PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

download PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

of 21

Transcript of PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  1/21

  PENGENDALIAN TUMPAH MINYAK DI

  LAUT

  BAB I

  PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG

  Pencemaran laut adalah perubahan

   pada ln!"un!an laut #an! ter$ad a"bat

  dma%u""ann#a &leh manu%a %ecaralan!%un! ataupun tda" lan!%un! bahan'

   bahan atau ener! "e dalam ln!"un!an

  laut (terma%u" muara %un!a) #an!

  men!ha%l"an a"bat #an! dem"an buru"n#a %ehn!!a merupa"an "eru!an

  terhadap "e"a#aan ha#at* baha#a terhadap

  "e%ehatan manu%a* !an!!uan terhadap

  "e!atan d laut terma%u" per"anan danlan'lan* pen!!unaan laut #an! +a$ar*

   pemburu"an dar pada "+alta% ar laut

  dan menurunn#a tempat'

  tempat pemu"man dan re"rea%.

  Pencemaran mn#a" d laut ba%an#ad%ebab"an dua hal* #an! pertama

  d"arena"an un%ur "etda"%en!a$aan

  &ran!'&ran! #an! berada dalam "apal%epert tan" #an! b&c&r a"bat !e%e"an

   benda dalam laut (terumbu "aran! atau

   be% "apal #an! dulu pernah ten!!elam d

  laut ter%ebut) %ehn!!a men#ebab"an"eru%a"an pada badan "apal atau tan"

  mn#a" dan #an! "edua mere"a meman!

  %en!a$a membuan! mn#a" be"a% lmbah

  alat'alat pabr" #an! meman! dapatmen#ebab"an p&lu% ln!"un!an dan

  a"hrn#a meru!"an pha" #an!+la#ahlautn#a d$ad"an tempat

   pembuan!an mn#a" ter%ebut.Pencemaran ln!"un!an laut #an!

  d%ebab"an &leh tumpahan mn#a" "apal

   bu"an hal baru d duna* %ebelumn#a %udah

   ban#a" pencemaran #an! ter$ad dalam+la#ah laut* %epert pada tahun ,-/

   per%t+a "anda%n#a "apal T&rre# 0an#&n

  dde"at panta In!!r% #an! menumpah"an

  lebh dar ,11.111 t&n mn#a" mentah dan#an! merupa"an pen!&t&ran laut terbe%ar 

  ddalam %e$arah. 2e$a" per%t+a T&rre#

  0an#&n ter%ebut ter$ad berba!a"ecela"aan %upertan"er% lann#a #an!menmbul"an pencemaran (p&lu%) telah

  ter$ad dberba!a peraran duna.

  P&lu% dar tumpahan mn#a" d laut

  merupa"an %umber pencemaran laut #an!%elalu men$ad 3&"u% perhatan dar

  ma%#ara"at lua%* "arena a"batn#a a"an

  %an!at cepat dra%a"an &leh ma%#ara"at%e"tar panta ataupun laut dan %an!at

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  2/21

  %!n3"an meru%a" ma"hlu" hdup

  d%e"tar panta dan laut ter%ebut.

  B. RUMU2AN MA2ALAH

  Perma%alahan #an! drumu%"an dandbaha% dalam ma"alah n adalah 4

  ,. Perma%alahan apa %a$a #an! tmbul a"bat

  tumpahan mn#a" d laut5

  6. Apa %a$a pen#ebab tumpahan mn#a" dlaut5

  7. Ba!amana cara menan!!ulan!

   perma%alahan tumpahan mn#a" d laut5

  0. TU8UANTu$uan ma"alah n adalah 4

  ,. Men!etahu perma%alahan apa %a$a #an!

  ter$ad apabla tumpahn#a mn#a" d laut.

  6. Men!etahu cara menan!an perma%alahan#an! ter$ad d padae"&%%tem man!r&9e

  dan b&ta d laut apabla ter$ad tumpahan

  mn#a" d laut.

  BAB II

  PEMBAHA2ANA. DE:INI2I PEN0EMARAN LAUT

  Pencemaran laut dde3n%"an

  %eba!a per%t+a ma%u"n#a part"el "ma*lmbah ndu%tr* pertanan dan perumahan*

  "eb%n!an* atau pen#ebaran &r!an%me

  n9a%3 (a%n!) "e dalam laut* #an!

   berp&ten% member e3e" berbaha#a. Dalam%ebuah "a%u% pencemaran* ban#a" bahan

  "ma #an! berbaha#a berbentu" part"el

  "ecl #an! "emudan dambl &leh plan"t&n

  dan bnatan! da%ar* #an! %eba!an be%ar adalah pen!ura ataupun 3lter 3eeder 

  (men#arn! ar). Den!an cara n* racun#an! ter"&n%entra% dalam laut ma%u" "e

  dalam ranta ma"anan* %ema"n pan$an!ranta #an! ter"&ntamna%* "emun!"nan

  %ema"n be%ar pula "adar racun #an!

  ter%mpan. Pada ban#a" "a%u% lann#a*

   ban#a" dar part"el "ma+ n berea"%den!an &"%!en* men#ebab"an peraran

  men$ad an&;c.

  Berda%ar"an Peraturan Pemerntah

   N&.,-

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  3/21

  ln!"un!an laut terma%u" muara %un!a

  (e%tuare%) #an! menmbul"an a"bat #an!

   buru" %ehn!!a dapat meru!"an terhadap

  %umber da#a laut ha#at (marne l9n!re%&urce%)* baha#a terhadap "e%ehatan

  manu%a* !an!!uan terhadap "e!atan d

  laut terma%u" per"anan dan pen!!unaan

  laut %ecara +a$ar* memer&%&t"an "ualta%ar laut dan menurun"an mutu "e!unaan

  dan man3aatn#a (2ahaan* ,-@-a).

  Pencemaran laut (peraran pe%%r)

  dde3n%"an %eba!a dampa" ne!at3 (pen!aruh #an! membaha#a"an)

  terhadap "ehdupan b&ta* %umberda#a dan

  "en#amanan (amente%) e"&%&%tem laut

  %erta "e%ehatan manu%a dan nla !unalann#a dar e"&%%tem laut #an!

  d%ebab"an %ecara lan!%un! maupun tda" 

  lan!%un! &leh pembuan!an bahan'bahan

  atau lmbah (terma%u" ener!) "e dalam

  laut #an! bera%al dar "e!atan manu%a(GE2AMP*,-@).

  Menurut 2&e!art& (,-/@)*

   pencemaran laut adalah perubahan laut#an! tda" men!untun!"an (meru!"an)

  #an! da"bat"an &leh benda'benda a%n!

  %eba!a a"bat perbuatan manu%a berupa

  %%a'%%a ndu%tr* %ampah "&ta* mn#a"  bum* %%a'%%a b&%da* ar pana% dan

  %eba!an#a. Terdapat ban#a" tpe

   pencemaran #an! %an!at pentn!

  %ehubun!an den!an ln!"un!an "elautan* beberapa dantaran#a adalah4

  ,. Perubahan "uala* telu"* tela!a* panta%erta habtat'habtat panta "arena

   pencemaran darat* pen!eru"an* pen!uru!an* dan pemban!unan.

  6. Pen#ebaran pe%t%da dan bahan'bahan

  "ma lan #an! tahan lama

  7. Pencemaran &leh mn#a" C. Penularan'penularan bahan'bahan

  rad&a"t3 d %eluruh duna

  . Pencemaran &leh pana%

  Mn#a" men$ad pencemar lautn&m&r %atu d duna. 2eba!an da"bat"an

  a"t9ta% pen!eb&ran mn#a" dan ndu%tr.

