Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

35
1.0. PENGENALAN Perkataan psikolinguistik itu terbentuk daripada gabungan dua disiplin ilmu, iaitu Psikologi dan linguistik. Jadi, psikolinguistik ialah ilmu yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa dan akal budi manusia. Dalam matapelajaran Pedagogi Bahasa Melayu ini, membicarakan mengenai bahasa yang diperjelas menggunakan teori-teori tertentu seperti dalam teori huraian bahasa Yang teori huraian bahasa terbahagi kepada empat aliran pemikiran teori huraian bahasa iaitu Teori Tradisional (Panini) iaitu Kajian bahasa dibuat terhadap bentuk-bentuk tulisan. Teori Struktural (Bloomfield) bahasa merupakan Kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem, morfem dan ayat, Teori Tranformasi Generatif (Chomsky) Bahasa adalah sistem tentang rumus-rumus bahasa.dan Teori Fungsional (Halliday) Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi. Terdapat pelbagai teknik, kaedah, pendekatan, dan strategi untuk memperoleh bahasa atau mengajarkan bahasa. Hal ini berlaku kerana wujudnya pelbagai teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa ini terbahagi kepada empat iaitu teori pemerolehan bahasa aliran Behaviurisme yang diasaskan oleh Ivan Pavlov dan dikembangkan oleh B.F.Skinner, E.L. Thondike dan B. Watson, teori pemerolehan bahasa aliran mentalis dipelopori oleh Piaget, Robert Glazer, John Anderson., teori pemerolehan bahasa aliran konstruktivisme, teori pemerolehan bahasa aliran interaksionalis yang dipelopori oleh Halliday.

Transcript of Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Page 1: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

1.0. PENGENALAN

Perkataan psikolinguistik itu terbentuk daripada gabungan dua disiplin ilmu, iaitu

Psikologi dan linguistik. Jadi, psikolinguistik ialah ilmu yang mengkaji aspek-aspek yang

berkaitan dengan bahasa dan akal budi manusia.

Dalam matapelajaran Pedagogi Bahasa Melayu ini, membicarakan mengenai

bahasa yang diperjelas menggunakan teori-teori tertentu seperti dalam teori huraian

bahasa Yang teori huraian bahasa terbahagi kepada empat aliran pemikiran teori

huraian bahasa iaitu Teori Tradisional (Panini) iaitu Kajian bahasa dibuat terhadap

bentuk-bentuk tulisan. Teori Struktural (Bloomfield) bahasa merupakan Kajian tentang

fonem dan morfem serta kaitan antara fonem, morfem dan ayat, Teori Tranformasi

Generatif (Chomsky) Bahasa adalah sistem tentang rumus-rumus bahasa.dan Teori

Fungsional (Halliday) Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa

ketika seseorang berkomunikasi.

Terdapat pelbagai teknik, kaedah, pendekatan, dan strategi untuk memperoleh

bahasa atau mengajarkan bahasa. Hal ini berlaku kerana wujudnya pelbagai teori

pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa ini terbahagi kepada empat iaitu teori

pemerolehan bahasa aliran Behaviurisme yang diasaskan oleh Ivan Pavlov dan

dikembangkan oleh B.F.Skinner, E.L. Thondike dan B. Watson, teori pemerolehan

bahasa aliran mentalis dipelopori oleh Piaget, Robert Glazer, John Anderson., teori

pemerolehan bahasa aliran konstruktivisme, teori pemerolehan bahasa aliran

interaksionalis yang dipelopori oleh Halliday.

Dalam menjalankan sesi pangajaran dan pembelajaran di dalam kelas, terdapat

empat cara yang dapat digunakan oleh seorang guru iaitu dengan menggunakan

pendekatan, kaedah, strategi dan teknik dalam pembelajaran. Terdapat banyak cara

untuk seorang guru mengguna pakai cara pembelajaran seperti yang disebutkan di atas

untuk di aplikasikan dalam pembelajaran dan mengaitkan cara pembelajaran dengan

teori-teori aliran bahasa seperti aliran behaviurisme, aliran kognitif, aliran

interaksionalis, dan aliran konstruktivisme.

Page 2: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Penjelasan mengenai teori huraian bahasa, teori pemerolehan bahasa dan juga

jenis pendekatan, strategi, kaedah dan teknik akan diperjelaskan secara terperinci lagi

dalam hasil tugasan disebelah.

Page 3: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

2.0. TEORI HURAIAN BAHASA

2.1. Nahu Tradisional

Teori nahu tradisional ini dipelopori oleh Panini yang berasal dari

India. Menurut teori ini, bahasa ialah ucapan buah fikiran dan perasaan

manusia dengan teratur serta menggunakan alat untuk membunyikan

suara.ia juga sangat mementingkan bahasa tulisan. Penutur juga adalah

diwajibkan mematuhi peraturan dan sebarang kesilapan yang dilakukan

dianggap sebagai kesalahan. Pengajaran pula banyak tertumpu kepada

nahu terjemahan.

2.2. Struktural

Teori huraian bahasa struktural ini dipelopori oleh Edward

Sapir,Bloomfield dan Leonard de Saussure. Menurut teori ini, bahasa

adalah bersifat sistematik dan mempunyai tatabahasa tersendiri serta

hidup dan sentiasa berubah-ubah. Bahasa juga dikatakan mempunyai

satu sistem dan mempunyai peraturan. Selain itu bahasa bersifat arbitrari

dan digunakan untuk perhubungan antara satu dengan lain. Teori ini

Menumpukan kajian terhadap fonologi,morfologi dan sintaksis. Huraian

bahasa juga dilakukan secara induktif iaitu dimulai dengan contoh

kemudian diikuti pula dengan generalisasi dan tidak menentingkan makna

serta analisis dibuat secara luaran sahaja.

2.3. Transformasi Generatif

Teori huraian bahasa Transformasi Generatif ini dipelopori oleh

Noam choamsky. Menurut teori ini, manusia sebenarnya dilahirkan

dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa. Penutur natif dikatakan

berkebolehan membentuk dan memahami peraturan yang baru dalam

sesuatu bahasa. Berdasarkan daripada kebolehan ini seterusnya akan

membentuk rumus-rumus bahasa secara transformasi yang lengkap.

