Pact Armoede

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Pact tegen armoede van Armoede Platform Moerdijk

Transcript of Pact Armoede

 • 10

  PACT TEGEN ARMOEDEMoerdijk

  DIT IS EEN UITGAVE VAN HET ARMOEDEPLATFORM MOERDIJK

 • COLOFON:

  Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader van

  het Europese jaar van de Armoede en Sociale Uitsluiting

  Realisatie: Gemeente Moerdijk en Surplus Welzijn

  i.s.m. het Armoedeplatform en de Werkgroep Armoede

  Tekst: Merle Dekker, Surplus Welzijn

  Fotos: via WMO beeldbank van Ministerie van WVS

  Ontwerp: Simone Dresens /labBatave.nl

  November 2010

  Inleiding 3

  Negen paden 4

  Uit de praktijk 6

  Prioriteiten en toekomstwensen 8

  Hoe nu verder? 10

  Partners Armoede platform 12

  Inhoud

 • In de gemeente Moerdijk moeten zon 1.650 huishoudens rondkomen van 130% van het minimum inkomen, of minder.

  Dit heeft tot gevolg dat te veel gezin-nen niet kunnen meedoen in zowel sociaal als in economisch opzicht. Sinds 2002 komt 2 3 keer per jaar een groot aantal maatschappelijk betrokken organisaties bijeen in het Armoedeplatform Moerdijk. Dit platform is een adviesorgaan van de gemeente met als doelstelling:Uitwisseling, signalering, afstem-ming en samenwerking tussen organisaties, die zich inzetten voor mensen met materile of immaterile armoede. Tevens om samen te komen

  Inleiding

  tot een adequate aanpak om deze bestaande armoede te bestrijden. 2010 is gekozen tot Europees jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Dit vond het Armoedeplat-form Moerdijk een goede aanleiding om haar inspanningen in dit jaar meer tastbaar en zichtbaar te maken. In navolging van Zwolle, zijn negen paden geformuleerd als pact tegen armoede. Hiervoor zijn de partners in het voorjaar van 2010 bijeengeko-men.

  3

 • 4De 9 padenIedereen doet meeBij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting gaat het er allereerst om dat iedereen meetelt, kan meedoen en zijn mogelijkheden kan ontwikkelen. En dat we er alles aan doen om dit te bevorderen.

  Wat goed gaat versterkenHet is van belang om vooral aan te sluiten bij de capaci-teiten en mogelijkheden van mensen en hun veerkracht. De focus leggen op hetgeen goed gaat en hier kracht uit putten.

  Bouwen op vertrouwenMensen zoveel mogelijk over de drempel helpen om stappen te nemen. Verdiepen in de leefwereld van de ander. Organi-saties moeten elkaar kunnen en durven te vertrouwen.

  De eigen mogelijkheden aansprekenMensen verder op weg helpen. Ervoor waken dat wij het niet overnemen, maar hen tools in handen geven zodat ze het zelf op kunnen lossen. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot.

  Schulden voorkomenBetalingsachterstanden vroegtijdig signaleren. De nadruk ligt hierbij op preventie, zoals het convenant huurachterstand met de woningbouwvereniging. Het doorbreken van de vici-euze cirkel en het vergroten van administratieve vaardigheden (bijvoorbeeld helpen de thuisadministratie te doen) en het bieden van nazorg.

  1.

  2.3.

  4.

  5.

 • 5Samenwerken vanuit mensenbelangDe samenwerking tussen mensen en instan-ties vergroten. Samen op n pad komen om armoede tegen te gaan, waarbij het mensbelang voorop staat.

  De 9 paden

  Kinderen toekomst biedenArmoede komt vaak voor van generatie op generatie. Vanuit organisaties, onderwijs en vrije tijd wordt extra aandacht besteed aan het ondersteunen en toerusten van kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen en zelfbeeld van deze kinderen versterkt.

  Gebruik voorzieningen bevorderenEen speerpunt in het Moerdijkse! Zolang het sociaal minimum te laag is om duurzaam van te leven, is aanvullende inkomensondersteuning nodig. Mensen worden genformeerd over aanvullende regelin-gen (en maken hier ook gebruik van).

  Armen nemen het woordArmoede wordt meer aangepakt in directe samenspraak en samenwerking met betrokkenen & vertegenwoordigers. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en kunnen aanknopingspun-ten bieden, zowel voor organisaties als voor armen. Dus wordt actief op zoek gegaan naar manieren om met mensen in gesprek te komen. Dit is niet eenvoudig omdat er vaak schaamte over dit onderwerp heerst. Het inzetten van ambas-sadeurs/ ervaringsdeskundigen kan mogelijk wat schaamte weghalen.

  8.

  6.

  9.

  7.

 • 6Uit de praktijk enkele quotes

  Wij proberen voor de senioren activiteiten te bieden die voor allen betaalbaar zijn.SAM

  Wij herverdelen gekregen voedsel en

  sturen aan op gebruik van gemeentelijke

  mogelijkheden en cursussen, zoals die

  gegeven worden door het Nibud.

  Voedselbank

  Het is geweldig om te zien hoe blij je ouders en hun kinderen kunt maken door middel van een aanvraag. Helpdesk Jeugdsportfonds

  Als er beslag wordt gelegd op de uitkering waarschuwen we de gemeente in het kader van schuldhulpverlening.Sociale Verzekeringsbank Breda

  Op dit moment zijn we bezig met het

  project budgetcoaches; aan de keu-

  kentafel wordt dan meegekeken met

  financin.

