ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE...

22
ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSi SAYI:16 SAMSUN 2003

Transcript of ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE...

Page 1: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi

F .. L ESi

DE GiSi

SAYI:16

SAMSUN 2003

Page 2: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi iLAHiYAT FAKÜLTESi DERGiSt

SAYI:16 SAMSUN2003

Sahibi: ilahiyat Fakültesi Adına:

Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT

Mesul Müdürü: Yrd. Doç. Dr. İsrafil BALCI

Yazı İşleri Müdürü:

Doç.Dr. Yavuz ÜNAL

Yayın Kurulu:

Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT, Prof. Dr. Mehmet DAÖ Doç. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Doç. Dr. Mevlüt KAYA

Kapak Tasarımı Dizgi ve Mizanpaj

Arş. Gör. HasanATSIZ

Baskı:

Ceylan Ofset 431 14 44

Sayı: 16 Samsun 2003

Page 3: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

HZ. PEYGAMBER'iN, SAVAŞ ÖNCESiNDE, ZAFER SONRASI ELDE EDiLECEK GANiMETLERE

DiKKAT ÇEKMESi

Giriş

Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYAR* Dr. Hüseyin GÜNEş**

ÖZET

Makalemizde, Hz Peygamberin savaş öncesinde zaman zaman baş vurduğu farklı bir uygulamasını irdelemeye çalıştık. Savaş, arzu edilmeyen bir olgu ola­rak kabul edilse de, bir realite olduğu inkar edilemez.

İslam, savaşı belli hukuki kurallara dayandırmıştır. Savaş, öncelikle Allah nza­sı, vatan, millet gibi kutsal değerler için yerine getirilmesi gereken bir yüküm­lülüktür. Şehitlik ve gazilik inancı tesis ve teşvik edilerek bu yükümlülük kut­sallaştınlrnıştır. Aynca savaş sonunda, elde edilen ganimetin bir bölümünün askerler arasınd~ dağıtılması da savaşın bir diğer hukuki statüsünü oluştur­maktadır.

Hz.Peygamber savaşlardan önce askerlerini mücadeleye konsantre için, teşvik edici, manevi duygulan harekete geçirici etkili konuşmalar ve dualar yaptığını bilmekteyiz.

Bunun yanında Kur'an ayetlerinde ve Hz. Peygamberin uygulamalannda çok fazla bir yer tutınasa da, bazı savaşiann öncesinde, galibiyete ve galibiyet so­nucunda Müslüman askerlerin elde edecekleri ganimetlere, maddi zenginlikle­re de dikkat çekilrniştir. Bu araştırmamız, Hz. Peygamberin mücahitleri hare­kete geçirmek amacıyla, savaşın bir sonucu olan ganimete dikkat çekişi ile ilgi­Ii olaylan ve değerlendirmesini ele alan bir çalışmadır.

Savaş, hayatın hoş olmayan, sevilmeyen gerçeklerinden birisi. İnsanıa­nn kendilerini koruma ve saldın içgüdüsünün aksiyon haline gelişi. Siz is­temseniz de, sizi, etkisi/egemenliği altına almak isteyen insan ya da insan topluluklan var olduğu müddetçe, savaş kaçınılmaz hale gelebilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. ** Amasya Atatürk Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni.

1 .ı

Page 4: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

-·:;:-----·-

216 1 Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYARI Dr. Hüseyin GÜNEŞ

İnsanlar için var olan bu gerçek; dinler, devletler ve milletierin varlığını da tehdit etmektedir.Tarih boyunca, bu kururnların varhklannı korumak ve devam ettirebilrnek için, yaptıkları sayısız silahlı mücadelelere-şahit olmak­tayız. Tarih! süreç içinde bu durum, İslam inancı ve toplumu için de söz konusu olmuştur.

Bilindiği gibi Hz. Peygamber ve inananları, Mekkeli Müşriklerin zulüm ve işkencelerinden kurtulmak, İslam'ın evrensel boyutta tebliğini gerçekleş­tirebilmek, Müslümanların barış ve güven içinde yaşamalannı sağlamak için şart olan siyası otoritenin kurulması amacıyla Medine'ye göç etmişti. 1 Ne var ki Mekkeli Müşrikler İslam toplumunu Medine'de de rahat bırakmarnış, Müslümanlara karşı tahrik, tehdit ve saldınlarını sürdürmüşlerdi.2 Hatta Medine'yi yurt edinen Müslümanları kökünden kazımak, yok etmek için Şam'a ticari bir sefer dahi düzenlemişlerdi.3 Bunun üzerine Allah, Peygam­berine gönderdiği bir vahiyle cihada izin vermişti.4

Cihad; hukuki bir terim olarak daha çok, Müslüman olmayanlada sa­vaş, silahlı mücadele anlamında kullanılrnıştır.5 Kur' anda birçok yerde "kı­t~U" olarak ifade edilmektedir.6 İsHim hukukçuları, Kur'an'daki savaş ayetle­ri, Hz. Peygamber' in Medine dönemi boyunca yaptığı savaşlar ve bu savaş­lardaki uygulamaları ile verdiği demeçlerinden hareketle İsHim savaş huku­kunu oluşturmuşlardır.7

1 Ahmet Önkal, "Hicret",DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1988, XVn, 558-562; Kur'an'da bu hususa şu ifadelerle dikkat çekilmektedir: "Ve şöyle de: Gire­ceğim yere doğrulukla ginnemi sağla, çıkacağım yerden de beni doğrulukla çıkar ve tarafından bana hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver." (Kur'an, İsra, 17/180).

2 İbn Hişam, Siretü'n-Nebeviyye, Beyrut 139111971, n, 217; Ahmed b. Hanbel, Müsned, Beyrut 1389/1969, IV,198; Ebu Davfid, Sünen, Mısır 37111952, XIX, 23; Tabeıi, Tarihu'l-Ümem ve'l-Mülük, Mısır 1326, 1603.

3 İbn Hişam, Siret, n, 258. 4 "Kendilerine zulmedilmesi dolayısı ile, onlara karşı savaş açılana (müminlere

savaşına) izni verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç yetirendir." (Kur'an, Hac, 22/39).

5 Arapça bir sözcük olan " cihad" sözlükte "güç ve gayret sarf etmek, bir işi başar­mak için elinden gelen bütün imkanları kullanmiık" anlamındaki "C-H-D" kö­künden türetilmiştir. İslam literatüründe "din! emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği ernredip kötülükten korumaya çalışmak, İslam'ı tebliğ ve dış düşmaniara karşı mücadele vennektir" (Ahmet Özel, "Cihad", DİA, İstanbul 1993, vn, 527-531).

6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., 527-531; Hemt; "Cihil.d", İA., Milli Eğitim Bakanlığı Ya­

yınları, Çeviren Halim Sabit Şibay, lli,164-170; Afzalur Rahman, Siret Ansiklo­pedisi, İstanbul 1996, Çev.: Komisyon, I, 420-438; Mustafa Ağınnan, "Asn Saa-

,~ .. ____ _

Page 5: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

Hz. Peygamber'in, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetiere Dikkat Çekmesi 1 217

Biz de bu makalemizde Hz. Peygamber'in ve onun ashabının, yaptığı savaşlarda, Müslüman askerlerin başaniarına etkisi olacağına inanılan ve bu amaçla, Hz. Peygamber tarafından zaman zaman baş vurolan bir uygularna­sından bahsedeceğiz. Bu uygulama; Hz. Peygamber'in iki ordu savaşa başlamazdan önce askerlerin/rnücahitlerin savaşa konsantresini sağlamak amacıyla, ordunun başarılı olması halinde elde edecekleri ganimetlere8 ve kendilerini bekleyen maddi olanaklara dikkatlerini çekmiş olrnasıdır.Buna benzer uygularnalar Hz. Peygarnber'i izleyen Halifeleri ve komutanları tara­fından da yapılmıştır. Ancak biz bu makalemizde onlardan bahsetmeyece­ğiz.9

Aslında insanın dünya hayatında her şeyden fazla değer verdiği varlığı, kendisinin yaşarn hakkıdır. 10 Yani insanlar bu dünyaya kendilerini yok et­meye değil daha sağlıklı yaşam koşullarını araştırarak daha fazla yaşarnaya

dette Ordu ve Savaş Stratejisi", Bütün Yönleri İle Asrı Saadette İsUim, Edi­tör:Vecdi Akyüz, İstanbul 1994; IV, 67-113.

8 Ganimet; İslam hukuku literatüründe, Müslümaniann savaş yoluyla Gayrimüslim­lerden ele geçirdikleri esirler ve her türlü maldır (Mehmet Erkal, "Ganimet", DİA., İstanbul 1996, XIII, 351-354). Ganimetin daha önceki dönemlerde de varlı­ğı bilinmesine rağmen ayet ve hadislerle İslam' a özgü kurallan geliştirilmiştir (Kur'an, Enfiil, 8/1,8,41; Buhan, Camiu's-Sahih, İstanbul 1329, "Humus", 8; Müslim, Camiu's-Sahih, İstanbul 1329, "Mesacid", 3, 5; Tir:mizi, Sünen, Mısır .. 1356, "Siyer", 5; Muhanırnet Harnidullah, Hz. Peygamber'in Savaşları, Çev.: Salih Tuğ, İstanbul 1981, 264-268).

