ORGANIZACIONA STRUKTURA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI

Click here to load reader

 • date post

  19-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ORGANIZACIONA STRUKTURA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI

ORGANIZACIONA STRUKTURA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE "Dr Milan Jovanovi} Batut" Dr Suboti}a 5, 11000 Beograd REPUBLIKA SRBIJA
Strana 1 od 597
Organizaciona struktura Dom zdravlja - Dr Marton [andor - Mali I|o{
Severno Baki
999999 Dom zdravlja Dr Marton [andor - Mali Idjo{
* 000001 OP{TA MEDICINA
* * 000008 SLU`BA OP{TE MEDICINE U SEDI{TU DOMA ZDRAVLJA
* * * 000025 JEDINICA OP{TE MEDICINE
* * * 000026 JEDINICE PREHOSPITALNE URGENTNE MEDICINE
* * * 000027 JEDINICA SANITETSKOG TRANSPORTA
* * * 000028 JEDINICA LABORATORIJE
* * 000009 SLU`BA OP{TE MEDICINE U ZDRAVSTVENOJ STANICI LOV}ENAC
* * * 000029 JEDINICA OP{TE MEDICINE
* * 000010 SLU`BA OP{TE MEDICINE U ZDRAVSTVENOJ STANICI FEKETI}
* * * 000030 JEDINICA OP{TE MEDICINE
* 000002 ZDRAVSTVENA ZA{TITA `ENA I DECE
* * 000011 SLU`BA ZA ZDRAVSTVENU ZA{TITU `ENA
* * * 000032 SAVETOVALI{TE ZA TRUDNICE
* * * 000044 DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZA{TITU `ENA SA POLIV. PATRONA`OM
* * 000045 SLU`BA ZA ZDRAVSTVENU ZA{TITU DECE
* * 000047 SLUBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DECE
* 000003 ZDRAVSTVENA ZA{TITA RADNIKA
* * 000013 JEDINICA MEDICINE RADA
* 000004 STOMATOLO{KA ZDRAVSTVENA ZA{TITA
* * 000014 POLIVALENTNA STOMATOLO{KA ZA{TITA U SEDI{TU DOMA ZDRAVLJA
* * * 000037 SPECIJALISTI^KA AMBULANTA ZA ZUBNU PROTETIKU
* * * 000038 JEDINICA ZUBNE TEHNIKE
* * * 000046 SPECIJALISTI^KA AMBULANTA ZA DE^JU STOMATOLO{KU PREVENTIVU
* * 000015 POLIVALENTNA STOMATOLO{KA ZA{TITA U ZDR. STANICI LOV}ENAC
* * 000016 POLIVALENTNA STOMATOLO{KA ZA{TITA U ZDR. STANICI FEKETI}
* 000005 SPECIJALISTI^KO-DISPANZERSKA ZA{TITA
* * 000017 SPECIJALISTI^KA AMBULANTA ZA INTERNU MEDICINU
* * 000018 KABINET ZA RTG I UZ DIJAGNOSTIKU
* 000006 MEDICINSKO SNABDEVANJE
* * 000020 APOTEKA ZDRAVSTVENE STANICE LOV}ENAC
* * 000021 APOTEKA ZDRAVSTVENE STANICE FEKETI}
* 000007 OP{TI, PRAVNI I EKONOMSKO-FINANSIJSKI POSLOVI
* * 000023 ODELENJE ZA EKONOMSKE I FIN. POSLOVE
Strana 2 od 597
Organizaciona struktura Dom zdravlja - Dr Marton [andor - Mali I|o{
* * * 000039 JEDINICA ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE
* * * 000040 JEDINICA ZA OBRA^UNSKE I FINANSIJKE POSLOVE
* * 000024 ODELENJE ZA OP{TE I PRAVNE POSLOVE
* * * 000041 JEDINICA ZA KADROVSKE POSLOVE
* * * 000042 JEDINICA ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU
* * * 000043 JEDINICA ZA POMO}NE POSLOVE
Strana 3 od 597
Organizaciona struktura Dom zdravlja - Dr Jano{ Had`i - Ba~ka Topola
08061858 Dom zdravlja - Dr Jano{ Had`i - Ba~ka Topola
999999 Dom zdravlja Dr Jano{ Had`i - Ba~ka Topola
* 000001 Slu`ba za op{tu medicinu, ku}no le~enje, negu i polivalentnu patrona`u
* * 000011 Odeljenje Op{te medicine
* * * 000040 Zdravstvena ambulanta I. Ba~ka Topola, Ore{kovi} i Ba~ki Sokolac
* * * 000041 Zdravstvena ambulanta Ba~ka Topola
* * * 000042 Zdravstvena ambulanta Mali Beograd, Zobnatica, Kara|or|evo
