Papier Polygrafia

of 12 /12
Čo je nový časopis Papier a polygrafia Výhodné ponuky na prezentáciu riešení v tlačiarenskom priemysle pre partnerov Cenník samostatnej inzercie v časopise a špecializovanom vydaní Cenník inzercie na web stránke časopisu a konferenčných služieb Odborný dvojmesačník pre tlačiarenský priemysel a súvisiace odvetvia Ponuka partnerských programov a cenník mediálnych služieb

Embed Size (px)

description

Časopis pre polygrafických profesionálov

Transcript of Papier Polygrafia

Page 1: Papier Polygrafia

Čo je novýčasopisPapier a polygrafia

Výhodné ponukyna prezentáciu riešení v tlačiarenskompriemysle prepartnerov

Cenníksamostatnejinzercie v časopise a špecializovanomvydaní

Cenník inzerciena web stránkečasopisua konferenčnýchslužieb

Odborný dvojmesačník pre tlačiarenský priemysel a súvisiace odvetvia

Ponuka partnerských programov a cenníkmediálnych služieb

Page 2: Papier Polygrafia

02 ročník 2011

Obsah

V každom čísle Papier a polygrafia

1. Ofset – prepress, press,postpress, papier, technológie

2. Digitálna tlač - súčasnosť a budúcnosť tlačiarenského priemyslu, nové trendy

3. IT a SW riešenia v tlačiarenskom priemysle a pre každú tlačiareň, ale aj kanceláriu

4. Tlačiarenstvo, obaly a dotknuté odvetvia, marketing, reklama, médiá, trendy a kreatívne riešenia

5. Zaujímavosti a krátkesprávy zo sveta tlače, hodnotenie vývoja trhu,osobnosti, informácie, podujatia, manažérska a marketingová problematika, riadenie a ľudské zdroje...

OBSAH

03 Čo je Papier a polygrafiaPapier a polygrafia je polygrafický dvojmesačník s osem ročnou tradíciou na slovenskom trhu...

04 Ponuka : Partnerstvá časopisu Papier a polygrafia Potenciálnymi partnermi Papier a polygrafia sú všetky subjekty, ktoré pôsobia na trhu polygrafického priemyslu a tlače...

06 Cenník inzercie v časopise a špecializovanom vydaní Papier a polygrafia

07 Cenník inzercie na web stránke časopisu

08 Cenník konferenčných služieb

09 Dotazník pre adresátov a čitateľov

Page 3: Papier Polygrafia

Čo je Papier a polygrafia

Čo je Papier a polygrafia

Papier a polygrafia je polygrafickýdvojmesačník s osem ročnou tradíciou na slovenskom trhu. V súčasnosti vychádza v náklade2000 ks a je určený pracovníkom v polygrafickom priemysle,priaznivcom a záujemcom o polygrafiu a súvisiace odvetvia.

apier a polygrafia prechádza zmenoua od roku 2011 bude novým,mienkotvorným, komunikačným nástrojom a zdrojom informácií

nie len pre pracovníkov v polygrafií a súvisiacichodvetviach, ale aj pre manažérov a pracovníkov v médiách, reklamnej produkcií, marketingovýchagentúr a oddelení firiem. Túto ambíciu majú novíspolumajitelia vydavateľstva. Výrazné posilneniesúčasných vlastníkov o skúsených manažérov s obchodnými, polygrafickými aj vydavateľskýmiskúsenosťami vytvárajú pre túto ambíciu všetkypredpoklady. Zvýšime náklad na 3000 ks a atraktivitou tém, ich samotného spracovania sa stane časopis vyhľadávaným informačnýmzdrojom pre všetkých, ktorí s polygrafickouvýrobou a súvisiacimi činnosťami pracujú, či prichádzajú do styku. Obsahová kvalita médiabude podporená moderným webom, ktorý budeprinášať ešte viac informačných podnetov, zdrojova námetov pre všetkých. Papier a polygrafia sa stane komunikačnou platformou pre ľudí z brandže a všetkých, ktorí potrebujú informácie z nej. Zásadnú zmenu pripravujeme nie len v oblasti moderného grafického spracovaniačasopisu, ale aj jeho obsahu. Predovšetkýmrozšírime jeho obsah o nové témy, trendy a orientáciu na progresívne technológie. To jevýzva predovšetkým pre dodávateľov inovatívnychtechnológií a zariadení . Budeme prezentovať nie len súčasné ponuky, ale aj to, aké budúcegenerácie strojov a zariadení budú tlačiarinakupovať a na akých budú vytvárať hodnoty pre svojich zákazníkov. Úplne novým spôsobomvytvoríme priestor na prezentáciu digitálnychtechnológií a podporných, riadiacich softvérovýchriešení a informačných systémov.