Penguasaan bahasa juga adalah berdasarkan penguasaan bahasa

pertama terlebih dahulu. Ayat pula mempunyai struktur dalaman dan

Page 4: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

luaran. Menurut teori ini juga, bahasa dikatakan bersifat sejagat dan

kreatif. Binaan ayat mempunyai hubungan erat dan menggunakan

symbol-simbol tertentu untuk menganalisis setiap nahu.

2.4. Teori Fungsional

Teori Fungsional ini dipelopori oleh Haliday dan Wilkins. Teori ini

mengkaji tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika

seseorang sedang berkomunikasi. Teori ini juga menganggap bahawa

bahasa adalah sebagai alat perhubungan antara masyarakat dan sangat

mementingkan aspek semantik iaitu makna kata. Pengukuhan bahasa

boleh berlaku secara verbal dan non-verbal. Penggunaan bahasa juga

dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur tersebut. Teori ini turut

memberi perhatian kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Aspek

yang ditekankan ialah perubahan yang berlaku pada bentuk bahasa ketika

seseorang itu berkomunikasi.

Page 5: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

3.0. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

3.1. Teori Behaviurisme

Teori behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui

proses pengulangan Bahasa dan dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas.

Golongan ini mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat

ditimbulkan melalui ganjaran.

Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, teori ini

menegaskan latihan dan latih tubi pola. Teori ini juga menekankan kemahiran

lisan dalam pengajaran.

Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan

pendapat ahli-ahli psikologi dan linguistik Aliran Behaviorisme.

Golongan ini beranggapan bahawa Pertama, bahasa yang diutamakan

ialah bahasa lisan manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting.

Ahli-ahli Behaviorisme menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah

didahului dengan bahasa lisan.

Kemudian diikuti dengan bahasa tulisan yang dianggap perkara kedua

penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna guru-guru mestilah

berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan

kemudian baharulah kepada pengajaran membaca dan menulis. Ini hanya dapat

dilakukan setelah murid-murid dapat menguasai sistem bahasa dan struktur

bahasa.

Kedua, bahasa adalah satu tabiat. Prinsip ini sesuai diterapkan dalam

proses pembelajaran kedua. Bagi membentuk biasaan ini latihan dan latih tubi

serta perbualan bahasa juga diutamakan. Guru perlu menyusun pelajaran

dengan baik dan pengajaran dimulakan daripada pola-pola yang senang kepada

yang lebih susah.

Ketiga, pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran

disebabkan ia merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku

yang dikehendaki. Dalam situasi pembelajaran bahasa pengukuh-pengukuhnya

adalah pujian, keistemewaan, pengiktirafan, maklum balas, galakan dan

Page 6: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

sebagainya. Mengikut prinsip ini sesuatu gerak balas yang betul perlu diteguh

oleh guru dengan cara memberikan pengukuhan seperti yang disebutkan di atas.

Keempat, latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan. Ia

merupakan latihan ulangan sesuatu gerak balas dengan sesuatu rangsangan.

Latihan dan latih tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna. Ini

adalah untuk mengelakkan pelajaran tersebut menjadi bosan. Peneguhan boleh

dilanjutkan oleh guru melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa. Dalam

hal ini, satu model pembelajaran telah dikemukakan oleh Behaviorisme iaitu :

Latihan yang dikukuhkan ---> pembelajaran ---> perubahan tingkah laku.

Kelima, model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan. Dalam

konteks pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah, bahasa guru menjadi model

yang diikuti oleh pelajar-pelajar. Jika model-model ini menggunakan bahasa

yang sama atau mirip-mirip sama dengan bahasa matlamat, maka ini akan

menguntungkan pelajar-pelajar itu.

Dan keenam, mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam

proses pembelajaran. Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas.

Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsur ini dapat

diwujudkan. Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang

berkesan, ia juga boleh bertindak sebagai daya penggerak dan meningkatkan

minat serta motivasi.

Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk

mempelbagaikan situasi rangsangan. Pertama adalah dengan cara

mempelbagaikan tingkah laku. Kedua adalah dengan cara mempelbagaikan

pengalihan saluran deria, ketiga dengan cara mempelbagaikan pola interaksi

guru dan murid dan keempat dengan cara mempelbagaikan pendekatan,

kaedah, teknik, strategi dan alat-alat bantu mengajar.

Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan

dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif.

Pendekatan induktif ialah memulakan sesuatu pengajaran itu dengan

memberikan contoh-contoh terlebih dahulu dan kemudian baharulah

Page 7: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

diterangkan. Pendekatan induktif menggunakan model: Contoh ????

Generalisasi

3.2. Teori Mentalis

Teori mentalisme menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu

proses mental. Menurut golongan ini lagi, seseorang itu mempunyai kecekapan

(competence), iaitu rumus-rumus yang ada dalam stok mental, dan prestasi

(performance) yang merupakan aspek penggunaan bahasa oleh penutur

berdasarkan kecekapan. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, aspek

pemikiran, pengetahuan dan makna diberikan penekanan.

Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan

sebarang kaedah atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu. Walau

bagaimanapun kita boleh membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang

dapat diwujudkan melalui pendapat dan pandangan mereka terhadap

pemerolehan bahasa. Prinsip-prinsip itu adalah seperti berikut:

Pertama, pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental. Melalui

proses ini, pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan

pemikiran ini dilahirkan melalui pertuturan.

Kedua, semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka

telah dilahirkan dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian. Dalam

pengajaran dan pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan

semula jadi untuk berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan

mereka menganalisis pertuturan yang mereka dengar. Guru perlu menggunakan

pengetahuan bahasa murid-murid dalam masa merancang dan menentukan

bahan-bahan pengajaran yang akan diajar nanti.

Ketiga, kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak

pada peringkat kematangan yang sama dalam keadaan yang normal. Prinsip ini

mempercayai bahawa kematangan yang sama di kalangan kanak-kanak akan

mempunyai ciri-ciri pembelajaran bahasa yang sama. Justeru, guru hendaklah

Page 8: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

berhati-hati membuat pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak

disampaikan.

