Ontheffing: Juridische & Procedurele aspecten. Juridische aspecten.

of 36 /36
Ontheffing: Ontheffing: Juridische & Juridische & Procedurele Procedurele aspecten aspecten

Embed Size (px)

Transcript of Ontheffing: Juridische & Procedurele aspecten. Juridische aspecten.

 • Dia 1
 • Ontheffing: Juridische & Procedurele aspecten
 • Dia 2
 • Juridische aspecten
 • Dia 3
 • Ontheffen of niet ontheffen? Europese Richtlijn MER/VR-decreet (B.S. 13/02/2003) Uitvoeringsbesluit (B.S 17/02/2005)
 • Dia 4
 • Europese Richtlijn 1985/ 1997
 • Dia 5
 • Europese Richtlijn Milieueffectenbeoordeling: Verplichting overheid/ initiatiefnemers Om rekening te houden met: o Bescherming gezondheid o Beter milieu kwaliteit van bestaan o Instandhouding diversiteit van soorten o Reproductievermogen ecosysteem ONTHEFFING
 • Dia 6
 • Ontheffing definitie en implicatie: Vrijstelling krijgen van verplichting zich aan een in principe algemeen-geldend (ge)/(ver)bod te houden M.e.r. = rapportage-gebod Vrijstelling Ontheffing politieke keuzetechnisch-inhoudelijke keuze v/d administratie
 • Dia 7
 • Europese Richtlijn Bijlage I Projecten van bepaalde categorien: qua aard en omvang: waarschijnlijk aanzienlijke effecten Bijlage II Projecten van bepaalde categorien: qua aard en omvang: niet in alle gevallen aanzienlijke effecten
 • Dia 8
 • Europese Richtlijn Bijlage I Beoordeling verplicht MER Bijlage II Beoordeling geval per geval d.m.v. drempelwaarden en/of criteria
 • Dia 9
 • MER/VR-decreet B.S. 13/02/2003
 • Dia 10
 • MER/VR-decreet Toepassingsgebied Milieubeoordelingsplicht
 • Dia 11
 • Toepassingsgebied Projecten: Stedenbouwkundige vergunning Milieu-vergunning Hervergunning Verandering
 • Dia 12
 • Milieubeoordelingsplicht Al dan niet project-MER opstellen Criteria: Kenmerken v/h project Kwetsbaarheid milieu Kenmerken potentile effecten Bijlage II
 • Dia 13
 • Milieubeoordelingsplicht Al dan niet plan-MER opstellen: Eventueel voor vergunning: wijziging gewestplan nodig via RUP ook milieubeoordelingsplicht bij ontwerp-RUP als onderbouwing / verantwoording voor voostel nieuwe bestemming(en) in RUP
 • Dia 14
 • Uitvoeringsbesluit B.S.: 17/02/2005 Van kracht: 27/02/2005
 • Dia 15
 • Uitvoeringsbesluit MER- plicht categorien van projecten bijlage I & II Bijlage I: overname EU-richtlijn Bijlage II: categorien met invulling van drempels
 • Dia 16
 • Bijlage II Selectiecriteria Aard en omvang van het project Drempelwaarde ~ aanzienlijkheid van mogelijke milieu-effecten Ligging in / of t.o.v. bijzonder beschermde gebieden
 • Dia 17
 • Procedurele aspecten
 • Dia 18
 • Proces van een ontheffingsaanvraag Beoordeling van dossiers geval per geval Ontheffen of niet ontheffen
 • Dia 19
 • Proces van een ontheffingsaanvraag Kan enkel gaan over inhoud/samenstelling van het in te dienen dossier Kan nooit gaan over een formele uitspraak over al dan niet ingaan op het verzoek Informeel overleg met de cel Mer Formeel indienen van een gemotiveerd verzoek Beslissing over het al dan niet verlenen van de ontheffing
 • Dia 20
 • Administratie ontvangt een gemotiveerd verzoekschrift tot ontheffing Mogelijke grensoverschrijdende effecten ? Ja Neen Dag 0 Administratie legt de beslissing bij haar ter inzage en betekent haar beslissing aan de initiatiefnemer en de EU-Commissie In voorkomend geval ook aan Comit voor de Preventie en Bescherming op het werk en de Milieucordinator. in voorkomend geval ook de ESPOO-verdragspartij Dag 60 Dag 70 Administratie bezorgt info aan verdragspartij (art.4.3.3 5) Commentaar verdragspartij toezenden aan de administratie Max. 30 dagen Administratie neemt beslissing Wenst de administratie adviezen ? Administratie bezorgt info aan adiesverlener Commentaar adviesverlener toezenden aan de administratie Ja Neen
 • Dia 21
 • Ja Neen Beslissing: ontheffing ? Vergunningsproces Beslissing toevoegen bij aanvraag Opstellen MER Heroverweging ? Neen Ja Artikel 4.6.4 Ja Heroverweging ? Neen Administratie legt de beslissing bij haar ter inzage en betekent haar beslissing aan de initiatiefnemer en de EU-Commissie In voorkomend geval ook aan Comit voor de Preventie en Bescherming op het werk en de Milieucordinator. in voorkomend geval ook de ESPOO-verdragspartij Dag 0 Dag 20
 • Dia 22
