Opas työuran alkuun - Akavan Erityisalat · 5. Sosiaalinen media työnhaussa 19 6. Jos töitä ei...

15
Opas työuran alkuun

Transcript of Opas työuran alkuun - Akavan Erityisalat · 5. Sosiaalinen media työnhaussa 19 6. Jos töitä ei...

Opas työuran alkuun

2 3

Sisältö1. Ennentyönhakua:omanuransuunta? 5

2.CV–ensimmäinenmahdollisuusitsesiesittelyyn 9

3. Hakemus:tavoitteenatyöhaastattelu 13

4. Työhaastattelu 15

5.Sosiaalinenmediatyönhaussa 19

6.Jostöitäeihetilöydy–työttömyysturvaohje 24

LukijalleTämäopasontehtyopiskelijoidenjavastavalmistuneidentyönhauntueksi.

Oppaaseentutustumallasaattietoaomanuransuunnittelusta,työnhakemisestasekätyöttömyysturvasta.Opaskäsitteleenäitäteemojayleisellätasolla,javinkkejäyksit-täistenammattialojenkysymyksiinsaatAkavanErityisalojenjäsenyhdistyksiltä.

Työnhauntrenditmuuttuvatjatkuvasti,muttaainaontärkeäarvioidaomaaosaamistaansekätoiveitaantyönsuhteen.Onhyvähallitatyönhaunasiakirjojenteke-minen,jatyöpaikansaamisenkannaltaontärkeäävalmistautuatyöhaastatteluunhuolellisesti.Toivomme,ettäsaatoppaastatukeatyönhaunerivaiheisiin.

Onneatyönetsintäänjamenestystäomantyöuranalkuun!

OppaankirjoittajaAmaliaOjanenOpiskelija-januorisoasiamiesAkavanErityisalat

Akavan Erityisalatonmonialainenammattiliitto,johonkuuluu23erialojaedustavaajäsenyhdistystä.Jäsenettyöskentelevätkulttuurinjahallinnonsekäviestinnänjahyvinvoinninaloillaasiantuntija-jaesimiestehtävissä.

5

Mikäminustatuleeisona?Omantyöuransuuntaavoiollahankalahahmottaa.Asiaaeiteehelpommaksisekäsitys,ettäurasuunnitelmienpitäisiollaselvilläjonuorestaasti.Onneksiomaantyöuraanjasenkehittymiseenvoivai-kuttaa–koskaaneioleliianmyöhäistävaihtaasuuntaa.

Mitenomaauraavoilähteähahmottelemaan?

1. ItsearvioMitä osaan? Mikä minua kiinnostaa?

Ontärkeää,ettätunnetitsesihyvin:missäolethyvä,mikäsinuakiinnostaa,millaisetarvotsinullaonjamikäsinuamotivoi.Hyvä itsetuntemusonyksityönhaunkivijaloista.Aloitaomanurasisuunnittelupohtimalla,mistäkaikestaoletkiinnostunutopiskelussa,töis-sä,harrastuksissajavapaa-ajallasi.Kirjaapohdintasiylössinullemieluisallatavalla.

Omienkiinnostuksenkohtei-denlisäksiitsetuntemukseenkuuluuomienluonteenpiirtei-dentunnistaminen.Millainentyöntekijäolet?

Myöshaastattelutovathyvätapahahmottaajakerätätie-toaomistavahvuuksistasekäosaamisesta.Kysyrohkeastiopiskelukavereiltasi,työkave-reiltasisekämuultalähipiiriltä,millaisenahenkilönähesinuapitävätjamitäosaamistasinullaheidänmielestäänon.Voityllättyäsiitä,kuinkapal-jonerilaisiapiirteitäjataitojasinustalöytyyhaastatteluidenperusteella.

Voitmyöskysyäitseltäsi,mikäonollutvaikeintilanne,jostaoletselvinnyttyö-taiopiskelu-elämässä?Mitenratkaisittilan-teen?Vastauksenavullalöydätomiavahvuuksiasijaosaamis-alueitasi.Eroosaamisenjavahvuudenvälilläonhäilyvä–vahvuutesionsitäosaamis-tasi,jokasujuusinultakaikistahelpoimmin.

2. TavoitteetTyö, jota haluan tehdä

Millainenonomaunelmiesityö?Monelleunelmatyömerkitseesitä,ettäsaaesilleomatparhaatpuolensa,työtuntuumerkitykselliseltäjaaidostinauttiityöstään.Omaunelmatyövoivaihdellaelä-mäntilanteenmukaan.Jokai-senomaunelmatyörakentuuhenkilökohtaisistakiinnostuk-senkohteistajaominaisuuk-sista.

Mietityöympäristöä,työnteko-tapaa,työpaikkaa,työaikoja,palkkausta,työnsisältöäjasitä,mitäosaamistahaluaisiterityisestihyödyntää.Voitkir-jataajatuksiasiylösmindmap-muotoon,exceliin,piirtäentaimitenparhaaksinäet.Voitkäyttääomanunelma-työnhahmottamisenapunaseuraaviakysymyksiä:- Työskentelisitköyksinvai

yhdessämuidenkanssa?

1. Ennen työnhakua– oman uran suunta

4

6 7

- Töissäkotona,toimistolla,sisällä,ulkona?Tailiikku-vassa,matkustamistavaativassatyössä?

- Töitäklo8-16,iltaisin,viikonloppuisinvaikentieseityöaikojaollenkaan?

- Millaisiataitojahaluaisittyössäkäyttää?

- MikäonSinulletärkeintätyössä?

