Paghimo kag Paggamit sang Nagakasari-sari nga Organiko ......man nga tabunan sang dahon sang...

of 8 /8
Department of Agriculture AGRICULTURAL TRAINING INSTITUTE Region 6 ASU Compound, Banga, Aklan Phone: 63-36-267-6785 Fax: 63-36-267-6786; 63-36267-5951 E-mail: [email protected] Website: www.ati.da.gov.ph/rtc6 Marso 2011 Department of Agriculture AGRICULTURAL TRAINING INSTITUTE Region 6 NATURAL NGA PAGPANGUMA Paghimo kag Paggamit sang Nagakasari-sari nga Organiko nga mga Timplada

Embed Size (px)

Transcript of Paghimo kag Paggamit sang Nagakasari-sari nga Organiko ......man nga tabunan sang dahon sang...

 • Department of Agriculture

  AGRICULTURAL TRAINING INSTITUTE

  Region 6

  ASU Compound, Banga, Aklan

  Phone: 63-36-267-6785

  Fax: 63-36-267-6786; 63-36267-5951

  E-mail: [email protected]

  Website: www.ati.da.gov.ph/rtc6

  Marso 2011

  Department of Agriculture

  AGRICULTURAL TRAINING INSTITUTE

  Region 6

  NATUR

  AL NG

  A PAG

  PANGU

  MA

  Paghimo kag Paggamit

  sang Nagakasari-sari nga

  Organiko nga mga Timplada

 • Natural nga Pagpanguma

  1

  Tungod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang kemikal nga gina-usar

  sa pagpanguma, kinahanglan na gid mangita sang mga alternatibo nga

  pamaagi agud maghagan-hagan ang gastos sa produksyon. Luwas sini, naob-

  serbahan naton nga ang paggamit sang inorganiko nga abono kag kemikal nga

  pestisidyo, nagapalain pa gid sa kondisyon sang duta kag sang palibot sa

  kadugayon.

  Sadtong 1935, ginpalapnag sang Hapones nga si Mokichi Okada ang ideya

  nga makasiguro kita sang kadalag-on sang tawo kag iban pa nga may kabuhi

  nga butang kon aton maamligan ang aton palibot paagi sa pagsunod sa natural

  nga proseso kag pag- hatag sang nagakadapat nga respeto sa duta.

  Parehas nga pilosopiya ang nagtulod sa Hapones man nga si Masanobu

  Fukuoka (One Straw Revolution,1978) nga magpa-nguma nga wala naga kulti-

  bar (zero tillage) kag wala nagagamit sang bisan ano nga kemikal sa pag-

  abono, paghilamon, kag pagtapna sang.peste. Importante diri ang papel sang

  magagmay nga organism o mikroorganismo sa pagpatambok sang duta amo

  man sa ika-ayong lawas sang tawo.

  Sang dekada ‘80, nangin bantog ang paggamit sang Effective Microorgan-

  ism o EM nga resulta sang pagpanalawsaw ni Dr. Teruo Higa sang Unibersidad

  sang Ryukyus sa Okinawa, Japan. Ang EM isa ka kombinasyon sang nagaka-

  sari-sari nga abyan nga mikro-organismo nga ginhimo sa laboratoryo. Ginadala

  ini sa kaumahan agud magdamo ang mikroorganismo nga nagabulig sa pag-

  paayo sang kondisyon sang duta o talamnan, pagpatubo sang tanom ukon sa

  pagtatap sang kasapatan kag iban pa nga gamit nga makaayo sa aton palibot.

  Ang EM isa lang ka sistema sang natural nga pagpanguma kag nagakaangay

  nga gamiton upod ang sang iban pa nga maayo nga pagdumala sang produk-

  syon.

  References:

  14

  Cho Han Kyu.2003. Natural Farming. Janong Natural Farming Institute,Korea 210 pages.

  A Manual on NFTS, Issue 1 Vol 1, May 2002. TACDRUP Matina, Davao City, 18 pages.

