PEDAGOGIKA POZYTYWISTYCZNA

Click here to load reader

download PEDAGOGIKA POZYTYWISTYCZNA

of 46

 • date post

  11-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  159
 • download

  3

Embed Size (px)

description

PEDAGOGIKA POZYTYWISTYCZNA. POZYTYWIZM. Pojęcie wieloznaczne Filozofia: dążenie do stworzenia programu naukowej filozofii i naukowego światopoglądu. Koncepcja pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Służy do opisania stylu myślenia o edukacji i oświacie w ramach „filozofii pozytywnej”. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PEDAGOGIKA POZYTYWISTYCZNA

 • POZYTYWIZM Pojcie wieloznaczne Filozofia: denie do stworzenia programu naukowej filozofii i naukowego wiatopogldu

  Koncepcja pedagogiki jako dyscypliny naukowej Suy do opisania stylu mylenia o edukacji i owiacie w ramach filozofii pozytywnej Nowa forma mylenia o edukacji- NAUKOWE obok potocznego i filozoficznego

 • ORIENTACJA POZYTYWISTYCZNAWiedza najbardziej godna zaufania - wiedza wytwarzana przez nauki szczegowe i posugujce si metodologi bada empirycznych.Poniewa oprcz opisywania rzeczywistoci wiedza ta pozwala prognozowa wydarzenia, procesy, stany, ktre musz / mog si pojawi. Ujawnia si w caym obszarze naukiIstot: przesunicie w sferze wartoci zwizanych z ludzkim poznaniem osabienie autotelicznej wartoci poszukiwania prawdy (takiej, ktra jest celem samym w sobie) na rzecz wytwarzania wiedzy przydatnej w rozwizywaniu konkretnych problemw.

 • ORIENTACJA POZYTYWISTYCZNA W PEDAGOGICE Denie do wytwarzania wiedzy pewnej o rzeczywistoci edukacyjnej i owiatowej, ktra bdzie przydatna do przewidywania tego co si wydarzy wiedza umoliwiajca skuteczne (racjonalne) projektowanie dziaa pozwalajca w sposb pewny przewidywa zachowanie ludzi

 • Postulat bezporedniego zwizku z praktyk METODOLOGIA EMPIRYCZNA przedmiot bada ograniczony do faktw poddajcych si pomiarowi empirycznemuWyznacza granice problematyce badawczej marginalizuje problemy o charakterze dyskursywnym (oparte na wnioskowaniu z przyjtych przesanek, wymianie pogldw, dyskusji)Redukcja pedagogiki do wytwarzania wiedzy pozytywnej dzieo uytecznoci spoecznej

 • Podstawowe tezy filozofii pozytywnejJej cech jest koncentracja na problemach epistemologicznych (zajmujcych si istot poznania, badaniem procesw poznawczych)

  Poznanie naukowe najbardziej wartociowy rodzaj oswajania wiata na drodze poznawczejWarto poznania naukowego zapewnia stosowanie tzw. twardej metodologii bada empirycznych.Najlepsze wzory bada nauki przyrodnicze szczeglnie fizykaDziki tej metodologii nauki szczegowe s w stanie wytwarza wiedz pozytywn, przedmiotem bada nagie fakty poddane pomiarowi i empirycznej weryfikacji prowadz do zwerbalizowania twierdze o wysokim poziomie generalizacji (uoglnienia) co pozwala na do precyzyjne przewidywanie majcych nastpi zdarze.

 • CdJeli ludzie bd wiedzie jak jest i jak bdzie podejm racjonalne dziaania korzystne zarwno z punktu widzenia jednostek jak i spoeczestwa (zgodno z owieceniow ide postpu)

  Wiedza pozytywna gwarantuje racjonalne rozwizywanie konkretnych problemw jednostek i ludzkociZ filozofii i nauki odrzuci naley metafizyk i spekulacje oraz niepotrzebne spory, jaow krytyk innych pogldw. Naley skoncentrowa si na wytwarzaniu wiedzy pozytywnej, ktra przydatna jest w rozwizywaniu konkretnych problemw spoecznych.

