ORGANIZACIONA STRUKTURA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U · PDF file * * * 000165...

Click here to load reader

 • date post

  02-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  15
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ORGANIZACIONA STRUKTURA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U · PDF file * * * 000165...

 • ORGANIZACIONA STRUKTURA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI presek 31.12.2016.

  INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE "Dr Milan Jovanović Batut" Dr Subotića 5, 11000 Beograd REPUBLIKA SRBIJA

  Strana 1 od 564

 • Organizaciona struktura

  Severno Bački

  08051224 Dom zdravlja - Dr Marton Šandor - Mali Iđoš

  999999 Dom zdravlja Dr Marton Šandor - Mali Iđoš

  * 000001 SLUŽBA ZA ZDR.ZAŠTITU ODRASLIH STANOVNIKA I ZAPOSLENIH, HMP, KUĆNO LEČENJE I NEGU I STOMAT. ZDR. ZAŠ

  * * 000008 Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa ambulanatama

  * * * 000025 Opšta medicina Doma zdravlja

  * * * 000026 Zdravstvena ambulanta Lovćenac

  * * * 000027 Zdravstvena ambulanta Feketić

  * * 000009 Odsek interne medicine

  * * 000010 Odeljenje HMP sa sanitetskim prevozom

  * * 000048 Odsek za kućno lečenje i negu

  * * 000049 Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih

  * 000002 SLUŽBA ZA ZDR. ZAŠTITU DECE, ŠKOLSKE DECE, ŽENA, POLIV.PATRON. I DEČ. I PREVENT.STOMATOLOGIJU

  * * 000045 Odsek za zdravstvenu zaštitu dece

  * * 000047 Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece

  * * 000050 Odsek za zdravstvenu zaštitu žena

  * * 000051 Odsek polivalentne patronaže

  * * 000052 Odsek dečije i preventivne stomatologije

  * 000005 SLUŽBA ZA RADIOLOŠKO-ULTRAZVUČNU I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I FARMACEUTSKU DELATNOST

  * * 000017 Odsek radiološko-ultrazvučne dijagnostike

  * * 000018 Odsek laboratorijske dijagnostike

  * * 000053 Odeljenje farmaceutske delatnosti - Apoteke

  * 000007 SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKE-FINANSIJSKE, TEHNIČKE, POMOĆNE I DRUGE POSLOVE

  * * 000023 Odeljenje za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

  * * 000024 Odeljenje za poslove tehničkog održavanja, sanitetskog transporta i održavanja higijene

  Strana 2 od 564

 • Organizaciona struktura

  08061858 Dom zdravlja - Dr Janoš Hadži - Bačka Topola

  999999 Dom zdravlja Dr Janoš Hadži - Bačka Topola

  * 000001 Slu`ba za op{tu medicinu, ku}no le~enje i negu i polivalentnu patrona`u

  * * 000011 Odeljenje Op{te medicine

  * * * 000040 Zdravstvena ambulanta Bačka Topola ulica Svetog Stefana 1

  * * * 000041 Zdravstvena ambulanta Bačka Topola ulica Glavna 125

  * * * 000042 Zdravstvena ambulanta Mali Beograd, Zobnatica, Karadjordjevo

  * * * 000045 Zdravstvena ambulanta Bajša

  * * * 000047 Zdravstvena ambulanta Gunaroš i Njegoševo

  * * * 000050 Zdravstvena ambulanta Novo Orahovo

  * * * 000135 Zdravstvena ambulanta Pobeda i Panonija

  * * 000012 Zdravstvena stanica St.Moravica, Pa~ir i Krivaja

  * * * 000051 Zdravstvena ambulanta Stara Moravica

  * * * 000053 Zdravstvena ambulanta Pačir i Tomislavci

  * * * 000124 Zdravstvena ambulanta Krivaja, Gornja Rogatica, Bački Sokolac

  * * 000014 Odeljenje za ku}no le~enje i negu

  * * 000127 Odeljenje polivalentne patrona`e

  * 000004 Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

  * * 000016 Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece

  * * 000017 Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece

  * * 000128 Savetovalište za mlade

  * 000006 Slu`ba za specijalisti~ko-konsultativnu delatnost

  * * 000020 Odeljenje interne medicine

  * * * 000136 Odsek interne medicine

  * * * 000137 Odsek hemodijalize

  * * 000021 Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije

  * * 000022 Odeljenje oftalmologije, psihijatrije, otorinolaringologije i pneumoftiziologije

  * * * 000147 Odsek oftalmologije

  * * * 000148 Odsek psihijatrije

  * * * 000149 Odsek otorinolaringologije

  * * * 000150 Odsek pneumoftiziologije

  * 000007 Slu`ba za stomatolo{ku zdravstvenu za{titu

  * * 000028 Odeljenje za stomatolo{ku za{titu odraslog stanovni{tva

  * * 000029 Odeljenje za stomatolo{ku za{titu dece i omladine

  * 000008 Slu`ba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost - Apoteka

  * * 000032 Ogranak Apoteke u Bačkoj Topoli i na Krivaji

  * * 000033 Ogranak Apoteke u gl. zgradi Doma zdravlja u Bačkoj Topoli

  * * 000034 Ogranak Apoteke u Staroj Moravici

  * * 000138 Ogranak Apoteke u Gunarošu, Novom Orahovu i Bajši

  * * 000139 Ogranak Apoteke u Pačiru

  Strana 3 od 564

 • Organizaciona struktura

  * 000009 Slu`ba za pravne, op{te, ekonomsko-finansijske, tehni~ke i druge sli~ne poslove

