PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

of 93 /93
SME3023: TRENDS AND ISSUES IN MATHEMATICAL AND SCIENCES BIL NAMA AHLI KUMPULAN NO MATRIK 1 NURUL FARHANAH BINTI MUHAMAD D20111048878 2 NUR HAFIZAH IZZATI BINTI MD RASIP D20111048854 3 NURAZWA BINTI MOHD SALEH D20111048917 1 KUMPULAN 4 : PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH

Embed Size (px)

Transcript of PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

Page 1: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

1

SME3023: TRENDS AND ISSUES IN MATHEMATICAL AND SCIENCES

BIL NAMA AHLI KUMPULAN NO MATRIK

1 NURUL FARHANAH BINTI MUHAMAD D20111048878

2 NUR HAFIZAH IZZATI BINTI MD RASIP D20111048854

3 NURAZWA BINTI MOHD SALEH D20111048917

KUMPULAN 4 : PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI

SEKOLAH

Page 2: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

2©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

P E N T A K S I R A N

Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan

PS

Page 3: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

3

PENTAKSIRAN

Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui

- APA yang murid TAHU

- APA yang murid BOLEH BUAT

- APA yang murid BOLEH AMALKAN

Page 5: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

5

ISU DALAM PBS1. Melalui pelaksanaan PBS, semakin bertambah tugas guru di sekolah

dan menyebabkan tugas utama sebagai pengajar semakin terhimpit dan kurang diberikan penekanan oleh guru.

• Ini mengambil purata guru mengajar empat kelas berlainan dalam seminggu dan setiap kelas mempunyai 35 orang murid. Maka guru perlu menyenggara eviden dan fail berjumlah 120 selepas setiap kali pentaksiran dijalankan. Ini kerana prosedur PBS perlu dilaksanakan hampir setiap hari semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas

• Akhiar et al. (2012) menyatakan selain mengajar, guru juga perlu melakukan tugas-tugas perkeranian seperti menyemak buku latihan murid, menyemak kertas ujian, merekodkan kemajuan murid, menanda kedatangan, menyimpan fail, membuat nota pelajaran dan menulis surat kepada ibu bapa serta penjaga berkenaan hal ehwal murid.

Page 6: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

6

2. Guru memperuntukkan masa yang banyak dalam PBS berbanding tugas mengajar di sekolah.

• Guru menggunakan masa yang banyak untuk membina eviden, menanda eviden, merekod eviden, menyimpan eviden dalam fail serta merekod keputusan.

• Dapatan kajian Yazi (2006) mendapati guru menggunakan masa 52.40 jam seminggu bagi melaksanakan tugas akademik manakala 31.86 jam seminggu bagi tugas bukan akademik. Ini menunjukkan dalam sehari guru menggunakan lebih 10 jam untuk tugas akademik

Page 7: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

7

???

3. Ibu bapa tidak pasti bagaimana murid dinilai melalui PBS.

4. Masalah akses kepada Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS)

• Akses kepada portal SPPBS lambat. Sistem yang disediakan tidak dapat menampung akses yang berat secara serentak

5. Murid tidak serius dan tidak fokus apabila tiada peperiksaan.

Page 8: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

8

PENAMBAHBAIKANPENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH

MAC 2014

Page 9: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

9

11 Februari 2014

• KPM membuat keputusan menangguhkan dan mengkaji semula pelaksanaan PBS

1. Guru dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekod penilaian pelajar dalam sistem

2. Ibu bapa tidak pasti bagaimana murid dinilai terutamanya pelajar tingkatan 3

Page 10: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

10

PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN PBS

MULAI 1 APRIL

Page 11: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

11

PELAKSANAAN PBS DIPERMUDAHKAN

Diteruskan

Diteruskan

Diteruskan

PBS

PentaksiranPusat -

Pentaksiran Tingkatan 3

PAJSK

Pentaksiran Psikometrik

SPPBS online ditiadakan

DSP – Panduan Perkembagan Pembelajaran

Murid

Pentaksiran Sekolah (Diteruskan

dengan penambahbaikan)

FPM,FS & Rekod Transit

ditiadakan

Page 12: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

12

PEMETAAN KURIKULUM, PEDAGOGI DAN PENTAKSIRAN

BPK BILIK DARJAH/SEKOLAH LP

KURIKULUM PEDAGOGI PEPERIKSAAN

Standard Kandungan Pengajaran & Pembelajaran

Pentaksiran

UPSR

Standard Pembelajaran

1. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) SPM

Pentaksiran sebagai

Pembelajaran

Pentakasiran untuk

Pembelajaran

Pentaksiran tentang

Pembelajaran

Band/Deskriptor/Evidens(Formatif)

