Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

50
Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu Joulukuu 2013

description

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu. Joulukuu 2013. Väittämät koko kunnan alueella. Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Espoo, n=834. %. Keskiarvo. Toimintakulttuuri ja työtavat Espoo, n=834. %. Keskiarvo. Yhteistyö ja ohjaus Espoo, n=834. %. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

Page 1: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

Pääkaupunkiseudun 8. luokkienpalvelukyky

Espoo, Tapiolan koulu

Joulukuu 2013

Page 2: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

Väittämät koko kunnan alueella

Page 3: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

3

KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN

1. Lapsellamme on ollut mahd. päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa

2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät

OPPIMISKÄSITYS

3. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan

4. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan

5. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen

OPPIMISYMPÄRISTÖ

6. Koulutilat ovat toimivat

7. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin

8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen

9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti

10. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa

11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa

0 50 100

73

40

34

40

40

27

28

29

19

61

27

19

26

46

44

41

43

50

38

36

29

35

3

7

6

4

4

9

9

11

17

4

12

10

11

10

12

10

11

12

16

4

11

13

1

1

1

4

4

5

9

1

15

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristöEspoo, n=834

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.57

4.05

4.08

4.16

4.14

3.67

3.96

3.79

3.40

4.45

3.47

Chart Title

Page 4: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

4

TOIMINTAKULTTUURI

12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti

13. Koulun toimintakulttuuria (säännöt, toiminta- mallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa

14. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista

TYÖTAVAT

15. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja

16. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia

17. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin

18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa

19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan

20. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla

21. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon

0 50 100

40

17

56

23

26

27

51

31

39

16

43

32

30

49

47

50

35

40

39

19

7

21

7

16

15

11

7

14

11

29

7

16

4

8

9

8

6

8

8

12

4

9

2

2

2

3

1

4

2

7

5

2

2

1

3

2

17

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Toimintakulttuuri ja työtavat Espoo, n=834

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.08

3.34

4.36

3.85

3.86

3.92

4.30

3.90

4.07

3.30

Chart Title

Page 5: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

5

KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

22. Meillä on ollut mahd. osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista

23. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön

24. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen

25. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin

26. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalint. (kielet, valinnais-/katsomusaineet)

OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN

27. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä

28. Lapsellemme opet. riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely)

29. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvitt. tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus)

0 50 100

30

47

37

50

47

12

24

42

32

33

37

33

36

23

38

30

18

10

14

8

7

22

15

12

11

8

7

6

7

16

15

6

5

2

3

2

12

6

3

2

15

3

8

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Yhteistyö ja ohjaus Espoo, n=834

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.73

4.16

4.00

4.22

4.22

3.08

3.61

4.13

Chart Title

Page 6: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

6

OPPILASHUOLTO

30. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä

31. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja

32. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua

33. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri

34. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista

OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA

35. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä

36. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa

MUUT ASIAT

37. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä

38. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin

0 50 100

42

45

42

92

33

42

38

30

38

26

34

28

6

33

39

38

51

40

13

8

10

15

8

13

7

11

8

10

3

1

8

9

7

7

6

6

3

1

5

3

4

2

5

1

15

6

1

1

3

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Yhteistyö ja ohjaus Espoo, n=834

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.95

4.07

4.27

4.88

3.87

4.08

4.00

3.77

4.09

Chart Title

Page 7: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

Koulun vuosivertailu

Page 8: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

8

Keskiarvo

KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN

1. Lapsellamme on ollut mahd. päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa

2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät

OPPIMISKÄSITYS

3. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan

4. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan

5. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen

OPPIMISYMPÄRISTÖ

6. Koulutilat ovat toimivat

7. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin

8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen

9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti

10. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa

11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa

1 2 3 4 5

4.06

3.78

4.33

4.39

4.48

1.65

3.94

3.35

3.25

4.24

1.24

4.62

4.23

4.24

4.21

4.12

2.71

3.79

3.74

3.47

4.68

2009, n=34 2013, n=54

=Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristöTapiolan koulu

*) 2009 Koulutilat ovattoimivat ja viihtyisät

Ei mukana 2009

*)

Page 9: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

9

Keskiarvo

TOIMINTAKULTTUURI

12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti

13. Koulun toimintakulttuuria (säännöt, toiminta- mallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa

14. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista

TYÖTAVAT

15. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja

16. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia

17. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin

18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa

19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan

20. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla

21. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon

1 2 3 4 5

4.28

3.35

4.46

3.87

4.02

4.09

4.43

4.09

4.17

3.55

4.03

3.26

4.65

3.79

3.79

3.88

4.26

3.79

4.00

3.29

2009, n=34 2013, n=54

=Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristöTapiolan koulu

Page 10: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

10

KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

22. Meillä on ollut mahd. osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista

23. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön

24. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen

25. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin

26. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalint. (kielet, valinnais-/katsomusain.)

OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN

27. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä

28. Lapsellemme opet. riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely)

29. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvitt. tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus)

1 2 3 4 5

3.65

4.30

4.13

4.35

4.26

3.10

3.73

4.37

3.28

4.18

4.15

4.41

4.03

3.03

2.88

3.68

2009, n=34 2013, n=54

=Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

Keskiarvo

Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristöTapiolan koulu

Page 11: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

11

Keskiarvo

OPPILASHUOLTO

30. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä

31. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja

32. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua

33. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri

34. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista

OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA

35. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä

36. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa

MUUT ASIAT

37. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä

38. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin

1 2 3 4 5

3.90

4.15

4.19

4.83

3.98

4.26

4.35

3.98

4.35

4.15

4.29

4.24

4.97

4.24

4.21

4.26

4.35

2009, n=34 2013, n=54

=Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristöTapiolan koulu

Ei mukana 2009

Page 12: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

Väittämät taustaryhmittäin

Page 13: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

13

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

52

47

60

73

74

72

75

73

76

26

35

10

19

19

19

18

19

17

4

10

2

2

2

3

3

3

13

12

15

3

3

3

2

2

2

6

6

5

3

3

3

2

2

2

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Koulupaikan määräytyminen1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.06

4.06

4.05

4.57

4.58

4.56

4.62

4.59

4.64

Chart Title

Page 14: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

14

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

37

38

35

40

39

41

45

46

44

26

26

25

26

25

27

24

22

25

17

18

15

10

10

9

9

10

9

4

6

7

6

7

6

6

6

11

12

10

4

6

3

4

5

4

6

15

13

14

12

12

11

13

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Koulupaikan määräytyminen2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.78

3.74

3.88

4.05

4.00

4.08

4.13

4.10

4.15

Chart Title

Page 15: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

15

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

48

47

50

34

37

32

37

37

36

39

44

30

46

45

47

45

45

45

11

6

20

11

9

13

10

9

11

2

3

6

6

5

5

6

5

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppimiskäsitys3. Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.33

4.35

4.30

4.08

4.12

4.04

4.12

4.14

4.11

Page 16: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

16

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

50

56

40

40

41

39

41

44

39

43

38

50

44

46

42

43

41

43

4

6

10

8

11

10

9

10

4

10

4

3

5

4

4

4

2

1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppimiskäsitys4. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.39

4.50

4.20

4.16

4.24

4.10

4.19

4.24

4.14

Chart Title

Page 17: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

17

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

56

62

45

40

43

38

44

45

43

39

38

40

41

39

42

38

36

39

4

10

12

13

12

11

11

11

2

5

4

3

5

4

5

4

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppimiskäsitys5. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.48

4.62

4.25

4.14

4.19

4.11

4.18

4.18

4.17

Chart Title

Page 18: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

18

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

7

9

5

43

43

43

43

43

43

11

12

10

10

10

10

10

10

10

20

18

25

9

10

9

9

11

8

61

62

60

11

15

7

7

8

5

27

23

30

30

27

33

1

1

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppimisympäristö6. Koulutilat ovat toimivat

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

1.65

1.68

1.60

3.67

3.51

3.80

3.82

3.71

3.91

Chart Title

Page 19: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

19

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

26

24

30

28

27

30

28

27

29

54

56

50

50

53

48

49

49

49

9

9

10

11

9

12

10

10

10

11

12

10

9

10

8

10

11

9

1

1

2

2

3

2

1

1

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppimisympäristö7. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.94

