Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

download Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

of 14

 • date post

  03-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

 • 7/28/2019 Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

  1/14

  PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

  1.1 Definisi dan Pengertian Ekosistem

  Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi

  Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan

  merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-

  pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem

  mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah,

  dan Rusia (Odum, 1993).

  Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut :

  (i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan

  antara benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan

  dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya

  berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem

  lain di luarnya.

  (ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik

  maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling

  bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam

  suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi

 • 7/28/2019 Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

  2/14

  kehidupan dalam alam (Dephut, 1997). (iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara

  kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan

  sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata

  rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983).

  (iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi

  organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya

  saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional

  dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen

  secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses

  ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga

  sesuai dengan keadaan ekosistemnya.

  (v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang

  saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik)

  dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling

  berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain.

  (vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik

  antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan

  organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen

  dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing

  komponen terjadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam

 • 7/28/2019 Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

  3/14

  rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga

  dan kitar material

  1.2 Fungsi Ekosistem

  Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan

  dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran

  bahan-bahan. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input, perpindahan

  dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. Aliran tenaga setiap ekosistem

  berlaku dalam satu arah sahaja. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof

  fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Autotrof adalah

  organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Sebatian organik yang

  kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada

  jaringan makanan dalam ekosistem . Jaringan makanan terdiri daripada beberapa

  rantai makanan yang bergabung. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula

  dari pengeluar, pengguna yang pelbagai dan penguraiKebanyakan tenaga yang

  memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk

  haba metabolisma. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi

  sebahagiannya hilang ke persekitaran. Air, karbon, nitrogen, fosforus and bahan-bahan

  lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran

  biogeokemikal.

 • 7/28/2019 Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

  4/14

  JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM

  2.1 Sinopsis

  Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim

  dan kedudukan dari segi latitud dan altitudnya masing-masing. Setiap ekosistem

  mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung

  kepada lokasi yang berbeza. Perbezaan ini merupakan faktor penentu kepada

  tahap biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. Ekosistem yang mempunyai tahap

  biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan

  yang tinggi.

  2.2 Jenis-Jenis Ekosistem

  Terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama diantaranya adalah ekosistem

  akuatik, ekosistem hutan hujan tropika, ekosistem hutan paya bakau,

  ekosistem hutan gambut, ekosistem kolam dan agro ekosistem seperti

  ekosistem sawah padi dan ekosistem ladang kelapa sawit.

  .

  2.2.1 Ekosistem Akuatik

  Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air.

  Komuniti-komuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran

  mereka. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin

  dan ekosistem air tawar

 • 7/28/2019 Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

  5/14

  Ekosistem Akuatik

  Ekosistem Marin

 • 7/28/2019 Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

  6/14

  2.2.2 Ekosistem Air Masin (Marin)

  Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan

  mengandungi hampir 97% daripada air dunia. Ekosistem ini menjana 32% dari

  pengeluaran bersih utama dunia. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air

  laut adalah natrium dan klorida. Air laut secara puratanya mengandungi

  kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Biasanya saliniti berbeza antara

  ekosistem marin.

  Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :-

  i. oceanic (bahagian cetek)

  ii. profundal (dasar atau air dalam)

  iii. benthic (dasar laut);

  iv. intertidal (kawasan antara taid(tides) tinggi dan rendah )

  v. estuaries

  vi. salt marshes;

  vii. coral reefs (terumbu karang)

  ix. hydrothermal vents (dimana bakteria sulfur chemosynthetic membentuk

  makanan asas).

  Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah brown algae,

  dinoflagellates, corals, cephalopods, echinoderms, and sharks. Ikkan dalam ekosistem

  marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . Masalah alam sekitar yang

  berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak

  mampan, pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai.

 • 7/28/2019 Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

  7/14

  2.3.3 Ekosistem Air Tawar

  Ekosistem ini meliputi 0.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi

  0.009% dari jumlah air dunia. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih

  dari air dunia. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia.

  Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu;-

  1. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik.

  2. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai.

  3. Tanah Lembab (Wetlands), kawasan dimana tanah tepu dengan air

  Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi

  yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber

  makanan kepada ikan anaromous. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien

  penting kepada hidupan lain. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah

  kehilangan air, empangan, pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis. Tanah

  lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi

  yang produktif.

 • 7/28/2019 Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

  8/14

  Ekosistem Air Tawar

  2.2.3.1 Ekosistem Kolam

  Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof

  yang asas iaitu pengeluar. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri

  daripada ikan. Terdapat juga ular, kumbang air dan kura-kura.

 • 7/28/2019 Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

  9/14

  Ekosistem Kolam

  2.2.3.2 Fungsi Ekosistem Akuatik

  Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. Sebagai contoh kitar

  nutrien, air bersih, penampung banjir, saliran air bawah tanah dan menyediakan

  habitat untuk kehidupan haiwan liar. Ekosistem akuatik juga penting untuk

  rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama

  kawasan pesisir pantai. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan

  mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan

  penembusan cahaya ke dalam air. Pencemaran kimia pula mengakibatkan

  kekurangan nutrien, oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada

 • 7/28/2019 Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

  10/14

  hidupan . Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi

  tekanan kepada ekosistem akuatik.

  2.2.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika

  Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi dan

  terletak di kawasan sekitar garisa