Omanunelmatyönhahmotta-misessaauttaamyösse,ettäarvioitaiempaatyökokemus-tasisekätyöharjoittelupaikko-jasi.Mistäoletaiemmissatyö-paikoissasipitänytjamiksi?Mitähaluaisitottaamukaanedellisistätyöpaikoistasi?Mitätoisaaltaetkaipaaedellisistätyöpaikoistasi?

Saatatarvioinninjälkeenhuo-mata,ettäehkäoikeavaihto-ehtosinulleolisikinryhtyäyrit-täjäksi!Josyrittäjyyskiinnos-taa,lueverkkosivuiltammeläpikattavatietopakettiyrittä-jyydenerimuodoista,liike-ideastasekäyrittäjyyteenliittyvistäkäytännönasioista.

Saat meiltä neuvoja oman yritystoiminnan aloitukseen.

•http://akavanerityisalat.fi/edunvalvonta/ammatin-harjoittaja_yrittaja

3. Ratkaisujen pohdintaMiten pääsen lähemmäksi haluamaani työpaikkaa?

Yksihaasteomanunelmatyönlöytämisessäonse,etteioi-keastaantiedä,mitätyöltäänhaluaa.Pohdirauhassa,mikäolisijuurisinullesopivatyö-tehtävä.Kuntyötehtävänraa-mitovatselvillä,tee suunni-telmatyönsaavuttamiseksi.

Aloitalistaamallavaihtoehtosi:organisaatiotsekäeritehtä-vät,joissahaluaisittyösken-nellä.Kunlistausonvalmis,laitavaihtoehdottärkeysjär-jestykseenjakeskityitsellesitärkeimpiinvaihtoehtoihin.

Listaatehdessäsikirjoitaylöskaikkimahdollisetunelma-työpaikkasiriippumattasiitä,oletkokoskaannähnytko.or-ganisaationrekrytoivanuusiatyöntekijöitä.

Onselvää,ettätyönhakuvaatiiaktiivisuutta.Kunoletselkeyttänytitsellesi,millaisis-saorganisaatioissahaluaisittyöskennellä,ryhdyseuraa-maannäidenorganisaatioi-dentoimintaa.Ontärkeääpysyäajantasallaitseäänkiinnostavanorganisaationtoiminnoista–näinvoitiskeäesimerkiksipiilotyöpaikkaanennenmuita.

Saattyöskentelystäsitehok-kaampaa,josasetatitsellesikonkreettisiapäämääriä-mitäaiottehdäurasuunnittelunjatyönhaunsuhteenseuraavanpuolenvuodentaivuodenaikana?

4. Tuumasta toimeenTyönhaku käyntiin

Kunoletkäyttänytaikaaitseesitutustumiseen,omanunelma-työnhahmottamiseensekätyönhaunsuunnitelmanteke-miseen,onaikaaloittaatyön-haku.

Työnhaun asiakirjat (CV ja hakemuskirje)ovattyönhauntärkeitävirallisiadokumentteja-käytäriittävästiaikaaniidentekemiseen.

Sinunkannattaaainahakeasellaistatehtävää,jostaoletaidostikiinnostunut,vaikkasinustatuntuisi,ettettäytäkaikkiailmoituksessamainittujakriteerejä.Pidämieliavoimena-uusityövoilöytyäyllättävästäpaikasta.Muistahyödyntääverkostoasijakertoatyönhaus-tarohkeastituttavapiirillesi.

Mietimyös,mihinkäytätaikasi-ontutkittu,ettäalleneljäsosasuomalaisistaonpäätynytnykyiseentyöhönsäavointatyöpaikkaahakemalla.Käytä

rohkeastityönhakuväylänäomiayhteydenottojasinuakiinnostaviinorganisaatioihin.Voitesimerkiksisoittaa,laittaasähköpostiataikysyäsinullekentiesjotutumpaahenkilöälounaalle.

Jossinuakiinnostavantyön-antajanprofiilissaonnimitys-uutisia,uusiatoimipisteitä,isojatilauksiataitoiminnanlaajentamista,voiolettaa,ettäorganisaatiollasaattaisiollatarvettalisätyövoimalle.

Verkostotovaterittäintärkeitäpiilotyöpaikkojenhaussa.HyödynnäAkavanErityisalojenjaomanjäsenyhdistyksesita-pahtuma-sekäkoulutustarjon-taajaverkostoiduomanalasitoimijoidenkanssa!

Piilotyöpaikkojenlisäksivoitkäyttääosanajastasimyösavoimessahaussaolevientyöpaikkojenhakemiseen.Työpaikkailmoituksialöydätesimerkiksisivustoiltate-palvelut.fi,Monster.fi,Oikotie.fisekäDuunitori.fi.

Lisää vinkkejä urasuunnitteluun ja työnhaun aloittami-seen täältä:

•http://www.mol.fi/avo/urasuunnittelu/

• https://www.aarre- saari.net/opiskelijalle/

urasuunnittelu

•https://tyoelama. duunitori.fi/tyonhaku-

opas/urasuunnittelu/

9

Ansioluettelo eli CV (curricu-lum vitae)ontyöhakemuksenkeskeinenosa.

CV:nmallejaonolemassauseitaerilaisia.Tässäop-paassakeskitymmeosaa-mistakorostavaancv-malliin.Osaamistakorostavacvonainaräätälöityvastaamaanhakuilmoitustataisinuakiin-nostavantehtävänprofiilia.Perinteiseenansioluette-loonverrattunaosaamistakorostavassacv:ssäonmm.”hissipuhe”sekämahdollisestimainintojaomistajulkaisuista.

Mitä osaamista korostavassa CV:ssä on oltava?