3.91

4.00

3.96

3.94

3.98

3.91

3.88

3.94

Chart Title

Page 20: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

20

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

15

21

5

29

33

27

29

31

28

35

32

40

38

38

38

36

37

35

20

21

20

12

10

14

12

12

12

20

18

25

11

12

11

12

11

13

6

6

5

5

5

5

5

5

6

4

3

5

4

4

5

6

5

6

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppimisympäristö8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.35

3.45

3.16

3.79

3.85

3.73

3.76

3.83

3.69

Chart Title

Page 21: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

21

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

11

15

5

19

18

20

19

19

20

37

38

35

36

34

38

34

33

35

22

26

15

16

17

15

17

17

17

20

12

35

17

19

16

17

18

17

7

9

5

9

10

8

7

7

7

2

5

4

4

4

5

5

5

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppimisympäristö9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.25

3.38

3.00

3.40

3.33

3.46

3.43

3.40

3.46

Chart Title

Page 22: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

22

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

61

59

65

61

57

64

61

59

63

17

18

15

29

34

26

29

31

28

11

15

5

4

5

4

4

5

4

7

6

10

4

3

5

4

4

5

4

3

5

1

1

2

1

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppimisympäristö10. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.24

4.24

4.25

4.45

4.43

4.46

4.44

4.42

4.46

Chart Title

Page 23: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

23

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

4

6

35

34

36

37

37

36

2

5

11

8

13

11

9

12

9

12

5

12

14

10

13

15

11

85

82

90

15

19

12

10

12

9

27

25

29

28

26

30

1

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppimisympäristö11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

1.24

1.29

1.15

3.47

3.33

3.59

3.61

3.51

3.69

Chart Title

Page 24: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

24

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

44

50

35

40

38

41

43

43

43

46

41

55

43

45

41

39

39

39

4

3

5

7

7

6

7

8

7

4

3

5

7

7

8

8

8

7

2

3

4

2

5

3

3

4

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Toimintakulttuuri12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.28

4.32

4.20

4.08

4.11

4.05

4.11

4.11

4.10

Chart Title

Page 25: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

25

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

15

21

5

17

16

18

19

19

20

30

35

20

32

33

31

34

35

32

31

26

40

21

20

21

21

20

21

15

12

20

16

17

16

14

14

14

6

3

10

9

9

8

8

7

8

4

3

5

5

4

5

5

6

5

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Toimintakulttuuri13. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.35

3.61

2.89

3.34

3.32

3.37

3.46

3.48

3.44

Chart Title

Page 26: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

26

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

65

65

65

56

51

59

54

51

57

24

24

25

30

32

28

29

29

29

6

6

5

7

9

6

8

9

6

4

6

4

4

4

5

6

4

2

5

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Toimintakulttuuri14. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.46

4.47

4.45

4.36

4.31

4.40

4.30

4.23

4.36

Chart Title

Page 27: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

27

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

19

15

25

23

21

24

24

24

25

57

56

60

49

50

49

48

48

48

13

21

16

17

15

15

15

15

9

6

15

8

8

8

8

9

8

2

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Työtavat15. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.87

3.82

3.95

3.85

3.81

3.89

3.87

3.85

3.89

Chart Title

Page 28: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

28

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

30

29

30

26

26

26

28

28

27

52

56

45

47

49

45

47

48

47

11

12

10

15

15

15

12

12

13

6

3

10

9

6

11

9

8

10

2

5

2

3

2

3

2

3

1

1

1

1

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Työtavat16. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.02

4.12

3.85

3.86

3.91

3.82

3.90

3.93

3.87

Chart Title

Page 29: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

29

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

31

32

30

27

25

29

30

28

32

54

53

55

50

52

49

46

47

45

7

9

5

11

11

12

11

11

11

7

6

10

8

9

7

10

11

9

3

3

2

3

3

3

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Työtavat17. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.09

4.12

4.05

3.92

3.87

3.96

3.91

3.86

3.95

Chart Title

Page 30: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

30

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

57

56

60

51

49

53

53

51

54

35

38

30

35

37

34

34

35

33

2

5

7

7

7

6

7

6

4

6

6

6

6

5

5

5

2

5

1

2

1

2

2

2

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Työtavat18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.43

4.44

4.40

4.30

4.26

4.32

4.31

4.30

4.32

Chart Title

Page 31: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

31

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

37

47

20

31

34

29

31

33

28

46

38

60

40

39

41

39

39

40

4

3

5

14

14

14

14

13

15

9

9

10

8

7

8

8

9

8

2

3

4

4

3

3

4

3

2

5

3

1

4

4

2

5

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Työtavat19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.09