Ujian bulanan & Peperiksaan

Pertengahan/Akhir Tahun (Sumatif)

2. PAJSK

3. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

4. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

PMR

Page 13: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

13

3 ISU UTAMA PBS

Page 14: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

14

Penggunaan Dokumen Standard Prestasi (DSP) yang menyebabkan guru terikat dengan bilangan penyataan deskriptor dan bilangan pernyataan evidens yang banyak

DSP dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Guru mengajar menggunakan Kurikulum Kebangsaan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid

Guru mentafsir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian dengan merujuk Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Page 15: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

15

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

DSP

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Band

Pernyataan Standard

Pernyataan Deskriptor

Pernyataan Evidens

Tema/Topik/Kemahiran

Band

Pernyataan Deskriptor

Page 16: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

16

Band Pernyataan Standard

Pernyataan Deskriptor

Pernyataan Evidens

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu

Pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu

Pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai

Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor

Tema/Kemahiran/Tajuk

Band Pernyataan Deskriptor

Tema , kemahiran dan tajuk pembelajaran mengikut dokumen kurikulum

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu

Pernyataan tentang sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan.

Deskriptor mengandungi cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir, tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid.

Standard PrestasiPengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran murid

Standard PrestasiPernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

DSP

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Page 17: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

17

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid • panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan

hasrat kurikulum

• satu alat untuk menyokong pembelajaran dan pengajaran secara berterusan

• mempunyai 6 aras penguasaan daripada Band 1 yang terendah dan Band 6 yang tertinggi sejajar dengan hasil pembelajaran yang dihasratkan oleh Kurikulum.

Deskriptor (Petunjuk) Prestasi: • Pernyataan yang menunjukkan sejauh mana murid perlu mempamerkan

pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan.

Page 18: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

18

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid berguna untuk:

1. memantau, menilai dan melapor perkembangan pembelajaran setiap murid.

2. mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid dalam pembelajaran untuk tindakan susulan yang berkesan.

3. mendapatkan profil kelas atau gambaran tentang perkembangan pembelajaran murid untuk guru merancang pengajaran yang lebih berkesan.

4. memberikan maklumat yang segera tentang perkembangan pembelajaran murid kepada guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan mana-mana pihak berkepentingan sebagai asas perbincangan untuk tindakan meningkatkan prestasi murid.

5. memberi maklum balas tentang keberkesanan suatu intervensi pengajaran yang dilaksanakan.

6. merancang dan menetapkan sasaran pencapaian murid di awal tahun secara individu dan kolaboratif.

Page 19: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

19

Cadangan Kaedah dan Alat Pentaksiran Pemerhatian Penilaian rakan sebaya Latihan / Kerja harian Kuiz Ujian bertulis Senarai semak Buku skrap Persembahan Demonstrasi

Skala ‘rating’ holistik Kerja projek Tugasan bertulis Portfolio Amali Tilawah Lisan Simulasi

Page 20: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

20

PEMERINGKATAN DESKRIPTOR

Ditentukan berdasarkan tiga perkara:

1. Tingkah laku yang perlu dipamerkan

2. Cakupan kriteria/aspek yang ditaksir

3. Dimensi kualiti tingkah laku yang perlu dipamerkan (Qualifier) – secara kuantitatif atau kualitatif

Aras Penguasaan Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6

1. Tingkah laku

2. Cakupan kriteria/aspek

3. Dimensi kualiti tingkah laku

Kontinum perkembangan

Page 21: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

21

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

MATEMATIK TAHUN 2

Page 22: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

22

TAJUK/MODUL NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Penambahan Penolakan Pendaraban Pembahagian Pecahan Perpuluhan Wang

BAND 2

DESKRIPTOR Menulis dan menyatakan dengan betul dan tepat rangkaian nombor nilai tempat dan nilai digit mencerakinkan nombor bulat pembundaran nombor bulat

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH TUGASAN MATEMATIK TAHUN 1

Page 23: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

23

Perekodan Prestasi Murid melalui SPPBS secara online sukar diakses dan ambil masa yang lama

Bilangan deskriptor dan evidens telah dikurangkan

Guru tidak akan dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekod penilaian murid

Guru mesti memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran. Pastikan pengajaran dan pembelajaran berkualiti dan berkesan