Keempat, penyampaian makna lebih diutamakan daripada struktur

bahasa dalam sesuatu huraian bahasa. Prinsip ini menekankan kebolehan untuk

menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan

makna bagi membolehkan kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat

bahasa itu. Guru harus menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan

berkesan untuk membolehkan kanak-kanak menguasai struktur-struktur bahasa

yang terdapat di dalam sistem bahasanya dengan baik.

Seterusnya kelima, tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses

pembelajaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, kajian-kajian

bahasa biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan. Latihan-latihan tulisan

yang diberi termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke

bahasa ibunda atau sebaliknya.

Manakala keenam adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara

deduktif dan tatabahasa disampaikan secara formal. Dalam proses pengajaran

dan pembelajaran,

Kajian-kajian bahasa dihuraikan melalui pendekatan deduktif. Ini bermakna,

penyampaian pelajaran itu dimulakan dengan pengajaran terus mengenai

rumus-rumus dan konsep-konsep tatabahasa dan kemudian baharulah diberi

contoh-contoh. Dalam hal mengajarkan tatabahasa kepada pelajar-pelajar

biasanya dilakukan secara formal. Pendekatan deduktif menggunakan model:

Generalisasi ??? Contoh

3.3. Teori konstruktivisme

Ahli-ahli bahasa yang menganut fahaman ini bukan sahaja mengkaji

bahasa dari segi strukturnya malah mereka juga memberi perhatian yang serius

terhadap fungsi bahasa itu. Ini bermakna mereka menegaskan bahasa sebagai

alat untuk berkomunikasi . Berikut diperturunkan beberapa prinsip pengajaran

bahasa daripada pandangan dan pendapat ahli-ahli Fungsionalis.

Page 9: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Pertama, system tatabahasa dan fungsi bahasa adalah dua perkara yang

diutamakan. Sesuatu pengajaran itu haruslah memberi pengetahuan kepada

murid-murid tentang sistem tatabahasa atau prinsp-prinsip struktur bahasa yang

dipelajari itu.

Bahasa mempunyai fungsi misalnya untuk menyatakan perasaan dan

mendeskripsi sesuatu objek. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan untuk

mendeskripsi sesuatu objek haruslah terdiri daripada ujaran-ujaran yang baik.

Kedua, variasi-variasi bahasa dapat mempertingkatkan tahap kemahiran

berbahasa pelajar-pelajar. Bahasa adalah berkembang. Dari itu, wujudlah

beberapa variasi dalam penggunaannya.

Dan ketiga, bahasa, adalah alat untuk berhubung. Dalam pengajaran dan

pembelajaran bahasa, murid-murid harus dapat menentukan fungsi-fungsi

komunikatif pada bentuk-bentuk bahasa yang mereka kuasai.

3.4. Teori Interaksionalisme

Teori ini memandang pembelajaran bahasa adalah sebagai alat interaksi

dan ia merupakan satu proses yang melibatkan mental dan linguistik. Teori ini

menekankan pentingnya proses pembentukan hipotesis mengenai undang-

undang bahasa dalam sesuatu pembelajaran itu. Teori ini juga menyarankan

supaya guru-guru memberi banyak latihan kepada pelajar-pelajar. Prinsip-prinsip

yang dicetuskan daripada pandangan-pandangan ahli-ahli bahasa

Interaksionalisme adalah seperti berikut:

Pertama, penyampaian makna adalah lebih diutamakan dalam

komunikasi bahasa. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, sama ada

pembelajaran bahasa pertama dan kedua, penyampaian makna adalah penting.

Pembelajaran bahasa bukan hanya mempelajari struktur itu tetapi apa yang lebih

penting ialah belajar untuk interaksi.

Kedua, pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik.

Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan adalah

Page 10: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Berhubung rapat. Interaksionalis mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna

dan struktur bahasa.

Dan ketiga, pengajaran dan pembelajaran bahasa memerlukan

penumpuan terhadap tugas-tugas atau aktiviti-aktiviti yang bermakna. Jika guru

itu dapat menyampaikan pengajaran dalam bentuk aktiviti-aktiviti yang bermakna

maka murid-murid berkemampuan untuk menggunakan bahasa itu dengan

lancar dan fasih.

Page 11: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

4.0. JENIS STRATEGI, PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK

4.1. STRATEGI

4.1.1. Definisi strategi

Strategi merupakan kebijaksanaan memilih pendekatan,

kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran.

Strategi lebih mengambil kira objektif jangka panjang dan

mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan

bahan, masa dan sebagainya.

4.1.2. Pengaplikasian strategi pengajaran bahasa

4.1.2.1. Berpusatkan guru

Strategi paling lama diamalkan dalam proses PnP.

Dengan adanya perkembangan sistem perkembangan kita,

strategi ini kurang dipraktikkan. Strategi ini mementingkan

guru memainkan peranan utama untuk menguasai dan

mengawal proses PnP. Pelajar hanya bersifat pasif.

Maka, hanya komunikasi sahala sahaja yang berlaku

semasa proses ini. Strategi ini lebih kepada teknik hafalan

daripada membuat interpretasi.

Guru tidak mengambil kira ciri-ciri perbezaan pelajar

dari segi kebolehan dan minat yang wujud.

Kesannya, pelajar yang dihasilkan tidak kreatif dan tidak

mempunyai inisiatif untuk meneroka ilmu-ilmu yang baru.

Walau bagaimanapun, strategi ini lebih sesuai digunakan

dalam teknik bercerita di mana guru perlu mengawal

sepenuhnya jalan cerita.

Page 12: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

4.1.2.2. Berpusatkan murid

Ciri-ciri utama KBSR dan KBSM adalah menjadikan

pelajar sebagai pemain utama dalam proses PnP.

Pelajar lebih digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam

setiap sesi pembelajaran. Guru hanya bertindak sebagai

fasilitator atau pemudahcara.

Masa banyak diperuntukkan kepada pelajar untuk

meneroka dan menyelesaikan masalah pembelajaran

dengan bantuan guru. Komunikasi dua hala berlaku dalam

proses ini.

Guru mengamalkan corak kepimipinan demokratik di

mana pelajar bebas untuk bertanya dan memberikan

pendapat mereka. Lebih diberi penekanan terhadap

pencapaian objektif pembelajaran . Teknik perbincangan

dijalankan lebih banyak untuk memupuk sifat kerjasama dan

toleransi dalam kalangan pelajar yang mempunyai pelbagai

corak kebolehan dan minat.