Cieľom časopisu je stať sa skutočnýmmienkotvorným, odborným časopisom,komunikačným nástrojom, ktorý formuje názory,prináša nové informácie a trendy nie len z trhupolygrafie, ale všetkých oblastí, ktoré s ním súvisia,ovplyvňujú ho a formujú.

Papier a polygrafia je nezávislý, objektívny,informačný a prezentačný servis pre všetkých o svete moderných technológií, trendoch,osobnostiach, produktoch a podujatiachsúvisiacich s tlačou doma i v zahraničí.

Papier a polygrafia bude vychádzať 6-krát v roku,stabilne, podľa edičného plánu. Jeho šesťplánovaných vydaní bude doplnených o jednoodborné a tematicky zamerané špecializovanévydanie. Bude spolupracovať v informačnomservise s inými médiami a usporiada odbornúkonferenciu pre manažérov z polygrafickéhoodvetvia, marketérov, pracovníkov v reklame,zadávateľov tlače, vydavateľov, IT manažérov,...

Papier a polygrafia má kvalitné a skúsenévydavateľské zázemie z radov internýchžurnalistov a manažérov. Posilňujeme tímžurnalistov o nových externých prispievateľov a dopisovateľov. Na spoluprácu pozývamevšetkých odborníkov z radov polygrafov, grafikov,IT manažérov, technológov, technikov,podnikateľov a záujemcov o rozvoj, trendy a komunikáciu o svete tlače a jeho budúcnosti.

P

ročník 2011 03

Page 4: Papier Polygrafia

Partnerstvo

Potenciálnymi partnermi Papier a polygrafia sú všetky subjekty, ktoré pôsobia na trhupolygrafického priemyslu a tlače ako dodávatelia,výrobcovia, spracovatelia, servisné a vzdelávacieorganizácie aj zákazníci.

Cieľom partnerstva je v spolupráci s časopisom a web portálom www.printprogress.sk realizovaťunikátne komunikačné projekty na mieru partnera,efektívne oslovujúce súčasných aj potenciálnychpartnerov a zákazníkov.

Každý partner získava podľa druhu partnerstvapriestor na dlhodobé ovplyvňovanie a formovanietrhu, dopytu a ponuky na seba prezentáciu.

Partnerstvo s časopisom Papier a polygrafia môžev istých formách zabezpečiť prezentáciu aj v inýchmédiách zameraných na marketing a manažment,ktoré priamo súvisia s tlačiarenským priemyslom.

Partnerstvá časopisu Papier a polygrafia

Služba/cena Exkluzívnypartner Zlatý partner Strieborný

partnerBronzový partner Partner

Definovanie pozície

Exkluzívna pozícia v časopise pre klienta.

Je vždy len jeden.

Patrí do skupiny 10 najvýznamnejšíchpartnerov s vysokýmobjemom priestoru

na prezentáciu na exkluzívnych stranách

Patrí do skupinyvýznamných partnerov

s priestorom na prezentáciu

aj na exkluzívnychstranách.

Patrí do skupinyvýznamných partnerov

s priestorom na prezentáciu

aj na exkluzívnychstranách.

Patrí do skupiny partnerov s pravidelným

a opakovaným priestorom na prezentáciu

na stranách časopisu.

Logo umiestnené na redakčných

stranách časopisu v každom vydaní

časopisu 100,-EUR/vydanie

S označením Exkluzívny partner

S označením Zlatý

partner

S označenímStrieborný

partner

S označením Bronzový partner

S označením Partner

Inzercia na obálkečasopisu

2.300,-EUR/vydanie ZSO �*

1.900,-EUR/vydanie VSO �*

1400,-EUR/vydanie ISČ �*

Podľa dohody 6-krát striedavo

A4 inzercia na inzertných

stranách obálky

Podľa dohody 4-krát striedavo

A4 inzercia na inzertných

stranách obálky

Podľa dohody 3-krátA4 inzercia

na inzertných stranách obálky alebo priľahlých (iný ekvivalent)