  Schuldhulpverlening

  Al staan wij al jaren voor een ruimhartig

  armoedebeleid, toch zal de bezuinigingen

  ook zijn invloed hebben op de middelen die

  we hiervoor kunnen gaan inzetten

  Gemeente MoerdijkIk maak me sterk voor de ver-

  binding tussen de partners van

  het platform.

  Opbouwwerk

  Het kan zijn dat er achter een

  probleem nog meer problemen

  zitten, daar proberen we wel

  achter te komen.

  Sociaal raadswerk

 • 7Wij horen graag hoe het nog beter kan, zonder inbreng uit de praktijk lukt dat niet. Gemeente Moerdijk

  We kunnen niet direct op de mensen afstap-

  pen. Armoede is lastig te traceren soms komen

  we daar via, via achter. Bijvoorbeeld via buren

  die ons bellen en zich zorgen maken. Dan gaan

  we ook op bezoek.

  St. ClintenraadSoms springen wij in bij financile noodsituaties.Diaconie GKZ

  Signaleren en doorverwijzen is zo belang-

  rijk. Wij geven cursussen voor weinig geld;

  zoals een rekencursus en begrijpend lezen

  (heel belangrijk voor als er brieven binnen

  komen!)

  Kellebeek College VIA

  Sinds dit jaar loopt het project

  HIP (Hulp In Praktijk ) dat concrete

  ondersteuning biedt door een

  simpel telefoontje.

  DPGM..het armoedeplatform is voor mij een manier om in contact te blijven met mijn netwerk...Thuiszorg, Surplus

  We voorzien de mensen zo goed mogelijk van informatie over voor-zieningen en potjes. We verwijzen de mensen actief naar instanties, perso-nen of gaan zelf op onderzoek uit. Maatschappelijk werk..wij proberen ons steentje bij

  te dragen aan de bewustwor-ding van armoede.Diaconie Bisdom Breda

 • 108

  Prioriteiten & Toekomstwensen

 • 9Op de bijeenkomst van 18 mei 2010 heeft het Armoedeplat-form Moerdijk zich niet alleen gecommitteerd aan het geza-menlijk pact tegen armoede. Zij zijn ook inhoudelijk gaan onderzoeken waar op dit moment de grootste gemeenschap-pelijke deler ligt.

  Zij hebben zich de vraag gesteld; Wie of wat heb je nodig om je werk nog beter te kunnen doen? Er zijn een aantal gezamenlijke wensen gefor-muleerd waar de partners samen mee aan de slag gaan:

  meer kennis van de werkwijze van de verschillende partners

  blijven werken aan het verbete-ren van de communicatie proces-sen

  meer nadruk op preventie en voorlichting (bijvoorbeeld voor verenigingen)

  een onderzoek naar de mogelijk-heid van een ombudsfunctie

  mensen beter toerusten/weer-baar maken om zelf hun recht te halen

  het aanbieden van cursussen ter preventie van schulden (maken)

  het weghalen van onnodige regels en drempels

  zo concreet mogelijk samenwer-ken in de strijd tegen armoede waarbij er een beroep op elkaars organisatie gedaan kan worden

 • Hoe nu verder?

  10

 • 11

  Het Armoedeplatform Moerdijk heeft al diverse piketpaal-

  tjes geslagen de afgelopen jaren.

  Zo is er advies uitgebracht op diverse wetten van de afdeling sociale zaken (onder andere Actieplan niet-gebruik 2009-2010), is er een sociale kaart van de partners onderling gemaakt, een fondsenoverzicht en zijn er ver-schillende interessante gastsprekers gehoord zoals Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds. Ook is er volop informatie uitgewisseld over elkaars werkzaamheden en er is n vast gemeentelijk aanspreekpunt voor misstanden. Met het Pact op Armoede hebben we een concreet verdrag in handen,

  Bewandelt u de paden met ons mee?

  Wilt u weten wie de partners in het platform zijn? Kijk op de achterkant.

  dat dient als leidraad en waarop kan worden teruggegrepen. Het Pact helpt om het gezamenlijke doel dat bestaat uit de (afzonderlijke) negen paden, voor ogen te houden. De duur van het Moerdijkse Pact loopt gelijk met het nieuwe beleidsplan Werk en Inkomen, dat de periode 2011-2014 beslaat. Bij elke volgende bijeen-komst van het Platform worden n twee paden centraal gezet. Er wordt gekeken wat de voortgang op dit pad is, waar de gezamenlijke kansen lig-gen en hoe we nog beter met elkaar kunnen afstemmen.

 • St.Clintenraad Moerdijk; www.stclientenraadmoerdijk.nl

  HOOM; www.hoomondersteuning.nl Voedselbank;

  voedselbank@werkwegen.nl Kellebeek College VIA;

  www.kellebeek.nl Diaconie Bisdom Breda;

  jdamen@bisdombreda.nl Koerdische Stichting Moerdijk;

  l.omer@hotmail.com Diaconie Prot. Gem. kern Moerdijk;

  hop.ega@wxs.nl WMO-raad;

  www.wmoraadmoerdijk.nl Diaconaal Platform gemeente Moer-

  dijk (DPGM) en Diaconie Gerefor-meerde Kerk Zevenbergen; mondoorn@xs4all.nl

  Jeugdsportfonds Moerdijk; anne.van.der.kooy@surpluswelzijn.nl

  SAM; marlene@gctsystems.nl Surplus Welzijn; Vrijwilligerscentrale,

  Opbouwwerk,