9 Konu ile ilgili birkaç örnek şunlardır: Hz. Ebu Bekir Suriye fetihleri sırasında Arap kabilelerine yazdığı mektuplarda "Runılardan elde edecekleri ganimetlere" de dikkat çekerek onlan savaşa teşvik etmiştir (Belazfiri, Fütubu'I-Büldan, thk. Rıdvan Muhanırnet Rıdvan, Beyrut 1978, 116); Yine Hz. Ebu Bekir, Şam fetihleri sırasında komutan Aınr b. As'a yazdığı mektupta "ben seni hem dünyada hem de ahırette hayırlı olacak bir iş için görevlendiriyorum" diyerek elde edeceği maddi kazanca da dikkat çekmiş ve Filistin bölgesi komutanlığına atarınştır (Belazfiri, Fütuhu'l-Büldan, 116); Anır b. As'ın Hz Ömer'in Cabiye'ye geldiği sırada" ey Müslümaniann Halifesi! Bana Mısır'ın fetlıi için izin ver. Oranın fetlıedilmesi, Müslümanlar için büyük bir yardun ve kuvvet kaynağı olacaktır" demiş ve Hz. Ömer de Mısır'ın ekonomik ve iktisadi zenginliklerine dikkat çeken bu teklife iti­raz etmemiştir (Tağrıberdi, Nüciimu'z-Zahire fi Muliiki Mısır ve'l-Kahire, I, 5);Tank b. Ziyad İspanya fetlıi için Avrupa yakasına geçtiğinde, ordusunu savaşa konsantre için İspanya'nın maddi imkanianna da dikkat çeken etkili bir konuşma yapınıştır ( Makkan, Neflıu't-Tib, Kahire 1949, I, 227; İbn İzan, Beyanu'l­Muğrib, Beyrut 1950, I, 32-33.).

1° Kur'an'da yaşam hakkının kutsallığı şöyle ifade edilmektedir: " ... Hakka dayalı olma dışında, Allah'ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin." (Kur'an, En'am, 61151) ve "Haklı bir neden olmaksızın Allah'ın, öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin ... " (Kur' an, İsra, 17 /33).

Page 6: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

218 1 Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYAR 1 Dr. Hüseyin GÜNEŞ

özendirilmişlerdir. 11 Ne var ki, bu dünyada daha uzun ve mutlu yaşamak için bazı durumlarda ölümü göze almak gerekmektedir. Bu durum bütün din ve ideolojiler için geçerlidir.

İnsanın yeryüzünde daha çok yaşama isteğini bilen İslam inanışı, vatan, millet, din, mal, can vb. manevi değerler12 için yapılan silahlı mücadeleleri "şehitlik" ve "gazilik" anlayışı ile kutsallaştırmıştır. 13 Kul hakkı dışındaki bütün günahlarının affedileceği, sorgusuz cennete gidecekleri, cennette Pey­gamberlerden sonra gelen bir makamda yerleşecekleri, kendileri dışında ölen hiç kimsenin ölüm acısım bir daha yaşamayı isterneyeceği vb. müjdeler­le şehitlik, 14 savaş sonunda savaş ganimetinin 4/5'inin askerlere verileceği kuralının konması ile de gazilik özendirilmiş tir. 15

Kur'an'ın cennetle ilgili tasvirlerine baktığımız zaman da Müslümanla­rı dünyadaki maddi zenginlik ve güzelliklere özendiren ilahi bir anlayış ser­gilendiğini görürüz.16 Kur' an' daki cennet tasvir lerinde; altlarından ır;:naklar akan, yiyecek ve gölgelikleri bitmeyen yerlerden; 17 altın, gümüş, inci ve ipekle dekore edilerek yapılmış kat kat saraylardan; 18 bol dallı, yapraklı ge-

11 Kur'an, Bakara, 2/195: " ... Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın ... " ayetiyle İslam intihan yasaklamıştır. Hatta İslam bilginleri bu ayete dayanarak kişinin kendi ölümüne yol açacak davranışlara girişmesinin de yasaklandığını belirtmiş­lerdir (Kurtub!, el-Cami'u li Ahkami'l-Kur'an, Kahire 1387/1967, V, 156; İbn Keslr, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim, Beyrut 138511966, I, 480). Ayrıca insan sağlı­ğını tehlikeye düşürecek şekilde aşın ibadet bile Hz. Peygamber tarafından onay görmemiş, yasaklanmıştır (Buhan, Sahih, "İman", 1/ 8; Müslim, Sahih, "Ni­kah",5/8, "Fezail",127).

12 Kur'an, Bakara, 2/205; Nisa, 4/94; Kasas, 28/83; Şura, 42/41-42. 13 Kur'an, AI-i İmran, 3/157; Bakara, 2/154; Buhar!, Sahih, "Cihad", 13,14; Müs­

lim, Sahih, "İmare" 108,109. 14 Buhar!, Sahih, "Cihad",14. 15 Kur'an, Enf'al, 8/41, Buhar!, Sahih, "Humus", 13; Tinn!z!, Sünen, "Zekat",18;

"Daavat" ,5. 16 Kur'an'daki cennet tasvirleri konusunda İslam Bilginleri farklı yorumlarda bu­lunmuşlardır.Bunlan üç guruba ayırabiliriz: a) Cennetin tasavvur edilemeyecek kadar geniş olduğunu ifade eden benzetmeler olduğu, b) Cennetin dünya hayatın­da insan tarafından kavramlabilen evren kadar değerli olduğu (Raz!, Metatihu'l­Gayb, Mısır 1308, IX, 5-6), c) Maddi Alem'in insan idrakine sunuluşu gibi cenne­tin de onun bilgisine sunulduğu ( Şa'ran1, el-Yevakıt ve'l-Cevahir, Kahire 1317, II, 165-166). Bu yorumlar her ne kadar cennetle ilgili Kur'an tasvirlerinin mecaz! olduğunu, cennetle dünya hayatı arasında maddi bir bağ kurulamayacağını göste­riyorsa da Allah inananlannı ilkelerine daha bağlı hale getirmek için "insanın anla­yacağı ve arzuladığı ömeklendinneleri yapmayı uygun görmüştür. Konumuz açı­sından önemli olan bu tasvirlerin mecaz! ya da gerçek olması değildir.

17 Kur'an, Ra' d, 13/35. 18 Kur'an, Zümer, 39/20, 37; Tevbe, 9173; Ankebut, 29/58; Talııim, 66/11

Page 7: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

Hz. Peygam?er'in, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetiere Dikkat Çehnesi 1 219

niş gölgeli,türlü meyvalan ve güzel kokulan olan bağ-bahçelerden; 19 güzel bakışlannı eşlerinden ayırmayan kadınlardan20 ve buna benzer birçok cennet tasvirlerinden söz edilmektedir. Bu örneklerde mecaz olarak ta olsa Yüce Allah'ın, cennetle ilgili müjde ve mükafatlannı, insaniann maddi alemde yaşadığı yada hayatı boyurica yaşamayı hayal ettiği nesnelerden seçmiş ol­ması konumuz açısından dikkatlerden uzak tutulmaması gereken bir olgudur.

Konumuzia ilgili olaylann takdimine geçmeden önce önemle belirt­memiz gerekir ki, İslam anlayışının dünyevi çıkarlar ve. emperyalist emeller­le savaş yapılmasını hiçbir şekilde teşvik ve onayladığını söyleyemeyiz. Kur'an'da savaşın hedefleri; mazlum ve zayıflan zalimin zulmünden kur­tarmak,21 güven ve asayişi sağlamak22 şeklinde özetlenmektedir. Kur'an ve Hz. Peygamber'in savaş öncesi verdikleri mesajlann büyük bir çoğunluğu askerlerin takvalannı arttırmaya, cennetle mükafatlandınlacaklanna ilişkin olduğunu görmekteyiz.

Örneğin, Bedir savaşı öncesi Müslümaniann durumundan bahseden Kur' an; Müslümaniann iki topluluktan biri olan ve görkemsiz olarak tasvi~ edilen Kureyş kervanına tamalı ettiklerini, ancak Allah'ın ise Kureyş ordu­suyla savaşınalannın Müslümaniann geleceği açısından daha uygun olacağı­na dikkat çektiğini görmekteyiz.23 Hz. Peygamber'de Bedir savaşından önce askerlere yaptığı bir konuşmada, manevi kazançtan, sevap ve sabırdan bah­setmiş, Allah' ın nzasından başka bir karşılık isteyerek yapılan işlerin kabul edilmeyeceğini, yapılan iyi işlerin karşılığının ise ahıret hayatında verilece­ğini müjdelemiştir?4 Uhut savaşı hakkında inen ayetlerde ve Hz. Peygam­ber' in yaptığı teşvik konuşmalannda da aynı şekilde ahıret kazancına dikkat çekilmiştir. 25

Bu örnekler ganimetin, Müslümanlar açısından savaşın bir hedefi değil sonucu olduğunu göstermektedir. Müslümanlar ganimet elde etmek için savaşmazlar; ganimet olsa olsa savaşta başanya ulaşabilmek için bir katali­zördür. Diğer bir ifade ile, aklı başında hiçbir insan mirasına konmak için anne-babasını öldürmeyi düşünmez. Ancak anne-baba öldüklerinde ise evlat mirasın sahibi olur.