• Henkilötiedot• Profiili(”hissipuhe”)• Koulutus• Työkokemus• Kielitaito• ICT-taidot

Lisäksi,joshaluat:• Luottamustehtävät• Harrastukset

CV:nsisällönjärjestystävoimuuttaa.Jostakanasionjopitkätyökokemusomaltaalal-ta,voitlistatatyökokemuksenennenkoulutusta.Josolettyöurasialussajasinullaontuoretutkinto,suosittelemme,ettäkerrotkoulutuksestasiennentyökokemusta.Muistakuitenkin,ettäniinkoulutus-kuintyöosiossaasiatesite-täänaikajärjestyksessätuo-reimmastavanhimpaan.

CV:nsopivapituusonnoinkaksisivua.KaksisivuavoituntuaCV:ssäpitkältä,muttatarkoituksenaonkonkretisoi-dajatuodaesillemahdollisim-manpaljonsitäosaamista,jollaonmerkitystähaettavanpaikankannalta.OsaamistakorostavassaCV:ssäasioistakerrotaanyksityiskohtaisem-minkuinperinteisessäansio-luettelossa.

Voittiivistääansioluetteloasiesimerkiksityökokemuksenosaltasiten,ettätarkanallek-kainluettelemisensijastailmoitatyhdellävirkkeellätyökokemusosionlopussavähemmänolennaisettyöko-kemuksetjanetyökokemuk-set,joistaonjopaljonaikaa.

Voitkirjoittaaesimerkiksinäin:”Lisäksiolentyöskennellytelintarvikekioskissamyyjänäsekäpuutarhatyöntekijänävuosina2009-2012.”Tässäyhteydessäsinuneitarvitsekirjataylöstyönanta-jiasitaitarkempiatyöskente-lyjaksoja.

Muistakehuaitseäsijakertoasaavutuksistasi!Pysytotuu-dessa,silläliioittelupaljastuuviimeistääntyöhaastattelussa.Tuoesilleomaaosaamistasikäyttämälläaktiivisiaverbejä.

2. CV – ensimmäinen mahdollisuus itsesi esittelyyn

”Kerro osaamisestasi positiivisesti ja realistisesti.”Hanna-Mari Koski, kehittämispäällikkö, SPECIA - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

8

10

YhtäoikeaaCV:nulkoasuaeioleolemassa.Ennenkuinteetulkoasumuokkauksia,tutustuorganisaatioon,johonoletCV:täsilähettämässäjapohdi,sopiikotilanteeseenvirallisempiCVvaivoisikoCVollavapaamuotoisempi.Voittehdäansioluettelostaitsesinäköisenjopienilläkinulkoasumuokkauksilla.Muistakuitenkin,ettäCV:nontarkoi-tusollamahdollisimmansel-keäjaluettava-äläteeCV:siulkonäöstäsekavaa.Kuvaansioluettelossaonsuositel-tava,muttaeipakollinen.

VoithalutessasihyödyntääCV:siulkoasumuokkauksissailmaisiaohjelmia,joitalöydätesimerkiksisivustoiltacanva.comsekävisualize.me.

Esimerkiksi:• Oletollutvastuussa

jostakin• Oletaloittanutjotakin

tärkeää• Oletoppinutuutta• Oletsaanuttoimintaa

laajennettua,parannettua,vakautettua

• Oletkeksinytjotakintaiottanutjotakinkäyttöönensimmäisenä

• Oletsaanutpositiivistapalautetta

Käytäansioluettelossasiverbienlisäksimyöslukuja,josmahdollista.Luvuttuovatuskottavuutta,konkretiaasekäasiantuntevuutta.Voithyödyntäälukujaesimerkiksinäin:”Olenollutvastuussakolmenseminaarinjärjeste-lyistäsekäkäynnistänytkaksiuuttahanketta.Osallistujiltakerätynpalautteenperusteel-la90%kävijöistäolierittäintyytyväisiäseminaarinjärjestelyihin.”

Räätälöi hakemuksesi – ei ole järkevää lähettää samaa CV:tä tai hake-muskirjettä useampaan paikkaan!

Arvioisekäkirjallinenettäsuullinenkielitaitosi.VoitkäyttääkielitaidonarvioinnissaapunaEuroCV:nohjeita.Kerrolisäksiosionlopussayhdellävirkkeellä,missäoletkieliäkäyttänyt.Esimerkiksi:”Työkielenänioli…Olinvaihdossa…”

ICT-TAIDOT Listaatähänkaikkitieto-javiestintäteknisettaitosijaohjelmat,joitaosaat käyttääjaoletkäyttänytniintöissäkuinopinnoissasi.Muista,ettäpelkkä ohjelmiennimienluetteloeikerroosaamisestasimitään;kirjoitamyösarvio omistataidoistasiesimerkiksiyhdellävirkkeellä.Keskitykorostamaanniitä ohjelmiajajärjestelmiä,jotkaonmainittutyöpaikkailmoituksessa.

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT Josolettoiminutluottamustehtävissä,kirjaaneylössamallatavallakuin työkokemusosiossa.Kerrorohkeasti,mitäkaikkeaolettehnytesimerkiksi varapuheenjohtajana.Voitmyösharkintasimukaannostaaluottamus- tehtävätCV:nensimmäisellesivulletyökokemusosionperään. Voitkertoamyösmahdollisestavapaaehtoistyöstäsi.

HARRASTUKSET Harrastustentavoitteenaonkuvatapersoonaasi–japersoonallaonväliä. Joskirjoitatvain”harrastanlukemista”,seeikerrosinustajuurimitään. Kuvaileesim.millaisestakirjallisuudestaoletkiinnostunut.

