paradigmaverschuiving lichaamsfuncties van zorgbehoefte … · 2017. 10. 24. · groene loper als...

1
zorgvisie Onze visie is erop gericht bewoners preventief sterker te maken en samen te werken aan een leefbare en sociale wijk. Hierbij wordt uitgegaan van het concept “positieve gezondheid”. Dit betekent dat gezondheid gezien wordt als vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dit in tegenstelling tot de traditionele benadering waarin gezondheid de afwezigheid van ziekte betekent. Tijdens het werken aan deze opgave is de complexiteit van de wijk duidelijker geworden. Deze wijk - en met Carnisse ook vele andere Nederlandse wijken - is niet in één concept te vangen. Wij zien een bepaalde gelaagdheid in de problemen van de wijk waarop wij willen inspelen. Deze gelaagdheid is dan ook terug te vinden in ons plan. Om een omgeving te realiseren die de bewoners vaardiger maakt, willen we gebruik maken van de sterke punten van de wijk, ook wel de “Carnisse Kanjers”. De Lepelaarssingel kan dienen als ruggengraat voor het bevorderen van de gezondheidsvaardigheid. Vanuit deze centrale as door de wijk, die loopt van de Pleinweg in het noorden tot aan het Zuiderpark in het zuiden, kunnen we een ‘groene loper’ creëren. Deze loper spreidt zich uit door de wijk door er allerlei (gezondheids) voorzieningen op aan te laten takken. Op deze manier worden nieuwe én bestaande voorzieningen zichtbaar en toegankelijk gemaakt. Door het plan samen met een representatieve groep bewoners uit Carnisse te realiseren, kan volledig worden ingespeeld op hun behoeften om de gezondheid in balans te brengen en zo bottom-up de wijk gezondheidsvaardiger te maken. paradigmaverschuiving van zorg behoefte naar gezondheids vaardigheid sociale huur particuliere huur koopwoning eigendom huizen % 3 13 43 43 veilig niet veilig veiligheid 3 3,2 tevreden niet tevreden tevredenheid 3 5,4 laag midden hoog huishoudinkomen % 3 61 33 6 niet-westerse migranten westerse migranten autochtonen etniciteit % 3 40 23 37 sociale problemen psychische klachten psycho-sociale problematiek % 2 12,5 24,2 63,3 geen problemen analyse Mensen met lagere inkomens en met een migranten achter- grond worden vaker in verband gebracht met een ongezonde leefstijl wat betreft eten en bewegen 4 . Lage inkomens, een gevoel van ontevredenheid over de wijk en een relatief hoog percentage psychische klachten kunnen leiden tot slechter mentaal welbevinden, bijvoorbeeld door het zich onveilig voelen of niet trots zijn op de woonplaats. Lage inkomsten en het grote percentage huisjesmelkers in de wijk kunnen de levenslust en het vertrouwen in de wijk schaden, waardoor mensen niet de behoefte voelen om hun woning te verzorgen en verloedering optreedt (vicieuze cirkel). Gevoelens van onveiligheid en ontevredenheid over de wijk kunnen de kwaliteit van leven in de wijk ernstig schaden. Mensen kunnen dan niet meer genieten of gelukkig zijn. Door een laag percentage van eigen woningen, die mensen binden, het feit dat 60% van de bewoners binnen 4 jaar verhuist en het relatief hoge cijfer sociale problemen maken samen dingen doen en sociale cohesie lastig. Mensen die de taal niet goed beheersen, een licht verstandelijke beperking hebben of psychische klachten hebben kunnen wel hulp gebruiken bij kennis van gezondheid, of hoe om te gaan met geld. concept 2 https://www.roswijkscan.nl/vaam/ 3 http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2016/rotterdam/charlois/carnisse/?toon=alles 4 http://www.eengezondernederland.nl/Heden_en_verleden/Determinanten 1 Huber, Machteld, Marja van Vliet, en Inge Boers. „Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’.” Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde , 2016: 1-5. dagelijks functioneren kennis van gezondheid hulp kunnen vragen meedoen sociale contacten erbij horen kwaliteit van leven je veilig voelen genieten zingeving idealen willen bereiken blijven leren mentaal welbevinden jezelf accepteren gevoel van controle lichaamsfuncties gezond eten bewegen kansrijke bestaande structuur rijkdom aan culturen door de jaren heen groene loper als ruggengraat zichtbare en onzichtbare verbindingen bestaande en nieuwe Carnisse Kanjers ruimte voor iedereen “De groene loper vergroot onze zichtbaarheid voor nieuwkomers binnen de wijk” “Ik kan mijn kinderen nu veilig naar de singel sturen om te spelen, zelfs als het regent” “Wij gaan bij de singel lekker samen voetballen” “Je hoeft niet bang te zijn voor mijn hond hoor, ik train hem elke week op het veldje” “We hebben hier nu zo’n vette skatebaan dat mijn vrienden alleen nog maar hier willen komen skaten” “Iedereen is welkom bij onze lessen over medicijnen. Volg gewoon de groene loper naar binnen” “Zo fijn dat we nu ook op de verdieping een eigen buitenruimte hebben”

Transcript of paradigmaverschuiving lichaamsfuncties van zorgbehoefte … · 2017. 10. 24. · groene loper als...

Page 1: paradigmaverschuiving lichaamsfuncties van zorgbehoefte … · 2017. 10. 24. · groene loper als ruggengraat zichtbare en onzichtbare verbindingen bestaande en nieuwe Carnisse Kanjers

zorgvisie

Onze visie is erop gericht bewoners preventief sterker te maken en samen te werken aan een leefbare en sociale wijk. Hierbij wordt uitgegaan van het concept “positieve gezondheid”. Dit betekent dat gezondheid gezien wordt als vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dit in tegenstelling tot de traditionele benadering waarin gezondheid de afwezigheid van ziekte betekent.

