Pengukuran dan Pengujian

download Pengukuran dan Pengujian

of 21

 • date post

  13-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pengukuran dan Pengujian

 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  1/21

  OUM HBEF3203

  FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES

  HBEF3203

  PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

  NAMA : HIDIR BIN HAJI SALLEH

  NOMBOR MATRIK : 76052413601001

  NO! KAD PENGENALAN : 76052413601

  NOMBOR TELEFON : 013575"676

  ALAMAT E#MAIL : $%&%'()**+$,-)$..!/.!-

  $%&%'240576,-)$..!/.!-

  NAMA TUTOR : ENCIK MOHD FARI ARIFFINABDULLAH

  PUSAT PEMBELAJARAN : OUM CAANGAN SIBU SARAAK

  ISI KANDUNGAN

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  2/21

  OUM HBEF3203

  BIL PERKARA MUKA

  SURAT

  1.0

  2.0

  3.0

  4.0

  5.0

  Pengenalan

  1.1 Pengukuran dalam Pendidikan

  Jadual Penentu Ujian ( JPU )

  2.1 Kepentingan JPU

  2.2 Jadual Penentu Ujian

  Keputusan Ujian

  3.1 Jadual Ujian 1

  Perbandingan Keputusan Ujian 1 Dan 2

  4.1 Jadual Ujian 2

  Kesimpulan

  ujukan ! "ibi#gra$i

  %ampiran

  3

  3

  5

  5

  5

  &

  '

  12

  13

  1

 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  3/21

  OUM HBEF3203

  1!0 PENGENALAN

  Dalam menempu keidupan searian* kita seringkali beradapan dengan apa +ang dikatakan

  sebagai pengujian* pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan +ang memerlukan kita

  membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. ,uru perlu membuat pertimbangan atau

  keputusan berubung dengan pelajar dalam bilik darja kendaliann+a tentang pengajaran dan

  pembelajaran +ang berlangsung. -paka tela menapai #bjekti$ +ang tela ditetapkan atau

  memerlukan tindakan pengulangan semula dan sebagain+a.

  Pengujian* pengukuran dan penilaian adala antara beberapa k#nsep penting dalam dunia

  pendidikan. /ering kali istila ini bertukar ganti digunakan. isaln+a* sesetenga guru apabila

  mengedarkan kertas ujian* mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar

  atau menilai prestasi pelajar dalam sesebua bilik darja tanpa mengambil irau maksud

  sebenar atau maksud kusus +ang mendukung istila berkenaan. /eara kususn+a* ketigatiga

  istila berkenaan mempun+ai makna +ang lebi spesi$ik dan ketigatigan+a mempun+ai

  perbeaan.

  Dalam dunia pendidikan* penilaian +ang sistematik* dengan mengambil kira semua $akt#r +ang

  b#le mempengarui maklumat atau dapatan +ang diper#lei akan membantu guru dalam

  membuat sebarang keputusan +ang tepat.

  1!1 PENGUKURAN DALAM PENDIDIKAN

  Pengukuran membaa maksud +ang lebi luas berbanding dengan pengujian. Pengukuran

  membaa de$inisi sebagai suatu pr#ses mendapatkan penjelasan seara numerik atau melalui

  angka tentang seban+ak mana indiidu atau murid mempun+ai sesuatu iri +ang diukur dengan

  menggunakan instrumen. -tau dalam erti kata lain langka menentukan taap sejau mana

  sese#rang indiidu memiliki si$atsi$at tertentu.

  "iasan+a kita meakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi sese#rang

  indiidu supa+a status indiidu berkenaan lebi tepat dan dapat meakili si$at tertentu.

  isaln+a* amli mendapat marka 0 peratus dalam ujian atematik. Kita tidak men+atakan

 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  4/21

  OUM HBEF3203

  prestasi amli berkenaan sama ada baik atau sebalikn+a. Dalam al ini* kita an+a mengukur

  tanpa menentukan nilai. Justeru* pengukuran adala an+a penentuan status atau taap.

  Pengukuran b#le dilaksanakan tanpa pengujian. /ebagai #nt#* pr#ses mendapatkan

  maklumat berbentuk kuantitati$ menggunakan pr#ses penerapan atau penggunaan skala

  pemeringkatan. "erbea dengan pengujian +ang ingin mendapatkan maklumat seban+ak mana

  prestasi +ang diper#lei* pengukuran pula menjurus kepada ban+ak mana sk#r atau markat

  +ang diper#lei dengan menggunakan pr#ses tertentu.

  /eperti pengujian* pengukuran juga tidak bersi$at mutlak. Pengukuran ketinggian mental

  sese#rang indiidu suda tentu lebi sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding

  pengukuran ketinggian $iikal sese#rang indiidu menggunakan alat ukur +ang tepat seperti

  penggunaan pembaris. isaln+a* sese#rang murid +ang mendapat sk#r 0 tidak b#le

  dianggap mengetaui dua kali ganda murid +ang mendapat sk#r 45 alaupun sk#r 0 itu dua

  kali angka 45. anakala sese#rang +ang mendapat sk#r si$ar pula tidak juga b#le dianggap

  sebagai tidak mempelajari sebarang perkara atau tidak memaami sebarang perkara tentang

  sesuatu pelajaran +ang dilalui. 6ni jelas menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanla

  petunjuk +ang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan ka+u ukur atau

  pembaris.