  * * 000113 Odeljenje za pravne i op{te poslove

  * * 000140 Odeljenje bezbednosti i zdravlja na radu i zajedničkih usluga

  * * 000141 Odeljenje održavanja opreme i vozila

  * * 000142 Odeljenje finansija

  * * 000143 Odeljenje informatike

  * * 000144 Odeljenje za pripremanje hrane

  * * 000145 Odeljenje higijene

  * 000125 Slu`ba za hitnu medicinsku pomo}

  * * 000126 Odeljenje za hitnu medicinsku pomo}

  * 000129 Slu`ba za zdravstvenu za{titu `ena sa stacionarom

  * * 000130 Odeljenje za zdravstvenu za{titu `ena

  * * 000131 Odeljenje porodili{ta - stacionar

  * 000132 Slu`ba za radiolo{ku, ultrazvu~nu, laboratorijsku i drugu dijagnostiku

  * * 000133 Odeljenje radiološke i ultrazvučne dijagnostike

  * * 000134 Odeljenje laboratorijske dijagnostike

  * * 000146 Odeljenje za specijalnu zdravstvenu za{titu zaposlenih u vezi uslova rada - medicina rada

  08064105 Zavod za javno zdravlje Subotica

  999999 Zavod za javno zdravlje Subotica

  * 000001 Centar za higijenu i humanu ekologiju

  * * 000002 Odeljenje higijene

  * * 000006 Odeljenje sanitarne mikrobiologije

  * * 000044 Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja

  * * * 000045 Odsek za kvalitet hrane

  * * * 000046 Odsek za instrumentalne analize

  * * * 000047 Odsek za vode

  * * * 000048 Odsek za vazduh

  * 000020 Centar za mikrobiologiju

  * * 000024 Odeljenje za kliničku mikrobiologiju

  * * 000025 Odeljenje za pripremu hranljivih podloga sa sterilizacijom posudja

  * 000027 Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u zdr

  * 000030 Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

  * * 000031 Odeljenje za pravne i opšte poslove

  * * * 000040 Odsek nabavke

  * * * 000041 Jedinica za obezbeđenje i higijensko tehničko održavanje objekta i vozila

  * * 000032 Odeljenje za ekonomsko finansijske poslove

  * 000036 Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

  * * 000037 Odeljenje za zarazne bolesti

  * * 000038 Odeljenje za nezarazne bolesti

  * 000039 Centar za promociju zdravlja

  Strana 4 od 564

 • Organizaciona struktura

  08544131 Apoteka Subotica

  999999 Apoteka Subotica

  * 000001 Ogranak 1

  * 000002 Ogranak 2

  * 000015 Ogranak 3

  * 000016 Ogranak 4

  * 000017 Ogranak 5

  * 000018 Ogranak 6

  * 000019 Ogranak 7

  * 000020 Ogranak 8

  * 000022 Ogranak 10 Palić

  * 000023 Ogranak 11 Tavankut

  * 000025 Ogranak 12 Stari Žednik

  * 000027 Ogranak 9 Zorka

  * 000028 Ogranak 13 Čantavir

  * 000029 Ogranak 14 Bajmok

  * 000031 Ogranak 15 Novi Žednik

  * 000032 Ogranak 16

  * 000035 Ogranak 17

  * 000036 Ogranak 18

  * 000037 Ogranak 19

  * 000038 Ogranak 20

  * 000039 Ogranak 21

  * 000040 Ogranak 22

  * 000041 Ogranak 23 Hajdukovo

  * 000042 Služba za opšte i pravne poslove

  * 000043 Automatska obrada podataka

  * 000044 Služba računovodstva

  Strana 5 od 564

 • Organizaciona struktura

  08881294 Dom zdravlja Subotica

  999999 Dom zdravlja Subotica

  * 000005 Služba za opštu medicinu

  * * 000014 Zdravstvena ambulanta 1

  * * 000015 Zdravstvena ambulanta 2

  * * 000016 Zdravstvena ambulanta 3

  * * 000017 Zdravstvena ambulanta 4

  * * 000018 Zdravstvena ambulanta 5

  * * 000019 Zdravstvena ambulanta 6

  * * 000020 Zdravstvena ambulanta 7

  * * 000021 Zdravstvena ambulanta 8

  * * 000022 Zdravstvena ambulanta Dom penzionera

  * * 000024 Zdravstvena ambulanta Pe{cara

  * * 000025 Zdravstvena ambulanta Granicar

  * * 000026 Zdravstvena ambulanta Palic

  * * 000027 Zdravstvena stanica Cantavir

  * * 000028 Zdravstvena ambulanta Tavankut

  * * 000029 Zdravstvena stanica Bajmok

  * * 000030 Zdravstvena ambulanta Kelebija

  * * 000031 Zdravstvena ambulanta Hajdukovo

  * * 000032 Zdravstvena ambulanta Backi Vinogradi

  * * 000033 Zdravstvena ambulanta Novi `ednik

  * * 000034 Zdravstvena ambulanta Stari `ednik

  * * 000035 Zdravstvena ambulanta Mala Bosna

  * * 000036 Zdravstvena ambulanta djurdin

  * * 000037 Zdravstvena ambulanta Bikovo

  * * 000038 Zdravstvena ambulanta {upljak

  * * 000364 Odsek za medicinsko snabdevanje lekova

  * * 000383 Zdravstvena ambulanta Mali Bajmok

  * * 000385 Zdravstvena ambulanta Zorka