng berbual dengan +uk #gahdi rumah +uk #gah. (erbualan merekaberkisar tentang sejarah setempatterutamanya tentang sebuah Istanayang lama ditinggalkan iaitu Istanamenanti. Minat ketiga-tiga sahabat itu

  PERMULAAN- ahagian permulaan plot no=el !iSebalik 1ajah mengisahkan &ikgu Sai'ulyanag menunggu kelahiaran bayinya di$ospital Ratu )li/abeth.- emudian, isterinya (uan $alipahtelah selamat melahirkan seorang bayilelaki, namuan bayi itu balar. Anak itudinamakan !oktor Fikri.

  PERMULAAN- &erita dimulakan dengan latarbelakang keluarga )ncik $asrul. )ncik$asrul yang bertugas sebagai pegawaipertanian, telah ditawarkan berkhidmat disebuah perkampungan orang asli. Ahlikeluarganya terpaksa mengikut )ncik$asrul berpindah ke ampung uala atusebagai menghormati beliau sebagai ketuakeluarga.

 • 7/25/2019 Perbandingan Novel T1 T2 T3

  14/15

  PL?T

  PL?T

  terhadap sejarah membuatkan merekaingin mendaki unung !atuk untukmelihat Istana Menanti dari dekat..

  PERKEMBANGAN- +uk #gah bersetuju menemaniketiga-tiga sahabat itu ke puncakunung datuk. Akhirnya mereka

  memasuki istana Menanti . Fadhil.Ramasamy dan Ah Seng memasukiistana dan sampai ke sebuah bilik iaitubilik peraduan raja.- Mereka terperangkap kerana pintubilik itu terkunci dan gagal mencari jalankeluar . emudian mereka menemuisebuah terowong bawah tanah.Merekamenemui hairil yang mendakwa turutsama tersesat di dalam istana itu.- Ah Seng telah ditawan olehseorang pemuda. Ramasamy,Fadhil dan

  hairil turut dibawa ke tempat AhSengdan mereka dipaksa mengali tanahuntuk mempercepatkan proses mencariharta tersebut

  PERKEMBANGAN- !oktor bertukar ke SekolahMenengah ebangsaan Menggatal keranamengikut bapanya berpindah. !ia mejadi

  bahan ejekan di sekolah kerana namanyayang unik dan penampilannya yangberbe/a.. !i Sekolah, dia berkawan baikdengan Sanin,A/i/, !ayang Mahani,Suriani dan *osy. !oktor Fikri berkongsihobinya iaitu berkebun dengan limaorang rakannya.- !oktor Fikri dibuli oleh #arius danrakan-rakannya.Mereka memeras ugut!oktor Fikri untuk memberikan wangsebagai cukai kepada mereka.#amunakhirnya mereka tertangkap oleh pihak

  sekolah dan dihukum rotan di hadapanperhimpunan sekolah.Rentetan itumereka berdendam kepada !oktor Fikri- Mereka mem"tnah !oktor Fikrimencuri buku-buku perpustakaan, pendan dompet yang dilaporkan hilang .#ama baik !oktor Fikri tercemar dandipulaukan oleh rakan-rakanya.

  PERKEMBANGAN- eluarga )ncik $asrul mengambil Satiahyang merupakan kawan karib $artinisebagai anak angkat.

  - $ubungan antara keluarga )ncik $asruldengan (ak Morit semakin erat. $artinimenjalani kehidupan seperti biasa namunSatiah terpaksa bertarung dengan penyakityang dihidapinya.

  KLIMAKS- limaks no=el ini bemula daripadapenemuan harta yang digali oleh Fadhil,Ramasamy , Ah Seng dan hairil.Selepas harta itu dijumpai kelima-limalelaki itu meninggalkan hairil, Fadhildan rakan-rakannya.- Sarjan Mokhtar, beberapa anggotapolis dan ornag kampung melakukan

  KLIMAKS- #arius dan rakan-rakanya ditahanpolis atas tuduhan mencuri . Merekaberkomplot di bawah kelolaan seorangbekas banduan.- &ikgu sai'ul menjamin #arius keluardari lokap atas pujukan !oktor Fikri.Setelah itu , hubungan #arius dan !oktorFikri menjadi rapat.

  KLIMAKS- (enyakit Satiah semakin serius walaupun(ak Morit telah menghantar anaknyaberubat dengan seorang dukun diampung 9angsat. Satiah pengsan padahari keputusan (MR diumumkan. !arahkeluar membuak-buak dari mulutnyasehingga (ak Morit akhirnya bersetujumenghantar Satiah ke hospital untuk

 • 7/25/2019 Perbandingan Novel T1 T2 T3

  15/15

  gerakan mencari Fadhil dan rakan-rakannya. elima-lima penjenayahtersebut diberkas ketika mengheretkeluar peti besi.

  - ehilangan !oktor Fikri selama duahari menjadi tanda tanya. Rakan-rakannya berasa khuatir akankemungkinan bahawa !oktor Fikriterjerumus ke arah kejahatan.

  mendapatkan rawatan.

  PELERAIAN- Fadhil dan rakan-rakannya akhirnya

  ditemuiadhil, Ramasamy, +uk #gah, AhSeng dan hairil di balai raya yangdihadiri oleh Menteri ear,ketua polis,guru besar dan orang akampung.- Mereka diberi hadiah dan peristiwaitu tersiar di dalam akhbar

  PELERAIAN- #arius memberikan sepucuk surat

  daripada !oktor Fikri kepada A/i/ danrakan-rakannya.- !oktor Fikri mengikut ayahnyamenyambung pelajaran di jepun selamalima tahun. Setelah setahun merantau,!oktor Fikri kembali bercuti ke tanah airdan kepulangannya disambut mesra olehrakan-rakan baiknya.- Akhir sekali,!oktor Fikri dankeluarganya mendaki puncak inabalu.

  PELERAIAN- Setelah bertahun-tahun menanggung

  penderitaan akhirnya Satiah menemui ajal.!alam catatan hariannya, Satiah telahmeminta $artini supaya menanamsepohon &empaka (utih di pusaranya.(ermintaan tersebut telah ditunaikan oleh$artini sebelum dia kembali ke asrama.