A5 Coupé - audi.co.th A5 Coupé Technical data A5 Coupé ... Gearbox 7-speed S tronic transmission...

8
Update: 1117 Audi A5 Coupé Brochure || Page 1 Audi A5 Coupé Technical data A5 Coupé 40 TFSI A5 Coupé 45 TFSI quattro S line แบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบแถวเรียง พร้อม ระบบจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงแบบฉีดตรง (direct injection), เทอร์โบชาร์จ และระบบ วาล์วแปรผัน (Audi valvelift system) เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบแถวเรียง พร้อม ระบบจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงแบบฉีดตรง (direct injection), เทอร์โบชาร์จ และระบบ วาล์วแปรผัน (Audi valvelift system) จ�ำนวนวำล์ว 16 16 ปริมำตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1984 1984 แรงม้ำสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้ำ) / รอบต่อนำที) 140 (190) / 4200 - 6000 185 (252) / 5000 - 6000 แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนำที) 320 / 1450 - 4200 370 / 1600 - 4500 ระบบส่งก�ำลัง เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 จังหวะ เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 จังหวะ ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนสี่ล้อ (quattro) อัตรำเร่ง 0-100 กม. / ชม. (วินำที) 7.3 5.8 ควำมเร็วสูงสุดโดยประมำณ (กม. / ชม.) 240 250 ระบบตัดกำรท�ำงำนเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Start/stop system) o o พวงมำลัย พวงมาลัยไฟฟ้า พวงมาลัยไฟฟ้า เบรกหน้ำ ดิสก์เบรก ดิสก์เบรก เบรกหลัง ดิสก์เบรก ดิสก์เบรก น�้ำหนักรถ (กิโลกรัม) 1420 1500 พื้นที่เก็บสัมภำระ (ลิตร) 465 465 ควำมจุถังน�้ำมัน (ลิตร) 54 58 ล้อ 19 นิ้ว ขนำด 8.5J x 19 พร้อมยำง ขนำด 255/35 R19 o o ยำงอะไหล่ o o A5 Coupé

Transcript of A5 Coupé - audi.co.th A5 Coupé Technical data A5 Coupé ... Gearbox 7-speed S tronic transmission...

Page 1: A5 Coupé - audi.co.th A5 Coupé Technical data A5 Coupé ... Gearbox 7-speed S tronic transmission 7-speed S tronic transmission Drive Front wheel drive All-wheel drive (quattro)

Update: 1117 Audi A5 Coupé Brochure || Page 1

Audi A5 Coupé Technical data

A5 Coupé 40 TFSI

A5 Coupé 45 TFSI quattro S line

แบบเครองยนต

เครองยนตเบนซน 4 สบแถวเรยง พรอมระบบจายน�ามนเชอเพลงแบบฉดตรง

(direct injection), เทอรโบชารจ และระบบวาลวแปรผน (Audi valvelift system)

เครองยนตเบนซน 4 สบแถวเรยง พรอมระบบจายน�ามนเชอเพลงแบบฉดตรง

(direct injection), เทอรโบชารจ และระบบวาลวแปรผน (Audi valvelift system)

จ�ำนวนวำลว 16 16

ปรมำตรกระบอกสบ (ซซ) 1984 1984

แรงมำสงสด (กโลวตต(แรงมำ) / รอบตอนำท) 140 (190) / 4200 - 6000 185 (252) / 5000 - 6000

แรงบดสงสด (นวตนเมตร / รอบตอนำท) 320 / 1450 - 4200 370 / 1600 - 4500

ระบบสงก�ำลง เกยรอตโนมต S tronic 7 จงหวะ เกยรอตโนมต S tronic 7 จงหวะ

ระบบขบเคลอน ขบเคลอนลอหนา ขบเคลอนสลอ (quattro)

อตรำเรง 0-100 กม. / ชม. (วนำท) 7.3 5.8

ควำมเรวสงสดโดยประมำณ (กม. / ชม.) 240 250

ระบบตดกำรท�ำงำนเครองยนตอตโนมต

(Start/stop system)o o

พวงมำลย พวงมาลยไฟฟา พวงมาลยไฟฟา

เบรกหนำ ดสกเบรก ดสกเบรก

เบรกหลง ดสกเบรก ดสกเบรก

น�ำหนกรถ (กโลกรม) 1420 1500

พนทเกบสมภำระ (ลตร) 465 465

ควำมจถงน�ำมน (ลตร) 54 58

ลอ 19 นว ขนำด 8.5J x 19 พรอมยำง ขนำด 255/35 R19 o o

ยำงอะไหล o o

A5Coupé

Page 2: A5 Coupé - audi.co.th A5 Coupé Technical data A5 Coupé ... Gearbox 7-speed S tronic transmission 7-speed S tronic transmission Drive Front wheel drive All-wheel drive (quattro)