Podľa dohody 2-krátA4 inzercia

na inzertných stranách obálky alebo priľahlých

(resp. iný ekvivalent)

Podľa dohody 1-krátA4 inzercia

na inzertných stranách časopisu

Tematické PR strany vo vnútri čísla150,-EUR/

str. vydania

Podľa dohody a požiadavkyExkluzívneho

partnera na mieru

4-krát A4 2-4 strany PR článok

3-krát A4 2-4 strany PR článok

2-krát A4 2-4 strany PR článok

Sponzorovanie pravidelnej rubriky, resp.

témy v časopise

Ďalšie PR články a materiály malého

informačného charakteru s max. rozsahom

10 riadkov na určenýchstránkach časopisu.

50,-EUR/ks

Bez obmedzenia k téme vydania,

predstavenie manažérskejosobnosti Exkluzívneho

partnera, Prioritnéuverejňovania tlačovýchspráv v časti Flash newsna základe dodaných

podkladov, resp.spracovanie tlačových

správ dodávateľsky

Prioritné uverejňovanietlačových správ

v časopise v časti Flash News

na základe dodanýchpodkladov, predstaveniemanažérskej osobnosti

Zlatého partnera

Uverejňovanie tlačovýchspráv v časopise v časti

Flash News na základe

dodaných podkladov,predstavenie

manažérskej osobnosti Strieborného partnera

Uverejňovanie tlačovýchspráv v časopise v časti

Flash News na základe

dodaných podkladov,predstavenie manažérskej

osobnosti Bronzovéhopartnera so zľavou

z ceny 50%

Uverejňovanie tlačovýchspráv v časopise v častiFlash News na základedodaných podkladov,

predstavenie manažérskejosobnosti partnera

so zľavou z ceny 30%

A4 inzercia v špecializovanom vydaníčasopisu v roku – detto

ako v bežných vydaniach 2.300,-EUR/

vydanie ZSO �* 1.900,-EUR/

vydanie VSO �* 1400,-EUR/

vydanie ISČ �*

2-krát A4 inzercia v špecializovanom

vydaní časopisu v roku 1-krát na inzertnej strane

obálky + 1

2-krát inzercia v špecializovanom

vydaní časopisu v roku 1-krát na inzertnej strane

obálky + 1, resp.priľahlých stranách

obálky

2-krát inzercia v špecializovanom

vydaní časopisu v roku vo vnútri

vydania

1-krát inzercia v špecializovanom vydaní časopisu v roku vo vnútri

vydania

1-krát inzercia v špecializovanom vydaní časopisu

v roku vo vnútri vydania so zľavou z ceny 50%

Ponuka : Partnerstvá časopisu Papier a polygrafia

Partnerom časopisu garantujeme až do 14.000 zásahov medzi cieľovými adresátmi ročne za bezkonkurenčnú cenu zásahu cca 1 EUR, pričom svoje

cieľové skupiny si môžu partneri samy modelovať a vyberať.

04 ročník 2011

* Vysvetlivka: ZSO – zadná strana obálky, VSO – vnútorná strana obálky, ISČ – inzertná strana časopisu

Page 5: Papier Polygrafia

Partnerstvo

Inzercia v časopise a špecializovanom vydaní do formátu

pol strany formátu A4 (A5)

