PENDAYA YAGUNAAN ZAKAT DI LAZISMU S SOLO ...eprints.ums.ac.id/39798/2/03 HALAMAN DEPAN.pdf2015 SOLO...

15
PENDAYA TAHUN 201 Diajukan kep Fakultas Agama Memenuhi Sa UNIVERS i AGUNAAN ZAKAT DI LAZISMU S 13 DALAM PERPEKTIF HUKUM SKRIPSI pada Program Studi Hukum Ekonomi S Islam Universitas Muhammadiyah Sur alah Satu Syarat guna Memperoleh Gela Syari’ah (S.Sy) Oleh: Ramzi NIM : I000100011 NIRM : 10/X/02.1.2/T/0363 FAKULTAS AGAMA ISLAM SITAS MUHAMMADIYAH SURAKA 2015 SOLO ISLAM Syari’ah rakarta untuk ar Sarjana ARTA

Transcript of PENDAYA YAGUNAAN ZAKAT DI LAZISMU S SOLO ...eprints.ums.ac.id/39798/2/03 HALAMAN DEPAN.pdf2015 SOLO...

 • PENDAYA

  TAHUN 201

  Diajukan kep

  Fakultas Agama I

  Memenuhi Sal

  UNIVERS

  i

  YAGUNAAN ZAKAT DI LAZISMU S

  013 DALAM PERPEKTIF HUKUM

  SKRIPSI

  epada Program Studi Hukum Ekonomi S

  a Islam Universitas Muhammadiyah Sur

  alah Satu Syarat guna Memperoleh Gela

  Syari’ah (S.Sy)

  Oleh:

  Ramzi

  NIM : I000100011

  NIRM : 10/X/02.1.2/T/0363

  FAKULTAS AGAMA ISLAM

  SITAS MUHAMMADIYAH SURAKA

  2015

  SOLO

  ISLAM

  i Syari’ah

  urakarta untuk

  elar Sarjana

  ARTA

 • ii

 • iii

 • iv

 • v

  MOTTO

  (#θßϑŠ Ï%r& uρ nο 4θn=¢Á9$# (#θè?#u uρ nο 4θx.̈“9$# (#θãèx.ö‘ $# uρ yì tΒ t ÏèÏ.≡§9$# ∩⊆⊂∪ dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta

  orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah 43)1

  * $ yϑ̄Ρ Î) àM≈ s%y‰ ¢Á9$# Ï !#ts)à�ù=Ï9 È Å3≈ |¡yϑø9$#uρ t, Î# Ïϑ≈ yèø9$#uρ $ pκö n=tæ Ïπx�©9xσßϑø9$#uρ öΝåκæ5θè=è% † Îûuρ É>$ s%Ìh9$# t ÏΒÌ≈ tóø9$#uρ † Îûuρ È≅‹Î6y™ «!$# Èø⌠ $#uρ È≅‹Î6¡¡9$# ( ZπŸÒƒÌsù š∅ ÏiΒ

  «! $# 3 ª! $#uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟ‹Å6 ym ∩∉⊃∪ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

  orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang

  dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

  berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

  perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan

  Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana( QS. At-Taubah 60)2

  ☺���☺

  1 . Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya. Surakarta PT.Media Insani Publishing. Hlm 7

  2. Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Surakarta PT.Media Insani Publishing. Hlm 196

 • vi

  PERSEMBAHAN

  � Kepada Ibu (Nurhayati) dan semua saudara tercinta

  di Aceh yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan

  kesediaannya untuk membimbing mendoakan serta

  memberikan semangat dan dukungan dalam studiku.

  � Untuk semua teman-teman di Solo terimakasih

  atas bantuan dan dukungan dalam studiku.

