ppdmukah.comppdmukah.com/images/pdf/exam/pt3/1_PANDUAN... · Panduan Penjaminan Kualiti PT3 Dasar...

of 139 /139

Embed Size (px)

Transcript of ppdmukah.comppdmukah.com/images/pdf/exam/pt3/1_PANDUAN... · Panduan Penjaminan Kualiti PT3 Dasar...

 • `

  Dasar Pentadbiran PT3 ........................................................................................................... 2 - 6

  Panduan Pengurusan Pendaftaran PT3 ................................................................................ 7 - 9

  Pentadbiran Instrumen Pentaksiran PT3

  Pentadbiran Ujian Lisan: Bertutur, Ujian Komunikasi: Berisyarat/ Bertutur

  dan Ujian Tilawah dan Hafazan .................................................................................... 10 - 17

  Pentadbiran Ujian Lisan: Mendengar dan

  Ujian Komunikasi: Melihat/ Mendengar ..................................................................... 18 - 23

  Pentadbiran Ujian Bertulis ............................................................................................ 24 - 27

  Pengurusan Kes Salah Laku ................................................................................................. 28

  Panduan Operasi Khas ............................................................................................................ 29

  Penskoran Skrip Jawapan Calon ............................................................................................ 30 - 31

  Penghantaran Skor ................................................................................................................. 32

  Lampiran

  Borang Pentadbiran PT3 ............................................................................................... 34 – 45

  Panduan Penjaminan Kualiti PT3

  Komponen Penjaminan Kualiti ..................................................................................... 46

  Pementoran ................................................................................................................... 47

  Pengesanan ................................................................................................................... 47

  Pemantauan .................................................................................................................... 48

  Penyelarasan .................................................................................................................. 48 - 52

  Aktiviti Penjaminan Kualiti ........................................................................................... 53 - 62

  Lampiran

  Borang Aktiviti Penjaminan Kualiti .............................................................................. 64 - 83

  Senarai Semak Personel Pentaksiran .......................................................................... 84

  Panduan Pelantikan Pentaksir

  Dasar Pelantikan ............................................................................................................ 85

  Kriteria Pelantikan ....................................................................................................... 86

  Pelantikan Pentaksir ..................................................................................................... 87 - 89

  Prosedur Pelantikan ..................................................................................................... 90 - 94

  Surat Pelantikan ............................................................................................................ 95 - 105

  Lampiran

  Borang – Borang ........................................................................................................... 106 – 109

  Panduan Pengurusan Penyemakan Semula Keputusan

  Dasar Pentadbiran ......................................................................................................... 110 - 112

  Personel ......................................................................................................................... 113 - 115

  Peraturan Pentadbiran .................................................................................................. 116 - 118

  Penetapan Keputusan ................................................................................................... 119 - 123

  Pemeriksaan Skrip Jawapan Calon ............................................................................. 124

  Lampiran

  Borang dan Surat ......................................................................................................... 125 - 138

 • Pentaksiran Pusat (PP) merupakan salah satu komponen dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Tujuan

  pentaksiran ini untuk mengukur pencapaian murid dalam sesuatu mata pelajaran secara sumatif bagi melihat

  penguasaan dan keupayaan intelek mereka di akhir program pembelajaran. Lembaga Peperiksaan (LP)

  menyediakan PP menggunakan instrumen pentaksiran yang standard bagi mentaksir aspek pengetahuan,

  kemahiran dan nilai secara menyeluruh.

  Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) adalah komponen pentaksiran pusat di peringkat menengah rendah. Pelaksanaan

  PT3 menggunakan instrumen pentaksiran berbentuk Ujian Bertulis, Ujian Lisan: Bertutur dan Mendengar, Ujian

  Tilawah dan Hafazan, Ujian Komunikasi: Berisyarat/Bertutur dan Ujian Komunikasi: Melihat/Mendengar.

  Ujian Bertulis Ujian Lisan Pendidikan Kesenian

  Bahasa Melayu (02/1 & 02/2) Bahasa Melayu (03/1 & 03/2) Seni Visual (62)

  Bahasa Inggeris (12/1, 12/2 ) Bahasa Melayu Komunikasi (04/1 & 04/2) Seni Tari (63)

  Sejarah (21) Bahasa Inggeris (12/3 & 12/4) Seni Muzik (64)

  Geografi (23) Bahasa Inggeris Komunikasi (14) Seni Teater (65)

  Bahasa Arab (31) Hifz al-Quran (90)

  Bahasa Cina (32) Maharat al-Quran (91/2)

  Bahasa Tamil (33) Al-Lughah al-‘Arabiah Al-Mu’asirah (99)

  Bahasa Punjabi (34)

  Bahasa Iban (37)

  Bahasa Kadazandusun (38)

  Bahasa Semai (39)

  Pendidikan Islam (45)

  Mathematics (50)

  Science (55)

  Asas Sains Komputer (70)

  Reka Bentuk Teknologi (71)

  Maharat al-Quran (91/1)

  Usul al-Din (96)

  Al-Syariah (97)

  Al-Lughah al-‘Arabiah Al-Mu’asirah (98)

  Instrumen Pentaksiran

  Definisi Pentaksiran Pusat

 • Calon sekolah

  Pilihan Pertama Pilihan Kedua

  Bahasa Melayu Bahasa Melayu

  Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

  Science Science

  Mathematics Mathematics

  Pendidikan Islam Pendidikan Islam

  Asas Sains Komputer/

  Reka Bentuk Teknologi

  Asas Sains Komputer/

  Reka Bentuk Teknologi

  Sejarah Sejarah

  Geografi Geografi

  Bahasa Arab

  Bahasa Cina

  Bahasa Tamil

  Bahasa Punjabi

  Bahasa Iban

  Bahasa Kadazandusun

  Mata pelajaran calon beragama Islam : 8 atau

  8 + bahasa tambahan

  Mata pelajaran calon bukan beragama Islam :

  7 atau 7 + bahasa tambahan

  Calon sekolah Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)

  Mata Pelajaran KSSM Mata Pelajaran KBT

  Bahasa Melayu Hifz al-Quran

  Bahasa Inggeris Maharat al-Quran

  Science

  Mathematics

  Pendidikan Islam

  Asas Sains Komputer/

  Reka Bentuk Teknologi

  Sejarah

  Geografi

  Bahasa Arab

  Mata pelajaran calon aliran Kurikulum

  Bersepadu Tahfiz : 10 atau 10 + bahasa

  tambahan

  Calon sekolah Kurikulum Bersepadu Dini (KBD)

  Mata Pelajaran KSSM Mata Pelajaran KBD

  Bahasa Melayu Usul al-Din

  Bahasa Inggeris Al-Syariah

  Science Al-Lughah al-‘Arabiah

  Mathematics Al-Mu’asirah

  Asas Sains Komputer/

  Reka Bentuk Teknologi

  Sejarah

  Geografi

  Mata pelajaran calon aliran Kurikulum Bersepadu

  Dini : 10 atau 10 + bahasa tambahan

  Calon Sekolah Seni Malaysia

  Mata Pelajaran KSSM

  Kurikulum Pendidikan Kesenian

  Bahasa Tambahan

  Bahasa Melayu Seni Visual Bahasa Arab

  Bahasa Inggeris Seni Tari Bahasa Cina

  Science Seni Muzik Bahasa Tamil

  Mathematics Seni Teater Bahasa Punjabi

  Pendidikan Islam Bahasa Iban

  Sejarah Bahasa

  Kadazandusun

  Mata pelajaran calon beragama Islam : 7 atau 7 +

  bahasa tambahan

  Mata pelajaran calon bukan beragama Islam :

  6 atau 6 + bahasa tambahan

  Mata Pelajaran

 • Calon Persendirian

  Pilihan Pertama Pilihan Kedua

  Bahasa Melayu Bahasa Melayu

  Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

  Science Science

  Mathematics Mathematics

  Pendidikan Islam Pendidikan Islam

  Asas Sains Komputer/

  Reka Bentuk Teknologi

  Asas Sains Komputer/

  Reka Bentuk Teknologi

  Bahasa Arab

  Bahasa Cina

  Bahasa Tamil

  Bahasa Punjabi

  Bahasa Iban

  Bahasa Kadazandusun

  Mata pelajaran calon beragama Islam : 6 atau 6

  + bahasa tambahan

  Mata pelajaran calon bukan beragama Islam : 5

  atau 5 + bahasa tambahan

  Catatan:

  - Calon Persendirian hanya dibenarkan

  menduduki Ujian Bertulis sahaja.

  - Calon Persendirian perlu menduduki Ujian

  Bertulis, Ujian Lisan: Mendengar dan Ujian

  Lisan: Bertutur bagi mata pelajaran Bahasa

  Inggeris.

  Personel Pentadbiran

  Personel Pentadbiran bertanggungjawab untuk

  menguruskan instrumen pentaksiran dan

  pentadbiran PT3.

  Personel Pentaksiran

  Personel Pentaksiran bertanggungjawab untuk

  penskoran, moderasi penskoran dan verifikasi skor

  PERSONEL

  SINGKATAN

  Pengetua PENGETUA

  Penolong Kanan Pentadbiran PKP

  Guru Kanan Mata Pelajaran GKMP

  Setiausaha Peperiksaan SuP

  Guru Mata Pelajaran GMP

  Guru Lantikan Pengetua GLP

  Anggota Kumpulan Pelaksana AKP

  Ketua Pengawas Pentaksiran KPP

  Pengawas Pentaksiran PP

  PERSONEL SINGKATAN

  Ketua Pentaksir Kebangsaan (Lantikan LP)

  KPK

  Ketua Pentaksir Negeri (Lantikan LP)

  KPN

  Ketua Pentaksir Kawasan

  (Lantikan JPN) KPKw

  Pentaksir Kawasan (Lantikan JPN)

  PKw

  Ketua Pentaksir Sekolah (Pengetua)

  KPS

  Ketua Pentaksir Mata Pelajaran

  (Ketua Panitia Atau Guru

  Lantikan Pengetua)

  KPMP

  Pentaksir Mata Pelajaran

  (Guru Mata Pelajaran Tingkatan

  3)

  PMP

  4

 • Personel

  Semua personel pentadbiran dan pentaksiran

  yang menguruskan pengendalian instrumen

  pentaksiran, panduan penskoran, skrip jawapan

  calon dan perekodan skor calon hendaklah

  dilantik oleh Pengetua, Jabatan Pendidikan

  Negeri (JPN) serta Lembaga Peperiksaan (LP)

  dan menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972

  (Akta 88) dan Borang Akuan Penerimaan

  Taklimat Serta Pengisytiharan Diri (LP/Am 50

  Pin. 1/2011) sebelum menjalankan tugas

  Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) dan Borang

  Akuan Penerimaan Taklimat Serta

  Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin. 1/2011)

  hendaklah ditandatangani sekali sahaja dalam

  tahun semasa dan hendaklah disimpan oleh

  Pengetua sehingga enam bulan dari tarikh

  pengeluaran Pernyataan Keputusan PT3.

  Pengurusan Pusat Pentaksiran

  Pengurusan pusat pentaksiran dan kemudahan

  bagi Calon Berkeperluan Khas (CBK) adalah

  merujuk kepada Panduan Pengurusan Pusat

  Peperiksaan Bertulis dan Panduan Pengurusan

  dan Pentadbiran PT3 terkini.

  Instrumen Pentaksiran

  Instrumen Pentaksiran PT3 adalah dokumen

  terperingkat TERHAD, semua personel

  pentadbiran dan pentaksiran bertanggungjawab

  terhadap kerahsiaan instrumen PT3.

  Instrumen pentaksiran dan panduan penskoran

  PT3 hendaklah disimpan di bilik berkunci di

  dalam almari besi berkunci.

  Pergerakan instrumen pentaksiran dan panduan

  penskoran mesti direkodkan.

