ppdmukah.comppdmukah.com/images/pdf/exam/pt3/1_PANDUAN... · Panduan Penjaminan Kualiti PT3 Dasar...

139

Transcript of ppdmukah.comppdmukah.com/images/pdf/exam/pt3/1_PANDUAN... · Panduan Penjaminan Kualiti PT3 Dasar...

`

Dasar Pentadbiran PT3 ........................................................................................................... 2 - 6

Panduan Pengurusan Pendaftaran PT3 ................................................................................ 7 - 9

Pentadbiran Instrumen Pentaksiran PT3

Pentadbiran Ujian Lisan: Bertutur, Ujian Komunikasi: Berisyarat/ Bertutur

dan Ujian Tilawah dan Hafazan .................................................................................... 10 - 17

Pentadbiran Ujian Lisan: Mendengar dan

Ujian Komunikasi: Melihat/ Mendengar ..................................................................... 18 - 23

Pentadbiran Ujian Bertulis ............................................................................................ 24 - 27

Pengurusan Kes Salah Laku ................................................................................................. 28

Panduan Operasi Khas ............................................................................................................ 29

Penskoran Skrip Jawapan Calon ............................................................................................ 30 - 31

Penghantaran Skor ................................................................................................................. 32

Lampiran

Borang Pentadbiran PT3 ............................................................................................... 34 – 45

Panduan Penjaminan Kualiti PT3

Komponen Penjaminan Kualiti ..................................................................................... 46

Pementoran ................................................................................................................... 47

Pengesanan ................................................................................................................... 47

Pemantauan .................................................................................................................... 48

Penyelarasan .................................................................................................................. 48 - 52

Aktiviti Penjaminan Kualiti ........................................................................................... 53 - 62

Lampiran

Borang Aktiviti Penjaminan Kualiti .............................................................................. 64 - 83

Senarai Semak Personel Pentaksiran .......................................................................... 84

Panduan Pelantikan Pentaksir

Dasar Pelantikan ............................................................................................................ 85

Kriteria Pelantikan ....................................................................................................... 86

Pelantikan Pentaksir ..................................................................................................... 87 - 89

Prosedur Pelantikan ..................................................................................................... 90 - 94

Surat Pelantikan ............................................................................................................ 95 - 105

Lampiran

Borang – Borang ........................................................................................................... 106 – 109

Panduan Pengurusan Penyemakan Semula Keputusan

Dasar Pentadbiran ......................................................................................................... 110 - 112

Personel ......................................................................................................................... 113 - 115

Peraturan Pentadbiran .................................................................................................. 116 - 118

Penetapan Keputusan ................................................................................................... 119 - 123

Pemeriksaan Skrip Jawapan Calon ............................................................................. 124

Lampiran

Borang dan Surat ......................................................................................................... 125 - 138

Pentaksiran Pusat (PP) merupakan salah satu komponen dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Tujuan

pentaksiran ini untuk mengukur pencapaian murid dalam sesuatu mata pelajaran secara sumatif bagi melihat

penguasaan dan keupayaan intelek mereka di akhir program pembelajaran. Lembaga Peperiksaan (LP)

menyediakan PP menggunakan instrumen pentaksiran yang standard bagi mentaksir aspek pengetahuan,

kemahiran dan nilai secara menyeluruh.

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) adalah komponen pentaksiran pusat di peringkat menengah rendah. Pelaksanaan

PT3 menggunakan instrumen pentaksiran berbentuk Ujian Bertulis, Ujian Lisan: Bertutur dan Mendengar, Ujian

Tilawah dan Hafazan, Ujian Komunikasi: Berisyarat/Bertutur dan Ujian Komunikasi: Melihat/Mendengar.

Ujian Bertulis Ujian Lisan Pendidikan Kesenian

Bahasa Melayu (02/1 & 02/2) Bahasa Melayu (03/1 & 03/2) Seni Visual (62)

Bahasa Inggeris (12/1, 12/2 ) Bahasa Melayu Komunikasi (04/1 & 04/2) Seni Tari (63)

Sejarah (21) Bahasa Inggeris (12/3 & 12/4) Seni Muzik (64)

Geografi (23) Bahasa Inggeris Komunikasi (14) Seni Teater (65)

Bahasa Arab (31) Hifz al-Quran (90)

Bahasa Cina (32) Maharat al-Quran (91/2)

Bahasa Tamil (33) Al-Lughah al-‘Arabiah Al-Mu’asirah (99)

Bahasa Punjabi (34)

Bahasa Iban (37)

Bahasa Kadazandusun (38)

Bahasa Semai (39)

Pendidikan Islam (45)

Mathematics (50)

Science (55)

Asas Sains Komputer (70)

Reka Bentuk Teknologi (71)

Maharat al-Quran (91/1)

Usul al-Din (96)

Al-Syariah (97)

Al-Lughah al-‘Arabiah Al-Mu’asirah (98)

Instrumen Pentaksiran

Definisi Pentaksiran Pusat

Calon sekolah

Pilihan Pertama Pilihan Kedua

Bahasa Melayu Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

Science Science

Mathematics Mathematics

Pendidikan Islam Pendidikan Islam

Asas Sains Komputer/

Reka Bentuk Teknologi

Asas Sains Komputer/

Reka Bentuk Teknologi

Sejarah Sejarah

Geografi Geografi

Bahasa Arab

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

Bahasa Punjabi

Bahasa Iban

Bahasa Kadazandusun

Mata pelajaran calon beragama Islam : 8 atau

8 + bahasa tambahan

Mata pelajaran calon bukan beragama Islam :

7 atau 7 + bahasa tambahan

Calon sekolah Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)

Mata Pelajaran KSSM Mata Pelajaran KBT

Bahasa Melayu Hifz al-Quran

Bahasa Inggeris Maharat al-Quran

Science

Mathematics

Pendidikan Islam

Asas Sains Komputer/

Reka Bentuk Teknologi

Sejarah

Geografi

Bahasa Arab

Mata pelajaran calon aliran Kurikulum

Bersepadu Tahfiz : 10 atau 10 + bahasa

tambahan

Calon sekolah Kurikulum Bersepadu Dini (KBD)

Mata Pelajaran KSSM Mata Pelajaran KBD

Bahasa Melayu Usul al-Din

Bahasa Inggeris Al-Syariah

Science Al-Lughah al-‘Arabiah

Mathematics Al-Mu’asirah

Asas Sains Komputer/

Reka Bentuk Teknologi

Sejarah

Geografi

Mata pelajaran calon aliran Kurikulum Bersepadu

Dini : 10 atau 10 + bahasa tambahan

Calon Sekolah Seni Malaysia

Mata Pelajaran KSSM

Kurikulum Pendidikan Kesenian

Bahasa Tambahan

Bahasa Melayu Seni Visual Bahasa Arab

Bahasa Inggeris Seni Tari Bahasa Cina

Science Seni Muzik Bahasa Tamil

Mathematics Seni Teater Bahasa Punjabi

Pendidikan Islam Bahasa Iban

Sejarah Bahasa

Kadazandusun

Mata pelajaran calon beragama Islam : 7 atau 7 +

bahasa tambahan

Mata pelajaran calon bukan beragama Islam :

6 atau 6 + bahasa tambahan

Mata Pelajaran

Calon Persendirian

Pilihan Pertama Pilihan Kedua

Bahasa Melayu Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

Science Science

Mathematics Mathematics

Pendidikan Islam Pendidikan Islam

Asas Sains Komputer/

Reka Bentuk Teknologi

Asas Sains Komputer/

Reka Bentuk Teknologi

Bahasa Arab

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

Bahasa Punjabi

Bahasa Iban

Bahasa Kadazandusun

Mata pelajaran calon beragama Islam : 6 atau 6

+ bahasa tambahan

Mata pelajaran calon bukan beragama Islam : 5

atau 5 + bahasa tambahan

Catatan:

- Calon Persendirian hanya dibenarkan

menduduki Ujian Bertulis sahaja.

- Calon Persendirian perlu menduduki Ujian

Bertulis, Ujian Lisan: Mendengar dan Ujian

Lisan: Bertutur bagi mata pelajaran Bahasa

Inggeris.

Personel Pentadbiran

Personel Pentadbiran bertanggungjawab untuk

menguruskan instrumen pentaksiran dan

pentadbiran PT3.

Personel Pentaksiran

Personel Pentaksiran bertanggungjawab untuk

penskoran, moderasi penskoran dan verifikasi skor

PERSONEL

SINGKATAN

Pengetua PENGETUA

Penolong Kanan Pentadbiran PKP

Guru Kanan Mata Pelajaran GKMP

Setiausaha Peperiksaan SuP

Guru Mata Pelajaran GMP

Guru Lantikan Pengetua GLP

Anggota Kumpulan Pelaksana AKP

Ketua Pengawas Pentaksiran KPP

Pengawas Pentaksiran PP

PERSONEL SINGKATAN

Ketua Pentaksir Kebangsaan (Lantikan LP)

KPK

Ketua Pentaksir Negeri (Lantikan LP)

KPN

Ketua Pentaksir Kawasan

(Lantikan JPN) KPKw

Pentaksir Kawasan (Lantikan JPN)

PKw

Ketua Pentaksir Sekolah (Pengetua)

KPS

Ketua Pentaksir Mata Pelajaran

(Ketua Panitia Atau Guru

Lantikan Pengetua)

KPMP

Pentaksir Mata Pelajaran

(Guru Mata Pelajaran Tingkatan

3)

PMP

4

Personel

Semua personel pentadbiran dan pentaksiran

yang menguruskan pengendalian instrumen

pentaksiran, panduan penskoran, skrip jawapan

calon dan perekodan skor calon hendaklah

dilantik oleh Pengetua, Jabatan Pendidikan

Negeri (JPN) serta Lembaga Peperiksaan (LP)

dan menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972

(Akta 88) dan Borang Akuan Penerimaan

Taklimat Serta Pengisytiharan Diri (LP/Am 50

Pin. 1/2011) sebelum menjalankan tugas

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) dan Borang

Akuan Penerimaan Taklimat Serta

Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin. 1/2011)

hendaklah ditandatangani sekali sahaja dalam

tahun semasa dan hendaklah disimpan oleh

Pengetua sehingga enam bulan dari tarikh

pengeluaran Pernyataan Keputusan PT3.

Pengurusan Pusat Pentaksiran

Pengurusan pusat pentaksiran dan kemudahan

bagi Calon Berkeperluan Khas (CBK) adalah

merujuk kepada Panduan Pengurusan Pusat

Peperiksaan Bertulis dan Panduan Pengurusan

dan Pentadbiran PT3 terkini.

Instrumen Pentaksiran

Instrumen Pentaksiran PT3 adalah dokumen

terperingkat TERHAD, semua personel

pentadbiran dan pentaksiran bertanggungjawab

terhadap kerahsiaan instrumen PT3.

Instrumen pentaksiran dan panduan penskoran

PT3 hendaklah disimpan di bilik berkunci di

dalam almari besi berkunci.

Pergerakan instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran mesti direkodkan.

Akta Rahsia Rasmi 1972 (AKTA 88)

Akta Rahsia Rasmi 1972 (LAMPIRAN 'D’)

Panduan Pengurusan Keselamatan

Borang Akuan Penerimaan Taklimat serta Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin. 1/2011)

Pendaftaran Calon Aplikasi Pendaftaran PT3

- Aplikasi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3):

https://pt3.moe.gov.my

Syarat – syarat Pendaftaran Calon Sekolah Kerajaan

Semua murid sekolah kerajaan / sekolah

bantuan kerajaan / Sekolah Agama Bantuan

Kerajaan (SABK) / sekolah di bawah agensi

kerajaan / Sekolah Menengah Agama Negeri

(SMAN) / Sekolah Menengah Agama Rakyat

(SMAR) dan Sekolah Menengah Pendidikan

Khas dan

Murid berada di tingkatan 3. Calon Swasta

Semua murid sekolah swasta yang berdaftar

dengan Kementerian Pendidikan Malaysia

(KPM) atau sekolah swasta yang tidak

berdaftar dengan KPM tetapi mengikuti

kurikulum kebangsaan hendaklah

melaksanakan pentaksiran pusat di peringkat

menengah rendah dan

Murid berada di tingkatan 3.

Yuran menduduki ujian ditetapkan RM 65.00.

Calon Persendirian

Tidak berada dalam sistem persekolahan dan

Berumur 14 tahun ke atas pada 1 Januari

tahun pendaftaran.

Yuran menduduki ujian ditetapkan RM 65.00.

Mendaftar melalui JPN.

Menduduki ujian bertulis di sekolah yang

ditetapkan oleh JPN.

Menduduki Ujian Bertulis PT3 sahaja.

Aplikasi Pengurusan Data Murid (APDM) Pastikan data APDM tepat dengan dokumen

rasmi calon.

Pengemaskinian APDM perlu dilaksanakan

sekiranya maklumat calon dalam Aplikasi PT3

tidak tepat.

Penggunaan gantian ‘B’ atau ‘Bt’ untuk Bin dan

Binti tidak dibenarkan.

Pembetulan Maklumat Calon (PMC) bagi calon

PT3 dilaksanakan di peringkat sekolah.

Tersalah Daftar SuP perlu hapuskan maklumat calon pada

Aplikasi PT3.

Kemaskini maklumat calon di APDM.

Daftar semula calon di Aplikasi PT3.

Pendaftaran Mata Pelajaran PT3 Merujuk kepada kelompok / pakej yang

ditawarkan sebagaimana yang dinyatakan

dalam Panduan Pengurusan dan Pentadbiran

PT3.

Calon Persendirian PT3 – ujian bertulis sahaja.

Gugur Mata Pelajaran PT3 Daftar MP mengikut kelompok / pakej yang

ditawarkan sebagaimana yang dinyatakan

dalam Panduan Pengurusan dan Pentadbiran

PT3.

Jika Calon KBD / KBT berpindah ke sekolah

harian, maka perlu gugur MP KBD / KBT dan

didaftarkan semula MP mengikut kelompok /

pakej MP di sekolah harian.

Kenyataan Kemasukan Peperiksaan (KKP) SuP hendaklah menyemak maklumat KKP.

PENGURUSAN PENDAFTARAN CALON PT3 8

Pendaftaran Bagi Calon Bawah Kohort Umur

Pengurusan Pendaftaran Calon Bawah Kohort Umur

Tidak dibenarkan mendaftar melalui Aplikasi

Pendaftaran.

Jika ADA PENGESAHAN daripada Pengarah

JPN:

- Permohonan pendaftaran yang lengkap

perlu dihantar kepada LP (U.P: KPP

UPMPD, SPMPT) untuk didaftarkan

secara manual.

- Pengecualian hanya diberikan kepada

calon kelas peralihan untuk PT3.

Sediakan permohonan rasmi untuk pendaftaran secara manual kepada LP

Tidak Sah

Ada / Tiada dokumen kebenaran KPM

Ada

Tiada proses pendaftaran

Pihak sekolah kenal pasti calon bawah kohort umur berdasarkan dokumen pengenalan diri murid

Semak dokumen kebenaran kemasukan ke sekolah oleh KPM

TAMAT

Sah

Tiada

Sah / Tidak Sah oleh Pengarah JPN

Mohon pengesahan Pengarah Pendidikan JPN

Carta Alir Pengurusan Pendaftaran Calon Bawah Kohort Umur

MULA

Tindakan Lembaga Peperiksaan (LP)

Menyediakan surat siaran, Panduan

Pengurusan dan Pentadbiran PT3, Jadual

Waktu PT3 dan Jadual Kerja Ujian Lisan:

Bertutur, Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur

dan Ujian Tilawah dan Hafazan.

Memuat naik Panduan Pengurusan dan

Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan

Jadual Kerja Ujian Lisan: Bertutur, Ujian

Komunikasi: Berisyarat / Bertutur dan Ujian

Tilawah dan Hafazan di portal LP.

Menyediakan dan memuat naik instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran ke Aplikasi

PT3. (https://pt3.moe.gov.my).

Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

pegawai LP untuk melaksanakan penjaminan

kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

oleh LP.

Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

Menerima dan mengedarkan surat siaran

kepada PPD bagi memuat turun Panduan

Pengurusan dan Pentadbiran PT3, Jadual

Waktu PT3 dan Jadual Kerja Ujian Lisan:

Bertutur, Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur

dan Ujian Tilawah dan Hafazan di portal LP.

Memastikan sekolah memuat turun instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran ujian

melalui Aplikasi PT3.

Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

pegawai Sektor/ Unit Penilaian dan Peperiksaan

JPN dan PPD untuk melaksanakan penjaminan

kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

oleh LP.

Kes Khas : Calon di bawah Kementerian Dalam

Negeri (KDN) dan Calon Bawah Kementerian

Pembangunan Wanita, Keluarga Dan

Masyarakat (KPWKM)

- Menyerahkan jadual ujian lisan kepada calon.

- Menguruskan instrumen pentaksiran calon.

- Melantik personel pentaksiran untuk

melaksanakan ujian.

- Menghantar skor calon ke LP.

- Mengeluarkan Pernyataan Keputusan PT3.

- Mengurus dan mengendalikan kes salah laku

PT3.

Kes Khas : Calon Persendirian yang menduduki

Ujian Lisan: Bertutur Bahasa Inggeris.

- Melantik Personel Pentaksiran untuk

melaksanakan Ujian Lisan: Bertutur Bahasa

Inggeris.

- Memaklumkan calon persendirian untuk

melaksanakan Ujian Lisan: Bertutur di pusat

pentaksiran yang ditetapkan oleh JPN

- Menghantar skor Ujian Lisan: Bertutur calon ke

LP.

- Mengeluarkan Pernyataan Keputusan PT3.

Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

Menerima dan mengedarkan surat siaran

kepada sekolah bagi memuat turun Panduan

Pengurusan dan Pentadbiran PT3, Jadual

Waktu PT3 dan Jadual Kerja Ujian Lisan:

Bertutur, Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur

dan Ujian Tilawah dan Hafazan di portal LP.

Memastikan sekolah memuat turun instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran melalui

Aplikasi PT3.

Pentadbiran Ujian Lisan: Bertutur, Ujian Tilawah dan Hafazan dan

Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur (CBK Kurang Upaya Pendengaran).

Pegawai UPP menerima pelantikan sebagai

pegawai pemantau untuk melaksanakan

penjaminan kualiti bagi memastikan ujian

ditadbir mengikut tempoh dan prosedur yang

ditetapkan oleh LP.

Kes Khas : Calon Persendirian yang menduduki

Ujian Lisan: Bertutur Bahasa Inggeris.

- Menerima senarai calon persendirian dan

memaklumkan pelaksanaan Ujian Lisan:

Bertutur PT3 di pusat pentaksiran yang

ditetapkan oleh JPN.

- Menyerahkan skor Ujian Lisan: Bertutur

kepada JPN

Mengurus dan mengendalikan kes salah laku

PT3.

Tindakan Pengetua

Menerima surat siaran bagi memuat turun

Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PT3,

Jadual Waktu PT3 dan Jadual Kerja Ujian

Lisan: Bertutur, Ujian Komunikasi: Berisyarat /

Bertutur dan Ujian Tilawah dan Hafazan.

Melantik personel yang terlibat dalam

pentadbiran dan pentaksiran ujian mengikut

dokumen Panduan Perlantikan Pentaksir PT3

terkini.

Memastikan KPMP menyediakan jadual kerja di

peringkat sekolah.

Memberi taklimat penjaminan kualiti dan

Panduan Pengurusan Keselamatan kepada

semua personel pentadbiran dan pentaksiran.

Memastikan GKMP melaksanakan aktiviti

penjaminan kualiti (Pementoran).

Memastikan PKP dan SuP memuat turun

instrumen pentaksiran dan panduan penskoran

dari Aplikasi PT3.

Melaksanakan verifikasi instrumen pentaksiran

dan panduan penskoran bagi memastikan

cetakan sepadan dengan paparan pada skrin

komputer dengan menggunakan Borang PT3/VI

serta mengesahkan instrumen pentaksiran.

Menyerahkan instrumen pentaksiran kepada

Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/

Penyelaras Pendidikan Khas untuk modifikasi

braille / moderasi.

Melantik guru pendidikan khas yang mempunyai

kemahiran untuk membuat modifikasi braille/

moderasi instrumen pentaksiran.

Menerima dan menyimpan instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran mengikut

panduan pengurusan keselamatan sebelum

diserahkan kepada KPMP dan GMP.

Memastikan personel pentaksiran mentadbir

ujian mengikut jadual sidang dan prosedur yang

ditetapkan oleh LP.

Melapor secara bertulis kepada JPN / PPD

untuk pengurusan kes-kes khas bagi ;

- calon mewakili negara / negeri / sakit

berpanjangan yang berada di hospital

semasa pelaksanaan ujian.

- mentadbir ujian selepas calon hadir semula

ke sekolah sebelum atau pada 31 Oktober.

- perlu disertakan surat pelepasan / kelulusan

daripada KPM.

Kelulusan kes-kes khas tertakluk kepada budi

bicara pengetua sekolah. Contoh kes-kes khas

adalah seperti:

- Sakit (mempunyai sijil sakit dari doktor).

- Kematian (Waris terdekat dan mempunyai

Sijil Kematian).

- Kemalangan (Surat rawatan doktor).

- Histeria.

Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

memastikan pelaksanaan ujian ditadbir

mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh

sekolah dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

Tindakan Penolong Kanan Pentadbiran (PKP) Mengurus dan menyelaras pengoperasian PT3

di peringkat sekolah.

Merancang dan memastikan KPMP

menyediakan jadual kerja dan jadual sidang

peringkat sekolah bagi calon biasa dan (CBK)

berpandukan jadual kerja yang disediakan oleh

LP.

Mengurus pelaksanaan ujian mengikut jadual

kerja yang ditetapkan oleh sekolah dan dalam

tempoh yang ditetapkan oleh LP.

Memastikan KPMP menyerahkan jadual kerja

peringkat sekolah kepada personel pentadbiran

dan pentaksiran.

Memastikan SuP memuat turun instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran dari

Aplikasi PT3.

Menyerahkan instrumen pentaksiran yang telah

disahkan oleh Pengetua kepada Guru /

Penyelaras CBK untuk modifikasi braille /

moderasi.

Memantau proses modifikasi braille / moderasi

instrumen pentaksiran.

Menyerahkan instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran kepada KPMP.

Menerima borang penskoran daripada pentaksir

selepas ujian tamat.

Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

memastikan pelaksanaan ujian ditadbir

mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh

sekolah dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

Tindakan Setiausaha PT3 (SuP)

Memuat turun instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran menggunakan komputer

khas di premis sekolah serta menyimpannya

dalam media storan dengan pengawasan PKP.

Menyerahkan master copy instrumen

pentaksiran dalam bentuk soft copy dan hard

copy kepada Pengetua bagi tujuan verifikasi

instrumen secara teknikal menggunakan Borang

PT3/VI.

Menyerahkan instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran kepada pengetua

bersama-sama PKP untuk penyimpanan

mengikut garis panduan LP dan panduan

pengurusan keselamatan.

Memastikan maklumat pada mesin fotostat dan

mesin risograf dilupuskan dengan serta merta

selepas percetakan instrumen pentaksiran.

Melapor kepada Pengetua dan menguruskan

kes-kes khas bagi ;

- calon mewakili negara / negeri / sakit

berpanjangan yang berada di hospital

semasa pelaksanaan ujian.

- Menyelaras pelaksanaan ujian selepas calon

hadir semula ke sekolah sebelum atau pada

31 Oktober.

Tindakan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

Menyediakan jadual kerja dan jadual sidang

peringkat sekolah.

Memberi taklimat kepada calon berkaitan

pelaksanaan ujian.

Menerima instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran daripada PKP dan menyerahkan

kepada semua GMP pada hari Mesyuarat

Penyelarasan Ujian peringkat sekolah.

Memastikan semua GMP mematuhi jadual kerja

dan jadual sidang di peringkat sekolah dan LP.

Tindakan Guru Tingkatan

Memaklum dan mengedar Jadual Waktu PT3

dan jadual sidang kepada calon .

Memaklumkan kepada SuP sekiranya ada

calon pindah masuk atau pindah keluar.

Melaporkan kes-kes khas kepada SuP .

Menyerahkan Pernyataan Keputusan PT3

kepada calon.

Tindakan Guru Mata Pelajaran / Pentaksir

Mata Pelajaran

Menjalankan pentaksiran mengikut jadual kerja

dan jadual sidang peringkat sekolah

berpandukan jadual kerja peringkat LP.

Menerima instrumen pentaksiran pada hari

Mesyuarat Penyelarasan Ujian peringkat

sekolah.

Melaksanakan pentaksiran sekali sahaja untuk

setiap calon.

Melaksanakan pentaksiran oleh dua orang

pentaksir: Pentaksir 1 dan Pentaksir 2.

Pentaksir 1 dan Pentaksir 2 perlu menyelaras

dan memuktamadkan skor akhir calon.

Menilai calon dengan melengkapkan borang

penskoran yang disediakan.

Menandatangani borang skor.

Mengumpul semula instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran setiap kali tamat waktu

pentaksiran dan menyimpan mengikut panduan

pengurusan keselamatan,

Pelaksanaan Ujian Lisan: Bertutur Bahasa Melayu Mentaksir Ujian Lisan: Bertutur Bahasa

Melayu - Pentaksiran dijalankan dalam bentuk

kumpulan yang melibatkan 4 hingga 5 orang

calon.

- PMP menetapkan kumpulan calon bagi

setiap sesi sebelum bermulanya pentaksiran.

- Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang

pentaksir iaitu Pentaksir 1 dan Pentaksir 2.

- Pentaksir 1 ialah guru mata pelajaran

Bahasa Melayu yang mengajar calon.

- Pentaksir 2 dilantik dalam kalangan guru

mata pelajaran Bahasa Melayu.

