Optimaal omgaan met de archeologienota

download Optimaal omgaan met de archeologienota

of 21

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Optimaal omgaan met de archeologienota

 • Optimaalomgaanmetdearcheologienota

  PieterJanDEFOORT

  BUROII&ARCHI+IGent15september2016

 • 1. Voorheen:Archeologiedecreet.

  Geendecretalerechtsgrondvoorverplichtarcheologischonderzoekdoorprivateontwikkelaar.

  Administratievepraktijk:viahet(nietbindende)adviesvanOEwerddoordevergunningverlenendeoverheidarcheologischonderzoekopgelegdbijhetverlenenvaneenstedenbouwkundigeofverkavelingsvergunning.

  Onduidelijkwanneerwel,enwanneerniet:OEbepaaldeditzelf.

  RechtsgrondindeVCRO:voorwaarden/lasten.

 • StandaardadviesOEivm archeologischonderzoek:1. Prospectievergunningmetbijzonderevoorwaarden2. Offertesaanerkendearcheologenopvragenopgrondvanbestekmet

  bijzonderevoorwaardenOE3. Prospectierapport:OEbeslistomgrondenaldannietvrijtegeven4. Bijarcheologischesporen:beslissingofaldannietbehoudinsitumogelijkis5. Indiengeenbehoudinsitumogelijk:bouwheermoettijdenfinancile

  middelenvrijmakenvoorvolwaardigearcheologischeopgraving6. BestekOEomoffertesbijerkendearcheologenoptevragen7. Archeologischeopgravingsvergunning

  3

 • GeenrechtsgrondinArcheologiedecreet:

  HofvanBeroepGent,21mei2010,VlaamsGewest.t./WoningbureauHuyzentruyt Paulnv,p.14;Cass.23februari2012,NjW 2012:Dezorgplichtinartikel42gaatniet zoverdatdeeigenaar vandegronddeverplichtingheeftomzelfopgravingenterealiseren,voorhetbehoudvandearcheologischemonumenteninsituofexsitu,enditopeigenkosten.Dergelijkeextensieveinterpretatievindtgeensteunindedecreetsbepaling enstaatinwanverhoudingtotderechtenvandeeigenaarvanarcheologischemonumentendieopeenbeschermlijststaan.

 • OokonwettiginhetlichtvandebepalingenvandeVCRO:

  Indienopgelegdalsvoorwaarde:flagrantonwettig.Artikel4.2.19, 1bepaaltdatvoorwaarden: Voldoendepreciesmoetenzijn Nietafhankelijkmogenzijnvanbijkomendebeoordelingendoorde

  overheid Redelijkmoetenzijninverhoudingtotdevergundehandelingen Doorenigtoedoenvandeaanvragerkunnenwordenverwezenlijkt

  5

 • Quid alslast (ennietalsvoorwaarde)?Artikel4.2.20, 1VCRO:

  Lastmoetredelijkzijninverhoudingtotdevergundehandelingen: Lastmoetkunnenwordenverwezenlijktdoorenigtoedoenvande

  aanvrager

  Problemen: Onmogelijkvooraftewetenofdelastredelijkisofniet. AanvragerisafhankelijkvanbijkomendebeslissingenOEwaaroverniet

  teonderhandelenvalt.

  Uithollingberoepsmogelijkheid:aanvragerweetnietwatdelastinhoudt,hijkandusonmogelijkbeoordelenofhijinberoepmoetgaantegeneenonredelijkelast

  6

 • 2. Vanaf1juni2016:Hoofdstuk5vanhetOnroerenderfgoeddecreet

  a) Decretaleverankeringprocedure(s)voorarcheologienota

  Eenbekrachtigdearcheologienotametarcheologischvooronderzoekmoetbijelkebouw oververkavelingsaanvraag(inwelomschrevengevallen),wordengevoegd(art.5.4.1).

  Vergunningverlenendeoverheidneemthetnalevenvandebekrachtigdearcheologienotaalsvoorwaardeopindevergunning.

  Vooronderzoekmetofzonderingrepenindebodem.

  7

 • i. Inprincipearcheologischvooronderzoekmtingreepindebodem.

  Aanstellenarcheoloog(offertesvragen). MeldingvoornemenonderzoekmetingreepindebodemaanAgentschap. MogelijkheidOEomteweigerenofvoorwaardenopteleggen:15dagen

  (beroepsmogelijkheidbijdeminister,metadviesmogelijkheidbijVlaamseCommissieOnroerendErfgoed).