  Akta Rahsia Rasmi 1972 (AKTA 88)

  Akta Rahsia Rasmi 1972 (LAMPIRAN 'D’)

  Panduan Pengurusan Keselamatan

 • Borang Akuan Penerimaan Taklimat serta Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin. 1/2011)

 • Pendaftaran Calon Aplikasi Pendaftaran PT3

  - Aplikasi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3):

  https://pt3.moe.gov.my

  Syarat – syarat Pendaftaran Calon Sekolah Kerajaan

  Semua murid sekolah kerajaan / sekolah

  bantuan kerajaan / Sekolah Agama Bantuan

  Kerajaan (SABK) / sekolah di bawah agensi

  kerajaan / Sekolah Menengah Agama Negeri

  (SMAN) / Sekolah Menengah Agama Rakyat

  (SMAR) dan Sekolah Menengah Pendidikan

  Khas dan

  Murid berada di tingkatan 3. Calon Swasta

  Semua murid sekolah swasta yang berdaftar

  dengan Kementerian Pendidikan Malaysia

  (KPM) atau sekolah swasta yang tidak

  berdaftar dengan KPM tetapi mengikuti

  kurikulum kebangsaan hendaklah

  melaksanakan pentaksiran pusat di peringkat

  menengah rendah dan

  Murid berada di tingkatan 3.

  Yuran menduduki ujian ditetapkan RM 65.00.

  Calon Persendirian

  Tidak berada dalam sistem persekolahan dan

  Berumur 14 tahun ke atas pada 1 Januari

  tahun pendaftaran.

  Yuran menduduki ujian ditetapkan RM 65.00.

  Mendaftar melalui JPN.

  Menduduki ujian bertulis di sekolah yang

  ditetapkan oleh JPN.

  Menduduki Ujian Bertulis PT3 sahaja.

  Aplikasi Pengurusan Data Murid (APDM) Pastikan data APDM tepat dengan dokumen

  rasmi calon.

  Pengemaskinian APDM perlu dilaksanakan

  sekiranya maklumat calon dalam Aplikasi PT3

  tidak tepat.

  Penggunaan gantian ‘B’ atau ‘Bt’ untuk Bin dan

  Binti tidak dibenarkan.

  Pembetulan Maklumat Calon (PMC) bagi calon

  PT3 dilaksanakan di peringkat sekolah.

  Tersalah Daftar SuP perlu hapuskan maklumat calon pada

  Aplikasi PT3.

  Kemaskini maklumat calon di APDM.

  Daftar semula calon di Aplikasi PT3.

  Pendaftaran Mata Pelajaran PT3 Merujuk kepada kelompok / pakej yang

  ditawarkan sebagaimana yang dinyatakan

  dalam Panduan Pengurusan dan Pentadbiran

  PT3.

  Calon Persendirian PT3 – ujian bertulis sahaja.

  Gugur Mata Pelajaran PT3 Daftar MP mengikut kelompok / pakej yang

  ditawarkan sebagaimana yang dinyatakan

  dalam Panduan Pengurusan dan Pentadbiran

  PT3.

  Jika Calon KBD / KBT berpindah ke sekolah

  harian, maka perlu gugur MP KBD / KBT dan

  didaftarkan semula MP mengikut kelompok /

  pakej MP di sekolah harian.

  Kenyataan Kemasukan Peperiksaan (KKP) SuP hendaklah menyemak maklumat KKP.

  PENGURUSAN PENDAFTARAN CALON PT3 8

  https://pt3.moe.gov.my/https://pt3.moe.gov.my/https://pt3.moe.gov.my/

 • Pendaftaran Bagi Calon Bawah Kohort Umur

  Pengurusan Pendaftaran Calon Bawah Kohort Umur

  Tidak dibenarkan mendaftar melalui Aplikasi

  Pendaftaran.

  Jika ADA PENGESAHAN daripada Pengarah

  JPN:

  - Permohonan pendaftaran yang lengkap

  perlu dihantar kepada LP (U.P: KPP

  UPMPD, SPMPT) untuk didaftarkan

  secara manual.

  - Pengecualian hanya diberikan kepada

  calon kelas peralihan untuk PT3.

 • Sediakan permohonan rasmi untuk pendaftaran secara manual kepada LP

  Tidak Sah

  Ada / Tiada dokumen kebenaran KPM

  Ada

  Tiada proses pendaftaran

  Pihak sekolah kenal pasti calon bawah kohort umur berdasarkan dokumen pengenalan diri murid

  Semak dokumen kebenaran kemasukan ke sekolah oleh KPM

  TAMAT

  Sah

  Tiada

  Sah / Tidak Sah oleh Pengarah JPN

  Mohon pengesahan Pengarah Pendidikan JPN

  Carta Alir Pengurusan Pendaftaran Calon Bawah Kohort Umur

  MULA

 • Tindakan Lembaga Peperiksaan (LP)

  Menyediakan surat siaran, Panduan

  Pengurusan dan Pentadbiran PT3, Jadual

  Waktu PT3 dan Jadual Kerja Ujian Lisan:

  Bertutur, Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur

  dan Ujian Tilawah dan Hafazan.

  Memuat naik Panduan Pengurusan dan

  Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan

  Jadual Kerja Ujian Lisan: Bertutur, Ujian

  Komunikasi: Berisyarat / Bertutur dan Ujian

  Tilawah dan Hafazan di portal LP.

  Menyediakan dan memuat naik instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran ke Aplikasi

  PT3. (https://pt3.moe.gov.my).

  Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

  pegawai LP untuk melaksanakan penjaminan

  kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

  mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

  oleh LP.

  Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

  Menerima dan mengedarkan surat siaran

  kepada PPD bagi memuat turun Panduan

  Pengurusan dan Pentadbiran PT3, Jadual

  Waktu PT3 dan Jadual Kerja Ujian Lisan:

  Bertutur, Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur

  dan Ujian Tilawah dan Hafazan di portal LP.

  Memastikan sekolah memuat turun instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran ujian

  melalui Aplikasi PT3.

  Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

  pegawai Sektor/ Unit Penilaian dan Peperiksaan

  JPN dan PPD untuk melaksanakan penjaminan

  kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

  mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

  oleh LP.

  Kes Khas : Calon di bawah Kementerian Dalam

  Negeri (KDN) dan Calon Bawah Kementerian

  Pembangunan Wanita, Keluarga Dan

  Masyarakat (KPWKM)

  - Menyerahkan jadual ujian lisan kepada calon.

  - Menguruskan instrumen pentaksiran calon.

  - Melantik personel pentaksiran untuk

  melaksanakan ujian.

  - Menghantar skor calon ke LP.

  - Mengeluarkan Pernyataan Keputusan PT3.

  - Mengurus dan mengendalikan kes salah laku

  PT3.

  Kes Khas : Calon Persendirian yang menduduki

  Ujian Lisan: Bertutur Bahasa Inggeris.

  - Melantik Personel Pentaksiran untuk

  melaksanakan Ujian Lisan: Bertutur Bahasa

  Inggeris.

  - Memaklumkan calon persendirian untuk

  melaksanakan Ujian Lisan: Bertutur di pusat

  pentaksiran yang ditetapkan oleh JPN

  - Menghantar skor Ujian Lisan: Bertutur calon ke

  LP.

  - Mengeluarkan Pernyataan Keputusan PT3.

  Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

  Menerima dan mengedarkan surat siaran

  kepada sekolah bagi memuat turun Panduan

  Pengurusan dan Pentadbiran PT3, Jadual

  Waktu PT3 dan Jadual Kerja Ujian Lisan:

  Bertutur, Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur

  dan Ujian Tilawah dan Hafazan di portal LP.

  Memastikan sekolah memuat turun instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran melalui

  Aplikasi PT3.

  Pentadbiran Ujian Lisan: Bertutur, Ujian Tilawah dan Hafazan dan

  Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur (CBK Kurang Upaya Pendengaran).

 • Pegawai UPP menerima pelantikan sebagai

  pegawai pemantau untuk melaksanakan

  penjaminan kualiti bagi memastikan ujian

  ditadbir mengikut tempoh dan prosedur yang

  ditetapkan oleh LP.

  Kes Khas : Calon Persendirian yang menduduki

  Ujian Lisan: Bertutur Bahasa Inggeris.

  - Menerima senarai calon persendirian dan

  memaklumkan pelaksanaan Ujian Lisan:

  Bertutur PT3 di pusat pentaksiran yang

  ditetapkan oleh JPN.

  - Menyerahkan skor Ujian Lisan: Bertutur

  kepada JPN

  Mengurus dan mengendalikan kes salah laku

  PT3.

  Tindakan Pengetua

  Menerima surat siaran bagi memuat turun

  Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PT3,

  Jadual Waktu PT3 dan Jadual Kerja Ujian

  Lisan: Bertutur, Ujian Komunikasi: Berisyarat /

  Bertutur dan Ujian Tilawah dan Hafazan.

  Melantik personel yang terlibat dalam

  pentadbiran dan pentaksiran ujian mengikut

  dokumen Panduan Perlantikan Pentaksir PT3

  terkini.

  Memastikan KPMP menyediakan jadual kerja di

  peringkat sekolah.

  Memberi taklimat penjaminan kualiti dan

  Panduan Pengurusan Keselamatan kepada

  semua personel pentadbiran dan pentaksiran.

  Memastikan GKMP melaksanakan aktiviti

  penjaminan kualiti (Pementoran).

  Memastikan PKP dan SuP memuat turun

  instrumen pentaksiran dan panduan penskoran

  dari Aplikasi PT3.

  Melaksanakan verifikasi instrumen pentaksiran

  dan panduan penskoran bagi memastikan

  cetakan sepadan dengan paparan pada skrin

  komputer dengan menggunakan Borang PT3/VI

  serta mengesahkan instrumen pentaksiran.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran kepada

  Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/

  Penyelaras Pendidikan Khas untuk modifikasi

  braille / moderasi.

  Melantik guru pendidikan khas yang mempunyai

  kemahiran untuk membuat modifikasi braille/

  moderasi instrumen pentaksiran.

  Menerima dan menyimpan instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran mengikut

  panduan pengurusan keselamatan sebelum

  diserahkan kepada KPMP dan GMP.

  Memastikan personel pentaksiran mentadbir

  ujian mengikut jadual sidang dan prosedur yang

  ditetapkan oleh LP.

  Melapor secara bertulis kepada JPN / PPD

  untuk pengurusan kes-kes khas bagi ;

  - calon mewakili negara / negeri / sakit

  berpanjangan yang berada di hospital

  semasa pelaksanaan ujian.

  - mentadbir ujian selepas calon hadir semula

  ke sekolah sebelum atau pada 31 Oktober.

  - perlu disertakan surat pelepasan / kelulusan

  daripada KPM.

  Kelulusan kes-kes khas tertakluk kepada budi

  bicara pengetua sekolah. Contoh kes-kes khas

  adalah seperti:

  - Sakit (mempunyai sijil sakit dari doktor).

  - Kematian (Waris terdekat dan mempunyai

  Sijil Kematian).

  - Kemalangan (Surat rawatan doktor).

  - Histeria.

  Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

  memastikan pelaksanaan ujian ditadbir

  mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh

  sekolah dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

 • Tindakan Penolong Kanan Pentadbiran (PKP) Mengurus dan menyelaras pengoperasian PT3

  di peringkat sekolah.

  Merancang dan memastikan KPMP

  menyediakan jadual kerja dan jadual sidang

  peringkat sekolah bagi calon biasa dan (CBK)

  berpandukan jadual kerja yang disediakan oleh

  LP.

  Mengurus pelaksanaan ujian mengikut jadual

  kerja yang ditetapkan oleh sekolah dan dalam

  tempoh yang ditetapkan oleh LP.