19 Kur' an, Vfikıa, 56/ 29, 30; Rahman, 55/ 48. 2° Kur'an, Saffat, 37/48; Sa' d, 38/52; Rahman, 55/56. 21 Kur'an, Tevbe, 9/ 29; Hac, 22/ 39. 22 Kur'an, Enfill, 8/39, 60. 23 Kur' an, Enfru, 8/7-8. 24 V1l.kıd1, Megazi, Mısır 136711948, 42-43. 25 Kur'an, Al-i İmran, 3/132-136; Vfikıdf, Megazi, 173-174; Halebl, İnsanu'l­

Uyiin fi Sireti'I-Emin ve'l-Me'miin, Beyrut 1980, II, 234; (Savaşlarda elde edi­lecek uhrevl kazanç ile ilgili diğer ayetler için bkz.: Kur'an, Bakara, 2/142; Nisa, 4195; Enfal, 8/72,74.

.. -.......

Page 8: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

220 1 Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYAR 1 Dr. Hüseyin GÜNEŞ

Bu açıklarnalardan sonra, Hz. Peygamber ve Kur'an ayetlerinde az bir yer de tutsa ordunun galibiyeti durumunda kısa vadede ganimet elde edecek­lerine ve uzun vadede ise Müslümanların gurur duyacağı fetihJere dikkat çekildiğini görmekteyiz. Biz şimdi bu olaylardan bazılarına burada yer vere­lim.

Bedir Savaşı Öncesi Hz. Peygamber'in Duası (2/624)

Müslümanların Medine'ye hicreti ile, Mekkeli müşrikler onlann peşini bırakmadılar. Medine ileri gelenleri ile irtibat kurarak onları Müslümanlara karşı kışkırttılar.Hatta Medine ileri gelenlerini, Müslümanları oradan çıkart­ınamalan halinde Medine'ye saidırınakla ve Kabe'yi ziyaret ettirmemekle tehdit ettiler. Abdullah ibn Sebe Medine'de bunların adeta sözcülüğünü ya­pıyor, Hz. Peygamber'in ve ashabının üzerinde bir baskı kurmaya çalışıyor­du. Yine Kureyşliler küçük birliklerle Medine etrafını tadz ediyor,meralarına saldınp zarar veriyorlardı.Bu olaylar üzerine birde Kureyşin Müslümanlara karşı ordu hazırlanması için, bu zamana kadar görülmedik bir şekilde, kadın­Iann dahi katkısıyla ticaret kervanı düzenlenmesi Müslümanlar bakırnindan savaşı kaçınılmaz hale getirmişti. 26

Ancak bu savaş Müslümanların kaderini belirleyecek ilk tecrübe ola­caktı. Deyim yerinde ise Müslümanlar bu savaşla ölüm-kalım mücadelesi verecekti. Hz.Peygamber' de bu endişeyi taşıyor "Alla/ı 'ımi Şu bir avuç sana inanan insanlarda öldüriilür, yok olursa 1.:-ıyamete kadar sana kulluk eden bulunmaz" diye duada bulunarak Müslümanların bu savaşı galip ola­rak sonuçlandırmalarının önemine dikkat çekiyordu.27

Müslümanların bu endişeleri sebebiyledir ki Sa' d b. Muaz Peygambe­rimiz için bir teklif sunmuş ve teklifi kabul görmüştü. Sa' d, Hz. Peygam­ber' e emniyet içinde kalabileceği ve Medine'ye güvenle dönebileceği bir yerde karargah kurulmasını ve yolculuk için gerekli araçların yanında hazır bulundurulmasını teklif etti.Şayet savaşın sonucu Müslümanların aleyhine gelişirse, Hz. Peygamber'in Medine'ye emniyet içinde dönüşü sağlanmış olacaktı.Böylece Hz. Peygamber, orada inananlarını tekrar toplayıp mücade­leye devam edebilme imkanına kavuşacaktı.28 Tabi ki Müslümanların endi­şesi kendi canları sebebiyle değildi. Bunu da her fırsatta dile getiriyorlardı29

Onlann endişeleri bu yüce davanın yok olması korkusuydu.

26 MevH1na Şibll, Asr-ı Saadet, Çev.: ö. Rıza Doğrul, İstanbul 1977, I, 225-226. 27 Taberi, Tarih, n, 269. 28 İbn Hişam, Siret, n, 620-621; İbn Esir, Kamil, n, 58. 29 İbn Sa'd, et-Tabakatü'l-Kübra, Beyrut 1376/1957, VIIT, 457; Vakdi, Megazi,

12.

-· ... -~~--

Page 9: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

Hz. Pe~·gamber'in, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetiere Dikkat Çelanesi 1 221

Kureyş ordusu ileri gelenleri ise, gururlu ve şımanktılar.Kendilerine güvenleri oldukça fazlaydı. Askerleri, Müslümanlardan üç kat daha fazla ve teçhizatlı, Mekke'nin tecrübeli bütün komutanlan da orduda hazırdı.Bu se­beple "kervamn Miisliimanlann takibinden kurtulduğımu, savaşmanın gereksiz olduğunu, geri dönmenin daha uygun olacağı"nı dile getiren tek­lifler itibar görmemişti.30 Onlara göre, fırsat çok iyi değerlendirilmeliydi. Ancak, zalimin zulmü karşısında; mazlumun Allah' ının olduğunu düşünme­mişlerdi. Meleklerle takviye edilmiş bir orduyla karşılaşacaklan hiç akıllan­na gelmemişti.31

Bedir savaşı öncesinde Hz. Peygamber ordusuyla Ebu İnebe kuyusu yanında konaklamış ve orduya katılaniann sayımını yapmıştı.32 Birazdan iki ordu savaş meydanında yerlerini alacaktı.Yani artık iki ordu karşılaşacaktı. Bir tarafta kutsal olan yaşam hakkını sürdürebilmek için mücadele eden Müslümanlar, diğer tarafta kendileri dışındakilere yaşam hakkı tanımak is­temeyen müşrikler. Bir tarafta en doğal inanma hakkını kullanmak için mü­cadele eden Müslümanlar, diğer tarafta kendilerinden başkalannın inancına taharnınül edemeyen müşrikler.

Hz. Peygamber her türlü önlemini aldı. Askerlerini maddi teçhizat yö­nünden değilse de manevi uyum bakımında mükernınel bir şekilde donat­mıştı. Her türlü manevi telkin ve tavsiyelerde bulundu. Artık onlara bir de dünyalık kazançlan için dua etmeliydi. O, Müslüman askerleri için şöyle dua etti:

"Alla/ı 'ım! Onlar yaya ve yalın ayaktırlar, onlara bin it ver. Allalı 'ım! Onlar açık ve çıplaktırlar, onlan giyindir. Allalı'ım! Onlar açtırlar, sen onlan doyur. Fakirdirler, onlan ikram sıjatınla zengin et.',J3

Hz. Peygamber'in bu duası, sanıyoruz ashabının böyle bir duaya iştahlı ve istekli oluşundan değildi. Ancak dünyadaki nimetlerden en sade düzeyde de olsa Müslümaniann da faydalanması gerekirdi. Bu durum hem Müslüman imajının daha etkili olmasına hem de Müslümanların bağlı olduklan inançla­nna ileriye yönelik daha etkin katkı yapmalanna sebep olabilirdi. Çünkü İsHim her ne kadar görüntüy~ önemsemiyorsa da, muhataplan bu hususa oldukça önem .veriyordu. Hz. Peygamber'in Mus'ab b. Umeyr'i Medine'ye öğretmen olarak atamasında34 bu bakışın etkisi yok muydu? Yine Mekkeli

30 İbn Hişam, Siret, II, 618-619. 31 Kur'an, Enfil.l, 8/9-10. 32 Vakıdi, Megazi, 16-17; İbn Sa'd, Tabakat, III, 517. 33 Vakıdf, Megazi, 16; İbn Sa' d, Tabakat, II, 20; Ebu Davüd, Sünen, II, 72. 34 Hz. Peygamber, Hicretten bir yıl önce Mus'ab b. Umeyr'i Medine'ye dini konu­

larda öğretmenlik yapması amacıyla göndermiştir. Mus'ab'ı bu göreve seçmesin­deki nedenlerden birisi, onun düzgün konuşması, gayet şık giyinmesi, güzel koku-

Page 10: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

222 1 Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYAR 1 Dr. Haseyin GÜNEŞ

müşriklerin Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman'a fiziki işkence yapamamalannda onların zenginliklerinin hiç mi etkisi olmarruştı? Yirmi birinci Yüz yılda bunun önemini daha iyi kavrarruş oluyoruz.