  2eparuh lebh d%ebab"an pela#aran %erta"ecela"aan "apal tan"er.la#ah Ind&ne%a%eba!a $alur "apal nterna%&nal pun

  ra+an pencemaran lmbah mn#a". Badan

  Duna Gr&up &3 E;pert &n 2cent3c A%pect%

  &3 Marne P&llut&n (GE2AMP) mencatat%e"tar *CC $uta t&n per tahun "andun!an

  hdr&"arb&n dar mn#a" telah mencemar

   peraran laut duna. Ma%n!'ma%n! bera%aldar tran%p&rta% laut %ebe%ar C*7 $uta t&n*

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  4/21

  n%tala% pen!eb&ran lepa% panta 1*,@ $uta

  t&n* dan %umber lan (ndu%tr dan

   pemu"man) %ebe%ar ,*7@ $uta t&n.Lmbah

  mn#a" %an!at berpen!aruh terhadap"eru%a"an e"&%%tem laut* mula dar

  terumbu "aran!* man!r&9e %ampa den!an

   b&ta ar* ba" #an! ber%3at lethal

  (memat"an) maupun %ublethal(men!hambat pertumbuhan* repr&du"%

  dan pr&%e% 3%&l&!% lann#a). Hal n

  "arena adan#a %en#a+a hdr&"arb&n #an!

  ter"andun! dalam mn#a" bum* #an!meml" "&mp&nen %en#a+a "&mple"%*

  %epert Ben=ena* T&luena* Ethlben=ena dan

  %&mer F#lena (BTEF)2en#a+a ter%ebut

   berpen!aruh be%ar terhadap pencemaran.Dre"tur Pu%at Ka$an Pemban!unan

  Kelautan dan Peradaban Martm*

  Muhamad Karm men!ata"an dampa" dar

   pencemaran mn#a" laut paln! dra%a"an

  &leh nela#an. A"bat tumpahan mn#a"*terumbu "aran!* "an dan b&ta laut mat.

  Para nela#an #an! men!!antun!"an hdup

  dar mencar "an d laut tda" b%a merahha%l tan!"apan* u$arn#a.

  Karm men$ela%"an* mn#a" dan ar laut

  tda" b%a men#atu. Karena berat ma%an#a

  lebh rn!an. A"bat n pula mn#a" #an!men!amban! menutup permu"aan laut

  %ehn!!a "aran!'"aran! %eba!a tempat

  tn!!al dan %umber ma"anan "an mat.

  2epert #an! ter$ad d Bal"papan. A"battumpahan mn#a" %elama enam bulan

  nela#an d %ana tda" b%a mencar "an. In"arena tumpahan mn#a" #an! mere"a

  "enal Lantun!* "atan#a.Menurut Karm*+la#ah #an! paln! rentan dar

   pencemaran ln!"un!an a"bat tumpahan

  mn#a" adalah d ma%#ara"at pe%%r. 2ebab

  /1 per%en pen!eb&ran mn#a" ada d lepa% panta.2elan tu* $alur laut #an! ba%a

  dlalu "apal'"apal tan"er #an!

  men!an!"ut ber$uta'$uta t&n barel mn#a"*

  %epert d +la#ah 2elat Mala"a dan Telu" 8a"arta.

  Pencemaran ln!"un!an #an! haru%

   bertan!!un! $a+ab adalah KementeranPerhubun!an* Kementeran Kelautan danKementeran Ln!"uhan Hdup (KLH)*

  Kementeran Perndu%tran dan

  Perda!an!an* DKP* TNI AL* Pertamna dan

   pemerntah daerah. Mere"a men$ad u$un!t&mba" dalam pence!ahan dan

   penan!!ulan!an p&lu% laut.Ban#a" "a%u%'

  "a%u% %epert n han#a men$ad catatan pemerntah tanpa penan!!ulan!an

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  5/21

  tunta%. 0&nt&hn#a adalah "a%u%

   pencemaran d Telu" 8a"arta dan

  Kepulauan 2erbu. D"etahu pencemaran

  n %udah ter$ad %e$a" 6117 dan dalam"urun +a"tu 6117'611C tercatat

   berlan!%un! "al "e$adan. Namun %ampa

  %aat n pemerntah belum mampu

  men!an!"at "a%u% n "e pen!adlan untu" men!hu"um pela"u apala! memba#ar 

  !ant ru! "epada ma%#ara"at %e"tar. In

  menun$u""an lemahn#a "&&rdna% antar 

  n%tan% pemerntah dan "ep&l%an dalammenunta%"an "a%u%. Haru% da"u Ind&ne%a

  tertn!!al dar ne!ara'ne!ara lan dalam

  hal pence!ahan dan penan!!ulan!an

   bencana tumpahan mn#a" d laut.2eba!a c&nt&h tumpahan mn#a" d Telu" 

  Me"%"&. Pemerntah Amer"a 2er"at

  den!an te!a% memnta !ant ru! "epada

   peru%ahaan #an! bertan!!un! $a+ab*

  mere"a pun patuh* u$arn#a.Yan! ter$ad dInd&ne%a %ebal"n#a. Mere"a tda" b%a

  mennda" te!a% bah"an men!htun!

  "eru!an* mula dar $umlah "an #an!mat* "eru!an nela#an dan "eru!an

  meterl lann#a. Ka%u% tumpahan mn#a" 

  0e9r&n d Bal"papan m%aln#a* $u%tru

  ma%#ara"at #an! pr& a"t3. Mere"a #an!mela"u"an pen!a+a%an ln!"un!an laut.

  Karena mere"a men!!antun!"an hdup d

  %ana* u$arn#a.Karm mene!a%"an*

  tumpahan mn#a" "an +a"tu men$ad"e"ha+atran %eluruh lap%an ma%#ara"at

  ata% "eter%edaan lahan hdup ba! +ar!a pe%%r. Karena tu "e!atan m&nt&rn! dan

  "&ntr&l men$ad %an!at pentn! untu" mence!ah dan menan!!ulan! baha#a

   pencemaran laut dar tumpahan mn#a".

  Ka%u% "eb&c&ran ladan! mn#a" dan !a% d

  lepa% panta meman! telah men$ad %e%uatu#an! a"rab d teln!a "ta* tera"hr ter$ad

  d Laut Tm&r pada 6, A!u%tu% 611- pu"ul

  1C.71 IB &leh &perat&r "lan! mn#a" 

  PTTEP Au%trala #an! berl&"a% d M&ntaraelhead Plat3&rm (HP)* Laut Tm&r atau

  611 "m dar Panta Kmberle#* Au%trala.

  Ke$adan %epert n merupa"an #an!"e%e"an "aln#a ter$ad d peraranInd&ne%a* tercatat %ampa tahun 611,* telah

  ter$ad ,- per%t+a tumpahan mn#a" d

   peraran Ind&ne%a (Mu"hta%&r* 611/).

  Tumpahan mn#a" ter%ebut telah mema%u"+la#ah peraran Nu%a Ten!!ara Tmur 

  (NTT) %e$auh , ml atau %e"tar @1 "m

  ten!!ara Pulau R&te.Tumpahan mn#a" ter%ebut tentu

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  6/21

   berdampa" pada ban#a" hal* dantaran#a*

  terhadap "&nd% ln!"un!an laut* b&ta

  laut* dan tentu %a$a berdampa" pada

  e"&n&m nela#an Ind&ne%a #an! %etapharn#a bera"t9ta% d daerah ter%ebut.