SUOSITTELIJAT Jossinullaonsuosittelijoita,voitkertoaheidänyhteystietonsa. Voitmyösmainita,ettäannatmielelläsisuosittelijoidenyhteystiedot pyydettäessä.Suosittelijoillesoitetaanyleensävastatyöhaastattelun jälkeen.Muistapyytääsuosittelijoiltasilupaheidänyhteystietojensa antamiseenennenkuinmainitsetheidätansioluettelossasi.

HENKILÖTIEDOT

Nimi

Osoite

SyntymäaikaSähköpostiosoite Sähköposti,jotaluetsäännöllisesti.

Puhelinnumero Vainyksipuhelinnumero,jostasinuttavoittaa.

LinkedIn-profiili VoitlisätäajantasallaolevanLinkedIn-profiilisilinkinansioluetteloon.

PROFIILI Profiilionniinsanottu”hissipuhe”elitäysinvirkkeinkirjoitettu

kokonaiskuvasinusta.Kiteytätosaamisesijaominaisuutesityöntekijänä.

Sopivapituusonnoinviisivirkettä.Hissipuhekannattaaainaräätälöidä

vastaamaantyöpaikkailmoitusta–keskitykertomaanlyhyestikeskei-

simmästäosaamisestasijaominaisuuksistasityöntekijänähaettavan

paikankannalta.

KOULUTUS

08/2014 Yliopiston/ammattikorkeakoulunnimi

Tutkinto,jotasuoritat

Pääainejamahdollisetsivuaineet

Arvioituvalmistumisaika,josopinnotovatvieläkesken

Voithalutessasikertoamyösopinnäytetyösiaiheen

Koulutusosiotavoithalutessasiräätälöidäesim.siten,ettämainitset

mielestäsiolennaisimpiakursseja,joistaoletsaanuthaettavanpaikan

kannaltatärkeäälisäosaamista.

Lisäksivoityhdellävirkkeelläkertoavapaa-ajallakäymistäsikursseista,

jotkaovathaettavantehtävänkannaltaoleellisia.

TYÖKOKEMUS

02/2014–12/2015 Työnantajannimi

Tehtävänimikkeesi

Tehtävät

Pelkätnimikkeeteivätkerroosaamisestasitarpeeksi.Kerromuutamalla

rivillä,mitäoletkonkreettisestitehnytjaminkälaisiaonnistumisiaolet

saavuttanut.Muistakertoatyönkuvastasiymmärrettävästi.Räätälöi

työkokemusosiohaettavaatehtäväävarten–keskitytuomaanesille

mielestäsitärkeimmätonnistumiset.Voitlaittaatähänosioonmyös

työharjoittelukokemuksesi.

KIELITAITO Kirjallisettaidot Suullisettaidot

Suomi

EnglantiRuotsi

KUVA

Malli-CV

11

13

Työhakemuksentarkoitusontyöhaastatteluunpääseminen.

Hyvätyöhakemusonpituu-deltaannoinyhdenA4-arkinmittainenjakieliasultaanvir-heetön.Myössisällönsekäulkoasuntuleeollaselkeitä.

Hakemuskirjeonräätälöitä-vätyöpaikkailmoitukseensopivaksi;etvoikopioidajalähettääsamanlaistahake-mustajokaiseenhaettavaanpaikkaan.

Työhakemustatehtäessävaativintaonselvittää,mitkäasiatovattyönantajankannal-taolennaisia.Käytäriittävästiaikaatehtävänkuvaansekätyönantajaantutustumiseen.Voittarvittaessamyössoittaarekrytoijallejatiedustellasuo-raan,mitkäovathaettavantehtävänkannaltakaikistatärkeimpiäosaamisalueita.

Hakemuskirjeestätuleekäydäilmi,mikätekeejuurisinustaerityisenjatehtäväänsopivan.Ontärkeää,ettäosaatkertoa,mitäannettavaasinullaonor-ganisaatiolle.Mieti,mitenhyö-

dyntäisitCV:ssäkertomaasiosaamistatässätehtävässä.Kaikenkertomasitueksituleeesittääperustelutjakonkreet-tisiaesimerkkejä.

Tuskinkukaanpalkkaatöihinhenkilöävainsiksi,ettätämä”tarvitseetöitä”.Kerrohake-muskirjeessärohkeasti,miksihaluatjuurikyseiseenorgani-saatioontöihin.Annamoti-vaatiosinäkyäkokohakemus-kirjeessäsi.

Hakemuskirjeen sisältö:• Hakemuksenylälaidassa: • Omatyhteystietosi • Työnantajanyhteystiedot • Päiväys• Ensimmäinenkappale:

Miksihaentätätehtävää?Herätämielenkiintoheti!

• Toinenkappale:Kuvaileosaamistasi,onnistumisiajakoulutustaselkeästijatiivistetysti.Vastaatyöpaik-kailmoituksessamainittui-hintaitoihin:räätälöijakohdennahakemus.

• Kolmaskappale:Millainenolettyöntekijänä?

• Lopuksi:Palkkatoive,jossitäonpyydetty.

KutenCV:ssä,myöshakemus-kirjeessäyleistyylilläonväliä.Jostyöpaikkailmoitusonhyvinvirallinen,tuleemyöshakemuskirjeenollatyyliltäänvirallisensävyinen.

Josotatyhteyttäsinuakiin-nostavaantyöpaikkaan,jollaeijuurisillähetkelläolenä-kyväärekrytointiakäynnissä,tutustuhuolellaorganisaationviestintäänsekänettisivujenettäsosiaalisenmediankaut-ta.Näinsaatkäsityksensiitä,millaisellatyylilläsinunkan-nattaakyseistäorganisaatiotalähestyä.