Bedir Savaşında Ganiınet isteği İle Savaşmak İsteyen Bir Müşrik

(2/624)

Hz. Peygamber, Bedir savaşı öncesi ordusuyla birlikte Beytüssukya de­nilen konaklama bölgesinden hareket ettikten sonra A.k1k vadisine gelmiştir. Burada Medinelilerden Hubeyb adlı biri, Hz. Peygamber'e gelerek: ''Kav­mim, benim lıarpte ne derece başanlı ve düşmanın bağnnda nasıl yaralar açan bir kalıraman olduğumu bilir. Ganimet maksadıyla sizin saflannızda savaşabilir miyim?" diye sormuş. Hz. Peygamber: "Hayır! Sen önce Müs­lüman olur, sorıra da bizimle savaşabilirsin" cevabını vermişlerdi. Hubeyb ikinci defada aynı istekte bulunmuş, Hz. Peygamber'den tekrar aynı cevabı almıştı. Hubeyb, lıemen orada Müslüman olmuş ve üçüncü defa: "Ya Rasulallalı! Müsliiman oldum, şimdi savaşabilir miyim?" diye sonnuş, Hz. Peygamber de: "Şimdi dileğini yapabilirsin" cevabırıı vermişlerdir. 35

·

Müslüman olmayan, ancak ganimet elde etmek arzusu ile savaş meyda­nında Müslümaniann yanında, ısrarla savaşmak isteyen Hubeyb'e, Hz. Pey­gamber'in her defasında "Müslüman olmasını" şart koşması ve Müslüman olduktan sonra da "şimdi dileğini yapabilirsin" şeklinde cevap vermesi dik­katimizi çekmektedir. Çünkü, Hz. Peygamber' in, bu kişinin ganimet elde etmek için savaşmak istemesi hususunda, lehte ve aleyhte hiçbir yorum yapmadığını görmekteyiz.

Bu olayı Hadis ilmi literatüründe "takrir1 sünnet"36 olarak tanımlanan bir gurup içerisinde değerlendirebiliriz. Hz. Peygamber'in "şimdi dileğini

yapabilirsin" ifadesinin üstü kapalı olarak ganimet arzusu ile savaşma isteği­ni (takvaya uygun düşmese de) onayladığını görmekteyiz.

Hz. Peygamber'in Hendek Savaşındaki Mucizesi (5/627) Beni Nadir Yahudilerinin Medine'den çıkanlıp sürgün edilmesi üzeri­

ne37, bir kısrru Şam'a bir kısrru da Hayber'e yerleşmişlerdi. Hicr1 beşinci yılda, içlerinde Beni Nadir Yahudilerinin de bulunduğu Hayher Yahudi heyeti Mekke'ye gitmiş, Kureyş müşriklerini ve onlara bağlı kabileleri Müs-

lar sürünmesi, nazik ve kibar bir sahabi oluşu sebebiyledir.(Bkz. Ali Hikmet Ber­ki-Osman Keskioğlu,Hz. Muhammed'in Hayatı, Ankara 1982, 171.)

35 Villcıdl, Megazi, 32-33; İbn Sa' d, Tabakat, ID, 535;. 36 Hz. Peygamber'in onay verdiği söz ve eylemlere "Takriri sünnet" denir.(M. Ya­

şar Kandemir, "Hadis'' DİA., İstanbul 1997, XV, 27-64.). 37 Ben! Nadir Yahudileri, Hz. Peygamber' e suikast girişiminde bulunmalan sebebiy­

le, değerli eşyalanyla birlikte diledikleri kadar mallannı da yanianna alarak Me­dine'den sürülmüşlerdir. (İbn Hişam, Siret, I, 653.).

Page 11: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

Hz. Pe1gamber'in, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetiere Dikkat Çelanesi 1 223

lümanlara karşı savaşmaya ikna etınişlerdi.38 Yahudi heyet, Arap kabileleri arasında da dolaşarak onları da savaşmaya ikna ettiler.39

Kureyş komutasındaki ordunun yola çıktığı haberinin Medine'ye ulaş­ması üzerine, Müslümanlar ne yapacaklannı tartışmışlar, sonunda müdafaa savaşına karar vermişler ve şehrin etrafına hendekler kazmaya başlamışlar­dı.40 Hendek kazılacak yerler belirlenmiş ve her on kişiye kırk arşın uzunlu­ğunda hendek verilmişti.41

Bir gün Abdurrahman b. Avf ve Selman-ı Farisi'nin de aralannda bu­lunduğu gurup42 açtıkları hendeğin dibinde beyaz ve parlak bir kayaya rast­larlar. Kayayı kırmaya çalışırlar fakat bir türlü başaramazlar. Bu arada bir çok malzemelerini de kırarlar. Durumun kendisine bildirilmesi üzerine Hz. Peygamber hendeğe girer ve balyozu alarak kayayı kırmaya başlar. Hz. Pey­gamber'in ilk vuruşuyla kaya ikiye aynlır ve kayadan büyük bir kıvılcım çıkarak etrafı aydınlatır.Hz. Peygamber "Allahüekber" diyerek tekbir getirir. Sahabe de onunla birlikte tekbir getirirler. Hz. Peygamber kayaya ikinci defa vurur. Kaya tekrar parçalanır ve aynı şekilde kayadan kıvılcım çıkar. Tekrar Hz. Peygamber ve ashabı tekbir getirirler. Hz. Peygamber'in üçüncü vuru­şunda kaya tamamen parçalanır ve aynı kıvılcım tekrar etrafı aydınlatır, Hz. peygamber ve ashabı yine tekbir getirirler.

Selman Farisl, Hz. Peygamber'in elinden tutarak hendekten çıkarır ve bu zamana kadar görmediği bu durumu kendisinden sorar. Hz. Peygamber de ashabı toplayarak Su durumu anlatır: "Ben kayaya ilk darbeyi indirdi­ğimde çakan, sizinde gördüğiinüz kıvılcım, bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'ımı Medain'ini aydınlattı. Kayaya ikinci vuruşumda çıkan, sizin­de gördüğiinüz kıvılcım bana Rum iilkesinin kızıl köşklerini, saraylanlll aydmlattı. Kayaya üçüncii defa vuruşumda çıkan ve sizin de gördüğiinüz kıvılcım, bana San' a diyanmn köşklerini ve saraylanııı aydınlattı. Cebra­il'de, ümmetimin oralara hakim olacaklanlll bana haber verdi." Hz. Pey­gamber'in bu açıklaması üzerine orada bulunan Müslümanlar "Allalı'a

lıamd olsun. O, sözünde durandır. Kuşatıldıktan sonra bize yardıma kavu­şacağımızı bildiriyor" diye duada bulunarak sevindiler.43

Hz. Peygamber'in bu mucizesi birkaç yönüyle dikkatimizi çekmektedir:

38 V illa d!, Megazi, II, 441. 39 İbn Hişam, Siret, III, 226; Vakıd!, Megazi, II, 443; Belazfiri, Ensabu'l-Eşraf,

Mısır 1959, I, 343; Diyarbekri, Tarihu'l-Hamis, Beyrut, ırz., I, 540. 40 Viikıd!, Megazi, II, 444 -445; İbn Esir, el-Kamil fi't-Tarih, Mısır 1301, II,178;

İbn Hacer, Metalib-i Aliye, Kuveyt 1393/1973, IV, 229. 41 Vakıd!, Megazi, II, 445; Taber!, Tarih, III,45. 42 Tabed, Tarih, III, 45. 43 İbn Sa' d, Tabakat, IV, 83-84; Taberi, Tarih, III, 45-46.

Page 12: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

224 1 Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYAR 1 Dr. Hüseyin GÜNEŞ

İlk olarak; Mucize kısa vadede, Hendek savaşımn kazarnlması yönünde Müslümanlara kesin bir inanç sağlamıştır. Çünkü Mekke'den gelen 10 000 kişilik iyi teçhiz edilmiş bir ordu karşısında Müslümanların asker-sayısı an­cak 3 000 civarında idi. Teçhizat yönünden de Müslümanlar çok geri du­rumdaydılar. Bu sebeple de Hz. Peygamber'in uyarısına rağmen Uhut sava­şında düştükleri hatayı tekrarlarnadılar. Kureyş ordusuyla, meydan savaşını değil savunma savaşını tercih ettiler. Hendek kazmak için dahi gerekli mal­zeme yetersiz olduğundan Beni Kureyza Yahudilerinden emanet araç-gereç almak durumunda kaldılar.44

Diğer taraftan bu yıl içinde Medine'de etkili bir kıtlık olmuştu.45 Müs­lümanlar açlık çekiyorlardı. Hatta Müslümanlar açlığa dayanamaz hale gel­mişler, bu sebeple karınıarına taş bağlarnışlardı. Bunun üzerine Müslümania­nn açlıklarının bir miktar olsun giderilmesi için Hz. Peygamber'in mucizevi ziyafetler takdim ettiğini görüyoruz.46

Müslümanların çektiği bu sıkıntılar yetmiyormuş gibi hendek kazıım sı­rasında münafıkların tutumu da olayın tuzu biberi oluyordu. Hendek kazım işi guruplar halinde yapılıyor, kazım işleminin bir an önce bitirilmesi gereki­yordu. Ama münafıkların ciddi gayret göstermemesini bir tarafa bırakalım, yerli yersiz hendek kazım işini terk ediyorlar ve Müslümanların manevi duygularını rencide edecek şekilde onlarla alay ediyorlardı. Böylece hendek kazımının planlanan süre içerisinde bitirilmesi de tehlikeye düşüyordu.47

İşte bu zorluklar içinde savaşa hazırlanan Müslümanlar için Hz. Pey­gamber' in bu mucizevi haberi, tabir yerinde ise bir doping etkisi yapmıştı. Müslümanlar biliyorlardı ki Hz. peygamber böyle durumlarda nefsinden değil iHl.hl bir kaynaktan ilham alarak konuşuyordu. Hz. peygamberin bu açıklaması Müslümanlar üzerindeki ümitsizlik bulutlarını dağıtmış onlara savaşı kazanacaklarına dair bir inanç , güven ve heyecan vermiştir.