  2ecara umum dampa" lan!%un! #an!

  ter$ad adalah %eban#a" C11 barel atau 7*

  rbu lter mn#a" mentah men!alr "e LautTm&r per har* permu"aan laut tertutup

  1*111, mm mn#a" mentah* mn#a" mentah

  ma%u" "e &na E"%"lu%3 E"&n&m (EE)

  Ind&ne%a pada 6@ ?"t&ber 611-* %erta !a%hdr&"arb&n terlepa% "e atm&%3er.

  B. PENGARUH TUMPAHAN MINYAK DI LAUT

  Ada babarapa pen!aruh pencemaran d

  Laut #an! d %ebab"an &leh tumpah mn#a" %eba!a ber"ut 4

  ,. Pen!aruh terhadap ln!"un!an laut .

  Beberapa e3e" tumpahan mn#a" d laut

  dapat d lhat den!an $ela% %epert pada

   panta men$ad tda" ndah la! untu" dpandan!* "ematan burun! laut* "an*

  dan "eran!'"eran!an* atau me%"pun

   beberapa dar &r!an%me ter%ebut %elamata"an tetap men$ad berbaha#a untu" 

  dma"an. E3e" per&de pan$an! (%ublethal)

  m%aln#a perubahan "ara"ter%t" p&pula%

  %pe%e% laut atau %tru"tur e"&l&! "&munta%laut* hal n tentu dapat berpen!aruh

  terhadap ma%#ara"at pe%%r #an! lebh

   ban#a" men!!antun!"an hdupn#a d

  %ect&r per"anan dan bud da#a* %ehn!!atumpahan mn#a" a"an berdampa" buru" 

  terhadap upa#a perba"an "e%e$ahteraannela#an.

  6. Pen!aruh mn#a" pada "&munta% laut.Tumpahan mn#a" #an! te$ad d laut

  terba! "edalam dua tpe* mn#a" #an!

  larut dalam ar dan a"an men!apun! pada

   permu"aan ar dan mn#a" #an! ten!!elamdan tera"umula% d dalam %edmen %eba!a

  dep&%t htam pada pa%r dan batuan'

   batuan d panta. Mn#a" #an! men!apun!

   pada permu"aan ar tentu dapatmen#ebab"an ar ber+arna htam dan

  a"an men!!an!u &r!an%me #an! berada

   pada permu"aan peraran* dan tentu a"anmen!uran! nten%ta% caha#a matahar#an! a"an d!una"an &leh 3t&plan"t&n

  untu" ber3&t&%nte%% dan dapat memutu%

  ranta ma"anan pada daerah ter%ebut* $"a

  hal dem"an ter$ad* ma"a %ecara lan!%un!a"an men!uran! la$u pr&du"t9ta% prmer 

   pada daerah ter%ebut "arena terhambatn#a

  3t&plan"t&n untu" ber3&t&%nte%%.2ementara pada mn#a" #an! ten!!elam

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  7/21

  dan tera"umula% d dalam %edmen %eba!a

  dep&%t htam pada pa%r dan batuan'

   batuan d panta* a"an men!!an!!u

  &r!an%me nter%ttal maupun &r!anmentertdal* &r!an%me ntertdal merupa"an

  &r!an%me #an! hdupn#a berada pada

  daerah pa%an! %urut* e3e"n#a adalah "et"a

  mn#a" ter%ebut %ampa "epada bbr  panta* ma"a &r!an%me #an! rentan

  terhadap mn#a" %epert "eptn!* amen&n*

  m&lu%"a dan lann#a a"an men!alam

  hambatan pertumbuhan* bah"an dapatmen!alam "ematan. Namun pada daerah

  ntertdal n* +alaupun dampa" a+aln#a

  %an!at hebat %epert "ematan dan

   ber"uran!n#a %pe%e%* tumpahan mn#a" a"an cepat men!alam pember%han %ecara

  alam "arena pada daerah pa%an! %urut

  umumn#a dapat pulh den!an cepat "et"a

  !el&mban! member%h"an area #an!

  ter"&ntamna% mn#a" den!an %an!atcepat. 2ementara pada &r!an%me

  nter%ttal #atu* &r!an%me #an! mendam

  ruan! #an! %an!at %empt d antara butr' butr pa%r tentu a"an ter"ena dampa"n#a

   $u!a* "arena mn#a"'mn#a" ter%ebut a"an

  tera"umula% dan terendap pada da%ar 

   peraran %epert pa%r dan batu'batuan* danhal n a"an mempen!aruh tn!"ah la"u*

  repr&du"%* dan pertumbuhan dan

   per"emban!an he+an #an! mendam

  daerah n %epert cacn! p&lcaeta* r&t3er*0ru%tacea dan &r!an%me lan.

  7. Perla"u Mn#a" d Laut2en#a+a Hdr&"arb&n #an! ter"andun!

  dalam mn#a" bum berupa ben=ene*t&uleuna* eth#lben=en* dan %&mer ;#lena*

  d"enal %eba!a BTEF* merupa"an

  "&mp&nen utama dalam mn#a" bum*

   ber%3at muta!enc dan "ar%n&!en" padamanu%a. 2en#a+a n ber%3at re"al%tran*

  #an! artn#a %ult men!alam per&mba"an

  d alam* ba" d ar maupun ddarat*

  %ehn!!a hal n a"an men!alam pr&%e% b&ma!net&n pada "an ataupun pada

   b&ta laut lan. Bla %en#a+a ar&matc

  ter%ebut ma%u" "e dalam darah* a"and%erap &leh $arn!an lema" dan a"anmen!alam &"%da% dalam hat membentu" 

   phen&l* "emudan pada pr&%e% ber"utn#a

  ter$ad rea"% "&n$u!a% membentu" 

  %en#a+a !lucurde #an! larut dalam ar*"emudan ma%u" "e !n$al ( K&mpa%* 611C ).

  Ket"a mn#a" ma%u" "e ln!"un!an laut*

  ma"a mn#a" ter%ebut den!an %e!era a"anmen!alam perubahan %ecara 3%" dan

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  8/21

  "ma. Dantaran pr&%e% ter%ebut adalah

  membentu" lap%an ( %lc" 3&rmat&n )*

  men#ebar (d%%&lut&n )* men!uap

  ( e9ap&rat&n )* p&lmera% ( p&l#mer=at&n)*emul%3"a% (emul%3cat&n )* emul% ar dalam

  mn#a" ( +ater n &l emul%&n% )* emul%

  mn#a" dalam ar ( &l n +ater emul%&n% )*

  3&t&&"%da* b&de!rada% m"&rba*%edmenta%* dcerna &leh plant&n dan

   bentu"an !umpalan ter (Mu"h%ta%&r* 611/).

  0. PEN0EMARAN MINYAK DI LAUT

  Lmbah mn#a" adalah buan!an#an! bera%al dar ha%l e"%pl&ra% pr&du"%

  mn#a"* pemelharaan 3a%lta% pr&du"%*

  3a%lta% pen#mpanan* pemr&%e%an* dan

  tan!" pen#mpanan mn#a" pada "apallaut. Lmbah mn#a" ber%3at mudah

  meleda"* mudah terba"ar* ber%3at rea"t3*

   beracun* men#ebab"an n3e"%* dan ber%3at

  "&r&%3. Lmbah mn#a" merupa"an bahan

   berbaha#a dan beracun (B7)* "arena%3atn#a* "&n%entra% maupun $umlahn#a

  dapat mencemar"an dan membaha#a"an

  ln!"un!an hdup* %erta "elan!%un!anhdup manu%a dan mahlu" hdup lann#a.