Perekodan perkembangan murid secara offline

Page 24: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

24

A. Guru merekodkan tahap penguasaan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Pentaksiran Formatif)

B. Perekodan ini menggambarkan perkembangan murid

Guru Perekodan Penguasaan

Murid

Kesesuaian Masa

Kaedah Guru

Boleh dimaklumkan

kepada Ibu Bapa

Page 25: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

25

CONTOHP

Page 26: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

26

CONTOHP

Page 27: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

27

CONTOHP

Page 28: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

28

CONTOHP

Page 29: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

29

CONTOHP

Page 30: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

30

NAMA MURID: ALI BIN AHMAD

NO. TEMA BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6

1 NOMBOR DAN OPERASI

2 SUKATAN DAN GOEMETRI

3

4

CONTOH PENGISIAN PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID : INDIVIDU

(BULAN JUN)

Page 31: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

31

CONTOHP

Page 32: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

32

CONTOHP

Page 33: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

33

CONTOH

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SMK BINTANG TIMUR

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURIDPENTAKSIRAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3, 2014

Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118

Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai: TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat /

cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai.

Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran

Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

Page 34: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

34

C. Ibu bapa yang ingin mengetahui pencapaian anak mereka (Pentaksiran

Sumatif)

Sekolah menyediakan Pelaporan Pencapaian

Ujian Bulanan

Peperiksaan Pertengaha

n Tahun

Peperiksaan Akhir Tahun

Page 35: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

35

CONTOH

PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Pentaksiran Sekolah (Formatif) Pentaksiran Psikometrik (PPsi)Pentaksiran Sekolah (Sumatif)

Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:

35

INVENTORI MINAT KERJAYAUJIAN APTITUD KHUSUS

Konstruk Skor (10)Realistik

InvestigatifArtistik

Verbal LinguistikVisual Ruang

Logik MatematikMuzik

NaturalisKinestatik

InterpersonalIntrapersonal

Existential

988754443

PELAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN SEKOLAH

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH

NAMA SEKOLAH

SMK PUTRAJAYA NO KP

990907-10-5397

MATA PELAJARAN GRED

BAHASA MELAYU PENULISAN

A

BAHASA MELAYU LISAN

A

MATHEMATICS A

SCIENCE A

PENDIDIKAN MUZIK

B

PENDIDIKAN SENI VISUAL

B

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH

ANGKA GILIRAN V100 A 001

NAMA SEKOLAH

SMK PUTRAJAYA

NO KP 990907-10-5397

MATA PELAJARAN

GRED PERNYATAAN

BAHASA MELAYU PENULISAN

A Menguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa dengan cemerlang dan menghasilkan penulisan yang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikan

BAHASA MELAYU LISAN

A Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikan maklumat tersebut dengan cemerlang.

BAHASA INGGERIS PENULISAN

A Task successfully fulfilled, well-developed and well-organised main ideas and supporting details..

BAHASA INGGERIS LISAN

A Language is accurate and fluent

MATHEMATICS

B Mempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan nombor dan ukuran serta menyelesaikan masalah harian dalam situasi lazim

SCIENCE B Mempunyai keupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol, istilah, urutan, konsep dan teori dalam sains

PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

NAMA:NO. KP:NAMA SEKOLAH:

Page 36: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

36

KELEBIHAN PBS1. Pentaksiran Rujukan Standard• Guru dapat melihat kemajuan murid

2. Murid dinilai secara adil dan saksama

3. Mendidik guru berintegriti

4. Mudah merujuk pencapaian murid

5. Menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran

Page 37: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

37

PENTAKSIRAN

TINGKATAN 3 (PT3)

Page 38: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

38

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) MERUPAKAN PENAMBAHBAIKAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Page 39: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

39

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) MENGGANTIKAN PMR

Page 40: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

40

KENYATAAN MEDIA MENGENAI PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Dalam kenyataan media bertarikh 18 Mac 2014, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata,“Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) akan digantikan dengan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) mulai tahun ini (2014).”

Page 41: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

41

• Menurut beliau lagi, PT3 merupakan penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di mana tiada lagi peperiksaan berpusat untuk pelajar Tingkatan 3.

Page 42: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

42

• PT3 ini akan digunakan sebagai asas untuk menentukan kemasukan murid-murid ke tingkatan 4.

• Sama ada di Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan Kolej Vokasional.