Selain itu, guru berpeluang berinteraksi dengan pelajar

dan boleh mengesan kelemahan mereka di peringkat awal

lagi. Masalah tersebut dapat diatasi lebih awal lagi. Hasilnya,

pelajar dapat berkembang mengikut kesediaan mereka.

4.1.2.3. Berpusatkan bahan

Strategi ini lebih memberi penekanan kepada alat-alat

bantu(ABM) yang digunakan bagi membantu pengajaran

guru. Alat-alat bantu ini terbahagi kepada dua iaitu bahan

pengajaran dan bahan pembelajaran. Bahan pengajaran

Page 13: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

ialah semua bahan yang digunakan oleh guru. Bahan

pembelajaran ialah semua bahan yang disediakan oleh

kegunaan pelajar. Bahan tersebut memudahkan guru untuk

membantu pembelajaran pelajar menjadi lebih mudah.

Bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami isi

pelajaran dengan lebih mudah dan berkesan. Perkara utama

yang perlu diberi perhatian ialah penggunaannta dapat

meningkatkan minat dan kefahaman pelajar. Tidak semua

sesi pengajaran memerlukan bahan.

Penggunaan bahan yang berlebihan dalam satu-satu

masa boleh mengakibatkan masa terbuang dan isi pelajaran

yang utama tidak dapat disampaikan. Oleh itu, guru

hendaklah menguasai kemahiran menggunakan alat-alat

yang ada terutamanya alat-alat teknologi. Selain itu, bahan

pengajaran yang sistematik dapat membantu pelajar

mengikuti pelajaran tanpa kehadiran guru.

Peranan guru menjadi dominan apabila mengendalikan

proses PnP. Pelajar hanya perlu memberi tindak balas

terhadap soalan-soalan yang diberikan. Dapat memupuk

sifat berdikari dalam kalangan pelajar kerana mereka perlu

menghasilkan projek atau ujikaji tanpa kehadiran guru.

Dapat melatih diri menjadi satu pasukan yang saling

bekerjasama bagi memastikan sesuatu projek dapat

disiapkan dengan sempurna dalam masa yang ditetapkan.

4.1.2.4. Berpusatkan masalah

Dilaksanakan dengan penyeliaan guru. Boleh

dilakukan secara kumpulan atau individu. Pelajar harus

dapat mengatasi rintangan untuk mencapai matlamat.

Memerlukan proses penakulan yang agat tinggi. Antara

Page 14: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

langkah yangperlu dipatuhi ialah kenal pasti masalah,

mencari maklumat, membuat andaian(hipotesis), menguji

hipotesis, menilai dan membuat rumusan. Semasa proses

penyelesaian dilakukan pelajar boleh bertukar

pendapat,bekerjasama, meningkatkan pemahaman dan

ingatan Penglibatan pelajar adalah dituntut sepenuhnya

4.2. PENDEKATAN

4.2.1. Definisi pendekatan

pendekatan adalah berlandaskan teori, prinsip atau kaedah

tertentu yang mendokong sesuatu teori. Cara pengajaran juga

adalah berdasarkan objektif yang ditentukan. Pendekatan adalah

beraksiomatik iaitu kenyataan dianggap benar tanpa bukti dan

alasan. Contohnya dalam sesi pengajaran, guru menggunakan

pendekatan daripada mudah sehinggalah susah agar pengajaran

dapat difahami oleh murid.

4.2.2. Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa

4.2.2.1. Pendekatan Induktif

Pendekatan induktif merupakan satu pendekatan mengajar

yang melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi. Menurut

John, M. Kierzek dan Walker Gibson ( 1960), pendekatan induktif

dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan bergerak ke

hadapan kepada satu generalisasi. Dalam hal ini, guru-guru akan

mengumpul contoh-contoh daripada teks, menunjukkan dan

menerangkan bagaimana ia bekerja dan berfungsi, dan membantu

pelajar-palajar untuk mengaitsimpul satu kesimpulan yang sesuai.

Dalam pengajaran bahasa pendekatan lebih dikenali

sebagai pendekatan gramatikal iaitu mendahulukan contoh-contoh

Page 15: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

struktur penggunaan unsur- unsur tatabahasa yang dipelajari dan

kemudian membuat kesimpulan mengenainya. Kaedah pencarian

digunakan iaitu melibatkan proses pemerhatian, kajian, analisis

tentang aspek bahasa pada awal pembelajaran. kemudian

kesimpulan umum dikaitsimpul daripada data yang dipelajari.

Guru sama sekali tidak digalakkan memberi definisi,

menerangkan peraturan-peraturan, menerangkan isi atau

kandungan keseluruhan pelajaran.

Proses pengajaran induktif

Sebelum memulakan pengajaran ini, guru perlulah

memahami idea keseluruhan yang melibatkan proses pengajaran

secara induktif.

Paul D. Eggen (1979 ) telah memperkenalkan satu model

pengajaran iaitu, model yang menekankan perancangan aktiviti

sebagai proses yang pertama. Guru perlu memastikan matlamat

yang ingin dicapai dan hasil yag perlu disampaikan dan

kemudiannya guru memberikan contoh-contoh yang sesuai.

Dengan adanya elemen ini, pelajar akan dapat membentuk

konsep-konsep dengan mudah dan membuat generalisasi

mengenai perkara yang dipelajari.

Manakala proses yang kedua ialah pelaksanaan aktiviti.

Guru akan memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan

memberikan contoh yang terlibat dalam pengajaran. Contoh yang

dikemukakan oleh pelajar haruslah sesuai dan kemudian guru akan

menyimpulkan hasil pembelajaran yang dipelajari. Kemudian, pada

peringkat terakhir pula contoh tambahan perlulah dikemukakan

bagi mengukuhkan konsep dan generalisasi pelajar dan guru pula

membuat penilaian secara tidak formal.

Model yang ketiga ialah penilaian aktiviti yang melibatkan

proses melihat kembali keberkesanan pengajaran yang telah

Page 16: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

disampaikan. Guru akan dapat mengenal pasti kekuatan atau

kelemahan dalam pengajaran. Guru juga akan mengubahsuai

mencari cara-cara lain bagi mengatasi kelemahan.