- Pentaksir memberi tugasan (tema atau tajuk

perbincangan) kepada setiap kumpulan. Ahli

kumpulan diberikan masa selama 10 minit

untuk berbincang sebagai persiapan sebelum

pentaksiran dilaksanakan.

- Kedua-dua pentaksir menilai calon dengan

melengkapkan borang penskoran yang

disediakan.

- Kedua-dua pentaksir memberi skor kepada

calon secara individu.

- Kedua-dua pentaksir perlu menyelaras dan

memuktamadkan skor akhir calon.

Catatan:

* Sekiranya perbezaan skor yang diberikan

oleh Pentaksir 1 dan 2 ≤ 5, skor akhir

hendaklah berdasarkan skor purata.

* Sekiranya perbezaan skor yang diberi ≥ 5,

Pentaksir 1 dan 2 perlu berbincang untuk

memberikan skor akhir yang dipersetujui.

- Pentaksiran dijalankan dalam tempoh 10

hingga 12 minit.

Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian

* Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu bersesuaian

Calon berkomunikasi sesama mereka berdasarkan

tema, bahan atau tajuk yang disediakan.

PENTAKSIR 1

- Berperanan sebagai perantara / pendorong

perbincangan dan memberi skor kepada calon.

PENTAKSIR 2

- Berperanan hanya sebagai pemberi skor kepada

calon.

CALON 2

CALON 4

CALON 1

CALON 3

PENTAKSIR 1 PENTAKSIR 2

Pelaksanaan Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur Bahasa Melayu

Mentaksir Ujian Komunikasi: Berisyarat /

Bertutur Bahasa Melayu

- Pentaksiran boleh dijalankan dalam bentuk

kumpulan yang melibatkan 2 orang calon

atau secara individu.

- PMP menetapkan kumpulan calon bagi

setiap sesi sebelum bermulanya pentaksiran.

- Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang

pentaksir iaitu Pentaksir 1 dan Pentaksir 2.

- Pentaksir 1 ialah guru mata pelajaran

Bahasa Melayu yang mengajar calon.

- Pentaksir 2 dilantik dalam kalangan guru

mata pelajaran Bahasa Melayu.

- Kedua-dua pentaksir menilai calon dengan

melengkapkan borang penskoran yang

disediakan.

- Kedua-dua pentaksir memberi skor kepada

calon secara individu.

- Pentaksir memberi tugasan (tema atau tajuk

perbincangan) kepada setiap kumpulan. Ahli

kumpulan diberikan masa selama 10 minit

untuk berbincang sebagai persiapan

sebelum pentaksiran dilaksanakan.

- Pentaksiran dijalankan dalam tempoh 10

hingga 15 minit.

- Kedua-dua pentaksir perlu menyelaras dan

memuktamadkan skor akhir calon.

Catatan:

* Sekiranya perbezaan skor yang diberikan

oleh Pentaksir 1 dan 2 ≤ 5, skor akhir

hendaklah berdasarkan skor purata.

* Sekiranya perbezaan skor yang diberi ≥ 5,

Pentaksir 1 dan 2 perlu berbincang untuk

memberikan skor akhir yang dipersetujui.

Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian

* Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu

bersesuaian

Calon berkomunikasi sesama mereka

berdasarkan tema, bahan atau tajuk yang

disediakan.

PENTAKSIR 1

- Berperanan sebagai perantara / pendorong

perbincangan dan memberi skor kepada calon.

PENTAKSIR 2

- Berperanan hanya sebagai pemberi skor

kepada calon.

CALON 1 CALON 2

PENTAKSIR 1

PENTAKSIR 2

Pelaksanaan Ujian Lisan: Bertutur Bahasa Inggeris dan Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur Bahasa Inggeris

Mentaksir Ujian Lisan: Bertutur Bahasa

Inggeris

- Calon ditaksir secara berpasangan.

- Pasangan calon ditentukan secara rawak

oleh PMP.

- Jika bilangan calon adalah ganjil, calon yang

telah ditaksir boleh dipilih menjadi pasangan

kepada calon yang akan ditaksir. Calon yang

terpilih itu tidak akan diberi skor lagi.

- Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang

pentaksir iaitu Pentaksir 1 (Interlocutor) dan

Pentaksir 2 (Assessor).

- Pentaksir 1 (Interlocutor) ialah guru mata

pelajaran Bahasa Inggeris yang mengajar

calon.

- Pentaksir 2 (Assessor) dilantik dalam

kalangan guru mata pelajaran Bahasa

Inggeris.

- Kedua-dua pentaksir menilai calon dengan

melengkapkan borang penskoran yang

disediakan.

- Kedua-dua pentaksir memberi skor kepada

calon secara individu.

- Terdapat tiga bahagian dalam ujian lisan

bertutur Bahasa Inggeris:

Bahagian 1 : Interview

Bahagian 2 : Individual prompt-card story

(Story telling)

Bahagian 3 : Discussion task

- Calon hanya ditaksir dan diberi skor pada

Bahagian 2 dan Bahagian 3 sahaja.

- Calon tidak dibenarkan untuk membawa

sebarang alat tulis dan membuat sebarang

catatan semasa ujian berlangsung.

- Calon bersedia di dalam bilik darjah /

kuarantin dan menunggu giliran untuk

ditaksir.

- Pentaksiran kepada setiap calon dijalankan

dalam tempoh 11 minit.

Mentaksir Ujian Komunikasi: Berisyarat /

Bertutur Bahasa Inggeris

- Pentadbiran pentaksiran Ujian Komunikasi:

Berisyarat / Bertutur Bahasa Inggeris adalah

sama seperti Ujian Lisan: Bertutur Bahasa

Inggeris.

- Bezanya adalah pada tempoh masa

pentaksiran kerana calon ini ditaksir dalam

tempoh masa 15 minit.

Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian

* Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu bersesuaian

PENTAKSIR 1 (INTERLOCUTOR)

- Berperanan sebagai perantara / pendorong

perbincangan dan pemberi skor kepada calon.

- Boleh memberi bantuan dorongan

(back-up prompts) sekiranya calon mengambil

masa yang lama / buntu untuk mula menjawab.

- Peruntukan skor maksima ialah lima (5).

PENTAKSIR 2 (ASSESSOR)

- Berperanan hanya sebagai pemberi skor

kepada calon.

- Peruntukan skor maksima ialah 15.

Catatan: Sekiranya hanya terdapat seorang GMP / PMP di sekolah, Pentaksir 2 boleh dilantik di kalangan PKw.

INTERLOCUTOR

ASSESSOR

Pelaksanaan Ujian Lisan Bertutur: Al-Lughah al-’Arabiah Al-Mu’asirah.

Mentaksir Ujian Lisan: Bertutur Al-Lughah

al-‘Arabiah Al-Mu’asirah (LAM)

- Calon ditaksir secara secara individu.

- Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang

pentaksir: Pentaksir 1 dan Pentaksir 2.

- Pentaksir 1 ialah guru mata pelajaran LAM

yang mengajar calon.

- Pentaksir 2 dilantik dalam kalangan guru

mata pelajaran LAM.

- Kedua-dua pentaksir menilai calon dengan

melengkapkan borang penskoran yang

disediakan.

- Calon ditaksir melalui dua bahagian:

Bahagian A : Bacaan kuat

Bahagian B : Interaksi Bertutur

- Calon berkomunikasi berdasarkan tema,

bahan atau tajuk yang disediakan.

- Calon tidak dibenarkan untuk membawa

sebarang alat tulis dan membuat sebarang

catatan semasa ujian berlangsung.

- Calon bersedia di dalam bilik darjah/

kuarantin dan menunggu giliran untuk

ditaksir.

- Pentaksiran kepada setiap calon dijalankan

dalam tempoh 11 hingga 30 minit.

- Kedua-dua pentaksir perlu menyelaras dan

memuktamadkan skor akhir calon.

Catatan:

* Sekiranya perbezaan skor yang diberikan

oleh Pentaksir 1 dan 2 ≤ 5, skor akhir

hendaklah berdasarkan skor purata.

* Sekiranya perbezaan skor yang diberi ≥ 5,

Pentaksir 1 dan 2 perlu berbincang untuk

memberikan skor akhir yang dipersetujui.

Susun atur calon di luar bilik ujian

Pentaksir pertama menyerahkan bahan bacaan

kepada calon di luar bilik pentaksiran Ujian Lisan

Bertutur: Al-Lughah al-’Arabiah Al-Mu’asirah.

Calon membaca secara senyap.

Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian

* Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu

bersesuaian

PENTAKSIR 1

- Berperanan sebagai perantara / pendorong

perbincangan dan pemberi skor kepada calon.

- Boleh memberi bantuan dorongan sekiranya

calon mengambil masa yang lama / buntu untuk

mula menjawab.

PENTAKSIR 2

- Hanya berperanan sebagai pemberi skor

kepada calon.

CALON

CALON

PENTAKSIR 2 PENTAKSIR 1

Pelaksanaan Ujian Tilawah dan Hafazan

Mentaksir Ujian Tilawah dan Hafazan - Calon ditaksir secara secara individu.

- Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang

pentaksir: Pentaksir 1 dan Pentaksir 2.

- Pentaksir 1 ialah guru mata pelajaran

Maharat al-Quran atau Hifz al-Quran yang

mengajar di tingkatan 3.

- Pentaksir 2 boleh dilantik dalam kalangan

guru mata pelajaran Maharat al-Quran atau

Hifz al-Quran di sekolah.

- Calon ditaksir melalui tiga bahagian dalam

Ujian Tilawah:

a. Fasahah

b. Kelancaran

c. Tajwid

- Calon ditaksir melalui dua bahagian dalam

Ujian Hafazan:

Bahagian A : Hifz al-Quran

Bahagian B : Fiqh al-Ayat

- Kedua-dua pentaksir menilai calon dengan

melengkapkan borang penskoran yang

disediakan.

- Kedua-dua pentaksir perlu menyelaras dan

memuktamadkan skor akhir calon.

Catatan:

* Sekiranya perbezaan skor yang diberikan

oleh Pentaksir 1 dan 2 ≤ 5, skor akhir

hendaklah berdasarkan skor purata.

* Sekiranya perbezaan skor yang diberi ≥ 5,

Pentaksir 1 dan 2 perlu berbincang untuk

memberikan skor akhir yang dipersetujui.

- Calon tidak dibenarkan untuk membawa

sebarang alat tulis dan membuat sebarang

catatan semasa ujian berlangsung.

- Calon bersedia di dalam bilik darjah /

kuarantin dan menunggu giliran untuk

ditaksir.

- Calon melaksanakan ujian tilawah 15 minit

diikuti ujian hafazan 30 minit dalam

satu sesi.

Aliran pergerakan calon

Catatan : Calon diberi rehat selama 5 – 10 minit selepas

Ujian Tilawah di bilik persedian sementara menunggu untuk

menduduki Ujian Hafazan.

Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian

* Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu

bersesuaian

Tempoh pentaksiran :

- Tilawah - 15 minit

- Hafazan dan Fiqh al-Ayat - 30 minit

Calon diberi rehat selama 5 – 10 minit sebelum

menduduki Ujian Hafazan.

PENTAKSIR 1

- Berperanan sebagai fatih / pendorong

perbincangan dan pemberi skor kepada calon.

- Boleh memberi bantuan dorongan sekiranya

calon mengambil masa yang lama / buntu untuk

mula menjawab.

PENTAKSIR 2

- Hanya berperanan sebagai pemberi skor

kepada calon.

CALON

PENTAKSIR 2 PENTAKSIR 1

BILIK DARJAH / BILIK KUARANTIN

BILIK UJIAN HAFAZAN

BILIK UJIAN TILAWAH

BILIK PERSEDIAAN

Tindakan Lembaga Peperiksaan (LP)

Menyediakan surat siaran, Panduan Pengurusan

dan Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan

Jadual Kerja Ujian Lisan: Mendengar / Ujian

Komunikasi: Melihat / Mendengar

Memuat naik instrumen pentaksiran, Panduan

Pengurusan dan Pentadbiran PT3, Jadual Waktu

PT3 dan Jadual Kerja Ujian Lisan: Mendengar /

Ujian Komunikasi: Melihat / Mendengar di portal

LP.

Menyediakan dan menyerahkan bahan audio /

video berisyarat Ujian Lisan: Mendengar / Ujian

Komunikasi: Melihat / Mendengar kepada JPN.

Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

pegawai LP untuk melaksanakan penjaminan

kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

oleh LP.

Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

Menerima dan mengedarkan surat siaran kepada

PPD bagi memuat turun Panduan Pengurusan

dan Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan

Jadual Kerja Ujian Lisan: Mendengar / Ujian

Komunikasi: Melihat / Mendengar di portal LP.

Menerima bahan audio / video berisyarat untuk

diserahkan kepada sekolah.

Memastikan sekolah memuat turun instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran melalui

Aplikasi PT3.

Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

pegawai Sektor / Unit Penilaian dan Peperiksaan

JPN dan PPD untuk melaksanakan penjaminan

kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

oleh LP.

Kes Khas : Calon di bawah Kementerian Dalam

Negeri (KDN) Dan Calon Bawah Kementerian

Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

(KPWKM) dan Calon Sekolah Dalam Hospital

(SDH)

- Menyerahkan jadual ujian kepada calon.

- Menguruskan bahan audio / video berisyarat

dan instrumen pentaksiran.

- Melantik personel pentaksiran untuk

penskoran skrip jawapan calon.

- Menghantar skor calon ke LP.

- Mengeluarkan Pernyataan Keputusan PT3.

Kes Khas : Calon Persendirian yang menduduki

Ujian Lisan: Mendengar Bahasa Inggeris.

- Melantik Personel Pentaksiran untuk

menskor skrip jawapan calon (SJC).

- Memaklumkan calon persendirian untuk

melaksanakan Ujian Lisan: Mendengar

Bahasa Inggeris di pusat pentaksiran yang

ditetapkan oleh JPN

- Mengurus SJC persendirian dan

menyerahkan kepada Personel Pentaksir

untuk penskoran.

- Menghantar skor calon ke LP.

- Mengeluarkan Pernyataan Keputusan PT3.

Mengurus dan mengendalikan kes salah laku

PT3.

Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

Menerima dan mengedarkan surat siaran kepada

sekolah bagi memuat turun instrumen

pentaksiran, Panduan Pengurusan dan

Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan Jadual

Kerja Ujian Lisan: Mendengar / Ujian Komunikasi:

Melihat / Mendengar di portal LP.

Memastikan sekolah menerima bahan audio /

video berisyarat dan memuat turun instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran.

Pentadbiran Ujian Lisan: Mendengar dan

Ujian Komunikasi: Melihat / Mendengar (CBK Kurang Upaya Pendengaran)

Pegawai UPP menerima pelantikan sebagai

pegawai pemantau untuk melaksanakan

penjaminan kualiti bagi memastikan ujian ditadbir

mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

oleh LP.

Kes Khas : Calon Persendirian yang menduduki

Ujian Lisan: Mendengar Bahasa Inggeris.

- Menerima senarai calon persendirian dan

memaklumkan pelaksanaan Ujian Lisan:

mendengar Bahasa Inggeris PT3 di pusat

pentaksiran yang ditetapkan oleh JPN.

- Menyerahkan skrip jawapan calon kepada JPN

Mengurus dan mengendalikan kes salah laku

PT3.

Tindakan Pengetua

Menerima surat siaran bagi memuat turun

instrumen pentaksiran, Panduan Pengurusan dan

Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan Jadual

Kerja Ujian Lisan: Mendengar / Ujian Komunikasi:

Melihat / Mendengar

Melantik personel yang terlibat dalam pentadbiran

dan pentaksiran mengikut dokumen Panduan

Perlantikan Pentaksir PT3 yang terkini.

Memastikan KPMP menyediakan jadual kerja di

peringkat sekolah.

Memberi taklimat penjaminan kualiti dan

Panduan Pengurusan Keselamatan kepada

semua personel pentadbiran dan pentaksiran.

Menerima bahan audio / video berisyarat daripada

JPN dan memastikan PKP dan SuP memuat

turun instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran.

Melaksanakan uji lari bahan audio / video

berisyarat dan melaksanakan verifikasi instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran bagi

memastikan cetakan sepadan dengan paparan

pada skrin komputer dengan menggunakan

Borang PT3/VI serta mengesahkan instrumen

pentaksiran.

Menyerahkan instrumen pentaksiran kepada Guru

Penolong Kanan Pendidikan Khas / Penyelaras

Pendidikan Khas untuk modifikasi braille/

moderasi.

Melantik guru pendidikan khas yang mempunyai

kemahiran untuk membuat modifikasi braille/

moderasi instrumen pentaksiran.

Memastikan bahan audio / video berisyarat di

dalam dewan / bilik pentaksiran lulus ujian

teknikal.

Menyimpan bahan audio / video berisyarat,

instrumen pentaksiran dan panduan penskoran

mengikut Panduan Pengurusan Keselamatan

sebelum diserahkan kepada KPMP dan GMP.

Memastikan personel pentaksiran mentadbir ujian

lisan / ujian komunikasi mengikut jadual sidang

dan prosedur yang ditetapkan oleh LP.

Memastikan SuP memuat turun panduan

penskoran melalui Aplikasi PT3 selepas ujian

dilaksanakan di alamat berikut:

(https://pt3.moe.gov.my)

Melapor secara bertulis kepada JPN/PPD untuk

pengurusan kes-kes khas bagi;

- calon mewakili negara / negeri / sakit

berpanjangan yang berada di hospital

semasa pelaksanaan ujian.

- mentadbir ujian selepas calon hadir semula

ke sekolah sebelum atau pada 31 Oktober.

- Perlu sertakan surat pelepasan / kelulusan

dari KPM.

Kelulusan kes-kes khas tertakluk kepada budi

bicara pengetua sekolah. Contoh kes-kes khas

adalah seperti:

- Sakit (mempunyai sijil sakit dari doktor).

- Kematian (Waris terdekat dan mempunyai

Sijil Kematian).

- Kemalangan (Surat rawatan doktor).

- Histeria.

Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

memastikan pelaksanaan ujian ditadbir mengikut

jadual kerja yang ditetapkan oleh sekolah dalam

tempoh yang ditetapkan oleh LP.

Memastikan GKMP melaksanakan aktiviti

penjaminan kualiti (Pementoran).

Memberi kebenaran kepada personel pentaksiran

untuk membawa keluar skrip jawapan calon

mengikut nisbah yang ditetapkan ke Mesyuarat

Penyelarasan Penskoran Peringkat Kebangsaan,

Negeri dan Daerah bagi tujuan moderasi

penskoran SJC dengan melengkapkan Borang

Kebenaran Serah Terima Skrip Jawapan Calon

(SJC) PT3.

Tindakan Penolong Kanan Pentadbiran (PKP) Mengurus dan menyelaras pengoperasian PT3 di

peringkat sekolah.

Merancang dan memastikan KPMP menyediakan

Jadual Kerja Ujian Lisan: Mendengar / Ujian

Komunikasi: Melihat / Mendengar dan jadual

sidang peringkat sekolah berpandukan jadual

kerja yang disediakan oleh LP.

Mengurus pelaksanaan ujian mengikut jadual

kerja dan jadual sidang yang ditetapkan oleh

sekolah dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

Memastikan KPMP menyerahkan jadual kerja

peringkat sekolah kepada personel pentadbiran

dan pentaksiran.

Memastikan SuP memuat turun panduan

penskoran dari Aplikasi PT3.

Mengawas dan memastikan bahan audio / video

berisyarat, instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran telah diperbanyak mengikut keperluan

dan disimpan mengikut Panduan Pengurusan

Keselamatan.

Melaksanakan semakan secara rawak pada

cetakan instrumen pentaksiran yang telah

diperbanyak.

Memastikan bahan audio / video berisyarat di

dalam dewan / bilik pentaksiran lulus ujian

teknikal.

Memastikan bilik / dewan siap sedia.

Menyerahkan bahan audio / video berisyarat dan

instrumen pentaksiran kepada KPP 30 minit

sebelum ujian bermula.

Menerima dan menyimpan skrip jawapan calon

daripada KPP.

Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

memastikan pelaksanaan ujian ditadbir mengikut

jadual kerja yang ditetapkan oleh sekolah dalam

tempoh yang ditetapkan oleh LP.

Tindakan Setiausaha PT3 (SuP)

Memuat turun instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran menggunakan komputer khas

di premis sekolah serta menyimpannya dalam

media storan dengan pengawasan PKP.

Menyerahkan master copy instrumen pentaksiran

dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada

Pengetua bagi tujuan verifikasi instrumen secara

teknikal menggunakan Borang PT3/VI.

Melaksanakan uji lari terhadap bahan audio /

video berisyarat di dalam dewan / bilik

pentaksiran di bawah pengawasan PKP.

Memperbanyakkan bahan audio / video berisyarat

mengikut keperluan dengan pengawasan PKP.

Memastikan maklumat pada mesin fotostat dan

mesin risograf dilupuskan dengan serta merta

selepas percetakan instrumen pentaksiran.

Menyediakan bilik / dewan pentaksiran.

Menyediakan dokumen kehadiran calon, serah

dan terima bahan audio / video berisyarat dan

instrumen pentaksiran, jadual kehadiran calon

dan pelan tempat duduk untuk diserahkan

kepada KPP.

Melapor kepada Pengetua dan menguruskan

kes-kes khas bagi;

- calon mewakili negara / negeri / sakit

berpanjangan yang berada di hospital semasa

pelaksanaan ujian.

Menyelaras pelaksanaan ujian selepas murid hadir

semula ke sekolah sebelum atau pada

31 Oktober.

Tindakan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

Menyediakan Jadual Kerja Ujian Lisan:

Mendengar / Ujian Komunikasi: Melihat/

Mendengar dan jadual sidang peringkat sekolah.

Catatan:

CBK (Calon Kurang Upaya Pelbagai) diberikan

tambahan masa 30% dari waktu yang

diperuntukkan bagi calon biasa.

Memastikan semua GMP mematuhi Jadual Kerja

Ujian Lisan: Mendengar / Ujian Komunikasi:

Melihat / Mendengar dan Jadual Sidang peringkat

sekolah dan LP.

Tindakan Guru Tingkatan

Memaklum dan mengedar jadual waktu dan

jadual sidang kepada calon .

Memaklumkan kepada SuP sekiranya ada calon

pindah masuk atau pindah keluar.

Melaporkan kes-kes khas kepada SuP .

Menyerahkan Pernyataan Keputusan PT3 kepada

calon.

Tindakan Ketua Pengawas Pentaksiran (KPP)

Mentadbir ujian mengikut jadual waktu dan jadual

sidang dengan mematuhi prosedur yang telah

ditetapkan oleh LP berdasarkan Panduan

Pengurusan Pusat Peperiksaan terkini.

Menerima instrumen pentaksiran 30 minit

sebelum bermulanya ujian daripada PKP.

Membaca arahan dan larangan kepada calon

sebelum memulakan ujian (di dalam dewan / bilik

pentaksiran).

Pentadbiran ujian ditadbir menggunakan bahan

audio / video berisyarat dengan salah satu cara

berikut :

- Dewan sekolah secara serentak.

- Kelas secara serentak.

- Kelas mengikut jadual sidang.

Pentaksiran dilaksanakan sekali sahaja. Tempoh

pelaksanaan ialah selama 30 minit.

Bagi Ujian Komunikasi: Melihat / Mendengar,

peruntukan masa adalah 30% atau 10 minit

tambahan;

Catatan :

- Rakaman video berisyarat bagi Ujian

Komunikasi: Melihat / Mendengar telah

mengambil kira tambahan masa yang

diberikan dalam durasi 40 minit.

- Mulai tahun 2019, Ujian Komunikasi: Melihat /

Mendengar mengandungi paparan kertas

peperiksaan dalam video berisyarat yang

disediakan bagi kedua-dua mata pelajaran.

Menyerahkan skrip jawapan calon dan lebihan

instrumen pentaksiran kepada PKP selepas

tamat ujian.

Tindakan Pengawas Pentaksiran (PP)

Merekod kehadiran calon semasa mentadbir

ujian.

Mentadbir ujian mengikut jadual waktu yang

ditetapkan oleh LP.

Mengedarkan instrumen pentaksiran 10 minit

sebelum bermulanya Ujian Lisan: Mendengar.

Mengedarkan instrumen pentaksiran 15 minit

sebelum ujian bermula bagi Ujian Komunikasi :

Melihat / Mendengar.

Mengedarkan instrumen pentaksiran dan calon

dibenarkan membaca instrumen pentaksiran

secara senyap dalam tempoh 5 minit.

Menyerahkan skrip jawapan calon dan lebihan

instrumen pentaksiran kepada KPP selepas

tamat ujian.

Tindakan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)

Memperbanyak instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran dengan arahan dan

pengawasan PKP.

Melupuskan maklumat pada mesin fotostat dan

mesin risograf dengan serta merta selepas

percetakan instrumen pentaksiran dengan

pengawasan PKP / SuP.

Susun atur calon Ujian Lisan: Mendengar di dalam bilik pentaksiran

Pelaksanaan Ujian Lisan: Mendengar

Susun atur calon Ujian Lisan: Mendengar di dalam dewan pentaksiran

Ketua Pentaksir memainkan bahan audio menggunakan komputer riba / medium yang bersesuaian Seorang PP bagi setiap 30 calon

PEMBESAR SUARA

PEMBESAR SUARA

Susun atur calon Ujian Komunikasi : Melihat / Mendengar di dalam dewan pentaksiran

Ketua Pentaksir memainkan bahan video berisyarat menggunakan komputer riba dan dipancarkan melalui medium yang bersesuaian seperti LCD / TV. Seorang PP bagi setiap 15 orang calon. Jika keadaan dewan yang menempatkan 15 orang calon kurang selesa, ujian boleh dibahagikan kepada dua

sidang dan perlu mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

PEMBESAR SUARA

PEMBESAR SUARA

PEMBESAR SUARA

PEMBESAR SUARA

KETUA PENTAKSIR MEMAINKAN RAKAMAN VIDEO BERISYARAT MENGGUNAKAN KOMPUTER RIBA DAN DIPANCARKAN MELALUI LCD / TV

CALON 1 CALON 2 CALON 3

CALON 4 CALON 5 CALON 6 CALON 7 CALON 8

CALON 9 CALON 10

CALON 11 CALON 12 CALON 13 CALON 14 CALON 15

1 PENTAKSIR BAGI SETIAP 15 CALON

SKRIN SKRIN

Susun atur calon Ujian Komunikasi : Melihat / Mendengar di dalam bilik pentaksiran

PP boleh menyusun kedudukan calon mengikut kesesuaian; calon yang boleh mendengar diletakkan berdekatan pembesar suara (tidak semestinya mengikut angka giliran).