Update: 1117 Audi A5 Coupé Brochure || Page 2

ขนำดและมตหนวย:มลลเมตร

สเบำะ

สภำยนอก

A5 Coupé 40 TFSI

Black

o o o o o o o o

- - o - - - o -

o - o - - - - -

Black

o o o o o o o o

- - o - - - o -

สเบำะ

สภำยนอก

Glacier white, metallic (2Y2Y)

Floret silver, metallic (L5L5)

Monsoon grey, metallic (0C0C)

Manhattan grey, metallic (H1H1)

Moonlight blue, metallic (W1W1)

Scuba blue, metallic (S9S9)

Tango red, metallic (Y1Y1)

Brown (ZK)

Grey (ZF)

Black (YM)

Mythos black, metallic (0E0E)

Grey (OQ)

Black (EI)

A5 Coupé 45 TFSI quattro S line

13

71

955

1005

920

15871846

66

9

1079

10

00

14

96

13

78

14

04

12

87

27644673

878 1031

15682029

13

71

955

1005

920

15871846

66

9

1079

10

00

14

96

13

78

14

04

12

87

27644673

878 1031

15682029

13

71

955

1005

920

15871846

66

9

1079

10

00

14

96

13

78

14

04

12

87

27644673

878 1031

15682029

13

71

955

1005

920

15871846

66

9

1079

10

00

14

96

13

78

14

04

12

87

27644673

878 1031

15682029

Page 3: A5 Coupé - audi.co.th A5 Coupé Technical data A5 Coupé ... Gearbox 7-speed S tronic transmission 7-speed S tronic transmission Drive Front wheel drive All-wheel drive (quattro)

Update: 1117 Audi A5 Coupé Brochure || Page 3

Standard specifications

ระบบควำมปลอดภยA5 Coupé 40 TFSI

A5 Coupé 45 TFSI quattro S line

ถงลมนรภยคหนำ 2 ต�ำแหนง ส�ำหรบผขบขและผโดยสำร o o

ถงลมนรภยดำนขำง และมำนถงลมนรภยดำนขำง o o

ระบบเตอนกำรคำดเขมขดนรภย o o

ระบบเบรกมอไฟฟำ o o

ระบบลอกเบรกขณะหยดนง (Audi hold assist) o o

ระบบเบรกปองกนลอลอก ABS (Anti-lock braking system) o o

ระบบกระจำยแรงเบรก EBD (Electronic brake distribution) o o

ระบบปองกนลอหมนฟร ASR (Anti-slip regulation) o o

ระบบควบคมกำรทรงตว ESC (Electronic control system with

stabilization function)o o

เซนเซอรหนำ-หลงชวยในกำรน�ำรถเขำจอด o o

กลองแสดงภำพดำนหลง ขณะถอยจอด o o

จดยดเบำะนงส�ำหรบเดก o o

ชดปฐมพยำบำล o o

อปกรณมำตรฐำนชวงลำงแบบ Sports - o

ระบบเลอกโหมดกำรขบข (Audi drive select) o o

ชดตกแตงภำยนอกแบบ S line - o

ชดตกแตงภำยในแบบ S line - o

หลงคำพำโนรำมคเลอนเปด-ปดดวยระบบไฟฟำ - o

ไฟหนำแบบ LED o o

ไฟ daytime ส�ำหรบกำรขบขในเวลำกลำงวนแบบ LED o o

ระบบปรบไฟสงอตโนมต - o

กระจกมองหลงพรอมระบบตดแสงอตโนมต o o

ระบบเปด-ปดไฟหนำ และปดน�ำฝนอตโนมต o o

กระจกมองขำงปรบ-พบไฟฟำ พรอมฟงกชนบนทกต�ำแหนงและปรบมมมองกระจกฝงผโดยสำรดำนหนำเมอเขำเกยรถอยหลง

