Pasiunea - Sandra Brown - Sandra... · PDF file 2020-07-31 · SANDRA BROWN...

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  190
 • download

  14

Embed Size (px)

Transcript of Pasiunea - Sandra Brown - Sandra... · PDF file 2020-07-31 · SANDRA BROWN...

 • ^fhz Cnsh Sandra Bro*'n

  Copt'right O 2002 Sandra Brown Managemenq Ltd. Editie publicari prin inqelegere cu Maria Carvainis Agencv, Inc.

  and P &R. Permissions & Rights Ltd Tradu.erc din lrmba englez;

  Editie publicata pentru prima datl in Statele Unite ale Americii de ',)Varner Books, tnc., New York

  Lird ti C.irti ?oauntice sunt merci inregistrnte ale Grupului Editorial Litera

  O.P 53; C,P. 212, sector 4, Bucure$ti, Romenia tel.:031 425 16 19;07 52 l0l 77i

  e-mail: comenzi@litera.ro

  Ne puteti vizita pe

  www.litera.ro/lirabooks.ro

  Pa:iurca

  Sandra Brown

  Copyright O 2020 Grup Medla Liteta penru versiunea in lrmba romina

  Toate drepturile rezervate

  Editor' Vidra;cu 9i fiii Redactor' Adriana Marcu

  Corector: Piunig Ana Coperte' Flori Zahiu

  Tehnoredactare 9i prepress: losna Cristea

  De'crierea CIP a Bibliore.,, \rl,onJle a Rominiei BROVN, SANDRA Pasiunea / Sandra Brown; rrad.' Andreea $eler - Bucuregti, Litera, 2019

  lsBN 978606.314655-2

  i. gehr, Andreea (trad.)

  821.111

  SANDRA BROWN Pasiunea

  Traducere din iimba englezd Andreea Seler

  2020

  https://www.libris.ro/pasiunea-sandra-brown-LIT978-606-33-4655-2--p18121065.html

 • capitolul 1

  Malcomb Lutey citea absorbit din cel mai recent roman SF rhriller al sau. Err despre un virus care se transmitea prin aer gi care, in citeva ore de la inhalare, transforma toate organele interne ale oamenilor intr.o mdzgl neagr6, uleioasd.

  In timp ce citea despre prostituata pariziani care ha- bar nu avea ce se intAmpla, clar care era deja condamna- ti la moarte, igi tot zgdnderea co$ul de pe obraz, despre care mama sa il certa sd il lase in pace.

  - Aga doar se iriti $i mai tare, Malcomb. Pena se il zganddregti, nici nu se observa.

  Da, sigur. Cogul trecuse de mult de faza ,,observabil". Era la apogeu, un munte rogu in continui cre$tere, care ii eclipsa restul fe;ei. Aceasti acnee gravi, care lisa in urmi cicatrice vizibile, il condusese prin meandrele ruclolescenlei 9i, in ultimii cincisprezece ani, sfidase ori. Lc rralrment, local sru orai. fie prescris de medic, fie de l,r rg consum.

  Mama lui punea acneea lui cror-rici pe baza dietei rlcficitare, a igienei proaste qi a programului dezordo- rrlt de somn. Nu doar o datd sugerase si cd masturba. r..,r ar fi purur-o cauza. Indiferent de reoria curentA, irceasta pornea invariabil de la ideea ci Malcomb era crrmva responsabil.

  Dermatologul frustrat care il tratase cu mare curaj, .lur fird nici o eficientd, ii oferise teorii diferite, dar la Icl cle numeroase, privind motir,ul pentru care Malcomb rla blestemat si aibl un ten ca o mascd de Halloween. l)iini la urmi, esenla era aceeagi: nimeni nu gtia.