İkinci olarak: Hz. Peygamber'in bu mucizesi uzun vade de Müslüman­lara Allah adını dünyamn en uzak noktalarına kadar ulaştırma aşkı , şevki ,

44 Vak:ıdl, Megazi, II, 445-446; Diyarbekrl, Hamis, I, 541. 45 Vak:ıdl, Megazi, II, 479-480; Belazilri, Ensab, I, 345. 46 Konu ile ilgili birkaç örnek şunlardır: Hz Peygamber hendekte çalışan ashabına

üzerine yağ sürülmüş arpa ekmeği ikram etmiştir.Yine iki avuç hurmayı bir örtü üzerine koyarak hendekte çalışan ashabın hepsi bu hurmadan yemiş, hurma yen­

. dikçe artmıştır. Bir sahabe oğlak keserek tandır yaptırmış, Hz. Peygamberin de bu ziyafette bulunmasını istemiş, gizlice haber vermiştir. Ancak Hz. Peygamber Hendek işçilerinin tamarnını bu ziyafete ortak etti. Oğlak salıibi sahabe, bu kadar kalabalığa bu oğlağın yetmesinin mümkün olmadığını düşünüyordu. Fakat oğlağın etinden herkes yemiş, et bitmemiştir. (İbn Hişam, Slret, III, 228-229; Vak:ıdi, Megazi, II, 452,476.).

47 Kur' an, Nur, 24 /63-64.

-·::.------ --~; ...

Page 13: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

Hz. Peygamber'in, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetiere Dikkat Çehnesi 1 225

heyecanı ve mücadele duygusu verdiğini görmekteyiz. O dönernin iki süper gücü olan Bizans ve Sasani imparatorluklarının Hz. peygamberin dilinden, Müslümanların eline geçeceğinin tescil edilmesinin oluşturacağı heyecanı herhalde bugün dahi hissedebiliriz. Medain48

, Hire49, San'a50 ve Bizans'ın

hakim olduğu bölgelerin51 yeryüzünün eski ve muhteşem krallıklarının hayat sürdüğü yerleşim bölgeleri olduğu, buraların insanlar için hatta canlılar için

48 Medain; kuruluşu çok eski tarihlere dayanmaktadır. Birçok kültürün oluşması ve yaşamasına ev sahipliği yapmıştır. Bağdat'ın 30 km güneyinde kurulmuştur. Fırat ve Dicle Nehirleri'nin bulunduğu bir yerde kurulduğu için önemli bir yerleşim merkezidir. Hz. Ömer döneminde Kadisiye Savaşı (637-1116) sonucu Müslüman­Iann eline geçmiştir. Medain , döneminin bölgedeki en büyük kral şehri olan Sasani İmparatorluğu'nun hükümet merkezi olduğu için Müslümanlar burada çok değerli ve çok fazla ganimet elde etmişlerdir (M. Streck , "Medain" İA , istanbul­Vll , 448-4569)

49 H1re ; kuruluşu M.Ö. 600 yıllarına kadar götürülür. Bölgede Sasanilere bağlı bir krallık kurulmuştur m. ve IV. Yüzyıl civarında Lahmllerin baş şehri ve büyük bir ticaret merkezi olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Fırat'tan götürülen kanallarla su­lanan şehirde tanm ve hayvancılık önemli bir yer tutar. Hz. Ömer döneminde 12/633 tarihinde cizye karşılığı Müslüman hakimiyetine girmiştir (Hüseyin Ali ed-Dakfiki, "Hire", DİA, İstanbul 98 ; XVlll, 122-124)

50 San' a ; Arap Yanmadası güneyinde Yemenliler' in hükümet merkezidir. Şehrin, bölgenin eski yerleşim birimlerinden olduğu, baktınlı bağ ve bahçelerin bulundu­ğu görülmektedir. Habeşliler'in bölgeye yerleşmesinden sonra Yemen , Roma ve Sasani hükümdarlığı altında el değiştirmiştir. Hz. Peygamber'in Medine dönemin­de bölgeyi İran'ın valisi Bazan idare ediyordu. 631 yılında Bazan Medine'ye gele­rek İslam'ı kabul etmiştir (R. Strothmann, "San'a" İA, istanbul 93, x, 179-183).

51 Rum ; Roma ve Bizans İmparatorluklan için ortak kullanılan bir tabirdir (Franz Babinger, "Rum" İA, İstanbul 1993, IX, 766). Konumuzia ilgili olarak sözü edi­len Rum Diyarı'ndan , Bizans /Doğu Roma İmparatorluğunun kastedildiğini an­layabiliriz. Bizans İmparatorluğu deyince biri İstanbul ve diğeri İskenderiye ol­mak üzere iki önemli şehri vardır. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde Ecnadıyn (634), Yermük (636) Savaşlan'yla Suriye, Filistin; 640 yılında da Mı­sır'ın önemli bir bölümü Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. İstanbul'un , 324 yılında Bizans'ın baş şehri olarak inşasına başlanmıştır. Şehir o dönemde dünyanın merkezi olarak kabul ediliyordu. Her bakımdan üstünlüğü ve zenginliği yüzyıllar boyunca komşulannın ilgisini çekiyordu. Bu sebeple birçok milletin hücumuna uğramıştır (Geniş bilgi için bkz.: İbrahim Kafesoğlu, "İstan-: bul", İA., İstanbul 1993, VIII, 1173-1180; Franz Babinger, "Rum" İA, İstanbul 1993, IX, 766; Işın Demirkent, "Bizans" DİA, İstanbul 1992, Vi, 230-244). Hz. peygamber döneminde Bizans /Doğu Roma İmparatorluğunun önemli şehirle­rinden birinin de İskenderiye olduğunu söylemiştik. M.Ö. 332'de Büyük İskender kurmuştur. Arapların eline geçtiğinde Mısır'ın merkezi idi. Şehir planlı yapısı, estetik ve görkemli yapılanyla dikkat çekrniştir.Verimli topraklara sahiptir (Rhuvon Guest, "İskenderiye" İA, İstanbull993, 5111, 1084-1088)

Page 14: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

226 1 Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYAR 1 Dr. Hüseyin GÜNEŞ

ne kadar büyük bir önem arz ettiği de bilinmektedir. Böyle bir günde, evren­sel bir din olan İsHim'ın, bu bölgelere hakim olacağının peygamberlerinin ifadeleri ile bir defa daha dillendirilmesi, Müslümanların ruhunda olağanüstü bir heyecan meydana getirmiştir.

Üçüncü olarak: Hz. Peygamber'in "Hire şehrinin köşkleri", "Kisra'nın Medaini" , "Rum ülkesinin kızıl köşk ve saraylan" , "San'a'nın köşkleri" şeklindeki maddi zenginlikleri tasvirlerinin düşündürdükleridir. Hz. Pey­gamber işte kısa ve uzun vadeli fetihlere Müslümanlan hazırlarken, onların belki de o zamana kadar hayallerini süsleyen göz kamaştıncı zenginliklere de dikkat çekmeyi ihmal etmemiştir.Hz. peygamberin bu tasvirlerini normal gündelik ifadeleri olarak kabul edemeyiz. Hz. peygamber bu şehirleri, bu ve buna benzer başka şekillerdeki tasviri Müslümanlar için, hem Hendek sava­şını başarmalanna katkıda bulunacak, hem de ileriye dönük evrensel hedef­ler ve ideallerin oluşmasını sağlayacaktı.52 Hatta Hz. peygamberin bunn ben­zer hedefleri , Müslüman Türkler' de "Kızıl Elma" idealinin şekillenmesinde etkili olmuştur.53

Hudeybiye Barışı Sırasında inen Ayetler (6/628)

Hz. Peygamber, 1400-1500 kişilik bir gurup Müslümanla umre yapmak üzere M edin e' den yola çıktı. Mekke yakınlannda Hudeybiye' de konakladı­lar. Müslümanların savaşmak niyeti olmadığından yanlarına kılıçlan dışında silah dahi almarnışlardı. Ancak Mekke'li müşrikler Müslümanların umre niyetiyle de olsa şehri ziyaretlerine tahammül edemiyorlardı.Gerçi bu olay bir savaşla sonuçlanmamıştır. Ama savaşa ramak kalmıştı. Kureyş müşrikle­rine elçi olarak gönderilen Hz. Osman' ın önce tutuklanması, sonrada öldü-

52 Hz. peygamberin "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan , onu fetheden ordu ne güzel ordudur" hadisi Müslümanlar için bir emir olarak kabul edilmiş ve Emev1 döneminden başlayarak bir çok kere İs­tanbul'un fethi maksadıyla sefer düzenlenmiştir. Hatta Ebfr Eyyup el-Ensarl, iler­lemiş yaşına rağmen İstanbul için düzenlenen seferlerden birine katılmış ve şehit düşmüştür (Işın Demirkent, "Bizans" DİA, İstanbull992, Vl, 230-244).