o o

ควำมสะดวกสบำยเบำะนงคหนำแบบ S Sports ตกแตงแบบ diamond cut

พรอมสญลกษณ S line และฟงกชนนวดเพอกำรผอนคลำย - o

เบำะนงคหนำแบบสปอรต o -

เบำะหมหนง Fine Nappa - o

เบำะนงหมหนง o -

เบำะนงคหนำปรบไฟฟำ พรอมฟงกชนบนทกต�ำแหนงเบำะนงผขบข o o

เบำะผโดยสำรดำนหลงพบได o o

ระบบควบคมอณหภมอตโนมต ควบคมอณหภมแยกอสระ 3 โซน o o

พวงมำลยมลตฟงกชน แบบสปอรตทำยตด ตกแตงดวยหนง Perforated พรอมสญลกษณ S line

- o

พวงมำลยหมหนงมลตฟงกชน แบบสปอรตทำยตด o -

ระบบควบคมควำมเรวคงท (Cruise control) o o

กญแจแบบ Comfort key พรอมระบบเปดฝำกระโปรงทำย โดยไมตองใชมอ

o o

Page 4: A5 Coupé - audi.co.th A5 Coupé Technical data A5 Coupé ... Gearbox 7-speed S tronic transmission 7-speed S tronic transmission Drive Front wheel drive All-wheel drive (quattro)

Update: 1117 Audi A5 Coupé Brochure || Page 4

Audi Thailandบรษท ไมซสเตอร เทคนค จ�ำกด

1752 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10310

Tel: +66 2023 4888 Fax: +66 2003 8787

www.audi.co.th

AudiThailand

GPS / พกด 13.748334, 100.566958

รถยนตใหม Audi ทกรน รบประกนระยะเวลา 5 ป หรอ 150,000 กโลเมตร แลวแตระยะใดถงกอน

บรษทฯ ขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงอปกรณรถยนต ขอมล และรายละเอยดใดๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ภาพ ขอมล และอปกรณทปรากฏในเอกสารนแตกตางจากทจ�าหนายจรง และอาจไมใชอปกรณมาตรฐาน

สของรถและอปกรณตางๆ ทปรากฎในเลมอาจแตกตางจากสจรงเนองมาจากระบบการพมพ

ระบบขอมลและควำมบนเทงA5 Coupé 40 TFSI

A5 Coupé 45 TFSI quattro S line

ระบบเครองเสยงระดบพรเมยม Bang & Olufsen

พรอมระบบเสยง 3 มต- o

ระบบเครองเสยง Audi sound system o -

รองรบกำรเชอมตอ Bluetooth o o

ระบบ MMI Radio plus o o

จอส ขนำด 7 นว o o

จอแสดงขอมลกำรขบขแบบส o o

รองรบ CD พรอมชองเชอมตอ AUX-IN และ USB o o

ชดไฟเรองแสงในหองโดยสำร (Contour/Ambient lighting) - o

Page 5: A5 Coupé - audi.co.th A5 Coupé Technical data A5 Coupé ... Gearbox 7-speed S tronic transmission 7-speed S tronic transmission Drive Front wheel drive All-wheel drive (quattro)

Update: 1117 Audi A5 Coupé Brochure || Page 1

Audi A5 Coupé Technical data

A5 Coupé 40 TFSI

A5 Coupé 45 TFSI quattro S line

Engine Type

4-cylinder inline petrol engine with direct fuel injection,

turbocharging and Audi valvelift system

4-cylinder inline petrol engine with direct fuel injection,

turbocharging and Audi valvelift system

Valves 16 16

Engine Capacity (cc) 1984 1984

Max output (kW (hp)/rpm) 140 (190) / 4200 - 6000  185 (252) / 5000 - 6000 

Max Torque (Nm/rpm) 320 / 1450 - 4200 370 / 1600 - 4500

Gearbox 7-speed S tronic transmission 7-speed S tronic transmission

Drive Front wheel drive All-wheel drive (quattro)

Acceleration 0-100 km/h (s) 7.3 5.8

Top speed (km/h) 240 250

Start/stop system o o

SteeringElectromechanical

power steeringElectromechanical

power steering

Front brake Disc Disc

Rear brake Disc Disc

Unladen weight (kg) 1420 1500

Luggage volume (L) 465 465

Fuel Tank (approx. in L) 54 58

Wheel size 8.5J x 19 with 255/35 R19 tyres o o

Space-saving spare wheel o o

A5Coupé

Page 6: A5 Coupé - audi.co.th A5 Coupé Technical data A5 Coupé ... Gearbox 7-speed S tronic transmission 7-speed S tronic transmission Drive Front wheel drive All-wheel drive (quattro)

