ORIG!NALUL - teatrul- · PDF fileneconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15...

Click here to load reader

 • date post

  01-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ORIG!NALUL - teatrul- · PDF fileneconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15...

 • CONFORM CUORIG!NALUL

  Consiliul General al Municipiului Bucure ati

  HOT A RA R Eprivind aprobarea organigramei, a nurnarulul total de posturi,

  statulul de functii ~i Regulamentului de Organizare i Functlonare ale Teatrului"Excelsior"

  Avand In vedere expunerea de motive a Primarului General al MunicipiuluiBucurestl ~i raportul comun de spetialitate al Dlrectlel Managementul ResurselorUmane i al Dlrectlel Cultura, Sport, Turism;

  Vazand raportul Comisiei cultura ~i culte, raportul Comisiei economice,buget, flnante i avlzul Comisiei juridice ~i de dlsclplina din cadrul ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucurestl:

  in aplicarea prevederilor art.2 din Hotararea Consiliului General alMunicipiului Bucuresf nr. ++0(+*)2+)*/4

  Tlnand cont de prevederile Legii nr. +1-(+)*) privind salarizarea unitara apersonalului platit din fonduri publice, cu rnoditlcarlle ~i cornpletarile ulterioare,precum ~i de prevedertte Ordonantei de Urgenta LO*12(+))1 privindmanagementul lnstltutlilor publice de cultura, aprobata prin Legea LO+/2(+))2%cu modtttcarlle ~i completarile ulterioare; .

  In conformitate cu prevederile OG nr. +*(+))0% privind lnstltutille publice despectacole sau concerte, precum ~i destasurarea activitatii de impresariat artistic,aprobata prin Legea nr. 353/2007, cu mocificartle ~i cornpletarlle ulterioare;~~.,.. "Iuand in considerare prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 63/2010

  pentru modificarea ~i completarea Legii nr. +0,(+))/ privind finantele publicelocale, precurn ~i stabilirea unor masurl financiare, cu modlftcarlle i completarlleulterioare;

  In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) , alin. (6) lit. a) pct. 4 i art.45 alin. (1) din Legea nr. +*.(+))* privind adrnlntstratla publica localarepublicata, cu rnodiflcarlte ~i cornpletarlle ulterioare.

  CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TIHOT A RA$TE:

  Art. 1 Se aproba organigrama, numarul total de 82 posturi, din care 7posturi de conducere, statui de functii i Regulamentul de organizare ifunctlonare ale Teatrului "E sJAlr'i,\c orm anexelor nr. 1, nr. 2 ~i nr. 3 care facparte integrata din prezen 0 - A -/*"r 1-:.:--_

  ~ft~~q~ ~~-------#--+-+ rr~~~~;---Splaiullndependentei pa'Jia; .bucurestiprimaria.ro

 • Art.2 Prevederile art. 2 alin (26) ~i anexele 27.a ~i 27.b din HotarareaC.G.M.B. nr. ,).(+)*,% precum ~i orice alta prevedere contrara prezenteihotararl, I~i tnceteaza aplicabilitatea.

  Art.3 Directille din cadrul aparatului de speclalitate al Primarului General alMunicipiului Bucurestl ~i Teatrul '"Excelsior" vor aduce la indeplinire prevederileprezentei hotararl,

  Aceasta hotarare a fost adoptata in sedlnta ordlnara a Consiliului Generalal Municipiului Bucuresti din data de 21.12.2016.

  PRE$EDINTE DE $EDINTA. SECRETAR GENERALAL MUNICIPIULUI BUCURE$TI,

  Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir$% *%)#"+ r

  /", 7:

  Bucurestl, 21.12.2016Nr. 411 CONFORM CU

  ORiGiNALUL

  Splaiullndependenlei 291-293, sector 6, Bucurestl, Romania tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro Pag 2

 • CONFORM CUORIGiNALUL

  Anexa Nr.... la H.C.G.M.B. BD(@D24%>(D.

  CapitolullDlspozltil generale

  Art.1. Teatrul EXCELSIOR este 0 lnstitutie publica de cultura de interes local al municipiului Bucuresti, persoanajuridica de drept public, finantata din subventli de la bugetul local al Municipiului Bucuresti ~i din venituri proprii.Teatrul EXCELSIOR a fost infiintat in conformitate cu HG. 130/476 din 5.02.1990.Art.2. Teatrul Excelsior este 0 institutie de spectacole lncadrata la categoria "institutil de spectacole derepertoriu", conform prevederilor O.G. LO+*(+))0 %aprobata prin Legea nr. ,.,(+))0 %avand specificul ~itunctionand in baza regulilor cuprinse in prezentul regulament, destasurandu-st Tntreaga activitate curespectarea leqlslatlei aplicabile domeniului de activitate.Art.3. Teatrul Excelsior are sediul administrativ tn Bucuresti, str. Academiei, nr.28, sector 1, cont IBANR060TREZ70121G430900XXXX , deschls la Trezoreria Sector 1, cod de identificare fiscala nr. 4316651,prezentand aceste date de identificare In toate actele oficiale ale teatrului.Art.4. a) Teatrul Excelsior respects relatllls de autoritate functionala cu compartimentele de speclalitats dinstructura organizatorica a Primariei Municlplulul Bucurestl, tn conformitate cu obiectul de activltate ~i atributlilespecifice acestora, stabilite prin regulamentul de organizare !?i functionare al Prirnarlel Municipiului Bucuresti 6G(PARTnconformitate cu atrlbutiile acordate prin dlspozltlile Primarului General, In limitele prevazute de lege.b) Activitatea Teatrului Excelsior este coordonata de Dlrectla Ganerala Dezvoltare !?i lnvestitii - Dlrectia