  Memastikan KPMP menyerahkan jadual kerja

  peringkat sekolah kepada personel pentadbiran

  dan pentaksiran.

  Memastikan SuP memuat turun instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran dari

  Aplikasi PT3.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran yang telah

  disahkan oleh Pengetua kepada Guru /

  Penyelaras CBK untuk modifikasi braille /

  moderasi.

  Memantau proses modifikasi braille / moderasi

  instrumen pentaksiran.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran kepada KPMP.

  Menerima borang penskoran daripada pentaksir

  selepas ujian tamat.

  Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

  memastikan pelaksanaan ujian ditadbir

  mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh

  sekolah dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

  Tindakan Setiausaha PT3 (SuP)

  Memuat turun instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran menggunakan komputer

  khas di premis sekolah serta menyimpannya

  dalam media storan dengan pengawasan PKP.

  Menyerahkan master copy instrumen

  pentaksiran dalam bentuk soft copy dan hard

  copy kepada Pengetua bagi tujuan verifikasi

  instrumen secara teknikal menggunakan Borang

  PT3/VI.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran kepada pengetua

  bersama-sama PKP untuk penyimpanan

  mengikut garis panduan LP dan panduan

  pengurusan keselamatan.

  Memastikan maklumat pada mesin fotostat dan

  mesin risograf dilupuskan dengan serta merta

  selepas percetakan instrumen pentaksiran.

  Melapor kepada Pengetua dan menguruskan

  kes-kes khas bagi ;

  - calon mewakili negara / negeri / sakit

  berpanjangan yang berada di hospital

  semasa pelaksanaan ujian.

  - Menyelaras pelaksanaan ujian selepas calon

  hadir semula ke sekolah sebelum atau pada

  31 Oktober.

  Tindakan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

  Menyediakan jadual kerja dan jadual sidang

  peringkat sekolah.

  Memberi taklimat kepada calon berkaitan

  pelaksanaan ujian.

  Menerima instrumen pentaksiran dan panduan

  penskoran daripada PKP dan menyerahkan

  kepada semua GMP pada hari Mesyuarat

  Penyelarasan Ujian peringkat sekolah.

  Memastikan semua GMP mematuhi jadual kerja

  dan jadual sidang di peringkat sekolah dan LP.

  Tindakan Guru Tingkatan

  Memaklum dan mengedar Jadual Waktu PT3

  dan jadual sidang kepada calon .

  Memaklumkan kepada SuP sekiranya ada

  calon pindah masuk atau pindah keluar.

  Melaporkan kes-kes khas kepada SuP .

  Menyerahkan Pernyataan Keputusan PT3

  kepada calon.

 • Tindakan Guru Mata Pelajaran / Pentaksir

  Mata Pelajaran

  Menjalankan pentaksiran mengikut jadual kerja

  dan jadual sidang peringkat sekolah

  berpandukan jadual kerja peringkat LP.

  Menerima instrumen pentaksiran pada hari

  Mesyuarat Penyelarasan Ujian peringkat

  sekolah.

  Melaksanakan pentaksiran sekali sahaja untuk

  setiap calon.

  Melaksanakan pentaksiran oleh dua orang

  pentaksir: Pentaksir 1 dan Pentaksir 2.

  Pentaksir 1 dan Pentaksir 2 perlu menyelaras

  dan memuktamadkan skor akhir calon.

  Menilai calon dengan melengkapkan borang

  penskoran yang disediakan.

  Menandatangani borang skor.

  Mengumpul semula instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran setiap kali tamat waktu

  pentaksiran dan menyimpan mengikut panduan

  pengurusan keselamatan,

  Pelaksanaan Ujian Lisan: Bertutur Bahasa Melayu Mentaksir Ujian Lisan: Bertutur Bahasa

  Melayu - Pentaksiran dijalankan dalam bentuk

  kumpulan yang melibatkan 4 hingga 5 orang

  calon.

  - PMP menetapkan kumpulan calon bagi

  setiap sesi sebelum bermulanya pentaksiran.

  - Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang

  pentaksir iaitu Pentaksir 1 dan Pentaksir 2.

  - Pentaksir 1 ialah guru mata pelajaran

  Bahasa Melayu yang mengajar calon.

  - Pentaksir 2 dilantik dalam kalangan guru

  mata pelajaran Bahasa Melayu.

  - Pentaksir memberi tugasan (tema atau tajuk

  perbincangan) kepada setiap kumpulan. Ahli

  kumpulan diberikan masa selama 10 minit

  untuk berbincang sebagai persiapan sebelum

  pentaksiran dilaksanakan.

  - Kedua-dua pentaksir menilai calon dengan

  melengkapkan borang penskoran yang

  disediakan.

  - Kedua-dua pentaksir memberi skor kepada

  calon secara individu.

  - Kedua-dua pentaksir perlu menyelaras dan

  memuktamadkan skor akhir calon.

  Catatan:

  * Sekiranya perbezaan skor yang diberikan

  oleh Pentaksir 1 dan 2 ≤ 5, skor akhir

  hendaklah berdasarkan skor purata.

  * Sekiranya perbezaan skor yang diberi ≥ 5,

  Pentaksir 1 dan 2 perlu berbincang untuk

  memberikan skor akhir yang dipersetujui.

  - Pentaksiran dijalankan dalam tempoh 10

  hingga 12 minit.

  Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian

  * Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu bersesuaian

  Calon berkomunikasi sesama mereka berdasarkan

  tema, bahan atau tajuk yang disediakan.

  PENTAKSIR 1

  - Berperanan sebagai perantara / pendorong

  perbincangan dan memberi skor kepada calon.

  PENTAKSIR 2

  - Berperanan hanya sebagai pemberi skor kepada

  calon.

  CALON 2

  CALON 4

  CALON 1

  CALON 3

  PENTAKSIR 1 PENTAKSIR 2

 • Pelaksanaan Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur Bahasa Melayu

  Mentaksir Ujian Komunikasi: Berisyarat /

  Bertutur Bahasa Melayu

  - Pentaksiran boleh dijalankan dalam bentuk

  kumpulan yang melibatkan 2 orang calon

  atau secara individu.

  - PMP menetapkan kumpulan calon bagi

  setiap sesi sebelum bermulanya pentaksiran.

  - Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang

  pentaksir iaitu Pentaksir 1 dan Pentaksir 2.

  - Pentaksir 1 ialah guru mata pelajaran

  Bahasa Melayu yang mengajar calon.

  - Pentaksir 2 dilantik dalam kalangan guru

  mata pelajaran Bahasa Melayu.

  - Kedua-dua pentaksir menilai calon dengan

  melengkapkan borang penskoran yang

  disediakan.

  - Kedua-dua pentaksir memberi skor kepada

  calon secara individu.

  - Pentaksir memberi tugasan (tema atau tajuk

  perbincangan) kepada setiap kumpulan. Ahli

  kumpulan diberikan masa selama 10 minit

  untuk berbincang sebagai persiapan

  sebelum pentaksiran dilaksanakan.

  - Pentaksiran dijalankan dalam tempoh 10

  hingga 15 minit.

  - Kedua-dua pentaksir perlu menyelaras dan

  memuktamadkan skor akhir calon.

  Catatan:

  * Sekiranya perbezaan skor yang diberikan

  oleh Pentaksir 1 dan 2 ≤ 5, skor akhir

  hendaklah berdasarkan skor purata.

  * Sekiranya perbezaan skor yang diberi ≥ 5,

  Pentaksir 1 dan 2 perlu berbincang untuk

  memberikan skor akhir yang dipersetujui.

  Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian

  * Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu

  bersesuaian

  Calon berkomunikasi sesama mereka

  berdasarkan tema, bahan atau tajuk yang

  disediakan.

  PENTAKSIR 1

  - Berperanan sebagai perantara / pendorong

  perbincangan dan memberi skor kepada calon.

  PENTAKSIR 2

  - Berperanan hanya sebagai pemberi skor

  kepada calon.

  CALON 1 CALON 2

  PENTAKSIR 1

  PENTAKSIR 2

 • Pelaksanaan Ujian Lisan: Bertutur Bahasa Inggeris dan Ujian Komunikasi: Berisyarat / Bertutur Bahasa Inggeris

  Mentaksir Ujian Lisan: Bertutur Bahasa

  Inggeris

  - Calon ditaksir secara berpasangan.

  - Pasangan calon ditentukan secara rawak

  oleh PMP.

  - Jika bilangan calon adalah ganjil, calon yang

  telah ditaksir boleh dipilih menjadi pasangan

  kepada calon yang akan ditaksir. Calon yang

  terpilih itu tidak akan diberi skor lagi.

  - Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang

  pentaksir iaitu Pentaksir 1 (Interlocutor) dan

  Pentaksir 2 (Assessor).

  - Pentaksir 1 (Interlocutor) ialah guru mata

  pelajaran Bahasa Inggeris yang mengajar

  calon.

  - Pentaksir 2 (Assessor) dilantik dalam

  kalangan guru mata pelajaran Bahasa

  Inggeris.

  - Kedua-dua pentaksir menilai calon dengan

  melengkapkan borang penskoran yang

  disediakan.

  - Kedua-dua pentaksir memberi skor kepada

  calon secara individu.

  - Terdapat tiga bahagian dalam ujian lisan

  bertutur Bahasa Inggeris:

  Bahagian 1 : Interview

  Bahagian 2 : Individual prompt-card story

  (Story telling)

  Bahagian 3 : Discussion task

  - Calon hanya ditaksir dan diberi skor pada

  Bahagian 2 dan Bahagian 3 sahaja.

  - Calon tidak dibenarkan untuk membawa

  sebarang alat tulis dan membuat sebarang

  catatan semasa ujian berlangsung.

  - Calon bersedia di dalam bilik darjah /

  kuarantin dan menunggu giliran untuk

  ditaksir.

  - Pentaksiran kepada setiap calon dijalankan

  dalam tempoh 11 minit.

  Mentaksir Ujian Komunikasi: Berisyarat /

  Bertutur Bahasa Inggeris

  - Pentadbiran pentaksiran Ujian Komunikasi:

  Berisyarat / Bertutur Bahasa Inggeris adalah

  sama seperti Ujian Lisan: Bertutur Bahasa

  Inggeris.

  - Bezanya adalah pada tempoh masa

  pentaksiran kerana calon ini ditaksir dalam

  tempoh masa 15 minit.

  Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian

  * Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu bersesuaian

  PENTAKSIR 1 (INTERLOCUTOR)

  - Berperanan sebagai perantara / pendorong

  perbincangan dan pemberi skor kepada calon.

  - Boleh memberi bantuan dorongan

  (back-up prompts) sekiranya calon mengambil

  masa yang lama / buntu untuk mula menjawab.

  - Peruntukan skor maksima ialah lima (5).

  PENTAKSIR 2 (ASSESSOR)

  - Berperanan hanya sebagai pemberi skor

  kepada calon.

  - Peruntukan skor maksima ialah 15.

  Catatan: Sekiranya hanya terdapat seorang GMP / PMP di sekolah, Pentaksir 2 boleh dilantik di kalangan PKw.

  INTERLOCUTOR

  ASSESSOR

 • Pelaksanaan Ujian Lisan Bertutur: Al-Lughah al-’Arabiah Al-Mu’asirah.

  Mentaksir Ujian Lisan: Bertutur Al-Lughah

  al-‘Arabiah Al-Mu’asirah (LAM)

  - Calon ditaksir secara secara individu.

  - Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang

  pentaksir: Pentaksir 1 dan Pentaksir 2.

  - Pentaksir 1 ialah guru mata pelajaran LAM

  yang mengajar calon.

  - Pentaksir 2 dilantik dalam kalangan guru

  mata pelajaran LAM.