53 Kızıl Elma : Türk cihan hakimiyeti ideali ve bu idealin sembolüdür. Soyut olarak Oğuzlar arasında , Ergenekon Destanı'nda "Ergenekondan çıkan ve eski yurdu yeniden fethetme" ideali olarak karşımıza çıkar. Somut bir hedef haline gelişi ise Osmanlı Türkleri'nde kendini göstermektedir (Yeni Türk Ansiklopedisi, "Kızıl Elma", Komisyon, İstanbul 1985, V, 1861-1862) Türk siyaset ve fikir adamları arasında gelişen mill! ve isliiınl Türk Cihan Haki­miyeti Mefkfrresi'nin "Kızıl Elma" adı ve efsanesiyle yayılmasıdır. Ayasofya'mn önünde dikili bir sütun üzerinde, at üstünde bulunan Justinianus heykelinin bir e­linde kızıl bir küre olup, Türk kızıl elması ve cihan hakimiyetinin hedefi olmuş­tur. İstanbul fethedildikten sonra "Kızıl Elma" hedefi de değişmiştir (Osman Tu­ran, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkiiresi Tarihi, İstanbul 1994, ll, 37-47)

--· .. -~----

Page 15: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

Hz. Peygaıııber'in, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetiere Dikkat Çekıııesi 1 227

rüldüğü haberinin yayılması üzerine Hz. Peygamber, ashabını toplayarak "şayet haber doğruysa Kureşlilerle savaşmadan · bölgeden aynlmamak üzere" Müslümanlardan söz almıştı?4 Daha sonra Hz. Osman serbest bıra­kılmış, Hz. Peygamber Müşriklerle bir antlaşma yapmıştı. Müslümanlar, önce antlaşmanın yazılışı sırasında müşriklerin, antla~ma metninin başına "Besmele"nin ve Hz. Peygamber'in "Rasulullah" sıfatının yazılmasına karşı çıkışiarına tepki gösterdiler.55 Müslümanlar bu kavrarnlar için vatanlarını dahi terk etmiş, canlarını ve mallarını ortaya koyarak mücadele ediyorlardı. Bu durumun kabulünü inançları açısından bir eksiklik ve dinlerine karşı bir hakaret olarak görüyorlardı. Müşriklerin bu kavrarnlar karşısındaki istekleri­ni kabul etmektense, hiçbir hazırlıklarının bulunmamasına rağmen savaşma­lıydılar.56 Ancak duygularını ve düşüncelerini Hz. Peygamber'in sağduyulu müdahalesi ile frenlediler. Olanları bir anlamda sineye çektiler. Diğer taraf­tan, bu antlaşma aslında Mekke'li müşriklerin Medine İslam Devleti'ni res­men tanıdıklannı gösteren bir belge olması açısından önem taşımaktaydı.57

Fakat Hz. Ömer ve ashaptan bazıları, antlaşma maddelerinin görünüşte Müs­lümanların aleyhine olduğunu düşündüklerinden yapılan antlaşmanın bazı maddelerine tepki göstermişlerdi.58 İşte Müslümanlar bu ruh hali içinde idi­ler. Ama onların bu yaklaşımları hiçbir zaman Hz. Peygamber'e ve onun uygulamalarına mutlak bir itiraz değil, fikirlerini ve duygularını medeni şekilde ve birazda duygusal bir yaklaşımla ifade etmeleridir. Kur' an, Müs­lümanların bu endişelerini gidermek üzere Fetih suresinde olayı ele almıştır. Bu antlaşmamn Müsliimanlar için ''feth-i mübfıı!apaçık bir fetih" ve "nasr-ı azfz!üstiin onurlu, şerefli bir yardım"ifadeleri ile Mekke 'nin fethi-

54 İsHlm tarihinde bu olay "Rıdvan Biati" olarak bilinmektedir ( İbn Hişam, Siret, m, 321,329; Vakıdi, Megazi, II, 602-604; İbn Sa'd, Tabakat, II, 95; Belazfiri, Ensab, I, 349;Taberi, Tarih,m, 71.

55 İbn Hişam, Slret, m, 331-332; Vakıdi, Megazi, II, 610-611; İbn Sa'd, Tabakat, II, 97.

56 Vakıdi, Megazi,-II, 610-611. 57 Muharnmet Hamidullah, "Hudeybiye Antlaşması" DİA., İstanbul 1988, XVm,

297-299. 58 Antlaşmanın Müslümanları rahatsız eden özellikle iki maddesi vardı. Bunlardan

biri "Müslümanlar bu yıl umre yapmayacak, seneye umre yapacaklar"dı. Müslü­manlar bu maddenin kabulünü "dinin küçük düşürülmesi" olarak görüyorlardı. Müslümanları rahatsız eden ikinci madde ise "Kureyş tarafından Müslümanlara sığınacak kişi {Müslüman da olsa) geri iade edilecek, Müslümanlardan Kureyşlilere sığınan biri olursa geri iade edilmeyecek"ti. Müslümanlar bu mad­denin kabulünü de içlerine sindirerniyorlardı. (İbn Hişam, Siret, m, 331-332; Vakıdi, Megazi, II, 607-608; Taberi, Tarih, m, 79; İbn Esir, Kamil, II, 204).

~ J

i .\ ?

Page 16: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

228 1 Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYAR 1 Dr. Hüseyin GÜNEŞ

nin müjdelendiğini görmekteyiz. 59 Yine Miisliimanlar'ın bu olumsuz rulıf durumlanndan kurtulmalanlll sağlayacak, üzüntülerini sevince dönüştü­recek şekilde "Alla/ı, alacağımz birçok ganimetieri de size vaat etmiştir',6° buyrularak antlaşmamn, Miisliimanlar açısmdan maddi bir getirisinin de olacağına vurgu yapılmıştır. Ayette vaat edilen fetih ve ganimetierin ilk etabının Hayher'in fethi ve elde edilen ganimetleri, uzun vadede de Müslü­manların layarnete kadar yarıacakları fetihler ve elde edecekleri ganimetler olduğuna dikkat çekilmiştir. 1

Yüce Allah "Fetih" suresindeki bu mesajı ile, Hudeybiye antlaşmasının manevi arka planından (Hz. Peygamber hariç) bilgisi bulunmayan ashabı, sert bir üslup kullanarak susturmayı ve peygambere her durumda itaati em­retmeyi tercih yerine, Müslümanlar için bir çok faydaları içeren maddi­manevi bilgileri sunmak suretiyle müjde içerikli ikna üslubunu tercih etmiş­tir. Böylece ınanevi burukluklarını gidermiş, kafalarındaki bir çoi<: soruyu cevaplandırmıştır.

Hayher'in Fethi İle İlgili Ayetler Ve Hz. Peygamber'in Duası (7/628)

Hz. Peygamber, 71 628 Yılının Muharrem ayı içerisinde62 Şam yolu ü­zerinde, Medine'ye 48 millik mesafede verimli ekin tarlaları ve hurma bah­çeleri bulunari63 Hayber'e sefer düzenledi. Bu şehir, Hz. Peygamber'in Me­dine'den çıkardığı Beni Nadir Yahudileri'nin bir kısmının da yerleştiği, yerli Yahudilerin merkezidir. 64

Bu bölgede toplanan Yahudiler boş durmarnışlar, Müslümanlara karşı· Mekkeli müşriklerle antlaşma yapmışlar, Kureyşlilere bağlı bir çok kabileyi de Hayher'in bir yıllık hurma mahsulünü vermeyivadederek ayaklandırmış­ladır.65

Bunun üzerine Hz. Peygamber, ashabına Hayher savaşı için (Hayber'e sefer yapacağını gizli tutarak) hazırlanmalarını eınretmiştir.66 Müslüman ordusu yola çıkmış ve Hayber bölgesinde uygun bir yere konuşlanmıştı.

Savaşa başlamadan önce Hz. Peygamber askerlere bir dizi öğüt vermiş ve onları savaşa teşvik etmişti. Onları, önce sevap kazanmaya teşvik etmiş,

59 Kur'an, Fetih, 48/ 1-3; M. Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1971, VI, 4405-4410.

6° Kur' an, Fetih, 48/ 20. 61 Elmalı'lı M. Harndi Yazır; Hak Dini Kur'an Dili, VI, 4421-4425. 62 İbn Hişfu:n, Stret, ID, 342; Vll.kıd1, Megazi, II, 634; İbn Esir, Kamil, II, 216. 63 Yakut, Mu'cemu'l-Büldan, Beyrut 137611955, II, 409. 64 İbn Hişam, Siret, ID,20 1. 65 Vll.kıd1, Megazi, 442-443; Belazurl, Ensab, I, 343. 66 Vll.kıd1, Megazi, II, 634; İbn Sa'd, Tabakat, II, 106.