Strategi pengajaran induktif

Terdapat beberapa strategi dalam pengajaran bahasa

menggunakan pengajaran induktif antaranya ialah dengan

menggunakan penentuan struktur kognitif iaitu guru perlulah

menentukan struktur isi yang hendak disampaikan. Kemudian

setelah aspek bahasa telah dikenal pasti, guru hendaklah

merancang dengan memecahkan isi tersebut kepada bebarapa

bahagian dan menyusun semula bahagian yang berkait rapat agar

komponen isi dapat disampaikan dengan menarik agar pelajar

dapat meningkatkan pemahaman mereka.

Langkah yang kedua ialah penentuan kebolehan kognitif

iaitu kemahiran intelektual yang melibatkan contoh-contoh pada

bahagian awal pwngajaran dan kemudian kesimpulan.

Pelaksanaan pendekatan ini melibatkan tiga tahap iaitu membentuk

konsep melalui contoh, membuat generalisasi dan pengaplikasian

pengetahuan dalam situasi lain.

Langkah yang ketiga ialah prosedur pengajaran induktif

yang melibatkan struktur, isi dan peringkat-peringkat kebolehan

kognitif.

Seterusnya ialah prosedur pengajaran induktif yang

melibatkan langkah-langkah pengajaran yang dirancang. Ia

melibatkan struktur isi dan peringkat-peringkat kebolehan kognitif

dan dapat dilihat dalam peringkat pendedahan, peringkat

pembentukan konsep, peringkat membuat generalisasi, dan

peringkat mencubakan generalisasi serta yang terakhir ialah

peringkat penutup.

Page 17: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

4.2.2.2. Deduktif

Pendekatan deduktif merupakan satu pendekatan mengajar

yang mengasaskan pengajaran dan pembelajaran pelajar kepada

hukum-hukum tertentu dan menggunakan proses penaakulan yang

tinggi.

Dalam pengajaran kaedah deduktif ini, beberapa prinsip perlu

dipatuhi iaitu Teori, hukum, atau masalah tertentu perlu didedahkan

dahulu. Kemudian bimbingan diberi bersama dengan contoh yang

sesuai. Dalam kaedah ini pemahaman pelajar adalah amat

dipentingkan. Prosedur pengajaran dimulakan dengan pengenalan

rumus yang baru, pemilihan rumus haruslah berdasarkan rumus

yang diketahui umum oleh pelajar dan penggunaan contoh yang

berkaitan dan pengukuhan pemahaman konsep sesuatu rumus.

Guru hanya perlu membimbing pelajar menjalankan aktiviti melalui

soalan-soalan terarah yang terancang.

4.2.2.3. Elektik

Elektik merupakan kaedah yang menggabungkan kedua-dua

pendekatan awal yang sudah dibincangkan di atas dan kaedah ini

mengambil kelebihan yang ada pada kedua-dua pendekatan

induktif dan deduktif. Guru tidak perlu terlalu terikat dengan mana-

mana pendekatan tetapi pengajarannya mestilah lebih luas dan

mudah diubahsuai mengikut keperluan pelajar.

Pendekatan ini boleh bermula dengan guru memberikan

contoh-contoh dahulu, galakkan pelajar berfikir mengenai

rumusannya dan selepas itu mengemukakan contoh-contoh lain

sebagai pengukuhan.

Page 18: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Guru boleh juga memulakan pengajarannya dengan

menyatakan hipotesis terlebih dahulu kemudian diikuti dengan

contoh-contoh khusus. Selepas pelajar membuat perkaitan di

antara generalisasi dengan contoh, barulah guru mengukuhkan

pemahaman pelajar dengan mengemukakan generalisasi lain yang

berkaitan.

Pendekatan ini dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan

yang terdapat pada kedua-dua pendekatan iaitu pendekatan

induktif dan deduktif.

Melalui pendekatan ini, guru akan lebih fleksibel dan mampu

mengendalikan kelas mengikut kehendak dan keperluan pelajar.

4.2.2.4. Komunikatik

Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang

berpusatkan pelajar iaitu berfokuskan kepada bentuk-bentuk

komunikatif seperti meminta maaf, bercerita, melapor dan lain-lain.

Situasi ini berlaku dalam amalan masyarakat sehari-hari.

Melalui pendekatan ini, penekanan tentang penyerapan

bentuk gramatikal adalah bagi tujuan komunikasi.

Pendekatan ini wujud disebabkan didapati pendekatan yang lain

lebih mementingkan penguasaan bahasa pada peringkat membina

ayat-ayat yang betul secara pencilan yang terkeluar daripada

konteks wacana. Hasilnya, pelajar tidak menguasai kecekapan

berkomunikasi.

Penguasaan komunikasi adalah perlu agar pelajar dapat

membuat pemilihan struktur ayat yang betul mengikut konteks

bahasa.

Dalam pendekatan komunikatif ini, beberapa prinsip perlu

dipatuhi oleh guru agar pelajar dapat menggunakan bahasa yang

betul dalam berkomunikasi antaranya ialah murid perlu mengetahui

Page 19: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

aktiviti yang dilakukan dan guru haruslah merancang terlebih

dahulu aktiviti agar murid menggunakan bahasa dalam

berkomunikasi.

Prinsip kedua ialah pengajaran bahasa dibuat dalam konteks

wacana dan guru perlu megajar bahasa yang melampaui batas

ayat agar pelajar dapat berkomunikasi secara berkesan.

Seterusnya ialah pengajaran bahasa mengikut proses komunikasi

sebenar iaitu seperti perbualan dalam kehidupan sehari-hari.

4.3. KAEDAH

4.3.1. Definisi kaedah

Kaedah merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik

yang bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran yang telah

ditetapkan. Kaedah adalah Lebih bercorak jangka pendek dan

merupakan usaha keseluruhan yang terdiri daripada prosedur

tersusun dan adalah berdasarkan sesuatu pendekatan yang dipilih.

Kaedah juga digunakan bagi mendokong pendekatan dipilih.