  -.............-

 • vii

  PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

  Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan

  dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

  1. Konsonan Tunggal

  Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

  Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا ba’ B Be ب

  ta’ T Te ت (sa’ ṡ Es (dengan titik di atas ث

  Jim J Je ج (ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah ح kha’ Kh Ka dan Ha خ

  Dal D De د (Żal Ż Zet (dengan titik di atas ذ

  ra’ R Er ر Zai Z Zet ز

  Sin S Es س Syin Sy Es dan Ye ش (ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah ص

  (ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah ض (ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah ط

  (ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ ain ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع Gain G Ge غ

  fa’ F Ef ف Qāf Q Qi ق

  Kāf K Ka ك Lam L El ل Mim M Em م

  Nun N En ن ha’ H Ha ه

  ءHamz

  ah ' Apostrof

  ya’ Y Ye ي

 • viii

  2. Konsonan Rangkap Karena Syiddah Ditulis Rangkap

  Ditulis ‘iddah )ّ'ة

  3. Ta’ marbūṭoh

  a. Bila dimatikan ditulis h

  Ditulis Hibah ھ+*

  *-./ Ditulis Jizyah

  (ketentuan ini tidak diberlakukan untuk kata-kata Arab yang sudah

  terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

  kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

  Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

  maka ditulis dengan “h”.

  ’Ditulis karāmah al-auliyā 78ا6* ا4و012ء

  b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan

  dhammah ditulis “t”

  Ditulis zakātul fiṭri ز08ة ا79:2

  4. Vokal Pendek

  ِ◌ Kasrah Ditulis I

  َ◌ fatḥah Ditulis A

  ُ◌ ḍammah Ditulis U

  5. Vokal Panjang

  fatḥah + alif � contoh: *1?0ھ/ Ditulis ā � jāhiliyah

  fatḥah + alif layyinah � contoh: @AB- Ditulis ā � yas‘ā

 • ix

  kasrah + ya’ mati � contoh: C-78 Ditulis ī � karīm

  ḍammah + wāwu mati � contoh: 7وضE Ditulis ū � furūḍ

  6. Vokal Rangkap

  fatḥah + ya’ mati � contoh: CFG1H Ditulis ai � bainakum

  fatḥah + wāwu mati � contoh: لIJ Ditulis au � Qaulun

  7. Huruf Sandang “ال”

  Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda

  penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun

  huruf syamsiyyah; contoh:

  C?K2ا ditulis al-qalamu

  LMN2ا ditulis al-syamsu

  8. Huruf Kapital

  Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi

  huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya

  seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada pada nama diri tidak ditulis

  dengan huruf kapital; contoh:

  Ditulis Wa mā Muḥammadun illā rasūl و MQ6 06' اP رIOل

 • x

  ABSTRAK

  Zakat merupakan ibadah penting di dalam kemasyarakatan. Hal ini karena

  di dalam zakat terdapat kewajiban dan hak masyarakat Muslim. Oleh karena itu

  perlu dikembangkan dengan adanya pengumpulan dan pendistribusian zakat.

  Pengumpulan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu untuk mengambil

  dana zakat dari muzakki, sedangkan pendistribusian adalah proses penyaluran

  pada mustahik. Dengan demikian, pengumpulan dan pendistribusian merupakan

  hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan. Agar kegiatan tersebut

  dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara

  deskriptif kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan

  dokumentasi yang penulis lakukan di LAZISMU Solo secara langsung. Untuk

  menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif,

  yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan Hukum Islam.

  Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti bagaimana pendayagunaan zakat

  yang dilakukan pada LAZISMU Solo. Dengan pengumpulan dan pendistribusian

  yang baik maka kepercayaan masyarakat meningkat dan semua kegiatan yang

  dilakukan lebih optimal. Sedangkan dalam pengumpulan dan pendistribusian

  zakat di LAZISMU dilakukan melalui program-program kerja untuk penyaluran

  dana zakat. Maka Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa

  pendayagunaan zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah

  Muhammadiyah (LAZISMU) Solo belum sepenuhnya sesuai dengan syari’at

  Islam dikarenakan dalam pendayagunaan zakat yang diperuntukan kepada

  kelompok delapan asnaf yaitu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,

  pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, budak (yang mau

  memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan

  Allah dan Ibnu sabil di LAZISMU Solo belum tercover semuanya sesuai dengan

  perintah Allah SWT.

  Kata kunci: Pendayagunaan Zakat, Hukum Islam

 • xi

  KATA PENGANTAR

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

  melimpahkan karunia, rahmat, taufik serta hidayahnya. Akhirnya penelitian dan

  penulisan skripsi ini dengan judul “Pendayagunaan Zakat Di LAZISMU Solo

  Tahun 2013 dalam Perspektif Hukum Islam” dapat terlaksana walaupun

  mengalami berbagai hambatan, cobaan dan hal-hal yang harus penulis pecahkan

  didalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini. Namun berkat

  dorongan, bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak semua hambatan

  tersebut dapat terlewati.

  Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat

  penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

  1. Bapak Prof. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

  Surakarta.

  2. Bapak Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Agama

  Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

  3. Bapak Drs. Imron Rosyadi, M. Ag Selaku Pembimbing Akademik Fakultas

  Agama Islam program sudi Syari’ah.

  4. Bapak Drs. Syarifuddin H.Z, M.Ag Selaku Pembimbing I, yang penuh

  kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk, saran serta dorongan yang

  sangat berarti dalam menyusun skripsi.

  5. Bapak yayuli Al Demaki, M.Ag Selaku pembimbing II yang penuh kesabaran

  memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk, saran kepada penulis

  dalam menyusun skripsi.

  6. Bapak Drs. Harun, M.H selaku penguji III yang telah memberi perhatian lebih

  terhadp skripsi ini.

  7. Piminan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah

  (LAZISMU) Solo yang telah memberikan banyak bantuan.

 • xii

  8.

 • xiii

  DAFTAR ISI

  HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

  HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..................................................... ii

  HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii

  HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................ iv

  HALAMAN MOTTO .......................................................................................... v

  HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... vi

  HALAMAN TRANSLITERASI ........................................................................ vii

  HALAMAN ABSTRAK .................................................................................... x

  KATA PENGANTAR ........................................................................................ xi

  DAFTAR ISI ...................................................................................................... xiii

  DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xv

  BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................ 1

  A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .............................................................................. 3 C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 4 D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 4

  BAB II : LANDASAN TEORI .......................................................................... 5

  A. Tinjauan Pustaka ............................................................................... 5 B. Tinjauan Teoritik ............................................................................... 7

  1. Pengertian Zakat .......................................................................... 7 2. Pendayagunaan Zakat .................................................................. 12 3. Sasaran Zakat ............................................................................... 14 4. Macam-macam Harta yang Wajib Dizakati ................................. 15 5. Tujuan dan Manfaat Zakat ........................................................... 20

  BAB III : METODE PENELITIAN .................................................................. 23

  A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ....................................................... 23 B. Tempat dan Subjek Penelitian .......................................................... 23 C. Metode Pengumpulan Data .............................................................. 24 D. Metode Analisis Data ....................................................................... 25

  BAB IV : DESKRIPSI DATA ........................................................................... 26

  A. Data Skunder/Gambaran Umum ...................................................... 26 B. Data Primer ...................................................................................... 29

  Data lembaga ................................................................................. 29

  Program pogram LAZISMU Solo ................................................. 30

  BAB V : ANALISIS DATA ............................................................................. 45

  A. Tinjauan Zakat ................................................................................. 45 B. Pola Pelaksanaan Zakat ................................................................... 46

  1. Keharusan Adanya Amil ............................................................ 46 2. Program Kerja Amilin/Lembaga ............................................... 47 3. Sistem Pengawasan/Kontrol ...................................................... 47

 • xiv

  4. Tertib Administrasi ................................................................... 48 5. Musyawarah .............................................................................. 49

  BAB VI : PENUTUP ......................................................................................... 50

  A. Kesimpulan ..................................................................................... 50 B. Saran ............................................................................................... 51 C. Penutup ........................................................................................... 52

  DAFTAR PUSTAKA

  LAMPIRAN

 • xv

  DAFTAR LAMPIRAN

  Lampiran 1 Surat Keputusan Kepengurusan LAZISMU Solo

  Lampiran 2 Surat Permohonan Pembimbing I

  Lampiran 3 Surat Permohonan Pembimbing II

  Lampiran 4 Surat Izin Riset

  Lampiran 5 Berita Acara Konsultasi Pembimbing I

  Lampiran 6 Berita Acara Konsultasi Pembimbing II

  Lampiran 7 Surat keterangan Riset dari LAZISMU Solo

  Lampiran 8 Surat Bukti Wawancara

  Lampiran 9 Foto-foto Kegiatan LAZISMU Solo

  Lampiran 10 Curriculum Vitae (Riwayat Hidup)