* * * 000045 Zdravstvena ambulanta Baj{a, Panonija
* * * 000047 Zdravstvena ambulanta Gunaro{, Pobeda, Njego{evo
* * * 000050 Zdravstvena ambulanta Novo Orahovo
* * 000012 Zdravstvena stanica St.Moravica, Pa~ir i Krivaja
* * * 000051 Zdravstvena ambulanta Stara Moravica
* * * 000053 Zdravstvena ambulanta Pacir
* * 000014 Odeljenje za ku}no le~enje i negu
* * 000127 Odeljenje polivalentne patrona`e
* 000004 Slu`ba za zdravstvenu za{titu dece i {kolske dece Slu`ba za zdravstvene za{tite `ena i dece sa
* * 000016 Odeljenje za zdravstvenu za{titu dece
* * 000017 Odeljenje za zdravstvenu za{titu {kolske dece
* * 000128 Savetolali{te za mlade
* 000005 Slu`ba za zdravstvenu za{titu radnika
* * 000018 Odeljenje za zdravstvenu za{titu odraslog stanovni{tva
* * 000019 Odeljenje za specijalnu zdravstvenu za{titu zaposlenih u vezi uslova rada
* 000006 Slu`ba za specijalisti~ko-konsultativnu delatnost
* * 000020 Odeljenje interne medicine
* * 000022 Odsek psihijatrije
* * 000023 Odsek oftalmologije
* * 000024 Odsek otorinolaringoligije
* * 000027 Odsek pneumoftiziologije
* * 000028 Odeljenje za stomatolo{ku za{titu odraslog stanovni{tva
* * 000029 Odeljenje za stomatolo{ku za{titu dece i omladine
* 000008 Slu`ba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost - Apoteka
* * 000032 Ogranak Apoteke u Ba~koj Topoli, Krivaji, Novom Orahovu i Baj{i
* * 000033 Ogranak Apoteke u Domu zdravlja u Ba~koj Topoli
Strana 4 od 597
Organizaciona struktura Dom zdravlja - Dr Jano{ Had`i - Ba~ka Topola
* * 000034 Apoteka ogranak St.Moravica
* 000009 Slu`ba za pravne, op{te, ekonomsko-finansijske, tehni~ke i druge sli~ne poslove
* * 000113 Odeljenje za pravne i op{te poslove
* * 000114 Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove
* * 000122 Odeljenje tehni~kih poslova
* * 000123 Odeljenje pomo}nih poslova
* 000125 Slu`ba za hitnu medicinsku pomo}
* * 000126 Odeljenje za hitnu medicinsku pomo}
* 000129 Slu`ba za zdravstvenu za{titu `ena sa porodili{tem
* * 000130 Odeljenje za zdravstvenu za{titu `ena
* * 000131 Odeljenje porodili{ta
* 000132 Slu`ba za radiolo{ku, ultrazvu~nu, laboratorijsku i drugu dijagnostiku
* * 000133 Odeljenje radiolo{ke dijagnostike
* * 000134 Odeljenje laboratorijske dijagnostike
Strana 5 od 597
08064105 Zavod za javno zdravlje - Subotica
999999 Zavod za javno zdravlje Subotica
* 000001 Centar za higijenu i humanu ekologiju
* * 000002 Odeljenje higijene
* * * 000012 Laboratorija za fizi~ko-hemijska ispitivanja vode za pi}e
* * * 000013 Laboratorija za hromatografska ispitivanja
* * * 000014 Laboratorija za spektrofotometrijska ispitivanja
* * 000015 Odeljenje za{tite `ivotne sredine
* * * 000016 Laboratorija za fizi~ko-hemijska ispitivanje otpadnih voda
* * * 000017 Laboratorija za aerobiolo{ka ispitivanja
* * * 000018 Laboratorija za fiziko-hemijska ispitivanja aerozagadjenja
* * * 000042 Laboratorija za fiz.-hem. Ispitivanja površinskih voda
* * * 000043 Laboratorija za hidrobiološka ispitivanja
* 000020 Centar za mikrobiologiju
* * 000025 Odeljenje za pripremu hranljivih podloga sa sterilizacijom posudja