  Archeologienotametresultatenvooronderzoekenvoorstelvoorverderemaatregelen(evt.opgravingen).

  Bekrachtiging,meteventueletoevoegingvanvoorwaarden,ofweigeringdoorOEbinnen21dagen(overschrijdenvantermijnisbekrachtiging).

  BekrachtiginggeldtalstoelatingOEvoorverdereopgravingen. Bekrachtigdenotabijbouwaanvraag. Navergunning:uitvoeringverdereopgravingen. Wanneertoelatingaanvanguitvoeringvergunning?Nietgeregeld. Archeologierapportbinnentweemaandennabeindigingopgraving. Eindrapportbinnentweejaarnabeindigingopgraving.

 • ii. Uitzonderingsprocedurevooronderzoekzonderingreepindebodem.

  Bijonmogelijkheid(bijv.bebouwdterrein).

  Ofindienjuridisch,economischofmaatschappelijkonwenselijk,bijv.(memorievantoelichtingblz.47):

  Initiatiefnemerisnoggeenzakelijkerechthouder; Groteonzekerheidoverhetverkrijgenvandevergunning; Ingrepeninwaardevolgebiedwaareerstanderesectoraleafwegingen

  moetenw ordengemaakt.

 • Procedurevooronderzoekzonderbodemingreep.

  Aanstellenarcheoloog:bestoffertesvragenmetduidelijkevermeldingvandeonmogelijkheidvanvoorafgaandbodemonderzoek.

  Indienenarcheologienotaopbasisvanvooronderzoekzonderbodemingreep,enmetmotiveringvanderedenhiervoor.

  OEbekrachtigt,meteventueletoevoegingvanvoorwaarden,ofweigertbinnen21dagen,(overschrijdenvantermijnisbekrachtiging).Beroepsmogelijkheidbijdeminister.

  Bekrachtiginggeldtalstoelatingingrepenindebodem. Bekrachtigdenotabijvergunningsaanvraag. Navergunning,uitvoeringbodemingrepen:meldingaanOEdriedagenvooraf. Nabeindigingvooronderzoekmetingreep:notaaanOEmetresultaten

  vooronderzoekenvoorstelvoorverderemaatregelen(evt.opgravingen). Bekrachtiging,meteventueletoevoegingvanvoorwaarden,ofweigeringdoor

  OEbinnen21dagen(overschrijdenvantermijnisbekrachtiging). Meldingaanvangopgravingendriedagenvooraf. Daarna:archeologierapporteneindverslag.

 • b) Inwelkegevallen?

  i. Archeologischonderzoekverplichtvoorstedenbouwkundigevergunningsaanvraag:

  Gelegeninbeschermdearcheologischesite. Bodemingreepmeerdan100men kadastraalperceelvanmeerdan300m

  inarcheologischezone(inventaris). Bodemingreepmeerdan1000men kadastraalperceelmeerdan3000m

  buitenarcheologischezone.

  Uitzonderingen ZoneszonderarcheologischerfgoedaangeduiddoorVlaamseregering Ingreepdoorparticuliervanminderdan5000m,buitenwoongebiedof

  recreatiegebiedenbuitenarcheologischezonesofsites(bijv.zonevreemdewoningen,landbouwloodsen,).

  Werkenbinnengabariet vanbestaandelijnfinfrastructuur 11

 • ii. Archeologischonderzoekverplichtvoorverkavelingsaanvraag:

  Gelegeninbeschermdearcheologischesite. Totaleoppervlaktevandekadastralepercelenwaaropdevergunning

  betrekkingheeftbedraagt300mofmeer,enbetrokkenpercelenzijngeheelofgedeeltelijkgelegeninarcheologischezone(inventaris).

  Totaleoppervlaktevandekadastralepercelenwaaropdevergunningbetrekkingheeftbedraagt3000mofmeer,enpercelenzijnhelemaalgelegenbuitenarcheologischezones.

  Uitzondering ZoneszonderarcheologischerfgoedaangeduiddoorVlaamseregering

  12

 • iii. Bedenkingen

  Archeologischeopgravingenzijnbeperkttotdezonediedaadwerkelijkwordtverstoord.Bijverkavelingsdossiers:volledigezonedievoorontwikkelinginaanmerkingkomtenophetvolledigeprojectgebied. Memorievantoelichting:bodemingreepiselkewijzigingvandeeigenschappenvande

  ondergrond,doorverwijderingoftoevoegingvanmaterie,verhogingofverlagingvandegrondwatertafel,ofsamendrukkenvandematerialenwaaruitdeondergrondbestaat.