  Korean Natural Farming Indigenous Microorganisms IMO @

  http:rooftopecology.wordpress.com/2009/10/19/korean-natural-farming-indigenous-microorganisms-imo/

  NATURE FARMING MANUAL@ http://www.reap-canada.com/online_library/IntDev/id_bokashi/Bokashi%

  20Nature%20Farming%20Manual%20(2006).pdf

  Zamora, O.B. 2009. Likas-kaya at Organikong Pagsasaka. PRRM and UPLB-College of

  Agriculture, Mind-Builders Publishing House, Quezon City 197 pages.

  Acknowledgment

  MS. GENES ESTIALBO, AT of LGU-DAO and Resource Person on NFTS Concoctions,

  SOA-Palayamanan:Organic Vegetable Production

  MR. EDUARDO NAVARRA, Professor of CAPSU and Resource Person on NFTS Concoc-

  tions, SOA-Palayamanan:Organic Vegetable Production

  MR. WILFREDO CORCINO, MS of FITS-Dao, NFTS

 • Lactic Acid Bacteria Serum (LABS)

  13

  1. Ibutang ang hinugas sang bugas sa kolon o balde . Siguraduhon nga 50 porsyento lang sang

  sulodlan ang maokupar sini.

  2. butang ang sulodlan sa isa ka mabugnaw kag mahandong nga lugar.

  3.Pateneron sa sulod sang 7 ka adlaw.

  4. Salaon ang tubi, sukaton kag ibutang sa garapon.

  5. Dugangan sang preska nga gatas napulo ang kadamuon sa ginsukat nga tubi.

  6. Takpan sang malimpyo nga papel kag higtan sang pisi. Pamagaon sa sulod sang 5– 7 ka ad-

  law. Magalutaw ang daw sa keso nga materyal

  7. Salaon ang dulaw nga tubi (serum) kag butangan sang muscovado agud indi magban-os.

  Paggamit

  Haluon ang 2 ka kutsara sang LABS sa 1 ka litro nga tubi kag ispray sa tanum.

  Mga Materyales

  Primero nga hinugas sang bugas

  1 ka kolon o plastic nga balde

  Sceen o pangsala

  Measuring cup

  Gatas nga preska

  Muscovado

  Ang Lactic Acid Bacteria (LAB) isa ka klase sang mikroorganismo nga mabuhi may ara man o

  wala sang oxygen (anaerobic) kag bisan tama kainit ang temperature. Ginahimo sang LAB ang

  mga mineral sa duta nga mangin simple nga material agud madali masuyop sang tanom.

  Mga Benepisyo

  Nagapadasig sa pagtubo sang tanum

  Nagabulig sa pagbato sa mga masakit kag ang tanom makabato man sa sobra nga ulan

  nga wala nagkalu-o.

  Nagatapna sa pagtubo kag pagdamo sang indi maayo nga mga bacteria

  Paghimo

  2

  Ang Indigeneous Microorganisms o IMO una nga ginsaysay sang Koreano

  nga si Cho Han Kyu sa iya libro nga Natural Farming sadtong 1994. Nagapati si

  Cho nga ang dapat gamiton kag padamuon nga mikroorganismo amo ang makit

  -an na sa aton mismo nga palibot. Ini tungod ang duna o indigenenous nga

  mikroorganismo nagakaangay na, mabakod kag makabato sa bisan ano man

  nga pagbag-o sang temperatura kag iban pa nga kondisyon sa sina nga lugar.

  Mga Benepisyo sang IMO

  Upod sa ginatawag nga IMO ang mga abyan nga amag o agup-op, libadura

  yeast kag bakterya. Ang mga ini maayo sa tanom kag duta. Nagabulig man ini

  nga mapadasig ang pagpadunot sang organiko nga materyal sang duta.

  Agud mataas ang kalidad sang IMO nga ginahimo, mas maasyo nga

  magkolekta sang mikroorganismo sa lugar nga matambok ang duta. Isa ka

  indikasyon sini kon madamo sang ipot sang lago parehas sang lugar nga

  malapit sa kabutongan. Isa ka klase nga mikroorganismo nga makolekta sa sini

  nga pamaagi amo ang lactic acid bakterya o lacto bacilli. Gina-usar ini sa

  paghimo sang compost agud mapadasig ang pagdunot sang organiko nga

  material kag makuha ang baho nga resulta sang pagdunot. Ginagamit ini sa

  tanom kag duta sa pagpadasig sang pagdunot sang organiko nga material agud

  ma-usar nga daan sang tanom ang mga sustansiya.