PP perlu memastikan bahawa calon dapat melihat rakaman video berisyarat tanpa halangan dan dengan jelas (dibolehkan mengubah kedudukan meja calon jika perlu).

Sekolah / pusat pentaksiran yang mempunyai hanya seorang calon dibolehkan menggunakan komputer riba sahaja bagi pentadbiran ujian.

PEMBESAR

SUARA

PEMBESAR

SUARA

PEMBESAR

SUARA

PEMBESAR

SUARA

KETUA PENTAKSIR MEMAINKAN RAKAMAN VIDEO BERISYARAT MENGGUNAKAN KOMPUTER RIBA DAN DIPANCARKAN MELALUI LCD / TV

CALON 1

CALON 4

CALON 7

CALON 2

CALON 5

CALON 8

CALON 3

CALON 6

CALON 9

1 PENTAKSIR BAGI SETIAP 9 CALON

SKRIN SKRIN

Tindakan Lembaga Peperiksaan (LP)

Menyediakan surat siaran, Panduan Pengurusan

dan Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan

Jadual Kerja Ujian Bertulis.

Memuat naik Panduan Pengurusan dan

Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan Jadual

Kerja Ujian Bertulis di portal LP.

Menyediakan dan muat naik instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran ke Aplikasi

PT3 (https://pt3.moe.gov.my).

Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

pegawai LP untuk melaksanakan penjaminan

kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

oleh LP.

Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

Menerima dan mengedarkan surat siaran kepada

PPD bagi memuat turun Panduan Pengurusan

dan Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan

Jadual Kerja Ujian Bertulis di portal LP.

Memastikan sekolah memuat turun instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran melalui

Aplikasi PT3.

Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

pegawai Sektor / Unit Penilaian dan Peperiksaan

JPN dan PPD untuk melaksanakan penjaminan

kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

oleh LP.

Kes Khas : Calon Persendirian, Calon di bawah

Kementerian Dalam Negeri (KDN) Dan Calon

Bawah Kementerian Pembangunan Wanita,

Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM) dan Calon

Sekolah Dalam Hospital (SDH).

- Melantik Personel Pentaksiran untuk menskor

skrip jawapan calon (SJC).

- Memaklumkan calon persendirian untuk

melaksanakan Ujian Bertulis di pusat ujian

bertulis yang ditetapkan oleh JPN

- Mendapatkan instrumen pentaksiran dari

sekolah berhampiran bagi calon di bawah

KDN, KPWKM dan SDH.

- Mentadbir Ujian Bertulis bagi calon SDH serta

calon yang sakit berpanjangan dan berada di

hospital sebelum atau pada 31 Oktober.

- Mengurus SJC persendirian, calon di bawah

KDN dan KPWKM serta menyerahkan kepada

Personel Pentaksir untuk penskoran.

- Menghantar SJC yang telah diskor melalui Pos

Berdaftar kepada sekolah di mana calon

mendaftar menduduki PT3 bagi tujuan

perekodan skor dalam Aplikasi PT3.

Kes Khas : Calon Pindah Sekolah Selepas

Bulan Jun

- Menguruskan instrumen bagi calon sekolah

yang berpindah selepas bulan Jun dan

mengambil mata pelajaran yang tidak

ditawarkan di sekolah baru. (Contohnya:

Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun)

- Mendapatkan instrumen dari sekolah lama

calon dan menyerahkan instrumen pentaksiran

kepada PPD.

- Memastikan sekolah menghantar melalui Pos

Berdaftar SJC kepada sekolah lama bagi

tujuan penskoran.

- Memastikan sekolah lama menghantar SJC

yang telah diberi skor ke sekolah baharu bagi

tujuan perekodan skor dalam Aplikasi PT3.

Mengurus dan mengendalikan kes salah laku

PT3.

Pentadbiran Ujian Bertulis

Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

Memastikan sekolah memuat turun instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran melalui

Aplikasi PT3.

Pegawai UPP menerima pelantikan sebagai

pegawai pemantau untuk menjalankan

penjaminan kualiti bagi memastikan Instrumen

Ujian Bertulis ditadbir mengikut tempoh dan

prosedur yang ditetapkan oleh LP

Kes Khas : Calon Persendirian, Calon di bawah

Kementerian Dalam Negeri (KDN) Dan Calon

Bawah Kementerian Pembangunan Wanita,

Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM) dan Calon

Sekolah Dalam Hospital (SDH).

- Menerima senarai calon persendirian, di

bawah KDN dan KPWPM serta

memaklumkan pelaksanaan Ujian Bertulis

PT3 di pusat ujian bertulis yang ditetapkan

oleh JPN.

- Mendapatkan instrumen pentaksiran dari

sekolah berhampiran bagi calon di bawah

KDN, KPWKM dan SDH.

- Mentadbir Ujian Bertulis bagi calon SDH serta

calon yang sakit berpanjangan dan berada di

hospital sebelum atau pada 31 Oktober

- Menyerahkan skrip jawapan calon kepada JPN

Mengurus dan mengendalikan kes salah laku PT3.

Tindakan Pengetua

Menerima surat siaran bagi memuat turun

Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PT3,

Jadual Waktu PT3 dan Jadual Kerja Ujian

Bertulis.

Melantik personel yang terlibat dalam pentadbiran

dan pentaksiran Ujian Bertulis mengikut dokumen

Panduan Perlantikan Pentaksir PT3 terkini.

Memastikan KPMP menyediakan Jadual Kerja

Ujian Bertulis di peringkat sekolah.

Memberi taklimat penjaminan kualiti dan

Panduan Pengurusan Keselamatan kepada

semua personel pentadbiran dan pentaksiran

Memastikan PKP dan SuP memuat turun

Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PT3,

jadual kerja, instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran dari Aplikasi PT3.

Melaksanakan verifikasi instrumen pentaksiran

dan panduan penskoran bagi memastikan

cetakan sepadan dengan paparan pada skrin

komputer dengan menggunakan Borang PT3/VI

serta mengesahkan instrumen pentaksiran.

Menyerahkan instrumen pentaksiran kepada Guru

Penolong Kanan Pendidikan Khas / Penyelaras

Pendidikan Khas untuk modifikasi braille /

moderasi.

Melantik guru pendidikan khas yang mempunyai

kemahiran untuk membuat modifikasi braille /

moderasi instrumen pentaksiran secara berjadual.

Menyimpan instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran mengikut Panduan Pengurusan

Keselamatan sebelum diserahkan kepada KPMP

dan GMP.

Melapor secara bertulis kepada JPN / PPD untuk

pengurusan kes-kes khas bagi;

- calon mewakili negara / negeri / sakit

berpanjangan yang berada di hospital semasa

pelaksanaan Ujian Bertulis

- mentadbir Ujian Bertulis selepas calon hadir

semula ke sekolah sebelum atau pada

31 Oktober.

- perlu sertakan surat pelepasan / kelulusan

dari KPM.

Kelulusan kes-kes khas tertakluk kepada budi

bicara pengetua sekolah. Contoh kes-kes khas

adalah seperti:

- Sakit (mempunyai sijil sakit dari doktor).

- Kematian (Waris terdekat dan mempunyai Sijil

Kematian).

- Kemalangan (Surat rawatan doktor).

- Histeria.

Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

memastikan pelaksanaan Ujian Bertulis ditadbir

mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh

sekolah dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

Memberi kebenaran kepada personel pentaksiran

untuk membawa keluar skrip jawapan calon

mengikut nisbah yang ditetapkan ke Mesyuarat

Penyelarasan Penskoran Peringkat Kebangsaan,

Negeri dan Daerah bagi tujuan moderasi

penskoran SJC dengan melengkapkan Borang

Kebenaran Serah Terima Skrip Jawapan Calon

(SJC) PT3.

Tindakan Penolong Kanan Pentadbiran

(PKP)

Mengurus dan menyelaras pengoperasian PT3 di

peringkat sekolah.

Merancang dan memastikan KPMP menyediakan

Jadual Kerja Ujian Bertulis peringkat sekolah bagi

calon biasa dan Calon Berkeperluan Khas (CBK)

berpandukan dari Jadual Kerja Ujian Bertulis yang

disediakan oleh LP.

Mengurus pelaksanaan Ujian Bertulis mengikut

Jadual Kerja yang ditetapkan oleh sekolah dalam

tempoh yang ditetapkan oleh LP.

Memastikan KPMP menyerahkan Jadual Kerja

Ujian Bertulis peringkat sekolah kepada personel

pentadbiran dan pentaksiran.

Menyerahkan instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran kepada pengetua untuk

penyimpanan mengikut Panduan Pengurusan

Keselamatan

Menyediakan jadual bertugas Ketua Pengawas

Pentaksiran dan Pengawas Pentaksiran

Ujian Bertulis.

Menyerahkan Jadual Kerja Ujian Bertulis

peringkat sekolah kepada personel pentadbiran

dan pentaksiran.

Memastikan SuP memuat turun instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran dari

Aplikasi PT3.

Menyerahkan instrumen pentaksiran yang telah

disahkan oleh Pengetua kepada Guru/

Penyelaras CBK untuk modifikasi braille/

moderasi.

Catatan:

Proses moderasi (CBK Kurang Upaya

Pendengaran) instrumen pentaksiran Ujian

Bertulis hanya melibatkan mata pelajaran

Science dan Mathematics sahaja.

Memantau proses modifikasi braille / moderasi

instrumen pentaksiran dilaksanakan secara

berjadual.

Mengawas dan memastikan instrumen

pentaksiran dan panduan penskoran telah

diperbanyak.

Melaksanakan semakan secara rawak pada

cetakan instrumen pentaksiran yang telah

diperbanyak.

Menerima instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran yang telah diperbanyakkan untuk

disimpan mengikut panduan pengurusan

keselamatan.

Memastikan bilik / dewan pentaksiran siap sedia.

Menyerahkan instrumen pentaksiran kepada KPP

30 minit sebelum Ujian Bertulis berlangsung.

Menerima dan menyimpan skrip jawapan calon

daripada KPP.

Memastikan KPMP menyerahkan panduan

penskoran kepada (GMP) selepas tamat

pentadbiran ujian bertulis mengikut tarikh yang

ditetapkan oleh LP.

Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

memastikan pelaksanaan Ujian Bertulis ditadbir

mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP.

Tindakan Setiausaha PT3 (SuP)

Menerima taklimat pengawasan Ujian Bertulis

PT3 daripada JPN / PPD.

Memuat turun instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran mengikut mata pelajaran

menggunakan komputer khas di premis sekolah

serta menyimpannya dalam media storan dengan

pengawasan PKP.

Menyerahkan master copy instrumen pentaksiran

dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada

Pengetua bagi tujuan verifikasi instrumen secara

teknikal menggunakan Borang PT3/VI.

Menyerahkan instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran kepada pengetua bersama-

sama PKP untuk penyimpanan mengikut garis

panduan LP dan panduan pengurusan

keselamatan.

Memastikan maklumat pada mesin fotostat dan

mesin risograf dilupuskan dengan serta merta

selepas percetakan instrumen pentaksiran.

Menyediakan dokumen serah dan terima

instrumen dan jadual kehadiran calon untuk

diserahkan kepada Ketua Pengawas Pentaksiran.

Mengurus pelaksanaan Ujian Bertulis mengikut

Jadual Kerja yang ditetapkan oleh sekolah

dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

Melapor kepada Pengetua dan menguruskan

kes-kes khas bagi;

- calon mewakili negara / negeri / sakit

berpanjangan yang berada di hospital semasa

pelaksanaan Ujian Bertulis.

- Menyelaras Ujian Bertulis PT3 selepas calon

hadir semula ke sekolah sebelum atau pada

31 Oktober.

Tindakan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

Menyediakan Jadual Kerja Ujian Bertulis

berpandukan Jadual Kerja Ujian Bertulis yang

disediakan oleh LP.

Memastikan semua GMP mematuhi Jadual Kerja

Ujian Bertulis peringkat sekolah dan LP.

Tindakan Guru Tingkatan

Memaklum dan mengedar Jadual Waktu

kepada calon .

Memaklumkan kepada SuP sekiranya ada calon

pindah masuk atau pindah keluar.

Melaporkan kes-kes khas kepada SuP.

Menyerahkan Pernyataan Keputusan PT3

kepada calon.

Tindakan Guru Mata Pelajaran (GMP) Mentadbir Ujian Bertulis PT3 selepas calon hadir

semula ke sekolah sebelum atau pada

31 Oktober bagi kes-kes khas.

Tindakan Ketua Pengawas Pentaksiran (KPP)

Menerima taklimat pengawasan Ujian Bertulis

PT3 daripada JPN / PPD.

Menyampaikan taklimat pengawasan Ujian

Bertulis PT3 kepada PP.

Menerima instrumen pentaksiran 30 minit

sebelum bermulanya Ujian Bertulis daripada PKP.

Membaca arahan dan larangan kepada calon

sebelum memulakan Ujian Bertulis (di dalam

dewan / bilik pentaksiran)

Menyerahkan skrip jawapan calon dan lebihan

instrumen pentaksiran kepada PKP selepas tamat

Ujian Bertulis pada setiap hari.

Mentadbir Ujian Bertulis mengikut Jadual Waktu

dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan

oleh LP berdasarkan Panduan Pengurusan Pusat

Peperiksaan terkini.

Tindakan Pengawas Pentaksiran (PP)

Menerima taklimat pengawasan Ujian Bertulis

PT3 daripada KPP.

Merekod kehadiran calon semasa mentadbir

Ujian Bertulis.

Mentadbir ujian bertulis mengikut Jadual Waktu

yang ditetapkan oleh LP.

Mengedarkan instrumen pentaksiran 10 minit

sebelum bermulanya ujian bertulis.

Menyerahkan skrip jawapan calon dan lebihan

instrumen pentaksiran kepada KPP selepas tamat

Ujian Bertulis bagi setiap mata pelajaran.

Tindakan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)

Memperbanyak instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran dengan arahan dan

pengawasan PKP mengikut jadual percetakan.

Melupuskan maklumat pada mesin fotostat dan

mesin risograf dengan serta merta selepas

percetakan instrumen pentaksiran dengan

pengawasan PKP / SuP.

Tindakan Lembaga Peperiksaan (LP)

Menerima Laporan Kes Salah Laku dari JPN.

LP bertanggungjawab mengarahkan siasatan

dijalankan ke atas laporan yang diberikan.

Memaklumkan keputusan salah laku kepada

sekolah dan salinan ke SPP, JPN.

Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

Menerima Laporan Kes Salah Laku daripada

pihak sekolah, PKw, KPKw dan KPN.

JPN akan mengarahkan KPN / KPKw untuk

membuat moderasi ketiga bagi memastikan

laporan PKw benar.

JPN akan membuat siasatan setelah menerima

surat arahan menjalankan siasatan oleh LP.

JPN akan mengambil skrip calon sekiranya

didapati ada berlakunya kes salah laku

berdasarkan arahan surat dari LP.

Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

PPD menerima maklumat berkaitan kes yang

berlaku di daerahnya melalui JPN.

Tindakan Pengetua

Mempengerusikan Jawatankuasa Integriti jika

berlakunya kes salah laku.

Membincang dan membuat siasatan di peringkat

sekolah jika berlakunya kes salah laku.

Menghantar laporan salah laku kepada JPN /

PPD.

Mengambil langkah awal bagi mengawal kes

salah laku supaya tidak tersebar.

Pengetua menyerahkan skrip yang didapati

berlakunya kes salah laku kepada JPN

berdasarkan arahan LP.

Bencana di sekitar tempat tinggal calon dan

calon masih boleh bergerak ke pusat pentaksiran

asal dengan dibantu oleh agensi-agensi khas.

Kaedah :

Instrumen Pentaksiran dan Panduan

Penskoran

- Menggunakan instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran yang dimuat turun di

sekolah asal.

Cetakan

- Cetakan instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran di sekolah asal

mengikut Panduan Pengurusan dan

Pentadbiran PT3 Ujian Bertulis pada

tahun semasa.

Pentadbiran

- Pentadbiran Ujian Bertulis mengikut

Panduan Pengurusan dan Pentadbiran

PT3 pada tahun semasa.

Penskoran

- Penskoran dilaksanakan oleh Pentaksir

Mata Pelajaran (PMP) sekolah asal.

a. Bencana di sekitar tempat tinggal dan calon

tidak dapat bergerak ke pusat pentaksiran

asal walaupun dengan bantuan agensi

khas yang menyebabkan calon

menumpang di sekolah berhampiran.

b. Pentaksiran untuk mata pelajaran yang

diambil calon tidak ditawarkan di sekolah

yang ditumpang.

Kaedah :

Instrumen Pentaksiran dan Panduan

Penskoran

- Menggunakan instrumen dan panduan

penskoran yang dimuat turun di sekolah

yang ditumpang atau sekolah

berhampiran yang menawarkan mata

pelajaran terlibat.

Cetakan

- Cetakan instrumen pentaksiran dan

panduan penskoran di sekolah yang

ditumpang mengikut Panduan

Pengurusan dan Pentadbiran PT3 Ujian

Bertulis tahun semasa.

Pentadbiran

- Pentadbiran Ujian Bertulis mengikut

Panduan Pengurusan dan Pentadbiran

PT3 tahun semasa.

Penskoran

- Penskoran dilaksanakan oleh Pentaksir

Mata Pelajaran (PMP) sekolah asal.

Kes 2 Kes 1

Tugas Personel Pentaksiran

Personel Pentaksiran menjalankan penskoran SJC,

Moderasi Penskoran Pertama, Moderasi Penskoran

Kedua dan Moderasi Penskoran Ketiga bagi

memastikan kesahan dan kebolehpercayaan

skor calon.

Personel Pentaksiran menjalankan penskoran SJC

bagi calon sekolah dan calon persendirian

seperti berikut:

Calon Sekolah

PMP membuat penskoran SJC di bawah

tanggungjawabnya.

Calon Persendirian

KPN atau KPKw menjalankan penskoran bagi SJC

calon persendirian yang diperuntukkan kepadanya

oleh JPN. Peruntukan SJC antara 100 hingga 150.

Contoh agihan skrip jawapan calon kepada KPN atau KPKw :

Penskoran Skrip Jawapan Calon Tindakan Lembaga Peperiksaan (LP)

Menyediakan panduan penskoran dan memuat

naik di Aplikasi PT3.

Melantik KPK dan KPN mengikut kriteria yang

ditetapkan oleh LP dalam Panduan Pelantikan

Pentaksir PT3 terkini untuk menjalankan

moderasi penskoran skrip jawapan calon dan

verifikasi skor bagi menjamin kesahan dan

kebolehpercayaan skor.

Melaksanakan Mesyuarat Penyelarasan

Penskoran Peringkat Kebangsaan.

Melaksanakan pemantauan Mesyuarat

Jawatankuasa Verifikasi Skor (JVS).

Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

Memastikan sekolah memuat turun panduan

penskoran dari Aplikasi PT3.

Melantik KPKw dan PKw mengikut kriteria yang

ditetapkan oleh LP dalam Panduan Pelantikan

Pentaksir PT3 terkini untuk menjalankan

moderasi penskoran skrip jawapan calon serta

verifikasi skor calon sekolah bagi menjamin

kesahan dan kebolehpercayaan skor.

Melantik Personel Pentaksiran untuk membuat

penskoran skrip jawapan calon persendirian,

calon bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN)

dan calon bawah Kementerian Pembangunan

Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM).

Melaksanakan Mesyuarat Penyelarasan

Penskoran peringkat negeri mengikut arahan dan

garis panduan yang ditetapkan oleh LP.

Menyerahkan skrip jawapan calon persendirian,

calon SDH dan calon tahanan yang di bawah

Kementerian Dalam Negeri dan calon bawah

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga

dan Masyarakat kepada Personel Pentaksir untuk

Personel Pentaksiran Calon

Sekolah

Calon

Persendirian

Ketua Pentaksir

Kebangsaan (KPK)

Ketua Pentaksir Negeri

(KPN) √

Ketua Pentaksir

Kawasan (KPKw) √

Pentaksir Kawasan

(PKw)

Ketua Pentaksir Mata

Pelajaran (KPMP) √

Pentaksir Mata

Pelajaran (PMP) √

Sekolah Bilangan Calon

Sekolah A 30

Sekolah B 40

Sekolah C 35

Sekolah D 30

Sekolah E 15

Jumlah Peruntukan SJC 150

PENSKORAN SKRIP JAWAPAN CALON 32

moderasi penskoran skrip jawapan calon serta

verifikasi skor bagi menjamin kesahan dan

kebolehpercayaan skor.

Memastikan Pengetua mengadakan mesyuarat

JVS sebelum dihantar ke LP.

Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

Memastikan sekolah memuat turun panduan

penskoran dari Aplikasi PT3.

Melaksanakan Mesyuarat Penyelarasan

Penskoran peringkat daerah.

Memastikan Personel Pentaksir menjalankan

moderasi penskoran skrip jawapan calon serta

verifikasi skor calon sekolah bagi menjamin

kesahan dan kebolehpercayaan skor.

Memastikan Pengetua mengadakan mesyuarat

JVS sebelum dihantar ke LP.

Tindakan Pengetua

Memastikan SuP dan PKP memuat turun

panduan penskoran dari Aplikasi PT3 dengan

pengawasan PKP.

Memastikan penskoran, moderasi penskoran dan

verifikasi skor dilaksanakan mengikut prosedur

yang telah ditetapkan oleh LP menggunakan

Borang PT3 / LMV.

Mempengerusikan mesyuarat JVS calon

sebelum dihantar ke LP.

Mengesahkan skor calon yang dihantar ke LP

setelah diverifikasi.

Tindakan Penolong Kanan Pentadbiran (PKP)

Memastikan SuP memuat turun panduan

penskoran dari Aplikasi PT3 dan menyerahkan

kepada KPMP.

Memastikan Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

peringkat sekolah dilaksanakan.

Memastikan penskoran, moderasi penskoran dan

verifikasi skor dilaksanakan mengikut prosedur

yang telah ditetapkan oleh LP menggunakan

Borang PT3/LMV.

Menganggotai dan menghadiri mesyuarat

JVS calon.

Tindakan Setiausaha PT3 (SuP)

Memuat turun panduan penskoran dari Aplikasi

PT3 mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP

dengan pengawasan PKP.

Menyerahkan panduan penskoran kepada PKP.

Tindakan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

Menerima panduan penskoran daripada PKP.

Menyerahkan panduan penskoran kepada GMP

yang akan menjalankan penskoran.

Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

peringkat daerah bersama GMP/PMP.

Melaksanakan Mesyuarat Penyelarasan

Penskoran peringkat sekolah.

Melaksanakan moderasi penskoran skrip

jawapan calon bagi memastikan GMP/PMP

menskor skrip jawapan berpandukan panduan

penskoran dan bagi memastikan ketepatan dan

ketekalan penskoran.

Menganggotai dan menghadiri mesyuarat JVS

calon bagi memastikan skor yang diberikan

kepada calon adalah berdasarkan skrip jawapan

calon dan menepati keupayaan sebenar calon.

Tindakan Guru Mata Pelajaran (GMP) / Pentaksir Mata Pelajaran (PMP) / Guru Lantikan Pengetua (GLP)

Menerima panduan penskoran daripada KPMP.

Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

peringkat daerah / sekolah.

Melaksanakan penskoran berpandukan panduan

penskoran di tempat yang tertutup dan selamat.

Melaksanakan moderasi penskoran skrip jawapan

calon bagi memastikan KPMP menskor skrip

jawapan berpandukan panduan penskoran untuk

memastikan ketepatan dan ketekalan penskoran.

Menghadiri mesyuarat JVS calon bagi

memastikan skor yang diberikan kepada calon

adalah berdasarkan skrip jawapan calon dan

menepati keupayaan sebenar calon.

Tindakan LP

Menyediakan Aplikasi PT3 untuk perekodan skor

secara dalam talian.

Tindakan JPN dan PPD

Memastikan sekolah menghantar skor secara

atas talian melalui Aplikasi PT3 dengan menepati

Jadual Kerja PT3.

Menghantar skor calon persendirian.

Tindakan Pengetua dan PKP

Mempengerusikan Mesyuarat JVS.

Menandatangani dan mengesahkan skor calon

pada Borang Skor Kelompok dan Senarai

Keseluruhan Skor .

Memastikan SuP menghantar skor calon secara

atas talian mengikut Jadual Kerja PT3 melalui

Aplikasi PT3.

Tindakan SuP

Mengakses Aplikasi PT3 untuk GMP merekodkan

skor calon.

Mencetak Borang Skor Kelompok dari Aplikasi

PT3 dan menyerahkannya kepada KPMP untuk

semakan teknikal KPMP dan PMP.

Menerima Borang Skor Kelompok daripada

KPMP yang telah disahkan.

Mencetak Senarai Keseluruhan Skor untuk

dibawa ke mesyuarat JVS.

Menerima Senarai Keseluruhan Skor yang telah

disahkan oleh Pengetua dan PKP.