800,-EUR/vydanie ISČ

50% zľava z ceny bez obmedzenia

počtu

6-krát + 1-krát v špecializovanom vydaní 50% zľava

z ceny

4-krát + 1-krát v špecializovanom vydaní 30% zľava

z ceny

2-krát + 1-krát v špecializovanom vydaní 30% zľava

z ceny

20% zľava z ceny bez obmedzenia

PR SERVIS– spracovanie, úprava,resp.výroba PR článkov

na mieru 100,-EUR rozsah A4

Bezplatne

Na všetky pripravovanémateriály

Zľava 50% na všetkypripravované materiály

Zľava 30% na všetkypripravované materiály

Zľava 20% na všetkypripravované materiály

Zľava 10% na všetkypripravované materiály

Zasielanie časopisu a špecializovaného

vydania v meneobjednávajúceho

4,-EUR/jednočíslo/jeden adresát

Bezplatné zasielanie 20 ks printovej verzie

časopisu a 20 ksšpecializovaného vydania

v mene Exkluzívnehopartnera na subjekty z vlastnej databázyBezplatný prístup k

aktuálnym i archívnymvydaniam na webe

Bezplatné zasielanie 10 ks printovej verzie

časopisu a 10 ksšpecializovaného vydaniav mene Zlatého partnera

na subjekty z vlastnejdatabázy

Bezplatný prístup kaktuálnym i archívnymvydaniam na webe

Bezplatné zasielanie 5 ks printovej verzie

časopisu a 5 ksšpecializovaného vydania

v mene Striebornéhopartnera na subjekty z vlastnej databázyBezplatný prístup k

aktuálnym i archívnymvydaniam na webe

Bezplatné zasielanie 2 ks printovej verzie

časopisu a 2 ksšpecializovaného vydania

v mene Bronzovéhopartnera na subjekty z vlastnej databázyBezplatný prístup

k aktuálnym i archívnymvydaniam na webe

Bezplatný prístup k aktuálnym

i archívnym vydaniam na webe

Umiestnenie loga partnera na úvodnej web stránke časopisu

s prelinkovaním na aktívne stránky

partnera

300,-EUR/rok

S označením Exkluzívny partner

S označením Zlatý partner

S označenímStrieborný partner

S označením Bronzový partner

S označením Partner

Partnerstvo na odbornej

konferencii zameranej napolygrafiu

Podľa cenníkakonferenčných

služieb

50% zľava na všetkykonferenčné služby podľa

konferenčného cenníka

Bezplatný vstup na konferenciu

pre 2 manažérov a 5 hostí

Exkluzívneho partnera

50% zľava na všetkykonferenčné služby podľa

konferenčného cenníka

Bezplatný vstup na konferenciu

pre 2 manažérov a 3 hostí Zlatého partnera

40% zľava na všetkykonferenčné služby podľa

konferenčného cenníka

Bezplatný vstup na konferenciu

pre 2 manažérov a 2 hostí

Strieborného partnera

30% zľava na všetkykonferenčné služby podľa

konferenčného cenníka

Bezplatný vstup na konferenciu

pre 2 manažérov a 2 hostí

Bronzového partnera

20% zľava na všetkykonferenčné služby podľa

konferenčného cenníka

Bezplatný vstup na konferenciu

pre 2 manažérov Partnera

Vkladanie materiálov do aktuálneho

vydania časopisu,špecializovaného vydania

a do konferenčnéhomateriálu 0,15 EUR/ks

Bezplatne 50% zľava z ceny 30% zľava z ceny 20% zľava z ceny 10% zľava z ceny

Hodnota služieb spolu 23.610,- €+DPH 18.230,- €+DPH 13.690,- €+DPH 8.886, €+DPH 6.780, €+DPH

Partnerská zľava 25% 17.700,- €+DPH 13.700,- €+DPH 10.300,- €+DPH 6.700,- €+DPH 5.100,- €+DPH

Štvrťročne 4.425,- €+DPH 3.425,- €+DPH 2.575,- €+DPH 1.675,- €+DPH 1.275,- €+DPH

Zľava č. 2 - 15% pri ročnej úhrade

vopred 15.045,- €+DPH 11.645,- €+DPH 8.755,- € + DPH 5.695,- € + DPH 4.335,- € + DPH

ročník 2011 05

Page 6: Papier Polygrafia

Cenník

Cenník inzercie v časopise a špecializovanom vydaní Papier a polygrafia

Celá strana formát A4 – na obálke - rozmer 210x297 mm + prídavok na spadavkuzadná strana obálky 2.300,-EUR, 2. a 3. strana obálky (vnútorné) 1.900,--EUR

Celá strana formát A4 – v čísle - rozmer 210x297 mm + prídavok na spadavku, 192x275 mm (formát sadzobného obrazca) priľahlé strany obálky vpredu a vzadu 1.900,-EUR , v čísle 1.400,-EUR.