* 000027 Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u zdr
* 000030 Sluba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehnike i druge sline poslove
* * 000031 Odeljenje za pravne i opšte poslove
* * * 000040 Odsek nabavke
* * * 000041 Jedinica za obezbeenje i higijensko tehniko odravanje objekta i vozila
* * 000032 Odeljenje za ekonomsko finansijske poslove
* 000036 Centar za prevenciju i kontrolu bolesti
* * 000037 Odeljenje za zarazne bolesti
* * 000038 Odeljenje za nezarazne bolesti
* 000039 Centar za promociju zdravlja
Strana 6 od 597
Organizaciona struktura Apoteka - Subotica
* 000027 Ogranak 9 Zorka
* 000028 Ogranak 13 ^antavir
* 000029 Ogranak 14 Bajmok
* 000033 Apoteka-Subotica/Uprava
* 000034 Apoteka-Subotica/AOP
Strana 7 od 597
08881294 Dom zdravlja - Subotica
999999 Dom zdravlja -Subotica
* * 000014 Zdravstvena stanica 1
* * 000015 Zdravstvena stanica 2
* * 000016 Zdravstvena stanica 3
* * 000017 Zdravstvena stanica 4
* * 000018 Zdravstvena stanica 5
* * 000019 Zdravstvena stanica 6
* * 000020 Zdravstvena stanica 7
* * 000021 Zdravstvena stanica 8
* * 000025 Zdravstvena stanica Granicar
* * 000026 Zdravstvena stanica Palic
* * 000027 Zdravstvena stanica Cantavir
* * 000028 Zdravstvena stanica Tavankut
* * 000029 Zdravstvena stanica Bajmok
* * 000030 Zdravstvena ambulanta Kelebija
* * 000031 Zdravstvena ambulanta Hajdukovo
* * 000036 Zdravstvena ambulanta djurdin
* * 000037 Zdravstvena ambulanta Bikovo
* * 000038 Zdravstvena ambulanta {upljak
* * 000383 Zdravstvena stanica Mali Bajmok
* 000007 Sluba za zdravstvenu zaštitu radnika
* * 000042 Odeljenje za specifinu zdravstvenu zaštitu radnika
* * * 000045 Odsek za ocenu radne sposobnosti i profesionalne bolesti sa funkcionalnom dijag. i fiziologijom rada
* * * 000046 Odsek za sportsku medicinu
* * * 000047 Odsek higijene rada
* * * 000049 Kabinet za neuropsihijatriju
* * * 000050 Otorinolaringolo{ki kabinet
Strana 8 od 597
* * * 000052 Konsultativno specijalisticki kabinet medicine rada
* * * 000053 Kabinet socijalnog radnika
* * * 000061 Zdravstvena ambulanta Bratstvo
* * * 000062 Zdravstvena ambulanta Chemos
* * * 000063 Zdravstvena ambulanta Elektrovojvodina
* * * 000064 Zdravstvena ambulanta Fidelinka
* * * 000069 Zdravstvena ambulanta Pionir
* * * 000071 Zdravstvena ambulanta Buducnost
* * * 000076 Zdravstvena ambulanta opšta bolnica Subotica
* * * 000078 Zdravstvena ambulanta Veterinarski zavod
* 000008 Stomatološka sluba
* * * 000084 Odsek za ortopediju vilica i zuba
* * * 000085 Odsek za stomatolo{ku protetiku
* * * 000086 Odsek za bolesti usta i zuba
* * * 000087 Odsek za oralnu hirurgiju
* * * 000088 Odsek za radiološko snimanje vilice i zuba
* * 000081 Odeljenje deije i preventivne stomatologije
* * * 000089 Odsek za primarnu stomatolo{ku za{titu pred{kolske i {kolske dece
* * * * 000092 Gimnazija Svetozar Markovic
* * * * 000094 O{ Majšanski put
* * * * 000099 O{ Sonja Marinkovic
* * * * 000101 O{ Vuk Karad`ic Bajmok
* * * * 000102 O{ Narodni herojiCantavir
* * * 000090 Odsek za sekundarnu specijalisticku stomatolo{ku za{tiu pred{kolske, {kolske dece i trudnice
* * 000082 Odeljenje osnovne stomatolo{ke za{tite