Page 17: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

Hz. Peygamber'in, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetiere Dikkat Çelanesi 1 229

sonra da sabir ve se bat göstermeleri halinde zafer ve gaııimete sahip olacak­lanııı müjdelemiştir.67 Aynca Kur'an'da Hudeybiye Antiaşması sebebiyle Hayber' in fethine ve elde edilecek ganimete dikkat çekildiğİnden bir üst bölümde bahsetmiştik. 68

Hayber şehri üç bölgeden oluşuyordu ve bu bölgelerde toplam sekiz ka­le bulunuyordu.69 Aynı zamanda bu savaş, Müslümaniann şimdiye kadar yaptığı harplerin en şjddetlilerindendi. Yalındilerin kaleleri oldukça müstah­kem ve uzun süreli savunma savaşına uygun şekilde donatılrnıştı. Silahlan da oldukça çoktu.70 Bu savaşın sonucu, Arap Yanmadasındaki Yahudi nüfu­zunun varlığı-yokluğu açısından önemli olduğu kadar, Müslümaniann ege­menliği açısından da önem taşıyordu. İslam devleti artık Yahu di tehdidinden kurtulacaktı. Aynca Müslümaniann Hayber de kazanacağı bu zafer Arap kabileleri üzerinde büyük tesir yapacaktı. Artık Müslümanlar için en kutsal mekan olan Mekke'nin fethine de adım adım yaklaşılıyordu. Kur'an ve Hz. Peygamber'in verdiği ganimet müjdesi savaş sonunda gerçekleşmişti. Gerek devlet hazinesine gerekse askerlere büyük araziler ganimet olarak dağıtılrnış­tı.7ı

Mu'te Savaşı'na Sevk Edilen Ordu İçin Yapılan Dua (8/629) Hz. Peygamber Şam yakınlannda bir köy olan Mu'te'ye72 bir ordu sevk

etmiştir. Orduyu sevk ediş sebebi; Hz. Peygamber Haris b. Umeyr'i bir mek­tupla Busra hükümdarına73 veya Şam'da bulunan Rum Kayseri'ne gönder­ınişti.74 Ancak Haris b. Umeyr, Mu'te'ye gelince buranın valisi tarafından yakalanmış ve Hz. Muhammed'in elçisi olduğunu öğrenmesi üzerine de onu öldürmüştü.75 Esasen bu durum tarih boyunca ülkeler arası ilişkilerde kabul edilen ve istisnaları çok az görülen "elçiye zeval yoktur"prensibinin, kendi­sini dünyanın süper gücü olarak gören imparatorluğun bir valisi tarafından

67 Diyarbekri, Hamis, II, 45-46. 68 Kur'an, Fetih, 48/21; Aynca bkz.: Bu makalenin "Hudeybiye banşı" bölümü. 69 İbn Sa' d, Tabakat, II, 106. 70 Muhammed Hamidullah, "Hayber", DİA., İstanbul1998, XVII, 20-22. 71 İbn Hişam, Siret, III, 363. 72 Yiikut, Mu'cemu'l-Büldan, V,220. 73 Viikıdl, Megazi, II,755; İbn Sa'd, Tabakat, II, 128; İbn Seyyid, Uyiinu'l-Eser,

II,153. 74 İbn Abdilber, İstiab fi Ma'rifeti'l-Ashab, Kahire Tarihsiz, I, 298; İbn Esir,

Üsdü'l-Gabe fi Temyizi's-Sahabe, Tahran 1280, I, 408; İbn Seyyidi'n-Nas, Uyiinu'l-Eser fi Füniini'l-Magazi ve'ş-Şemal-i ve's-Siyer, Kahire 1356, II, 153.

75 Vakıdi, Megazi, II,755; İbn Abdilber, İstiab, I, 298; İbn Kayyilm, Zadü'l-Mead Fi Hedyi Hayri'l-İbad, Mısır 1390/1970, II, 173; İbn Seyyidi'n-Nas, Uyiinu'l­Eser, II, 153.

.;·,·~

.·:~-.;;,~-· .. ·~

Page 18: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

230 1 Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYAR 1 Dr. Hüseyin GÜNEŞ

çiğnenmesiydi.Bu olay tam manasıyla bir kabile devlet anlayışı hunharlığıy­dı. Bu elçinin şahsında bir devleti hedef alan, ülkeler arası hukuku ortadan kaldıran ciddi bir cinayetti.Hz. Peygamber bu olay karşısında duyarsız ve tepkisiz kalamazdı. Bu yol bir defa açıldı mı sonu gelmezdi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber bölgeye gönderilmek üzere 3000 kişilik bir ordu düzenlemiş ve üç komutanı birbirinin ölümüne bağlı olarak da gö­revlendirmişti.76

Hz. Peygamber ve Medine'li Müslümanlar "Alla/ı sizleri lıer tehlike­den korusun! Yine sağ-salim ve ganimetlerle geri çevirsin, "77 şeklinde ordu için duada bulundular. Büyük ihtimalle Hz. Peygamber ashabın "ordunun ganimet elde ederek geri dönmeleri" duasını duymuş olmalıdır. Ancak Hz. Peygamber'in böyle bir duaya olumsuz bir tepki verdiğinden bahsedilme­mektedir.

Zatu's-Selasil Seriyyesi78 Öncesi Hz. Peygamber'in Komutana Söyledikleri (8/629-30)

Hz Peygamber, Arnı· b. As Müslüman olduktan sonra kendisini Zatu's­selasil seriyyesi için hazırlanan birliğin komutanı olarak görevlendirmiştir.79

Hz Peygamber, Amr b. As'a silahını kuşanmasını, sefer elbiselerini giymesi­ni, sonrada yanına gelmesini ernretti. Arnr b. As' da denilenleri yerine getir­miş, Hz. Peygamber'in yanına gelmişti. Hz peygamber Arnr b. As'a, "Alla/ı seni zenginliğe ve selamete ulaştırsm diye askeri hizmet için hazırlanan bir ordumm komutam olarak sefere göndereceğini" söyledi. Amr b. As'ta, "ben zenginlik isteği ile Müslüman olmadım. Sadece ve sadece İslam'ı arzuladığım için Müsliiman oldum" demesi üzerine Hz. Peygamber, "zen­ginliğin faydalısı, insaniann faydalı olamnda ne kadar da güzeldir" bu­yurmak suretiyle Müslümanlar açısından zenginliğin. önemi ve gayesine dikkat çekmişlerdir.80 Hz. Peygamber'in bu tavrıyla daha yeni Müslüman olan Arnr b. As'a bir kaç yönden iltifatta bulunduğunu anlıyoruz. Bir defa yeni Müslüman olmasına rağmen önde gelen sahabenin de içinde bulunduğu bir orduya komutan yapıyor. İkinci olarak da maddi ve manevi yönden ken-· disine iltifatta/duada bulunuyor. Ayrıca "ben zenginlik isteği ile Müslüman

76 Vakıdi, Megazi, II, 756; İbn Sa' d, Tabakat, II, 128; İbn Seyyidi'n-Nas, Uyfinu'I-Eser, II, 153. ·

77 Vakıd1, Megazi, II, 756; İbn Sa' d, Tabakat, II, 128. 78 Bizzat Hz. Peygamber'in katılmadığı, sevk ve idaresi için bir sahabiyi görevlen­

dirdiği askeri biriikiere seriyye adı verilir. (Hüseyin Algül, "Gazve", DİA., İstan­bul 1996, XIII, 488).

79 Vakıdi, Megazi, I, 6; İbn Sa'd,Tabakat, II, 131; Taberi , Tarih,II, 147; İbn Abdilber, İstiab, IV, 1136.

80 İbn Hacer, İsabe fi Temyizi's-Sababe, Kahire 1970, IV, 653; Haleb'i, İnsanu'I­Uyfin, III, 198.

Page 19: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

Hz. Peygqmber'in, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetiere Dikkat Çehnesi 1 231

olmadım ... " cevabı üzerine de onu "insanlann faydalısı" şeklinde vasıflandı­nyor. Bu durum bir Müslüman'ın maddi ve manevi olarak Hz. Peygamber­den görebileceği en güzel iltifatlar olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Peygam­ber'in kendisini İslfun'a ısındırabilmek için baş vurduğu önemli taktiklerden birdir. Çünkü Amr b. As, Müslüman olmazdan önce kavmi içinde görüşleri­ne itibar edilen ve birçok önemli görevler üstlenen önemli bir şahsiyetti.

Sonuç İslam, hiçbir zaman insanın yaşam hakkını elinden alan savaşı teşvik

etmemiştir. Ancak Müslümanlar, mazlumlara yapılan zulmü önlemek, ken­dini savunmak ve Allah'ın evrensel mesajlannın insanlara duyumlmasına engel olunması durumunda savaş yapmak zorunda kalmıştır.

İsH1m'da savaşın bir sonucu olarak ganimet olgusu kabul edilmiş, ayet­ler ve hadislerle hukuki çerçevesi oluşturulmuştur. Müslüman'ın ganimet için savaşması söz konusu değildir. Ancak savaş sonunda elde edilen gani­metin 4/S'ini savaş gazilerine paylaştırarak onlan ödüllendirmiştir. Bu arada İsHtm, askerlerin savaş meydanında bireysel ganimet toplamaya yönelmele­rini engellemek için, savaşta ele geçen ganimet eşyadan diğer ordu mensup­lannın da hisse almalan kuralını getirmiştir.