3. Hakemus– tavoitteena työhaastattelu

Hyödynnä maksutonta palkka- neuvontaamme!

12

15

Työhaastatteluntavoitteenaonsaadahaettavatyöpaikka.Tehtäväsionvakuuttaarekry-toijatsiitä,ettäCV:ssäjahake-muskirjeessäkertomasitietoontotta.

LuevieläennenhaastatteluahakemuskirjeesisekäCV:si.Hankitietojaorganisaatiosta,johonhaet.Kokoamukaasityö-jakoulutodistuksesi,mah-dollisiatyönäytteitäsekäparikopiotaCV:stäsi.

Huolellisellaennakkotyölläsaatvarmuuttajajännitysvähenee!Josolettehnyttyöhaastatteluavartenmuis-tiinpanoja,otanehaastatte-lutilanteeseenmukaan,jottaetunohda,mitäoletajatellutsanoajakysyä.

4. Työhaastattelu

”Valmistaudu työhaastatteluun hankkimalla tietoa toimen- kuvasta ja työnantajasta.”Petteri Piirainen, toiminnanjohtaja, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

Työhaastattelun tavallisimpia kysymyksiä:

• Yleisiäkysymyksiä/sinätyöntekijänä • Kerroitsestäsi?Mitkäovatvahvuutesi/ missäsinullaonkehitettävää?

• Työhistoria • Kerroesimerkkihaasteellisestatilanteesta, jonkaolettyössäsikohdannut? Suurinsaavutuksesi?

• Motivaationselvittäminen • Mitätiedätorganisaatiostamme? Mikäsaisinuthakemaanjuuritätä työpaikkaa?

• Haettavatehtävä • Mitkäosa-alueettässätehtävässätuntuvat kiinnostavimmilta?Entäikävimmiltä?

• Ryhmätyöjatyöyhteisö • Millaisessatyöyhteisössäviihdytparhaiten? Minkälaisenroolinpyritottamaanryhmässä? Millaistaesimiestäarvostat?

• Työssäjaksamiseenliittyvätkysymykset • Mitentoimitstressaavassatilanteessa?

14

16

Työhaastattelunaikanasinunonhyväpitääsilmätjakorvatauki:keskustele,kysyjakuun-tele.Voitrauhassapohtiavas-tauksiasi.Kutenhakemuskir-jeessä,myöstyöhaastattelus-saontärkeää,ettäperusteletvastauksesi.Onhyvä,jossaatkonkretisoituaväitteitäsikertomalla”tarinoita”elikäy-tännönesimerkkejävaikkasuorittamastasityöharjoitte-lusta.

Joskusonmyöshyväkirjataylösrekrytoijanhaastattelunaikanakertomiaasioita.Näinvoitvalmistautualisäkysymys-tenesittämiseen.Esittämällälisäkysymyksiäosoitatpereh-tyneisyytesihaettavaantehtä-vään,toimialaanjaorganisaa-tioon.Voitkysyäesimerkiksityöympäristöstäsi,tiimistäsitairekrytointiprosessinseuraa-vistavaiheista.

Työhaastattelussakaan rekrytoija ei saa kysyä kaik-kea.Sinuneitarvitsevastatakysymyksiin,jotkakoskevatuskontoa,perhesuhteita,seksuaalistasuuntautumistataipoliittistavakaumusta.

Haastattelijaeivälttämättäkysyjuuriniitäkysymyksiä,jotkasaavatsinutloistamaan.Pohdisiisjoetukäteen,mitkäasiatomastaosaamisestasijapersoonastasihaluatehdotto-mastituodahaastattelussaesiin,kysyttiinniitätaiei.Näinvarmistatsen,ettätuotesilleparhaimmatpuolesi. Työhaas-tattelunaikanarekrytoijatark-kaileemm.seuraaviaasioita:• Oletkorauhallinenvai

hermostunut• Osaatkotuodaosaamisesi

esillevaivähätteletköitseäsi

• Pysytköasiassavairönsyiletkö

• Perusteletkovastauksesi• Kerrotkokonkreettisia

esimerkkejä• Oletkoomaitsesivai

vaikutatkoteennäiseltä• Kuunteletkoaktiivisesti?

Videohaastattelu

Vaikkaperinteinentyöhaas-tattelupitääyhäpintansa,käytetäänrekrytoinnissanykyisinjonkinverranmyösvideohaastatteluja.Joskusvideohaastatteluliittyyesim.esikarsintaanennenvarsinai-siahaastatteluja.

Videohaastatteluunvalmistau-tuminenontärkeää.Aivankutenperinteiseenhaastatte-luunvalmistautuessakin,lueennenvideohaastattelualäpityönhaunasiakirjasijahankitietojaorganisaatiosta,johonhaet.

Videohaastatteluavartenkannattaavaratarauhallinen,hiljainenjavaloisapaikka.Tarkista,ettätilassaeiolekaikua.Testaahyvissäajoinennenhaastatteluatietoko-neen,webbikameransekäinternet-yhteydentoimivuutta.

Muistakatsoakameraanhaastattelunaikana–pyriasettamaankamerasilmiesikorkeudelle.Koskakameranedessäpuhuminenvoituntualuonnottomalta,harjoittelesitäennenvarsinaistahaas-tattelua–näinvältäthuojumi-senjaheilumisensekätakaatitsellesiluonnollisenesiinty-misen.

Pohdi etukäteen, mitkä asiat haluat tuoda esille omasta osaamisestasi - kysyttiin niitä tai ei.