4.3.2. Jenis-jenis kaedah

4.3.2.1. Kaedah natural

Kaedah ini berasaskan penggunaan bahasa dalam

situasi komunikatif seperti yang berlaku dalam pedekatan-

pendekatan tradisional. Kurang menekankan rujukan

Page 20: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

kepada analisis gramatikal, latih tubi gramatikal atau kepada

teori tatabahasa tertentu.

Menurut Krashen dan Terrell (1983 : 9) menyebut

pendekatan ini sebagai natural, psikologikal, fonetik, baharu,

diperbaharui (reform), terus, analitik, tiruan (imitative) , dan

sebagainya.

Kaedah ini Melihat bahasa sebagai satu alat untuk

menghubungkan makna dan mesej. Ini bermakna,

penguasaan hanya akan berlaku apabila orang memahami

mesej dalam bahasa sasaran. Penguasaan bahasa mirip

kepada prinsip audiolingualis, iaitu sebagai penguasaan

struktur secara berperingkat-peringkat.

Teori pembelajaran bahasa menurut kaedah ini

melibatkan dua cara yang ketara untuk memperkembangkan

keupayaan berbahasa iaitu penguasaan (acquisition) dan

pembelajaran (learning).

Pertama ialah Penguasaan. Cara yang semula jadi, yang

terlaksana sama seperti cara kanak-kanak menguasai

bahasa pertama mereka, iaitu merujuk kepada cara-cara

yang tidak disedarai yang melibatkan perkembangan melalui

pemahaman dan melalui pengguanaan bahasa untuk

komunikasi yang bermakna.

Kedua ialah Pembelajaran. Proses yang melibatkan

peraturan-peraturan secara sedar tentang bahasa

diperkembangkan. Berkesudahan dengan pengetahuan

yang jelas tentang bentuk bahasa dan keupayaan

merealisasikan pengetahuan dalam bentuk lisan.

Pengajaran yang formal diperlukan untuk membolehkan

pembelajaran berlaku dan pemetulan kesalahan dapat

membantu dengan perkembangan peraturan yang telah

dipelajari

Page 21: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Aspek-aspek dalam pendekatan natural bermula

daripada kelas rendah, penekanan adalah kepada

persembahan input pemahaman dalam bahasa sasaran.

Guru berfokus kepada barang-barang yang ada di dalam

kelas, dan kandungan gambar seperti yang dilakukan dalam

kaedah terus. Untuk mengurangkan rasa tertekan, pelajar

tidak diperlukan untuk mengucapkan sesuatu sehingga

mereka sudah cukup bersedia untuk berbuat demikian.

Guru merupakan sumber utama bagi membolehkan input

pemahaman berlaku dalam bahasa sasaran. Masa kelas

secara total diperuntukkan kepada aktiviti memberi input

untuk penguasaan. Guru diminta menerbitkan arus input

bahasa yang konstan (tekal), sambil memberi klue non

linguistik untuk membimbing pelajar mentafsir input tersebut.

Bahan-bahan lain yang diperakukan untuk pendekatan

natural ialah skedul, brochures, iklan, peta, buku-buku yang

sesuai dengan tahap keupayaan pelajar. Permainan secara

umumnya adalah berguna sebagai bahan-bahan bilik darjah.

4.3.2.2. Kaedah nahu tradisional

Kaedah nahu tradisional ini diajar untuk membolehkan

pelajar memahami nahu sesuatu bahasa dan juga melatih

pelajar menulis menggunakan bahasa yang betul. Kaedah

ini juga, membolehkan pelajar menterjemahkan bahasa

asing ke bahasa natif dan sebaliknya. Ia juga bagi

melengkapkan pelajar dengan perbendaharan kata yang

luas yang dapat digunakan dalam penulisan.

Selain itu, ia juga membolehkan pelajar membaca dan

menterjemahkan makna buku-buku yang dibaca ke bahasa

ibunda dan membolehkan mereka menikmati nilai

Page 22: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

kesusasteraan yang dibaca. Kaedah nahu tradisional ini

bersifat deduktif yang mementingkan bahasa tulisan

daripada lisan.

Teknik mengajar kaedah nahu tradisional ini ialah

dengan memperkenalkan pelajar kepada undang-undang

nahu dahulu. Kemudian guru memberi penerangan kepada

pelajar mengenai undang-undang ini dan kemudiannya

memberi misalan. Undang-undang nahu ini perlu dihafal.

Pelajar-pelajar diberi senarai perbendaharaan kata yang

perlu dihafal. Dalam pembelajaran bahasa kedua, senarai

perbendaharaan ini dipasangkan dengan makna dalam

bahasa kedua. Pelajar-pelajar kemudiannya disuruh

membuat ayat-ayat denan menggunakan senarai

perbendaharaan kata itu berdasarkan undang-undang yang

dipelajari.

4.3.2.3. Kaedah terus

Kaedah ini mula diperkenalkan oleh Michell West dan

Harald Palmer antara tahun 1920-1935.

Kaedah ini dikatakan sama dengan kaedah askar kerana

pernah digunakan unruk melatih pegawai tentera dan

diplomat dalam Perang Dunia Kedua.

kaedah terus mengutamakan prinsip-prinsip mengajar yang

berdasarkan psikologi kanak-kanak.

Kaedah ini amat sesuai untuk pengajaran bahasa kedua dan

segala pengajaran tidak sekali-kali menggunakan bahasa

yang telah diketahui oleh murid-murid.

Kaedah ini bertujuan membolehkan kanak-kanak

menguasai keempat-empat kemahiran bahasa itu secara

Page 23: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

berkesan dan membolehkan mereka menggunakan bahasa

yang dipelajari itu dalam masyarakat berkenaan.

Kaedah ini disampaikan berdasarkan empat asas iaitu

Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan

benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya. Seterusnya

pengajaran harus dikaitkan dengan pengalaman-

pengalaman yang telah sedia ada. Kemudian harus

menimbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui

soalan-soalan yang telah dirancangkan dan pengajaran

haruslah berpandu kepada lunas-lunas kanak-kanak

mempelajari bahasa ibunda mereka.

