Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

26
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

description

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille. TUEN KOLMIPORTAISUUS. Oppilaalle laaditaan HOJKS (=henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) oppilas ja huoltaja osallistuvat. Opettaja laatii pedagogisen selvityksen oppilasta ja huoltajaa kuullen. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Page 1: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Oppimisen ja koulunkäynnin tukiTietoa huoltajille

Page 2: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

TUEN KOLMIPORTAISUUSTUEN KOLMIPORTAISUUS

Voidaan laatia oppimissuunnitelma (oppilas ja huoltaja

osallistuvat)

Laaditaan ainaoppimissuunnitelma oppilas ja huoltaja

osallistuvatOpettaja laatii

pedagogisen arvion oppilasta ja huoltajaa

kuullen

Opettaja laatii pedagogisen selvityksen

oppilasta ja huoltajaa kuullen

Oppilaalle laaditaan HOJKS (=henkilökohtainen opetuksen

järjestämistä koskeva suunnitelma)oppilas ja huoltaja

osallistuvat

Kodin ja koulun yhteistyö

Page 3: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Kaikille oppilaille tarjottavat tukimuodot koulussamme

(Yleinen tuki)

Kaikille oppilaille tarjottavat tukimuodot koulussamme

(Yleinen tuki)

Page 4: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Tuki voi liittyä esim. seuraaviin:

• Opetustilanteen järjestelyt• Opetusmenetelmät• Materiaalit• Välineet• Koetilanteet• Käyttäytymisen ja tunne-elämän tukeminen• Kodin tuki• Läksyihin liittyvät järjestelyt• Tukiopetus• Osa-aikainen erityisopetus• Avustajapalvelut

Page 5: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Opetustilanteen järjestelytOpetustilanteen järjestelyt

• Esim. – istumapaikka luokassa– tehtävien pilkkominen osiin– kuvien käyttö opetuksessa– kuvallisten ohjeiden käyttö– ohjeet pöytätasossa– korvatulpat / kuulokkeet

• Mistä muusta voisi olla apua?

Page 6: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

OpetusmenetelmätOpetusmenetelmät

Esim.•monikanavainen opetus•opetuksen tempo edellytysten mukainen•mahdollisuus kertaamiseen•opetusohjelmien käyttäminen•kuvat ja kuvalliset ohjeet tukena•osiin jaetut tehtävät

Page 7: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

MateriaalitMateriaalit

Esim. •sopivan tasoinen oppikirja•monistukset värilliselle paperille (mikä väri) •monisteiden fonttikoko tavanomaista suurempi•värillinen, tekstin päälle laitettava kalvo•äänikirjat oppilaalle eri oppiaineissa•selkokirjallisuus•alleviivauslupa

Page 8: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

VälineetVälineet

• Esim.• tietokone (aineet, kokeet, muistiinpanot)• sermi• aktiivityyny• pyörivä tuoli• erilaiset kynät (kolmiokynä, tuppi)• havaintovälineet (esim.

kymmenjärjestelmävälineet)

Page 9: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Kokeen suorittaminenKokeen suorittaminen Esim. • suullinen täydentäminen/ kokonaan suullisesti• avustajan/opettajan tukemana• oppimateriaalia apuna käyttäen• kysymysten / tehtävien jakaminen ennakkoon• lisäaika• tietokone• kokeen pilkkominen ja tehtävien antaminen osina• koealueen pilkkominen• yhdistelmätehtävät (kielissä kuva – sana)• erillinen tila /erityisopettajan luona• monivalintakysymykset• kertotauluruudukon/laskimen käyttö

Page 10: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Läksyihin ja kotitehtäviin liittyvät järjestelyt

Läksyihin ja kotitehtäviin liittyvät järjestelyt

Koulussa:•läksytiedot huoltajalle esim. läksyvihkossa•läksyjen karsiminen•koulun tuki läksyjen tekemiseen; esim. läksykerho/koulussa päivän jälkeen tekeminen Kotona:•läksyjen lukeminen ääneen•muistilaput kotona esim. kielten sanat•oppilaan oman vastuun tukeminen

•Mistä muusta voisi olla apua?

Page 11: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Käyttäytymisen ja tunne-elämän tukemiseen liittyvät järjestelyt

Käyttäytymisen ja tunne-elämän tukemiseen liittyvät järjestelyt

• säännölliset kasvatuskeskustelut• esim. kuraattorin konsultaatio ja/tai tukikäynnit• palkitsemis-/sanktioperusteinen sopimus• plus (+) / miinus (-) hymynaama–vihko • tuntikohtainen palaute keskittymisestä• yhteistyö koulun tasolla (esim. "avoimet ovet" naapuriluokkaan tai

erityisopettajalle)• kiusaamisen ehkäisemisen strategia, Kiva koulu• riitojen selvittely ja sopiminen tuoreeltaan• toimintaohjeet pulpetin kannessa, seinällä• selkeät tuntirutiinit• sopimukset kiukkutilanteisiin (toimintamalli)• rauhoittumispaikka

Page 12: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Arvioinnissa huomioitavaaArvioinnissa huomioitavaa

• mahdollisuus osaamisen monipuoliseen näyttämiseen

• arviointikeskustelu, sanallinen arviointi• kielissä kirjoitusvirheiden huomiotta

jättäminen (huomioitava, mitä asiaa koetehtävällä testataan)

• luki-virheiden huomiotta jättäminen

Page 13: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

TukiopetusTukiopetus

• annetaan oppilaan tarpeen mukaan voidaan myös ennakoida tulossa oleva

vaikea asia• yksilöllisesti suunnitellut tehtävät ja ohjaus• tukiopetusta voi antaa oppilaan oma opettaja

tai koulun muu opettaja• voidaan antaa yksilöopetuksena tai ryhmässä

Page 14: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Osa-aikainen erityisopetusOsa-aikainen erityisopetus• (yleisen ja) tehostetun tuen aikana• kielelliset tai muut vaikeudet tai vaikeudet

yksittäisessä oppiaineessa esim. matematiikka• jaksoittain lukuvuoden aikana • lisäksi säännölliset testaukset• Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin

järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai joskus yksilöopetuksena.

• Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen yhteistyössä oppilaan opettajan kanssa.

Page 15: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

OPPIMISSUUNNITELMA

• Oppimissuunnitelma on opettajan laatima suunnitelma oppilaan tuen järjestelyistä yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa

• Oppimissuunnitelma voidaan laatia yleisen tuen aikana ja se tulee laatia, mikäli oppilas saa tehostettua tukea

Page 16: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

SIIRTYMINEN TEHOSTETTUUN TUKEENSIIRTYMINEN TEHOSTETTUUN TUKEEN

Page 17: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

PEDAGOGINEN ARVIOPEDAGOGINEN ARVIO • opettaja tai opettajat laativat kirjallisen pedagogisen arvion

oppilasta ja huoltajia kuullen• luokanopettaja tai -valvoja huolehtii tarvittavan tiedon

keräämisestä muilta opettajilta (esim. aineenopettaja, erityisopettaja)

• kuvataan oppiminen ja koulunkäynti kokonaisuutena• arvioidaan annetun tuen riittävyys ja vaikutus• arvioidaan millaisilla muilla järjestelyillä oppilasta tulisi

tukea (=mitä tarvitaan lisää)• arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä, jossa päätetään

tehostetun tuen aloittamisesta

Page 18: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

TEHOSTETTU TUKITEHOSTETTU TUKI

• Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja

• Opettaja, oppilas ja huoltaja laativat oppimissuunnitelman• Yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet• Osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen

ohjauksen, joustavien opetusryhmien käytön ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu

• Oppimista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti

Page 19: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

SIIRTYMINEN ERITYISEEN TUKEENSIIRTYMINEN ERITYISEEN TUKEEN

Page 20: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

PEDAGOGINEN SELVITYSPEDAGOGINEN SELVITYS• Moniammatillisesti laadittu selvitys oppilaan

etenemisestä sekä oppilaan saamasta tuesta ja kokonaistilanteesta

• Kuullaan oppilasta ja huoltajia • Hankitaan tarvittaessa muita lausuntoja kuten

psykologinen tai sosiaalinen tai muu selvitys• Arvioidaan, millaisilla tukijärjestelyillä oppilasta

tulisi jatkossa tukea• Arvioidaan tarve oppiaineen / oppiaineiden

yksilöllistämiseen

Page 21: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

ERITYISEN TUEN PÄÄTÖSERITYISEN TUEN PÄÄTÖS

• Erityisen tuen päätös on hallinnollinen päätös • Päätöksessä päätetään mm. opetusryhmästä

(yleisopetuksen luokka / erityisluokat), oppiaineiden yksilöllistämisestä

• Erityisen tuen päätöstä tarkistetaan 2. ja 6. vuosiluokan lopussa sekä aina kun tuen tarpeessa tapahtuu muutos

Page 22: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

HOJKS = Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

• Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan HOJKS– Opettajat laativat HOJKS:in yhdessä oppilaan ja

huoltajien kanssa– HOJKS:ia päivitetään tarvittaessa, vähintään

kerran lukuvuodessa

Page 23: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Oppilashuoltoryhmä

• Oppilashuoltoryhmä koordinoi tukitoimia ja seuraa koko kouluyhteisön ja yksittäisten luokkien sekä oppilaiden hyvinvointia

• Huoltajalla on oikeus osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen silloin kun siellä käsitellään lapsen asiaa

Page 24: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Oppilashuoltoryhmän jäsenet

- Rehtori, vastaa oppilashuoltoryhmän toiminnasta- Psykologi Outi Ukonmaanaho-Leinonen- Kuraattori Jaana Goman- Terveydenhoitaja Marja Hyypiö- Erityisopettaja Katariina Uusitalo- Opinto-ohjaaja (yläkoulu)

Page 25: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Koulunkäyntiä – yhdessä onnistuen

• Tukimuotojen ja koulunkäynnin tukemisen tarkoituksena on, että jokainen oppilas saisi onnistumisen kokemuksia, edistyisi opinnoissaan ja kykenisi toimimaan yhteisön jäsenenä

• Yhteistyötä: Kodilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja koulu tukee kotien kasvatustehtävää vastaten omalta osaltaan oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta

Page 26: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Koti tukee koulunkäyntiäKoti tukee koulunkäyntiä

• Pidä yhteyttä kouluun ja opettajiin• Ole kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä• Luo läksyrutiinit: aika, paikka, järjestelmällisyys• Pidä huolta levosta, ravinnosta ja

kouluvarusteista• Osallistu oppimiskeskusteluihin ja

vanhempaintapaamisiin• Kannusta lasta koulunkäyntiin