Page 43: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

43

Page 44: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

44

PENGENALAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

• Pengenalan PT3 ini dibuat dibawah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang ditambahbaik berkuatkuasa 1 April 2014.

Page 45: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

45

Surat Pekeliling

• Melalui PT3 pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberi skor terhadap pentaksiran tersebut berpandukan instrumen dan panduan peraturan penskoran setara (standardise) disediakan oleh Lembaga Peperiksaan.

Page 46: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

46

PELAKSANAAN PT3

Page 47: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

47

Page 48: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

48

*pelbagai instrumen – tugasan bertulis (assignment), ujian amali (practical test), projek, kajian lapangan (field study) atau kajian kes (case study).

Page 49: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

49

JADUAL PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2014

Page 50: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

50

STRATEGI PELAKSANAAN PT3

• Dalam pelaksanaan PT3, pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberi skor yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).

• LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verikasi sebelum pelaporan dikeluarkan.

Page 51: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

51

• Moderasi – suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama.“Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan permarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan konsistensi pemberian markah anatara pemeriksa.”

• Verikasi – proses mengesahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima

Page 52: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

52

• Selain PT3, kemasukan ke sekolah-sekolah tersebut juga menggunakan Ujian Psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan murid bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka.

Page 53: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

53

Page 54: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

54

Page 57: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

57

PERBANDINGAN : PMR DAN PT3

Page 58: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

58

TRIVIA PT3

• 1957 – Peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE)

• 1960 – Diganti dengan Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP)

• 1985 – SRP menggantikan LCE sepenuhnya

• 1993 – Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) menggantikan SRP

• 2014 – PMR diganti Pentaksiran Tingaktan 3 (PT3)

Page 59: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

59

ISU UTAMA

• PT3 dilaksanakan terlalu tergesa-gesa.

• Keputusan PT3 tidak membanggakan

Page 60: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

60

Pelaksanaan PT3 secara tergesa-gesa

• Bulan Jun : Format PT3 ditetapkan.• Bulan Julai & Ogos : Penilaian instrumen

kajian kes dan ujian lisan.• Bulan September : Guru-guru dipanggil

kursus dan diberikan format soalan dan format menanda kertas.

• Bulan Oktober : Murid-murid menduduki Pentaksiran Tingkatan 3.

Page 61: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

61

Page 62: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

62

KESEDIAAN GURU

• Tidak mendapat maklumat tepat tentang format pentaksiran untuk PT3.

• Tahap kefahaman guru terhadap PT3 masih kabur.

• Guru tidak sempat menghabiskan silibus.

• Aspek bebanan kerja akan semakin bertambah.- Guru-guru perlu menjalankan tugasan pegawasan dan menanda kertas peperiksaan PT3 ini.

Page 63: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

63

KESEDIAAN MURID

• Prestasi keputusan murid tidak membanggakan.

• Murid Tingkatan 3 tidak bersedia dengan format baru PT3.

• Faktor tidak cukup masa juga menjadi penghalang kepada kesediaan murid terhadap PT3.

Page 64: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

64

IBU BAPA

• Ibu bapa kurang jelas bagaimana PT3 dilaksanakan.

• Ibu bapa kecewa prestasi anak mereka merosot dan mula menyalahkan PT3

Page 65: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

65

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ( KBAT )

ATAU HIGHER ORDER THINKING

SKILLS (HOTS)

Video 1

Page 66: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

66

6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global

Kemahiran memimpin

Identiti nasional

Kemahiran dwibahasa

Etika dan Kerohanian

Kemahiran berfikir

Pengetahuan

6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global :

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025

66

Page 67: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

67

Berfikir dan Belajar

Can we learn without thinking?

Once we learn, does it mean that we have automatically think?

Page 68: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

68

• Kemahiran berfikir aras tinggi biasanya merujuk kepada empat tahap kemahiran teratas dalam Taksonomi Bloom edisi semakan (Anderson& Krathwahl, 2001) iaitu mengaplikasi , menganalisis , menilai dan mencipta.

Page 69: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

69

Soalan “aras tinggi” menggalakkan pembelajaran kerana ia

memerlukan pelajar mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan

menilai maklumat, bukan semata-mata mengingat fakta.

Page 70: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

70

Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. ( KPM, 2013)

DEFINISI KBAT

Page 71: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

71

Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru

Kemahiran Berfikir Aras

Tinggi

Menaakul

Teknik menyoal

KreativitiPenyelesaian masalah

Inkuiri

Page 72: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

72

Bagaimana hendak

mengajar KBAT?