17

19

Sosiaalinenmediamuuttaatyönhakua.Yleisestiarvioi-daan,ettänoin45%kaikistayksityissektorintyöpaikoistaSuomessajaetaansosiaalisenmediankautta.JopaMonsterjamuutperinteisetrekrytointi-kanavathyödyntävätsosiaa-listamediaaomienilmoitus-tensajakeluunlaajemmantavoittavuudentoivossa.

Suomessa suosituimmiksi sosiaalisen median kanaviksi rekrytoijille ja sen myötä työnhakijoillekin ovat muo-dostuneet tutut, laajasti käytössä olevat kanavat LinkedIn, Facebook ja Twitter.

Näidenlisäksikokeillaanentistäenemmänmuitakinlaajansuosionsaaneitasome-palveluitakutenPinterest,YouTube,VimeojaInstagram.Kunuusipalvelusaavuttaasuosiota,rekrytointiseuraa

pianperässä.NytmoniyritysjotestaaWhatsAppia,Snap-chattiäjaPeriscopeaerityyp-piseenrekrytointi-ilmoitteluun.

Twitter

Twitteronpääpalveluistahaastavinjohtuenviestinmini-malistisestamuodosta.Seonkuitenkinmonellerekrytoijallekiinnostavasiksi,ettäTwitterinkauttaonkohtuullisenhelppojakaatyöpaikkailmoituksiailmanaiempaatunnettuutta,läsnäoloataimuutaaktiivisuut-ta-kunhanvainmuistaamer-kitärekrytointi-ilmoituksensajoillakinyleisestitunnetuilla,rekrytointi-ilmoituksissakäy-tetyillähashtageillä(hashtag=asiasanatunniste).Työntekijätkäyttävätnäitäomissahauis-saanjahakuvahdeissaan.

Suomessarekrytointi-ilmoituk-sissayleisimminkäytetythash-tagitovat#rekry,#rekrytointi,

#työnhakuja#duunit.NäilläneljälläsanallalöytyysuuriosaTwitterissäSuomeenilmoite-tuistatyöpaikoista,jotenniitäkannattaakäyttää,työpaikka-ilmoituksiahakiessaaan.

Facebook

FacebookissajaTwitterissä rekrytoijaeikeskityniinkäänyksittäistenosaajienlöytämi-seen,vaanpalveluttoimivatpitkältivainilmoituskanavina.YksittäisenäkanavanaFace-bookonkäyttäjämääriltäänylivoimaisestisuurinjasiksikiinnostavamassamarkkinoin-tikanava.Facebookissa teho-kas työnhaku keskittyy työ- paikkailmoitusten löytämi-seen.NiitävoihakeaFace-bookinerilaisistakeskustelu-ryhmistäjanimenomaantyö-paikkailmoitteluunkeskittyneil-täFacebook-sivuilta.

5. Sosiaalinen media työnhaussa

18

20

LinkedIn

LinkedInonsekärekrytoijalleettätyönhakijallehelppova-linta,silläkanavaeijuuritar-joaviihdettätaihauskutustakutensuurinosamuistasosi-aalisenmedianpalveluista.LinkedInin ainoa käyttötar-koitus on ammatillinen toi-minta. LinkedInonpitkäänolluttunnettuerityisestiICT-sektorinosaajien,korkeakou-lutettujen,asiantuntijoidenjajohtotasonhenkilöidenkanavana,muttatilanneonmuuttumassanopeasti.

LinkedIninparhaatmahdolli-suudettyönhakijankannaltajakaantuvatmuutamaanpää-kohtaan:hyvinrakennetunhenkilöprofiilinkauttatulevalöydettävyysjasuorattyötar-joukset,LinkedIninJobs-osi-ostalöytyvättyöpaikkailmoi-tuksetsekäniihintehtäväthakuvahdit,jaryhmistälöyty-vätpiilotyömarkkinat.

LinkedIn-henkilöprofiilissapätevätpitkältisamatsäännötkuinansioluettelossa,muttaeronaonse,etteiLinkedIn-profiiliatarvitsetiivistäätaikohdentaatiettyynosaami-seen.

Profiili on hyvin laaja koko-naisuus kaikesta siitä osaa-misesta, kokemuksesta ja saavutuksista, joita urallesi on ehtinyt kertyä.LinkedInissälaajasisältövai-kuttaapaljonmm.löydettä-vyyteen,jotenkerääprofiiliisikaikkiolennaisetasiatosaa-miseesiliittyen.Muistamyösverkostoitualaajasti,silläkinonvaikutustalöydettävyytee-si,osaamisesitunnistamiseenjatavoitettavuuteesi.

Jobs-osiossavoittehdähaku-jaavoimeksiilmoitetuistatyö-paikoista.Voitmyöstallentaahakusihakuvahdeiksi,joidentuloksettulevatautomaatti-sestiinboxiisi.Teehakuja

esim.osaamiseen,toimialaan,kaupunkiin,alueeseentaitiettyihinyrityksiinliittyen.TyöpaikkailmoitustenmääräLinkedInissäkasvaakovaatahtia,jaesim.alkuvuodesta2016palvelussaylitettiinpar-hainapäivinä3000työpaikanrajapyykki.

LinkedIninpiilotyömarkkinatovatkiinnostavamahdollisuus.Niihinliittyvätolennaisestierilaisetniche-verkkopalvelut,keskustelufoorumitjasosi-aalisenmediankeskustelu-ryhmät,joitaLinkedInistäkinlöytyyparimiljoonaakappa-letta.PelkästäänSuomeenkeskittyviäLinkedIn-ryhmiäonyli2000,jotenvalinnanva-raaonrunsaasti.