  Dengan itu* sese#rang guru arus menggunakan instrumen +ang tepat bagi mengasilkan

  keputusan +ang tepat. Jika instrumen +ang digunakan mempun+ai keaatan* maka suda

  pastila asil +ang diper#lei daripada ukuran +ang dijalankan itu juga tidak tepat. 6nstrumen

  +ang terdapat dalam pengukuran iala Jadual Penentu Ujian ( JPU )* 6ndeks Kesukaran ( 6K )

  dan 6ndeks Diskliminasi.

 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  5/21

  OUM HBEF3203

  2!0 JADUAL PENENTUAN UJIAN JPU

  Dalam pembinaan JPU* anda perlu membuat empat langka* iaitu (1) mengkaji sukatanpelajaran* (2) menganalisis #bjekti$ pengajaran* (3) menentukan jenis s#alan* dan (4)

  menentukan bilangan s#alan.

  2!1 K++8%9) JPU

  JPU +ang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item!s#alan

  ujian. -ntara kepentingann+a iala7

  (a) kertas ujian dapat digubal seara sistematik8

  (b) kesaan dari segi persampelan sukatan pelajaran adala terjamin8

  ) taburan s#alan mengikut tajuk adala seimbang8

  (d) ujian meliputi keseluruan sukatan pelajaran8 dan

  (e) aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari taun ke taun* alaupun item dibina #le

  pembina lain.

  2.2 Jadual Penentu Ujian

  "erikut merupakan jadual penentu ujian untuk "aasa ela+u 9aun 2.

 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  6/21

  OUM HBEF3203

  J)&)* P++8 U;%) B)$)() M+*)- T)$ 2

  /ukatan Pelajaran.

  "aagian - 9ajuk 6

  uda

  66

  /ederana

  666

  /ukar

  Pemberatan

  "ilangans#alan

  Peratus/#alan( : )

  Pemaaman 3 1 1 5 25

  9atabaasa

  "aagian

  "

  (Penulisan)

  Kata nama

  am

  1 1 5

  Kata ganti

  diri

  3 3 15

  Kata sendi 1 1 5

  Kata

  adjekti$

  1 1 2 10

  /impulan

  baasa

  1 1 2 10

  Kata

  ubung

  1 1 1 3 15

  Penj#d#

  bilangan

  1 1 5

  Kata 9an+a 2 2 10

  elengkap

  a+at

  2 3 5 50

  6si tempat

  k#s#ng

  5 5 50

  Jumla

  s#alan

  ( : )

  33.3 43.3 23.3 30 100

 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  7/21

  OUM HBEF3203

  3!0 K+8() U;%)

  Dalam sesuatu ujian +ang dibuat memb#lekan kita mengetaui aras ; aras kesukaran dan

  juga aras aras diskriminasi s#alan +ang kita kita gubal. "erikut merupakan araara

  pengiraan indeks kesukaran item dan juga pengiraan indeks diskriminasi item.

  Indeks Kesukaran Item

  P = Bilanan !al"n #an mem$erikan %a&a'an $etul (umla) !al"n #an men%a&a$

 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  8/21

  OUM HBEF3203

  (adual 3+1, -ras kesukaran dan 'enkelasan item+

  .ilai /' Penkelasan item

  0+00 0+20 erlalu sukar

  0+21 0+40 ukar

  0+41 0+60 eder)ana sukar

  0+61 0+0 Muda)

  0+1 1+00 erlalu muda)

  Indeks diskriminasi item

  Indeks diskriminasi /d = / U /172 /U

  (adual 3+2, -ras diskriminasi dan 'enkelasan item+

  .ilai /d Penkelasan item

  0+00 0+20 idak $aik

  0+21 0+40 Kuran $aik

  0+41 0+60 eder)ana $aik

  0+61 0+0 Baik

  0+1 1+00 anat $aik

  Berikut 'ula adala) %adual ke'utusan u%ian Ba)asa Mela#u ta)un 2 $erserta

  denan indeks kesukaran item

 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  9/21

  OUM HBEF3203

  (adual 3+3, (adual u%ian 1

  Bil .ama Pela%ar1 2 3 4 5 6 * 8

  1

  0

  1

  1

  1

  2

  1

  3

  1

  4

  1

  5

  1

  6

  1

  *

  1

  1

  8

  2

  0

  2

  1

  2

  2

  2

  3

  2

  4

  2

  5

  2

  6

  2

  *

  2

  2

  83

  0

  Marka

  )Ba) -

  Marka

  )Ba) B

  (umlamarka

  1-$il#ra -k Jimm+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 14(42:) 10(40:) 24('2:

  5Aai

 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  10/21

  OUM HBEF3203

  1*Putri "9 -d##l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 13(3:) (24:) 1(3:

  1ael "te Cillie ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 14(42:) &(2':) 21(&0:

  18/ >atima "t Can alan ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1&(51:) &(2':) 24(&:

  20/+uada "te uammad ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1'(54:) &(2':) 25('2:

  21Ummu >at#na "t. #d ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1(41:) '(32:) 24(&3:

  J*)$ B+8*20

  12

  1

  12

  521

  21

  15

  20

  &1

  21

  20

  20

  21

  13

  1

  &21

  21

  21

  20

  20

  14

  '15

  '

  J*)$ S)*)$ 1 5 12

  1

  0 0 1 12

  14

  12

  0 1 1 0 ' 2 14

  0 0 0 1 1 & 13

  13

  12

  I&+< K+(

 • 7/26/2019 Pengukuran dan Pengujian

  11/21

  OUM HBEF3203

  erujuk kepada jadual 1 iaitu jadual keputusan ujian +ang dibuat #le 21 #rang pelajar