 • FAZA EKSPANSJI PROGRAMU BADAWCZEGO POZYTYWIZMU

 • Program pozytywizmu i jego nazwa August Comte Kurs filozofii pozytywnej Spoeczna misja czynienia wiata lepszym przewaga kolektywistycznych koncepcji czowieka nad indywidualistycznym zaoenie, e kady czowiek dba o swoje interesy, ale egoizm ludzki dobrze suy pomylnoci wsplnotowej.

 • FAZY ROZWOJU LUDZKOCI I NAUKI WEDUG COMTEA:Teologiczna odwoywanie si do si nadprzyrodzonych lub istoty boskiej przy wyjanianiu zjawisk, myleniem rzdziy uczucia.Metafizyczna- wspczesna, wyjanianie zjawisk za pomoc abstrakcyjnych poj, myleniem rzdzi intelektPozytywna- rozpoczynajca si, formuowanie twierdze opartych na faktach i zaleno wspistnienia, wolna od zudze poznawczych, happy end historii

 • Rol nauki skonstruowanie jednolitego obrazu wiata (teorii wszystkiego), gdzie jednostka jest abstrakcj, a wiat spoeczny jedyn rzeczywistoci realn i aktywn.

  Zadanie praktycznej dziaalnoci doskonalenie czowieka ludzkoci wiataXIX \ XX w ewolucja pogldw pozytywistycznych; dostrzeono ograniczenia w wytwarzaniu wiedzy pozytywnej

 • EMPIRIOKRYTYCYZM- Jedynym wartociowym rdem wiedzy jest obserwacja empiryczna, przedmiotem bada naukowych czyste dowiadczenie; nauka- opisem wiata dowiadczalnegoPrzezwycienie dualizmu wiata psychicznego i fizycznego (s to bowiem dwie strony tego samego dowiadczenia i nie naley ich rozdwaja) obrona monizmu wraePrzezwycienie dualizmu podmiotu i przedmiotu poznania Cel uwolnienie nauki od wartociowa estetycznych i etycznych oraz od elementw waciwych dla poznawania potocznego

 • NEOPOZYTYWIZMNauki logiczno matematyczne nieempiryczne i analityczne Wszystkie nauki empiryczne sprowadzone do jednoci na podou jzyka fizykalnego (pniej jednak dopuszcza odrbno jzykow)Sprowadzenie nauk humanistycznych do psychologii i socjologii (charakter behawiorystyczny) Likwidacja metafizyki oraz innych nauk filozoficznych Pozostawienie filozofii tylko w charakterze analizy jzyka (pniej dopuszcza take semantyk)Z dorobku neopozytywizmu korzystao wiele prdw, kierunkw i szk filozoficznych.

 • CHARAKTERYSTYKA ORIENTACJI POZYTYWISTYCZNEJ W PEDAGOGICE

 • Proces wyodrbnienia si pedagogiki z filozofii = wytwarzanie wiedzy filozoficznej o edukacji i owiacie wiedza naukowa

  Utopijne mylenie o lepszym wiecieUtopia miejsca (raju) Idea spoecznej suebnoci pedagogikiUtopia czasu (przyszego)

 • Afirmacja wiedzy pozytywnej redukcja przedmiotu pedagogiki oraz aprobata funkcji wytwarzania pedagogii zakwestionowanie wiedzy dyskursywnej o edukacji i owiacie; nie jest ona praktyczna, suebna wzgldem potrzeb spoecznych

 • WSKANIK ORIENTACJI POZYTYWISTYCZNEJ W MYLENIU O EDUKACJI I OWIACIEHierarchizowanie rnych typw wiedzy o edukacji; najwysza warto wiedza naukowa (wytworzona na podst. zasad scjentyzmu)Najwartociowszym typem wiedzy o edukacji twierdzenia formuowane w ramach bada opartych na regule metodologii bada empirycznych (twierdzenia o nagich faktach)Przewaga bada ilociowych nad jakociowymi Bezporedni zwizek twierdze i teorii pedagogicznych z praktyk edukacyjnZadaniem pedagogiki tworzenie projektw edukacyjnych i owiatowych i bezporednie ich stosowanie w praktyce