Polstrana (na výšku, na šírku) - 210 (+ prídavok na spad.) x 145 mm (+ prídavok na spad.), 210 (+ prídavok na spad.) x 135 mm, 192 x 135 mm, 104 (+ prídavok na spad.) x 297 (+ prídavok na spad.), 94 x 297 (+ prídavok na spad.), 94 x 275 mm - 800,-EUR

Tretina strany (na šírku, na výšku)101 (+ prídavok na spad.) x 145 mm (+ prídavok na spad.), 101 (+ prídavok na spad.) x 135 mm, 91 x 135 mm, 72 (+ prídavok na spad.) x 297 (+ prídavok na spad.), 62 x 297 (+ prídavok na spadavku), 62 x 275 mm - 600,- EUR

Štvrťstrana (na šírku, na výšku, podľa plochy) 104 (+ prídavok na spad.) x 145 mm (+ prídavok na spad.), 210 (+ prídavok na spad.) x 65 mm, 198 x 65 mm, 55 (+ prídavok na spad.) x 297 (+ prídavok na spad.), 45 x 297 (+ prídavok na spad.), 45 x 275 mm – 450,- EUR

Ostatné formáty podľa veľkosti na mieru – 2,70 EUR/cm2

Vkladanie materiálov do časopisu 1-krát A4 formát, 0,15 EUR/ks + rozdiel za zvýšenú poštovú tarifu pri distribúcií (ak nastane).

Ku všetkým cenám bude účtovaná DPH vo výške podľa platnéhozákona.

06 ročník 2011

Page 7: Papier Polygrafia

Cenník

Cenník inzercie na web stránke časopisu

Ponuka štandardizovaných rozmerov inzercie na web stránke:

1. banner (zobrazený v bočnom paneli webstránky)Rozmer px Rozmer v cm Šírka x výška Šírka x výška100 x 100 3 x 3 logo250 x 100 6,5 x 3 banner vodorovný100 x 250 3 x 6,5 banner zvislý250 x 250 6,5 x 6,5 inzercia štandardná

2. plošná inzercia na vybranej stránke (zobrazená na vybranej dohodnutej stránke webu)Rozmer px Rozmer v cmŠírka x výška Šírka x výška 250 x 750 6,5 x 19,5 *inzercia zvislá veľká750 x 250 19,5 x 6,5 *inzercia vodorovná veľká750 x 750 19,5 x 19,5 *inzercia na celú stránku*

Základná cena za inzertný priestor na web stránke = 0,002 EUR /1px /mesačne* plošná inzercia na hlavnej (úvodnej) stránke = 0,004 EUR /1px /mesačne

Cenník štandardizovaných rozmerov inzercie na web stránke

Rozmer v px

Rozmer v cm

Cena za obdobie v EUR

1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov

Zľava 0% Zľava 10% Zľava 20% Zľava 30%

100x100 3x3 20,00 54,00 96,00 168,00

250x100 6,5x3 50,00 135,00 240,00 420,00

100x250 3x6,5 50,00 135,00 240,00 420,00

250x250 6,5x6,5 125,00 337,50 600,00 1.050,00

250v750 6,5x19,5 375,00 1.012,50 1.800,00 3.150,00

750x250 19,5x6,5 375,00 1.012,50 1.800,00 3.150,00

750x750 19,5x19,5 1.125,00 3.037,50 5.400,00 9.450,00

ročník 2011 07

Page 8: Papier Polygrafia

Cenník

Cenník konferenčných služieb

Partnerstvá časopisu Papier a polygrafia na konferencii

Služba/cena Exkluzívny partnerkonferencie

Zlatý partnerkonferencie

Strieborný partnerkonferencie

Bronzový partnerkonferencie

Partner konferencie

Definovanie pozície

Exkluzívna pozícia na konferencií.

Je vždy len jeden pre konferenciu.

Spolu s Exkluzívnympartnerom časopisu

môžu byť dvaja.

Patrí do skupiny 10 najvýznamnejšíchpartnerov s vysokýmobjemom priestoru

na prezentáciu na konferencií

Patrí do skupinyvýznamných partnerov

s priestorom na prezentáciu na konferencií.

Patrí do skupinyvýznamných partnerov

s priestorom na prezentáciu na konferencií.

Patrí do skupiny partnerov konferencie.

Logo umiestnené v konferenčnej sále,

vo foyer aj v reportáži z konferencie

v časopise 300,-EUR

S označením Exkluzívny

partner

S označením Zlatý

partner

S označenímStrieborný

partner

S označením Bronzový partner

S označením Partner

Prezentácia (logo, banner, rollup)

200,-EUR

V konferenčnej sále aj vo foyer

konferencie.

