Ottawa Mandarin School Adult Class 2012-13 Instructor: Daniel C. Lee

download Ottawa Mandarin School Adult Class 2012-13 Instructor: Daniel C. Lee

of 36

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  26
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Ottawa Mandarin School Adult Class 2012-13 Instructor: Daniel C. Lee. Week 02 : September 22, 2012 Pronunciation Pinyin Zhuyin. Review of tones. 44 12 131 11 23 422 11 24 214 44 11 442 12 24 321 13 12 242 34 21 224 11 34 421 141 434 1132 1111 1 13 1. 1 2 3 4 4 3 2 1 1 3 1 3 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ottawa Mandarin School Adult Class 2012-13 Instructor: Daniel C. Lee

 • Ottawa Mandarin SchoolAdult Class 2012-13Instructor: Daniel C. LeeWeek 02: September 22, 2012PronunciationPinyinZhuyin*

 • Review of tones1 2 3 44 3 2 11 3 1 33 1 3 12 4 2 44 2 4 211 11 11122 22 22244 44 44433 33 333 (23 23 323)

  *44 12 13111 23 42211 24 21444 11 44212 24 32113 12 24234 21 22411 34 421141 434 11321111 1 13 1

 • Miss Ji hits chicken

  *

 • ReviewWHAT

  WHERE

  WHEN

  WHY

  HOW

  *Next week: Pronunciation (Pinyin)

 • Pronunciation Mainland Chinese uses Pinyin () based on Roman characters.Before the Communist regime invented Pinyin, there was Zhuyin (), which is based on independent symbols.

  Pinyin is easy for Roman-character-based foreign language users, but it has inevitable pitfalls due on the limited number of Roman characters. You will encounterthe same Roman letter pronounced in multiple ways (i, e, u, etc.)mismatch of usual pronunciation (q, x, ch, sh, etc.)*

 • PinyinConsonants that are pronounced similarly as in English:b, p, m, f,d, t, n*, l,g, k, hj, r, sy, w

  Note: Not all pinyin n is the English n.*

 • Pinyin - easily confused consonantsq = chChina, Chinese, chore, chance, chickenX = sh (very flat)She, ship, sheep, sheet, shore, shootzh = dr drive, dry, drill, draw, dream, drinkch = tr train, tragic, try, trick, tree, troublez = tz(ds)friends, beads, stands, finds, understandsc = tsstudents, bits, sits, loots, hates, bites

  *

 • Pinyin - easily confused consonantssh = no such sound in English

  Think in line of zh (dr) and ch (tr). Let the air out without any funny vibration in your mouth.

  *

 • Mr. Shi eats lion

  *

 • Pinyin easy vowelsa = aahAh, dark, mark, bark, yard, tar, jarai = ai*pai (), dice, like, line, nice, Einsteinao = autau(), foul, rout, about, shoutan = aanAh, dark, mark, bark, yard, tar, jarang = aangpai (), dice, like, line, nice, Einstein

  *

 • Pinyin easy vowelsei = aypay, day, lay, lake, quake, fadeer= ermister, eraser, later, officer, racero = o(short)dot, mock, hot, lot, lock, foughtou = o(long)alphabat O

  *

 • Pinyin confusing vowelse = ebet, net, jet, leg, egg, let, their, messye = ethe, little, fiddle, middle, sizes, prizesen = enbitten, quicken, chicken, kitchen, fasteneng = engno such words in EnglishThink of bitteng, quicken, chickeng, etc.

  *

 • Pinyin confusing vowelsi = ee bee, tea, deed, meat, lease, feeti = xNo such thing!u = oo(long)loose, tooth, loot, truthu/v = No such sound in EnglishCommon in other European languages

  *

 • Pinyin & Zhuyin b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s

  a o e e ai ei ao ou an en ang eng er (y)i (w)u yu*

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones b () ba, bai, ban, bao, bang bei, ben, beng bi, bian, biao, bie, bin, bing bo* (pronunced more similar to buo) bu

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones c () = ts ca, cai, can, cao, cang cen, ceng ci* cong cu, cui, cuo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones ch () = tr cha, chai, chan, chao, chang che, chen, cheng chou, chong chu, chuan, chuen, chui, chuo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones d () da, dai, dan, dao, dang de, dei, deng di, dia, dian, diao, die, diu, ding du, duan, duen, dui, duo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones f () fa, fan, fang fei, fen, feng fo, fong fu

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones g () ga, gai, gan, gao, gang ge, gei, gen, beng gou, gong gu, gua, guan, gui, guo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones h () ha, hai, han, hao, hang he, hei, hen, heng hou, hong hu, hua, huan, hui, huo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones j () ji, jia, jian, jiao, jie, jiu, jin, jing jiong (in zhuyin, or juong) j (, not ), juan, jue (all , not u)

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones k () ka, kai, kan, kao, kang ke, ken, keng kou, kong ku, kua, kuan, kui, kuo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones l () la, lai, lan, lao, lang le, lei, leng li, lian, liao, lie, liu, lin, ling lou, long lu, luan, lue(), luo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones m () ma, mai, man, mao, mang mei, men, meng (southern accent: mong) mi, mian, miao, mie, min, ming mo, mou mu, muo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones n () na, nai, nan, nao, nang ne, nei, neng *ni, *nian, *niu, *ning nong nu, nuan, nuo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones p () pa, pai, pan, pao, pang pei, pen, peng pi, pian, piao, pie, pin, ping po* (pronunced more similar to puo) pup.s. compare p with b (the vowels that go with them are exactly identical)

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones q () = ch qi, qia, qian, qiao, qian, qiu, qin, qing qiong q (, not ), quan, que (all , not u)

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones r () ran, rao, rang re, ren, reng rou, rong ru, ruan, rui, ruo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones s () sa, sai, san, sao, sang se, sen, seng si* sou, song su, suan, suen, sui, suo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones sh () sha, shai, shao, shan, shang she, shei, shen, sheng shi* shou shu, shuan, shuen, shui, shuo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones t () ta, tai, tan, tao, tang te, teng ti, tian, tiao, tie, ting tu, tuan, tuen, tui, tuo

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones w(v) () wa (wua), wai, wan, wang wei, wen (wuen), weng wo, wong wu, wui

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones x () = sh xi, xia, xian, xiao, xie, xiu, xin, xing xiong (xuong) x (, not ), xuan, xue (all , not u)

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones y () ya, yai, yao, yan, yang ye* y, yuan, yue (all )

  *

 • Drillsfor each of the consonants, practice their combos with vowels and 4 tones z () = tz za, zai, zan, zao, zang ze, zeng zi* zou, zong zu, zuan, zuen, zui, zuo

  *

  *