  2aat n ndu%tr mn#a" duna telah

   ber"emban! pe%at* %ehn!!a "ecela"aan

  "ecela"aan #an!men!a"bat"an tercecern#a mn#a" 

  dlautan hamprtda" ba% dela""an. Kapal

  tan"er men!an!"ut mn#a" mentah dalam

   $umlah be%ar tap tahun. Apabla ter$ad pencemaran m#a" dlautan* n a"an

  men!a"bat"an mn#a" men!apun! data% permu"aan laut #an! a"hrn#a terba+a

  aru% dan terba+a "e panta.0&nt&h "ecela"aan "apal #an! pernah

  ter$ad 4

  a) T&rre# can#&n dlepa% panta In!!r%

  ,-/men!a"bat"an ,11.111 burun! mat b) 2h&+a maru d %elat Mala"a pada

  tahun ,-/

  c) Am&c& 0ad= d lepa% panta Peranc%

  ,-/@  Pencemaran mn#a" mempun#a

   pen!aruh lua% terhadap he+an dan tumbuh

  tumbuhan #an! hdup d%uatu daerah.Mn#a" #an! men!apun! berbaha#a ba!"ehdupan burun! laut #an! %u"a berenan!

  data% permu"aan ar. Tubuh burun! a"an

  tertutup mn#a". Untu" member%h"ann#a*

  mere"a men$latn#a. A"batn#a mere"a ban#a" mnum mn#a" dan mencemar dr

  %endr. 2elan tu* man!r&9e dan daerah

  ar pa#au $u!a ru%a". M"r&&r!an%me #an!ter"ena pencemaran a"an %e!era

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  9/21

  men!hancur"an "atan &r!an" mn#a"*

  %ehn!!a ban#a" daerah panta #an!

  ter"ena ceceran mn#a" %ecara berat telah

   ber%h "embal han#a dalam +a"tu , atau 6tahun.

  at'=at pencemar #an! bera%al dar

  %umber'%umber ter%ebut mema%u"

  ln!"un!an laut den!an berba!a cara%epert "e!atan atau pembuan!an "&t&ran

  (m%aln#a mn#a" re%du). 2umber 

   pencemaran laut &leh "apal #an!

   berbaha#a adalah ma%u"n#a mn#a" "edalam laut #an! bera%al dar "apal #an!

   berla#ar dperaran nu%antara ba" #an!

  ter$ad %ecara %en!a$a %eba!a a"bat

   pember%han tan"'tan" atau pembuan!anmn#a" re%du atau pun #an! ter$ad tda" 

  den!an %en!a$a d%ebab"an "eb&c&ran #an!

  ter$ad pada "apal #an! %udah tua. Kapal

  dapat mencemar %un!a dan %amudera

  dalam ban#a" cara. Antara lan melalutumpahan mn#a"* ar pen#arn! dan

  re%du bahan ba"ar. P&lu% dar "apal dapat

  mencemar pelabuhan* %un!a dan lautan.Kapal $u!a membuat p&lu% %uara #an!

  men!!an!!u "ehdupan lar alam* dan ar.

  Dar pencemaran laut #an! men$ad %&r&tan

  nterna%&nal n mulalah tmbul pem"ranuntu" men!ata% pencemaran #an! ter$ad

  d luar ne!ara ma%n!ma%n!. Ne!ara'

  ne!ara mula men!ada"an "&n9en%'

  "&n9en% nterna%&nal dan membuat peraturan men!ena pencemaran laut #an!

  dla"u"an &leh "apal d ne!aran#a ma%n!'ma%n!.

  D. 2UMBER PEN0EMARAN TUMPAH MINYAK DILAUT

  Lmbah mn#a" #an! bera%al dar

  mn#a" mentah (crude &l) terdr dar

  rbuan "&n%ttuen pembentu" #an! %ecara%tru"tur "ma dapat dba! men$ad lma

  3aml# 4

  Hdr&"arb&n $enuh (%aturated

  h#dr&carb&n%)* merupa"an "el&mp&" mn#a" #an! dcr"an den!an adan#a

  ranta at&m "arb&n (bercaban! atau tda" 

   bercaban! atau membentu" %"l") ber"atan den!an at&m hdr&!en* danmerupa"an ranta at&m $enuh (tda" 

  meml" "atan !anda). Terma%u" dalam

  "el&mp&" n adalah !&l&n!an al"ana

  (para33n)* #an! me+a"l ,1'C1 "&mp&%% mn#a" mentah. 2en#a+a al"ana

   bercaban! (branched al"ane%) ba%an#a

  terdr dar al"ana bercaban! %atu ataupun bercaban! ban#a" (%&pren&d)* c&nt&h dar

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  10/21

  %en#a+a n adalah pr%tana* ph#tana #an!

  terbentu" dar %%a'%%a p!ment chl&r&3l

  dar tumbuhan. Kel&mp&" tera"hr dar

  3aml n adalah napthana (Napthene%) ataud%ebut $u!a c#cl&al"ane% atau

  c#cl&para33n. Kel&mp&" n %ecara umum

  d%u%un &leh %"l&pentana dan %"l&he;ana

  #an! ma%an#a me+a"l 71'1 dar ma%%at&tal mn#a" mentah.

  Ar&mat" (Ar&matc%). :aml mn#a" n

  adalah "ela% hdr&"arb&n den!an

  "ara"tert" cncn #an! ter%u%un dar enamat&m "arb&n. Kel&mp&" n terdr dar

   ben=ene be%erta turunann#a

  (m&n&ar&mat" dan p&l#al"l)* naphtalena

  (6 rn! ar&mat")* phenanthren (7 rn!)* p#ren* ben=anthracen* chr#%en (C rn!)

  %erta %en#a+a lan den!an ' rn!

  ar&matc. Ar&mat" n merupa"an

  "&mp&nen mn#a" mentah #an! paln!

   beracun* dan b%a member dampa" "r&n" (menahun* ber$an!"a lama) dan

  "ar%n&!en" (men#ebab"an "an"er).

  Hampr "eban#a"an ar&mat" berma%%arendah (l&+'+e!ht ar&matc%)* dapat larut

  dalam ar %ehn!!a menn!"at"an

   b&a9ablta% #an! dapat men#ebab"an

  terpaparn#a &r!an%ma ddalam matr" tanah ataupun pada badan ar. 8umlah

  relat9e hdr&"arb&n ar&matc ddalam

  mn#a" mentah ber9ara% dar ,1'71 .

  A%phalten dan Re%n. 2elan empat"&mp&nen utama pen#u%un mn#a" 

  ter%ebut d ata%* mn#a" $u!ad"ara"ter%a%"an &leh adan#a "&mp&nen'

  "&mp&nen lan %epert a%pal (a%phalt) danre%n ('61 ) #an! merupa"an "&mp&nen

   berat den!an %tru"tur "ma #an! "&mple"%

   berupa %"l" ar&matc ter"&nden%a%

  den!an lebh dar lma rn! ar&matc dannapthen&ar&mat" den!an !u!u%'!u!u%

  3un!%&nal %ehn!!a %en#a+a'%en#a+a

  ter%ebut meml" p&larta% #an! tn!!.

  K&mp&nen n&n'hdr&"arb&n. Kel&mp&" %en#a+a n&n'hdr&"arb&n terdapat dalam

   $umlah #an! relat9e "ecl* "ecual untu" 

   $en% petr&l berat (hea9# crude). K&mp&nenn&n'hdr&"arb&n adalah ntr&!en* %ul3ur*dan &"%!en* #an! ba%an#a d%n!"at

  %eba!a N2?. Ba%an#a %ulphur lebh

  d&mnant d%bandn! ntr&!en dan &;#!en*

  %eba!a c&nt&h* mn#a" mentah dar Er"atan"er men!andun! "adar 2* N dn ?

   berturut'turut %ebe%ar 6.* ,./* dan 1.C

  (Baar%* 6116). P&rph#rne. 2en#a+a n bera%al dar

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  11/21

  de!rada% "l&r&3l #an! berbentu" "&mple" 

  Janadum (J) dan N"el (N).