Ayrıca Hz. peygamber bir çok savaş sonrasında alınan ganimetierin ge­ri verilmesi, köle ve cariyelerin hürriyetine kavuşturulması yönünde ashabını teşvik etmesi, Müslümaqlar açısından ganimetin bir amaç değil, sonuç ve araç olduğunu göstermektedir.81

Kur' an ve Hz. Peygamber savaşa hazır duruma gelen orduya öncelikle, savaşın Allah nzası için yapılmasını, karşılığının da Allah'tan ve ahıret ha­yatında beldenmesi gerektiğini dikkat çekici bir şekilde vurgulamıştır.

Ancak savaş öncesinde Hz. Peygamber'in, zaman, yer ve duruma göre ordu komutanıanna yada askerlere hitaben, zafer sonrası ganimetiere dikkat çektiğini görmekteyiz. Bu durumun daha çok Müslüman askerlerinin moral durumlannın daha da yükseltilmesi durumuyla irtibatlı olduğunu söyleyebili­riz.

Ordunun maddi gücünün yetersiz oluşu, açlık ve kıtlık gibi savaş gücü­nü olumsuz etkileyecek tabii afetierin bulunması, münafıkların bozgunculuk yapmalan, Müslümanlar için taviz vermeleri hiç düşünülemeyecek konularla karşı karşıya kalmalan vb. durumlarda Kur' an ve Hz. Peygamber, manevi mükafatlar ve ikııa yanında, maddi kazançlar ve uzun vadeli hedeflere teşvik edici bir üslup kullanmıştır.

81 Örneğin Huneyn ve Taifte elde edilen esirlerin Hz. Peygamber tarafından serbest bırakılması askerlere tavsiye edilmiş, Müslüman askerler bu tavsiyeye uymuşlar­dır (İbn Hişam, Siret, IV, 132; Tabeıi, Tarih, ID, 135).

---~-:----

~------~----------~~~~~~----~~-------------------

Page 20: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

232 1 Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYAR 1 Dr. Hüseyin GÜNEŞ

KAYNAKÇA

Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi, İstanbul1996, Çev.: Komisyon.

Ağırman, Mustafa, "Asn Saadette Ordu ve Savaş Stratejisi", Bütün Yönleri İle Asrı Saadette İslam, Editör:Vecdi Akyüz, İstanbul1994. •

Ahmed b. Hanbel, Müsned, Beyrut 1389/1969.

Algül, Hüseyin, "Gazve", DİA., İstanbul1996, :xm, 488.

Babinger, Franz , "Rum" İA , İstanbul 1993 , IX , 766.

Belaziir!, Ahmed b. Yahya, Ensabu'l-Eşraf, Mısır 1959.

-----------, Fütuhu'l-Büldan, thk. Rıdvan Muhaminet Rıdvan, Beyrut 1978.

Berki, Ali Hikmet- Keskioğlu, Osman,Hz. Muhammed'in Hayatı, Ankara 1982.

Buhfui, Muhammed b. İsmail, Camiu's-Sahih, İstanbul1329.

Demirkent, Işın, "Bizans" DİA, İstanbul1992, VI, 230-244.

Diyarbekrl, Hüseyin b. Muhammed b. Hasan,Tarıhu'l-Hanıis, Beyrut, trs.

Ebu Daviid, Süleyman b. Eş' as es-Sicistani, Sünen, Mısır 37111952.

Guest, Rhuvon, "İskenderiye" İA, İstanbul1993, 5/ll, 1084-1088.

Halebi, İnsanu'l-Uyfin fi Sireti'l-Eınln ve'l-Me'mfin,Beyrutl980.

Hamidullah, Muhammet, Hz. Peygamber'in Savaşları, Çev.: Salih Tuğ, İstanbul 1981.

---------------, "Hayber", DİA., İstanbul1998, XVII, 20-22.

---------------, "Hudeybiye Antlaşması" DİA., İstanbul1988, XVIII, 297-299.

Hemt; "Cihad", İA., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,Çeviren Halim Sabit Şibay, III,164-170.

Hüseyin Alied-Dakiiki, "Hire", DİA, İstanbul98; XVlll, 122-124.

İbn Abdilber, İstiab fi Ma'rifeti'l-Asbab, Kahire, trs.

İbn Esir, Ebu'I-Hasan İzzeddin Ali b. Ebi'I-Kerem Muhammed el- Cezer!, el-Kamil fi 't-Tarih, Mısır 130 1.

-----------, Üsdü'l-Gabe fi Temyizi's-Sahabe, Tahran 1280.

İbn Hacer el-Askalani, Ebu'l-Fadl Ahmed b. Ali, İsabe fi Temyizi's-Sahabe, Kahi­re 1970.

---------- Metalib-i Aliye, Kuveyt 1393/1973.

İbn Hişam, Abdulmelik b. Hişam b. Eyyub el-Himyer!, Siretu'n-Nebeviyye, Beyrut 139111971.

İbn İzar!, Beyanu'l-Muğrib, Beyrut 1950, I, 32-33.

İbn Kayyum el-Cevziyye, Muhammed b. Ebu Bekir, Zadü'l-Mead fi Hedyi Hay­ri'I-İbad, Mısır 1390/1970.

İbn Kesir,Ebu'l-Fida İsmail, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Aziın, Beyrut 1385/1966.

İbn Sa' d, Ebu Abdiilah Muhammed, et-Tabakatü'l-Kübra, Beyrut 1376/1957.

Page 21: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

Hz. Peygamber' in, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetiere Dikkat Çekmesi 1 233

İbn Seyyidi'ncNfu;, Uyfinu'l-Eser fi Füniini'l-Magazi ve'ş~Şemal-i ve's-Siyer, Kahire 1356.

Kafesoğlu, İbrahim, "İstanbul", İA., İstanbul1993.

Kandemir, M. Yaşar, "Hadis" DİA., İstanbul1997, XV, 27-64.

Kurtub1, Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed, el-Cami'u li Ahkami'l-Kur'an, Kahire 1387/1967.

Makkfu"1, ŞihabüddinEbu'l-AbbasAhmed b.Muharnmed, Nefbu't-Tib fi Gusn el-Endülüs el-Ratib, Kahire 1949.

MevHina Şibll, Asr-ı Saadet, Çev.: ö. Rıza Doğru!, İstanbul1977. Müslim, Ebu'I-Hüseyin Müslim b. Haccac,Camiu's-Sahih, İstanbul1329.

Önkal, Ahmet, "Hicret",DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1988, XVII, 558-562.

Özel, Ahmet, "Cihad", DİA, İstanbul1993, VII, 527-531.

Razi, Fahrettin, Meffi.tihu'l-Gayb, Mısır 1308

Streck, M., "Medrun" İA, istanbul-VII, 448-4569.

Strothmann, R., "San'a" İA, istanbul 93, x, 179-183.

Şa'ranl, el-Yevakıt ve'l-Cevahir, Kahire 1317.

Taben, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Tarihu'l-Ümem ve'l-Mülük, Mısır 1326.

Tağnberdi, Ebu'l Mehasin Cemaleddin b., Nücfimu'z-Zahire fi Mulfiki Mısır ve'l-Kahire,

Tirmizi, Ebu İshak Muhan:lmed b. İsa es-Sevr!, Sünenü't-Tirınizi, Mısır 1356.

Turan, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkiiresi Tarihi, İstanbul1994, ll, 37-47.

Vakıdi, Ebu Abdiilah Muhammed b. Ömer, Kitabu'l-Megazi, Mısır 1367/1948.

Yakut, Ebu Abdullah Şihabeddin Yakut er-Rum1 el-Hamev!,Mu'cemu'I-Büldan, Beyrut 137611955.

Yazır, Elmalı'lı M. Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul1971.

Yeni Türk Ansiklopedisi, "Kızıl Elma", Komisyon, İstanbul1985.

Page 22: ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi F .. L ESi DE GiSiisamveri.org/pdfdrg/D00095/2003_16/2003_16_AYARAR_GUNESH.pdf · 6 Kur'an, Bakara, 2/190; 8/6 7 Önkal "Cihil.d" DİA., ... 218 1 Yrd.Doç.Dr.

234 1 Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza AYAR 1 Dr. Hüseyin GÜNEŞ

ABSTRACT In o ur es say, w e tried to teli a different methot which The Prophet sametimes used before war. If the war ıs accepted as an unenjoyable case, this reality can't be refused. The war was depended an certain !ega! rules. First of all the war is a duty which must be done for holy orders !ike God wish, countryand nation Iove. This duty war mode holy by encouragingthe belief of martyr and ghazi. Anather !ega! statue exists by sharing the booty wihich war taken after the war.

We know that The Propet mode efective speecher and proyed before the wor for concentration and cauraging the soldiers psychologial.

Beside this it isnoticed the victory and the booty ever if they were not given place in Quran and The Prophet's usage . This is a search which took up The Propet's evaluating the events dea! with his noticing the booty as a result of for making the mücahidin active.