  - Kedua-dua pentaksir menilai calon dengan

  melengkapkan borang penskoran yang

  disediakan.

  - Calon ditaksir melalui dua bahagian:

  Bahagian A : Bacaan kuat

  Bahagian B : Interaksi Bertutur

  - Calon berkomunikasi berdasarkan tema,

  bahan atau tajuk yang disediakan.

  - Calon tidak dibenarkan untuk membawa

  sebarang alat tulis dan membuat sebarang

  catatan semasa ujian berlangsung.

  - Calon bersedia di dalam bilik darjah/

  kuarantin dan menunggu giliran untuk

  ditaksir.

  - Pentaksiran kepada setiap calon dijalankan

  dalam tempoh 11 hingga 30 minit.

  - Kedua-dua pentaksir perlu menyelaras dan

  memuktamadkan skor akhir calon.

  Catatan:

  * Sekiranya perbezaan skor yang diberikan

  oleh Pentaksir 1 dan 2 ≤ 5, skor akhir

  hendaklah berdasarkan skor purata.

  * Sekiranya perbezaan skor yang diberi ≥ 5,

  Pentaksir 1 dan 2 perlu berbincang untuk

  memberikan skor akhir yang dipersetujui.

  Susun atur calon di luar bilik ujian

  Pentaksir pertama menyerahkan bahan bacaan

  kepada calon di luar bilik pentaksiran Ujian Lisan

  Bertutur: Al-Lughah al-’Arabiah Al-Mu’asirah.

  Calon membaca secara senyap.

  Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian

  * Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu

  bersesuaian

  PENTAKSIR 1

  - Berperanan sebagai perantara / pendorong

  perbincangan dan pemberi skor kepada calon.

  - Boleh memberi bantuan dorongan sekiranya

  calon mengambil masa yang lama / buntu untuk

  mula menjawab.

  PENTAKSIR 2

  - Hanya berperanan sebagai pemberi skor

  kepada calon.

  CALON

  CALON

  PENTAKSIR 2 PENTAKSIR 1

 • Pelaksanaan Ujian Tilawah dan Hafazan

  Mentaksir Ujian Tilawah dan Hafazan - Calon ditaksir secara secara individu.

  - Pentaksiran dilaksanakan oleh dua orang

  pentaksir: Pentaksir 1 dan Pentaksir 2.

  - Pentaksir 1 ialah guru mata pelajaran

  Maharat al-Quran atau Hifz al-Quran yang

  mengajar di tingkatan 3.

  - Pentaksir 2 boleh dilantik dalam kalangan

  guru mata pelajaran Maharat al-Quran atau

  Hifz al-Quran di sekolah.

  - Calon ditaksir melalui tiga bahagian dalam

  Ujian Tilawah:

  a. Fasahah

  b. Kelancaran

  c. Tajwid

  - Calon ditaksir melalui dua bahagian dalam

  Ujian Hafazan:

  Bahagian A : Hifz al-Quran

  Bahagian B : Fiqh al-Ayat

  - Kedua-dua pentaksir menilai calon dengan

  melengkapkan borang penskoran yang

  disediakan.

  - Kedua-dua pentaksir perlu menyelaras dan

  memuktamadkan skor akhir calon.

  Catatan:

  * Sekiranya perbezaan skor yang diberikan

  oleh Pentaksir 1 dan 2 ≤ 5, skor akhir

  hendaklah berdasarkan skor purata.

  * Sekiranya perbezaan skor yang diberi ≥ 5,

  Pentaksir 1 dan 2 perlu berbincang untuk

  memberikan skor akhir yang dipersetujui.

  - Calon tidak dibenarkan untuk membawa

  sebarang alat tulis dan membuat sebarang

  catatan semasa ujian berlangsung.

  - Calon bersedia di dalam bilik darjah /

  kuarantin dan menunggu giliran untuk

  ditaksir.

  - Calon melaksanakan ujian tilawah 15 minit

  diikuti ujian hafazan 30 minit dalam

  satu sesi.

  Aliran pergerakan calon

  Catatan : Calon diberi rehat selama 5 – 10 minit selepas

  Ujian Tilawah di bilik persedian sementara menunggu untuk

  menduduki Ujian Hafazan.

  Susun atur calon dan pentaksir semasa ujian

  * Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu

  bersesuaian

  Tempoh pentaksiran :

  - Tilawah - 15 minit

  - Hafazan dan Fiqh al-Ayat - 30 minit

  Calon diberi rehat selama 5 – 10 minit sebelum

  menduduki Ujian Hafazan.

  PENTAKSIR 1

  - Berperanan sebagai fatih / pendorong

  perbincangan dan pemberi skor kepada calon.

  - Boleh memberi bantuan dorongan sekiranya

  calon mengambil masa yang lama / buntu untuk

  mula menjawab.

  PENTAKSIR 2

  - Hanya berperanan sebagai pemberi skor

  kepada calon.

  CALON

  PENTAKSIR 2 PENTAKSIR 1

  BILIK DARJAH / BILIK KUARANTIN

  BILIK UJIAN HAFAZAN

  BILIK UJIAN TILAWAH

  BILIK PERSEDIAAN

 • Tindakan Lembaga Peperiksaan (LP)

  Menyediakan surat siaran, Panduan Pengurusan

  dan Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan

  Jadual Kerja Ujian Lisan: Mendengar / Ujian

  Komunikasi: Melihat / Mendengar

  Memuat naik instrumen pentaksiran, Panduan

  Pengurusan dan Pentadbiran PT3, Jadual Waktu

  PT3 dan Jadual Kerja Ujian Lisan: Mendengar /

  Ujian Komunikasi: Melihat / Mendengar di portal

  LP.

  Menyediakan dan menyerahkan bahan audio /

  video berisyarat Ujian Lisan: Mendengar / Ujian

  Komunikasi: Melihat / Mendengar kepada JPN.

  Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

  pegawai LP untuk melaksanakan penjaminan

  kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

  mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

  oleh LP.

  Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

  Menerima dan mengedarkan surat siaran kepada

  PPD bagi memuat turun Panduan Pengurusan

  dan Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan

  Jadual Kerja Ujian Lisan: Mendengar / Ujian

  Komunikasi: Melihat / Mendengar di portal LP.

  Menerima bahan audio / video berisyarat untuk

  diserahkan kepada sekolah.

  Memastikan sekolah memuat turun instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran melalui

  Aplikasi PT3.

  Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

  pegawai Sektor / Unit Penilaian dan Peperiksaan

  JPN dan PPD untuk melaksanakan penjaminan

  kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

  mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

  oleh LP.

  Kes Khas : Calon di bawah Kementerian Dalam

  Negeri (KDN) Dan Calon Bawah Kementerian

  Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

  (KPWKM) dan Calon Sekolah Dalam Hospital

  (SDH)

  - Menyerahkan jadual ujian kepada calon.

  - Menguruskan bahan audio / video berisyarat

  dan instrumen pentaksiran.

  - Melantik personel pentaksiran untuk

  penskoran skrip jawapan calon.

  - Menghantar skor calon ke LP.

  - Mengeluarkan Pernyataan Keputusan PT3.

  Kes Khas : Calon Persendirian yang menduduki

  Ujian Lisan: Mendengar Bahasa Inggeris.

  - Melantik Personel Pentaksiran untuk

  menskor skrip jawapan calon (SJC).

  - Memaklumkan calon persendirian untuk

  melaksanakan Ujian Lisan: Mendengar

  Bahasa Inggeris di pusat pentaksiran yang

  ditetapkan oleh JPN

  - Mengurus SJC persendirian dan

  menyerahkan kepada Personel Pentaksir

  untuk penskoran.

  - Menghantar skor calon ke LP.

  - Mengeluarkan Pernyataan Keputusan PT3.

  Mengurus dan mengendalikan kes salah laku

  PT3.

  Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

  Menerima dan mengedarkan surat siaran kepada

  sekolah bagi memuat turun instrumen

  pentaksiran, Panduan Pengurusan dan

  Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan Jadual

  Kerja Ujian Lisan: Mendengar / Ujian Komunikasi:

  Melihat / Mendengar di portal LP.

  Memastikan sekolah menerima bahan audio /

  video berisyarat dan memuat turun instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran.

  Pentadbiran Ujian Lisan: Mendengar dan

  Ujian Komunikasi: Melihat / Mendengar (CBK Kurang Upaya Pendengaran)

 • Pegawai UPP menerima pelantikan sebagai

  pegawai pemantau untuk melaksanakan

  penjaminan kualiti bagi memastikan ujian ditadbir

  mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

  oleh LP.

  Kes Khas : Calon Persendirian yang menduduki

  Ujian Lisan: Mendengar Bahasa Inggeris.

  - Menerima senarai calon persendirian dan

  memaklumkan pelaksanaan Ujian Lisan:

  mendengar Bahasa Inggeris PT3 di pusat

  pentaksiran yang ditetapkan oleh JPN.

  - Menyerahkan skrip jawapan calon kepada JPN

  Mengurus dan mengendalikan kes salah laku

  PT3.

  Tindakan Pengetua

  Menerima surat siaran bagi memuat turun

  instrumen pentaksiran, Panduan Pengurusan dan

  Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan Jadual

  Kerja Ujian Lisan: Mendengar / Ujian Komunikasi:

  Melihat / Mendengar

  Melantik personel yang terlibat dalam pentadbiran

  dan pentaksiran mengikut dokumen Panduan

  Perlantikan Pentaksir PT3 yang terkini.

  Memastikan KPMP menyediakan jadual kerja di

  peringkat sekolah.

  Memberi taklimat penjaminan kualiti dan

  Panduan Pengurusan Keselamatan kepada

  semua personel pentadbiran dan pentaksiran.

  Menerima bahan audio / video berisyarat daripada

  JPN dan memastikan PKP dan SuP memuat

  turun instrumen pentaksiran dan panduan

  penskoran.

  Melaksanakan uji lari bahan audio / video

  berisyarat dan melaksanakan verifikasi instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran bagi

  memastikan cetakan sepadan dengan paparan

  pada skrin komputer dengan menggunakan

  Borang PT3/VI serta mengesahkan instrumen

  pentaksiran.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran kepada Guru

  Penolong Kanan Pendidikan Khas / Penyelaras

  Pendidikan Khas untuk modifikasi braille/

  moderasi.

  Melantik guru pendidikan khas yang mempunyai

  kemahiran untuk membuat modifikasi braille/

  moderasi instrumen pentaksiran.

  Memastikan bahan audio / video berisyarat di

  dalam dewan / bilik pentaksiran lulus ujian

  teknikal.

  Menyimpan bahan audio / video berisyarat,

  instrumen pentaksiran dan panduan penskoran

  mengikut Panduan Pengurusan Keselamatan

  sebelum diserahkan kepada KPMP dan GMP.

  Memastikan personel pentaksiran mentadbir ujian

  lisan / ujian komunikasi mengikut jadual sidang

  dan prosedur yang ditetapkan oleh LP.

  Memastikan SuP memuat turun panduan

  penskoran melalui Aplikasi PT3 selepas ujian

  dilaksanakan di alamat berikut:

  (https://pt3.moe.gov.my)

  Melapor secara bertulis kepada JPN/PPD untuk

  pengurusan kes-kes khas bagi;

  - calon mewakili negara / negeri / sakit

  berpanjangan yang berada di hospital

  semasa pelaksanaan ujian.

  - mentadbir ujian selepas calon hadir semula

  ke sekolah sebelum atau pada 31 Oktober.

  - Perlu sertakan surat pelepasan / kelulusan

  dari KPM.

  Kelulusan kes-kes khas tertakluk kepada budi

  bicara pengetua sekolah. Contoh kes-kes khas

  adalah seperti:

  - Sakit (mempunyai sijil sakit dari doktor).

  - Kematian (Waris terdekat dan mempunyai

  Sijil Kematian).