Menghantar skor calon yang muktamad ke LP

secara atas talian mengikut Jadual Kerja PT3

melalui Aplikasi PT3.

Tindakan KPMP

Menerima dan menyemak balas skor calon dalam

Borang Skor Kelompok dengan skrip jawapan

calon.

Mengesahkan Borang Skor Kelompok.

Menyerahkan Borang Skor Kelompok kepada

SuP.

Tindakan PMP

Merekodkan skor calon berdasarkan skrip

jawapan calon secara atas talian mengikut Jadual

Kerja PT3 berpandukan arahan pada Paparan

Apliasi PT3.

Lampiran

Borang Pentadbiran PT3

Borang Penskoran Ujian Lisan: Bertutur /

Ujian Komunikasi : Berisyarat / Bertutur

Bahasa Melayu

Borang Penskoran Ujian Lisan / Ujian

Komunikasi Bahasa Melayu

Speaking Test / Communication Test: Signing

/ Speaking Score Sheet: English Language

Borang Penskoran Ujian Lisan: Bertutur

Al-Lughah al-‘Arabiah Al- Mu’asirah

Borang Penskoran Ujian Lisan: Al-Lughah

al-‘Arabiah Al- Mu’asirah

Borang Penskoran Ujian Lisan: Al-Lughah

al-‘Arabiah Al- Mu’asirah

Borang Penskoran Ujian Tilawah: Maharat

Al-Quran

Borang Penskoran Ujian Hafazan: Hifz

Al-Quran

Akta Rahsia Rasmi 1972

Borang Akuan Penerimaan Taklimat serta

Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin. 1/2011)

Borang Serah Terima Skrip Jawapan Calon

(SJC) PT3

Rekod Penyerahan Instrumen Dan

Penerimaan Skrip Jawapan Calon

NAMA SEKOLAH : ………………………………………………………………….

KOD SEKOLAH : ………………………………………………………………….

BIL NAMA CALON ANGKA GILIRAN SKOR

SKOR AKHIR (30) PENTAKSIR 1

(30) PENTAKSIR 2

(30)

NAMA PENTAKSIR 1 NAMA PENTAKSIR 2

TANDATANGAN TANDATANGAN

TARIKH TARIKH

BORANG PENSKORAN

UJIAN LISAN: BERTUTUR / UJIAN KOMUNIKASI : BERISYARAT / BERTUTUR BAHASA MELAYU

TERHAD

TERHAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

NAMA SEKOLAH : ………………………..…………………………………………

KOD SEKOLAH : …………………………………………………………………...

B

I

L

NAMA ANGKA

GILIRAN

UJIAN

BERTUTUR/

BERISYARAT

(30 MARKAH)

UJIAN

MENDENGAR/

MELIHAT

(20 MARKAH)

JUMLAH

(50 MARKAH)

BORANG PENSKORAN

UJIAN LISAN / UJIAN KOMUNIKASI BAHASA MELAYU

TERHAD

TERHAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

NAME OF SCHOOL : ………………………………………………………………….

SCHOOL CODE : ………………………………………………………………….

NO NAME OF CANDIDATE INDEX NUMBER

SCORE

TOTAL (20 MARKS) INTERLOCUTOR

(5 MARKS) ASSESSOR

(15 MARKS)

NAME OF

INTERLOCUTOR

NAME OF

ASSESSOR

SIGNATURE SIGNATURE

DATE DATE

SPEAKING TEST / COMMUNICATION TEST: SIGNING / SPEAKING

SCORE SHEET ENGLISH LANGUAGE

TERHAD

TERHAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

NAMA SEKOLAH : ………………………..…………………………………………

KOD SEKOLAH : …………………………………………………………………...

BIL NAMA CALON ANGKA GILIRAN

SKOR

BAHAGIAN A (20 MARKAH) BAHAGIAN B (10 MARKAH) JUMLAH SKOR

(30 MARKAH) P1 P2

SKOR SEBENAR

P1 P2 SKOR

SEBENAR

NAMA PENTAKSIR 1 NAMA PENTAKSIR 2

TANDATANGAN TANDATANGAN

TARIKH TARIKH

BORANG PENSKORAN

UJIAN LISAN: BERTUTUR AL-LUGHAH AL-‘ARABIAH AL- MU’ASIRAH

TERHAD

TERHAD

TERHAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

NAMA SEKOLAH : ………………………..…………………………………………

KOD SEKOLAH : …………………………………………………………………...

NAMA PENTAKSIR 1 NAMA PENTAKSIR 2

TANDATANGAN TANDATANGAN

TARIKH TARIKH

BIL NAMA CALON ANGKA GILIRAN

SKOR LISAN BERTUTUR

SKOR LISAN MENDENGAR

JUMLAH SKOR

30 MARKAH 20 MARKAH 50 MARKAH

BORANG PENSKORAN UJIAN LISAN: AL-LUGHAH AL-‘ARABIAH AL- MU’ASIRAH

TERHAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

TERHAD

NAMA SEKOLAH : …………………………………………………………………. KOD SEKOLAH : ………………………………………………………………….

BIL NAMA CALON ANGKA GILIRAN

SKOR JUMLAH

SKOR (50

MARKAH)

KELANCARAN (25 MARKAH)

TAJWID (15 MARKAH)

FASOHAH (10 MARKAH)

P 1 P2 Jumlah

Skor P 1 P2

Jumlah Skor

P 1 P2 Jumlah

Skor

NAMA PENTAKSIR 1 NAMA PENTAKSIR 2

TANDATANGAN TANDATANGAN

TARIKH TARIKH

BORANG PENSKORAN

UJIAN TILAWAH: MAHARAT AL-QURAN

BORANG PENSK

TERHAD

TERHAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

NAMA SEKOLAH : ………………………………………………………………….

KOD SEKOLAH : ………………………………………………………………….

BIL NAMA CALON ANGKA GILIRAN

SKOR

BAHAGIAN A: HIFZ AL-QURAN (80 MARKAH)

BAHAGIAN B: FIQH AL-AYAT (20 MARKAH)

Pentaksir 1 Pentaksir 2 Jumlah

Skor Pentaksir 1 Pentaksir 2

Jumlah Skor

NAMA PENTAKSIR 1 NAMA PENTAKSIR 2

TANDATANGAN TANDATANGAN

TARIKH TARIKH

BORANG PENSKORAN

UJIAN HAFAZAN: HIFZ AL-QURAN BORANG PENSK

TERHAD

TERHAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

BORANG SERAH TERIMA SKRIP JAWAPAN CALON (SJC) PT3

(Untuk kegunaan personal pentaksiran membawa keluar SJC)

MATA PELAJARAN : ……………………………………...... KOD M/P : ………………………….

NAMA PENTAKSIR : …………………………………......... NO TEL H/P : …………………………

SEKOLAH : …………………………………......... JUMLAH SJC : ………………………....

BIL NAMA MURID ANGKA GILIRAN

PENGAMBILAN SJC

DISERAHKAN OLEH : DITERIMA OLEH:

…………………………………… ……………………………………..

TANDATANGAN PENGETUA TANDATANGAN PENTAKSIR

Nama : Nama :

Cap Jawatan : Jawatan :

Tarikh : Tarikh :

PENYERAHAN SJC DISERAHKAN OLEH : DITERIMA OLEH:

…………………………………… ……………………………………..

TANDATANGAN PENTAKSIR TANDATANGAN PENGETUA

Nama : Nama :

Jawatan : Cap Jawatan :

Tarikh : Tarikh :

Catatan:

1. Borang ini digunakan oleh personal pentaksiran untuk membawa keluar SJC dari sekolah. 2. Salinan pertama disimpan oleh pengetua dan salinan kedua disimpan oleh personel pentaksiran.

PT3/STS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

REKOD PENYERAHAN INSTRUMEN DAN PENERIMAAN SKRIP JAWAPAN CALON

(Borang ini hendaklah digunakan oleh Personel Pentadbiran dan Pentaksiran)

Peperiksaan : ………………………………………..

PENYERAHAN PENERIMAAN

Personel Pentadbiran

Mata Pelajaran

Jumlah Skrip

Tarikh Tt Pengawas

Personel Pentaksir

Jumlah Skrip

Tarikh Tt Pentaksir

Komponen Penjaminan Kualiti

Penjaminan kualiti adalah piawaian bagi menentukan kualiti pelaksanaan PT3 mengikut garis panduan yang

ditetapkan untuk menjaga kesahan dan kebolehpercayaan skor demi keadilan kepada calon.

Penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PT3 dilakukan melalui aktiviti Pementoran, Pengesanan, Pemantauan

dan Penyelarasan oleh Personel Pentaksiran dan Personel Pentadbiran yang dilantik oleh LP, Jabatan

Pendidikan Negeri (JPN) dan Pengetua Sekolah.

AKTIVITI KETERANGAN

PEMENTORAN Pementoran dilaksanakan oleh Personel Pentaksiran dan Personel Pentadbiran bagi

menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan PT3.

PENGESANAN Pengesanan dilaksanakan oleh Personel Pentaksiran bagi menilai instrumen

pentaksiran. Ini dilakukan dengan membuat verifikasi instrumen pentaksiran.

PEMANTAUAN Pemantauan dilaksanakan oleh Personel Pentadbiran bagi mengawal selia

pelaksanaan PT3.

PENYELARASAN Penyelarasan dilaksanakan oleh Personel Pentaksiran bagi memastikan ketepatan dan

ketekalan dalam penskoran. Ini dilakukan dengan membuat moderasi penskoran dan

verifikasi skor.

PEMENTORAN

Pementoran dilaksanakan oleh Personel

Pentaksiran dan Personel Pentadbiran bagi

menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan

PT3.

Pegawai LP / Pegawai yang dilantik oleh LP /

Pentadbir Sekolah memberi latihan mentaksir dan

penskoran skrip jawapan calon (SJC) kepada

Personel Pentaksiran bagi memastikan tugas

pentaksiran dilaksanakan dengan adil, sahih dan

amanah demi menjaga kesahan dan

kebolehpercayaan skor calon.

Pegawai LP / Pegawai JPN / Pentadbir Sekolah

memberi taklimat pentadbiran kepada Personel

Pentadbiran bagi memastikan pentadbiran

instrumen pentaksiran PT3 mematuhi dokumen

yang disediakan oleh LP.

Pementoran Personel Pentadbiran

Mengadakan taklimat Takwim, Jadual Kerja,

Panduan Pengurusan dan Pentadbiran dan

tugasan instrumen pentaksiran.

Menilai kefahaman pegawai / pentadbir

sekolah dan kesediaan untuk menjalankan

pemantauan.

Pementoran Personel Pentaksiran

Mengadakan latihan penskoran SJC bagi

meningkatkan kompetensi guru dan

memastikan guru dapat menskor skrip jawapan

PT3 berpandukan panduan penskoran atau

rubrik penskoran.

Pegawai LP / Pegawai JPN / Pentadbir Sekolah

memberi taklimat pentadbiran kepada Personel

Pentadbiran bagi memastikan pentadbiran

instrumen pentaksiran PT3 mematuhi dokumen

yang disediakan oleh LP.

PENGESANAN

Pengesanan dilaksanakan bagi menilai instrumen

pentaksiran. Personel Pentaksiran membuat

verifikasi instrumen pentaksiran iaitu mengesahkan

instrumen dicetak mengikut spesifikasi yang

ditetapkan oleh LP dan Panduan Pemasangan

Instrumen.

Pengesanan Verifikasi Instrumen Pentaksiran Menyemak instrumen pentaksiran yang telah

dimuat turun.

Memastikan instrumen pentaksiran menepati

Panduan Pemasangan Instrumen.

Memastikan instrumen pentaksiran dimuat

turun dari Aplikasi PT3.

Memaklumkan kepada JPN / PPD sekiranya

berlaku ketidakaturan dalam penyediaan

instrumen pentaksiran.

Memastikan instrumen pentaksiran menepati

aspek cetakan teknikal.

Menghantar laporan penjaminan kualiti kepada

JPN / PPD.

PEMANTAUAN

Pemantauan dilaksanakan bagi mengawal selia

pelaksanaan PT3. Personel Pentadbiran

menjalankan pemantauan bagi memastikan

instrumen PT3 disediakan dan ditadbir mengikut

Jadual Waktu, Jadual Kerja dan Panduan

Pengurusan dan Pentadbiran yang disediakan

oleh LP.

Pemantauan Pentadbiran

Memastikan penyediaan dan pentadbiran

instrumen PT3 mematuhi prosedur yang

ditetapkan oleh LP.

Memberi bimbingan bagi mengelakkan

ketidakakuran dalam percetakan,

penyimpanan dan pentadbiran instrumen

pentaksiran. Memaklumkan kepada JPN /

PPD sekiranya berlaku ketidakakuran dalam

percetakan, penyimpanan dan pentadbiran

instrumen pentaksiran.

Menghantar laporan penjaminan kualiti

kepada JPN / PPD.

PENYELARASAN

Penyelarasan dilaksanakan bagi memastikan

ketepatan dan ketekalan dalam penskoran.

Personel Pentaksiran membuat Moderasi

Penskoran dan Verifikasi Skor.

Moderasi Penskoran

Personel Pentaksiran menjalankan moderasi

penskoran bagi calon sekolah dan calon

persendirian seperti berikut:

Calon Sekolah

- KPMP menjalankan Moderasi Penskoran

Pertama bagi 10% atau sekurang-

kurangnya sepuluh (10) sampel SJC atau

hasil kerja murid yang telah diskor oleh

setiap guru mata pelajaran di sekolahnya.

- PKw / KPKw menjalankan Moderasi

Penskoran Kedua bagi 10% atau

sekurang-kurangnya sepuluh (10) sampel

SJC atau hasil kerja murid yang telah

diskor oleh setiap guru mata pelajaran di

sekolah yang diperuntukkan kepadanya

oleh JPN. Jumlah peruntukan SJC yang

akan dimoderasi adalah 150.

- PKw / KPKw akan melaporkan kepada LP

melalui JPN sekiranya terdapat

ketidakakuran dalam moderasi penskoran

kedua. PMP perlu membuat penskoran

semula semua SJC di bawah

tanggungjawabnya.

- KPN atau KPKw akan

dipertanggungjawabkan untuk menjalankan

Moderasi Penskoran Ketiga. LP / JPN akan

mengeluarkan surat arahan Moderasi

Penskoran Ketiga.

Calon Persendirian

- Ketua Pentaksir Negeri (KPN) atau Ketua

Pentaksir Kawasan (KPKw) menjalankan

penskoran SJC yang diperuntukkan

oleh JPN.

- KPN menjalankan Moderasi Penskoran

Pertama bagi 10% skrip jawapan calon

persendirian yang diperuntukkan kepada

KPKw.

- KPKw menjalankan Moderasi Penskoran

Pertama bagi 10% skrip jawapan

calon persendirian yang diperuntukkan

kepada KPN.

Penentuan Personel Pentaksiran yang Melaksanakan Moderasi Penskoran

Pers

one

l P

en

taksiran

Calon Sekolah Calon Persendirian

Moderasi Penskoran

Moderasi

Penskoran

M1 M2 M3 M1 M2 M3

KPK

KPN

KPKw

PKw

KPMP

Situasi

Moderasi

Penskoran

Pertama

Moderasi

Penskoran

Kedua

Sekolah yang

mempunyai lebih dari

seorang PMP

membuat penskoran

SJC.

KPMP PKw

Sekolah yang

mempunyai hanya

seorang PMP

membuat penskoran

SJC dan PMP itu

adalah KPMP.

PKw

KPKw

Sekolah yang

mempunyai seorang

PMP yang membuat

penskoran SJC

kurang daripada 30

SJC dan PMP itu

adalah KPMP.

*SJC dibawa ke

Mesyuarat

Penyelarasan

Penskoran Peringkat

Kebangsaan / Negeri /

Daerah.

*SJC dibawa ke

Mesyuarat

Penyelarasan

Penskoran Peringkat

KPN negeri

lain / PKw

KPK /

KPKw

SJC KPMP hendaklah

dimoderasi. PMP PKw

PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PT3 56

Penentuan Personel Pentaksiran yang

Melaksanakan Moderasi Penskoran

(Khas bagi Mata Pelajaran Maharat

al-Quran)

Pengetua perlu melantik seorang GMP dari

setiap kelas sebagai PMP untuk melaksanakan

penskoran SJC bagi mata pelajaran Maharat al-

Quran.

Situasi

Moderasi

Penskoran

Pertama

Moderasi

Penskoran

Kedua

Sekolah yang

mempunyai lebih dari

seorang PMP

membuat penskoran

SJC.

KPMP

PKw /

KPkw /

KPN

Sekolah yang

mempunyai hanya

seorang PMP

membuat penskoran

SJC dan PMP itu

bukan KPMP / KPN.

*Bagi Kes-kes Khas

KPMP

PKw /

KPKw /

KPN

Hanya satu (1)

sekolah sahaja dalam

setiap negeri dan

seorang PMP

membuat penskoran

SJC dan PMP itu

adalah KPN.

*SJC dibawa ke

Mesyuarat

Penyelarasan

Penskoran Peringkat

Kebangsaan.

KPN

negeri lain

KPK

Pemilihan Sampel SJC Personel Pentaksiran yang menjalankan

Moderasi Penskoran Pertama dan Moderasi

Penskoran Kedua hendaklah memilih skrip

jawapan yang berbeza berdasarkan tiga aras

pencapaian murid iaitu rendah, sederhana dan

tinggi dengan nisbah 3:4:3.

Panduan Melaksanakan Moderasi Penskoran Mengadakan latihan / penyelarasan penskoran

bagi memastikan PMP memahami panduan

penskoran.

Menjalankan moderasi penskoran secara

rawak / semak balas sepuluh peratus (10%)

atau sekurang-kurangnya sepuluh (10) sampel

SJC atau hasil kerja murid yang telah diberi

skor oleh setiap guru mata pelajaran bagi

memastikan penskoran menepati panduan

penskoran, ketekalan dan konsistensi dalam

pemberian skor.

Memastikan PMP menyemak semula cara

penskoran dan keakuran pada panduan

penskoran sekiranya beza skor antara

penskoran PMP dan pentaksir berdasarkan

kaedah moderasi yang telah ditetapkan.

Memastikan PMP membuat penskoran semula

semua SJC sekiranya 25% atau lebih SJC

yang telah dimoderasi menunjukkan perbezaan

skor antara skor PMP dan pentaksir / wujud

ketidakakuran dalam penskoran.

Skor akhir calon bagi SJC yang telah

dimoderasi adalah skor yang diberi oleh KPMP

/ KPKw / PKw.

Memaklumkan kepada Lembaga Peperiksaan

sekiranya berlaku ketidakaturan dalam Skrip

Jawapan Calon dan penskoran yang

dilaksanakan oleh PMP.

Personel Pentaksiran perlu melengkapkan

Borang PT3/LMV.

Kaedah Moderasi Penskoran Memastikan PMP menyemak semula cara

penskoran dan keakuran pada panduan penskoran

sekiranya beza skor antara penskoran PMP dan

Pentaksir adalah / melebihi 5% skor daripada

skor penuh.

Kaedah Menentukan Samada PMP Perlu

Membuat Penskoran Semula Atau Tidak

PMP perlu membuat penskoran semula semua

SJC sekiranya 25% atau lebih SJC yang

dimoderasi menunjukkan perbezaan skor antara

skor PMP dan skor pentaksir adalah atau

melebihi 5% yang menunjukkan wujud

ketidakakuran dalam penskoran.

Bagi mata pelajaran Maharat Al-Quran:

- PMP perlu membuat penskoran semula

semua SJC sekiranya 5 atau lebih SJC

yang dimoderasi menunjukkan perbezaan

skor antara skor PMP dan skor pentaksir

adalah atau melebihi 5% yang menunjukkan

wujud ketidakakuran dalam penskoran.

Contoh: Mata Pelajaran Science (Skor Penuh 100)

Angka G

ilira

n

Calo

n

Skor

Guru

Skor

Pe

nta

ksir

Beza (

+-)

Catatan

V100

A001 80 85 5%

PMP PERLU

MENYEMAK

SEMULA cara

penskoran

SJC dan

memastikan

penskoran

mematuhi

panduan

penskoran

V100

A100 70 65 5%

V100

A185 60 63 3%

PMP telah

membuat

penskoran

SJC dengan

MEMATUHI

panduan

penskoran V100

A200 68 69 1%

Bila

ngan

Ca

lon

Pera

tus / B

ilang

an S

JC

Ya

ng

dim

odera

si

Pera

tus /

Bila

ng

an S

JC

yan

g

Mem

punya

i B

eza S

kor

An

tara

Skor

Guru

dan S

kor

Penta

ksir

Ada

lah / M

ele

bih

i 5%

Cata

tan

120 10%

12 SJC

25%

3 SJC

PMP MEMBUAT PENSKORAN SEMULA SEMUA SJC di bawah tanggungjawabnya

120 10%

12 SJC

17%

2 SJC

PMP TIDAK PERLU membuat penskoran semula semua SJC di bawah tanggungjawabnya

Verifikasi Skor

Memastikan jawapan calon adalah autentik dan

merupakan hasil kerja calon sendiri. Sekiranya

terdapat unsur meniru atau plagiat, maka

Personel Pentaksiran hendaklah menghantar

laporan kepada LP / JPN / PPD. LP akan

membuat pengesahan dan menetapkan

keputusan calon.

Memastikan skor diberikan adalah berdasarkan

SJC dan menepati keupayaan sebenar calon

serta pengiraan markah calon dibuat

dengan tepat.

Memastikan guru konsisten dalam pemberian

skor bagi menjamin kesahan dan

kebolehpercayaan skor.

Mengesahkan skor calon dalam JVS yang

terdiri daripada Pengetua, Penolong Kanan

Pentadbiran, Guru Kanan Mata Pelajaran,

Ketua Pentaksir Mata Pelajaran dan Guru Mata

Pelajaran / Pentaksir Mata Pelajaran.

Menghantar skor calon melalui Aplikasi PT3

kepada LP mengikut Jadual Kerja.

Pengurusan Surat Arahan Menjalankan Penjaminan Kualiti

LP / JPN bertanggungjawab mengeluarkan

surat arahan dan surat perakuan personel

pentaksiran menjalankan Moderasi Penskoran

Ketiga bagi kes-kes ketidakakuran dalam

penskoran dan Moderasi Penskoran Pertama

Calon Persendirian dan Moderasi Penskoran

Kedua Calon Sekolah.

Surat arahan menjalankan penjaminan kualiti

dan surat perakuan personel pentaksiran ini

adalah sebagai punca kuasa kepada personel

pentaksiran untuk menjalankan penskoran

serta melaksanakan moderasi penskoran dan

verifikasi skor.

Surat arahan menjalankan penjaminan kualiti

dan surat perakuan personel pentaksiran

menjalankan penjaminan kualiti ini adalah sah

untuk tempoh yang dimaklumkan dalam surat

berkenaan dan LP / JPN boleh membatalkan

arahan tersebut sekiranya personel pentaksiran

didapati tidak menjalankan aktiviti

moderasi penskoran dan verifikasi skor

dengan adil, sahih dan amanah.

Carta Alir Aktiviti Penjaminan Kualiti

Carta Alir Pementoran Penskoran SJC b

MULA

Guru melaksanakan penskoran SJC berdasarkan Panduan Penskoran

Pegawai LP/KPMP mencadangkan GMP boleh dilantik sebagai Personel Pentaksiran oleh Pegawai LP/Pengetua

TAMAT

Tidak

Pegawai LP/Pegawai yang dilantik oleh LP/ KPMP melaksanakan semula latihan

Pegawai LP/Pegawai yang dilantik oleh LP/ KPMP melaksanakan latihan penskoran SJC berdasarkan Panduan Penskoran

Ya

Carta Alir Pementoran Pentadbiran Instrumen

MULA

Pegawai JPN/Guru dapat memahami Jadual Waktu PT3, Jadual Kerja PT3,Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PT3 dan tempoh pelaksanaan instrumen pentaksiran.

TAMAT

Tidak

Pegawai LP/ Pegawai JPN/ Pentadbir Sekolah menyampaikan semula taklimat

Pegawai LP/Pegawai JPN/Pentadbir Sekolah menyampaikan taklimat Jadual Waktu PT3, Jadual Kerja PT3, Panduan Pengurusan dan Pentadbiran dan tempoh pelaksanaan instrumen pentaksiran

Ya

Carta Alir Verifikasi dan Percetakan Instrumen Pentaksiran dan Panduan Penskoran

MULA

SuP yang dilantik oleh Pengetua memuat turun instrumen pentaksiran dan panduan penskoran dari Aplikasi PT3

SuP menyerahkan instrumen pentaksiran dan panduan penskoran kepada Pengetua / PKP untuk diverifikasi

Pengetua / PKP membuat verifikasi bagi memastikan instrumen pentaksiran dan panduan penskoran menepati aspek cetakan teknikal

Instrumen pentaksiran dan panduan penskoran menepati aspek cetakan teknikal.

TAMAT

Tidak

SuP menyediakan dan mencetak semula instrumen pentaksiran dan panduan penskoran

Instrumen pentaksiran dan panduan penskoran disahkan oleh Pengetua dan boleh dicetak serta diperbanyakkan

Ya

PKP melaksanakan semakan secara rawak pada cetakan instrumen pentaksiran yang telah diperbanyak

Carta Alir Pemantauan Pengurusan PT3

Dokumen pengurusan PT3 sekolah akur dengan dokumen Lembaga Peperiksaan

Tidak

Ya Pegawai LP/JPN/ PPD membuat teguran dan memperbetulkan cara pengurusan PT3

MULA

Pegawai LP/JPN/PPD memantau pengurusan PT3

Pengurusan PT3 menepati arahan dan pentadbiran Lembaga Peperiksaan

Pegawai LP/JPN/PPD mengesahkan pengurusan PT3 menepati arahan dan pentadbiran Lembaga Peperiksaan

TAMAT

Pentadbir sekolah menyediakan semula dokumen

Pegawai LP/JPN /PPD menyemak dokumen pengurusan PT3 yang disediakan oleh sekolah

Ya

Tidak

PMP membuat penskoran semula skrip jawapan calon.

