onze passie voor de stad delen - bruxselsfuture Brusselaars (arm of rijk) niet noodzakelijk...

download onze passie voor de stad delen - bruxselsfuture Brusselaars (arm of rijk) niet noodzakelijk bijdra-gen

of 22

 • date post

  06-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of onze passie voor de stad delen - bruxselsfuture Brusselaars (arm of rijk) niet noodzakelijk...

 • oonnzzee ppaassssiiee vvoooorr ddee ssttaadd

  ddeelleenn ccoonncclluussiieess

  ÉÉTTAATTSS GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX DDEE SSTTAATTEENN--GGEENNEERRAAAALL VVAANN

  CC II TT II ZZEENNSS ’’ FFOORRUUMM OOFF

  RRUUXXEELLLLEESS RRUUSSSSEELL

  RRUUSSSSEELLSS

  nnoovveemmbbeerr 22000088 -- aapprriill 22000099

 • inhoudstafel

  de krachten van de stad bundelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  vijf grote actieterreinen voor brussel . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1] profiteren van de ‘city boom’ om van brussel een duurzame stad te maken . . . . . . . . . . . . . . 5 1. HET STEDELIJK BELEID BETER PLANNEN EN INTEGREREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  2. BETERE HUISVESTING EN LEEFOMGEVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  3. DE BRUSSELSE WERKGELEGENHEID STIMULEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  4. NOOD AAN DUURZAME MOBILITEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  [2] een succesvolle stad dicht haar sociale kloof . . . . . . . . . . . 8 1. DE WIJKWERKING VERSTERKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  2. TOEGANKELIJKERE JOBS EN ARBEIDSVOORWAARDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  3. DE NUTSVOORZIENINGEN EN OPENBARE DIENSTEN VERSTERKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  [3] een visie voor Brussel: de hoofdstad van europa worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. EEN IMAGO CREËREN VAN DIVERSITEIT EN CREATIVITEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  2. VANUIT EEN KENNISSTAD DE INTERNATIONALE CONNECTIVITEIT VERSTERKEN . . . . . . . . . 12

  3. EINDELIJK ÉCHT DE EUROPESE HOOFDSTAD WORDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  4. DE SOCIO-CULTURELE INTEGRATIE HERVORMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  [4] kiezen voor een nieuw, efficiënt en vertrouwenwekkend bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1. HERZIENING VAN DE BRUSSELSE INSTELLINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  2. DE VERTROUWENSBANDEN OPNIEUW AANHALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  3. EEN STEM GEVEN AAN ALLE BRUSSELAARS, DE BEVOLKING MOBILISEREN,

  INSPRAAK IN DE DEMOCRATIE VERSTERKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  4. EEN SUBSIDIËRING EN FISCALITEIT

  OP MAAT VAN DE BRUSSELSE NODEN EN VERZUCHTINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  5. HET ADMINISTRATIEVE POTENTIEEL OPKRIKKEN

  EN KIEZEN VOOR EEN EVALUATIECULTUUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  [5] de grootste troef van brussel uitspelen: haar jeugd . . . 18 1. EEN STAD WAAR “KINDEREN TOEGELATEN” ZIJN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  2. EEN URGENT PLAN VOOR KWALITEITSVOL ONDERWIJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  3. AANGEPASTE OPLEIDINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  4. EEN STAD DIE OPENSTAAT VOOR DE JEUGD EN NAAR HEN LUISTERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

 • ÉÉTTAATTSS GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX DDEE SSTTAATTEENN--GGEENNEERRAAAALL VVAANN

  CC II TT II ZZEENNSS ’’ FFOORRUUMM OOFF

  RRUUXXEELLLLEESS RRUUSSSSEELL

  RRUUSSSSEELLSS

  33

  Brussel heeft van november 2008 tot april 2009 — tijdens de zes maanden van haar Staten- Generaal — een nooit eerder gezien en zeer intens democratisch proces beleefd.

  De tien organisaties van het ‘Platform van de civiele maatschappij’, die deze beweging op touw hebben gezet, geven vandaag een stand van zaken en maken hun conclusies bekend aan de inwoners van Brussel, de bevolking, de georganiseerde civie- le maatschappij en de verantwoordelijke politici.

  Brusselaars, Vlamingen, Walen, Belgen, Europeanen of andere wereldburgers voor wie Brussel iets te betekenen heeft; wij vragen u te luisteren naar wat de Brusselse civiele maatschappij wenst te vertellen én nodigen u uit het u toe te eigenen. Aan u Brusselaars, die het in de allereerste plaats aanbe- langt, neem uw toekomst zelf in handen, sámen met allen die – in Brussel en elders – willen bijdra- gen aan de toekomst van deze stad. Zodat Brussel haar uitdagingen beantwoordt en uitgroeit tot een voorbeeld voor Europa en alle Europeanen.