  Ca gi cum acneea nu ar fi fost indeajuns pentru a-i n)cnline stima de sine la nivele negative, fizicul lui lvlalcomb era incl o pacoste. Era slab ca un beg. Top

 • 10 Sandra Brown

  moclelele subnutrite i-ar fi invidiat metabolismul, care pirea si aibd o aversiune profundi fali de calorii-

  Ultimul atribut, dar deloc mai prejos in lista de carac' teristici genetice nefericite, era pirul siu cre1, de culoa- rea morcovilor. Coama aceea ca focul avea densitatea qi textura unei l6.ni sirmoase gi fusese blestemul existenfei sale cu mult inainte de debutul acneei acute.

  inflligarea ciudati a lui Malcomb, irnpre[ni cu timiditatea pe care i-o determina, il ficeau si se sim- rj neadaptrt. Oritrnde. cu exccPlia locului sau de mrrrrc.i. Lucra norpte.r. $i "ingur. Intuneri,'ulsi sinlu- ritatea erau preferatele lui. lntunericul ii aducea colo- ritul intens la o nuan;i mai normali 9i ascundea cAt de cAt acneea. Singurdtatea mergea mani in nand cu munca de paznic. Mama lui nu era cle acord cu opgiu- nea sa profesionah.

  il cicilea incontinur-r si ia in calcuL o schimbare. Stai singur acol.,. noapte .1. no.rpt., zlcea mereu,

  cu un lefait nemul;umit, insogit de o rriqcare din cap. Dacd lucrezi singur, cum o si cunogti vreodati gi tr.t pe cineva?

  ,,Asta-i buni, mamdl Asta era Ei ideeal" Acesta era rls- pur.rsul obiEnuit al lui Malcomb -, degi nu avea curajul necesar sd il spuni cu voce tare.

  Munca in schimbul cle noapte aducea cu sine mai fuline ocazii in crre trebuia qa poJrle o conversa(is cu persoane care incercau din rdsputeri sd nu se holbeze la fala lui. Faptul ce muncea noaptea ii permitea 9i si cloarmi in mare parte din detestatele ore de lumini, cind pirul lui cipnta nuanga unui marker care se ve- dea gi pe intuneric. Nr,r ii plicear-r deloc cele doud nopgi pe sdptimena in care era liber, cAnd trebuia sf, indure cicilelile mamei sale cum ci era cel mai crunt dusman aL propriei persoane. Tema recurenti a predicilor ei era cd, daci ar fi fost mai deschis cu cei din jur, ar fi avut mai rnulgi prieter.ri.

  Pasiunea

  -Ai multe de oferit, Malcomb. Tu de ce nu ie$i in orag, ca ceilalgi tineri de vArsta ta? Daci ai fi mai priete- nos, poate cd ai cunoagte gi tu o domnigoari drigugi,

  Da, sigur! Mama lui il lua in rAs pentru ci citea literaturd SF,

  .lar ea era cea care triia intr-o lume inchipuiti. Postul lui de la spitah-rl Thrrant General era in parca-

  rca pentru doctori. Pentru ceilalli paznici, era ceL mai pugin dorit, dar Malcomb chiar il prefera. Nu era mare tctivitate acolo noaptea.

  Lucrurile se mai inviorau, ca si zicem aga, doar dimi- ncala deweme, cind doctorii incepeau sf,-9i faci aparilia, Lrrrul cdte unu[. Cdnd iegea el din ture, la gapte diminea- qa, cei mai mulqi nici nu ajr.lnseseri lncd la serviciu.

  Totugi, in noaptea aceasta, fiind vineri, in parcare e riru mai multe magini decAt intr.una din timpul sdpti- minii de lucru.

  lnvariabil, in weekend aveau mai mulgi pacienli la Ur- gcnfe, aga ce doctorii veneau 9i plecau la orice ori din zi 1i clin noapte, Chiar cu citeva minute in urmi, doctorul llowell intrase cu magina pe poarte Fi ridicase bariera cu .urtela pe care o linea plinsd de parasolar.

  Doctorul Howell era de treabi. Nu se uita nicio- (llt:r prin Malcomb, ca gi cum acesta ar fi fost invi- zibil, si uneori chiar ii fdcea cu mdna cdnd recea pe lirngd ghereta paznicilor. Nu se isteriza daci bariera rrtr se ridica automat gi Malcomb trebuia sd o activeze nranual, din ghereti. Pdrea un tip obignuit, nu era ,lcloc ctt nasul pe sus. Nu ca unii dintre nemerni- t ii iria putred de bogali care se uitau la tine cu aro- ylrrngi, bdtAnd darabana pe volanele lor imbrf,cate in 1,icle moale, agteptend nerdbdltori ca bariera parcirii si se ridice ca se lagneasca pe sub ea, ca qi cum ar fi trebuit sI ajunge imediat undeva, sI {aci lucruri cu rrlcverat importante.