V konferenčnej sále aj vo foyer

konferencie.

V konferenčnej sále aj vo foyer

konferencie.

V konferenčnej sále aj vo foyer

konferencie.

Vo foyer konferencie.

Vystúpenie na konferencií

Garantované podľadohody a požiadavkyExkluzívneho partnera

na jednu z témkonferencie, resp.

vlastná voľby témy.

Garantované podľadohody a požiadavky

Zlatého partnera na jednu z tém

konferencie.

Garantované podľadohody a požiadavkyStrieborného partnera

na jednu z témkonferencie.

Garantované podľadohody a požiadavkyBronzového partnera

na jednu z témkonferencie.

Podľa dohody a požiadavky Partnera

na jednu z témkonferencie.

Konferenčný zborníkpre účastníkov – viďCenník inzercie

v časopise

1-krát inzercia A4zadná strana obálky,

resp. 1. Vnútorná stranaobálky vpredu

+ prezentačné slidy.

1-krát inzercia A4 vo vnútri

konferenčného zborníka

+ prezentačné slidy.

50% zľava na uverejnenieStrieborného partnera,

1-krát inzercia polstrana A4 vo vnútri

konferenčného zborníka

+ prezentačné slidy.

30% zľava na uverejnenieBronzového partnera,1-krát inzercia tretinastrany A4 vo vnútri

konferenčného zborníka

+ prezentačné slidy.

20% zľava na uverejneniePartnera,

1-krát inzercia štvrtinaA4 vo vnútri

konferenčného zborníka

+ prezentačné slidy.

Umiestnenie logapartnera na web stránkečasopisu s prelinkovaním

na aktívne stránkypartnera viď Cenníkinzercie na webe

S označením Exkluzívny partner

konferencie

S označením Zlatý partner konferencie

S označenímStrieborný partner

konferencie

S označením Bronzový partner

konferencie

S označením Partner konferencie

-Účasť na konferencií –účastnícky poplatok

60,-EUR

Bezplatný vstup na konferenciu

pre 2 manažérov a 5 hostí Exkluzívneho

partnera

Bezplatný vstup na konferenciu

pre 2 manažérov a 3 hostí Zlatého

partnera

Bezplatný vstup na konferenciu

pre 2 manažérov a 2 hostí Strieborného

partnera pre Striebornéhopartnera časopisu

Bezplatný vstup na konferenciu

pre 2 manažérov a 2 hostí Bronzového

partnera pre Bronzovéhopartnera časopisu

Bezplatný vstup na konferenciu

pre 2 manažérov Partnera pre partnera

časopisu

Vkladanie materiálov do konferenčnéhomateriálu, zložky

500,-EUR

Bezplatne50% zľava z ceny

pre Zlatého partneračasopisu

30% zľava z ceny pre Strieborného partnera časopisu

20% zľava z ceny pre Bronzového

partnera časopisu

10% zľava z ceny pre partnera časopisu

Cena partnerskej pozíciena konferencií

10.000,-€+DPH 7.500,-€+DPH 5.000,-€ + DPH 2.500,-€ + DPH 1.000,-€ + DPH

Cena partnerskej pozíciena konferencií prepartnera časopisu

5.000,-€+DPH 3.750,-€+DPH 3.000,-€ + DPH 1.750,-€ + DPH 900,-€ + DPH

08 ročník 2011

Page 9: Papier Polygrafia

Dotazník

Vážení čitatelia časopisu Papier a polygrafia,

život prináša neustále zmeny a tie je potrebnévykonávať stále častejšie a častejšie. Po ôsmychrokoch existencie nášho časopisu je tu opäť čas,aby sme pre čitateľov pripravili isté novinky. O nichVás budeme informovať už čoskoro. Dnes Vámvšak chceme dať príležitosť vyjadriť svoj názor na časopis Papier a polygrafia a na Vašeočakávania od neho, resp. námety na zlepšenia,či zmeny. Svojimi námetmi a informáciami námpomôžete dosiahnuť vyššiu kvalitu a Vaša spokojnosť s našim časopisom sa zvýši.

Odpovedzte nám prosím preto na tých párotázok, ktoré obsahuje tento dotazník. ZaberieVám to skutočne iba 2-3 minútky. Urobte takpodľa možnosti hneď, keď to odložíte, už takneurobíte. Vážime si Váš názor a stojíme o neho.Vyplnené dotazníky pošlite naskenované naadresu [email protected] [email protected], alebo faxom na číslo 033/5332386, alebo ho môžete vyplniťna web stránke www.printprogress.sk a odoslaťautomaticky.