Carta Alir Moderasi Penskoran Oleh Sekolah

MULA

GMP yang dilantik oleh Pengetua membuat penskoran SJC berpandukan panduan penskoran

PMP menyerahkan SJC kepada KPMP untuk moderasi penskoran pertama dan verifikasi skor

Penskoran menepati panduan penskoran

PMP meneruskan penskoran SJC

TAMAT

Ya

Tidak

Sekolah memuat turun panduan penskoran dari Aplikasi PT3. KPMP dan PMP membuat penyelarasan kefahaman panduan penskoran

KPMP membuat moderasi penskoran pertama dan verifikasi skor bagi memastikan penskoran menepati panduan penskoran

Carta Alir Moderasi Penskoran Oleh KPK, KPN, KPKw dan PKw

MULA

PKw/KPKw/KPN/KPK membuat pemilihan sampel skrip

KPMP menyerahkan SJC yang belum dimoderasi kepada PKw/KPKw/KPN/KPK untuk moderasi penskoran kedua dan verifikasi skor

PKw/KPKw/KPN/KPK membuat moderasi penskoran dan verifikasi skor bagi memastikan penskoran menepati panduan penskoran

Penskoran menepati panduan penskoran

Skor diserahkan kepada pihak sekolah

TAMAT

Ya

Tidak

PMP membuat penskoran semula SJC

PT3 / MP MODERASI PENSKORAN

Nama Pentaksir : ……………………………………………………………………..

Sekolah : ……………………………………………………………………..

Nama Guru : ……………………………………………………………………..

Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..

CATATAN PENTAKSIR:

a. PMP perlu / tidak perlu membuat penskoran semula semua sjc di bawah tanggungjawabnya. b. Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP) perlu / tidak perlu menjalankan semula moderasi penskoran skrip jawapan calon bagi SJC yang dibuat penskoran semula. c. Skor boleh / tidak boleh dihantar ke Lembaga Peperiksaan.

Pn. Rabiatul Adawiah binti Yusof

SMK Bandar Penawar

Pn. Khairunnissa binti Abdul Karim

Pendidikan Islam

Carta Alir Verifikasi Skor Oleh Jawatankuasa Verifikasi Skor

MULA

SUP dan PMP merekod skor calon dalam Aplikasi PT3. SuP mencetak Borang Skor Kelompok calon untuk semakan oleh KPMP.

Ahli JVS menyemak skor calon

Skor calon bagi semua mata pelajaran tekal dan tepat

Jawatankuasa Verifikasi Skor membuat pengesahan skor. Pengetua menurunkan tandatangan pengesahan skor.

TAMAT

Ya

Tidak

Pengetua mendapatkan penjelasan daripada PMP/KPMP yang memberi skor

SUP menghantar skor calon melalui Aplikasi PT3

KPMP menyemak balas skor calon dalam Borang Skor Kelompok dengan SJC serta mengesahkan skor calon dan serah kepada SuP

SuP mencetak Senarai Keseluruhan Skor untuk dibawa ke mesyuarat JVS

Contoh Surat Arahan Penjaminan Kualiti

Nombor Rujukan : .....................

Tarikh : .....................

Nama : ................................................................ Alamat Sekolah : ................................................................ Tuan / Puan, PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN ________

NAMA : NOMBOR KAD PENGENALAN : Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menjalankan Penjaminan Kualiti bagi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Tuan / Puan telah dilantik untuk menjalankan penjaminan kualiti bagi memastikan pelaksanaan instrumen pentaksiran mengikut garis panduan dan penskoran skrip jawapan menepati panduan penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. 3. Sehubungan dengan itu, Lembaga Peperiksaan / Jabatan Pendidikan Negeri berharap tuan / puan dapat menjalankan penjaminan kualiti / moderasi penskoran / verifikasi skor di sekolah-sekolah seperti di lampiran 1. 4. Lembaga Peperiksaan / Jabatan Pendidikan Negeri berharap tuan / puan dapat menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan dengan adil, sahih dan amanah bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan keputusan calon. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah, ................................................... Tandatangan, Nama dan Alamat

Contoh Surat Perakuan Personel Pentaksiran

Nombor Rujukan : .....................

Tarikh : .....................

Kepada sesiapa yang berkenaan Tuan / Puan, PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN ________

NAMA : NOMBOR KAD PENGENALAN : Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menjalankan Penjaminan Kualiti bagi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Sehubungan dengan itu, pegawai berkenaan telah dilantik untuk memastikan Penjaminan Kualiti PT3 mengikut garis panduan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. 3. Lembaga Peperiksaan / Jabatan Pendidikan Negeri berharap tuan / puan dapat memberi kerjasama kepada pegawai berkenaan dalam menjalankan Penjaminan Kualiti PT3. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah, .................................................. Tandatangan, Nama dan Alamat

Lampiran

Borang Aktiviti Penjaminan Kualiti

PT3 / P1 PT3/ P2

PT3 / P3

PT3/ VI

PT3 /PP

PT3 /PLB

PT3 /PLM

PT3 /PTH

PT3 / PB

PT3 / MP

PT3/ LMV

Pementoran Penskoran Skrip Jawapan Calon

Pementoran Pentadbiran Instrumen Pentaksiran

Laporan Moderasi Penskoran Dan Verifikasi Skor

Moderasi Penskoran

Pemantauan Pentadbiran Ujian Bertulis PT3

Pemantauan Pentadbiran Ujian Lisan Bertutur

Pemantauan Pengurusan PT3

Pemantauan Verifikasi Dan Percetakan Instrumen Pentaksiran dan Panduan Penskoran

Pemantauan Penyimpanan Instrumen Pentaksiran

Pemantauan Pentadbiran Ujian Lisan Mendengar

Pemantauan Pentadbiran Ujian Tilawah dan Hafazan

PT3 / P1

PEMENTORAN PENSKORAN SKRIP JAWAPAN CALON (Untuk kegunaan Personel Pentaksiran PT3)

Nama Personel : ……………………………………………………………………..

Sekolah : ……………………………………………………………………..

Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..

Tarikh : ……………………………………………………………………..

ARAHAN

Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDAK

A. Pementoran Penskoran Skrip Jawapan

1. Menghadiri Program Pementoran / LADAP/ Profesional Learning Community (PLC)

2. Menerima latihan penskoran skrip jawapan dari personel pentaksiran

3. Melaksanakan penskoran skrip jawapan berdasarkan panduan penskoran

4. Menerima surat pelantikan sebagai Personel Pentaksiran PT3

5. Menyediakan laporan pementoran

B. Kefahaman berkaitan Penskoran Skrip Jawapan

1. Kepentingan memahami kehendak soalan

2. Kepentingan mematuhi panduan penskoran

3. Perbezaan teknik penskoran secara holistik dan analitik

4. Kepentingan moderasi bagi tujuan penyelarasan penskoran

5. Keperluan verifikasi skor bagi tujuan kesahan dan kebolehpercayaan

Tandatangan Personel : Pengesahan Pengetua:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

PT3/ P2

PEMENTORAN PENTADBIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (Untuk kegunaan Personel Pentadbiran PT3)

Nama Personel : ……………………………………………………………………..

Sekolah : ……………………………………………………………………..

Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..

Tarikh : ……………………………………………………………………..

ARAHAN

Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDAK

1. Menerima taklimat dan memahami jenis-jenis Instrumen PT3 (Ujian Lisan / Ujian Komunikasi / Ujian Tilawah dan Hafazan / Ujian Bertulis)

2. Menerima taklimat dan memahami Jadual Waktu PT3

3. Menerima taklimat dan memahami Jadual Kerja PT3 yang dikeluarkan oleh LP

4. Menerima taklimat dan memahami Jadual Kerja PT3 diperingkat sekolah

5. Menerima taklimat dan memahami Panduan Pentadbiran PT3 (Ujian Lisan / Ujian Komunikasi / Ujian Tilawah dan Hafazan / Ujian Bertulis)

6. Menerima taklimat dan memahami Panduan Penjaminan Kualiti PT3

7. Menerima taklimat dan memahami tempoh pelaksanaan instrumen pentaksiran (Ujian Lisan / Ujian Komunikasi / Ujian Tilawah dan Hafazan / Ujian Bertulis)

Tandatangan Personel : Pengesahan Pengetua:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

PT3 / P3

PEMANTAUAN PENYIMPANAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (Untuk kegunaan Personel Pentadbiran PT3)

Nama Pemantau : ……………………………………………………………………..

Sekolah : ……………………………………………………………………..

Instrumen : Ujian Bertulis / Ujian Lisan / Ujian Komunikasi / Ujian Tilawah dan Hafazan

Tarikh : …………………………………………………………………….

ARAHAN

Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDAK

A. Penyimpanan Instrumen Pentaksiran

1. Pengetua melantik personel untuk menyimpan instrumen pentaksiran

2. Instrumen pentaksiran disimpan mengikut mata pelajaran

3. Instrumen dibungkus mengikut kelas / tingkatan

4. Instrumen pentaksiran disimpan mengikut jadual pentaksiran

5. Merekod pergerakan instrumen pentaksiran dan panduan penskoran

6. Instrumen pentaksiran disimpan mengikut panduan pengurusan keselamatan

ULASAN PEMANTAU:

Tandatangan: Pengesahan Pengetua:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

PT3/ VI

PEMANTAUAN VERIFIKASI DAN PERCETAKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN / PANDUAN PENSKORAN

Nama Pengetua : ……………………………………………………………………..

Sekolah : ……………………………………………………………………..

Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..

Tarikh : …………………………………………………………………….

ARAHAN

Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDAK

A. Verifikasi Instrumen Pentaksiran / panduan penskoran

1. Instrumen pentaksiran / panduan penskoran dimuat turun daripada Aplikasi PT3

2. Bilangan item di dalam instrumen pentaksiran cukup

3. Susunan item mengikut turutan

4. Jumlah muka surat mencukupi

5. Cetakan grafik jelas dan sepadan dengan paparan di skrin komputer

6. Muka hadapan memaparkan mata pelajaran, kod mata pelajaran dan tempoh masa yang betul bagi tahun semasa

B. Percetakan Instrumen Pentaksiran / panduan penskoran

1. Pengetua melantik Anggota Kumpulan Pelaksana untuk mencetak instrumen pentaksiran / panduan penskoran

2. Penolong Kanan Pentadbiran menyediakan jadual percetakan

3. Instrumen pentaksiran / panduan penskoran dicetak di premis sekolah / kerajaan

4. Penolong Kanan Pentadbiran melaksanakan semakan secara rawak pada cetakan instrumen pentaksiran yang telah diperbanyak

5. Maklumat pada mesin fotostat / risograf dilupuskan selepas percetakan

6. Instrumen pentaksiran dicetak mengikut bilangan calon / panduan penskoran dicetak mengikut keperluan PMP

Tandatangan:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

PT3 / PP

PEMANTAUAN PENGURUSAN PT3 (Untuk kegunaan Personel Pentadbiran PT3)

Nama Pemantau : ……………………………………………………………………..

Sekolah : ……………………………………………………………………..

Instrumen : Ujian Bertulis / Ujian Lisan / Ujian Komunikasi / Ujian Tilawah dan Hafazan

Tarikh : …………………………………………………………………….

ARAHAN

Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDAK

A. Pematuhan kepada dokumen Lembaga Peperiksaan

1. Surat Siaran dan Pekeliling yang dikeluarkan oleh LP

2. Personel Pentadbiran dan Personel Pentaksiran yang dilantik menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Borang Akuan Penerimaan Taklimat Serta Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin.1/2011)

3. Jadual Waktu PT3

4. Jadual Kerja PT3 (Ujian Lisan / Ujian Komunikasi / Ujian Tilawah dan Hafazan / Ujian Bertulis)

5. Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PT3 terkini

6. Mematuhi Arahan Penyediaan Instrumen dan Arahan Pelaksanaan Tugasan

B. Pematuhan kepada dokumen sekolah

1. Jadual Kerja PT3 peringkat sekolah ( Ujian Lisan / Ujian Komunikasi / Ujian Tilawah dan Hafazan / Ujian Bertulis)

2. Jadual sidang Ujian Lisan / Ujian Komunikasi / Ujian Tilawah dan Hafazan

3. Jadual percetakan dan penyimpanan instrumen pentaksiran

4. Menyedia dan merekod penyerahan instrumen dan penerimaan skrip jawapan calon

ULASAN PEMANTAU:

Tandatangan : Pengesahan Pengetua:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

PT3 / PLB

PEMANTAUAN PENTADBIRAN

UJIAN LISAN: BERTUTUR / UJIAN KOMUNIKASI: BERISYARAT/BERTUTUR PT3 (Untuk kegunaan Personel Pentadbiran PT3)

Arahan kepada Pegawai Pemantau :

Sila tandakan √ pada ruang yang disediakan.

TARIKH MASA

NAMA & ALAMAT SEKOLAH

KOD SEKOLAH

NEGERI

NAMA PEGAWAI PEMANTAU NO.TELEFON

1.

2.

A. MAKLUMAT AM

Nama Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

Bilangan Pentaksir

Bilangan Calon

Tarikh Pelaksanaan

Bilangan Bilik Pentaksiran

Jumlah Sidang Sehari

B. KEMUDAHAN BILIK PENTAKSIRAN Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Bilik pentaksiran adalah kondusif dan sesuai serta tiada

sebarang aktiviti yang boleh mengganggu tumpuan calon

2. Bilik pentaksiran dilengkapi jam dinding, kipas dan lampu

yang sesuai dan berfungsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

C. KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN (KPMP) Ya /

Ada

Tidak /

Tiada CATATAN

1. Memberi Taklimat Penjaminan Kualiti Ujian Lisan:

Bertutur / Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur kepada

semua pentaksir mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa

Inggeris dan Al-Lughah al-A’rabiah Al-Mu’asirah

2. Menyediakan Jadual Kerja dan Jadual Sidang Ujian

Lisan: Bertutur / Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur

Peringkat Sekolah

3. Memberi taklimat kepada calon berkaitan pelaksanaan ujian

4. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Ujian

Lisan: Bertutur / Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur

5. Menerima instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran daripada PKP dan menyerahkan kepada

semua GMP pada hari Mesyuarat Penyelarasan Ujian

Lisan: Bertutur / Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur

D. PENTAKSIR MATA PELAJARAN (PMP) Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Mentadbir Ujian Lisan / Ujian Komunikasi mengikut

jadual kerja dan jadual sidang peringkat sekolah

berpandukan jadual kerja serta Panduan Pentadbiran

Ujian Lisan: Bertutur / Ujian Komunikasi: Berisyarat /

Bertutur yang ditetapkan oleh LP

2. Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang pentaksir;

Pentaksir 1 - Guru yang mengajar calon

Pentaksir 2 - Guru mata pelajaran

3. Mengumpul semula instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran setiap kali tamat waktu pentaksiran dan

menyimpannya mengikut prosedur yang ditetapkan LP

4. Pentaksiran dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan LP

5. Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian adalah

sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Buku

Pengurusan dan Pentadbiran PT3 tahun semasa

6. Jarak di antara calon dengan pentaksir adalah

bersesuaian

E. PENGURUSAN CALON CBK (sekiranya ada) Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Memberi masa tambahan mengikut peruntukan masa yang

telah ditetapkan

2. Menyediakan instrumen pentaksiran Modifikasi Braille bagi

Calon Berkeperluan Khas (CBK) Kurang Upaya

Penglihatan (Buta)

F. LAPORAN PEGAWAI PEMANTAU

Nama Pegawai Pemantau : _________________________________________________

Tandatangan

:

_________________________________________________

Tarikh

:

_________________________________________________

Saya telah dimaklumkan tentang dapatan pemantauan oleh Pegawai Pemantau :

Nama Pengetua / PKP : ________________________________________________

Tandatangan : ________________________________________________

Tarikh : ________________________________________________

PT3 / PLM

PEMANTAUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN: MENDENGAR / UJIAN KOMUNIKASI: MELIHAT/MENDENGAR PT3

(Untuk kegunaan Personel Pentadbiran PT3)

Arahan kepada Pegawai Pemantau :

Sila tandakan √ pada ruang yang disediakan.

TARIKH MASA

NAMA & ALAMAT SEKOLAH

KOD SEKOLAH

NEGERI

NAMA PEGAWAI PEMANTAU NO.TELEFON

1.

2.

A. MAKLUMAT AM

Nama Ketua Pengawas Pentaksiran

Bilangan Pengawas

Bilangan Calon Hadir Tidak Hadir

Nama Mata Pelajaran

Masa Pentaksiran Mula

Tamat

A. KEMUDAHAN DEWAN / BILIK PENTAKSIRAN Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Dewan / bilik pentaksiran adalah kondusif dan sesuai serta tiada aktiviti yang boleh mengganggu tumpuan calon

2. Dewan / bilik pentaksiran dilengkapi jam dinding, kipas dan lampu yang sesuai dan berfungsi

3. Peralatan audio di dewan / bilik pentaksiran lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan oleh LP dan berfungsi dengan baik

4. Rakaman audio / video berisyarat jelas dan tiada gangguan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

B. KETUA PENGAWAS PENTAKSIRAN (KPP) Ya /

Ada

Tidak /

Tiada CATATAN

1. Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 (Lampiran D)

dan Borang Akuan Penerimaan Taklimat serta

Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin.1/2011)

2. Menerima Surat Pelantikan sebagai KPP

3. Mengisi dan menandatangani Rekod

Pergerakan Instrumen

4. Menerima instrumen pentaksiran daripada PKP 30 minit

sebelum waktu ujian

5. Menulis tarikh, nama kertas, kod kertas dan waktu ujian

di papan tulis

6. Mengedar instrumen pentaksiran kepada calon 10 minit

sebelum waktu ujian

7. Membaca Arahan Am kepada calon sebelum memulakan

pentaksiran Ujian Lisan: Mendengar / Ujian Komunikasi :

Melihat / Mendengar pada jadual waktu dan

instrumen pentaksiran

8. Meminta calon menulis nama dan angka giliran pada

muka hadapan kertas ujian

9. Merekod kehadiran calon

10. Mengumpulkan skrip jawapan calon selepas tamat

waktu ujian

11. Mengira dan menyerahkan skrip jawapan calon kepada

PKP selepas selesai Ujian Lisan: Mendengar / Ujian

Komunikasi: Melihat / Mendengar setiap hari

C. PENGAWAS PENTAKSIRAN (PP) Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 (Lampiran D)

dan Borang Akuan Penerimaan Taklimat Serta

Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin.1/2011)

2. Menerima surat pelantikan sebagai PP

3. Membantu KPP menulis tarikh, nama kertas, kod kertas

dan waktu ujian di papan tulis

4. Mentadbir Ujian Lisan: Mendengar / Ujian Komunikasi:

Melihat / Mendengar mengikut jadual waktu yang

ditetapkan oleh LP

5. Membantu KPP mengedar instrumen pentaksiran

kepada calon

6. Mengira dan menyerahkan skrip jawapan calon kepada

KPP selepas selesai setiap mata pelajaran Ujian Lisan:

Mendengar / Ujian Komunikasi: Melihat / Mendengar

D. PENGURUSAN CALON CBK (sekiranya ada) Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Memberi masa tambahan mengikut peruntukan masa

yang telah ditetapkan

2. Menyediakan instrumen pentaksiran Modifikasi Braille

bagi Calon Berkeperluan Khas (CBK) Kurang Upaya

Penglihatan (Buta)

3. Peralatan siaraya, skrin paparan dan video berisyarat

bagi Ujian Komunikasi : Melihat / Mendengar lengkap

mengikut prosedur yang ditetapkan oleh LP

4. Calon menjawab di bilik khas yang disediakan

E. LAPORAN PEGAWAI PEMANTAU

Nama Pegawai Pemantau : _________________________________________________

Tandatangan

:

_________________________________________________

Tarikh

:

_________________________________________________

Saya telah dimaklumkan tentang dapatan pemantauan oleh Pegawai Pemantau :

Nama Ketua Pengawas Pentaksiran

: ________________________________________________

Tandatangan : ________________________________________________

Tarikh : ________________________________________________

PT3 / PTH

PEMANTAUAN PENTADBIRAN UJIAN TILAWAH DAN HAFAZAN (Untuk kegunaan Personel Pentadbiran PT3)

Arahan kepada Pegawai Pemantau :

Sila tandakan √ pada ruang yang disediakan.

TARIKH MASA

NAMA & ALAMAT SEKOLAH

KOD SEKOLAH

NEGERI

NAMA PEGAWAI PEMANTAU NO.TELEFON

1.

2.

A. MAKLUMAT AM

Nama Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

Bilangan Pentaksir

Bilangan Calon Hadir Tidak Hadir

Tarikh Pelaksanaan

Bilangan Bilik Pentaksiran

Jumlah Sidang Sehari

Masa Pentaksiran Mula

Tamat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

B. KEMUDAHAN DEWAN / BILIK PENTAKSIRAN Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Dewan / bilik pentaksiran adalah kondusif dan sesuai

serta tiada sebarang aktiviti yang boleh mengganggu

tumpuan calon

2. Dewan / bilik pentaksiran dilengkapi jam dinding, kipas

dan lampu yang sesuai dan berfungsi

3. Jarak di antara calon dengan pentaksir

adalah bersesuaian

4. Jarak di antara stesen ke stesen yang lain bersesuaian

dan tidak mengganggu calon di stesen bersebelahan

semasa pentaksiran. (Jika sekolah mentaksir calon dalam

bentuk stesen di dewan sekolah)

C. KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN (KPMP) Ya /

Ada

Tidak /

Tiada CATATAN

1. Memberi Taklimat Penjaminan Kualiti Ujian Tilawah dan

Hafazan kepada semua pentaksir mata pelajaran

Maharat Al-Quran dan Hifz Al-Quran

2. Menyediakan Jadual Kerja dan Jadual Sidang Ujian

Tilawah dan Hafazan Peringkat Sekolah

3. Memberi taklimat kepada calon berkaitan pelaksanaan ujian

4. Menerima instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran daripada PKP dan menyerahkan kepada

semua GMP pada hari Mesyuarat Penyelarasan Ujian

5. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Ujian

Tilawah dan Hafazan

D. PENTAKSIR MATA PELAJARAN (PMP) Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Mentadbir Ujian Tilawah dan Hafazan mengikut jadual

kerja dan jadual sidang peringkat sekolah berpandukan

jadual kerja serta Panduan Pentadbiran Ujian Tilawah

dan hafazan yang ditetapkan oleh LP

2. Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang pentaksir;

- Pentaksir 1 : GMP MQ dan HQ yang mengajar di

tingkatan 3

- Pentaksir 2 : GMP MQ dan HQ

3. Mengumpul semula instrumen pentaksiran dan panduan

penskoran setiap kali tamat waktu pentaksiran dan

menyimpannya mengikut prosedur yang ditetapkan LP

4. Pentaksiran dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan

LP (Ujian Tilawah 15 minit diikuti Ujian Hafazan 30 minit

bagi setiap calon dan dijalankan dalam satu sesi)

5. Selepas Ujian Tilawah calon diberi rehat selama

5-10 minit sebelum menduduki Ujian Hafazan

E. LAPORAN PEGAWAI PEMANTAU

Nama Pegawai Pemantau : _________________________________________________

Tandatangan

:

_________________________________________________

Tarikh

:

_________________________________________________

Saya telah dimaklumkan tentang dapatan pemantauan oleh Pegawai Pemantau :

Nama Pengetua / PKP : ________________________________________________

Tandatangan : ________________________________________________

Tarikh : ________________________________________________

PT3 / PB

PEMANTAUAN PENTADBIRAN UJIAN BERTULIS PT3 (Untuk kegunaan Personel Pentadbiran PT3)

Arahan kepada Pegawai Pemantau:

Sila tandakan √ pada ruang yang disediakan.

TARIKH MASA

NAMA & ALAMAT SEKOLAH

KOD SEKOLAH

NEGERI

NAMA PEGAWAI PEMANTAU NO.TELEFON

1.

2.

A. MAKLUMAT AM

Nama Ketua Pengawas Pentaksiran

Bilangan Pengawas

Bilangan Calon Hadir Tidak Hadir

Nama Mata Pelajaran

Masa Pentaksiran Mula

Tamat

B. KEMUDAHAN DEWAN / BILIK PENTAKSIRAN Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Dewan / bilik pentaksiran adalah kondusif dan sesuai serta tiada sebarang aktiviti yang boleh mengganggu tumpuan calon

2. Kerusi dan meja disusun mengikut prosedur keselamatan

3. Jam dinding disediakan, dipamerkan dan berfungsi

4. Kipas dan lampu berfungsi

5. Meja kerja Ketua Pengawas Pentaksiran (KPP) disediakan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

C. KETUA PENGAWAS PENTAKSIRAN (KPP) Ya /

Ada

Tidak /

Tiada CATATAN

1. Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 (Lampiran D)

dan Borang Akuan Penerimaan Taklimat Serta

Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin.1/2011)

2. Menerima Surat Pelantikan sebagai KPP

3. Mengisi dan menandatangani Rekod

Pergerakan Instrumen

4. Menerima instrumen pentaksiran daripada PKP 30 minit

sebelum waktu ujian

5. Menulis tarikh, nama kertas, kod kertas dan waktu ujian

di papan tulis

6. Mengedar instrumen pentaksiran kepada calon 10 minit

sebelum waktu ujian

7. Membaca Arahan Am kepada calon sebelum memulakan

pentaksiran ujian bertulis pada Jadual Waktu dan

Instrumen Pentaksiran

8. Meminta calon menulis nama dan angka giliran pada

muka hadapan kertas ujian

9. Mengumpulkan skrip jawapan calon selepas tamat

waktu ujian

10. Mengira dan menyerahkan skrip jawapan calon kepada

PKP selepas selesai ujian bertulis setiap hari

D. PENGAWAS PENTAKSIRAN (PP) Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 (Lampiran D)

dan Borang Akuan Penerimaan Taklimat Serta

Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin.1/2011)

2. Membantu Ketua Pengawas menulis tarikh, nama kertas, kod kertas dan waktu ujian di papan tulis

3. Merekod kehadiran calon semasa pentadbiran ujian bertulis

4. Mentadbir ujian bertulis mengikut jadual waktu yang ditetapkan oleh LP

5. Membantu Ketua Pengawas mengedar instrumen pentaksiran kepada calon

6. Mengira dan menyerahkan skrip jawapan calon kepada KPP selepas selesai setiap mata pelajaran ujian bertulis

E. PENGURUSAN CALON CBK (sekiranya ada) Ya / Ada

Tidak / Tiada

CATATAN

1. Memberi masa tambahan mengikut peruntukan masa

yang telah ditetapkan.