  Sa paghimo sang IMO, nagagamit sang proseso sang pagpamaga

  (fermentation) agud makabulig sa pagpadamo sang mikroorganismo.

  Indigenous Microorganisms (IMO)

 • Paghimo

  3

  1. Ibutang ang kan-on sa kahon o kawayan

  nga pasok.

  2. Takpan ang kahon sang manila paper o

  malimpyo nga papel (wala sing sulat) kag higtan sang pisi.

  3. Putson ang kahon sang plastic agud indi

  mabasa sang ulan o sudlan sang mga in-sekto.

  4. Ibutang ang kahon sa makahoy nga lugar

  o sa idalom sang kawayan/butong. Pwede man nga tabunan sang dahon sang kawayan/butong o bunot sang niyog.

  5. Pagkaligad sang 3-5 ka adlaw, tan-awon kon puno sang maputi nga daw sa bulak nga amag o

  agup-op ang kan-on. Kon may nagtubo nga mga maitom nga agup-op, indi na ini paggami-ton.

  Mga Materyales

  1 ka kilo nga kan-on

  1 ka kahon nga tapi o pasok nga butong o kawayan

  nga abri sa punta

  Malimpyo nga papel (wala sulat)

  Pisi

  Plastic nga pangputos

  Dahon sang kawayan o bunot sang ni-

  yog

  1 ka bulutangan

  1 ka kilo nga muscovado o molasses

  Indigenous Microorganisms (IMO)

  1 2

  3

  4

  5

  12

  1/2 kilo muscovado

  2 ka beer (dako nga botelya / Mucho)

  2 ka gin (dako nga botelya)

  Mga Materyales

  1ka kilo nga luy-a o bawang

  Malimpyo nga kutsilyo

  1 ka bulutangan nga plastic o kolon

  1. Tuktukon ang luy-a o bawang sang malimpyo nga kutsilyo.

  2. Isulod sa bulutangan. Dugangan sang beer hasta sa tersya parte

  sang suludlan. Pateneron sa sulod sang 12 ka oras.

  3. Idugang ang muscovado. Pateneron sa sulod sang 4—5 ka ad-

  law.

  4. Dugangan sang gin hasta sa liog sang suludlan. Pateneron sa

  sulod sang 10 ka adlaw.

  5. Magkuha sang juice parehas sa kadamuon sang gindugang nga

  gin.

  Tandaan: Pwede magdugang sang gin sa ginpaferment nga luy-a o bawang

  kag magkuha sang OHN sa lima ka beses. Agud maisog gihapon ang tim-

  plada, dugangan sang gindunot nga sili, panyawan kag neem sa ika -apat kag

  ika- lima nga paghimo sang OHN. Pwede itago ang OHN sa sulod sang 6 ka

  bulan hasta 1 ka tuig

  Paggamit

  Ihalo ang 2 ka kutsara nga OHN sa 1 ka litro nga tubi.

  Isamo sa IMO kag FPJ nga timplada kon magspray sa dahon sang tanum kag sa duta kada

  semana.

  Oriental Herbal Nutrient (OHN))

  Mga Benepisyo

  Ang OHN isa ka organiko nga pestisidyo kag fungicide. Dapat hangayan ang paggamit sini kay

  basi bisan ang mga abyan nga mga insekto mapatay man.

  Paghimo

 • 11

  1. Haluon ang muscovado, tubi kag langgaw sa isa ka bulutangan.

  2. Obrahan sang 2 ka daw bintana nga butas ang kilid sang botelya . Mga

  duha ka pulgada kwadrado ang kadakuon sang mga butas .

  3. Sudlan ang mga botelya sang dyutay nga tinimpla. Siguraduhon nga indi

  maglapaw sa butas ang tinimpla.

  Paggamit

  Isab-it ang mga botelya sa pala-pala sang tanum.

  Para sa 1 ka ektarya nga talamnan, magsab-it sang 100 nga botelya sa

  distansiya nga 10m x 10m.

  Materyales

  1 ka litro nga langgaw halin sa lubi (wala kolor)

  1 ka kilo nga muscovado

  4 ka litro nga tubi

  Mga botelya nga plastic

  Insect Attractant

  Mga Benepisyo

  Ini isa ka organiko nga pamaagi sa pagtapna sang mga insekto parehas sang langaw-langaw

  nga makahalalit sa aton tanum.