4.18

3.95

3.90

3.91

3.88

3.89

3.92

3.86

Chart Title

Page 32: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

32

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

44

47

40

39

37

40

40

38

42

35

35

35

39

40

39

39

40

38

6

6

5

11

11

10

10

10

9

11

6

20

8

8

7

7

8

7

4

6

2

2

2

1

1

1

2

2

2

3

3

2

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Työtavat20. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.17

4.31

3.95

4.07

4.05

4.09

4.08

4.03

4.12

Chart Title

Page 33: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

33

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

19

18

20

16

14

17

15

13

16

20

15

30

19

20

18

21

21

21

30

35

20

29

32

27

28

31

25

4

6

12

11

13

11

11

11

6

3

10

7

5

8

7

5

8

22

24

20

17

17

17

19

19

19

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Työtavat21. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.55

3.50

3.62

3.30

3.33

3.27

3.32

3.31

3.33

Chart Title

Page 34: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

34

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

24

21

30

30

28

32

35

34

37

37

41

30

32

32

32

33

32

33

15

18

10

18

21

16

17

18

16

13

9

20

11

11

11

8

8

8

6

6

5

5

5

5

4

4

4

6

6

5

3

3

3

3

4

3

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Kodin ja koulun välinen yhteistyö22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.65

3.66

3.63

3.73

3.68

3.77

3.89

3.85

3.92

Chart Title

Page 35: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

35

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

57

65

45

47

48

45

49

48

50

26

18

40

33

31

35

33

33

34

7

12

10

12

8

9

11

8

7

3

15

8

6

9

6

6

6

2

3

2

2

2

2

2

2

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Kodin ja koulun välinen yhteistyö23. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.30

4.38

4.15

4.16

4.18

4.13

4.22

4.19

4.24

Chart Title

Page 36: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

36

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

41

44

35

37

39

36

40

40

40

41

41

40

37

36

38

38

37

38

7

6

10

14

13

14

13

13

12

7

6

10

7

7

7

6

6

6

2

3

3

3

3

2

3

2

2

5

2

2

2

2

2

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Kodin ja koulun välinen yhteistyö24. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.13

4.18

4.05

4.00

4.02

3.99

4.08

4.08

4.08

Chart Title

Page 37: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

37

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

61

71

45

50

49

51

53

51

55

22

21

25

33

32

34

31

32

31

9

6

15

8

8

8

8

8

8

6

15

6

7

5

5

5

5

2

3

3

4

2

2

3

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Kodin ja koulun välinen yhteistyö25. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.35

4.56

4.00

4.22

4.16

4.28

4.29

4.24

4.32

Chart Title

Page 38: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

38

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

54

56

50

47

46

48

48

48

48

30

29

30

36

39

34

34

35

34

7

6

10

7

8

7

9

9

8

7

9

5

7

5

8

7

6

7

2

5

2

1

2

2

2

2

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Kodin ja koulun välinen yhteistyö26. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet)

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.26

4.32

4.15

4.22

4.24

4.20

4.19

4.21

4.18

Chart Title

Page 39: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

39

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

11

12

10

12

11

12

13

12

14

17

21

10

23

21

25

26

25

26

26

26

25

22

24

20

21

22

20

17

21

10

16

17

15

16

16

16

7

20

12

12

11

10

11

9

22

21

25

15

14

16

15

14

16

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Ohjauksen järjestäminen27. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.10

3.30

2.73

3.08

3.02

3.12

3.17

3.12

3.22

Chart Title

Page 40: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

40

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

24

26

20

24

22

26

25

24

25

48

50

45

38

42

35

37

38

37

6

6

5

15

13

16

15

15

15

11

15

5

15

15

14

15

14

15

7

20

6

5

7

6

6

6

4

3

5

3

2

3

3

3

2

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Ohjauksen järjestäminen28. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko, tiedon hankkiminen, käsittely ja arviointi jne.)

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.73

3.91

3.42

3.61

3.63

3.59

3.61

3.62

3.60

Chart Title

Page 41: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

41

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

50

53

45

42

41

43

42

41

44

30

29

30

30

31

29

29

30

28

7

6

10

12

13

11

10

11

10

2

5

6

6

6

6

6

5

2

5

2

1

3

2

3

2

9

12

5

8

8

9

10

10

10

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Ohjauksen järjestäminen29. Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (esim. tukiopetus, erityisopetus, apuvälineet, lisäaika kokeeseen)

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.37

4.53

4.11

4.13

4.14

4.13

4.15

4.11

4.18

Chart Title

Page 42: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

42

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

39

44

30

42

42

42

45

45

44

20

18

25

26

29

24

26

27

26

22

24

20

13

13

13

13

11

14

7

3

15

8

6

9

7

7

6

4

6

6

7

5

5

5

5

7

6

10

5

2

6

5

4

5

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppilashuolto30. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.90

3.97

3.78

3.95

3.95

3.95

4.03

4.04

4.03

Chart Title

Page 43: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

43

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

48

50

45

45

44

45

50

49

50

31

26

40

34

33

35

32

30

33

6

6

5

8

7

9

7

7

6

11

12

10

10

12

7

8

10

6

2

3

3

4

3

3

3

2

2

3

1

1

1

1

1

2

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppilashuolto31. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.15

4.12

4.20

4.07

4.02

4.12

4.19

4.13

4.25

Chart Title

Page 44: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

44

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

43

41

45

42

41

44

46

45

47

20

24

15

28

29

27

25

25

25

9

9

10

10

11

9

10

10

9

4

3

5

3

3

2

2

3

2

4

10

1

2

1

1

2

20

24

15

15

16

15

15

16

15

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppilashuolto32. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.19

4.35

3.94

4.27

4.27

4.27

4.33

4.32

4.34

Chart Title

Page 45: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

45

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

89

91

85

92

93

90

92

93

91

7

3

15

6

4

7

6

5

6

2

3

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppilashuolto33. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.83

4.82

4.85

4.88

4.89

4.87

4.88

4.89

4.87

Chart Title

Page 46: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

46

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

39

32

50

33

33

33

36

35

36

31

44

10

33

35

32

32

32

32

7

6

10

15

14

16

14

15

14

11

9

15

8

8

9

8

8

7

4

10

5

4

5

4

4

5

7

9

5

6

6

6

6

7

5

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppilashuolto34. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.98

4.10

3.79

3.87

3.90

3.84

3.92

3.92

3.92

Chart Title

Page 47: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

47

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

56

47

70

42

43

40

45

46

44

28

41

5

39

39

39

37

37

37

6

9

8

7

8

8

8

7

9

3

20

9

8

10

8

8

9

2

5

3

2

3

2

2

3

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppilaan arviointi opintojen aikana35. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.26

4.32

4.15

4.08

4.15

4.03

4.15

4.19

4.11

Chart Title

Page 48: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

48

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

50

50

50

38

41

35

42

44

39

39

44

30

38

39

37

35

35

35

7

3

15

13

11

14

11

10

12

4

3

5

7

6

8

8

7

9

4

2

5

3

2

4

1

1

1

1

1

1

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Oppilaan arviointi opintojen aikana36. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.35

4.41

4.25

4.00

4.11

3.90

4.05

4.12

3.99

Chart Title

Page 49: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

49

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

33

41

20

29

33

27

32

35

29

46

47

45

40

39

41

43

41

44

9

3

20

13

12

13

11

11

12

7

6

10

12

11

12

9

8

9

4

3

5

5

5

6

5

4

6

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Muut asiat37. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

3.98

4.18

3.65

3.77

3.83

3.71

3.87

3.95

3.80

Chart Title

Page 50: Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu

50

TAPIOLAN KOULU

Kaikki, n=54

Tyttö, n=34

Poika, n=20

ESPOO

Kaikki, n=834

Tyttö, n=378

Poika, n=456

KAIKKI 8. LUOKAT

Kaikki, n=2261

Tyttö, n=1054

Poika, n=1207

0 50 100

54

53

55

38

38

37

39

39

40

33

41

20

40

41

39

39

40

38

7

6

10

11

11

11

11

11

12

6

15

6

3

8

5

4

6

2

3

2

2

2

2

3

4

2

3

4

2

5 Täysin samaa mieltä 4 Lähes samaa mieltä3 Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

Muut asiat38. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin

%Keskiarvo

Series1

1 2 3 4 5

4.35

4.47

4.15

4.09

4.14

4.04

4.11

4.13

4.10

Chart Title