  E. PELAPUKAN PADA TUMPAHAN MINYAK DI

  LAUTPr&%e% tran%3&rma% &l %pll d laut

  #atu "et"a &l %pll ter$ad d ln!"un!an

  laut* mn#a" a"an men!alam %eran!"aan

   perubahan

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  12/21

   padatan ter%u%pen%).

  0ara dmana lap%an mn#a" pecah

  dan men#ebar %an!at ter!antun! pada

  "etahanan (tn!"at per%%ten) mn#a" ter%ebut. Pr&du" rn!an %epert "er&%n

  cenderun! tere9ap&ra%* ter%ebar den!an

  cepat* dan tda" perlu pember%han %ebab

  a"an hlan! %ecara alam. In dnama"anmn#a" n&n'per%%ten. 2ebal"n#a* mn#a" 

   per%%ten %epert pada "eban#a"an mn#a" 

  mentah* pecah dan men#ebar lebh lambat

  dan ba%an#a memerlu"an tnda"an pember%han. 23at 3%"a %epert den%ta%*

  9%"&%ta%* dan tt" alr mn#a"* %emuan#a

  mempen!aruh %3at pen#ebarann#a.

  Pen#ebaran tda" ter$ad tba'tba.a"tu pen#ebarann#a ter!antun! %e$umlah

  3a"t&r* terma%u" $umlah dan tpe tumpahan

  mn#a"* "&nd% cuaca* dan $"a mn#a" 

  tertn!!al d laut atau terba+a "e darat.

  Kadan!'"adan!* pr&%e%n#a cepat dan pada+a"tu lan ter$ad den!an lambat* terutama

  d peraran tertutup dan tenan!.

  Pr&%e% pelapu"an (athern!) tumpahanmn#a" d laut ter$ad "e dalam beberapa

  me"an%me dantaran#a 4 melalu

   pembentu"an lap%an ( %lc" 3&rmat&n )*

   pen#ebaran (d%%&lut&n)* per!e%eran* pen!uapan (e9ap&rat&n)* p&lmera%

  (p&l#mer=at&n)* emul%3"a%

  (emul%3cat&n)* emul% ar dalam mn#a" 

  ( +ater n &l emul%&n% )* emul% mn#a" dalam ar (&l n +ater emul%&n%)*

  3&t&&"%da* b&de!rada% m"&rba*%edmenta%* dcerna &leh plant&n dan

   bentu"an !umpalan.Hampr %emua tumpahan mn#a" d

  ln!"un!an laut dapat den!an %e!era

  membentu" %ebuah lap%an tp% d

   permu"aan. Hal n d"arena"an mn#a" ter%ebut d!era""an &leh per!era"an an!n*

  !el&mban! dan aru%* %elan !a#a !ra9ta%

  dan te!an!an permu"aan. Beberapa

  hdr&"arb&n mn#a" ber%3at mudahmen!uap* dan cepat men!uap. Pr&%e%

   pen#ebaran mn#a" a"an men#ebar"an

  lap%an men$ad tp% %erta tn!"at pen!uapan menn!"at.Hlan!n#a %eba!an materal #an!

  mudah men!uap ter%ebut membuat mn#a" 

  lebh padat< berat dan membuatn#a

  ten!!elam. K&mp&nen hdr&"arb&n #an!terlarut dalam ar laut* a"an membuat

  lap%an lebh tebal dan mele"at* dan

  turbulen% ar a"an men#ebab"an emul%ar dalam mn#a" atau mn#a" dalam ar.

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  13/21

  Ket"a %emua ter$ad* rea"% 3&t&"ma dapat

  men!ubah "ara"ter mn#a" dan a"an

  ter$ad b&de!rada% &leh m"r&ba #an!

  a"an men!uran! $umlah mn#a".Pr&%e% pembentu"an lap%an mn#a" 

  #an! be!tu cepat* dtambah den!an

   pen!uapan "&mp&nen dan pen#ebaran

  "&mp&nen hdr&"arb&n a"an men!uran!9&lume tumpahan %eban#a" 1 %elama

   beberapa har %e$a" pertama "al mn#a" 

  ter%ebut tumpah. Pr&du" "lan! mn#a"*

  %epert !a%&lne atau "er&%n hamper %emualen#ap* %ebal"n#a mn#a" mentah den!an

  9%"&%ta% #an! tn!! han#a men!alam

   pen!uran!an "uran! dar 6.

  :.MET?DE PENANGGULANGAN TUMPAH MINYAK 

  DI LAUT

  Lan!"ah pertama #an! haru%

  dla"u"an dalam penan!annan tumpahan

  mn#a" (&l %pll) d laut adalah den!ancara mel&"al%a% tumpahan mn#a" 

  men!!una"an pelampun! pembata% (&l

   b&&m%)* #an! "emudan a"an dtran%3er den!an peran!"at pem&mpa (&l %"mmer%)

  "e %ebuah 3a%lta% penerma re%er9&ar

   ba" dalam bentu" tan!" ataupun bal&n.

  Lan!"ah penan!!ulan!an n a"an %an!ate3e"t3 apabla dla"u"an d peraran #an!

  meml" hdr&dnam"a ar #an! rendah

  (aru%* pa%an!'%urut* &mba"* dll) dan cuaca

  #an! tda" e"%trem.Beberapa te"n" penan!!ulan!an

  tumpahan mn#a" dantaran#a n'%tu burnn!* pen#%han %ecara me"an%*

   b&remeda%* pen!!unaan %&rbent dan pen!!unaan bahan "ma d%per%an. 2etap

  te"n" n meml" la$u pen#%han mn#a" 

   berbeda dan han#a e3e"t3 pada "&nd%

  tertentu.a) In'%tu Burnn!

  In'%tu burnn! adalah pemba"aran

  mn#a" pada permu"aan ar %ehn!!a

  mampu men!ata% "e%ultan pem&mpaanmn#a" dar permu"aan laut* pen#mpanan

  dan pe+adahan mn#a" %erta ar laut #an!

  tera%&%a%* #an! d$umpa dalam te"n"  pen#%han %ecara 3%". 0ara nmembutuh"an "eter%edaan b&&m%

  (pembata% untu" mence!ah pen#ebaran

  mn#a") atau barrer #an! tahan ap.

  Beberapa "endala dar cara n adalah pada per%t+a tumpahan be%ar #an!

  memuncul"an "e%ultan untu" 

  men!umpul"an mn#a" danmempertahan"an pada "etebalan #an!

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  14/21

  cu"up untu" dba"ar %erta e9ap&ra% pada

  "&mp&nen mn#a" #an! mudah terba"ar.

  2% lan* re%du pemba"ara #an! ten!!elam

  d da%ar laut a"an member"an e3e" buru"  ba! e"&l&!. 8u!a* "emun!"nan

   pen#ebaran ap #an! tda" ter"&ntr&l.

   b) Pen#%han mn#a" %ecara me"an%

  melalu dua tahap0ara "edua #atu pen#%han mn#a" 

  %ecara me"an% melalu dua tahap #atu

  mel&"al%r tumpahan den!an

  men!!una"an b&&m% dan mela"u"an pemndahan mn#a" "e dalam +adah

  den!an men!!una"an peralatan me"an%

  #an! d%ebut %"mmer. Upa#a n terhtun!