  Paghimo

  4

  6. Ibutang ang may agup-op nga kan-on sa isa ka suludlan kag ha-

  luan sang muscovado o molasses. 7. Takpan ang bulutangan sang papel. Ibutang sa isa ka malamig

  kag mahandong nga lugar sa sulod sang 7 –10 ka adlaw.

  8. Kolektahon ang daw sa lunang nga tubi paagi sa pagsala kag pagbutang sa mga plastic nga

  botelya. Buhuan sang gamay ang takup sang mga botelya agud indi ini maglupok sa taguan. Pwede na gamiton ang IMO.

  Pagpadamo : Effective Microorganism Adulterated Solution (EMAS) Haluon sa isa ka plastic nga suludlan ang 1 ka litro nga IMO, 1 ka litro nga molasses o 1 ka kilo nga muscovado, kag 28 ka litro nga malimpyo nga tubi (wala chlorine). Takpan sang malimpyo nga papel. Ibutang sa isa ka mahandong kag mabugnaw nga lugar. Pateneron sa sulod sang 3 ka adlaw.

  Paggamit Bilang foliar fertilizer: Haluon ang 2 ka kutsara sang IMO sa 10 ka litro sang tubig. Kon EMAS . 1 ka litro sang

  EMAS sa kada 1 ka litro man nga tubi (1:1). I-spray ang misklada sa dahon sang tanom o sa duta kada aga (4:00—6:00 AM) o sa hapon

  (tapos 5 PM ) kon san-o aktibo ang mga mikroorganismo. Gamiton ang IMO kada 7-10 ka adlaw sa bag-o nga tanum nga binhi sang palay, mais, uluta-

  non, kag puno nga prutas. Kon may makit-an nga maputi na material sa duta, ini isa ka indikasyon nga nagadamo ang

  mikroorganismo sa duta. Bilang disinfectant o panglimpyo I-spray ang tinimpla nga IMO (2 ka kutsara sa 1 ka litro nga tubi) o EMAS (1 ka litro nga

  EMAS sa 50 ka litro nga tubi) sa tangkal sang sapat, basurahan, o bisan ano pa nga lugar sang balay o uma agud ini matinluan kag makuha ang baho.

  Indigenous Microorganisms (IMO)

  6

  7 8

 • 5

  Sa isa ka sentimetro kwadrado (cm2) sang dahon may ara nga 100,000 hasta 150,000 ka

  mikroorganismo nga ang kadamuan amo ang lactic acid bacteria kag yeast (Cho’s Natural

  Farming, 2003). Ang FPJ amo ang ginpamaga nga tanum kon sa diin ginagamit ang muscovado

  agud masuyop ang sustansiya sang tanom. Gani ang FPJ isa ka timplada nga puno sang mga

  bacteria nga makapabakod sa tanom kag kasapatan.

  Mga Benepisyo

  Makapaayo sa pagtubo o pagdako sang tanom

  Nagabulig sa pagmentenar sang kabakod sang tanom kapin pa sa pagbato sa mga

  masakit kag peste

  Makahatag enerhiya sa kasapatan kag tawo man

  Fermented Plant Juice (FPJ)

  Mga Materyales

  1 ka kilo nga dahon sang kangkong o talbos sang

  kamote / ubod sang saging/ tambo

  Malimpyo nga kutsilyo

  1 ka kolon o plastic nga balde

  1 ka kilo nga muscovado o molasses

  Malimpyo nga papel (wala sulat)

  Bato/mabug-at nga butang nga pangpit-ag

  Pisi

  Malimpyo nga tela nga pangsala

  Botelya nga may takop

  Paghimo

  1. Magkolekta sang napilian nga tanum antes maggwa ang adlaw agud damo pa nga enerhiya

  ang makuha sa tanum.

  Magpili sang 1 lang ka klase sang tanum.

  Magkuha lang sang parte nga malimpo kag wala higko o lapok.

  Indi paghugasan ang tanum nga gamiton.