 • Cd.Postp w praktyce edukacyjnej polega na coraz lepszym kontrolowaniu wszystkich procesw edukacyjnychWykorzystywanie wynikw innych bada empirycznych (zwaszcza psychologii) do projektowania pedagogii systemw pedagogicznych Praktyczno pedagogiki. Wychowanie dziaanie projektowane przez specjaln subdyscyplin pedagogiczn teori wychowania; takie wychowanie cenione najwyej.

 • PEDAGOGIA A PEDAGOGIKAPEDAGOGIA zesp rodkw i metod wychowawczych stosowanych przez nauczycieli i wychowawcw; nauczanie, wychowanie (Szymczak Sownik jzyka polskiego) oraz paradygmat edukacyjny w postaci doktryny pedagogicznej ideologii edukacyjnejPEDAGOGIKA teoretyczna i naukowa refleksja dotyczca praktyki edukacyjnej.

 • Praktyczno pedagogiki tworzenie projektu dziaa zespou metod i rodkw do realizacji celw wychowania Odwoanie si do wartoci (a nie do teorii) niebezpieczestwo instrumentalnego traktowania i wykorzystania pedagogiki i pedagogw. Redukcja pedagogiki do pedagogii zgoda na instrumentalne wykorzystanie kapitau pedagogiki

 • Orientacja pozytywistyczna: eliminuje z mylenia o edukacji kontekst filozoficzny, historyczny i teoretyczny

  pozbawienie pedagogiki charakteru dyskursywnego

  Pedagogia wytwarzajca wiedz pozytywn ksztatowanie umysu, a przede wszystkim wychowanie

 • PRZEJCIE OD PEDAGOGII DO PEDAGOGIKI pedagogia pedagogika PEDAGOGIAPEDAGOGIKA Proces unaukowienia mylenia o edukacji

 • Mylenie o edukacji do XIX w nie speniao warunkw mylenia naukowego. Najwaniejsze formy mylenia przednaukowego:1) mylenie potoczne2) mylenie fizjologiczne3) mylenie teleologiczne Wiedza wytwarzana w tych typach mylenia istnieje do dzisiaj i suy praktyce Pedagogika uzyskaa status nauki w XIX w.

 • TWORZENIE INSTYTUCJONALNYCH PODSTAW UNAUKOWIENIA MYLENIA O EDUKACJI I OWIACIE

 • JOHAN FRIEDRICH HERBART (1776-1841)

  Stworzy instytucjonalne podstawy uprawiania pedagogiki jak dyscypliny wytwarzajcej wiedz.Standardy wiedzy naukowej: 1) wykreowanie przedmiotu bada 2) stworzenie systemu kategorialnego i struktury dyscypliny naukowej 3) okrelenie metodologii bada 4) stworzenie instytucjonalnej struktury wytwarzania i dystrybucji wiedzy naukowej Twrca pedagogiki naukowej

 • Herbartowski system pedagogiczny NAUCZANIE WYCHOWUJCE

  Pomost midzy myleniem filozoficznym a naukowym Cele sformuowane w kategoriach cnt (uzasadnienia w etyce) Realizacja nauczania wychowujcego (uzasadnienie w twierdzeniach naukowych psychologii eksperymentalnej)

 • Spenienie warunku orientacji pozytywistycznej wiedza pozytywna w postaci caociowego systemu pedagogicznego (pedagogii). Zorganizowa w Krlewcu Eksperymentalny Instytut Pedagogiczny program przygotowania nauczycieli do zreformowanego systemu owiatowego

 • WILHELM VON HUMBOLDT (1767 1835)Reformator owiaty w Niemczech Traktat Idee dotyczce prby okrelenia granic dziaalnoci pastwaPogldy na sprawy edukacji i owiaty:Zrwnowaony rozwj czowieka; rnorodno sytuacji suy temu rozwojowiOgraniczenie ingerencji pastwa