  %ult dan mahal me%"pun d%ebut %eba!a pemecahan deal terutama untu" meredu"%

  mn#a" pada area %en%t3* %epert panta

  dan daerah #an! %ult dber%h"an dan

   pada $am'$am a+al tumpahan. 2a#an!n#a*

  "eberadaan an!n* aru% dan !el&mban!men!a"bat"an cara n menemu ban#a" 

  "endala.

  c) b&remeda%0ara "et!a adalah b&remeda%

  #atu mempercepat pr&%e% #an! ter$ad

  %ecara alam* m%al"an den!an

  menambah"an nutren* %ehn!!a ter$ad"&n9er% %e$umlah "&mp&nen men$ad

   pr&du" #an! "uran! berbaha#a %epert

  0?6 * ar dan b&ma%%. 2elan meml"

  dampa" ln!"un!a "ecl* cara n b%amen!uran! dampa" tumpahan %ecara

  %!n3"an. 2a#an!n#a* cara n han#a b%adterap"an pada panta $en% tertentu*

  %epert panta berpa%r dan ber"er"l* dantda" e3e"t3 untu" dterap"an d lautan.

  d) Men!!una"an %&rbent

  0ara "eempat den!an men!!una"an

  %&rbent #an! b%a men#%h"an mn#a" melalu me"an%me ad%&rp% (penempelan

  mn#a" pada permu"aan %&rbent) dan

  ab%&rp% (pen#erapan mn#a" "e dalam

  %&rbent). 2&rbent n ber3un!% men!ubah3a%a mn#a" dar car men$ad padat

  %ehn!!a mudah d"umpul"an dan

  d%%h"an. 2&rbent haru% meml""ara"ter%t" hdr&3&b"*&le&3&b" danmudah d%ebar"an d permu"aan mn#a"*

  dambl "embal dan d!una"an ulan!. Ada

  7 $en% %&rbent #atu &r!an" alam ("apa%*

   $eram* rumput "ern!* %erbu" !er!a$)*an&r!an" alam (lempun!* 9ermculte*

   pa%r) dan %ntet% (bu%a p&luretan*

   p&letlen* p&lpr&plen dan %erat nl&n).e) Men!!una"an d%per%an "ma+

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  15/21

  0ara "elma den!an men!!una"an

  d%per%an "ma+ #atu den!an memecah

  lap%an mn#a" men$ad tete%an "ecl

  (dr&plet) %ehn!!a men!uran!"emun!"nan terperan!"apn#a he+an "e

  dalam tumpahan. D%per%an "ma+ adalah

   bahan "ma den!an =at a"t3 #an! d%ebut

  %ur3a"tan (bera%al dar "ata 4 %ur3actant% >%ur3ace'act9e a!ent% atau =at a"t3 

   permu"aan).

  G. DAMPAK PEN0EMARAN MINYAK DI LAUT

  K&mp&nen mn#a" #an! tda" dapatlarut d dalam ar a"an men!apun! #an!

  men#ebab"an ar laut ber+arna htam.

  Beberapa "&mp&nen mn#a" ten!!elam dan

  tera"umula% d dalam %edmen %eba!adep&%t htam pada pa%r dan batuan'

   batuan d panta. K&mp&nen hdr&"arb&n

  #an! ber%3at t&"%" berpen!aruh pada

  repr&du"%* per"emban!an* pertumbuhan*

  dan perla"u b&ta laut* terutama pada plan"t&n* bah"an dapat memat"an "an*

  den!an %endrn#a dapat menurun"an

   pr&du"% "an. Pr&%e% emul%3"a%merupa"an %umber m&rtalta% ba!

  &r!an%me* terutama pada telur* lar9a* dan

   per"emban!an embr& "arena pada tahap

  n %an!at rentan pada ln!"un!an tercemar (:a"hrudn* 611C). Bah+a dampa"'dampa" 

  #an! d%ebab"an &leh pencemaran mn#a" 

  d laut adalah a"bat $an!"a pende" dan

  a"bat $an!"a pan$an!.,. A"bat $an!"a pende" 

  M&le"ul hdr&"arb&n mn#a" dapatmeru%a" membran %el b&ta laut*

  men!a"bat"an "eluarn#a caran %el dan berpenetra%n#a bahan ter%ebut "e dalam

  %el. Berba!a $en% udan! dan "an a"an

   berar&ma dan berbau mn#a"* %ehn!!a

  menurun mutun#a. 2ecara lan!%un!mn#a" men#ebab"an "ematan pada "an

  "arena "e"uran!an &"%!en* "eracunan

  "arb&n d&"%da* dan "eracunan lan!%un!

  &leh bahan berbaha#a.6. A"bat $an!"a pan$an!

  Lebh ban#a" men!ancam b&ta muda.

  Mn#a" d dalam laut dapat terma"an &leh b&ta laut. 2eba!an %en#a+a mn#a" dapatd"eluar"an ber%ama'%ama ma"anan*

  %edan! %eba!an la! dapat tera"umula%

  dalam %en#a+a lema" dan pr&ten. 23at

  a"umula% n dapat dpndah"an dar&r!an%ma %atu "e &r!an%ma lan melalu

  ranta ma"anan. 8ad* a"umula% mn#a" d

  dalam =&&plan"t&n dapat berpndah "e"an peman!%an#a. Dem"an %eteru%n#a

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  16/21

   bla "an ter%ebut dma"an "an #an! lebh

   be%ar* he+an'he+an laut lann#a* dan

   bah"an manu%a. 2ecara tda" lan!%un!*

   pencemaran laut a"bat mn#a" mentahden!an %u%unann#a #an! "&mple"% dapat

  membna%a"an "e"a#aan laut dan

  men!!an!!u "e%uburan lumpur d da%ar 

  laut. I"an #an! hdup d %e"elln! laut a"antercemar atau mat dan ban#a" pula #an!

   berm!ra% "e daerah lan.

  Mn#a" #an! ter!enan! d ata% permu"aan

  laut a"an men!halan! ma%u"n#a %nar matahar %ampa "e lap%an ar dmana "an

   ber"emban! ba". Menurut :a"hrudn

  (611C)* lap%an mn#a" $u!a a"an

  men!halan! pertu"aran !a% dar atm&%3er dan men!uran! "elarutan &"%!en #an!

  a"hrn#a %ampa pada tn!"at tda" cu"up

  untu" mendu"un! bentu" "ehdupan laut

  #an! aer&b. Lap%an mn#a" #an!

  ter!enan! ter%ebut $u!a a"anmempen!arun! pertumbuhan rumput laut

  * lamun dan tumbuhan laut lann#a $"a

  menempel pada permu"aan daunn#a*"arena dapat men!!an!!u pr&%e%

  metab&l%me pada tumbuhan ter%ebut

  %epert re%pra%* %elan tu $u!a a"an

  men!hambat ter$adn#a pr&%e% 3&t&%nte%%"arena lap%an mn#a" d permu"aan laut

  a"an men!halan! ma%u"n#a %nar 

  matahar "e dalam =&na euph&t"* %ehn!!a

  ranta ma"anan #an! bera+al pada ph#t&plan"t&n a"an terputu%. 8"a lap%an

  mn#a" ter%ebut ten!!elam dan menutup%ub%trat* %elan a"an memat"an &r!an%me

   benth&% $u!a a"an ter$ad perbu%u"an a"ar  pada tumbuhan laut #an! ada.