4.3.2.4. Kaedah ajuk hafaz

Kaedah ini adalah kaedah pengajaran dilakukan secara

demonstrasi dan latih tubi. Pengajaran demonstrasi harus

berkaitan dengan tatabahasa, pertuturan, perbendaharaan

kata melalui guru bahasa atau penutur jati. Tatabahasa

diajar secara menghafaz beberapa ayat asas melalui ajukan

dan. Maknanya diberi dalam ungkapan biasa dalam bahasa

ibunda.

Murid tidak dikehendaki menterjemah perkataan demi

perkataan. Apabila semua ayat sudah dipelajari secara

terperinci, murid akan membaca deskripsi bahasa sasaran

itu dalam bahaa ibunda pula. Contohnya diberi dalam

bahasa sasaran dengan persamaannya dengan bahasa

ibunda. Kemudian, dia terus mendengar lagi ayat-ayat

daripada pertuturan yg menyambungkan ayat-ayat asas tadi

bagi latihan mendengar. Akhirnya, dia berlatih dalam dialog

dengan menggunakan ayat dasar dan gabungan bahagian-

bahagiannya.

Page 24: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Guru harus menyediakan aktiviti yang bersesuaian

seperti latihan dalam pertuturan, karangan-karangan lisan,

latihan cara menyebut sesuatu perkataan, menyebutkan

dengan betul tiap-tiap bunyi dalam bahasa sasaran dan tahu

pula menggunakannya dalam bentuk-bentuk .

4.3.2.5. Kaedah linguistik

Kaedah ini adalah merupakan kaedah mengajar bahasa

moden secara saintifik iaitu dengan membandingkan antara

dua bahasa. Pengetahuan bahasa murid-murid itu harus

tertumpu kepada bentuk dan fungsi bahasa itu disamping

aspek-aspek lain seperti bunyi, susuk ayat, makna, dan lain-

lain. Kaedah ini lebih mendahului bentuk daripada makna.

Pemilihan bunyi-bunyi pula dilakukan terhadap bunyi-

bunyi yang sama dalam kedua-dua bahasa. Dari segi

pemilihan bentuk-bentuk ayat, pengajaran haruslah

berdasarkan kepada bahasa-bahasa yang terdapat dalam

bahasa ibunda mereka dahulu. Kemudian, barulah dipilih

bentuk-bentuk ayat yang berlainan atau tiada dalam bahasa

ibunda mereka.

Tujuan kaedah linguistik ini diajar adalah bagi

membolehkan murid menggunakan bahasa yang telah

diketahuinya untuk mempelajari bahasa baru dari segi bunyi.

Selain itu, murid juga didedahkan dengan bahan-bahan

nahu berdasarkan perbandingan di antara tatabahasa yang

dipelajari dengan bahasa yang telah diketahui.

4.3.2.6. Kaedah kod kognitif

Page 25: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Kaedah ini adalag berasaskan pendapat gologan

mentalis yang memandang bahasa sebagai satu kreativiti

mental.

J.B Carroll menyatakan bahawa kaedah ini merupakan

pembaharuan & pengubahsuaian kaedah nahu terjemahan.

Menurut Chomsky pula, bahasa merupakan sistem rumus-

rumus bahasa yang ternyata melalui bentuk linguistik.

Pengetahuan bahasa adalah dalam bentuk abstrak,iaitu

bersifat semulajadi dan sejagat. Seorang kanak- kanak

dianugerahkan kecekapan semulajadi rumus - rumus

bahasa ibundanya dalam jangka masa singkat.

Kaedah ini lebih menekankan bentuk dan makna.

Seseorang yang ingin mempelajari sesuatu bahasa harus

mengetahui sistem bahasa berdasarkan kepada hukum-

hukum dan norma-norma tertentu dalam ilmu tatabahasa.

Ciri-ciri kaedah kod kognitif ialah dalam P&P bahasa,

lisan tidak ditekankan malah perkara yang diberi perhatian

ialah bacaan dan tulisan. Pembelajaran tatabahasa

diterapkan secara langsung dan boleh dilakukan melalui

pendekatan deduktif . Pengetahuan tatabahasa amat

dipentingkan.

4.3.2.7. Kaedah bahasa komuniti

Pembelajaran bahasa komuniti atau ‘Community

Language Learning’ merupakan cara pembelajaran bahasa

yang di asaskan oleh Charles A.Curran bersama dengan

rakan-rakannya. La Forge (1983) murid Curran meluaskan

teori CLL.

Beliau mengesahkan bahawa teori bahasa mestilah

bermula daripada ciri-ciri bunyi, ayat dan model-model

Page 26: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

abstrak bahasa. Seorang pelajar bahasa perlu memahami

sistem bunyi, makna yang ditetapkan dan tatabahasa

bahasa itu.

Teori bahasa diasaskan kepada bunyi-bunyi asas dan

corak tatabahasa menyerupai teori struktural. Namun,

pelopor CLL yang terkemudian telah mengemukakan satu

teori bahasa yang agak berlainan yang disebut sebagai ‘

Bahasa Sebagai Proses Sosial’

Bagi CLL, pembelajaran manusia sebenarnya

melibatkan kongnitif dan afektif. Inilah yang disebut sebagai

pembelajaran ‘Whole Person’.

Pembelajaran berlaku dalam situasi komunikasi yang

melibatkan guru dan pelajar dalam satu interaksi. Justeru

perhubungan antara mereka perlu diperkembangkan.

Kejayaan dalam mempelajari sesuatu bahasa

berhubung kait dengan perhubungan yang baik antara

pelajar dan guru, dan sesama pelajar.

Pelajar tidak digalakkan belajar sendirian dan terasing

daripada pelajar lain.

Curran menekankan kemesraan, pemahaman dan

penilaian yang positif terhadap harga diri orang lain.

Perhubungan dibina atas dasar-dasar yang dianggap perlu

dalam prosedur kelas CLL. Falsafah Pembelajaran CLL

ialah komitmen di pihak pelajar sebelum proses

pemerolehan bahasa berfungsi. Inilah perbezaan yang

paling ketara dalam teori pembelajaran CLL berbanding

dengan teori-teori lain.

