Outsourcing - hur ser det ut? 1072576/FULLTEXT01.pdf · PDF file outsourcing: Identifiera...

Click here to load reader

 • date post

  13-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Outsourcing - hur ser det ut? 1072576/FULLTEXT01.pdf · PDF file outsourcing: Identifiera...

 • Outsourcing - hur ser det ut?

  En studie om två företag

  Kandidatuppsats 15 hp

  Företagsekonomiska institutionen

  Uppsala universitet

  HT 2016

  Datum för inlämning: 2017-01-13

  Daniel Moberg

  Michael Lännstig

  Handledare: Anders Forssell

 • 1

  Abstract

  Outsourcingens framfart som affärsstrategi under de senaste decennierna går inte att förbise.

  Outsourcing innebär att ett företag att överlåter delar av sin verksamhet till ett annat företag

  vilket också är utgångspunkten för denna studie. I denna studie redovisas två intervjuer med

  olika företag som använt sig av leverantörer för att tillgodose behovet av kvalificerade

  respektive okvalificerade tjänster. Syftet med studien är att undersöka hur dessa företag har

  arbetat med outsourcing samt med relationen till leverantören. Anledningen till att relationen

  var en utgångspunkt för studien är för att det anses vara en av de största svårigheterna att

  arbeta med. Mer specifikt är det kontrollen som oroar företagen vid outsourcing, så i denna

  studie var det en aspekt som undersöktes.

  I den teoretiska genomgången framgick det att det var tre väsentliga moment i arbetet kring

  outsourcing: Identifiera behov, identifiera anledning och relation. Båda företagen använder

  sig av ett tillvägagångssätt i arbetet kring outsourcing som liknar det som beskrivs i teorin.

  Den största skillnaden som går att utläsa mellan företagen är hur de arbetar med relationen till

  leverantören. En slutsats som dras efter denna studie är att ju mer kvalificerad tjänsten är,

  desto mindre kontroll har företaget över arbetsuppgiften.

  Nyckelord: Outsourcing, Tjänster, Relation, Kontroll

 • 2

  Innehåll

  Abstract ...................................................................................................................................... 1

  1 Inledning .................................................................................................................................. 4

  1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 4

  1.2 Problematisering ............................................................................................................... 5

  1.3 Syfte .................................................................................................................................. 6

  1.4 Frågeställningar ................................................................................................................ 6

  1.5 Disposition ........................................................................................................................ 6

  2 Teori ........................................................................................................................................ 7

  2.1 Tjänsteleverantörer ........................................................................................................... 7

  2.2 Kvalificerad och okvalificerad personal ........................................................................... 7

  2.3 Kärnkompetens ................................................................................................................. 8

  2.4 Identifiera behov av outsourcing ...................................................................................... 9

  2.5 Varför välja outsourcing? ............................................................................................... 10

  2.6 Potentiella nackdelar med outsourcing ........................................................................... 12

  2.7 Outsourcing av tjänster/inhyrning av bemanning ........................................................... 13

  2.8 Relationer ........................................................................................................................ 13

  2.9 Kommunikation .............................................................................................................. 14

  2.10 Informationsutbyte ........................................................................................................ 15

  2.11 Kommunikationsroller .................................................................................................. 16

  2.12 Sammanfattning av det teoretiska ramverket ............................................................... 17

  3 Metod .................................................................................................................................... 18

  3.1 Forskningsansats ............................................................................................................. 18

  3.2 Intervju ........................................................................................................................... 18

  3.3 Val av studieobjekt ......................................................................................................... 21

  3.4 Bearbetning av data ........................................................................................................ 21

  3.5 Analytisk modell ............................................................................................................. 22

  4 Empiri .................................................................................................................................... 23

  4.1 Bakgrund av företaget och om outsourcingen ................................................................ 23

  4.2 Identifiera behov ............................................................................................................. 24

  4.3 Identifiera anledning ....................................................................................................... 25

  4.4 Kontroll/Relation ............................................................................................................ 26

  5 Analys .................................................................................................................................... 28

 • 3

  5.1 Identifiera behov ............................................................................................................. 28

  5.2 Identifiera anledning ....................................................................................................... 29

  5.3 Relation ........................................................................................................................... 30

  6 Slutsats .................................................................................................................................. 33

  7 Framtida forskning ................................................................................................................ 35

  8 Litteraturförteckning ............................................................................................................. 36

  9 Bilagor ................................................................................................................................... 38

  9.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor ................................................................................................. 38

 • 4

  1 Inledning

  1.1 Bakgrund

  Runt år 2000, som en konsekvens av en allt mer globaliserad omvärld förändrades

  affärsklimatet för svenska storföretag. Pressen ökade i takt med att den internationella

  konkurrensen hårdnade. Det fick till följd att företagen började outsourca delar av sin

  verksamhet till andra företag (Karlén, 2010). Outsourcing, som innebär att företag väljer att

  lägga över viss del av sin verksamhet på ett annat företag, var inte en definierad affärsstrategi

  förrän år 1989 (Handfield 2006). Enligt Gadde & Håkansson (1998, s.9) har dock

  avvägningen mellan att tillverka produkter själv eller köpa in dem utifrån varit en ett dilemma

  sedan den industriella revolutionen. Handfield (2006) förklarar vidare i sin artikel att

  outsourcing initialt var en fråga om att ta hjälp av andra företag för att förvärva behövd

  kompetens, men att det under åren har förändrats och fått olika roller inom olika företag. Han

  menar att outsourcing som affärsstrategi har vuxit till att företag i vissa fall väljer att lägga sin

  kärnverksamhet på andra företag. Corbett (2004) beskriver att “den klassiska synen” på

  företag är att de skall vara vertikalt integrerade och självförsörjande. Det vill säga att varje

  avdelning befinner sig på en hierarkisk nivå med en befallning-kontroll-struktur och inte vara

  beroende av andra.

  Detta klassiska förhållningssätt kan dock vara omöjligt, opraktiskt eller till och med icke

  önskvärt i dagens samhälle. Två anledningar till detta tar Corbett (2004) upp; den första är

  snabbt accelererande teknologisk förändring och innovation som omöjliggör konstanta

  investeringar för att hålla alla delar av företaget toppmodernt. Varje investeringscykel idag

  blir kortare vilket ger en stigande spiral av investeringar som väldigt få kan lyckas hålla. Den

  andra anledningen som Corbett har identifierat är att varje avdelning i den vert