  De Staten-Generaal van Brussel hebben een brede mobilisatiebeweging op gang gebracht. Meer dan 2.600 personen zaten gedurende 18 vergaderingen en 50 uur rond de tafel. Op hun vraag, werden dui- zenden mensen op de hoogte gehouden. De beknopte verslagen werden meer dan 25.000 keer gedownload. Een ruim publiek volgde onze debat- ten via media en internet. Nooit eerder werd er in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zo van

  gedachten gewisseld over de toekomst van dit stadsgewest en zijn hinterland.

  De tien initiatiefnemers konden rekenen op het engagement van de universiteiten. Deze wisten in een zeer korte tijdspanne een honderdtal weten- schappers op te roepen. Hun zestien syntheseno- ta’s geven een zeer treffend beeld van de vaststel- lingen, de vragen-problemen en de mogelijke beleidsoplossingen die deze stad kan volgen om de gekende moeilijkheden het hoofd te bieden en zich vastberaden te engageren voor de toekomst. Talrijke bevoorrechte Brusselse getuigen en actoren (economische, sociale, politieke, cultu- rele,…) hebben de debatten verrijkt en deelden hun ervaringen en expertise met de andere inwo- ners. De resultaten van de Staten-Generaal bundelen het geheel van deze bijdragen(1). Ze zijn beschik- baar voor iedereen en meer in het bijzonder voor de verantwoordelijke politici . Tenslotte, zijn we trots dat we – wat zelden gebeurt – een dialoog- ruimte gecreëerd hebben tussen Nederlands- en Franstaligen die zich elk in hun eigen taal kon- den uitdrukken, in wederzijds respect.

  We hebben een democratische, ernstige, hoffelijke debatvorm en -geest in het leven geroepen waar iedereen oor had voor de ander. De Staten- Generaal van Brussel hebben vernieuwende ideeën opgeleverd. Iets waarop we terecht fier mogen zijn!

  Toch hebben we het deficit van de participatieve democratie niet kunnen vermijden, noch alle

  de krachten van de stad bundelen

  (1) zie www.statengeneraalvanbrussel.be

 • ÉÉTTAATTSS GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX DDEE SSTTAATTEENN--GGEENNEERRAAAALL VVAANN

  CC II TT II ZZEENNSS ’’ FFOORRUUMM OOFF

  RRUUXXEELLLLEESS RRUUSSSSEELL

  RRUUSSSSEELLSS

  44

  breuken kunnen lijmen waar deze stad het slachtof- fer van is. Brusselse allochtonen van niet-Europese origine en Europese buitenlanders in Brussel heb- ben te weinig deelgenomen. Het gebrek aan kennis van andermans taal is een communicatiebarrière geweest. De jongeren zullen nog meer moeten worden gemobiliseerd. We zijn ons bewust van dit gebrek en elk van ons wil zich verder inspannen om dit te verhelpen.

  De Staten-Generaal van Brussel hebben in alle geval bijgedragen tot het eerherstel van het politie- ke debat, in de zin van een interesse voor de stads- aangelegenheden. Ze hebben iedereen verzameld die geboeid is door deze stad. Ze hebben een gegronde hoop in het leven geroepen. En nu we dit proces op gang hebben gebracht, voelen wij de verantwoordelijkheid niemand te ontgoochelen. Als civiele maatschappij van deze stad moeten we blijven mobiliseren, om deze nieuwe democrati- sche debatruimte te onderhouden én uit te breiden en bij te dragen tot de uitbouw van een Brusselse pubieke opinie.

  Deze nieuwe wind moet zich verder verspreiden. De Staten-Generaal van Brussel hebben een mooie stand van zaken opgemaakt van kernideeën, hoog- dringende dossiers en onweerlegbare logica. Wij vragen alle Brusselse organisaties, de deelnemers

  aan dit proces en al onze medeburgers om het debat verder te zetten en een standpunt in te nemen aan de hand van deze bevindingen. Wij wil- len dat dit document ruim wordt verspreid en door de hele gemeenschap wordt gedeeld. We hopen vooral dat onze bewindslui, op elk beleidsniveau – van het gemeentelijke over het federale en Europese, langs het communautaire en gewestelij- ke – deze oproep duidelijk horen en er rekening mee houden tijdens de komende onderhandelin- gen.

  Talloze actiepistes werden aangehaald. Liever dan onze conclusies in een catalogus te gieten, behan- delen we ze als vijf actieterreinen, die een toe- komstgerichte visie voor Brussel moeten bepalen, inclusief een handleiding over de manier waarop Brussel moet worden bestuurd.

  We zijn er ons van bewust dat dit een ingrijpende wijziging in onze manier van handelen vergt. Dat is waartoe de civiele maatschappij plechtig oproept.

 • ÉÉTTAATTSS GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX DDEE SSTTAATTEENN--GGEENNEERRAAAALL VVAANN

  CC II TT II ZZEENNSS ’’ FFOORRUUMM OOFF

  RRUUXXEELLLLEESS RRUUSSSSEELL

  RRUUSSSSEELLSS

  55

  Brussel is de grootste stad van het land. Na decennia van achteruitgang, is de bevolking van Brussel sinds een aantal jaar met een gestaag ritme gegroe