  Stedenbouwkundigevergunningsaanvraag:planbeperkentotvergunningsplichtige werken(vrijgesteldewerkennietaanduidenopplan,tuinzonenietmeeopnemenindien(deels)gelegenopanderkadastraalperceel,).Enkeleffectievevergunningsplichtige bodemingreeptelt.

  Verkavelingsaanvraag:zelfsalsslechtsdeelvankadastraalperceelinVKisopgenomen,teltdeoppervlaktevanhetganseperceel

 • Algemeneprincipes,losvanarcheologienota:

  Passiefbehoudsbeginsel:verbodomarcheologischeartefacten,sitesenensemblesteontsieren,beschadigenofvernielen.

  Hetisverbodenomzondererkenningalsmetaaldetectorist ofinafwijkingvandecodevangoedepraktijkmetmetaaldetectorenarcheologischeartefactenensitesoptesporen.

  HetisverbodenomzondertoelatingvanhetAgentschapenzondermeldingarcheologischvooronderzoekmetingreepindebodem,eenarcheologischeopgravingofgraafwerkenuittevoerenmetdebedoelingarcheologieoptesporen,vrijteleggenofuitzijnoriginelecontextteverwijderen.

  Toevalsvondsten (buitenlegitiemarcheologischonderzoek)moetenbinnendriedagenwordenaangegevenbijhetAgentschap,dat10dagentijdkrijgtarcheologischonderzoekuittevoeren(verlengbaar).

 • c) Kritischebedenkingen

  i. Financiering

  Kostenwordengedragendoordeaanvragervandevergunning(art.10.3.1).

  Kostenvantoevalsvondsten wordengedragendoorhetVlaamseGewest,meteenschadevergoedingvoordeeigenaarofgebruikervooreenverlengingtotmeerdan30dagenintotaal(art.10.3.2).

  Archeologischsolidariteitsfonds(art.10.3.3): DoorVlaamseregeringerkendevzw. Bijdragetebetalendoorontwikkelaarsprorataeigenactiviteiten. ToelageVlaamseregeringvoorwerkingskosten,binnenbegrotingskredieten.

 • Inbepaaldegevallenzullenkostenvoorarcheologischonderzoekstrijdigzijnmethetbeginselvandegelijkheidvandeburgersvoordeopenbarelasten,enaanleidingkunnengeventotschadeclaimsbijderechtbanken.

  ZieGwH 1oktober2015,nr.132/2015:Ingevalvanstilzwijgenvandewetgeverstaathetaanderechteromhetbeginselvandegelijkheidvandeburgersvoordeopenbarelastentoetepassen,endaarbijrekeningtehoudenmetalleconcreteelementenvanopenbaarenprivaatbelang,waaronderdeinB.9.2enB.10.2opgesomdeelementen,alsookderedelijkeverwachtingenvandeburgersinverbandmetdesolidariteitdievanhenwordtgevraagd(Cass.,24juni2010,Arr.Cass.,2010,nr.453).

  16

 • Opmerkelijk:hetVerdragvanValettaisminderverregaanddanVlaamseregeling.

  17

 • Nogopmerkelijker:bevoegdeministerheeftgeenwoordgehouden:

  HetVerdragvanVallettahoudtderhalvemeeindatdeveroorzakermoetbetalen.OpditpuntgeeftministerGeertBourgeoisnogmeedathierovereenklankbordgroepwerdopgerichtwaarinzowelmensenuitdebouwsectoralsuitdeerfgoedsectorzittinghebben.Debedoelinghiervanistekomentoteenzogedragenenevenwichtigmogelijkeoplossing.Hetwareimmersonredelijk omditprincipezoverdoortetrekkendatallemogelijkeerfgoedlastendieopeenperceelrustengedragenzoudenmoetenwordendoordetoevalligeeigenaar,ofomallelastendieopeenverkavelingzoudenrustentelatendragendoordebetrokkenbouwpromotor. Daterzichwaardevollearcheologischerestenindebetrokkenondergrondbevindenkanmetanderewoordenniet betekenendatereenonevenrediggrotelastopdeschoudersvandebetrokkenenwordtgeleg