  Pencemaran mn#a" d laut $u!a meru%a" 

  e"&%%tem man!r&9e. Mn#a" ter%ebut

   berpen!aruh terhadap %%tem pera"aranman!r&9e #an! ber3un!% dalam

   pertu"aran 0?6 dan ?6* dmana a"ar 

  ter%ebut a"an tertutup mn#a" %ehn!!a

  "adar &"%!en dalam a"ar ber"uran!. 8"amn#a" men!endap dalam +a"tu #an!

  cu"up lama a"an men#ebab"an

   pembu%u"an pada a"ar man!r&9e #an!men!a"bat"an "ematan pada tumbuhanman!r&9e ter%ebut. Tumpahan mn#a" $u!a

  a"an men#ebab"an "ematan 3auna'3auna

  #an! hdup bera%&%a% den!an hutan

  man!r&9e %epert m&lu%"a* "eptn!* "an*udan!* dan b&ta lann#a.

  Bu"t'bu"t d lapan!an menun$u""an

   bah+a mn#a" #an! terperan!"ap d dalamhabtat berlumpur tetap mempun#a

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  17/21

   pen!aruh racun %elama 61 tahun %etelah

   pencemaran ter$ad. K&munta% d&mnan

  %pece% Rh=&ph&ra mun!"n b%a

  membutuh"an +a"tu %e"tar @ (delapan )tahun untu" men!embal"an "&nd%n#a

  %epert %emula (?2ull9an 8acOue%* 611,).

  E"&%%tm terumbu "aran! $u!a tda" luput

  dar pen!aruh pencemaran mn#a" .Menurut ?2ull9an 8acOue% (611,)* $"a

  ter$ad "&nta" %ecara lan!%un! antara

  terumbu "aran! den!an mn#a" ma"a a"an

  ter$ad "ematan terumbu "aran! #an!melua%. A"bat $an!"a pan$an! #an! paln!

   p&ten%al dan paln! berbaha#a adalah $"a

  mn#a" ma%u" "e dalam %edmen. Burun!

  laut merupa"an "&mp&nen "ehdupan panta #an! lan!%un! dapat dlhat dan

  %an!at terpen!aruh a"bat tumpahan

  mn#a" . A"bat #an! paln! n#ata pada

   burun! laut adalah ter$adn#a pen#a"t

  3%" (Pertamna* 6116). Mn#a" #an!men!apun! terutama %e"al amat

   berbaha#a ba! "ehdupan burun! laut

  #an! %u"a berenan! d ata% permu"aan ar*%epert au" (%e$en% burun! laut #an! hdup

  d daerah %ubtr&p")* burun! camar dan

  !ullem&t ($en% burun! laut "utub).Tubuh

   burun! n a"an tertutup &leh mn#a"*"emudan dalam u%ahan#a member%h"an

  tubuh mere"a dar mn#a"* mere"a

   ba%an#a a"an men$lat bulu'bulun#a*

  a"batn#a mere"a ban#a" mnum mn#a" dan a"hrn#a meracun dr %endr.

  D%ampn! tu den!an mn#a" #an!menempel pada bulu burun!* ma"a burun!

  a"an "ehlan!an "emampuan untu" men!%&la% temperatur %e"tar ( "ehlan!an

  da#a %e"at)* %ehn!!a men#ebab"an

  hlan!n#a pana% tubuh burun!* #an! $"a

  ter$ad %ecara teru%'meneru% a"anmen#ebab"an burun! ter%ebut "ehlan!an

  na3%u ma"an dan pen!!unaan cadan!an

  ma"anan dalam tubuhn#a.Per%t+a #an!

  %an!at be%ar a"batn#a terhadap "ehdupan burun! laut adalah per%t+a pecahn#a

  "apal tan" T&rre# 0an#&n #an!

  men!a"bat"an matn#a burun!'burun!laut %e"tar ,1.111 e"&r d %epan$an! pantadan %e"tar 71.111 e"&r la! ddapat

  tertutup &leh !enan!an mn#a" ( :arb*

  ,-@1 ). Pembuan!an ar balla%t d Ala%"a

  %e"tar Pebruar'Maret ,-/1 telah pulamencemar %erbu ml $alur panta dan

  dper"ra"an paln! %ed"t ,11 rbu e"&r 

   burun! mu%nah (2ahaan* ,-@- dalamM%ran 6116). .Men#adar a"an be%arn#a

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  18/21

   baha#a pencemaran mn#a" d laut* ma"a

  tmbullah upa#a'upa#a untu" pence!ahan

  dan penan!!ulan!an baha#a ter%ebut &leh

  ne!ara'ne!ara d duna. Da"u bah+a pr&%edur penan!!ulan!an %epert4

   pembertahuan bencana* e9alua% %trate!

   penan!!ulan!an* part%pa% un%ur ter"at

  terma%u" ma%#ara"at* te"n% penan!!ulan!an* "&mun"a%* "&&rdna%

  dan "e%un!!uhan untu" melndun! laut

  dan "eberpha"an "epada "epentn!an

  ma%#ara"at men$ad p&n utama dalam pence!ahan dan penan!!ulan!an

   pencemaran mn#a". Untu" mela"u"an hal

  ter%ebut* t!a hal #an! dapat d$ad"an

  landa%an #atu a%pe" le!alta%* a%pe"  perlen!"apan dan a%pe" "&&rdna%.

  2e$a" 2eptember 6117 Departemen

  Kelautan dan Per"anan memula Gera"an

  Ber%h panta dan Laut (GBPL). Gera"an n

   bertu$uan untu" mend&r&n! %eluruhlap%an ma%#ara"at untu" me+u$ud"an laut

  #an! bru dan panta #an! ber%h pada

  l&"a% #an! telah men!alam pencemaran.Den!an !era"an n dharap"an bu"an

  han#a ddu"un! &leh pemerntah dan

  ma%#ara"at* namun $u!a ddu"un! &leh

   para pen!u%aha mn#a" dan !a% bum #an! ber&pera% d Ind&ne%a.

  Tumbuhan man!r&9e merupa"an

  %umberda#a utama pada lahan pe%%r #an!

  membentu" "&munta% e"&%%temman!r&9e. Hal n d%ebab"an "arena

  tumbuhan berada pada tn!"at paln! ba+ah dar pramda ma"anan pada

  e"&%%tem ter%ebut. 2eba!a %alah %atu bentu" e"&%%tem lahan ba%ah* e"&%%tem

  man!r&9e (%elan padan! lamun)

  merupa"an habtat ba! berba!a %pe%e%*

  terutama ba! $en%'$en% he+an terre%tral.E"&%%tem hutan man!r&9e $u!a ber3un!%

  %eba!a peran!"ap %edmen (trap %edment)

  dan men!halan! er&% %ehn!!a dapat

  melndun! terumbu "aran! dan%edmenta%. :un!% lann#a* #atu %eba!a

   pelndun! +la#ah pe%%r dar "eru%a"an

  #an! dtmbul"an &leh &mba" dan bada.?leh "arena tu e"&%%tem man!r&9e haru%d $a!a dar "eru%a"an #an! %ern!

  da"bat"an &leh manu%a terutama dalam

  hal pencemaran mn#a" d daerah

  e"&%%tem man!r&9e.Pen!aruh tumpahan mn#a" terhadap

  e"&%%tem man!r&9e adalah dapat meru%a" 

  e"&%%tem man!r&9e %ecara 3%"* "ma dan b&l&!%. 2ecara 3%" den!an adan#a

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  19/21

  tumpahan mn#a" ma"a permu"aan ar 

  laut pada daerah e"&%%tem man!r&9e a"an

  tertutup &leh mn#a" Den!an adan#a

  tumpahan mn#a" pada daerah e"&%%temman!r&9e ma"a mn#a" a"an menutup

  lent%el man!r&9e %ehn!!a a"an

  men!a"bat"an "ematan pada man!r&9e.