2. Calon rabun dibekalkan dengan kertas peperiksaan bersaiz besar (A3) atau bertulisan besar.

3. Calon menjawab di bilik khas yang disediakan

F. LAPORAN PEGAWAI PEMANTAU

Nama Pegawai Pemantau : _________________________________________________

Tandatangan : _________________________________________________

Tarikh : _________________________________________________

Saya telah dimaklumkan tentang dapatan pemantauan oleh Pegawai Pemantau :

Nama Ketua Pengawas Pentaksiran / Pengetua

: ________________________________________________

Tandatangan : ________________________________________________

Tarikh : ________________________________________________

PT3 / MP

MODERASI PENSKORAN (Untuk kegunaan Personel Pentaksiran PT3)

Nama Pentaksir : ……………………………………………………………………..

Nama Guru : ……………………………………………………………………..

Sekolah : ……………………………………………………………………..

Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..

Tarikh : …………………………………………………………………….

BIL ANGKA GILIRAN

CALON SKOR GURU

SKOR PENTAKSIR

PERATUS BEZA SKOR

AKUR PANDUAN

PENSKORAN

TIDAK AKUR PANDUAN

PENSKORAN

KESILAPAN MENJUMLAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JUMLAH

PERATUS

CATATAN PENTAKSIR:

a. PMP PERLU / TIDAK PERLU membuat penskoran semula SEMUA SJC di bawah tanggungjawabnya.

b. Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP) PERLU / TIDAK PERLU menjalankan semula Moderasi

Penskoran SJC bagi skrip yang dibuat penskoran semula.

c. Skor BOLEH / TIDAK BOLEH dihantar ke Lembaga Peperiksaan.

d. Menyerahkan sesalinan kepada sekolah.

Tandatangan : Pengesahan Pengetua:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

PT3/ LMV

LAPORAN MODERASI PENSKORAN DAN VERIFIKASI SKOR (Untuk kegunaan Personel Pentaksiran dan Personel Pentadbiran PT3)

Nama Pentaksir : ……………………………………………………………………..

Nama Guru : ……………………………………………………………………..

Sekolah : ……………………………………………………………………..

Mata Pelajaran : ……………………………………………………………………..

Bilangan SJC yang dimoderasi : …………………………………………………………………….

Tarikh : ……………………………………………………………………

ARAHAN

Senarai semak ini berkaitan moderasi penskoran skrip jawapan calon dan verifikasi skor. Sila tandakan (√) pada Ya atau Tidak pada pernyataan di bawah.

BIL PERNYATAAN YA TIDAK

1 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan dan Penskoran peringkat sekolah diadakan dan dihadiri oleh semua PMP yang terlibat

2 Moderasi Penskoran Pertama dilaksanakan pada setiap PMP

3 Moderasi Penskoran Kedua dilaksanakan pada setiap PMP

4 Sampel SJC untuk Moderasi Penskoran Pertama dan Kedua adalah berbeza

5 Penskoran yang dilaksanakan oleh PMP menepati panduan penskoran

6 PMP akur memeriksa semula SJC dibawah tanggungjawabnya sekiranya diperlukan

7 KPMP menyemak balas skor calon dalam Borang Skor Kelompok dengan skrip jawapan calon serta mengesahkan skor calon

8 SuP mencetak Senarai Keseluruhan Skor untuk dibawa ke mesyuarat JVS

9 Ahli JVS menyemak skor semua calon bagi semua mata pelajaran adalah tekal dan tepat

10 Pengetua menurunkan tandatangan pengesahan skor di Senarai Keseluruhan Skor

Ulasan Pemantau :

Tandatangan : Pengesahan Pengetua :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN

Format Laporan Penjaminan Kualiti PT3

LAPORAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

1. TAJUK :

2. KAWASAN PEMANTAUAN / SEKOLAH / NEGERI :

3. TARIKH :

4. PEGAWAI PEMANTAU :

5. DAPATAN PEMANTAUAN : (Senaraikan isu dan tindakan susulan)

6. RUMUSAN / ULASAN PEGAWAI PEMANTAU :

7. DOKUMENTASI / LAMPIRAN :

8. DISEDIAKAN OLEH :

9. TARIKH:

Senarai Semak Personel Pentaksiran

Menerima latihan Moderasi Penskoran dan Verifikasi Skor Menerima surat pelantikan dan surat perakuan sebagai

Personel Pentaksiran.

Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Borang

Akuan Penerimaan Taklimat Serta Pengisytiharan Diri

(LP/Am 50 Pin.1/2011)

Menerima surat arahan menjalankan penjaminan kualiti

Menerima senarai sekolah dari JPN / LP

Menjalankan Moderasi Penskoran dan Verifikasi Skor;

Sekolah 1

Sekolah 2

Sekolah 3

Sekolah 4

Sekolah 5

Memaklumkan kepada LP / JPN / PPD sekiranya berlaku ketidakakuran di sekolah Menghantar laporan penjaminan kualiti kepada LP / JPN / PPD

Nama dan tandatangan Tarikh :

Tarikh

82

Pernyataan Dasar

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Peraturan-Peraturan Dan Kaedah-Kaedah Terpilih

Bahagian II

Perkara 3 Fungsi Lembaga Peperiksaan

a Untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis tentang penilaian

berasaskan sekolah;

b Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan-peraturan, garis panduan dan

arahan tentang peperiksaan; dan

c Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan untuk

menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang pentaksiran.

Perkara 4 Fungsi Lembaga Peperiksaan

d Untuk mengeluarkan keputusan peperiksaan dan pernyataan keputusan

e.

Untuk melantik mana-mana orang berkelayakan atau mana-mana badan yang sesuai untuk

menggubal dan menilai kertas peperiksaan, memeriksa dan menilai skrip jawapan

peperiksaan calon-calon dan untuk memberi nasihat tentang standard kandungan atau

disiplin kertas peperiksaan.

Pelantikan Pentaksir

Kriteria Pelantikan

Personel Pentaksiran yang berkualiti perlu

mempunyai pengetahuan khusus dalam mata

pelajaran yang ditaksir, ilmu pentaksiran dan

pemeriksaan serta berintegriti dalam

menyempurnakan tugas dan tanggungjawab

sebagai personel pentaksiran.

Pengetahuan Dalam Mata Pelajaran

Mengajar mata pelajaran berkenaan

Menguasai sukatan mata pelajaran

berkenaan

Berpengalaman mengajar mata pelajaran di

peringkat menengah rendah

Pengetahuan Dalam Ilmu Pentaksiran

Memahami konsep dan definisi pentaksiran

Mengetahui rasional pentaksiran

dilaksanakan

Memahami maksud konstruk dan evidens

dalam pentaksiran

Memahami aras kesukaran item

dalam pentaksiran

Memahami cakupan item

berdasarkan soalan

Mempunyai pengetahuan tentang

panduan penskoran

Mengetahui kaedah penskoran yang betul

Mengetahui prinsip moderasi penskoran dan

verifikasi skor

Pengetahuan Dalam Ilmu Penskoran

Pengetahuan ilmu penskoran

Memahami konsep dan definisi penskoran

Memahami prinsip penskoran

Memahami prosedur penskoran

Memahami maksud skor dalam penskoran

Memahami garis panduan dalam

pemberian skor

Menguasai kaedah pemberian skor

Menguasai simbol-simbol yang digunakan

dalam penskoran.

Jawatan Pelantikan

Ketua Pentaksir Kebangsaan

(KPK) Lembaga

Peperiksaan

Ketua Pentaksir Negeri (KPN)

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)

Jabatan

Pendidikan Negeri Pentaksir Kawasan (PKw)

Ketua Pentaksir

Sekolah (KPS)

Pelantikan secara

automatik mengikut

perjawatan

Ketua Pentaksir

Mata Pelajaran (KPMP)

Sekolah

Pentaksir

Mata Pelajaran (PMP)

Syarat Pelantikan

Hierarki Pentaksir

Syarat Pelantikan

Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK)

Syarat Perkhidmatan

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru)

Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah

disahkan dalam jawatan;

- Mempunyai pengalaman mengajar

sekurang-kurangnya 15 tahun; dan

- Mengajar mata pelajaran berkenaan pada

tahun semasa

Bagi mata pelajaran baharu, pegawai

pembina Lembaga Peperiksaan boleh

dilantik sebagai KPK sekurang-kurangnya

untuk tempoh 2 tahun

Bagi mata pelajaran baharu, KPK yang

dilantik perlu mempunyai pengalaman

mengajar untuk tempoh 2 tahun

Syarat Profesional

Tidak pernah digugurkan sebagai PKw / KPKw

/ KPN

Menerima maklumat dan memahami

komponen Penjaminan Kualiti PT3 dan

cara pelaksanaan

Menerima maklumat dan memahami jadual

waktu, jadual kerja dan Panduan Pengurusan

dan Pentadbiran PT3 yang disediakan oleh LP

Mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik

Ketua Pentaksir Negeri (KPN)

Syarat Perkhidmatan

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru)

Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah

disahkan dalam jawatan;

- Mempunyai pengalaman mengajar

sekurang-kurangnya 12 tahun; dan

- Mengajar mata pelajaran berkenaan pada

tahun semasa

Tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib

Syarat Profesional

Tidak pernah digugurkan sebagai PKw

atau KPKw

Menerima maklumat dan memahami

komponen Penjaminan Kualiti PT3 dan

cara pelaksanaan

Menerima maklumat dan memahami jadual

waktu, jadual kerja dan Panduan Pengurusan

dan Pentadbiran PT3 yang disediakan oleh LP

Mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)

Syarat Perkhidmatan

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru)

Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah

disahkan dalam jawatan;

- Mempunyai pengalaman mengajar

sekurang-kurangnya 5 tahun; dan

- Mengajar mata pelajaran berkenaan

pada tahun semasa

Tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib

Syarat Profesional

Tidak pernah digugurkan sebagai PKw

Menerima maklumat dan memahami

komponen Penjaminan Kualiti PT3 dan

cara pelaksanaan

Menerima maklumat dan memahami jadual

waktu, jadual kerja dan Panduan Pengurusan

dan Pentadbiran PT3 yang disediakan

oleh LP

Pentaksir Kawasan (PKw)

Syarat Perkhidmatan

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru)

Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah

disahkan dalam jawatan;

- Mempunyai pengalaman mengajar

sekurang-kurangnya 3 tahun; dan

- Mengajar mata pelajaran berkenaan pada

tahun semasa

Syarat Profesional

Menerima maklumat dan memahami

komponen Penjaminan Kualiti PT3 dan

cara pelaksanaan

Menerima maklumat dan memahami jadual

waktu, jadual kerja dan Panduan Pengurusan

dan Pentadbiran PT3 yang disediakan

oleh LP

Ketua Pentaksir Sekolah (KPS)

Syarat Perkhidmatan

Pengetua Sekolah

Syarat Profesional

Menerima maklumat dan memahami

komponen Penjaminan Kualiti PT3 dan

cara pelaksanaan

Menerima maklumat dan memahami

prinsip pemasangan instrumen dan

verifikasi instrumen

Menerima maklumat, latihan dan

memahami kaedah moderasi penskoran

dan verifikasi skor

Menerima maklumat dan memahami jadual

wwaktu, jadual kerja dan Panduan

Pengurusan dan Pentadbiran PT3 yang

disediakan oleh LP

Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

Syarat Perkhidmatan

Guru mata pelajaran Tingkatan 3 yang

dilantik oleh Pengetua bagi setiap

mata pelajaran

Mempunyai pengetahuan mengenai

kandungan mata pelajaran

Mengajar mata pelajaran berkenaan pada

tahun semasa

Syarat Profesional

Menerima taklimat tentang komponen

Penjaminan Kualiti PT3 dan

cara pelaksanaan

Menerima taklimat tentang jadual waktu,

jadual kerja dan Panduan Pengurusan dan

Pentadbiran PT3 yang disediakan oleh LP

Menerima latihan tentang kaedah moderasi

penskoran dan verifikasi skor

Pentaksir Mata Pelajaran (PMP)

Syarat Perkhidmatan

Mengajar mata pelajaran berkenaan di

Tingkatan 3 pada tahun semasa

Syarat Profesional

Menerima taklimat tentang komponen

Penjaminan Kualiti PT3 dan

cara pelaksanaan

Menerima taklimat tentang jadual waktu,

jadual kerja dan Panduan Pengurusan dan

Pentadbiran PT3 yang disediakan oleh LP

Menerima latihan tentang kaedah moderasi

penskoran dan verifikasi skor

Pentaksir Luar / Profesional Syarat Perkhidmatan

Bagi mata pelajaran baharu atau mata

pelajaran sedia ada yang tiada kepakaran

dalam kalangan Guru Kementerian

Pendidikan Malaysia, Pengarah Peperiksaan

boleh melantik orang-orang yang

berkelayakan sebagai pentaksir

Syarat Profesional

Tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib

Menerima maklumat dan memahami

komponen Penjaminan Kualiti PT3 dan

cara pelaksanaan

Menerima maklumat dan memahami jadual

waktu, jadual kerja dan Panduan Pengurusan

dan Pentadbiran PT3 yang disediakan

oleh LP.

Prosedur Pelantikan

KPK / KPN / KPKw / PKw direhatkan

Berpindah ke daerah / negeri lain / jabatan

Bersalin / Sakit berpanjangan

Cuti belajar sepenuh masa / belajar

separuh masa

Menunaikan fardu haji

KPK / KPN / KPKw / PKw yang direhatkan boleh

ditawarkan untuk dilantik semula

KPK / KPN / KPKw / PKw digugurkan

Mengiklankan diri sebagai KPK / KPN /

KPKw / PKw untuk tujuan kelas tuisyen

atau seminar

Terbukti kesalahan yang menyebabkan

perubahan jumlah yang besar bagi

skor calon semasa Penyemakan

Semula Keputusan

Terlibat dalam kes kecuaian seperti hilang

skrip jawapan calon atau tidak memeriksa

sebahagian daripada skrip jawapan calon

Dikenakan tindakan tatatertib

KPK / KPN / KPKw / PKw yang digugurkan tidak

boleh dilantik semula

Jawatankuasa Pelantikan Pentaksir

Peringkat Lembaga Peperiksaan

Fungsi Personel

i. Pengerusi Pengarah Peperiksaan

ii. Ahli Ketua Sektor

iii. Ahli Ketua Penolong

Pengarah

iv. Ahli Penolong Pengarah

v. Ahli Urus setia

Peringkat Jabatan Pendidikan Negeri

Fungsi Personel

i. Pengerusi Pengarah Pendidikan

Negeri

ii. Ahli Ketua Sektor SPP JPN

iii. Ahli Ketua Penolong Pengarah

iv. Ahli Penolong Pengarah

v. Ahli Urus setia

Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah

Fungsi Personel

i. Pengerusi Pegawai Pendidikan Daerah

ii. Ahli Penolong PPD

iii. Ahli Penyelia Kanan Peperiksaan

iv. Ahli Urus setia

Peringkat Sekolah

Fungsi Personel

i. Pengerusi Pengetua

ii. Ahli Penolong Kanan

Pentadbiran

iii. Ahli Setiausaha Pentaksiran

iv. Ahli Ketua Bidang Mata

Pelajaran

v. Ahli Ketua Panitia Mata

Pelajaran

vi. Ahli Ketua Pentaksir Mata

Pelajaran

vii. Ahli Urus setia

0

Peraturan Pelantikan KPK / KPN / KPKw / PKw

Proses Pelantikan

PROSES TINDAKAN

i Menyemak gred prestasi yang diterima oleh KPK / KPN / KPKw

/ PKw

Penolong Pengarah / Penyelia

Kanan Peperiksaan

ii. Membuat senarai pelantikan KPK / KPN / KPKw / PKw Penolong Pengarah / Penyelia

Kanan Peperiksaan

iii.

Membentangkan data dan justifikasi KPK / KPN / KPKw / PKw

yang direhatkan atau digugurkan serta lantikan baharu dalam

Mesyuarat Pelantikan Pemeriksa peringkat Unit / Sektor / LP /

PPD / SPP / JPN

Ketua Sektor / Ketua Penolong

Pengarah / Penolong Pengarah /

Penyelia Kanan Peperiksaan

iv. Mendapatkan tandatangan Pengarah Peperiksaan / Penolong

Pengarah / Penyelia Kanan Peperiksaan Pengarah Pendidikan KPP

v. Mencetak dan menghantar surat pelantikan kepada KPK / KPN

/ KPKw / PKw Anggota Kumpulan Pelaksana

MU

MULA

Penolong Pengarah membuat pelantikan baharu

Pengerusi bersetuju dengan data dan justifikasi pelantikan

TAMAT

Penolong Pengarah / Penyelia Kanan Peperiksaan menyediakan data dan justifikasi pelantikan

Penolong Pengarah membuat pelantikan dan mengeluarkan surat pelantikan kepada KPK / KPN / KPKw / PKw

Ketua Sektor / Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah / Penyelia Kanan Peperiksaan membentangkan data dan justifikasi pelantikan dalam Mesyuarat Pelantikan Pemeriksa peringkat Unit / Sektor / LP / PPD / SPP / JPN

Carta Alir Pelantikan Semula KPK / KPN / KPKw / PKw

Tidak

Ya

Pengagihan Pentaksir

Jawatan Bilangan Agihan

Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) 1 KPK untuk setiap mata pelajaran

Ketua Pentaksir Negeri (KPN) 1 KPN untuk setiap mata pelajaran di setiap negeri

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) 1 KPKw untuk setiap mata pelajaran di setiap daerah

Pentaksir Kawasan (PKw) 1 PKw untuk setiap mata pelajaran bagi setiap tiga hingga

lima sekolah

Ketua Pentaksir Sekolah (KPS) 1 KPS untuk setiap sekolah terdiri daripada Pengetua sekolah

Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP) 1 KPMP untuk setiap mata pelajaran terdiri personel yang

dilantik oleh Pengetua

Pentaksir Mata Pelajaran (PMP) PMP untuk setiap mata pelajaran terdiri daripada guru

tingkatan 3

Pengagihan Skrip Jawapan Calon Kepada KPN / KPKw / PKw

Jawatan Bilangan Agihan

Catatan

Ketua

Pentaksir

Negeri

(KPN)

maksimum

150 skrip

calon persendirian

calon sekolah di bawah pentadbiran Kementerian Dalam Negeri (KDN),

Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)

Ketua

Pentaksir

Kawasan

(KPKw)

maksimum

150 skrip

calon persendirian

calon sekolah di bawah pentadbiran Kementerian Dalam Negeri (KDN),

Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)

menjalankan Moderasi Penskoran Kedua bagi 10% atau

sekurang-kurangnya sepuluh (10) sampel SJC atau hasil kerja

murid yang telah diskor oleh setiap guru mata pelajaran di sekolah

yang diperuntukkan kepadanya oleh JPN

Pentaksir

Kawasan

(PKw)

maksimum

150 skrip

menjalankan Moderasi Penskoran Kedua bagi 10% atau

sekurang-kurangnya sepuluh (10) sampel SJC atau hasil kerja

murid yang telah diskor oleh setiap guru mata pelajaran di sekolah

yang diperuntukkan kepadanya oleh JPN

0

Surat Pelantikan

LP bertanggungjawab mengeluarkan surat

pelantikan kepada KPK dan KPN

JPN bertanggungjawab mengeluarkan surat

pelantikan kepada KPKw dan PKw

Sekolah bertanggungjawab mengeluarkan

surat pelantikan kepada Personel

Pentadbiran dan Personel Pentaksiran

Surat Pelantikan ini adalah sebagai punca

kuasa kepada personel pentaksiran untuk

menjalankan penskoran SJC serta

melaksanakan aktiviti penjaminan kualiti

moderasi penskoran dan verifikasi skor

Pelantikan sebagai personel pentaksiran ini

adalah sah untuk tahun semasa

LP dan JPN boleh membatalkan pelantikan

tersebut sekiranya guru yang dilantik

didapati tidak mematuhi perkara yang

dinyatakan sebagai syarat seperti di dalam

surat pelantikan

Surat Pelantikan Ketua Pentaksir Kebangsaan

Nombor Rujukan dan Tarikh

Nama dan Alamat Personel Pentaksiran Tuan / Puan,

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN ______

PELANTIKAN KETUA PENTAKSIR KEBANGSAAN

KOD PENTAKSIR :

NAMA KERTAS : KOD KERTAS :

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia melantik

tuan / puan sebagai Ketua Pentaksir Kebangsaan.

3. Sehubungan dengan itu, tuan / puan hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:

3.1 merahsiakan pelantikan dan segala urusan berkaitan pemeriksaan yang

diklasifikasikan TERHAD seperti yang termaktub di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972.

Tuan / Puan dilarang membocorkan atau menghebahkan maklumat rasmi berkaitan

tugasan ini kepada sesiapa dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun;

3.2 menjalankan pentaksiran untuk satu mata pelajaran sahaja;

3.3 melaksanakan penjaminan kualiti dengan melaksanakan moderasi

penskoran skrip jawapan calon serta membuat verifikasi skor;

3.4 meminta kebenaran Pengetua sekiranya aktiviti penjaminan kualiti

berkenaan diadakan pada hari sekolah;

3.5 melaksanakan tugas pentaksiran dan aktiviti penjaminan kualiti dalam

tempoh yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan;

3.6 membuat tuntutan mengikut kadar tuntutan Pekeliling Perbendaharaan,

Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Kementerian Kewangan Malaysia yang

sedang berkuatkuasa bagi perkara berikut:

i. BAYARAN IKHTISAS KADAR

Ketua Pentaksir Kebangsaan RM 150.00

Ketua Pentaksir Negeri RM 100.00

Ketua Pentaksir Kawasan RM 75.00

Pentaksir Kawasan RM 50.00

ii. skrip jawapan calon persendirian yang disemak dengan kadar RM2.50 per skrip

(Rujukan Surat: KP.LP.005.08.04.09(37) bertarikh 26 Ogos 2015);

iii. skrip jawapan calon penyemakan semula keputusan PT3 yang disemak

dengan kadar RM2.00 per skrip (Rujukan Surat: KKBP(6.00)248/14-

5(JD.5)/(40) bertarikh 31 Disember 1993);

iv. tuntutan elaun perjalanan kenderaan, elaun makan / elaun harian dan elaun

sewa hotel / lojing dan lain-lain tuntutan yang berkaitan;

3.7 tidak mengikuti sebarang kursus sepanjang menjalankan

tugas pemeriksaan.

3.8 memaklumkan dengan segera secara bertulis kepada Pengarah Peperiksaan

(u.p.: Unit PMR), sekiranya tuan / puan tidak dapat menjalankan tugas ini.

4. Pelantikan tuan / puan adalah untuk tahun semasa dan Lembaga Peperiksaan boleh membatalkan

pelantikan tersebut sekiranya tuan / puan didapati tidak mematuhi perkara 3 di atas.

5. Kod Pentaksir tuan / puan adalah seperti tercatat di atas. Sila gunakan kod tersebut dalam semua

urusan berkaitan PT3 dengan Lembaga Peperiksaan.

6. Senarai nama Ketua Pentaksir Negeri dalam kumpulan tuan / puan akan dimaklumkan oleh Lembaga

Peperiksaan.

7. Lembaga Peperiksaan berharap tuan / puan akan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan

dengan penuh tanggungjawab.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah,

Tandatangan, Nama dan Alamat

0

Surat Pelantikan Ketua Pentaksir Negeri

Nombor Rujukan dan Tarikh Nama dan Alamat Personel Pentaksiran Tuan / Puan,

PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA (PT3) TAHUN ______

PELANTIKAN KETUA PENTAKSIR NEGERI

KOD PENTAKSIR :

NAMA KERTAS : KOD KERTAS :

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia melantik

tuan / puan sebagai Ketua Pentaksir Negeri.

3. Sehubungan dengan itu, tuan / puan hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:

3.1 merahsiakan pelantikan dan segala urusan berkaitan pemeriksaan yang

diklasifikasikan TERHAD seperti yang termaktub di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972.

Tuan / Puan dilarang membocorkan atau menghebahkan maklumat rasmi berkaitan

tugasan ini kepada sesiapa dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun;

3.2 menjalankan pentaksiran untuk satu mata pelajaran sahaja;

3.3 melaksanakan penjaminan kualiti dengan melaksanakan moderasi penskoran skrip

jawapan calon serta membuat verifikasi skor;

3.4 meminta kebenaran Pengetua sekiranya aktiviti penjaminan kualiti

berkenaan diadakan pada hari sekolah;

3.5 melaksanakan tugas pentaksiran dan aktiviti penjaminan kualiti dalam

tempoh yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan;

3.6 membuat tuntutan mengikut kadar tuntutan Pekeliling Perbendaharaan,

Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Kementerian Kewangan Malaysia yang

sedang berkuatkuasa bagi perkara berikut:

i.