* * * 000113 Zubne ambulante na gradskom podrucju
* * * * 000116 Zdravstvena stanica 1
* * * * 000117 Zdravstvena stanica 2
* * * * 000119 Zdravstvena stanica 4
Strana 9 od 597
* * * * 000120 Zdravstvena stanica 5
* * * * 000121 Zdravstvena stanica 6
* * * * 000122 Zdravstvena stanica 7
* * * * 000123 Zdravstvena stanica 8
* * * * 000124 Zdravstvena stanica Granicar
* * * 000114 Zubne ambulante na vangradskom podrucju
* * * * 000127 Zdravstvena ambulanta Palic
* * * * 000128 Zdravstvena ambulanta Hajdukovo
* * * * 000130 Zdravstvena ambulanta Cantavir
* * * * 000133 Zdravstvena ambulanta Bajmok
* * * * 000134 Zdravstvena ambulanta Tavankut
* * * * 000135 Zdravstvena ambulanta djurdin
* * * * 000137 Zdravstvena ambulanta Kelebija
* * 000083 Odeljenje zubnotehnicke laboratorije
* * * 000150 Odsek skeletiranih proteza
* 000009 Sluba za zdravstvenu zaštitu ena i dece
* * 000153 Odeljenje za odojad i predškolsku decu
* * * 000160 Odsek savetovališta za odojad i predškolsku decu
* * 000154 Odeljenje za školsku decu i omladinu
* * * 000163 Odsek savetovališta za školsku decu i omladinu
* * * 000164 Odsek savetovališta za mlade
* * 000155 Odeljenj za zdravstvenu zaštitu ena sa ambulantama
* * * 000165 Odsek-savetovalište za planiranje porodice i kontracepciju
* * * 000166 Odsek-savetovalište za trudnice i porodilje
* * * 000167 Odsek za ultrazvušnu dijagnostiku
* * 000156 Odeljenje razvojnog savetovališta
* * * 000169 Odsek psihologa, logopeda i defektologa, socijalnog radnika
* 000011 Sluba za hitnu medicinsku pomo
* * 000039 Odeljenje prehospitalne urgentne medicinske pomoci
* * 000040 Odeljenje dispecerske jedinice
Strana 10 od 597
* * 000041 Odeljenje sanitetskog transporta
* * 000368 Odeljenje za pneumoftiziologiju
* * 000369 Odsek za internu medicinu i za psihijatriju (zaštita mentalnog zdravlja)
* * 000370 Odsek za sportsku medicinu
* 000350 Sluba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehnike i druge poslove
* * 000371 Odeljenje za pravne i kadrovske poslove
* * 000372 Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove
* * * 000375 Odsek za finansije
* * * 000377 Odsek za raunovodstvo
* * * 000378 Odsek za informatiku
* * * 000381 Odsek za nabavke
* 000362 Centar za unapreenje zdravlja i prevenciju bolesti sa polivalentnom patronanom slubom
* * 000365 Odsek za unapreenje zdravlja i prevenciju dece
* * 000366 Odeljenje polivalentne patronae
* * 000367 Odsek-savetovalište za dijabet
* 000382 Uprava Doma zdravlja
Strana 11 od 597
08881308 Op{ta bolnica - Subotica
999999 Op{ta bolnica - Subotica
* 000176 Odelenje za interne bolesti
* * 000198 Odsek za kardiovaskularne bolesti sa postkoronarnom negom
* * 000199 Koronarna jedinica
* * 000202 Odsek za endokrinologiju i metabolizam sa poluintenzivnom negom
* * 000203 Odsek za nefrologiju sa peritonealnom dijalizom
* * 000204 Odsek za hemodijalizu
* * 000205 Odsek za hematologiju
* * 000206 Odsek za reumatologiju
* * 000207 Dispanzer za dijabet
* * 000209 Op{ta interna ambulanta kao prijemna
* * 000211 Subspec. amb: endokrin., dijabet., gastro., hematol., nefrol.,reuma.,kardiovas.