 • Verzoek tot heroverweging (Artikel 4.6.4) Beslissing van de administratie over MER-plicht Administratie ontvangt van IN verzoek tot heroverweging Verzoek ontvankelijk volgens art.4.6.4 1 en 2? Neen ja Betekening initiatiefnemer van het onvolledig verzoek Leidend ambtenaar van de administratie wijst 3 of 5 leden aan voor de adviescommissie Dag -20 Dag 0 Dag 20 Adviescommissie wijst een voorzitter aan Adviescommissie betekent het advies aan de administratie Dag 40 Dag 50 Adviescommissie formuleert een advies
 • Dia 23
 • Verzoek tot heroverweging (Artikel 4.6.4) VERVOLG Adviescommissie betekent het advies aan de administratie Dag 50 Is advies unaniem ? ja neen Advies is bindend Advies is niet bindend Administratie neemt een beslissing rekening houdend met het advies Administratie betekent de beslissing aan de initiatiefnemer de aangewezen betrokkenen Dag 80 Dag 70 Administratie neemt een onverwijlde beslissing op basis van het advies
 • Dia 24
 • Ontheffen of niet ontheffen? Beoordeling van dossiers: geval per geval Toetsing aan bijlage II-lijst Specificaties in de lijst: vergemakkelijken van MER-beoordelingsonderzoek
 • Dia 25
 • Ontheffen of niet ontheffen? Beoordeling van dossiers: geval per geval Artikel 2.1 v/d Europese Richtlijn blijft van toepassing !
 • Dia 26
 • Europese RL: Artikel 2.1 Europese RL: Artikel 2.1 . Voor projecten die aanzienlijke effecten kunnen hebben gezien hun aard, omvang of ligging alle maatregelen moeten getroffen worde om het door de richtlijn voorgeschreven resultaat te bereiken = dwingende verplichting van art. 189 v/h EG-verdrag Arresten Europees Hof van Justitie
 • Dia 27
 • Ontheffen of niet ontheffen? Beoordeling van dossiers: geval per geval Te beoordelen of : project zelfstandig gerealiseerd wordt aan bestaande installaties toegevoegd wordt cumulatie met ander projecten > drempel?
 • Dia 28
 • Ontheffen of niet ontheffen? Beoordeling van dossiers: geval per geval Plan-MER opgemaakt Kader voor latere projecten ? o Detailleringsgraad plan project o Gewijzigde regelgeving o Gewijzigde projectkenmerken o Cumulatie van projecten
 • Dia 29
 • Ontheffen of niet ontheffen? Beoordeling van dossiers: geval per geval Onderzoek meerwaarde nieuwe MER: nieuwe aanzienlijke milieu-effecten -- > eventueel alleen specifiek onderzoek Vb.: Luchtkwaliteit geluid Archeologie Passende beoordeling
 • Dia 30
 • Ontheffen of niet ontheffen? Beoordeling van dossiers: geval per geval Op basis van vroegere project-MER Herhaling voortzetting alternatief ? Vb.: leiding dieper leggen
 • Dia 31
 • Verzoek tot ontheffing Verantwoording en relevante gegevens ter staving Lijst v/d relevante criteria Milieubeoordeling van project = leidmotief i/h kader van: o Milieuverantwoordelijkheid o Proactief beleid en voorzorgsbeginsel
 • Dia 32
 • Verzoek tot ontheffing = Opportuniteitsonderzoek Al dan niet MER Milieubeoordeling als verantwoording bij de vergunningsaanvraaag
 • Dia 33
 • Invulling vergunningsaanvraag Vlarem I = Mini milieueffectbeoordeling 1 11 de op basis van de best beschikbare technieken voorzien maatregelen en / of installaties om: a) zo weinig mogelijk afval te voorzaken; b) minder gevaarlijke stoffen te gebruiken; c) de in het proces uitgestoten en gebruikte stoffen alsook afval, waar mogelijk, terug te winnen en te recycleren; d) het verbruik van grondstoffen, met inbegrip van water, te beperken en de energie efficintie zo groot mogelijk te maken;
 • Dia 34
 • Invulling vergunningsaanvraag Vlarem I e) het algemene effect van de emissies en de risicos op het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken en dit zowel voor geluid, trillingen, stralingen, of tot een minimum te beperken en dit zowel voor geluid, trillingen, stralingen, lucht-, bodem- en waterverontreiniging als voor het gevaar voor de mens buiten de inrichting en het leefmilieu; f) Ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken; g) te voldoen aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden die van toepassing zijn op de inrichting; zijn op de inrichting; h) te voldoen aan art. 14 en art. 16 4 van het decreet van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 • Dia 35
 • Invulling vergunningsaanvraag Vlarem I = Mini milieueffectbeoordeling Met in voorkomend geval toevoeging van: o hydro-geologische studie (grondwaterwinning, afvalstorten,) o werkplan en inrichtingsplan nabestemming bij ontginningen o energieplan
 • Dia 36
 • Ontheffen of niet ontheffen Thats the question Laat milieu, mens en gezondheid er wel bij varen