Bayaran Ikhtisas Kadar

Ketua Pentaksir Kebangsaan RM 150.00

Ketua Pentaksir Negeri RM 100.00

Ketua Pentaksir Kawasan RM 75.00

Pentaksir Kawasan RM 50.00

ii.

minimum 10 skrip jawapan calon yang dimoderasi atau 10 peratus daripada

jumlah skrip bagi setiap guru mata pelajaran dengan kadar RM2.00 per skrip

(Rujukan Surat: KP.LP.005.08.04.09(37) bertarikh 26 Ogos 2015);

iii. skrip jawapan calon persendirian yang disemak dengan kadar RM2.50 per skrip

(Rujukan Surat: KP.LP.005.08.04.09(37) bertarikh 26 Ogos 2015);

iv. skrip jawapan calon penyemakan semula keputusan PT3 yang disemak dengan

kadar RM2.00 per skrip (Rujukan Surat: KKBP(6.00)248/14-5(JD.5)/(40)

bertarikh 31 Disember 1993);

v. tuntutan elaun perjalanan kenderaan, elaun makan / elaun harian dan elaun

sewa hotel / lojing dan lain-lain tuntutan yang berkaitan;

3.7 tidak mengikuti sebarang kursus sepanjang menjalankan

tugas pemeriksaan.

3.8 memaklumkan dengan segera secara bertulis kepada Pengarah Peperiksaan

(u.p.: Unit PMR), sekiranya tuan / puan tidak dapat menjalankan tugas ini.

4. Pelantikan tuan / puan adalah untuk tahun semasa dan Lembaga Peperiksaan boleh membatalkan

pelantikan tersebut sekiranya tuan / puan didapati tidak mematuhi perkara 3 di atas.

5. Kod Pentaksir tuan / puan adalah seperti tercatat di atas. Sila gunakan kod tersebut dalam semua

urusan berkaitan PT3 dengan Lembaga Peperiksaan.

6. Senarai nama Ketua Pentaksir Kawasan dalam kumpulan tuan / puan akan dimaklumkan oleh

Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri tuan / puan.

7. Lembaga Peperiksaan berharap tuan / puan akan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan

dengan penuh tanggungjawab.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah,

Tandatangan, Nama dan Alamat

Surat Pelantikan Ketua Pentaksir Kawasan

Nombor Rujukan dan Tarikh Nama dan Alamat Personel Pentaksiran Tuan / Puan,

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN ______

PELANTIKAN KETUA PENTAKSIR KAWASAN

KOD

PENTAKSIR

:

NAMA KERTAS : KOD

KERTAS

:

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Negeri_______________ melantik tuan / puan sebagai

Ketua Pentaksir Kawasan.

3. Sehubungan dengan itu, tuan / puan hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:

3.1 merahsiakan pelantikan dan segala urusan berkaitan pemeriksaan yang

diklasifikasikan TERHAD seperti yang termaktub di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Tuan /

Puan dilarang membocorkan atau menghebahkan maklumat rasmi berkaitan tugasan ini

kepada sesiapa dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun;

3.2 menjalankan pentaksiran untuk satu mata pelajaran sahaja;

3.3 melaksanakan penjaminan kualiti dengan melaksanakan moderasi penskoran skrip jawapan

calon serta membuat verifikasi skor;

3.4 meminta kebenaran Pengetua sekiranya aktiviti penjaminan kualiti

berkenaan diadakan pada hari sekolah;

3.5 melaksanakan tugas pentaksiran dan aktiviti penjaminan kualiti dalam

tempoh yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan;

3.6 membuat tuntutan mengikut kadar tuntutan Pekeliling Perbendaharaan,

Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Kementerian Kewangan Malaysia yang sedang

berkuatkuasa bagi perkara berikut:

i.

Bayaran Ikhtisas Kadar

Ketua Pentaksir Kebangsaan RM 150.00

Ketua Pentaksir Negeri RM 100.00

Ketua Pentaksir Kawasan RM 75.00

Pentaksir Kawasan RM 50.00

ii.

minimum 10 skrip jawapan calon yang dimoderasi atau 10 peratus daripada jumlah

skrip bagi setiap guru mata pelajaran dengan kadar RM2.00 per skrip (Rujukan

Surat: KP.LP.005.08.04.09(37) bertarikh 26 Ogos 2015);

iii. skrip jawapan calon persendirian yang disemak dengan kadar RM2.50 per skrip

(Rujukan Surat: KP.LP.005.08.04.09(37) bertarikh 26 Ogos 2015);

iv. skrip jawapan calon penyemakan semula keputusan PT3 yang disemak dengan

kadar RM2.00 per skrip (Rujukan Surat: KKBP(6.00)248/14-5(JD.5)/(40) bertarikh 31

Disember 1993);

v. tuntutan elaun perjalanan kenderaan, elaun makan / elaun harian dan elaun sewa

hotel / lojing dan lain-lain tuntutan yang berkaitan;

3.7 tidak mengikuti sebarang kursus sepanjang menjalankan

tugas pemeriksaan.

3.8 memaklumkan dengan segera secara bertulis kepada Pengarah Pendidikan Negeri (u.p.:

Ketua Sektor SPP), sekiranya tuan / puan tidak dapat menjalankan tugas ini.

4.Pelantikan tuan / puan adalah untuk tahun semasa dan Pengarah Pendidikan Negeri boleh

membatalkan pelantikan tersebut sekiranya tuan / puan didapati tidak mematuhi perkara 3 di atas.

5.Kod Pentaksir tuan / puan adalah seperti tercatat di atas. Sila gunakan kod tersebut dalam semua

urusan berkaitan PT3 dengan Jabatan Pendidikan Negeri.

6.Senarai nama Pentaksir Kawasan dalam kumpulan tuan / puan akan dimaklumkan oleh

Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri.

7.Jabatan Pendidikan Negeri berharap tuan / puan akan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan

dengan penuh tanggungjawab.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah,

Tandatangan, Nama dan Alamat

Surat Pelantikan Pentaksir Kawasan

Nombor Rujukan dan Tarikh

Nama dan Alamat Personel Pentaksiran

Tuan / Puan,

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN ______

PELANTIKAN PENTAKSIR KAWASAN

KOD PENTAKSIR :

NAMA KERTAS : KOD KERTAS :

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Negeri _______________ melantik tuan / puan sebagai

Pentaksir Kawasan.

3. Sehubungan dengan itu, tuan / puan hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:

3.1 merahsiakan pelantikan dan segala urusan berkaitan pemeriksaan yang

diklasifikasikan TERHAD seperti yang termaktub di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972.

Tuan / Puan dilarang membocorkan atau menghebahkan maklumat rasmi berkaitan

tugasan ini kepada sesiapa dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun;

3.2 menjalankan pentaksiran untuk satu mata pelajaran sahaja;

3.3 melaksanakan penjaminan kualiti dengan melaksanakan moderasi penskoran skrip

jawapan calon serta membuat verifikasi skor;

3.4 meminta kebenaran Pengetua sekiranya aktiviti penjaminan kualiti

berkenaan diadakan pada hari sekolah;

3.5 melaksanakan tugas pentaksiran dan aktiviti penjaminan kualiti dalam

tempoh yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan;

3.6 membuat tuntutan mengikut kadar tuntutan Pekeliling Perbendaharaan,

Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Kementerian Kewangan Malaysia yang

sedang berkuatkuasa bagi perkara berikut:

i.

Bayaran Ikhtisas Kadar

Ketua Pentaksir Kebangsaan RM 150.00

Ketua Pentaksir Negeri RM 100.00

Ketua Pentaksir Kawasan RM 75.00

Pentaksir Kawasan RM 50.00

ii. minimum 10 skrip jawapan calon yang dimoderasi atau 10 peratus daripada

jumlah skrip bagi setiap guru mata pelajaran dengan kadar RM2.00 per skrip

(Rujukan Surat: KP.LP.005.08.04.09 (37) bertarikh 26 Ogos 2015);

iii. skrip jawapan calon persendirian yang disemak dengan kadar RM2.50 per skrip

(Rujukan Surat: KP.LP.005.08.04.09(37) bertarikh 26 Ogos 2015);

iv. skrip jawapan calon penyemakan semula keputusan PT3 yang disemak dengan

kadar RM2.00 per skrip (Rujukan Surat: KKBP(6.00)248/14-5(JD.5)/(40)

bertarikh 31 Disember 1993);

v. tuntutan elaun perjalanan kenderaan, elaun makan / elaun harian dan elaun

sewa hotel / lojing dan lain-lain tuntutan yang berkaitan;

3.7 tidak mengikuti sebarang kursus sepanjang menjalankan

tugas pemeriksaan.

3.8 memaklumkan dengan segera secara bertulis kepada Pengarah Pendidikan Negeri

(u.p.: Ketua Sektor SPP), sekiranya tuan / puan tidak dapat menjalankan tugas ini.

4. Pelantikan tuan / puan adalah untuk tahun semasa dan Pengarah Pendidikan Negeri boleh membatalkan

pelantikan tersebut sekiranya tuan / puan didapati tidak mematuhi perkara 3 di atas.

5. Kod Pentaksir tuan / puan adalah seperti tercatat di atas. Sila gunakan kod tersebut dalam semua

urusan berkaitan PT3 dengan Jabatan Pendidikan Negeri.

6. Senarai nama sekolah dalam kumpulan tuan / puan akan dimaklumkan oleh

Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri.

7. Jabatan Pendidikan Negeri berharap tuan / puan akan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan

dengan penuh tanggungjawab.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah,

Tandatangan, Nama dan Alamat

Surat Iringan Kepada Pengetua Memaklumkan Pelantikan Pentaksir Oleh Lembaga Peperiksaan / Jabatan Pendidikan Negeri

Nombor Rujukan dan Tarikh

Nama dan Alamat Sekolah Tuan / Puan, PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN ______ PELANTIKAN PENTAKSIR Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Negeri telah melantik guru dari sekolah tuan / puan sebagai Pentaksir PT3. Surat pelantikan sebagai Pentaksir telah dihantar kepada guru-guru seperti di Lampiran A. 3. Sehubungan dengan itu, tuan / puan hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:

3.1 Memastikan guru-guru berkenaan tidak mengikuti sebarang kursus sepanjang menjalankan tugas pentaksiran.

3.2 Mengesahkan senarai nama guru di Lampiran A dan mengembalikan dengan SEGERA kepada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan / Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri. 3.3 Memaklumkan kepada Lembaga Peperiksaan sekiranya guru-guru berkenaan telah bertukar ke sekolah lain.

4. Bersama-sama ini disertakan Lampiran A: Senarai Pentaksir PT3 untuk makluman dan tindakan tuan / puan. Tuan / Puan boleh menghubungi ........................... di talian ......................... untuk sebarang pertanyaan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah, Tandatangan Nama dan Alamat

Lampiran A

SENARAI NAMA PENTAKSIR PT3

BIL

NAMA PENTAKSIR KOD MP CATATAN

Nota:

Sila kembalikan senarai ini kepada Lembaga Peperiksaan / Jabatan Pendidikan Negeri

(u.p: ………………………………………………) sebelum atau pada ………….

Nama dan tandatangan Pengetua

Tarikh:……………………….

Surat Pelantikan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran /

Pentaksir Mata Pelajaran

Nombor Rujukan dan Tarikh

Nama dan Alamat Personel Pentaksiran

Tuan / Puan,

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN ______

PELANTIKAN KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN /

PENTAKSIR MATA PELAJARAN

NAMA KERTAS : KOD KERTAS :

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa pihak sekolah _______________ melantik tuan / puan sebagai Ketua Pentaksir

Mata Pelajaran / Pentaksir Mata Pelajaran.

3. Sehubungan dengan itu, tuan / puan hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:

3.1 merahsiakan pelantikan dan segala urusan berkaitan pemeriksaan yang

diklasifikasikan TERHAD seperti yang termaktub di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972.

Tuan / Puan dilarang membocorkan atau menghebahkan maklumat rasmi berkaitan

tugasan ini kepada sesiapa dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun;

3.2 menjalankan pentaksiran untuk mata pelajaran yang diajar;

3.3 melaksanakan penjaminan kualiti dengan melaksanakan moderasi

pemeriksaan skrip jawapan calon serta membuat verifikasi skor;

3.4 melaksanakan tugas pentaksiran dan aktiviti penjaminan kualiti seperti yang terdapat di

dalam Panduan Pengurusan dan Pentadbiran Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dalam

tempoh yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan;

3.5 tidak mengikuti sebarang kursus sepanjang menjalankan

tugas pemeriksaan;

3.6 memaklumkan dengan segera secara bertulis kepada Ketua Pentaksir Sekolah (u.p.:

Pengetua), sekiranya tuan / puan tidak dapat menjalankan tugas ini.

4. Pelantikan tuan / puan adalah untuk tahun semasa dan Pengetua boleh membatalkan pelantikan tersebut

sekiranya tuan / puan didapati tidak mematuhi perkara 3 di atas.

5. Pihak sekolah berharap tuan / puan akan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh

tanggungjawab.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah,

Tandatangan, Nama dan Alamat

Lampiran

Borang Maklumat Pentaksir

Borang Maklumat Pentaksir digunakan untuk

mengemaskini maklumat personel pentaksir

Setiap personel pentaksir perlu melengkapkan

borang ini dan menyerahkan kepada LP

atau JPN

Setiap borang perlu mendapatkan

pengesahan pengetua

Borang - Borang

0

Borang Penilaian Prestasi

Penilaian prestasi pentaksir perlu dibuat

untuk menjamin kualiti pelaksanaan PT3

mengikut garis panduan yang ditetapkan

LP bertanggungjawab mengendalikan

penilaian prestasi KPK dan KPN

JPN bertanggungjawab mengendalikan

penilaian prestasi KPKw dan PKw

Pegawai LP dan KPN boleh menjadi pegawai

penilai kepada KPK

Pegawai JPN, KPK dan KPKw boleh menjadi

pegawai penilai kepada KPN

Pegawai JPN, KPN dan PKw boleh menjadi

pegawai penilai kepada KPKw

Pegawai PPD, KPKw dan KPMP boleh

menjadi pegawai penilai kepada PKw

0

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENILAIAN PRESTASI PENTAKSIR

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 TAHUN ..................

NAMA PENTAKSIR YANG DINILAI

JAWATAN PENTAKSIR YANG DINILAI KPK / KPN / KPKw / PKw

MATA PELAJARAN

NAMA SEKOLAH

BIL PERNYATAAN SKALA

WAJARAN JUMLAH

(SKALA X WAJARAN) 1 2 3 4

1. Mempunyai pengetahuan mengenai mata pelajaran 5

2. Mematuhi Panduan Penskoran / Rubrik Penskoran 5

3. Mematuhi Panduan Pentadbiran dan Jadual Kerja 3

4. Mematuhi Akta Rahsia Rasmi, akur dengan prosedur keselamatan dan menjamin keselamatan bahan peperiksaan

3

5. Mempunyai sifat kepimpinan 3

6. Mempunyai sifat amanah, adil dan boleh menangani masalah

3

7. Keupayaan mengendalikan Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

3

JUMLAH 25

SKALA GRED MARKAH TAHAP

PENCAPAIAN CATATAN PENILAI KPK/KPN/KPKw/PKw

4 Sangat Baik A 80 - 100 KOMPETEN TERPUJI

Gred

3 Baik B 65 - 79 KOMPETEN Markah

2 Kurang Baik C 50 - 64 TIDAK KOMPETEN Tahap Pencapaian

1 Tidak Baik D < 50 SANGAT TIDAK KOMPETEN

Layak / Tidak Layak dilantik semula sebagai Pentaksir

NAMA PENILAI TANDATANGAN:

TARIKH:

KOD KPK / KPN / KPKw / PKw

JAWATAN PENILAI KPK / KPN / KPKw / PKw

PT3/PPP

Dasar Pentadbiran

Pernyataan Dasar

Tempoh Permohonan

Tidak melebihi 30 hari dari tarikh rasmi

penyerahan keputusan PT3

Permohonan selepas tarikh tutup permohonan

tidak akan diterima

Fee

Fee hendaklah dibayar oleh calon sekolah dan

calon persendirian

Fee penyemakan semula keputusan PT3

adalah RM 50.00 bagi setiap mata pelajaran

Fee hendaklah dalam bentuk Wang Pos /

Kiriman Wang / Bank Draf atas nama

AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Cek persendirian tidak diterima

Penerimaan Permohonan

Permohonan calon sekolah diuruskan oleh

pihak sekolah

Permohonan calon persendirian diuruskan

oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

Peraturan-peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 berkuatkuasa pada

1 Januari 1998

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 67, 68 dan 69 Akta Pendidikan 1996,

Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:

i. Bahagian III Perkara 14 - Penyemakan semula

(1) Mana-mana calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaannya boleh, tidak

melebihi tiga puluh hari selepas pengumuman keputusan peperiksaan itu, memohon untuk

penyemakan semula keputusan peperiksaannya itu

(2) Permohonan di bawah subperaturan (1) hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat yang

ditentukan oleh Pengarah Peperiksaan dan disertai dengan fee

ii. Bahagian II Perkara 7

(1) Fee hendaklah dibayar bagi maksud-maksud yang berikut:

(d) penyemakan semula keputusan peperiksaan

Takrifan Penyemakan Semula

Keputusan Peperiksaan

Teknikal

Penyemakan semula keputusan peperiksaan

secara teknikal dilakukan seperti berikut:

- Skor calon pada Skrip Jawapan Calon

(SJC) dibandingkan dengan skor calon

pada Borang Skor Kelompok (BSK) yang

dicetak dari Aplikasi PT3

- Sekiranya terdapat perbezaan skor setelah

semakan teknikal maka skor baharu

akan direkodkan

Pemeriksaan Semula

Penyemakan semula keputusan peperiksaan

yang melibatkan Pemeriksaan Semula

dilakukan seperti berikut:

- Hanya SJC yang TIDAK DIMODERASI

oleh Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) /

Ketua Pentaksir Negeri (KPN) / Ketua

Pentaksir Kawasan (KPKw) / Pentaksir

Kawasan (PKw) sahaja akan

diperiksa semula

- SJC yang telah dimoderasi oleh salah

seorang daripada Ketua Pentaksir

Kebangsaan (KPK) / Ketua Pentaksir

Negeri (KPN) / Ketua Pentaksir Kawasan

(KPKw) / Pentaksir Kawasan (PKw)

sebelum skor dihantar ke Lembaga

Peperiksaan telah melalui proses

pemeriksaan sebanyak DUA kali dan tidak

akan diperiksa semula

- Sekiranya terdapat perbezaan skor selepas

pemeriksaan semula maka skor baharu

akan direkodkan

Tafsiran Penyemakan Semula

Keputusan Peperiksaan

Teknikal

SJC telah dimoderasi oleh KPK / KPN / KPKw /

PKw sebelum skor dihantar kepada

Lembaga Peperiksaan

Skor pada SJC lebih tinggi dari skor calon

pada BSK

Skor pada SJC lebih rendah dari skor calon

pada BSK

Pemeriksaan Semula

SJC tidak dimoderasi oleh KPK / KPN / KPKw

/ PKw sebelum skor dihantar kepada

Lembaga Peperiksaan

SJC diperiksa semula oleh KPK / KPN / KPKw

/ PKw yang dilantik oleh JPN

Skor baharu calon direkodkan bagi

mendapatkan gred

Pemeriksaan Skrip Jawapan Calon

JPN melantik KPK / KPN / KPKw / PKw

sebagai Pentaksir Penyemakan Semula Skrip

Jawapan Calon

KPN / KPKw / PKw memeriksa skrip jawapan

calon sekolah dan calon persendirian

Keputusan Penyemakan Semula

Keputusan dikeluarkan dalam tempoh dua

bulan dari tarikh permohonan calon

Keputusan adalah muktamad dan sebarang

rayuan tidak akan diterima

Prosedur Keselamatan

Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri

Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 dan

Akuan Penerimaan Taklimat serta

Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin. 1/2011)

Mengutamakan keselamatan dokumen-

dokumen

Menguruskan SJC, Panduan Penskoran dan

skor calon sebagai TERHAD dan TIDAK

dikongsi dengan pihak lain

Menguruskan tugas penyemakan semula

keputusan sebagai TERHAD dan TIDAK

dilakukan di tempat terbuka atau

di khalayak ramai

Pentadbir Sekolah

Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 dan

Akuan Penerimaan Taklimat serta

Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin. 1/2011)

Mengutamakan keselamatan dokumen-

dokumen

Menguruskan SJC, Panduan Penskoran dan

skor calon sebagai TERHAD dan TIDAK

dikongsi dengan pihak lain

Menguruskan tugas penyemakan semula

keputusan sebagai TERHAD dan TIDAK

dilakukan di tempat terbuka atau

di khalayak ramai

Pentaksir

Menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 dan

Akuan Penerimaan Taklimat serta

Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin. 1/2011)

Mengutamakan keselamatan dokumen-

dokumen

Menguruskan SJC, Panduan Penskoran dan

skor calon sebagai TERHAD dan TIDAK

dikongsi dengan pihak lain

Menguruskan tugas penyemakan semula

keputusan sebagai TERHAD dan TIDAK

dilakukan di tempat terbuka atau

di khalayak ramai

Memeriksa sendiri SJC dan TIDAK

menyerahkan tugas memeriksa kepada

pentaksir lain atau sesiapa yang tidak dilantik

sebagai Pentaksir Penyemakan Semula

Keputusan oleh Jabatan Pendidikan Negeri

Memaklumkan kepada Pengarah Pendidikan

Negeri sekiranya tidak dapat menyempurnakan

tugas kerana sakit atau sebab-sebab lain dan

mengembalikan SJC dan dokumen

pentaksiran dengan segera kepada

Pengarah Pendidikan Negeri

Memaklumkan kepada Pengarah Pendidikan

Negeri, Pegawai Penyelaras Penyemakan

Semula Keputusan sekiranya Pentaksir

Penyemakan Semula Keputusan menarik diri

atas sebab-sebab tertentu

Personel

Jawatan Personel

i. Penasihat Pengarah Pendidikan Negeri

ii. Ketua Penyelaras Operasi Ketua Sektor

Sektor Penilaian dan Peperiksaan

iii. Ketua Penyelaras Kewangan Ketua Sektor

Sektor Penilaian dan Peperiksaan

iv. Ketua Penyelaras Data Ketua Penolong Pengarah / Ketua Unit

Sektor Penilaian dan Peperiksaan

v. Pegawai Penyelaras Pegawai Meja PT3

Jabatan Pendidikan Negeri

vi. Pentaksir Ketua Pentaksir Negeri (KPN)

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)

Pentaksir Kawasan (PKw)

Dilantik dalam tahun semasa

Menghadiri mesyuarat penyelarasan penskoran pada tahun semasa.

Telah menerima latihan pentaksiran dari LP atau JPN

vii.