Ďakujemeredakcia Papier a polygrafia

ŽIVOT JE ZMENAPRIPRAVUJEMEZMENU – AKO BYSME VYHOVELIVÁM?

DVADSIATICH ODMENÍME PRAKTICKÝMI DARČEKMI OD NÁS A NAŠICHPARTNEROV. MOŽNO TO BUDE PRÁVE PRVÝCH DVADSAŤ DORUČENÝCH

VYPLNENÝCH DOTAZNÍKOV.Dotazník pre čitateľov Papiera a polygrafia

Informácie za účelom doručenia darčeku:

Meno a priezvisko:Firma: adresa:e-mail: telefón:

1. Nachádzate v časopise témy, ktoré sú pre Vás zaujímavé?Áno � Nie �

2. Aké témy by ste radi v časopise nachádzali? (vyberte max 3):Marketingový manažment a polygrafia � Riadenie ľudských zdrojov �Strategické riadenie polygraf. podniku � Reklama a PR v polygrafii �Riadenie a interná komunikácia v podniku � Finančný manažment �Informačné technológie v polygrafii � Legislatívne témy �Digitálna tlač � Trendy v polygrafii �Iné témy : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Čo oceňujete na Papier a polygrafia najviac? (vyberte max 3):Páči sa mi ako celok � Rozsah � periodicita (dvojmesačne) �témy � grafika � reportáže �Formát (veľkosť) � Informácie � Nepáči sa mi celkovo �Ak ste uviedli možnosť nepáči sa mi celkovo uveďte prečo?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Iné: ...................................................................................................................................................................................................

4. Máte záujem stať sa spolutvorcami Papier a polygrafia?Áno � Nie �Ak áno, mám záujem o: inzertné a reklamné partnerstvo � rozposielanie obchodným partnerom �predstavenie našich osobností � prezentáciu našej spoločnosti �tvorba reportáží a dopisovanie � prispievať autorským materiálom �Iné: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ročník 2011 09

Page 10: Papier Polygrafia

Dotazník

5. Využívate informácie z Papier a polygrafia ako zdroj informácií len pre seba, alebo ho poskytujete aj iným osobám (kolegovia, podriadení, známi, partneri,....?pre seba � aj pre iných �

6. Čítajú Vaši zamestnanci časopis v rámci Vášho pracoviska?Áno � Nie �

7. Ktorý článok Vás zaujal a zapamätali ste si ho? ..............................................................................................................................................................................................................

8. Uveďte na škále 1 – 10 Vašu celkovú spokojnosť s časopisom, pričom 1 je najnižšia a 10 je najvyššia spokojnosť. (označte vhodné políčko krížikom)

Najnižšia Najvyššiaspokojnosť spokojnosť

9. Vaše námety na zlepšenie Papier a polygrafia?(uveďte v akej oblasti máte námety)Distribúcia : ..................................................................................................Obsah : ..................................................................................................Forma : ..................................................................................................Rozsah : ..................................................................................................Periodicita: ..................................................................................................Predplatné: ..................................................................................................Iné: ..................................................................................................

10. Predplatili by ste si Papier a polygrafia?(uveďte všetky vhodné možnosti)mám predplatený sám � mám predplatený zamestnávateľom �mám predplatený obchodným partnerom � predplatil by som si �nepredplatil by som si � dostávam bezplatne �

10. Čo by podľa Vás zvýšilo atraktivitu časopisu?Nová grafika �Viac odborných tém �Širšie spektrum informácii nie len polygrafických tém a udalostí �Zavedenie tematicky ladených čísiel �Vzdelávacie polygrafické témy �Čitateľské súťaže �Poradenská rubrika �Iné (uveďte): .....................................................................................................................................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 ročník 2011

Page 11: Papier Polygrafia

Predplatné a objednávky partnerských produktov nawww.printprogress.sk

Objednávky predplatného do 30.4. získavajú zľavu na predplatné 50%.

ročník 2011 11

Page 12: Papier Polygrafia

„Táto pozícia na obálke časopisu Papier a polygrafia musí byť Vaša,

ak sa vyznáte v tlačenici“