  - Kemalangan (Surat rawatan doktor).

  - Histeria.

  Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

  memastikan pelaksanaan ujian ditadbir mengikut

  jadual kerja yang ditetapkan oleh sekolah dalam

  tempoh yang ditetapkan oleh LP.

  Memastikan GKMP melaksanakan aktiviti

  penjaminan kualiti (Pementoran).

  Memberi kebenaran kepada personel pentaksiran

  untuk membawa keluar skrip jawapan calon

  https://pt3.moe.gov.my/

 • mengikut nisbah yang ditetapkan ke Mesyuarat

  Penyelarasan Penskoran Peringkat Kebangsaan,

  Negeri dan Daerah bagi tujuan moderasi

  penskoran SJC dengan melengkapkan Borang

  Kebenaran Serah Terima Skrip Jawapan Calon

  (SJC) PT3.

  Tindakan Penolong Kanan Pentadbiran (PKP) Mengurus dan menyelaras pengoperasian PT3 di

  peringkat sekolah.

  Merancang dan memastikan KPMP menyediakan

  Jadual Kerja Ujian Lisan: Mendengar / Ujian

  Komunikasi: Melihat / Mendengar dan jadual

  sidang peringkat sekolah berpandukan jadual

  kerja yang disediakan oleh LP.

  Mengurus pelaksanaan ujian mengikut jadual

  kerja dan jadual sidang yang ditetapkan oleh

  sekolah dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

  Memastikan KPMP menyerahkan jadual kerja

  peringkat sekolah kepada personel pentadbiran

  dan pentaksiran.

  Memastikan SuP memuat turun panduan

  penskoran dari Aplikasi PT3.

  Mengawas dan memastikan bahan audio / video

  berisyarat, instrumen pentaksiran dan panduan

  penskoran telah diperbanyak mengikut keperluan

  dan disimpan mengikut Panduan Pengurusan

  Keselamatan.

  Melaksanakan semakan secara rawak pada

  cetakan instrumen pentaksiran yang telah

  diperbanyak.

  Memastikan bahan audio / video berisyarat di

  dalam dewan / bilik pentaksiran lulus ujian

  teknikal.

  Memastikan bilik / dewan siap sedia.

  Menyerahkan bahan audio / video berisyarat dan

  instrumen pentaksiran kepada KPP 30 minit

  sebelum ujian bermula.

  Menerima dan menyimpan skrip jawapan calon

  daripada KPP.

  Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

  memastikan pelaksanaan ujian ditadbir mengikut

  jadual kerja yang ditetapkan oleh sekolah dalam

  tempoh yang ditetapkan oleh LP.

  Tindakan Setiausaha PT3 (SuP)

  Memuat turun instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran menggunakan komputer khas

  di premis sekolah serta menyimpannya dalam

  media storan dengan pengawasan PKP.

  Menyerahkan master copy instrumen pentaksiran

  dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada

  Pengetua bagi tujuan verifikasi instrumen secara

  teknikal menggunakan Borang PT3/VI.

  Melaksanakan uji lari terhadap bahan audio /

  video berisyarat di dalam dewan / bilik

  pentaksiran di bawah pengawasan PKP.

  Memperbanyakkan bahan audio / video berisyarat

  mengikut keperluan dengan pengawasan PKP.

  Memastikan maklumat pada mesin fotostat dan

  mesin risograf dilupuskan dengan serta merta

  selepas percetakan instrumen pentaksiran.

  Menyediakan bilik / dewan pentaksiran.

  Menyediakan dokumen kehadiran calon, serah

  dan terima bahan audio / video berisyarat dan

  instrumen pentaksiran, jadual kehadiran calon

  dan pelan tempat duduk untuk diserahkan

  kepada KPP.

  Melapor kepada Pengetua dan menguruskan

  kes-kes khas bagi;

  - calon mewakili negara / negeri / sakit

  berpanjangan yang berada di hospital semasa

  pelaksanaan ujian.

  Menyelaras pelaksanaan ujian selepas murid hadir

  semula ke sekolah sebelum atau pada

  31 Oktober.

 • Tindakan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

  Menyediakan Jadual Kerja Ujian Lisan:

  Mendengar / Ujian Komunikasi: Melihat/

  Mendengar dan jadual sidang peringkat sekolah.

  Catatan:

  CBK (Calon Kurang Upaya Pelbagai) diberikan

  tambahan masa 30% dari waktu yang

  diperuntukkan bagi calon biasa.

  Memastikan semua GMP mematuhi Jadual Kerja

  Ujian Lisan: Mendengar / Ujian Komunikasi:

  Melihat / Mendengar dan Jadual Sidang peringkat

  sekolah dan LP.

  Tindakan Guru Tingkatan

  Memaklum dan mengedar jadual waktu dan

  jadual sidang kepada calon .

  Memaklumkan kepada SuP sekiranya ada calon

  pindah masuk atau pindah keluar.

  Melaporkan kes-kes khas kepada SuP .

  Menyerahkan Pernyataan Keputusan PT3 kepada

  calon.

  Tindakan Ketua Pengawas Pentaksiran (KPP)

  Mentadbir ujian mengikut jadual waktu dan jadual

  sidang dengan mematuhi prosedur yang telah

  ditetapkan oleh LP berdasarkan Panduan

  Pengurusan Pusat Peperiksaan terkini.

  Menerima instrumen pentaksiran 30 minit

  sebelum bermulanya ujian daripada PKP.

  Membaca arahan dan larangan kepada calon

  sebelum memulakan ujian (di dalam dewan / bilik

  pentaksiran).

  Pentadbiran ujian ditadbir menggunakan bahan

  audio / video berisyarat dengan salah satu cara

  berikut :

  - Dewan sekolah secara serentak.

  - Kelas secara serentak.

  - Kelas mengikut jadual sidang.

  Pentaksiran dilaksanakan sekali sahaja. Tempoh

  pelaksanaan ialah selama 30 minit.

  Bagi Ujian Komunikasi: Melihat / Mendengar,

  peruntukan masa adalah 30% atau 10 minit

  tambahan;

  Catatan :

  - Rakaman video berisyarat bagi Ujian

  Komunikasi: Melihat / Mendengar telah

  mengambil kira tambahan masa yang

  diberikan dalam durasi 40 minit.

  - Mulai tahun 2019, Ujian Komunikasi: Melihat /

  Mendengar mengandungi paparan kertas

  peperiksaan dalam video berisyarat yang

  disediakan bagi kedua-dua mata pelajaran.

  Menyerahkan skrip jawapan calon dan lebihan

  instrumen pentaksiran kepada PKP selepas

  tamat ujian.

  Tindakan Pengawas Pentaksiran (PP)

  Merekod kehadiran calon semasa mentadbir

  ujian.

  Mentadbir ujian mengikut jadual waktu yang

  ditetapkan oleh LP.

  Mengedarkan instrumen pentaksiran 10 minit

  sebelum bermulanya Ujian Lisan: Mendengar.

  Mengedarkan instrumen pentaksiran 15 minit

  sebelum ujian bermula bagi Ujian Komunikasi :

  Melihat / Mendengar.

  Mengedarkan instrumen pentaksiran dan calon

  dibenarkan membaca instrumen pentaksiran

  secara senyap dalam tempoh 5 minit.

  Menyerahkan skrip jawapan calon dan lebihan

  instrumen pentaksiran kepada KPP selepas

  tamat ujian.

  Tindakan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)

  Memperbanyak instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran dengan arahan dan

  pengawasan PKP.

  Melupuskan maklumat pada mesin fotostat dan

  mesin risograf dengan serta merta selepas

  percetakan instrumen pentaksiran dengan

  pengawasan PKP / SuP.

 • Susun atur calon Ujian Lisan: Mendengar di dalam bilik pentaksiran

  Pelaksanaan Ujian Lisan: Mendengar

  Susun atur calon Ujian Lisan: Mendengar di dalam dewan pentaksiran

  Ketua Pentaksir memainkan bahan audio menggunakan komputer riba / medium yang bersesuaian Seorang PP bagi setiap 30 calon

  PEMBESAR SUARA

  PEMBESAR SUARA

 • Susun atur calon Ujian Komunikasi : Melihat / Mendengar di dalam dewan pentaksiran

  Ketua Pentaksir memainkan bahan video berisyarat menggunakan komputer riba dan dipancarkan melalui medium yang bersesuaian seperti LCD / TV. Seorang PP bagi setiap 15 orang calon. Jika keadaan dewan yang menempatkan 15 orang calon kurang selesa, ujian boleh dibahagikan kepada dua

  sidang dan perlu mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

  PEMBESAR SUARA

  PEMBESAR SUARA

  PEMBESAR SUARA

  PEMBESAR SUARA

  KETUA PENTAKSIR MEMAINKAN RAKAMAN VIDEO BERISYARAT MENGGUNAKAN KOMPUTER RIBA DAN DIPANCARKAN MELALUI LCD / TV

  CALON 1 CALON 2 CALON 3

  CALON 4 CALON 5 CALON 6 CALON 7 CALON 8

  CALON 9 CALON 10

  CALON 11 CALON 12 CALON 13 CALON 14 CALON 15

  1 PENTAKSIR BAGI SETIAP 15 CALON

  SKRIN SKRIN

  Susun atur calon Ujian Komunikasi : Melihat / Mendengar di dalam bilik pentaksiran

  PP boleh menyusun kedudukan calon mengikut kesesuaian; calon yang boleh mendengar diletakkan berdekatan pembesar suara (tidak semestinya mengikut angka giliran).

  PP perlu memastikan bahawa calon dapat melihat rakaman video berisyarat tanpa halangan dan dengan jelas (dibolehkan mengubah kedudukan meja calon jika perlu).

  Sekolah / pusat pentaksiran yang mempunyai hanya seorang calon dibolehkan menggunakan komputer riba sahaja bagi pentadbiran ujian.

  PEMBESAR

  SUARA

  PEMBESAR

  SUARA

  PEMBESAR

  SUARA

  PEMBESAR

  SUARA

  KETUA PENTAKSIR MEMAINKAN RAKAMAN VIDEO BERISYARAT MENGGUNAKAN KOMPUTER RIBA DAN DIPANCARKAN MELALUI LCD / TV

  CALON 1

  CALON 4

  CALON 7

  CALON 2

  CALON 5

  CALON 8

  CALON 3

  CALON 6

  CALON 9

  1 PENTAKSIR BAGI SETIAP 9 CALON

  SKRIN SKRIN

 • Tindakan Lembaga Peperiksaan (LP)

  Menyediakan surat siaran, Panduan Pengurusan

  dan Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan

  Jadual Kerja Ujian Bertulis.

  Memuat naik Panduan Pengurusan dan

  Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan Jadual

  Kerja Ujian Bertulis di portal LP.

  Menyediakan dan muat naik instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran ke Aplikasi

  PT3 (https://pt3.moe.gov.my).

  Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

  pegawai LP untuk melaksanakan penjaminan

  kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

  mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

  oleh LP.

  Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

  Menerima dan mengedarkan surat siaran kepada

  PPD bagi memuat turun Panduan Pengurusan

  dan Pentadbiran PT3, Jadual Waktu PT3 dan

  Jadual Kerja Ujian Bertulis di portal LP.

  Memastikan sekolah memuat turun instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran melalui

  Aplikasi PT3.

  Melantik pegawai pemantau dalam kalangan

  pegawai Sektor / Unit Penilaian dan Peperiksaan

  JPN dan PPD untuk melaksanakan penjaminan

  kualiti bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran

  mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan

  oleh LP.

  Kes Khas : Calon Persendirian, Calon di bawah

  Kementerian Dalam Negeri (KDN) Dan Calon

  Bawah Kementerian Pembangunan Wanita,

  Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM) dan Calon

  Sekolah Dalam Hospital (SDH).