Tingkatkan soalan aras tinggi

Pembelajaran berasaskan projek

Menggunakan alat berfikir

Aktiviti penyelesaian masalah

Teknik menyoal

Aktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teks

Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru

Page 73: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

73

KEPENTINGAN KBAT

Page 74: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

74

Mengapa KBAT penting ???

Menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia.

Page 75: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

75

Lower Order Thinking Skills (LOTs)

Higher Order Thinking Skills (HOTs)

Page 76: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

76

Page 77: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

77

ISU 1 : KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN GURU

Guru kurang jelas dengan makna

item HOTS

Guru kurang mahir membina item

HOTS

Tidak cukup masa

Mesti sukar

Page 78: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

78

Isu 2 : kesediaan

murid

Kurang mampu untuk

menjawab item HOTS

Berdasarkan skrip jawapan UPSR, PMR, SPM, hampir

30% tidak mencuba

untuk menjawab

apabila item itu tidak dalam bentuk lazim

Budaya masyarakat yang

lebih menitikberatkan kecemerlangan & bilangan A dalam

peperiksaan mendorong anak-

anak mengamalkan

budaya menghafal

Page 79: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

79

ISU 3: INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Item HOTS tidak memenuhi spesifikasi piawaian item semasa diprauji

Page 80: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

80

JENIS-JENIS PENYELESAIAN MASALAH DALAM KBAT

Bukan Rutin (BR)

Lembaga Peperiksaan

(LP) TIMSS

PISA Model dan Heuristik (MdH) i-Think

Penyelesaian Masalah Berstruktur (PMB)

Page 81: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

81

Rutin Bukan Rutin

Tidak memerlukan murid untuk menggunakan kemahiran berfikir pada aras tinggi.

Memerlukan tahap pemikiran pada aras tinggi.

Operasi yang perlu digunakan adalah jelas. Meningkatkan kemahiran menaakul.

Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak serta merta jelas.

Menggalakkan lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi.

Terdapat lebih daripada satu jawapan.

Lebih mencabar.

Berupaya membentuk murid yang kreatif dan inovatif

Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat keputusan dan memilih operasi matematik.

Page 82: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

82

CONTOH- CONTOH SOALAN

Page 83: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

83

Rutin dan Bukan Rutin

RUTIN: Maria membeli sekotak susu dengan

harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Maria?

BUKAN RUTIN:Maria membeli sekotak susu dengan

harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Dia memberikan RM4.00 kepada jurujual. Berapakah bilangan syiling yang diterima oleh Maria sekiranya jurujual itu memberikannya beberapa syiling 5 sen, 10 sen dan 20 sen? Terangkan jawapan anda.

Page 84: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

84

Lembaga Peperiksaan

Page 85: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

85

Which circle has approximately the same fraction of its

area shaded as the rectangle above?

CONTOH SOALAN TIMSS

Page 86: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

86

1) (a) Which of the figures has the largest area?

Show your reasoning.

(b) Describe a method for estimating the area of figure C.

2) Nick wants to pave the rectangular patio of his new house. The patio has length 5.25 metres and width 3.00 metres. He needs 81 bricks per square metre.

Calculate how many bricks Nick needs for the whole patio.

CONTOH SOALAN PISA

Page 87: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

87

Soalan : Kajian menunjukkan ⅚ daripada murid bermain bola sepak. ½ daripada murid yang bermain bola sepak

juga bermain hoki. Jika terdapat 132 orang murid, berapa bilangan murid yang bermain bola sepak dan

hoki?

SOALAN MODEL DAN HEURISTIK (MdH)

SOALAN MODEL

Page 88: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

88

Bola sepak

Hoki

132

12 bahagian = 1321 bahagian = 132 ÷ 12 = 11 orang murid Bola sepak dan hoki = 55 orang murid

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

Page 89: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

89

i-Think

Soalan

–Gunakan nombor di atas untuk menunjukkan perkaitan antara peratusan, pecahan dan perpuluhan dengan menggunakan peta titi. Bincangkan perkaitan ini dalam kumpulan anda.

Page 90: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

90

Page 91: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

91

PENYELESAIAN MASALAH BERSTRUKTUR

Anda diberi cermin, kertas surih dan kertas A4. Lengkapkan gambar rajah berikut dengan menggunakan bahan yang diberi.

Page 93: PENTAKSIRAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. ( PBS , PT3 , DAN KBAT )

93

SEKIAN,TERIMA KASIH