Tijdens het werken aan deze opgave is de complexiteit van de wijk duidelijker geworden. Deze wijk - en met Carnisse ook vele andere Nederlandse wijken - is niet in één concept te vangen. Wij zien een bepaalde gelaagdheid in de problemen van de wijk waarop wij willen inspelen. Deze gelaagdheid is dan ook terug te vinden in ons plan. Om een omgeving te realiseren die de bewoners vaardiger maakt, willen we gebruik maken van de sterke punten van de wijk, ook wel de “Carnisse Kanjers”.

De Lepelaarssingel kan dienen als ruggengraat voor het bevorderen van de gezondheidsvaardigheid. Vanuit deze centrale as door de wijk, die loopt van de Pleinweg in het noorden tot aan het Zuiderpark in het zuiden, kunnen we een ‘groene loper’ creëren. Deze loper spreidt zich uit door de wijk door er allerlei (gezondheids)voorzieningen op aan te laten takken. Op deze manier worden nieuwe én bestaande voorzieningen zichtbaar en toegankelijk gemaakt.

Door het plan samen met een representatieve groep bewoners uit Carnisse te realiseren, kan volledig worden ingespeeld op hun behoeften om de gezondheid in balans te brengen en zo bottom-up de wijk gezondheidsvaardiger te maken.

paradigmaverschuiving

van zorgbehoefte naar gezondheids vaardigheid

paradigmaverschuiving

sociale huur particuliere huur koopwoning

eigendom huizen %3 13 43 43

veilig niet veilig

veiligheid3 3,2

tevredenniet tevreden

tevredenheid3

5,4

laag midden hoog

huishoudinkomen %3

61 33 6€€€€€€€€€ €

niet-westerse migrantenwesterse migranten autochtonen

etniciteit %3

40 23 37

sociale problemenpsychische klachten

psycho-sociale problematiek %2

12,5 24,2 63,3

geen problemen

analyse

Mensen met lagere inkomens en met een migranten achter-grond worden vaker in verband gebracht met een ongezonde leefstijl wat betreft eten en bewegen4.

Lage inkomens, een gevoel van ontevredenheid over de wijk en een relatief hoog percentage psychische klachten kunnen leiden tot slechter mentaal welbevinden, bijvoorbeeld door het zich onveilig voelen of niet trots zijn op de woonplaats.

Lage inkomsten en het grote percentage huisjesmelkers in de wijk kunnen de levenslust en het vertrouwen in de wijk schaden, waardoor mensen niet de behoefte voelen om hun woning te verzorgen en verloedering optreedt (vicieuze cirkel).

Gevoelens van onveiligheid en ontevredenheid over de wijk kunnen de kwaliteit van leven in de wijk ernstig schaden. Mensen kunnen dan niet meer genieten of gelukkig zijn.

Door een laag percentage van eigen woningen, die mensen binden, het feit dat 60% van de bewoners binnen 4 jaar verhuist en het relatief hoge cijfer sociale problemen maken samen dingen doen en sociale cohesie lastig.

Mensen die de taal niet goed beheersen, een licht verstandelijke beperking hebben of psychische klachten hebben kunnen wel hulp gebruiken bij kennis van gezondheid, of hoe om te gaan met geld.

concept2 ht

tps:

//w

ww

.ros

wijk

sca

n.nl

/va

am

/ 3 h

ttp

://w

ijkp

rofi

el.r

otte

rda

m.n

l/nl

/20

16/r

otte

rda

m/c

harl

ois/

carn

isse

/?to

on=a

lles

4 htt

p://

ww

w.e

eng

ezon

der

ned

erla

nd.n

l/H

eden

_en

_ver

led

en/D

eter

min

ant

en

1 H

uber

, Ma

chte

ld, M

arj

a v

an

Vlie

t, e

n In

ge

Bo

ers.

„H

erov

erw

eeg

uw

op

vatt

ing

va

n he

t b

egri

p ‘g

ezon

dhe

id’.”

Ned

erla

nds

Tijd

schr

ift

voor

Gen

eesk

und

e , 2

016

: 1-5

.

dagelijks functionerenkennis van gezondheid

hulp kunnen vragen

meedoensociale contacten

erbij horen

kwaliteit van levenje veilig voelen

genieten

zingevingidealen willen bereiken blijven leren

mentaal welbevinden jezelf accepteren gevoel van controle

lichaamsfunctiesgezond eten

bewegen

kansrijke bestaande structuur

rijkdom aan culturen door de jaren heen

groene loper als ruggengraat

zichtbare en onzichtbare verbindingen

bestaande en nieuwe Carnisse Kanjers

ruimte voor iedereen

“De groene loper vergroot onze zichtbaarheid voor nieuwkomers binnen de wijk”

“Ik kan mijn kinderen nu veilig naar de singel sturen om te spelen, zelfs als het regent”

“Wij gaan bij de singel lekker samen voetballen”“Je hoeft

niet bang te zijn voor mijn hond hoor, ik train hem elke week op het veldje”

“We hebben hier nu zo’n vette skatebaan dat mijn vrienden alleen nog maar hier willen komen skaten”

“Iedereen is welkom bij onze lessen over medicijnen. Volg gewoon de groene loper naar binnen”

“Zo fijn dat we nu ook op de verdieping een eigen buitenruimte hebben”