Update: 1117 Audi A5 Coupé Brochure || Page 2

A5 Coupé 40 TFSI

Black

o o o o o o o o

- - o - - - o -

o - o - - - - -

Black

o o o o o o o o

- - o - - - o -

Glacier white, metallic (2Y2Y)

Floret silver, metallic (L5L5)

Monsoon grey, metallic (0C0C)

Manhattan grey, metallic (H1H1)

Moonlight blue, metallic (W1W1)

Scuba blue, metallic (S9S9)

Tango red, metallic (Y1Y1)

Brown (ZK)

Grey (ZF)

Black (YM)

Mythos black, metallic (0E0E)

Grey (OQ)

Black (EI)

A5 Coupé 45 TFSI quattro S line

13

71

955

1005

920

15871846

66

9

1079

10

00

14

96

13

78

14

04

12

87

27644673

878 1031

15682029

13

71

955

1005

920

15871846

66

9

1079

10

00

14

96

13

78

14

04

12

87

27644673

878 1031

15682029

13

71

955

1005

920

15871846

66

9

1079

10

00

14

96

13

78

14

04

12

87

27644673

878 1031

15682029

13

71

955

1005

920

15871846

66

9

1079

10

00

14

96

13

78

14

04

12

87

27644673

878 1031

15682029

DIMENSIONS

Dimensions in millimetres

SeatColours

ExteriorColours

Page 7: A5 Coupé - audi.co.th A5 Coupé Technical data A5 Coupé ... Gearbox 7-speed S tronic transmission 7-speed S tronic transmission Drive Front wheel drive All-wheel drive (quattro)

Update: 1117 Audi A5 Coupé Brochure || Page 3

Standard specifications

SAFETYA5 Coupé 40 TFSI

A5 Coupé 45 TFSI quattro S line

Airbags for driver and front passenger o o

Front side airbags with head airbag system o o

Seat belt monitoring o o

Electromechanical parking brake o o

Audi hold assist o o

ABS (Anti-lock braking system) o o

EBD (Electronic brake distribution) o o

ASR (Anti-slip regulation) o o

ESC (Electronic control system with stabilization function) o o

Parking aid at front and rear o o

Rearview camera o o

ISOFIX child seat mounting and Top Tether anchorage point for outer rear seats

o o

First aid kit o o

EQUIPMENT

Sports suspension - o

Audi drive select o o

S line exterior package - o

S line interior package - o

Electric panoramic glass roof - o

LED headlights o o

LED daytime running lights o o

High-beam assist - o

Interior mirror with automatic anti-glare action o o

Light and rain sensors o o

Exterior mirrors, electrically adjustable, heated and folding, with memory function including automatic kerb-side function for passenger exterior mirror

o o

COMFORT

S Sports seats at front with S line or S embossing with massage function

- o

Front sports seats o -

Fine Nappa leather seats - o

Leather/artificial leather combination seats o -

Electrically adjustable front seats with memory function for the driver’s seat

o o

Folding rear seat back o o

Three-zone automatic air conditioning o o

Sport leather /perforated leather steering wheel , 3-spoke , flattened at the bottom with multifunction plus with S emblem

- o

Page 8: A5 Coupé - audi.co.th A5 Coupé Technical data A5 Coupé ... Gearbox 7-speed S tronic transmission 7-speed S tronic transmission Drive Front wheel drive All-wheel drive (quattro)

Update: 1117 Audi A5 Coupé Brochure || Page 4

All new Audi cars limited warranty for 5 years or up to 150,000 km.

The company reserves the right to change all infomation and specifications without prior notice.

The company reserves the right to change terms and conditions without prior notice.

Deviations from the colours and shapes shown in the illustrations may occur.

No liability is accepted for errors and printing errors.

COMFORTA5 Coupé 40 TFSI

A5 Coupé 45 TFSI quattro S line

Sport leather steering wheel in 3-spoke, flattened at the bottom with multifunction plus

o -

Cruise control o o

Comfort key with sensor controlled luggage compartment release

o o

INFOTAINMENT

Bang & Olufsen sound system with 3D sound - o

Audi sound system o -

Bluetooth interface o o

MMI Radio plus o o

7” TFT colour monitor o o

Driving infomation system with colour display o o

CD, AUX-IN jack and USB charging port o o

Contour/Ambient lighting package - o

Audi ThailandMeister Technik Company Limited

1752 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

Tel: +66 2023 4888 Fax: +66 2003 8787

www.audi.co.th

AudiThailand

GPS 13.748334, 100.566958