SuurimmatSuomeenkeskitty-neettyönhakuryhmätLinke-dInissäovatTalentPoolFin-land,Uratärpitjaejobs.fi,joitavoitetsiämyösGooglenkautta.

Mihintahansaryhmiinliityt-kään,muistakatsoaniidenJobs-välilehti;sieltälöydätnk.piilotyöpaikkoja.NäitäpaikkojaeiuseinkaanolejulkaistuLinkedIninJobs-osiossataimuissapalveluissa,joissatyöpaikkailmoituksistapitäämaksaa.Kilpailunäistäpaikoistaonuseinvähäisem-pääkuinmuualla,jotenetukannattaahyödyntää.

Kaikissapalveluissavisuaali-setsisällöt-kuvat,videotjakuvakaappaukset-toimivatparemminkuinpelkätteksti-pohjaisetstatuspäivitykset.Omaaktiivisuusjapotentiaa-listentyönantajienkontaktoin-tiovatsitäparastaA-luokkaaomantyöllistymisentueksi.

KirjoittajaonsosiaalisenmedianrekrytointiasiantuntijaTomLaine.

21

23

”Tarkistuta työsopimuksesi meillä ennen sen allekirjoittamista!”Saara Aikio, asiamies, Akavan Erityisalat

Mitä työsopimuksessa on oltava:

• Työnantajanjatyöntekijäntäydellinennimi,henkilö-jay-tunnus,koti-tailiikepaikkasekäyhteystiedot

• Työnteonalkamisajankohta• Työsopimuksenkesto: 1. voimassaoloaikatoistaiseksitai 2. määräaikainentyösopimus:päättymispäiväjamääräaikaisuuden

peruste• Työntekopaikkataijostyöntekijälläeiolepääasiallistakiinteää

työntekopaikkaa,selvitysniistäperiaatteista,joidenmukaantyöntekijätyöskenteleeerityökohteissa

• Pääasiallisettyötehtävät• Alallasovellettavatyöehtosopimus(esim.KVTES)• Palkanjamuunvastikkeenmääräytymisenperusteetsekä

palkanmaksukausi• Säännöllinentyöaika• Vuosilomanmääräytyminen• Irtisanomisaikataisenmääräytymisenperuste

Kun työpaikka on saatu– työsopimuksen muistilista

22

24 25

ErityiskoulutettujentyöttömyyskassaErkonyhteystiedot:[email protected](09)72064343www.erko.fi

Mistä tukea työttömyyden ajalle?

Voituntuahämmentävältäselvittää,mistäjakuinkapaljonsaattukeatyöttömyytesiajalle.Keskeinentekijäontyössäolo-ehdontäyttyminen.

Työssäoloehtoa kerryttää jokainen viikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia.Työstätuleemaksaatyöehto-sopimuksenmukainenpalkka.Josalallaeioletyöehtosopi-musta,kokoaikatyönpalkanonoltavavähintään1187euroa(vuoden2017tilanne).Työssäoloehtoon26kalenteri-viikkoa,josolettyöskennellytvähintäänyhdentyössäoloeh-

työttömyyskorvaustajokotyöttömyyskassastataiKelasta.

4. Joskuuluttyöttömyyskas-saan,haeansioonsuhteu-tettua(=ansiosidonnaista)työttömyyspäivärahaatyötömyyskassaltaviimeis-täänkolmenkuukaudenkuluessaTE-toimistoonilmoittautumisesta.Päivära-hahakemuksettoimitetaansuoraantyöttömyyskas-saan.Päivärahahakemuk-senvoitehdäverkossataipostittaahakemuksentyöttömyyskassaan.

KELAnmaksamastaetuudes-taeimaksetajäsenmaksua,eliolettällöinjäsenmaksuistavapautettu.Sinullaonkuiten-kinkaikkijäsenpalvelut-jaedutkäytössäsimyöstilapäi-senjäsenmaksuvapautuksenaikana.

Työttömyyskassanmaksamas-taansiosidonnaisestapäivä-rahastamaksetaanjäsenmak-sunormaaliintapaan.

Töitäeiainasaahetivalmistu-misenjälkeen.Seuraavatasiatonhyvätietäätyöttömyydenvaralta:

1. Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttö-myyspäivänäsi kokoai-kaiseksi työnhakijaksi TE-toimistoon.TE-toimistosuositteleeasioimistaensi-

sijaisestiverkossaosoit-teessawww.te-palvelut.fi

2. Joskuuluttyöttömyyskas-saan,ilmoitaTE-toimistoonsamallatyöttömyyskassasinimi.AkavanErityisalojenjäsententyöttömyyskassaonErityiskoulutettujentyöt-tömyyskassaErko(106).

3. IlmoitavalmistumisestasijatyöttömyydestäAkavanErityisaloihin.Huolehdisiitä,ettäoletmaksanutjäsenmaksutmahdollisistapalkkatuloistasi,jotkaoletopintojesiaikanatienannut.

Noinkahdenviikontyöttö-myydenjälkeenvoithakea

Lue lisää työttömyys-turvasta:

•http://www.erko.fi/tyottomyys/

•http://www.tyj.fi/fin/ansiopaivaraha/

•http://www.kela.fi/tyottomat

•http://www.kela.fi/valmistunut

dontäyttävänkalenteriviikon29.12.2013jälkeen.Työssäolo-ehtopitäänormaalisikerätä28kuukaudenaikana.Päätoi-minenopiskeluonkuitenkinhyväksyttysyyollapoissatyö-markkinoilta.Tällöintyössä-oloehdontarkastelujaksoavoipidentääenintäänseitsemällävuodella.