* * 000383 Pravni, ekonomsko-finansijski, opsti I poslovi informatike
* 000177 Odelenje za op{tu i deciju hirurgiju sa OP blokom
* * 000212 Odsek operacionog bloka sa postoperativnom intenzivnom negom
* * 000213 Odsek za op{tu i endoskopsku hirurgiju
* * 000214 Odsek za vaskularnu hirurgiju
* * 000215 Odsek za septicnu hirurgiju
* * 000216 Odsek za deciju hirurgiju
* * 000217 Odsek za onkolo{ku hirurgiju
* * 000218 Jedinica za poluintenzivnu negu
* * 000219 Jedinica za pejsmeker
* * 000220 Kabinet stoma care
* * 000223 Decija hirur{ka ambulanta
* * 000224 Subspec.amb.: za vaskularnu, proktolo{ka, amb. za abdominalnu hirurgiju
* 000178 Ginekolo{ko aku{ersko odelenje
* * 000225 Aku{erski odsek sa porodajnim salama
* * 000226 Neonatolo{ki odsek
* * 000227 Odsek operativne ginekologije sa OP salama i postoperativnom intenzivnom negom
* * 000228 Odsek patologije trudnoce
Strana 12 od 597
* * 000230 Odsek konzervativne ginekologije
* * 000232 Kabinet za ultrazvucnu dijagnostiku
* * 000233 Jedinica za ve{tacki prekid trudnoce sa dnevnom bolnicom
* * 000235 Ginekolo{ko prijemna ambulanta
* * 000236 Subspecijalisticke ambulante pri odgovarajucim odsecima i citolo{ki laboratorij
* 000179 Odelenje za decije bolesti
* * 000237 Odsek poluintenzivne nege za novorodencad, odojcad i malu decu
* * 000238 Odsek za pred{kolsku, {kolsku decu i omladinu sa jedinicom za poluintenzivnu negu
* * 000239 Neurofiziolo{ki kabinet EEG
* * 000240 Kabinet za alergologiju i imunologiju
* * 000241 Kabinet za endoskopiju
* * 000242 Kabinet za pulmolo{ku funkcionalnu dijagnostiku i inhalacionu terapiju
* * 000243 Prijemna ambulanta
* * 000244 Subspec. ambul.: nefrolo{ka, gastro., pulmolo{ka, neuro., kardio., alergo., endokrin., neonat, hemat
* 000180 Odelenje za plucne bolesti i tuberkulozu
* * 000245 Odsek za pulmologiju
* * 000246 Odsek za tuberkulozu
* * 000251 Kabinet za invazivnu pulmolo{ku dijagnostiku
* * 000252 Kabinet za alergologiju i imunologiju
* * 000253 Pulmolo{ka ambulanta
* * 000254 Prijemna konsultativna ambulanta
* 000181 Odelenje za neurologiju
* * 000255 Odsek za neurologiju
* 000182 Odelenje za psihijatriju
* * 000262 Odsek za op{tu psihijatriju i granicna stanja - A
* * 000263 Odsek za op{tu psihijatriju i granicna stanja - B
Strana 13 od 597
* * 000264 Odsek za akutne psihoze i afektivne poremecaje
* * 000265 Odsek za bolesti zavisnosti (alkoholizam i narkomanija) i psihoticne poremecaje
* * 000266 Dispanzer za mentalno zdravlje sa dnevnom bolnicom
* * 000267 Jedinica za socijalni rad
* * 000268 Op{ta psihijatrijska ambulanta
* * 000269 Decija psihijatrijska ambulanta
* 000183 Odelenje za infektivne bolesti
* * 000271 Spec. amb. za infektivne bolesti sa stanicom za antirabicnu za{titu