Ketua Pentaksir Sekolah Pengetua

viii. Guru Penyelaras Penyemakan Semula

Keputusan PT3 Guru Penyelaras Penyemakan Semula Keputusan PT3 yang dilantik oleh Pengetua

ix. Pengerusi Jawatankuasa Verifikasi Skor Peringkat JPN

Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan

Peringkat PPD

Ketua Unit, Unit Penilaian dan Peperiksaan

PANDUAN PENGURUSAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 112

Tanggungjawab Personel

Penasihat

Menyelia pelaksanaan Penyemakan Semula

Keputusan PT3

Mengesahkan pelantikan Jawatankuasa

Verifikasi Skor (JVS)

Melantik dan menandatangani surat pelantikan

Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan

Menurunkan tandatangan pada surat

keputusan KEKAL / BERUBAH bagi

calon persendirian

Ketua Penyelaras Operasi

Memantau pelaksanaan Penyemakan Semula

Keputusan PT3

Mengesahkan pelantikan Pentaksir

Penyemakan Semula Keputusan

Melantik JVS peringkat JPN dan PPD

Menentusahkan keputusan BERUBAH calon

persendirian sebelum surat dihantar kepada

Pengarah Pendidikan Negeri

Memantau penyediaan laporan keputusan

KEKAL, BERUBAH SKOR, dan

BERUBAH GRED bagi tujuan analisis

di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri

Ketua Penyelaras Kewangan

Mengesahkan dan merekod penerimaan Wang

Pos / Kiriman Wang / Bank Draf pada sistem

e-Terimaan

Memantau penyediaan laporan e-Terimaan

bagi tujuan kawalan dalaman, rujukan

kewangan dan audit serta mana-mana pihak

yang berkepentingan

Kod terimaan penyemakan semula keputusan

PT3 melalui Sistem Perakaunan Terimaan

Kerajaan atau e-Terimaan adalah 58101-111A

(Perihal Semak Semula PT3)

Ketua Penyelaras Data

Memantau pelaksanaan penyediaan dan

pengemaskinian data Penyemakan Semula

Keputusan PT3

Menyediakan jadual dan prasarana perekodan

skor terkini calon dalam Aplikasi PT3

Memantau perekodan skor terkini calon dalam

Aplikasi PT3

Pegawai Penyelaras

Menyemak permohonan Penyemakan Semula

Keputusan PT3 yang diterima

daripada sekolah

Menyediakan surat pelantikan Pentaksir

Penyemakan Semula Keputusan PT3

Mengagihkan skrip jawapan calon yang

diterima bagi pemeriksaan semula kepada

pentaksir yang telah dilantik

Memastikan pentaksir menyerahkan skor

terkini calon kepada Ketua Penyelaras Data

Menyediakan laporan keputusan KEKAL,

BERUBAH SKOR, dan BERUBAH GRED

bagi tujuan analisis di peringkat Jabatan

Pendidikan Negeri

Pentaksir

Membandingkan skor calon pada SJC dengan

pada BSK

Memeriksa SJC jika skor calon pada SJC dan

BSK adalah sama

Memberikan skor berdasarkan respon calon

dengan berpandukan panduan penskoran

Menyerahkan skor terkini calon kepada Ketua

Penyelaras Data

Menyediakan laporan pentaksiran

Ketua Pentaksir Sekolah

Melantik guru penyelaras untuk menerima dan

menguruskan permohonan penyemakan

semula keputusan PT3

Memantau penghantaran borang permohonan

dan fee calon ke JPN

Memantau percetakan keputusan TERKINI

calon dari Aplikasi PT3

Menandatangani surat keputusan KEKAL /

BERUBAH calon

Memantau penyediaan laporan keputusan

KEKAL, BERUBAH SKOR, dan

BERUBAH GRED bagi tujuan analisis

di peringkat sekolah

Guru Penyelaras Penyemakan Semula Keputusan Pt3 Menyampaikan taklimat kepada calon PT3

Menyediakan borang permohonan

Menguruskan permohonan penyemakan

semula keputusan PT3

Menghantar borang permohonan dan fee

calon ke JPN

Jawatankuasa Verifikasi Skor

Menenerima skor TERKINI calon dari

Pentaksir Penyemakan Semula

Keputusan PT3

Mengesahkan keputusan TERKINI calon

Memastikan keputusan TERKINI di rekodkan

pada Aplikasi PT3

Peraturan Pentadbiran

Peraturan Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh

30 hari dari tarikh keputusan peperiksaan

diumumkan

Permohonan Penyemakan Semula Keputusan

PT3 hendaklah dibuat dengan menggunakan

Borang Penyemakan Semula Keputusan PT3

Permohonan yang tidak menggunakan borang

ini atau tidak lengkap tidak akan diproses

Borang boleh didapati dari:

- Sekolah

- Sektor / Unit Penilaian dan Peperiksaan,

JPN

- Laman web Lembaga Peperiksaan http://www.lp.moe.gov.my

Permohonan Penyemakan Semula Keputusan

PT3 perlu disertakan dengan satu salinan

Pernyataan Keputusan PT3

Semua dokumen di atas hendaklah disahkan

oleh Guru Besar / Pengetua atau Pegawai

Kerajaan Kumpulan A

Dokumen-dokumen berikut hendaklah

dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran

32cm x 23cm dan ditulis perkataan

“PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN

PT3” pada sudut atas kiri sampul

surat tersebut

- Satu salinan pernyataan keputusan

PT3

- Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf

ditulis atas nama Akauntan

Negara Malaysia

- Permohonan yang tidak lengkap tidak

akan diproses

Dokumen yang telah lengkap hendaklah

dihantar ke alamat berikut:

- Calon Sekolah – Pengetua sekolah di

mana keputusan PT3 calon dikeluarkan

- Calon Persendirian – Pengarah

Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan

Negeri

Borang permohonan yang diterima selepas 30

hari dari tarikh pengumuman rasmi keputusan

PT3 tidak akan diproses

Keputusan permohonan akan dimaklumkan

melalui surat rasmi dalam tempoh dua (2)

bulan dari tarikh permohonan diterima

Peraturan Penyediaan Fail

Setiap permohonan dari calon akan

dilengkapkan dengan dokumen berikut:

- Borang Permohonan Penyemakan Semula

Keputusan PT3 yang lengkap

- Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf

ditulis atas nama Akauntan Negara

Malaysia

- Resit bayaran akan dikeluarkan oleh JPN

selepas rekod e-Terimaan dibuat

- Salinan Pernyataan Keputusan yang telah

disahkan

Setiap permohonan dari sekolah kepada

Jabatan Pendidikan Negeri akan

dilengkapkan dengan dokumen berikut:

- Borang Permohonan Penyemakan Semula

Keputusan PT3 yang lengkap

- Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf

ditulis atas nama Akauntan Negara

Malaysia

- Resit bayaran akan dikeluarkan oleh JPN

selepas rekod e-Terimaan dibuat

- Salinan Pernyataan Keputusan yang telah

disahkan

- Skrip Jawapan Calon (SJC)

- Borang Skor Kelompok (BSK)

Setiap fail permohonan akan dilengkapkan

dengan dokumen berikut:

- Borang permohonan

- Borang Permohonan Penyemakan Semula

Keputusan PT3 yang lengkap

- Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf

ditulis atas nama Akauntan Negara

Malaysia. Resit Bayaran akan dikeluarkan

oleh JPN selepas direkodkan pada

e-Terimaan

- Salinan Pernyataan Keputusan yang telah

disahkan

- Skrip Jawapan Calon (SJC)

- Borang Skor Kelompok (BSK)

- Senarai Semak JPN Menerima Dokumen

Daripada Sekolah

- Senarai Semak Sekolah Menerima

Dokumen Daripada Calon

- Resit Pembayaran

- Borang Laporan Pemeriksaan Semula

Skrip Jawapan Calon

- Borang Keputusan Calon

Setiap permohonan hendaklah direkodkan

seperti berikut:

- Nombor Rujukan Permohonan

- Nama Calon

- Nombor Kad Pengenalan

- Bilangan Mata Pelajaran

- Jumlah Bayaran

- Nombor Wang Pos / Kiriman Wang /

Bank Draf

- Status Penyemakan Semula Keputusan

PT3 (KEKAL / BERUBAH)

Peraturan Kerja

Perkara Tindakan

i. Membuat permohonan dalam masa 30 hari dari tarikh keputusan PT3

dikeluarkan

Calon

ii.

Menerima dokumen permohonan dan bayaran daripada calon

Calon Sekolah

Calon Persendirian

Sekolah

JPN

iii. Melengkapkan permohonan calon dengan melampirkan bersama SJC

dan BSK

Sekolah

iv. Menyerahkan dokumen permohonan, bayaran, SJC dan BSK calon

kepada JPN

Sekolah

v. Melantik Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan PT3 JPN

vi. Menyerahkan skrip jawapan calon kepada KPN / KPKw / PKw

untuk penyemakan

JPN

vii.

Mengira semula skor calon bagi kes teknikal atau memeriksa semula

skrip jawapan calon bagi kes pemeriksaan semula.

Memberikan skor terkini

KPN / KPKw / PKw

viii. Menyerahkan skor terkini calon kepada JVS KPN / KPKw / PKw

ix. Mengesahkan skor terkini calon JVS

x. Merekod skor terkini calon pada Apliksasi PT3 JVS

xi. Mengemaskini gred keputusan calon pada Aplikasi PT3 Lembaga Peperiksaan

x

i

i

.

Mencetak Pernyataan Keputusan PT3 terkini calon dan menghantarkan pelaporan beserta surat iringan kepada calon

Calon Sekolah

Calon Persendirian

Sekolah

JPN

Penetapan Keputusan

Keputusan

SJC diserahkan kepada KPK / KPN / KPKw /

PKw bagi menentukan kategori Penyemakan

Semula Keputusan samada kes TEKNIKAL

atau PEMERIKSAAN SEMULA

SJC yang tidak dikategorikan sebagai kes

teknikal diperiksa semula oleh KPK / KPN /

KPKw / PKw bagi mendapatkan skor TERKINI

Skor TERKINI disahkan oleh Jawatankuasa

Verifikasi Skor

Skor TERKINI calon direkodkan pada

Aplikasi PT3

Pernyataan Keputusan PT3 TERKINI calon

dicetak dari Aplikasi PT3

Pelaporan TERKINI calon dihantar bersama

surat iringan keputusan BERUBAH / KEKAL

kepada calon

Teknikal

Skor calon yang dijumlahkan tidak sama dengan skor yang tercatat pada SJC atau pada BSK. Kes diklasifikasikan sebagai semak semula TEKNIKAL.

TAMAT

KPN / KPKw / PKw menerima Skrip Jawapan Calon (SJC) serta menjumlahkan skor calon

Skor baharu calon direkodkan dalam Aplikasi PT3

MULA

KPN / KPKw / PKw membuat perbandingan skor calon yang dijumlahkan dengan skor calon yang tercatat pada SJC dan BSK

Pernyataan Keputusan baharu dicetak dari Aplikasi PT3. Surat iringan keputusan BERUBAH dikeluarkan.

KPK / KPKw / PKw memeriksa semula SJC

Carta Alir Penetapan Keputusan

Kes Teknikal

Tidak

Ya

BORANG PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN ____________

NAMA CALON

NOMBOR KAD PENGENALAN

NAMA MATA PELAJARAN

KOD KERTAS

GRED MATA PELAJARAN

SKOR CALON

i. SKOR ASAL

ii. SKOR PEMERIKSAAN SEMULA

iii. SKOR KES TEKNIKAL

iv. SKOR AKHIR

SKOR AKHIR PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3

KATEGORI BERUBAH TIDAK BERUBAH

TEKNIKAL

PEMERIKSAAN SEMULA

Nama, Tandatangan dan Cap Pentaksir Penyemakan Semula Tarikh:

Nama, Tandatangan dan Cap Pegawai JPN Tarikh:

Kes diklasifikasikan sebagai TEKNIKAL

Pemeriksaan Semula

MULA

KPN / KPKw / PKw membuat perbandingan skor calon yang dijumlahkan dengan skor calon yang tercatat pada SJC dan BSK

Skor calon yang dijumlahkan sama dengan skor yang tercatat pada SJC dan BSK. Kes diklasifikasikan sebagai semak semula PEMERIKSAAN SEMULA. KPN / KPKw / PKw memeriksa SJC.

TAMAT

KPN / KPKw / PKw menerima Skrip Jawapan Calon (SJC) serta menjumlahkan skor calon

Skor baharu calon direkodkan dalam Aplikasi PT3

Tidak

Pernyataan Keputusan baharu dicetak dari Aplikasi PT3. Surat iringan keputusan BERUBAH / KEKAL dikeluarkan.

Ya

Carta Alir Penetapan Keputusan

Pemeriksaan Semula

PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN ___________ KEPUTUSAN CALON

NAMA CALON

NOMBOR KAD PENGENALAN

NAMA MATA PELAJARAN

KOD KERTAS

GRED MATA PELAJARAN

SKOR CALON

i. SKOR ASAL 20

ii. SKOR PEMERIKSAAN SEMULA 22

iii. SKOR KES TEKNIKAL 20

iv. SKOR AKHIR 22

SKOR AKHIR PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3

KATEGORI BERUBAH TIDAK BERUBAH

TEKNIKAL

PEMERIKSAAN SEMULA

Nama, Tandatangan dan Cap Pentaksir Penyemakan Semula Tarikh:

Nama, Tandatangan dan Cap Pegawai JPN Tarikh:

Pemeriksaan Skrip Jawapan Calon

Penerimaan Dan Pengagihan SJC

Pentaksir menerima SJC

Menerima SJC seperti yang diperuntukkan

Memulangkan dengan SEGERA SJC yang

BUKAN diperuntukkan kepadanya

Memulangkan dengan SEGERA SJC yang

tidak dapat diperiksa atas sebab tertentu

Pemeriksaan SJC

SJC yang telah dimoderasi pemeriksaannya

oleh KPK / KPN / KPKw / PKw tidak perlu

diperiksa semula. Pentaksir Penyemakan

Semula Keputusan hanya membuat semakan

teknikal bagi pengiraan skor calon

Pemeriksaan dijalankan bagi SJC berikut:

- Belum dimoderasikan

- Tiada perbezaan antara skor yang dicatat

di SJC dan BSK

Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan

hendaklah membuat Pemeriksaan

berpandukan Panduan Penskoran yang

diselaraskan semasa Mesyuarat

Penyelarasan, menjumlahkan skor dengan

tepat dan memindahkan skor dengan betul

Pemeriksaan SJC hendaklah menggunakan

pen berdakwat Hijau

Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan

hendaklah menyediakan Laporan

Pemeriksaan bagi setiap SJC yang diperiksa

JPN hendaklah mengambil semua SJC

daripada mana-mana Pentaksir Penyemakan

Semula Keputusan yang tidak mematuhi

Panduan Penskoran atau melanggar apa jua

ketetapan dan prosedur pemeriksaan dan

keselamatan yang ditetapkan oleh

Lembaga Peperiksaan

Lampiran

Borang dan Surat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN …….

BORANG PERMOHONAN

1. Nama Penuh Calon (Dengan Huruf Besar)

2. Nombor Kad Pengenalan

3. Alamat Surat Menyurat

Poskod: Bandar:

Negeri:

4. Nombor Telefon

Telefon Rumah Telefon Bimbit

5. Alamat Sekolah ( Keputusan PT3 dikeluarkan)

Poskod: Bandar:

Negeri:

6. Mata pelajaran yang hendak dibuat Penyemakan Semula Keputusan

Kod Kertas Mata Pelajaran Gred Kegunaan Pejabat

7. Bayaran Penyemakan Semula Keputusan

Setiap Mata Pelajaran Bilangan Mata Pelajaran Jumlah Kegunaan Pejabat

RM 50.00

Amaun dengan perkataan:Ringgit Malaysia:

Nombor Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Nama dan Tandatangan Pemohon/ Ibubapa/ Penjaga Tarikh

LP/PT3/PSK/1

Peringatan :

i. Borang ini boleh didapati di sekolah, Sektor / Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan

Negeri, atau dimuat turun dari laman web Lembaga Peperiksaan http://www.lp.moe.gov.my

ii. Tarikh tutup permohonan ialah tiga puluh (30) hari dari tarikh pengumuman keputusan PT3

iii.

Fee hendaklah dibayar oleh calon sekolah dan calon persendirian.

Fee penyemakan semula keputusan PT3 adalah RM50.00 bagi setiap mata pelajaran

Fee hendaklah dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama

AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA. Cek persendirian tidak diterima.

Ruangan Tandatangan Penerima pada Wang Pos dan ruangan Nombor Kad Pengenalan hendaklah dikosongkan

iv.

Permohonan hendaklah di alamatkan kepada:

PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI

Jabatan Pendidikan Negeri (Negeri calon menduduki PT3)

(u.p.: Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan)

v.

Permohonan yang tidak lengkap seperti berikut tidak akan diproses.

Tindakan Calon

Tidak menggunakan Borang Permohonan

Tidak disertakan dengan bayaran

Tidak disertakan dengan salinan Pernyataan Keputusan yang disahkan

Diterima selepas tiga puluh (30) hari dari tarikh pengumuman rasmi keputusan peperiksaan

Tindakan Sekolah

Tidak disertakan dengan Skrip Jawapan Calon

Tidak disertakan dengan Borang Skor Kelompok

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN ________

SENARAI SEMAK SEKOLAH / JPN MENERIMA DOKUMEN DARIPADA CALON (Diisi oleh calon dalam dua salinan)

NAMA CALON (HURUF BESAR)

NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN CALON

BIL

PERKARA

Sila tandakan (√) di ruangan berkenaan

ADA TIADA

1.

Borang Permohonan Penyemakan Semula Keputusan PT3 yang lengkap

Bilangan Mata Pelajaran

2.

Wang Pos Malaysia / Kiriman Wang / Draf Bank yang ditulis atas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Jumlah RM

Nombor

3. Salinan Pernyataan Keputusan PT3 yang telah disahkan

Untuk Kegunaan Pejabat Borang permohonan tuan / puan bertarikh ……………………………… dan bayaran sebanyak

RM ………………………….. dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama

AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA telah diterima pada……………….. Nombor rujukan tuan / puan adalah

……......

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah,

NAMA DAN CAP PENTADBIR SEKOLAH / PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI

NOMBOR RUJUKAN CALON

LP/PT3/PSK/2

PERINGATAN:

Calon Sekolah

- Calon hendaklah merujuk kepada pihak sekolah untuk semua urusan Penyemakan

Semula Keputusan PT3

- Sila gunakan nombor rujukan yang diberikan oleh sekolah

- Surat pemberitahuan keputusan BERUBAH atau KEKAL akan dihantar kepada calon

- Calon hendaklah menyerahkan Pernyataan Keputusan yang lama kepada pihak

sekolah apabila mengambil pelaporan yang baharu

Calon Persendirian

- Calon hendaklah merujuk kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk semua

urusan Penyemakan Semula Keputusan PT3

- Sila gunakan nombor rujukan yang diberikan oleh JPN

- Surat pemberitahuan keputusan BERUBAH atau KEKAL akan dihantar kepada calon

- Calon hendaklah menyerahkan Pernyataan Keputusan yang lama kepada pihak JPN apabila

mengambil pelaporan yang baharu

NAMA CALON (HURUF BESAR)

NO. KAD PENGENALAN

BIL PERKARA

Sila tandakan (√) di

ruangan berkenaan

ADA TIADA

1.

Borang Permohonan Penyemakan Semula Keputusan PT3 yang lengkap

Bilangan Mata Pelajaran

2.

Wang Pos Malaysia / Kiriman Wang / Draf Bank yang ditulis atas nama

AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Jumlah RM

Nombor

3. Salinan Pernyataan Keputusan PT3 yang telah disahkan

4. Skrip Jawapan Calon

5. Borang Skor Kelompok

Untuk Kegunaan Pejabat

Borang permohonan tuan / puan bertarikh ……………………………… dan bayaran sebanyak

RM ………………………….. dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama

AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA telah diterima pada ………….…….. Nombor rujukan tuan / puan adalah

..…......…

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah,

NAMA DAN CAP PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN ….…. SENARAI SEMAK JPN MENERIMA DOKUMEN DARIPADA SEKOLAH

(Diisi oleh sekolah dalam dua salinan)

LP/PT3/PSK/3

NOMBOR RUJUKAN CALON

CALON PEJABAT

BIL

NOMBOR RUJUKAN CALON

NOMBOR KAD PENGENALAN CALON

SKOR ASAL

SKOR PENYEMAKAN

SEMULA

BEZA

(-) (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NAMA PENTAKSIR

NOMBOR TELEFON

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

NAMA MATA PELAJARAN

KOD KERTAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN ……. REKOD PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN CALON

(Diisi oleh Pentaksir dalam tiga salinan)

LP/PT3/PSK/4

NOMBOR KAD PENGENALAN

NAMA MATA PELAJARAN

KOD KERTAS

NOMBOR SOALAN

LAPORAN PENTAKSIR (Sila berikan ulasan yang terperinci bagi

setiap perubahan skor)

SKOR ASAL

SKOR PENYEMAKAN

SEMULA KEPUTUSAN PT3

BEZA (+) (-)

JUMLAH SKOR

NAMA DAN TANDATANGAN PENTAKSIR

TARIKH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN ….…….

LAPORAN PEMERIKSAAN SEMULA SKRIP JAWAPAN CALON

LP/PT3/PSK/5 NO. RUJUKAN

NAMA CALON

NOMBOR KAD PENGENALAN

NAMA MATA PELAJARAN

KOD KERTAS

GRED MATA PELAJARAN

SKOR CALON

i. SKOR ASAL

ii. SKOR PEMERIKSAAN SEMULA

iii. SKOR KES TEKNIKAL

iv. SKOR AKHIR

SKOR AKHIR PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3

KATEGORI BERUBAH TIDAK BERUBAH

TEKNIKAL

PEMERIKSAAN SEMULA

Nama, Tandatangan dan Cap Pentaksir Penyemakan Semula Tarikh:

Nama, Tandatangan dan Cap Pegawai JPN Tarikh:

LP/PT3/PSK/6 NO. RUJUKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PT3 TAHUN ……….

KEPUTUSAN CALON (Diisi oleh Pentaksir dalam dua salinan)

Surat Permohonan Tidak Lengkap

Tuan / Puan, PERMOHONAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 TAHUN ….....

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. Permohonan tuan / puan bertarikh …………………… adalah berkaitan. 2. Dimaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri telah menyemak permohonan tuan / puan dan mendapati tuan / puan tidak menepati prosedur permohonan berikut ( ):

2.1 Borang permohonan tidak lengkap

2.2 Kesilapan pada Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf

2.3 Borang permohonan diterima selepas 30 hari keputusan peperiksaan diumumkan

2.4 Bersama-sama ini dikembalikan borang permohonan serta Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf Nombor: ................

3. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah / Jabatan Pendidikan Negeri memohon tuan / puan untuk mengemukakan dokumen berikut ( ) dalam tempoh satu minggu dari tarikh surat untuk tindakan selanjutnya.

3.1 Salinan Pernyataan Keputusan PT3 yang telah disahkan oleh Pengetua.

3.2 Borang permohonan yang lengkap dan telah ditandatangani oleh calon / ibu bapa / penjaga.

3.3 Bayaran RM ..... (bagi satu mata pelajaran yang dipohon) dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf dan ditulis atas nama Akauntan Negara Malaysia.

Tinggalkan kosong ruangan Tandatangan Penerima pada Wang Pos dan ruangan Nombor Kad Pengenalan.

4. Tuan / Puan boleh menghubungi Tuan / Puan ................... di talian .................... untuk sebarang pertanyaan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(NAMA, TANDATANGAN DAN ALAMAT PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI

No Rujukan Tarikh:

Surat Resit Pembayaran No. Ruj : Tarikh : ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. Tuan / Puan, RESIT PEMBAYARAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

TAHUN ………………….. NOMBOR RUJUKAN :

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan resit bernombor ……………………

bagi pembayaran permohonan Penyemakan Semula Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) tahun

...............

Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah, Nama dan Cap Pengarah Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Negeri

Surat Pelantikan Pentaksir

Tuan / Puan, PELANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

MATA PELAJARAN :

KOD KERTAS :

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Negeri melantik tuan / puan sebagai Pentaksir Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan PT3 bagi kertas peperiksaan tersebut di atas. 3. Sehubungan dengan itu, tuan / puan hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:

3.1 Merahsiakan pelantikan dan segala urusan berkaitan Pentaksiran yang diklasifikasikan TERHAD seperti yang termaktub di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Tuan / Puan dilarang membocor atau menghebahkan maklumat rasmi berkaitan tugas ini kepada sesiapa dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun;

3.2 Memeriksa satu mata pelajaran sahaja;

3.3 Meminta kebenaran Pengetua sekiranya mesyuarat berkenaan diadakan pada hari sekolah;

3.4 Melaksanakan tugas pentaksiran dalam tempoh yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri ;

3.5 Membuat tuntutan bayaran bagi setiap SJC yang diperiksa, elaun perjalanan kenderaan dan lain-lain tuntutan yang berkaitan mengikut kadar tuntutan Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.

4. Pelantikan tuan / puan adalah untuk tahun semasa dan Jabatan Pendidikan Negeri boleh menarik balik pelantikan tersebut sekiranya tuan / puan didapati tidak mematuhi perkara 3 di atas. 5. Kod Pentaksir tuan / puan adalah seperti yang tercatat di atas. Sila gunakan kod tersebut dalam semua urusan berkaitan pentaksiran dengan Jabatan Pendidikan Negeri. 6. Jabatan Pendidikan Negeri berharap tuan / puan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab. 7. Tuan / Puan boleh menghubungi Tuan / Puan .................... di talian .................... untuk sebarang pertanyaan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(NAMA, TANDATANGAN DAN ALAMAT PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI)

Nama Pentaksir

Alamat Sekolah

No Rujukan

Tarikh:

Surat Penerimaan Dan Penyerahan Skrip Jawapan

Nama Pentaksir Melalui Pengetua Alamat Sekolah Tuan / Puan, PENERIMAAN DAN PENYERAHAN SKRIP JAWAPAN CALON (SJC)

PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 TAHUN ....

MATA PELAJARAN :

KOD KERTAS : Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Negeri melantik tuan / puan untuk memeriksa SJC penyemakan semula keputusan peperiksaan bagi kertas berkenaan. 3. Sehubungan dengan itu, tuan / puan dikehendaki hadir di Jabatan Pendidikan Negeri bagi penerimaan dan penyerahan SJC seperti berikut:

TARIKH MASA TEMPAT

Penerimaan SJC

Penyerahan SJC

4. Jabatan Pendidikan Negeri berharap tuan / puan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab.Tuan / Puan layak membuat tuntutan perjalanan dan lain-lain tuntutan yang berkaitan mengikut kadar tuntutan Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa bagi perkara berikut:

i) skrip jawapan calon penyemakan semula keputusan PT3 yang disemak dengan kadar RM2.00

per skrip (Rujukan Surat: KKBP(6.00)248/14-5(JD.5)/(40) bertarikh 31 Disember 1993);

ii) tuntutan elaun perjalanan kenderaan, elaun makan / elaun harian dan elaun sewa hotel / lojing

dan lain-lain tuntutan yang berkaitan;

5. Tuan / Puan boleh menghubungi Tuan / Puan .................... di talian ...................... untuk sebarang pertanyaan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(NAMA, TANDATANGAN DAN ALAMAT PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI)

No Rujukan

Tarikh:

Surat Keputusan Kekal

_______________________________________________________________________________

Nama

Alamat

Tuan / Puan KEPUTUSAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN …………

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri telah membuat pemeriksaan semula skrip jawapan

calon dan berpuas hati bahawa segala urusan pemeriksaan telah dilaksanakan dengan adil, sahih

dan amanah.

3. Sehubungan dengan itu, adalah disahkan bahawa keputusan penyemakan semula keputusan

PT3 tuan / puan adalah KEKAL seperti di Pernyataan Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

Tahun …………

Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(NAMA, TANDATANGAN DAN ALAMAT PENGETUA/ PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI)

Surat Keputusan Berubah

_____________________________________________________________________________

Nama

Alamat

Tuan / Puan KEPUTUSAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN ….

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2.. Dimaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri telah membuat pemeriksaan semula skrip jawapan

calon dan berpuas hati bahawa segala urusan pemeriksaan telah dilaksanakan dengan adil, sahih

dan amanah.

3. Sehubungan dengan itu, adalah disahkan bahawa keputusan penyemakan semula keputusan

PT3 tuan / puan telah BERUBAH seperti di Pernyataan Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

Tahun ………… yang disertakan.

4. Sila kembalikan Pernyataan Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) yang asal kepada

Pengetua sekolah semasa memohon salinan cetakan Pernyataan Keputusan Pentaksiran Tingkatan

3 (PT3) yang baharu.

Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan amanah, (NAMA, TANDATANGAN DAN ALAMAT PENGETUA/ PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI)