OVKavi Lyrics

download OVKavi Lyrics

of 84

 • date post

  17-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.451
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of OVKavi Lyrics

jnAnamosaga rAdA.

Compositions of Oottukkadu Venkata Kavi (1700-65)Oottukkadu Venkata Kavis Anjaneya sapta ratna krtis (6 are here)Malayamarutam

Roopakam

P: vAhini nAyaka tarana raghuvara bhakti vitaraNaA: pAhimam Eka chitta sowbhagya varada nipuna suguNa

C: rAma rAma rAma nAma rakti hrdaya sadA paThana

sOmagiri sama shareera sundarAnga sadA ramaNaRasamanjari

Adi

P: sattva guNa virachitAnga shailAvatAtanka shubhAnga

satya makuTa dharma kaTaka mangaLa tAraka nAma hArAlankAra shree

A: nitya jeevana jeevana tanaya nirupama guNa mana nirmala vinaya

bhakta brndAraka bhAvita gaNya

M K: paramOttama raghu rAma doota divipati nAthAnuchara kShiti natAnuvara shree

C: shree rAma pAda smaraNAnanda kShita sutA dukkha hrta hanumantaArAdhita sarva sajjanAnanda avanata nArada geeta svachchandaAnguleeyaka tatheeya jAnaki Anana kamala vilOhita nayana

M K: anagha naga dharaNa vinuta sura charaNa

gaganamapi gamana kali kaluSha haraNa

Vasanta

di

Pallavi

pavana kumra sudhkara lchana phi maithilee rti bhanjana

Madhyamaklam

bhava sagara taraa traka ramaa shaila sanjeevi dharaa sameeraa vara

Anupallavi

bhuvana pla satya phaa raghu pungava priyakara dhoota

Madhyamaklam

puruhoota vairi garva bhanjana puya vidhyaka janamana ranjana vara

Charaam

gna rga svara gatilaya vara shree gyaka nrada sannuta pda

kma mha rahita bhakti rasrava kanja mdhuri nayana samda

deena sharaya divi pati varya dinakara navgama bdha

Madhyamaklam

divya gua nikya deena sahya jita diti kula kalaha giri samakya

bhavya kara shira raghurmadya powlastya tanaya madaharnjanya vara

Kdragowa di

Pallavi

veekhitham dhanyham

Madhyamaklam

vgavara tanaya kamala nayanna vidhinuta hari pada vimala hrdayna - iha (veekhitham)

Anupallavi

skhi bhoota tapana sanga vara

sarvad shree rma nma smarana

Madhyamaklam

janaka sut shishira vachana ptra chalita gagana vara sdhu mitra - iha (veekhitham)

Charaam

tanka mukha vlee tanaydi atirava veeragaa nata padna

sdhaka viha sama traka phanna dnava kula bheekara mukha vara

Madhyamaklam

samudita madhuvana sanga tungna dasharatha dvitanaya sankaa hara

sumukha bhakti virachita vachanna sulabha manhara sukrta tapasna - iha (veekhitham)

Surai

di

P.shree raghavadhootam samdam

chintaybhakta prakhytam

MK.dinakara kula sgara chandra miita

rhiee karam nuta jana bhayaharam

AP.radhita sarva lka jeevana

anila tanayam ativinayam paripeeita

MK.airvata sindhoora tilakam ashkavana kalaham pulaham

mahirvaa mada bhujagiri kreeita

mangaa traka sowrabha madhukam

C.para vimkhamapi vidooram rma

pda sooka (lotus) manlaya vihram

karadhrta sanjeevim udram sat

kavijana hrdaya vihram sudheeram

MK.kruya para sra shareeram kaitava (deceitful) dnava mnasa ghram

gagana mgha taralita sanchram kali kaluhdi dshpahram

Ti

di

P.anjannandm bdhi chandr

anupama guavara jitndra mmava

AP.sanchita bhava bhaya sgara taraa

svmi raghuntha charaa suramaa

C.shree karulaya divya shareera

dva tapana mukha sangti shoora

gama nava para vdita veera

njanya bhaktlankrabhakta bhAgadhEyA

Ragam : Madhyamavati

Talam : Adi

Composer : Oottukkadu Venkata Kavi

Pallavi

bhakta bhAgadhEyA AnjanEyA

Madhyama Kalam

bhAvita rAghava jAnaki dhoota pAvana tAraka nAma sannAda

pAlayamAm AnjanEyA

Anupallavi

mukti sukha nAdalOlamati dheera mOhana rAmapada sArasa vihAra

Madhyama Kalam

mudita sadA hrdaya sadaya kAya jita sakala mAya sukrta anapAya (pAlayamAm)

Charanam

naigama sArAmrta vachana nata shubhakara bhoosura hrdi ramaNa

ayi karuNArasa poorita nayana alalita durjana bheekarAnana

Madhyama Kalam

ati dhrtakara vara putra sucharitra amala pavitra raghurAma mitra (pAlayamAm)

ADAdu ashangAdu. rAgA: madhyamAvati. Adi tALA.

P: ADAdu ashangAdu vA kaNNA un ADalin irEzhu bhuvanamum ashaindu ashaindADudE enavE

A: ADalaik-kANa tillai ambalattiraivanum tan ADalai viTTu ingE

gOkulam vandAr AdalinAl shiru yAdavanE oru mAmayiliragNi mAdhavanE nI

C: cinnam shiru padangaL shilambolittiDumE adai shevimaDuttap-piravi manam kaLittiDumE

nAn pinniya shaDai shaTrE vaghaik-kalaindiDumE mayil pIli ashiandashaindu nilaik-kalaindiDumE

panniru kai iraivan Erumayil onru tan pashum tOghai virittADi parishaLittiDumE kuzhal

(madhyamakAlam)

pADi varum azhagA unaik-kANavarum aDiyAr evarAyinum kanaka maNI

ashaiyum unadu tiru naTanam kaN paTTup-pOnAl manam puNpaTTu pOghumE

aDimuDi kANAda. rAgA: husEni. Adi tALA.

P: aDimuDi kANAda deivattin mElEri anju mukham kaNDa deivamE engaL

Arumukham kaNDa deivamE engaL Arumukham koNDa deivamE

A: paDi palavAna pazhani malaimElE pArkkat-tighaTTAda panniru kai vElA

C: innAr innapaDi enrE terinda pin eDuttu sholvadenrO nIti

ennAlE sholvadalla indap-pazhamozhi ettanaiyO pEr shonna shEdi

shonnAlum teriyAda tUya niraivAna shuddha nirguNamAna jyOti

ponnAlE AnAl enna? Ambalam ambalamE pinnAl teriyum anda shEdi

ADinAn viLaiyADinAn. rAgA: sAmA. Adi tALA.

P: ADinAn viLaiyADinAn ainkaran tannoDu arumukhan tiruviLai (yADinAn)A: tEDi tEDi vandArum vizhaiya dEvarum yAvarum pU mazhai pozhiya

(madhyamakAlam)

ADi vanda suralOka sundarihaL AlOlam pADi vara kOlAhalamAha (ADinAn)C: mUlap-poruLum para mOnap-poruLum onrAi mundi nI mundi nAn enRADudE - kaNDa

mozhiyum maraiyum taDumArudE nIlam iDarkkaiyum neDuvarai peN kaiyum

nErukku nEr ninrADudE kaNDa nenjamum Ananda kUttADudE

mElai erinda pandO kOlam kATTi maraiya viN kadir tannaip-piDittADudE

(madhyamakAlam)

viritta shaDai muDi pOna veN madiyum meyyum naDunguravAhavum

vidhi mahan nAradan tudiyinai kUDavum miha miha tonnishai pADavum

tirattinODu Anaka dundhubi oru tanattanantanam pODavum

taN kadir tanadu sukirtamena vikirtamiDa adir peruha tikurtamena viLai (yADinan)ADum varai. rAgA: husEni. rUpaka tALA.

P: ADum varai avar ADaTTum arindu koNDEnaDi .... mayangEnaDi kuraiyEnaDi

A: tEDum varai enait-tEDaTTum terivikkAdEyaDi iDattai maTTum Etra maTTum

C: ingItam enrAlE vIshai enna vilai enru kETpAranda mannan adai

eDuttu sholla vandu ninrAyE peNNE nI ErkkumODi endan eNNam sangItam avar kaiyil kOyirk-kurangAga tavikkudE en sholla innum saraLi varishai muraLikkAccu

jaNDai varishai koNDaikkAccu alankAra pAmbu mElE ADiyAccu pADiyAccu

agaNita mahimAdbhuta. rAgA: gauLa. Adi tALA. (2nd Saptaratna)P: agaNita mahimADbhuta lIla sadA karSita rajasAdi sadhyAtmaka

prapanca paripAla ananta paryanga shayana namO namastE

A: khaga turanga karuNAlavAla madhukaiTabAdi suraripu kulakAla

(madhyamakAlam)

kamalA mukha kamalashilImukha suragaNa sajjana natAngriyuga

C: namO namastE puruSOttama namO namastE nArAyaNa puruSOttama

namO namastE punarapi punarapi nArAyaNA ananta lOkapatE

a: shrtajana kali kalmaSa hara dAnavakula bhanjana ramA ramaNa (namO)

b: manasAmrga nAnAvidha mukti vidhAyaka carAcarAtmaka rUpa (namO)

c: vidUra kuyOginAm pada pankaja vinuta janAvana ramita paramIsa (namO)

d: dAna sau mana tapOya sAdaya tantra mantra phala dAyaka mangaLa

gAna sampada nAradAdi munigIya mAnavara kIrti vidhAraNa (namO)

e: kSIra pArAvara taranga mrdu taraLa pankajApatayE

kSitijApatayE kSitIpadayE dinakara candra padayE padayE

sAdhu janAmpadayE vrajapadayE tAna yOga japatapa sAdhana

sangIta paramOda vidhAyaka padayE madhu muraharayE (namO)

f: diVya mangaL vigraha shObhamAna jaladha varNa gambhIra shubAnga

dhIra dharOnnata vilAsa bhAsura dEva dEva mahanIya uttunga

bhava timira ghOra haramikira kOTi vijita kamaladaLa karuNA pAnga

bhAvita vIhita nimitta sad prEma bhAgavata jana hrdayAnta ranga

g: candra jaTAdhara bhagavAnnata daitya varya manu kuTumbavEna

janakAnka dhruva mucukunda vidEha gAti raghu nAkuSa mAndAtAnu

candanu bali randi dEva pippilAda bhUriSENa dilIpa

udanga dEvala sArasvata shakara parAshara vijaya vidura adUrt-

tayAmbarIkSa vibhISaNa atishaya mahimOttama citta bhAva

mAruta tanaya pramukhAdi bhAgavata vinuta nirantara manO ramaNa (namO)

sAmOda gOpIjana brndAraka sarasAnga sundara rAdhApatE

sarvadA bharita gOgaNa gOvardhana taraNa bhujanga shirasI naTana (agaNita)

alai pAyudE. rAgA: kAnaDa. Adi tALA.

P: alai pAyudE kaNNA en manam migha alai pAyudE un Ananda mOhana vEnugAnamadil

A: nilai peyarAdu shilai pOlavE ninra nEramAvadariyAmalE migha vinOdamAna muralIdharA en manam

C: teLinda nilavu paTTappaghal pOl eriyudE un dikkai nOkki enniru puruvam neriyudE

kaninda un vENugAnam kATril varugudE kaNgaL shorugi oru vidham varugudE kaditta

manattil urutti padattai enakku aLittu magizhtta vA oru tanitta vanattil aNaittu enakku uNarcci

koDuTTu mugizhtta vA kalai kaDal alaiyinil kadiravan oLiyena iNaiyiru kazhal-enakkaLittavA

kadari manamuruga nAn azhaikkavO idara mAdaruDan nI kaLikkavO idu taghumO idu muraiyO

idu dharumam tAnO kuzhal UdiDum pozhudu AdiDum kuzhaigaL pOlavE manadu vEdanai mighavODu

alaivAip-pazham. rAgA: mOhana. Adi tALA.