  - Melantik Personel Pentaksiran untuk menskor

  skrip jawapan calon (SJC).

  - Memaklumkan calon persendirian untuk

  melaksanakan Ujian Bertulis di pusat ujian

  bertulis yang ditetapkan oleh JPN

  - Mendapatkan instrumen pentaksiran dari

  sekolah berhampiran bagi calon di bawah

  KDN, KPWKM dan SDH.

  - Mentadbir Ujian Bertulis bagi calon SDH serta

  calon yang sakit berpanjangan dan berada di

  hospital sebelum atau pada 31 Oktober.

  - Mengurus SJC persendirian, calon di bawah

  KDN dan KPWKM serta menyerahkan kepada

  Personel Pentaksir untuk penskoran.

  - Menghantar SJC yang telah diskor melalui Pos

  Berdaftar kepada sekolah di mana calon

  mendaftar menduduki PT3 bagi tujuan

  perekodan skor dalam Aplikasi PT3.

  Kes Khas : Calon Pindah Sekolah Selepas

  Bulan Jun

  - Menguruskan instrumen bagi calon sekolah

  yang berpindah selepas bulan Jun dan

  mengambil mata pelajaran yang tidak

  ditawarkan di sekolah baru. (Contohnya:

  Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun)

  - Mendapatkan instrumen dari sekolah lama

  calon dan menyerahkan instrumen pentaksiran

  kepada PPD.

  - Memastikan sekolah menghantar melalui Pos

  Berdaftar SJC kepada sekolah lama bagi

  tujuan penskoran.

  - Memastikan sekolah lama menghantar SJC

  yang telah diberi skor ke sekolah baharu bagi

  tujuan perekodan skor dalam Aplikasi PT3.

  Mengurus dan mengendalikan kes salah laku

  PT3.

  Pentadbiran Ujian Bertulis

  https://pt3.moe.gov.my/

 • Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

  Memastikan sekolah memuat turun instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran melalui

  Aplikasi PT3.

  Pegawai UPP menerima pelantikan sebagai

  pegawai pemantau untuk menjalankan

  penjaminan kualiti bagi memastikan Instrumen

  Ujian Bertulis ditadbir mengikut tempoh dan

  prosedur yang ditetapkan oleh LP

  Kes Khas : Calon Persendirian, Calon di bawah

  Kementerian Dalam Negeri (KDN) Dan Calon

  Bawah Kementerian Pembangunan Wanita,

  Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM) dan Calon

  Sekolah Dalam Hospital (SDH).

  - Menerima senarai calon persendirian, di

  bawah KDN dan KPWPM serta

  memaklumkan pelaksanaan Ujian Bertulis

  PT3 di pusat ujian bertulis yang ditetapkan

  oleh JPN.

  - Mendapatkan instrumen pentaksiran dari

  sekolah berhampiran bagi calon di bawah

  KDN, KPWKM dan SDH.

  - Mentadbir Ujian Bertulis bagi calon SDH serta

  calon yang sakit berpanjangan dan berada di

  hospital sebelum atau pada 31 Oktober

  - Menyerahkan skrip jawapan calon kepada JPN

  Mengurus dan mengendalikan kes salah laku PT3.

  Tindakan Pengetua

  Menerima surat siaran bagi memuat turun

  Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PT3,

  Jadual Waktu PT3 dan Jadual Kerja Ujian

  Bertulis.

  Melantik personel yang terlibat dalam pentadbiran

  dan pentaksiran Ujian Bertulis mengikut dokumen

  Panduan Perlantikan Pentaksir PT3 terkini.

  Memastikan KPMP menyediakan Jadual Kerja

  Ujian Bertulis di peringkat sekolah.

  Memberi taklimat penjaminan kualiti dan

  Panduan Pengurusan Keselamatan kepada

  semua personel pentadbiran dan pentaksiran

  Memastikan PKP dan SuP memuat turun

  Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PT3,

  jadual kerja, instrumen pentaksiran dan panduan

  penskoran dari Aplikasi PT3.

  Melaksanakan verifikasi instrumen pentaksiran

  dan panduan penskoran bagi memastikan

  cetakan sepadan dengan paparan pada skrin

  komputer dengan menggunakan Borang PT3/VI

  serta mengesahkan instrumen pentaksiran.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran kepada Guru

  Penolong Kanan Pendidikan Khas / Penyelaras

  Pendidikan Khas untuk modifikasi braille /

  moderasi.

  Melantik guru pendidikan khas yang mempunyai

  kemahiran untuk membuat modifikasi braille /

  moderasi instrumen pentaksiran secara berjadual.

  Menyimpan instrumen pentaksiran dan panduan

  penskoran mengikut Panduan Pengurusan

  Keselamatan sebelum diserahkan kepada KPMP

  dan GMP.

  Melapor secara bertulis kepada JPN / PPD untuk

  pengurusan kes-kes khas bagi;

  - calon mewakili negara / negeri / sakit

  berpanjangan yang berada di hospital semasa

  pelaksanaan Ujian Bertulis

  - mentadbir Ujian Bertulis selepas calon hadir

  semula ke sekolah sebelum atau pada

  31 Oktober.

  - perlu sertakan surat pelepasan / kelulusan

  dari KPM.

  Kelulusan kes-kes khas tertakluk kepada budi

  bicara pengetua sekolah. Contoh kes-kes khas

  adalah seperti:

  - Sakit (mempunyai sijil sakit dari doktor).

  - Kematian (Waris terdekat dan mempunyai Sijil

  Kematian).

  - Kemalangan (Surat rawatan doktor).

  - Histeria.

  Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

  memastikan pelaksanaan Ujian Bertulis ditadbir

  mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh

  sekolah dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

 • Memberi kebenaran kepada personel pentaksiran

  untuk membawa keluar skrip jawapan calon

  mengikut nisbah yang ditetapkan ke Mesyuarat

  Penyelarasan Penskoran Peringkat Kebangsaan,

  Negeri dan Daerah bagi tujuan moderasi

  penskoran SJC dengan melengkapkan Borang

  Kebenaran Serah Terima Skrip Jawapan Calon

  (SJC) PT3.

  Tindakan Penolong Kanan Pentadbiran

  (PKP)

  Mengurus dan menyelaras pengoperasian PT3 di

  peringkat sekolah.

  Merancang dan memastikan KPMP menyediakan

  Jadual Kerja Ujian Bertulis peringkat sekolah bagi

  calon biasa dan Calon Berkeperluan Khas (CBK)

  berpandukan dari Jadual Kerja Ujian Bertulis yang

  disediakan oleh LP.

  Mengurus pelaksanaan Ujian Bertulis mengikut

  Jadual Kerja yang ditetapkan oleh sekolah dalam

  tempoh yang ditetapkan oleh LP.

  Memastikan KPMP menyerahkan Jadual Kerja

  Ujian Bertulis peringkat sekolah kepada personel

  pentadbiran dan pentaksiran.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran kepada pengetua untuk

  penyimpanan mengikut Panduan Pengurusan

  Keselamatan

  Menyediakan jadual bertugas Ketua Pengawas

  Pentaksiran dan Pengawas Pentaksiran

  Ujian Bertulis.

  Menyerahkan Jadual Kerja Ujian Bertulis

  peringkat sekolah kepada personel pentadbiran

  dan pentaksiran.

  Memastikan SuP memuat turun instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran dari

  Aplikasi PT3.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran yang telah

  disahkan oleh Pengetua kepada Guru/

  Penyelaras CBK untuk modifikasi braille/

  moderasi.

  Catatan:

  Proses moderasi (CBK Kurang Upaya

  Pendengaran) instrumen pentaksiran Ujian

  Bertulis hanya melibatkan mata pelajaran

  Science dan Mathematics sahaja.

  Memantau proses modifikasi braille / moderasi

  instrumen pentaksiran dilaksanakan secara

  berjadual.

  Mengawas dan memastikan instrumen

  pentaksiran dan panduan penskoran telah

  diperbanyak.

  Melaksanakan semakan secara rawak pada

  cetakan instrumen pentaksiran yang telah

  diperbanyak.

  Menerima instrumen pentaksiran dan panduan

  penskoran yang telah diperbanyakkan untuk

  disimpan mengikut panduan pengurusan

  keselamatan.

  Memastikan bilik / dewan pentaksiran siap sedia.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran kepada KPP

  30 minit sebelum Ujian Bertulis berlangsung.

  Menerima dan menyimpan skrip jawapan calon

  daripada KPP.

  Memastikan KPMP menyerahkan panduan

  penskoran kepada (GMP) selepas tamat

  pentadbiran ujian bertulis mengikut tarikh yang

  ditetapkan oleh LP.

  Melaksanakan penjaminan kualiti bagi

  memastikan pelaksanaan Ujian Bertulis ditadbir

  mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP.

  Tindakan Setiausaha PT3 (SuP)

  Menerima taklimat pengawasan Ujian Bertulis

  PT3 daripada JPN / PPD.

  Memuat turun instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran mengikut mata pelajaran

  menggunakan komputer khas di premis sekolah

  serta menyimpannya dalam media storan dengan

  pengawasan PKP.

  Menyerahkan master copy instrumen pentaksiran

  dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada

  Pengetua bagi tujuan verifikasi instrumen secara

  teknikal menggunakan Borang PT3/VI.

 • Menyerahkan instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran kepada pengetua bersama-

  sama PKP untuk penyimpanan mengikut garis

  panduan LP dan panduan pengurusan

  keselamatan.

  Memastikan maklumat pada mesin fotostat dan

  mesin risograf dilupuskan dengan serta merta

  selepas percetakan instrumen pentaksiran.

  Menyediakan dokumen serah dan terima

  instrumen dan jadual kehadiran calon untuk

  diserahkan kepada Ketua Pengawas Pentaksiran.

  Mengurus pelaksanaan Ujian Bertulis mengikut

  Jadual Kerja yang ditetapkan oleh sekolah

  dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

  Melapor kepada Pengetua dan menguruskan

  kes-kes khas bagi;

  - calon mewakili negara / negeri / sakit

  berpanjangan yang berada di hospital semasa

  pelaksanaan Ujian Bertulis.

  - Menyelaras Ujian Bertulis PT3 selepas calon

  hadir semula ke sekolah sebelum atau pada

  31 Oktober.

  Tindakan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

  Menyediakan Jadual Kerja Ujian Bertulis

  berpandukan Jadual Kerja Ujian Bertulis yang

  disediakan oleh LP.

  Memastikan semua GMP mematuhi Jadual Kerja

  Ujian Bertulis peringkat sekolah dan LP.

  Tindakan Guru Tingkatan

  Memaklum dan mengedar Jadual Waktu

  kepada calon .

  Memaklumkan kepada SuP sekiranya ada calon

  pindah masuk atau pindah keluar.

  Melaporkan kes-kes khas kepada SuP.

  Menyerahkan Pernyataan Keputusan PT3

  kepada calon.

  Tindakan Guru Mata Pelajaran (GMP) Mentadbir Ujian Bertulis PT3 selepas calon hadir

  semula ke sekolah sebelum atau pada

  31 Oktober bagi kes-kes khas.

  Tindakan Ketua Pengawas Pentaksiran (KPP)

  Menerima taklimat pengawasan Ujian Bertulis

  PT3 daripada JPN / PPD.

  Menyampaikan taklimat pengawasan Ujian

  Bertulis PT3 kepada PP.

  Menerima instrumen pentaksiran 30 minit

  sebelum bermulanya Ujian Bertulis daripada PKP.

  Membaca arahan dan larangan kepada calon

  sebelum memulakan Ujian Bertulis (di dalam

  dewan / bilik pentaksiran)

  Menyerahkan skrip jawapan calon dan lebihan

  instrumen pentaksiran kepada PKP selepas tamat

  Ujian Bertulis pada setiap hari.