  2ecara "ma* "arena mn#a" bumter!&l&n! %en#a+a ar&mat" hdr&"arb&n

  ma"a dapat ber%3at racun. 2edan!"an

  %ecara b&l&! adan#a buan!an atau

  tumpahan mn#a" dapat mempen!aruh"ehdupan &r!an%me'&r!an%me #an!

  hdup d%e"tarn#a.Tumpahan mn#a" bum

  d daerah e"&%%tem man!r&9e a"an

  membentu" lap%an 3lem pada permu"aanar laut d daerah e"&%%tem man!r&9e*

  emul% atau men!endap dan dab%&rb%

  &leh %edmen'%edmen #an! berada d da%ar 

   peraran laut. Mn#a" #an! membentu" 

  lap%an 3lem pada permu"aan laut ddaerah #an! a"an men#ebab"an

  ter!an!!un#a pr&%e% 3&t&%nte%a dan

  re%pra% &r!an%me'&r!an%me #an! hdupd dalam e"&%%tem man!r&9e. 2ementara

  mn#a" #an! teremul% dalam ar a"an

  mempen!aruh eptelal n%an! "an

  %ehn!!a men!!an!!u pr&%e% re%pra%.2edan!"an mn#a" #an! terab%&rb% &leh

  %edmen d da%ar peraran a"an menutup

  lap%an ata% %edmen ter%ebut %ehn!!a

  a"an memat"an &r!an%me pen!hun da%ar  pada e"&%%tem man!r&9e dan $u!a

  meracun daerah pem$ahan.K&mp&nen mn#a" tda" larut d dalam ar 

  a"an men!apun! pada permu"aan ar laut#an! men#ebab"an ar laut ber+arna

  htam. Beberapa "&mp&nen mn#a" 

  ten!!elam dan tera"umula% d dalam

  %edmen %eba!a dep&%t htam pada pa%r dan batuan'batuan d panta. Hal n

  mempun#a pen!aruh #an! lua% terhadap

  he+an dan tumbuh'tumbuhan #an! hdup

  d peraran.K&mp&nen hdr&"arb&n #an! ber%3at

  t&"%" berpen!aruh terhadap repr&du"%*

   per"emban!an* pertumbuhan* dan perla"u b&ta laut #an! ada d d dalam e"&%%temman!r&9e* terutama pada plan"t&n* bah"an

  dapat memat"an "an* den!an %endrn#a

  dapat menurun"an pr&du"% "an #an!

   bera"bat menurunn#a de9%a ne!ara.Pr&%e% emul%3"a% merupa"an %umber 

  m&rtalta% ba! &r!an%me* terutama pada

  telur* lar9a* dan per"emban!an embr&"arena pada tahap n %an!at rentan pada

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  20/21

  ln!"un!an tercemar. Pr&%e% n merupa"an

   pen#ebab ter"&ntamna%n#a %e$umlah 3l&ra

  dan 3auna d +la#ah tercemar.

  Beberapa "a%u% pencemaran mn#a" telahmen!hancur"an area man!r&9e %erta

  daerah ar pa#au %ecara lua%. Hutan

  man!r&9e merupa"an %umber nutren dan

  tempat pem$ah ba! "an* dapat ru%a" &leh pen!aruh mn#a" terhadap %%tem

   pera"aran #an! ber3un!% dalam

   pertu"aran 0?6 dan ?6* a"an tertutup

  mn#a" %ehn!!a "adar &"%!en dalam a"ar  ber"uran!. Dan $u!a meru%a" he+an dan

  tumbuhtumbuhan #an! hdup d batu'

   batuan dan pa%r d

  +la#ah panta. Tumpahan mn#a"  berpen!aruh be%ar pada e"&%%tem

  man!r&9e* penetra% caha#a menurun d

   ba+ah &l %lc" atau lap%an mn#a". Pr&%e%

  3&t&%nte%% terhalan! pada =&na euph&t" 

  %ehn!!a ranta ma"anan #an! bera+al pada ph#t&plan"t&n a"an terputu%. Lap%an

  mn#a" $u!a men!halan! pertu"aran !a%

  dar atm&%3er dan men!uran! "elarutan&"%!en #an! a"hrn#a %ampa pada tn!"at

  tda" cu"up untu" mendu"un! bentu" 

  "ehdupan laut #an! aer&b.

  Tentu %a$a %emua "e$adan ter%ebut* #an!da"bat"an &leh adan#a pencemaran

  mn#a"* a"an ter"at den!an ru%a"n#a

  e"&%%tem man!r&9e. Adapun apl"a%

  deter!en %eba!a d%per%ant untu" men#erap tumpahan mn#a" d laut

   berpen!aruh be%ar pada berba!a"ehdupan b&ta laut* #atu menn!"at"an

   b&l&!cal membrane permeablt# terhadap%en#a+a t&"%".

  BAB III

  PENUTUP

  A. KE2IMPULANPencemaran laut ter$ad apabla

  dma%u""ann#a &leh manu%a* ba" %ecara

  lan!%un! maupun tda" lan!%un!* %e%uatu

   benda* =at atau ener! "e dalam ln!"un!anlaut* %ehn!!a menmbul"an a"bat

  %edem"an rupa "epada alam dan

  membaha#a"an "e%ehatan %erta "ehdupanmanu%a dan e"&%%tem %erta meru!"anln!"un!an #an! ba" dan 3un!% laut

  %eba!amana me%tn#a. Tumpahan mn#a" 

  men$ad pen#ebab utama pencemaran laut.

  Mn#a" #an! tumpah da"bat"an &leh&pera% "apal tan"er* d&c"n! (perba"an<

   pera+atan "apal)* termnal b&n!"ar muat

  ten!ah laut* tan" balla%t dan tan" bahan ba"ar* %crappn! "apal (pem&t&n!an badan

 • 8/16/2019 PENGENDALIAN bahan kimia cair di industri kimia

  21/21

  "apal untu" men$ad be% tua)* "ecela"aan

  tan"er ("eb&c&ran lambun!* "anda%*

  leda"an* "eba"aran dan tabra"an)* %umber 

  d darat (mn#a" peluma% be"a%* ataucaran #an! men!andun! h#dr&carb&n

  (per"ant&ran ndu%tr)* dan tempat

   pember%han (dar lmbah pembuan!an

  Re3ner#).,) Beberapa te"n" penan!!ulan!an

  tumpahan mn#a" dantaran#a adalah n'

  %tu burnn!* pen#%han %ecara me"an%*

   b&remeda%* pen!!unaan %&rbent dan pen!!unaan bahan "ma d%per%an. 2etap

  te"n" n meml" la$u pen#%han mn#a" 

   berbeda dan han#a e3e"t3 pada "&nd%

  tertentu.6) K&mp&nen mn#a" #an! tda" dapat

  larut d dalam ar a"an men!apun! #an!

  men#ebab"an ar laut ber+arna htam.

  Beberapa "&mp&nen mn#a" ten!!elam dan

  tera"umula% d dalam %edmen %eba!adep&%t htam pada pa%r dan batuan'

   batuan d panta. K&mp&nen hdr&"arb&n

  #an! ber%3at t&"%" berpen!aruh padarepr&du"%* per"emban!an* pertumbuhan*

  dan perla"u b&ta laut* terutama pada

   plan"t&n* bah"an dapat memat"an "an*

  den!an %endrn#a dapat menurun"an pr&du"% "an.

  B. 2ARAN

  Ma%u"n#a mn#a" "e dalam

   peraran "arena a"t3ta% manu%amerupa"an hal #an! 3atal. 2ehn!!a "ta

  %eba!a n%an a"adem% d harap"an teru%member "&ntrbu% den!an mem"r"an

  ma%alah'ma%alah %eru% %epert n.