Ansiosidonnainen päiväraha

Joskuuluttyöttömyyskassaanjaoletopintojesiaikanatehnyttöitävähintään18tuntiaviikos-sapuolenvuodenajansekämaksanutsiitäjäsenmaksun,voitollaoikeutettutyöttömyys-kassanmaksamaanansiosi-donnaiseenpäivärahaan.Ansiosidonnaistapäivärahaamaksetaanenintään300päivänajan,jostyöhistoriaonallekolmevuotta.Jostyö-historiaonylikolmevuotta,maksetaanperuspäivärahaaenintään400päivänajan.

Peruspäiväraha

Josetkuulutyöttömyyskas-saan,muttaolettehnytopinto-jesiaikanatöitävähintään18tuntiaviikossapuolenvuodenajan,sinullavoiollaoikeus

Kelanmaksamaanperuspäivä-rahaan.Kelanperuspäivä-rahansuuruusonilmankorotuksiakeskimäärin697euroakuukaudessa.Peruspäi-värahaamaksetaanenintään300päivänajan,jostyöhisto-riaonallekolmevuotta.Jostyöhistoriaonylikolmevuotta,maksetaanperuspäivärahaaenintään400päivänajan.

Työmarkkinatuki

Josetoletäyttänyttyössäolo-ehtoa,voitsaadaKelanmak-samaatyömarkkinatukea,jokaontarveharkintainen.Omientulojesilisäksituensuuruuteenvaikuttavatvanhempiesitulot,josasutvanhempiesiluona.Työmarkkinatuenkestoaeiolerajoitettu.Ilmankorotuksiatyömarkkinatuensuuruusonkeskimäärin705euroakuu-kaudessa.Työmarkkinatukionverotettavaatuloa.

Taulukko:http://www.tyj.fi/fin/ansiopaivaraha/paivarahan_suuruus/

Palkka/kk Kelan perus- Ansiosidonnainen päiväraha työttömyysturva 2000 697 1241

3228 697 1768

3700 697 1858

6. Jos töitä ei heti löydy– työttömyysturvaohje

27

”Tsemppiä työnhakuun! Hyödynnä ammattiliittosi palveluita kaikissa työurasi vaiheissa.”Kari Eskola, työmarkkinalakimies, Akavan Erityisalat

Tarjoammejäsenilletukeaura-suunnitteluunjatyönhakuunliittyvissäkysymyksissä.

Ura- ja työnhakupalveluonjä-senillemaksutontajasetoteu-tetaanyleensäpuhelimitse.Saatpalvelustaneuvojatehok-kaaseentyönhakuun,erottu-vanhakemuksenjaCV:nteke-miseensekätyöhaastattelussapärjäämiseen.

TeemmemyösyhteistyötäMonsterinkanssa.Palveluunkootaanvalikoidustitehtäviä,joistajäsentenonentistähel-pompaaetsiäitselleenomanalantyöpaikkojaviideltäerimantereelta.Työnhakuahel-pottamaanvoitperustaaomanvahtipalvelun.LöydätMonste-riinkootuttehtävätosoitteestahttp://sivut.monster.fi/partners/akavanerityisalat/.

Järjestämmejäsenillemmemyösmaksuttomia työnhaku-koulutuksia.Tutustuverkko-sivuillammeolevaankoulutus-kalenteriinjailmoittaudu!

Tutustu meihin!

AkavanErityisalatonmoni-alainenammattiliitto,johonkuuluu23itsenäistäjäsenyh-distystä.Jäsenettyöskentele-vätkulttuurinjahallinnonsekäviestinnänjahyvinvoinninaloillaasiantuntija-jaesimies-tehtävissä.

AkavanErityisalojenjasenjäsenyhdistystenkaikkiapalve-luitajajäsenetujavoihyödyn-tääjoopiskeluaikana.Opiske-lijoilleontarjollamyösomiaräätälöityjäetujakutenCV-klinikka,luentoja,oppaitasekätapahtumiajakoulutuksia.

Akavan Erityisalat ja oma jäsenyhdistys tukenasi

Ota meihin yhteyttä:

Toimistop.0201235340Puhelinaikaarkisinklo9–15.

Lakimiesneuvonta, julkinen sektori0800135380

Lakimiesneuvonta, yksityinen sektori0800135350

Jäsensihteerit0800135370

Palvelunumeromme(0800-alkuiset)ovatmaksuttomia.Puhelinaikaarkisinklo9–14.

26

Maistraatinportti 4 A, 6. krs, 00240 Helsinki. P. 0201 235 340, www.akavanerityisalat.fi

Aito HSO • Akateemisten Järjestötoimitsijoiden LiittoAJT • TAAY - Tiedon- ja arkistonhallinnan ammatti-yhdistys • Hallintonotaarit • Kihlakunnanulosottomiehet• Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen henkilökun-tayhdistys • Kuntien asiantuntijat - KUMULA • Käännös-alan asiantuntijat KAJ • Merenkulkuopistojen opetta-jainyhdistys • Museoalan ammattiliitto • Nuoriso- jaLiikunta-alan asiantuntijat • Opetushallinnon akateemi-set toimihenkilöt •PelastushallinnonVirkamiehet •SPE-CIA - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt • SuomenGeronomiliitto • Suomen Restonomit - SURE • SuomenSuuhygienistiliittoSSHL•SuomenUrheilujärjestöjenJoh-tavatToimihenkilöt•SuomenVerotarkastajatSVT•Suo-menViittomakielenTulkit•Taide-jakulttuurialanammatti-järjestöTAKU•Valtionalueellisensivistyshallinnonvirka-miehetVSV•ViestinnänasiantuntijoidenammattijärjestöVIESTI