* 000184 Odelenje za ko`no-venericne bolesti
* * 000272 Ko`no-verenicni dispanzer ambulanta I
* * 000273 Ko`no-venericni dispanzer ambulanta II
* 000185 Odelenje za onkologiju
* * 000277 Odsek za ortopedsku hirurgiju
* * 000278 Odsek za traumatologiju sa poluintenzivnom negom
* * 000279 Odsek za septicnu ortopedsku traumatolo{ku hirurgiju
* * 000280 Odsek decije ortopedije
* * 000282 Ortopedska ambulanta
* * 000289 Odsek za deciju otorinolaringologiju
* * 000290 Odsek za mikrohirurgiju sa OP salama i poluintenzivnom negom
* * 000291 Jedinica za maksilofacijalnu hirurgiju
* * 000292 Ambulanta I
* * 000293 Ambulanta II
* * 000294 Ambulanta III
* 000189 Odelenje za ocne bolesti
* * 000295 OP sala
* * 000296 Poluintenzivna nega
* * 000299 Kabinet za glaukom
* * 000302 Op{ta ocna ambulanta II
* * 000303 Op{ta ocna ambulanta I
* 000190 Odelenje za anesteziju i reanimaciju sa HMP
* * 000304 Odsek za anesteziju
* * 000305 Odsek za reanimaciju
* * 000307 Ambulanta za preoperativnu pripremu
* * 000308 Ambulanta za terapiju bola
* 000191 Odelenje za transfuziju krvi
* * 000309 Odsek za kolekciju i konzervaciju krvi
* * 000310 Odsek za serolo{ku dijagnostiku i imunohematologiju
* * 000311 Spec. ambulanta za pre i perinatalnu za{titu trudnica i novorodencadi
* 000192 Odelenje za medicinsku rehabilitaciju
* * 000312 Odsek za stacionarno lecenje sa poluintenzivnom negom
* * 000313 Odsek za fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju
* * 000314 Subspec. ambulanta I
* * 000316 Klinicki odsek za laboratorijom za klinicku imunologiju
* * 000317 Laboratorijski odsek za hematologiju i hemostazu sa laboratorijom za citogenetiku
* * 000318 Biohemijski odsek sa laboratorijom za hormonalne analize
* * 000319 Odsek za nuklearnu medicinu
* * 000320 Odsek za genetiku
* * 000321 Ambulanta za ultrazvucnu dijagnostiku
* 000195 Odelenje za patologiju i sudsku medicinu
* * 000322 Odsek za patohistologiju i citologiju
* * 000323 Odsek za patolo{ku anatomiju
* 000196 Odelenje bolnicke apoteke za medicinsko snabdevanje lekovima i sanitetskim materijalom
* 000197 Ode. pratecih nemedicin. slu`bi za obavl. teh. posl. i posl. u vezi ish. boles., praona i odr` vozil
* * 000325 Odsek za isharanu
Strana 15 od 597
* * 000326 Odsek praone
* 000348 UPRAVA
* * 000384 Sektor za pravne, kadrovske I opste poslove
* * * 000387 Odeljenje za pravne poslove
* * * 000388 Odeljenje za kadrovske I opste poslove
* * * 000389 Odeljenje zaštite od poara, bezbednosti, zdravlja na radu i odbrane
* * * 000390 Biblioteka
* * * 000391 Odeljenje za plan I analizu
* * * 000392 Odeljenje za finansije
* * * 000396 Odeljenje za odzavanje objekata I instalacija
* * * 000397 Odeljenje za elektro I masinsko odrzavanje aparata