  Mentadbir Ujian Bertulis mengikut Jadual Waktu

  dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan

  oleh LP berdasarkan Panduan Pengurusan Pusat

  Peperiksaan terkini.

  Tindakan Pengawas Pentaksiran (PP)

  Menerima taklimat pengawasan Ujian Bertulis

  PT3 daripada KPP.

  Merekod kehadiran calon semasa mentadbir

  Ujian Bertulis.

  Mentadbir ujian bertulis mengikut Jadual Waktu

  yang ditetapkan oleh LP.

  Mengedarkan instrumen pentaksiran 10 minit

  sebelum bermulanya ujian bertulis.

  Menyerahkan skrip jawapan calon dan lebihan

  instrumen pentaksiran kepada KPP selepas tamat

  Ujian Bertulis bagi setiap mata pelajaran.

  Tindakan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)

  Memperbanyak instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran dengan arahan dan

  pengawasan PKP mengikut jadual percetakan.

  Melupuskan maklumat pada mesin fotostat dan

  mesin risograf dengan serta merta selepas

  percetakan instrumen pentaksiran dengan

  pengawasan PKP / SuP.

 • Tindakan Lembaga Peperiksaan (LP)

  Menerima Laporan Kes Salah Laku dari JPN.

  LP bertanggungjawab mengarahkan siasatan

  dijalankan ke atas laporan yang diberikan.

  Memaklumkan keputusan salah laku kepada

  sekolah dan salinan ke SPP, JPN.

  Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

  Menerima Laporan Kes Salah Laku daripada

  pihak sekolah, PKw, KPKw dan KPN.

  JPN akan mengarahkan KPN / KPKw untuk

  membuat moderasi ketiga bagi memastikan

  laporan PKw benar.

  JPN akan membuat siasatan setelah menerima

  surat arahan menjalankan siasatan oleh LP.

  JPN akan mengambil skrip calon sekiranya

  didapati ada berlakunya kes salah laku

  berdasarkan arahan surat dari LP.

  Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

  PPD menerima maklumat berkaitan kes yang

  berlaku di daerahnya melalui JPN.

  Tindakan Pengetua

  Mempengerusikan Jawatankuasa Integriti jika

  berlakunya kes salah laku.

  Membincang dan membuat siasatan di peringkat

  sekolah jika berlakunya kes salah laku.

  Menghantar laporan salah laku kepada JPN /

  PPD.

  Mengambil langkah awal bagi mengawal kes

  salah laku supaya tidak tersebar.

  Pengetua menyerahkan skrip yang didapati

  berlakunya kes salah laku kepada JPN

  berdasarkan arahan LP.

 • Bencana di sekitar tempat tinggal calon dan

  calon masih boleh bergerak ke pusat pentaksiran

  asal dengan dibantu oleh agensi-agensi khas.

  Kaedah :

  Instrumen Pentaksiran dan Panduan

  Penskoran

  - Menggunakan instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran yang dimuat turun di

  sekolah asal.

  Cetakan

  - Cetakan instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran di sekolah asal

  mengikut Panduan Pengurusan dan

  Pentadbiran PT3 Ujian Bertulis pada

  tahun semasa.

  Pentadbiran

  - Pentadbiran Ujian Bertulis mengikut

  Panduan Pengurusan dan Pentadbiran

  PT3 pada tahun semasa.

  Penskoran

  - Penskoran dilaksanakan oleh Pentaksir

  Mata Pelajaran (PMP) sekolah asal.

  a. Bencana di sekitar tempat tinggal dan calon

  tidak dapat bergerak ke pusat pentaksiran

  asal walaupun dengan bantuan agensi

  khas yang menyebabkan calon

  menumpang di sekolah berhampiran.

  b. Pentaksiran untuk mata pelajaran yang

  diambil calon tidak ditawarkan di sekolah

  yang ditumpang.

  Kaedah :

  Instrumen Pentaksiran dan Panduan

  Penskoran

  - Menggunakan instrumen dan panduan

  penskoran yang dimuat turun di sekolah

  yang ditumpang atau sekolah

  berhampiran yang menawarkan mata

  pelajaran terlibat.

  Cetakan

  - Cetakan instrumen pentaksiran dan

  panduan penskoran di sekolah yang

  ditumpang mengikut Panduan

  Pengurusan dan Pentadbiran PT3 Ujian

  Bertulis tahun semasa.

  Pentadbiran

  - Pentadbiran Ujian Bertulis mengikut

  Panduan Pengurusan dan Pentadbiran

  PT3 tahun semasa.

  Penskoran

  - Penskoran dilaksanakan oleh Pentaksir

  Mata Pelajaran (PMP) sekolah asal.

  Kes 2 Kes 1

 • Tugas Personel Pentaksiran

  Personel Pentaksiran menjalankan penskoran SJC,

  Moderasi Penskoran Pertama, Moderasi Penskoran

  Kedua dan Moderasi Penskoran Ketiga bagi

  memastikan kesahan dan kebolehpercayaan

  skor calon.

  Personel Pentaksiran menjalankan penskoran SJC

  bagi calon sekolah dan calon persendirian

  seperti berikut:

  Calon Sekolah

  PMP membuat penskoran SJC di bawah

  tanggungjawabnya.

  Calon Persendirian

  KPN atau KPKw menjalankan penskoran bagi SJC

  calon persendirian yang diperuntukkan kepadanya

  oleh JPN. Peruntukan SJC antara 100 hingga 150.

  Contoh agihan skrip jawapan calon kepada KPN atau KPKw :

  Penskoran Skrip Jawapan Calon Tindakan Lembaga Peperiksaan (LP)

  Menyediakan panduan penskoran dan memuat

  naik di Aplikasi PT3.

  Melantik KPK dan KPN mengikut kriteria yang

  ditetapkan oleh LP dalam Panduan Pelantikan

  Pentaksir PT3 terkini untuk menjalankan

  moderasi penskoran skrip jawapan calon dan

  verifikasi skor bagi menjamin kesahan dan

  kebolehpercayaan skor.

  Melaksanakan Mesyuarat Penyelarasan

  Penskoran Peringkat Kebangsaan.

  Melaksanakan pemantauan Mesyuarat

  Jawatankuasa Verifikasi Skor (JVS).

  Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

  Memastikan sekolah memuat turun panduan

  penskoran dari Aplikasi PT3.

  Melantik KPKw dan PKw mengikut kriteria yang

  ditetapkan oleh LP dalam Panduan Pelantikan

  Pentaksir PT3 terkini untuk menjalankan

  moderasi penskoran skrip jawapan calon serta

  verifikasi skor calon sekolah bagi menjamin

  kesahan dan kebolehpercayaan skor.

  Melantik Personel Pentaksiran untuk membuat

  penskoran skrip jawapan calon persendirian,

  calon bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN)

  dan calon bawah Kementerian Pembangunan

  Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM).

  Melaksanakan Mesyuarat Penyelarasan

  Penskoran peringkat negeri mengikut arahan dan

  garis panduan yang ditetapkan oleh LP.

  Menyerahkan skrip jawapan calon persendirian,

  calon SDH dan calon tahanan yang di bawah

  Kementerian Dalam Negeri dan calon bawah

  Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga

  dan Masyarakat kepada Personel Pentaksir untuk

  Personel Pentaksiran Calon

  Sekolah

  Calon

  Persendirian

  Ketua Pentaksir

  Kebangsaan (KPK)

  Ketua Pentaksir Negeri

  (KPN) √

  Ketua Pentaksir

  Kawasan (KPKw) √

  Pentaksir Kawasan

  (PKw)

  Ketua Pentaksir Mata

  Pelajaran (KPMP) √

  Pentaksir Mata

  Pelajaran (PMP) √

  Sekolah Bilangan Calon

  Sekolah A 30

  Sekolah B 40

  Sekolah C 35

  Sekolah D 30

  Sekolah E 15

  Jumlah Peruntukan SJC 150

  PENSKORAN SKRIP JAWAPAN CALON 32

 • moderasi penskoran skrip jawapan calon serta

  verifikasi skor bagi menjamin kesahan dan

  kebolehpercayaan skor.

  Memastikan Pengetua mengadakan mesyuarat

  JVS sebelum dihantar ke LP.

  Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

  Memastikan sekolah memuat turun panduan

  penskoran dari Aplikasi PT3.

  Melaksanakan Mesyuarat Penyelarasan

  Penskoran peringkat daerah.

  Memastikan Personel Pentaksir menjalankan

  moderasi penskoran skrip jawapan calon serta

  verifikasi skor calon sekolah bagi menjamin

  kesahan dan kebolehpercayaan skor.

  Memastikan Pengetua mengadakan mesyuarat

  JVS sebelum dihantar ke LP.

  Tindakan Pengetua

  Memastikan SuP dan PKP memuat turun

  panduan penskoran dari Aplikasi PT3 dengan

  pengawasan PKP.

  Memastikan penskoran, moderasi penskoran dan

  verifikasi skor dilaksanakan mengikut prosedur

  yang telah ditetapkan oleh LP menggunakan

  Borang PT3 / LMV.

  Mempengerusikan mesyuarat JVS calon

  sebelum dihantar ke LP.

  Mengesahkan skor calon yang dihantar ke LP

  setelah diverifikasi.

  Tindakan Penolong Kanan Pentadbiran (PKP)

  Memastikan SuP memuat turun panduan

  penskoran dari Aplikasi PT3 dan menyerahkan

  kepada KPMP.

  Memastikan Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  peringkat sekolah dilaksanakan.

  Memastikan penskoran, moderasi penskoran dan

  verifikasi skor dilaksanakan mengikut prosedur

  yang telah ditetapkan oleh LP menggunakan

  Borang PT3/LMV.

  Menganggotai dan menghadiri mesyuarat

  JVS calon.

  Tindakan Setiausaha PT3 (SuP)

  Memuat turun panduan penskoran dari Aplikasi

  PT3 mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP

  dengan pengawasan PKP.

  Menyerahkan panduan penskoran kepada PKP.

  Tindakan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (KPMP)

  Menerima panduan penskoran daripada PKP.

  Menyerahkan panduan penskoran kepada GMP

  yang akan menjalankan penskoran.

  Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  peringkat daerah bersama GMP/PMP.

  Melaksanakan Mesyuarat Penyelarasan

  Penskoran peringkat sekolah.

  Melaksanakan moderasi penskoran skrip

  jawapan calon bagi memastikan GMP/PMP

  menskor skrip jawapan berpandukan panduan

  penskoran dan bagi memastikan ketepatan dan

  ketekalan penskoran.

  Menganggotai dan menghadiri mesyuarat JVS

  calon bagi memastikan skor yang diberikan

  kepada calon adalah berdasarkan skrip jawapan

  calon dan menepati keupayaan sebenar calon.

  Tindakan Guru Mata Pelajaran (GMP) / Pentaksir Mata Pelajaran (PMP) / Guru Lantikan Pengetua (GLP)

  Menerima panduan penskoran daripada KPMP.

  Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Penskoran

  peringkat daerah / sekolah.

  Melaksanakan penskoran berpandukan panduan

  penskoran di tempat yang tertutup dan selamat.

  Melaksanakan moderasi penskoran skrip jawapan

  calon bagi memastikan KPMP menskor skrip

  jawapan berpandukan panduan penskoran untuk

  memastikan ketepatan dan ketekalan penskoran.

  Menghadiri mesyuarat JVS calon bagi

  memastikan skor yang diberikan kepada calon

  adalah berdasarkan skrip jawapan calon dan

  menepati keupayaan sebenar calon.

 • Tindakan LP

  Menyediakan Aplikasi PT3 untuk perekodan skor

  secara dalam talian.