  Cultura.Sport, Turism din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, compartiment functional de specialitate ,conform atributillor acestuia, ln baza ~i cu respectarea leqlslatlel In vigoare.c) In exercitarea atrlbutillor sale, Teatrul Excelsior respecta normele, regulamentele ~i metodologiile elaboratede Ministerul Culturii, ca autoritate a adrnlnistratlel publice centrale competenta in elaborarea ~i aplicareastrategiei ~i politicilor in domeniul culturii.Art. 5. Teatrul Excelsior realizeaza venituri proprii din Incasarile provenite din vanzarea biletelor de spectacol ~ia caietelor program. Teatrul mai poate obtine venituri din Tnchirierea ternporara a.unor spatll, din donatil ~isponsorlzarl de la persoane fizice sau juridice, din valorlticari de bunuri (obiecte de inventar ~i mijloace fixe) careau fost scoase din functiune ca ~i din onorariile !?icomisioanele provenite din participarl la festivaluri, schimburiculturalesi parteneriate cu alte institu\ii de gen, dupa caz, cu respectarea dispozitiilor legale de speta.

  Capitolul IIObiectul de activitate

  e Art.S. Obiectul de activitate al institutlel este constituit prin:a) Realizarea !?i promovarea de productll/coproductil artistice autohtone ~i universale de tipul spectacolelordramatice sau Iirice, destinate tinerei generatii;b) Realizarea de productil artistice constand din spectacole de teatru din dramaturgia nationala ~i universala,spectacole muzical coregrafice cu scopul promovarii actului de cultura, a educarf copiilor si tineretului;c) Desfasurarea de rnanifestari specifice - spectacole, festivaluri, proiecte ~i programe;d) Producerea ~i prezentarea spectacolelor de teatru realizate cu personal artistic, tehnic ~i administrativ propriu~i colaboratori, in regim individual sau in parteneriat cu alte institu\ii de profil, publice sau private din Bucuresti,din tara sau din stralnatate, in tara ~i peste hotare ;e) Sustinerea ~i punerea in valoare a potentialului creativ de care dispune, accentuand prezenta ofertei culturalereailzata de creatori din genera\ii diferite ;f) Asigurarea rnontarll de spectacole de genuri diferite pentru toate categoriile de spectatori ;g) promovarea valorii culturale prin implicarea arti~tilor consacraf care sunt angajati In institutie dar ~i prininvitarea altor arti~ti ;h) Realizarea activitatii de impresariere pentru spectacolele proprii din repertoriu ;i) Activarea in retele culturale europene de profil din tara !?idin strainatate ;

  Teatrul "Exce:Sior"- institutiePUbl[inte

 • /0~$\\~:iji~;,)\..r +9M $(!C( I *(%%"! X"&!*"E@V"3%3_ IN!=O.Rhll CU- G"G&6 """"""V%&"3&-I-'~"--:, @"; 1-' < ,'-,-' -', " 1 -, ",," -";-

  ORIGINALU~ ~::":"""'))Art.7. Teatrul Excelsior este 0 institutie de spectacole, care se lncadreaza in c'ategbrig'expres dellmltata de art,5 (2) din C.G. nr. +*(+))0% aprobata prin Legea ,.,(+))0& institutii de spectacole de repertoriu, activand pebaza programelor proprii artistice ~i economice pentru expresia creatorilor sai , conform cu actul managerial.Art.S. Desfasurarea activitatll specifice 9i functionale caracteristica Teatrului Excelsior urmarests, in principal,realizarea urmatoarelor obiective in leqatura directa cu specificul de teatru de copiisi tineret:a) valorificarea optima a potentialului artistic al artistilor din cadrul lnstitutiei;b) continuarea traditiel artistice a rnlscarli teatrale nationale:c) exploatarea consecventa a fondului de dramaturgie nationala ~i unlversala, clasica 9i conternporana;d) stimularea lnovatiel 9i creatlvitatlt;e) afirmarea personalitafii artistice 9i promovarea valorilor teatrale autohtone in stralnatate:f) diversificarea ofertei culturale ~i crestsrea gradului de acces ~i participarea tineretului si copiilor.g) asigurarea condltlllor optime pentru producerea 9i realizarea unor creatii teatrale valoroase, de anvergura, dindramaturgia nationala, universala, care au scop promovarea actului de cultura 9i educarea publicului spectator;h) stimularea inovatiel ~i creativitatii:i) cultivarea * educarea perrnanenta a publicului reallzand astfel atragerea unui nurnar cat mai mare despectatori ;j) valorizarea creatlel teatrale contemporane in context european 9i international;k) identificarea 9i lansarea de noi talente pentru arta spectacolului din Romania;I) racordarea la standardele europene privind dotarile, echipamentele mstitutlel , prin calitatea serviciilorculturale oferite 9i a celor adiacente (reparatii teatru, vanzare bilete, promovare, marketing);m) promovarea creatiel teatrale la nivellocal, national, regional,european ~i international;n) implementarea unor structuri europene de organizare, tunctlonare, mediatizare 9i marketing al spectacolelor9i evenimentelor organizate ;0) accentuarea profilului propriu in acord cu statutul de teatru bucurestean profund conectat la realitateaculturala, in conformitate cu proiectul de management;Art.9. Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprlnzand productiinoi (premiere) 9i productii in reluare. Programarea reprezentatitlor 9i repetitlilor se face lunar, tinandu-se cont derepertoriul configurat de conducatorul instltutiei in acord cu preved