* * * 000398 Sektor nabavke
* * * 000400 Odeljenje operative
* * 000386 Sektor zdravstvene informatike
Strana 16 od 597
Severno Banatski
* * 000007 Apoteka
* * 000009 Slu`ba Z.Z. `ena
* * 000010 Medicina rada
* 000002 Zdravstvena stanica Mol
* * 000022 Apotekarska slu`ba
* * 000024 Slu`ba Z.Z. `ena
* * 000025 Zubnolekarska slu`ba
* * 000030 Internisticka slu`ba
* 000003 Zdravstvena stanica Utrine
* * 000032 Zubnolekarska slu`ba
* * 000033 Apotekarska slu`ba
* 000004 Ambulanta Sterijino Selo
* 000005 Ambulanta Obornjaca
Strana 17 od 597
08025266 Dom zdravlja - Kanji`a
999999 Dom zdravlja - Kanji`a
* 000001 Sluba opšte medicine
* * 000022 Ambulanta opšte meddicine Male Pijace
* * 000023 Ambulanta opšte medicine Orom
* * 000024 Ambulanta opšte medicine Trešnjevac
* * 000025 Ambulanta opšte medicine Totovo Selo
* * 000026 Ambulanta opšte medicine Adorjan
* * 000027 Ambulanta opšte medicine Velebit
* * 000028 Ambulanta opšte medicine Mali Pesak
* * 000029 Ambulanta opšte medicine Vojvoda Zimoni
* 000002 Specijalistika i dispanzerska sluba
* * 000007 Dispanzer za školsku i predškolsku decu
* * * 000030 Dispanzer za školsku i predškolsku decu Kanjia
* * * 000031 Dispanzer za školsku i predškolsku decu Horgoš
* * 000008 Dispanzer za zdravstvenu zaštitu ena
* * 000009 Dispanzer za hronine bolesti
* * * 000047 Internistika ambulanta
* * * 000048 Epidemiološka ambulanta
* * 000011 Antituberkolozni dispanzer
* * 000012 Oftamološka ambulanta
* * 000013 ORL ambulanta
* * 000015 Sportska ambulanta
* * 000016 Neuropsihijatrijska ambulanta
* * 000017 Ambulanta psihologa
* * 000018 Rtg kabinet
* * 000032 Sluba za stomatološku zdravstvenu zaštitu Kanjia
* * 000033 Stomatološka ambulanta Horgoš
* * 000034 Stomatološka ambulanta Martonoš
* * 000036 Stomatološka ambulanta Orom
Strana 18 od 597
* * 000037 Stomatološka ambulanta Trešnjevac
* 000006 Sluba za opšte, pravne, ekonomsko-finansijske i tehnike poslove
* * 000044 Sektor za opšte i pravne poslove
* * 000045 Odsek za knjigovodstvo i raunovodstvo
* * 000046 Odsek za plan, analizu, razvoj i zdravstvenu statistiku
08026084 Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanji`a"
999999 Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanji`a"
* 000001 Sluba za struno medicinske poslove
* * 000005 Sluba rehabilitacije
* * * 000018 Ambulantna rehabilitacija
* * * 000019 Opšta rehabilitacija
* * * 000021 Rehabilitacija posttraumatskih stanja i reumatskih bolesti
* * * 000022 Deija rehabilitacija
* * 000007 Sluba raunovodstva i finansijskih poslova
* * 000008 Sluba inform. sist. , plana i analize, opštih i pravnih poslova
* 000003 Sluba za komercijalne poslove
* * 000009 Komercijalna sluba
* * 000010 Sluba restorana
* * 000011 Sluba kuhinje…