  Tindakan JPN dan PPD

  Memastikan sekolah menghantar skor secara

  atas talian melalui Aplikasi PT3 dengan menepati

  Jadual Kerja PT3.

  Menghantar skor calon persendirian.

  Tindakan Pengetua dan PKP

  Mempengerusikan Mesyuarat JVS.

  Menandatangani dan mengesahkan skor calon

  pada Borang Skor Kelompok dan Senarai

  Keseluruhan Skor .

  Memastikan SuP menghantar skor calon secara

  atas talian mengikut Jadual Kerja PT3 melalui

  Aplikasi PT3.

  Tindakan SuP

  Mengakses Aplikasi PT3 untuk GMP merekodkan

  skor calon.

  Mencetak Borang Skor Kelompok dari Aplikasi

  PT3 dan menyerahkannya kepada KPMP untuk

  semakan teknikal KPMP dan PMP.

  Menerima Borang Skor Kelompok daripada

  KPMP yang telah disahkan.

  Mencetak Senarai Keseluruhan Skor untuk

  dibawa ke mesyuarat JVS.

  Menerima Senarai Keseluruhan Skor yang telah

  disahkan oleh Pengetua dan PKP.

  Menghantar skor calon yang muktamad ke LP

  secara atas talian mengikut Jadual Kerja PT3

  melalui Aplikasi PT3.

  Tindakan KPMP

  Menerima dan menyemak balas skor calon dalam

  Borang Skor Kelompok dengan skrip jawapan

  calon.

  Mengesahkan Borang Skor Kelompok.

  Menyerahkan Borang Skor Kelompok kepada

  SuP.

  Tindakan PMP

  Merekodkan skor calon berdasarkan skrip

  jawapan calon secara atas talian mengikut Jadual

  Kerja PT3 berpandukan arahan pada Paparan

  Apliasi PT3.

 • Lampiran

  Borang Pentadbiran PT3

  Borang Penskoran Ujian Lisan: Bertutur /

  Ujian Komunikasi : Berisyarat / Bertutur

  Bahasa Melayu

  Borang Penskoran Ujian Lisan / Ujian

  Komunikasi Bahasa Melayu

  Speaking Test / Communication Test: Signing

  / Speaking Score Sheet: English Language

  Borang Penskoran Ujian Lisan: Bertutur

  Al-Lughah al-‘Arabiah Al- Mu’asirah

  Borang Penskoran Ujian Lisan: Al-Lughah

  al-‘Arabiah Al- Mu’asirah

  Borang Penskoran Ujian Lisan: Al-Lughah

  al-‘Arabiah Al- Mu’asirah

  Borang Penskoran Ujian Tilawah: Maharat

  Al-Quran

  Borang Penskoran Ujian Hafazan: Hifz

  Al-Quran

  Akta Rahsia Rasmi 1972

  Borang Akuan Penerimaan Taklimat serta

  Pengisytiharan Diri (LP/Am 50 Pin. 1/2011)

  Borang Serah Terima Skrip Jawapan Calon

  (SJC) PT3

  Rekod Penyerahan Instrumen Dan

  Penerimaan Skrip Jawapan Calon

 • NAMA SEKOLAH : ………………………………………………………………….

  KOD SEKOLAH : ………………………………………………………………….

  BIL NAMA CALON ANGKA GILIRAN SKOR

  SKOR AKHIR (30) PENTAKSIR 1

  (30) PENTAKSIR 2

  (30)

  NAMA PENTAKSIR 1 NAMA PENTAKSIR 2

  TANDATANGAN TANDATANGAN

  TARIKH TARIKH

  BORANG PENSKORAN

  UJIAN LISAN: BERTUTUR / UJIAN KOMUNIKASI : BERISYARAT / BERTUTUR BAHASA MELAYU

  TERHAD

  TERHAD

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

 • NAMA SEKOLAH : ………………………..…………………………………………

  KOD SEKOLAH : …………………………………………………………………...

  B

  I

  L

  NAMA ANGKA

  GILIRAN

  UJIAN

  BERTUTUR/

  BERISYARAT

  (30 MARKAH)

  UJIAN

  MENDENGAR/

  MELIHAT

  (20 MARKAH)

  JUMLAH

  (50 MARKAH)

  BORANG PENSKORAN

  UJIAN LISAN / UJIAN KOMUNIKASI BAHASA MELAYU

  TERHAD

  TERHAD

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

 • NAME OF SCHOOL : ………………………………………………………………….

  SCHOOL CODE : ………………………………………………………………….

  NO NAME OF CANDIDATE INDEX NUMBER

  SCORE

  TOTAL (20 MARKS) INTERLOCUTOR

  (5 MARKS) ASSESSOR

  (15 MARKS)

  NAME OF

  INTERLOCUTOR

  NAME OF

  ASSESSOR

  SIGNATURE SIGNATURE

  DATE DATE

  SPEAKING TEST / COMMUNICATION TEST: SIGNING / SPEAKING

  SCORE SHEET ENGLISH LANGUAGE

  TERHAD

  TERHAD

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

 • NAMA SEKOLAH : ………………………..…………………………………………

  KOD SEKOLAH : …………………………………………………………………...

  BIL NAMA CALON ANGKA GILIRAN

  SKOR

  BAHAGIAN A (20 MARKAH) BAHAGIAN B (10 MARKAH) JUMLAH SKOR

  (30 MARKAH) P1 P2

  SKOR SEBENAR

  P1 P2 SKOR

  SEBENAR

  NAMA PENTAKSIR 1 NAMA PENTAKSIR 2

  TANDATANGAN TANDATANGAN

  TARIKH TARIKH

  BORANG PENSKORAN

  UJIAN LISAN: BERTUTUR AL-LUGHAH AL-‘ARABIAH AL- MU’ASIRAH

  TERHAD

  TERHAD

  TERHAD

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

 • NAMA SEKOLAH : ………………………..…………………………………………

  KOD SEKOLAH : …………………………………………………………………...

  NAMA PENTAKSIR 1 NAMA PENTAKSIR 2

  TANDATANGAN TANDATANGAN

  TARIKH TARIKH

  BIL NAMA CALON ANGKA GILIRAN

  SKOR LISAN BERTUTUR

  SKOR LISAN MENDENGAR

  JUMLAH SKOR

  30 MARKAH 20 MARKAH 50 MARKAH

  BORANG PENSKORAN UJIAN LISAN: AL-LUGHAH AL-‘ARABIAH AL- MU’ASIRAH

  TERHAD

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

  TERHAD

 • NAMA SEKOLAH : …………………………………………………………………. KOD SEKOLAH : ………………………………………………………………….

  BIL NAMA CALON ANGKA GILIRAN

  SKOR JUMLAH

  SKOR (50

  MARKAH)

  KELANCARAN (25 MARKAH)

  TAJWID (15 MARKAH)

  FASOHAH (10 MARKAH)

  P 1 P2 Jumlah

  Skor P 1 P2

  Jumlah Skor

  P 1 P2 Jumlah

  Skor

  NAMA PENTAKSIR 1 NAMA PENTAKSIR 2

  TANDATANGAN TANDATANGAN

  TARIKH TARIKH

  BORANG PENSKORAN

  UJIAN TILAWAH: MAHARAT AL-QURAN

  BORANG PENSK

  TERHAD

  TERHAD

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

 • NAMA SEKOLAH : ………………………………………………………………….

  KOD SEKOLAH : ………………………………………………………………….

  BIL NAMA CALON ANGKA GILIRAN

  SKOR

  BAHAGIAN A: HIFZ AL-QURAN (80 MARKAH)

  BAHAGIAN B: FIQH AL-AYAT (20 MARKAH)

  Pentaksir 1 Pentaksir 2 Jumlah

  Skor Pentaksir 1 Pentaksir 2

  Jumlah Skor

  NAMA PENTAKSIR 1 NAMA PENTAKSIR 2

  TANDATANGAN TANDATANGAN

  TARIKH TARIKH

  BORANG PENSKORAN

  UJIAN HAFAZAN: HIFZ AL-QURAN BORANG PENSK

  TERHAD

  TERHAD

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

 • BORANG SERAH TERIMA SKRIP JAWAPAN CALON (SJC) PT3

  (Untuk kegunaan personal pentaksiran membawa keluar SJC)

  MATA PELAJARAN : ……………………………………...... KOD M/P : ………………………….

  NAMA PENTAKSIR : …………………………………......... NO TEL H/P : …………………………

  SEKOLAH : …………………………………......... JUMLAH SJC : ………………………....

  BIL NAMA MURID ANGKA GILIRAN

  PENGAMBILAN SJC

  DISERAHKAN OLEH : DITERIMA OLEH:

  …………………………………… ……………………………………..

  TANDATANGAN PENGETUA TANDATANGAN PENTAKSIR

  Nama : Nama :

  Cap Jawatan : Jawatan :

  Tarikh : Tarikh :

  PENYERAHAN SJC DISERAHKAN OLEH : DITERIMA OLEH:

  …………………………………… ……………………………………..

  TANDATANGAN PENTAKSIR TANDATANGAN PENGETUA

  Nama : Nama :

  Jawatan : Cap Jawatan :

  Tarikh : Tarikh :

  Catatan:

  1. Borang ini digunakan oleh personal pentaksiran untuk membawa keluar SJC dari sekolah. 2. Salinan pertama disimpan oleh pengetua dan salinan kedua disimpan oleh personel pentaksiran.

  PT3/STS

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

 • REKOD PENYERAHAN INSTRUMEN DAN PENERIMAAN SKRIP JAWAPAN CALON

  (Borang ini hendaklah digunakan oleh Personel Pentadbiran dan Pentaksiran)

  Peperiksaan : ………………………………………..

  PENYERAHAN PENERIMAAN

  Personel Pentadbiran

  Mata Pelajaran

  Jumlah Skrip

  Tarikh Tt Pengawas

  Personel Pentaksir

  Jumlah Skrip

  Tarikh Tt Pentaksir

 • Komponen Penjaminan Kualiti

  Penjaminan kualiti adalah piawaian bagi menentukan kualiti pelaksanaan PT3 mengikut garis panduan yang

  ditetapkan untuk menjaga kesahan dan kebolehpercayaan skor demi keadilan kepada calon.

  Penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PT3 dilakukan melalui aktiviti Pementoran, Pengesanan, Pemantauan

  dan Penyelarasan oleh Personel Pentaksiran dan Personel Pentadbiran yang dilantik oleh LP, Jabatan

  Pendidikan Negeri (JPN) dan Pengetua Sekolah.

  AKTIVITI KETERANGAN

  PEMENTORAN Pementoran dilaksanakan oleh Personel Pentaksiran dan Personel Pentadbiran bagi

  menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan PT3.

  PENGESANAN Pengesanan dilaksanakan oleh Personel Pentaksiran bagi menilai instrumen

  pentaksiran. Ini dilakukan dengan membuat verifikasi instrumen pentaksiran.

  PEMANTAUAN Pemantauan dilaksanakan oleh Personel Pentadbiran bagi mengawal selia

  pelaksanaan PT3.

  PENYELARASAN Penyelarasan dilaksanakan oleh Personel Pentaksiran bagi memastikan ketepatan dan

  ketekalan dalam penskoran. Ini dilakukan dengan membuat moderasi penskoran dan

  verifikasi skor.

 • PEMENTORAN

  Pementoran dilaksanakan oleh Personel

  Pentaksiran dan Personel Pentadbiran bagi

  menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan

  PT3.

  Pegawai LP / Pegawai yang dilantik oleh LP /

  Pentadbir Sekolah memberi latihan mentaksir dan

  penskoran skrip jawapan calon (SJC) kepada

  Personel Pentaksiran bagi memastikan tugas

  pentaksiran dilaksanakan dengan adil, sahih dan

  amanah demi menjaga kesahan dan

  kebolehpercayaan skor calon.

  P