  Malcomb trecu la prima paginn a capitolului 4.

  1L

 • 12 Snndra Brown

  Dupd cum era de a$teptat, prostituata blondi muri in toiul actului sexual. igi dadu duhul agonizdnd gi vomi- tdnd grotesc, dar Malcomb il competimea mai degrabi pe clientul ei, care habar nu avea la ce se expunea. Ca si vezi ce ghinionl

  Puse cartea cu fala in jos pe masi, iqi indrepte 9i i9i intinse spatele $i incercd sI gdseasce o pozilie mai con- fortabile pe taburetul pe care stitea. Cand se migcd, igi vizu intamplitor imaginea reflectatd in geamul ghere- tei. Cogul cregtea de la o secundf, la alta. Era deja un monument plin de puroi. Dezgustat de propria ima- gine, igi concentrd privirea asupra parclrii de dincolo de gean.r.

  Lumini fluorescente erau plasate strategic, astfel incit mare parte din suprafall era bine luminati. Erau zone de intuneric doar sub gardul care ii marca perimetrul. Nimic nu se schimbase de data trecute cdnd Malcomb cercetase zona cu privirea, apiruse doar BMI -ul argin- tiu cl docrorului Howell, pe al treilea rind, pozilia nu- mirul Joi. ii purea ueJcc plrlonul. lucind in lumin,. Doctorul Howell avea grijl sl-9i menlini mereu magina impecabili. $i Malcomb ar fi facut la fel, dacl gi-ar fi putut permite un bolid ca acela.

  Se intoarse la romanul s5u, dar nu citise decAt vreo cdteva paragrafe cAnd i se intAmpla ceva ciudat. Se uitd din nou cetre BMW-ul doctorului Howell. Sprdncenele sale deschise la culoare se strdmbari, nedumerite. Cum de nu il vizuse pe doctorul Howell cind trecuse prin dreptul gheretei?

  Pentrr-r a ajunge la trotuarul care ducea la cea mai apropiati intrare penffu angajali, trebuia si treci la doar cdqiva rnetri de gherete. Lui Malcomb ii intrase in reflex sf, remarce cdnd cineva trecea pe acolo, fie in drum spre clidire. fie intorcdndu-se la ma5in5.

  Exista o anume corelare. Fie iegeai din cladire qi apoi ie$eai din parcare, cu maqina, la pugin timp dupi aceea,

  Pasiunea 13

  fie intrai cu maqina in parcare 9i apoi treceai la scurt timp pe lingi gheretd, indreptdndu.te citre chdire.

  Fari si congtientizeze acest lucru, Malcolm ginea o eviclenqd a acestor migcdri.

  Curios, puse un semn la pagina la care remisese Qi rnezS cafleJ sub mas5. 16ngi punga cu mdncarea pe care mama lui i-o pregitise. I9i trase cozorocul gepcii de uni- lormi un pic mai jos. Daci era si fie nevoit si vorbeascd cu cineva, chiar qi cu cineva atAt de amabil ca doctorul Howell, nu voia se-l oblige si-i vade fala hidoasi mai mult decdt era necesar. Cozorocul ii o{erea incd un strat de umbri protectoare.

  CAnd iegi din spaqiul rlcorit de aparatul de aer condi- fionat, nu remarci nici o scldere a temperaturii din exte- rior fagi de cAnd cercetase ultima oard intreaga parcare. I-una august in Texas. Aproape la fel de cald in primele ,'re ale diminelii ca la amiazi. Fierbingeala asfaltului i sc transfera prin tdlpile din cauciuc ale incdlqirilor, care nLl scoteau aproape nici un sunet. Trecu de primul rind rlc magini, apoi de al doilea. Ajuns Ia capltul celui de-al tlcilea rAnd, se opri.

  Pe