4.3.2.8. Kaedah Oral – Aural

Page 27: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Kaedah ini diajar adalah bagi tujuan membolehkan

pelajar memperkembang keempat-empat kemahiran

bahasa iaitu Kemahiran mendengar, Kemahiran bertutur,

Kemahiran menulis dan Kemahiran membaca. Kaedah

ini merupakan kemahiran lisan asas untuk pembelajaran

membaca dan menulis. Ia membolehkan pelajar

memahami kebudayaan asing melalui pengalaman

dalam bahasa.

Kaedah pengajaran kaedah Oral-Aural ini ialah

Menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara

ajukan. Latih tubi dan dialog dijalankan secara realistik

dengan memberi perhatian kepada Intonasi yang betul,

sebutan penutur jati bahasa itu dan bahan pita rakaman

boleh digunakan jika gurunya bukan penutur jati bahasa

yang diajar.

Setelah pelajar menguasai bacaan, latihan diteruskan

kepada aktiviti menulis. Pada awalnya, latihan menulis ini

dikawal oleh bahan-bahan yg telah dipelajari, kemudian

barulah latihan menulis bebas dibenarkan.

4.4. TEKNIK

4.4.1. Definisi Teknik

Page 28: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Teknik merupakan satu cara yang paling berkesan untuk

mencapai objektif. Ia wujud dalam pemikiran dan dirangka untuk

satu jangka masa yang panjang ataupun dicipta pada satu masa

sebelum sesuatu perlakuan itu berlaku. Teknik yang digunakan

haruslah selaras dengan kaedah yang digunakan.

4.4.2. Jenis teknik

4.4.2.1. Teknik drama

Drama ialah melakonkan cerita tertentu dalam situasi

yang lengkap penerangannya

Teknik ini merupakan satu cara utk membolehkan murid

sendiri mendapatkan gambaran, atau contoh pengalaman

yang spontan, tidak dilatih terdahulu dan seolah-olah hidup

utk obejktif P & P.

Teknik ini melibatkan gambaran atau membayangkan

sesuatu situasi atau keadaan yang kemudian dilakonkan

tanpa sebarang skrip.

Teknik ini juga sangat berkesan untuk membantu murid

menggunakan prinsip yang dikaji dalam bentuk abstrak . ia

juga dapat membolehkan murid memahami motivasi atau

tujuan orang lain dengan melakonkan peranan orang

tersebut dan meningkatkan kesedaran murid mengenai

masalah-masalah psikologi dan sosiologi. Selain itu, ia juga

dapat menambahkan unsur-unsur benar dan hidup(realisme)

serta menambahkan berbagai-bagai bentuk aktiviti untuk

mencapai objektif P & P murid

4.4.2.2. Teknik latih tubi

Page 29: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Teknik latih tubi adalah merupakan pengulangan fakta-

fakta atau kecekapan yang diajar. Tujuannya teknik ini diajar

ialah untuk mencapai taraf kemahiran tersebut atau untuk

melekatkan sesuatu perkaitan supaya menjadi kekal. Teknik

ini perlu dielakkan dalam pengajaran mata pelajaran sains

atau mata pelajaran yang bercorak kemasyarakatan, kerana

latih tubi dalam mata pelajaran ini akan menggalakkan

hafalan. Amat sesuai untuk mencapai sesuatu kemahiran

seperti melukis peta, menyebut perkataan, atau mengingat

fakta-fakta yang terpenting

Terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan

teknik latih tubi ini antaranya ialah mengehadkan kebebasan

berfikir dan daya kreatif murid dalam sesuatu tugasan dan

mungkin akan menimbulkan satu situasi yang sangat

membosankan kepada murid-murid. Seterusnya ialah

maklumat yang diberikan adalah bersifat tidak kekal

sekiranya tidak digunakan secara berterusan. Kelemahan

yang seterusnya ialah akan menjadikan pembelajaran

sebagai satu tindakan mekanikal.

4.4.2.3. Teknik permainan bahasa

Teknik permainan bahasa merupakan satu aktiviti yang

menarik dan boleh meninggalkan kesan yang baik dalam

pengajaran bahasa. Teknik ini diajar adalah bertujuan

menyampaikan isi pelajaran secara tidak langsung untuk

menghilangkan kebosanan dan aktiviti ini. Teknik ini

sebenarnya tidaklah hanya khusus untuk kemahiran lisan

sahaja malah diaplikasikan untuk semua kemahiran.

Page 30: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Terdapat beberapa jenis permainan bahasa ini antaranya

ialah Permainan menyampaikan pesan, Permainan memerhati

dan mengingat, Permainan berpasangan, Tekalah saya,

Permainan menikam angka, Slip undian.

Aktiviti ini adalah merupakan satu cara pembelajaran

tidak formal dan menyeronokkan dan mampu mengekalkan

minat pelajar sepanjang pembelajaran berlaku. Selain dapat

mengukuhkan pembelajaran, ia juga dapat member peluang

kepada pelajar menerapkan nilai tolak ansur, kerjasama, dan

melibatkan diri.

4.4.2.4. Teknik bercerita

Bercerita adalah merupakan Jalinan dan susunan

mengenai kejadian yang berlaku sama ada benar atau

khayalan pencerita sahaja.

Teknik bercerita ini adalah merupakan kaedah

mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi

pelajarannya melalui cerita. Teknik ini merupakan satu

cara penyampai yang sesuai dengan sifat semula jadi

pelajaran. Pelajar akan lebih cepat menumpukan

perhatian sekiranya pelajaran disampaikan menyentuh

dan membangkitkan perasaan dan hati nurani mereka.

Sewaktu merancang aktiviti ini guru perlulah memilih

cerita yang sesuai dengan peringkat umur, minat dan

kesediaan pelajar. Persediaan guru juga adalah perlu

rapi daripada segi menghafal cerita dan menyediakan

alat bantu.

Guru perlulah memastikan semua pelajar bersedia

mendengar cerita yang ingin disampaikan.

Page 31: Pedagogi Bahasa Melayu Pismp Bm

Selain itu juga, guru perlu mempunyai beberapa kualiti

tertentu seperti mempunyai suara yang jelas agar

penyampaian cerita dapat difahami.

Seterusnya ialah guru perlulah memastikan perkataan

dan ayat yang digunakan perlu sesuai dengan kebolehan

pelajar. Setelah selesai aktiviti bercerita, guru perlulah

mengadakan sesi penilaian terhadap murid .