  2. Hiwaon sing mahangay ang nakolekta nga mga dahon o ubod. Kon

  ang gin-usar ubod sang saging kag tambo, kinanglan manipis ang

  paghiwa. Kon kangkong kag talbos sang kamote, hiwaon sa 2-3 ka

  pulgada ang laba.

  10

  Paghimo

  Mga Materyales

  1 ka kilo nga tul-an sang baka, baboy o kon manok o kutiba sang itlog

  2.5 ka gallon sng langgaw halin sa lubi (wala kolor)

  Bulutangan nga plastic

  1. Kon tul-an ang gamiton, pabukalan agud maseparar ang unod. Pabahawon ang mga tul-an.

  Ihawon ang mga tul-an hasta mangin daw sa uling ang kolor. Kon kutiba sang itlog ang gamiton,

  isanlag ini.

  2. Ihalin sa isa ka suludlan kag butangan sang langgaw.

  3. Takpan kag pateneron sa sulod sang 20 diyas.

  4. Salaon kag ibutang sa botelya nga plastic.

  Paggamit

  Ihalo ang 2 ka kutsara sa 10 ka litro nga tubi. I-spray sa tanom sa pag.sugod sang pagpamulak.

  Calcium Phosphate

  Calcium Carbonate

  1. Isanlag o ihawon ang kutiba sang kohol hasta pwede na ini mapusa sang kamot.

  2. Pulpugon agud nga mangin pulbos.

  3. Ibutang ang 400 gramos nga ginpulbos nga kutiba sa botelya sang tuba kag pamagaon sa

  sulod sang 1 ka bulan.

  4. Salaon kag gamiton

  Paggamit

  Ihalo ang 1 ka kutsara sa 1 ka litro nga tubi. I-spray sa tanom sa pag.sugod sang pagpamulak.

  Pwede man i-spray sa duta, 1 ka litro kada ektarya.

  Paghimo

  Mga Materyales

  Kutiba sang kohol 1 ka gallon sang tuba

  Bulutangan nga plastic

 • 9

  Kohol Amino Acid (KAA)

  Mga Benepisyo

  Tungod mataas ang protina (12%) sang kohol, pwede ini mahimo nga pampatambok sang duta.

  Parehas sang FAA, ang KAA madamo sing nitroheno kag amino acids. Ang pagkolekta sang

  kohol sa uyapad makabulig pa sa pagtapna sang halit sa palay.

  Paghimo

  Mga Materyales

  Mga Kohol Nagabukal nga tubi

  Kolon o Bulutangan nga plastic IMO (1 ka kutsara/1 ka litro sang tubi)

  1 ka kilo nga muscovado o 1/2 ka kilo sang molasses nga ginhalo sa 1/2 ka litro sang tubi

  Papel nga malimpyo

  1. Ibabad ang mga kohol sa nagabukal nga tubi sa sulod sang 1 –2 ka

  minute. Ini para madali makuha ang unod. Indi paglutuon kay makadto gid

  lang sa tubi ang protina.

  2. Kuhaon ang unod gamit ang matalas nga kutsilyo.

  3. Ihalo ang 1 ka kilo nga unod sa IMO kag muscovado o molasses. Ibu-

  tang sa kolon o plastic nga bulutangan.

  4. Takpan kag pateneron sa sulod sang 7—10 diyas. Siguraduhon nga haluon ini isa ka beses

  kada adlaw.

  5. Salaon kag ibutang sa botelya.

  Paggamit

  Ihalo ang 1 ka kutsara nga KAA sa 1 ka litro nga tubi.

  Ibunyag sa duta kag tanom.

  Ang kutiba sang kohol himo sa calcium carbonate gani ini maayo nga kuhaan

  sang calcium kag iban pa nga micronutrients. Parehas sang apog, ang timplada nga

  halin sa kutiba sang kohol makabulig sa pagpaayo sang maaslum nga duta.

  Ang calcium kinahanglanon agud mangin manami ang pagbulak kag pagbunga sang

  tanom. Ini makuha man sa mga timplada halin sa tul-an sang baka, baboy, manok

  ukon sa kutiba sang itlog.

  6

  3. Ibutang sa isa ka suludlan. Siguraduhon nga hasta 2 sa tatlo ka

  parte lang sang bulutangan ang mapuno.

  4. Haluan sang muscovado o molasses.

  5. Pit-agan sang bato o bisan ano nga mabug-at nga butang agud

  manaog ang mga hiniwa nga tanom.

  6. Pagkaligad sang 1 ka adlaw, kuhaon ang bato. Takpan sang malimpyo nga papel kag higtan.

  7. Ibutang sa isa ka malamig kag mahandung nga lugar. Itungtong

  ang suludlan sa isa ka palanggana nga may tubig agud indi pagsuba-

  yan. Para makalikaw sa ilaga, tungtungan man sang bato o mabug-at

  nga bagay.

  8. Pateneron sa sulod sang 7—10 ka adlaw.

  9. Salaon ang juice gamit ang malimpyo nga tela.

  10. Ibutang sa botelya. Butasan ang takup

  sang botelya antes gamiton agud malikawan ang paglupok sini.

  Paggamit Haluon ang 2 ka kutsara sang FPJ sa 10 ka litro sang tubig. I-spray ang timplada sa dahon sang tanom o sa duta kada aga

  (4:00—6:00 AM) o sa hapon (tapos 5 PM ) kon san-o aktibo ang mga mikroorganismo.

  Gamiton ang juice sa sulod sang 2—3 ka adlaw . Pwede gihapon magamit ang juice sa sulod sang 45 ka adlaw pero untatan ang paggamit kon magbaho na ini.

  Fermented Plant Juice (FPJ)

 • 7

  1 ka kilo nga muscovado o molasses

  Malimpyo nga manila paper

  Pisi

  Malimpyo nga tela

  Botelya

  Mga Materyales

  1 ka kilo nga luto nga prutas (saging manga,

  kapaya, avocado o kalabasa)

  1 ka kolon /plastic nga bulutangan

  Malimpyo nga kutsilyo

  1. Panitan ang prutas kag kuhaon ang liso.

  2. Tuktukon sang kutsilyo.

  3. Ibutang sa kolon/plastic nga bulutangan kag laktan sang muscovado.

  4. Takpan sang papel kag higtan sang pisi.

  5. Ibutang sa isa ka malamig kag mahandung nga lugar.

  6. Pateneron hasta sa 7 ka adlaw.

  7. Salaon ang juice sang malimpyo nga tela.

  8. Ibutang sa malimpyo nga botelya.

  Paggamit

  Haluon ang 2 ka kutsara sang FFJ sa 10 ka litro sang tubig. I-spray ang timplada sa dahon sang tanom o sa duta kada aga

  (4:00—6:00 AM) o sa hapon (tapos 5 PM ) kon san-o aktibo ang mga mikroorganismo.

  Gamiton ang FFJ kada 7-10 ka adlaw kon nagasugod na pamulak ang tanom hasta 1 ka semana antes pwede na mapupo ang mga bunga sini. Kon sa palay, halin sang hasta 1 ka semana antes patubas. Kon mais, halin sa paggwa sang tassel hasta 1 ka semana antes magpatubas.

  Mga Benepisyo

  Makapadasig sa pagdako sang tanum

  Makapatam-is sa prutas sang tanom tungod madamo ini sang potassium

  Nagabulig sa pagpatambok sang duta

  Nagabulig sa pagmentenar sang kabakod kag pagbato sang tahom sa peste

  Paghimo

  Fermented Fruit Juice (FFJ)

  8

  Mga Materyales

  Bakog, tinae, hasang, panit sang isda /bao/ kohol

  Plastic nga bulutangan

  Muscovado o molasses

  1. Ibutang ang bakog, tinae, hasang, panit sang isda o bao sa isa ka bulutangan nga plastic.

  2. Dugangan sang parehas man kadamo nga muscovado kag takpan.

  3. Ibutang sa isa ka mabugnaw kag mahandong nga lugar sa sulod sang napulo (10) ka adlaw.

  4. Salaon agud makuha ang juice.

  Paggamit

  Haluon ang 2 ka kutsara sang FFA sa 10 ka litro sang tubig. I-spray sa tanum, duta o Kompost.

  Fish Amino Acid (FAA)

  Mga Benepisyo

  Ang Fish Amino Acid may ara sing madamo nga nitroheno nga kinhanglanon sang tanum sa

  maayo nga pagtubo.

  Paghimo