Ondernemers 1-2013

of 28 /28
Alle begrip voor ongeduld ondernemers Carl Decaluwé - Provinciegouverneur West-Vlaanderen Traficon overgenomen door Flir Systems Duotecno blijft ook na tien jaar groeien Dossier Verhuur & Leasing 18 januari 2013 • Jaargang 21 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus) 01

Embed Size (px)

description

Ondernemers 1-2013 met Carl Decaluwé (Provinciegouverneur West-Vlaanderen)

Transcript of Ondernemers 1-2013

Page 1: Ondernemers 1-2013

Alle begrip voor ongeduld ondernemersCarl Decaluwé - Provinciegouverneur West-Vlaanderen

Traficon overgenomen door Flir Systems

Duotecno blijft ook na tien jaar groeien

Dossier Verhuur & Leasing

18 januari 2013 • Jaargang 21 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

01

Page 2: Ondernemers 1-2013

Slijkensesteenweg 2 - 8400 OOSTENDE - Tel. 059/340.711 - Fax 059/340.710e-mail [email protected] - www.portofoostende.be

Haven Oostende: energieke haven

De Haven van Oostende heeft als strategische optie gekozen om naast de traditionele haven-activiteiten (roro, general cargo en cruises) volop ook de kaart te trekken van de offshore en hernieuwbare industrie. Op de tonnage zal dit weinig invloed hebben, maar de industrialisatie draagt substantieel bij tot een stijging in tewerkstelling en toegevoegde waarde. Dit zijn de graad-meters die de doorslag geven.De aangepaste strategische oriëntatie van de Oostendse haven naar een Energy Port blijkt een goede keuze. C-Power was in 2012 de eerste gebruiker van de gloednieuwe Rebo terminal in de voorhaven die opgewaardeerd werd tot een draagkracht van 20Ton/m². In hun kielzog brachten ze heel wat fi rma’s en bedrijvigheid mee gaande van bedrijven actief in de verschillende onder-delen van de windmolens over het transport tot het onderhoud van de windmolens op zee. De aanpak en fl exibiliteit in Oostende blijkt aantrekkelijk in de nieuwe sector die de offshore industrie is. Andere windmolenparkontwikkelaars, turbinebouwers en toeleveranciers van de windmolenindustrie wisten en weten Oostende te vinden. Op 1 jaar tijd is deze sector in de haven uitgegroeid tot een industrie van een 20-tal nieuwe bedrijven die nu zo’n 200 extra mensen tewerkstellen. Met een 10-tal andere bedrijven lopen momenteel besprekingen die hoogstwaar-schijnlijk ook in langdurige contracten zullen omgezet worden. Heel wat bijkomende inves-teringen in dit segment worden gepland voor volgend jaar zodat bijkomende activiteiten en bedrijven aangetrokken kunnen worden.Dankzij de offshore industrie werken er eind 2012 956 mensen in de voorhaven (zonder de tijde-lijke werknemers voor de bouw van de parken mee te tellen en zonder de bemanning van de extra boten). Dit is het beste resultaat sedert meer dan 10 jaar en de 1 000 werknemers komen in zicht.De bijkomende bedrijvigheid in de offshore industrie vertaalt zich trafi ekmatig vooral in het aantal scheepsbewegingen en dan hoofdzakelijk door het dagelijks op- en afvaren van crew boten en werkboten. Het aantal invaarten verdubbelde naar 4425 bewegingen in 2012. De traditionele havenactiviteiten hebben een moeilijk jaar achter de rug, maar beterschap kondigt zich aan voor 2013.De ro-ro-sector in Oostende is teruggebracht tot de lijn Oostende-Ramsgate. In 2012 werd deze lijn uitgebaat door twee schepen, wat resulteerde in een overgezet tonnage van 1.791.536 ton. Recent echter werd een derde schip gecharterd met een capaciteit bijna even groot als beide schepen samen. Het extra schip zal de derde week van januari 2013 in dienst komen waardoor de frequentie zal opgetrokken worden naar 6 afvaarten per dag vanuit Oostende.De bulk en general cargo heeft ook een minder jaar achter de rug wat resulteert in een trafi ek-overslag van 1.404.981 ton, een terugval van 12% in dit segment. Veelbelovend echter is dat een aantal extra investeringen in nieuwe opslagcapaciteit werden gedaan in de loop van 2012 waar-door er eerder een groei dan een terugval in dit segment mag verwacht worden.Cruiserederijen plannen meer en meer aanlopen in Oostende. Moeilijkheden met het Loods-wezen spelen ons echter parten, alle investeringen in de nieuw haventoegang ten spijt. Zo werden er in 2012 slechts 12 cruises ontvangen, voor 2013 staan er nu al 27 geprogrammeerd.De Haven van Oostende verwacht een verdere en duurzame groei van de havenactiviteiten met specifi eke focus op de hernieuwbare energie, meer speciaal voor de offshore. Niet alleen de constructiefase maar straks voornamelijk de onderhoudsfase zal voor heel wat extra activiteit en dus tewerkstelling op lange termijn zorgen.

TransEuropa Ferries neemt de ‘Ostend Spirit’ in de vaartTransEuropa ferries NV heeft eind december 2012 een derde schip aangetrokken om op de lijn Oostende-Ramsgate in te zetten.

Het heeft daarvoor een overeenkomst bereikt met P&O waarbij de ex- Pride of Calais wordt gecharterd voor 3 jaar en omgedoopt tot Ostend Spirit.

Dit schip opereerde tot oktober 2012 op de lijn tussen Calais en Dover om daarna opgelegd te worden in de haven van Tilbury. Op 20 december kwam het toe in de haven van Oostende waarna er wat aanpassingswerken zijn uitgevoerd geworden aan boord van het schip.

Op 4 januari is het schip in droogdok gegaan in Antwerpen voor 1 week. Op maandag 14 januari werd het ingezet op de lijn Oostende-Ramsgate.

De vloot wordt zo uitgebreid tot 3 schepen die tot 6 afvaarten per dag zullen verzorgen. De Ostend Spirit heeft een capaciteit van 85 begeleide vrachtwagens, 250 auto’s en 1400 passa-giers

© Tom Hoffman

Page 3: Ondernemers 1-2013

Ondernemers 1 18 januari 2013 3

1. BURGEMEESTER = CEO• Eenbeleidoplangetermijn• Doelmatigebestedingvanbelastingsgeld,visionairinvesteren• EfficiëntiewinstdoorintegratieOCMW,schaalvergrotingen

administratieveeenvoud• Economischejumelagesmetbuitenland

1

2. SCHEPEN VAN ECONOMIE & TOERISME = COMMERCIEEL DIRECTEUR• Regisseerendirigeer• Eengedegenbeleidsplaneconomie• Competenteambtenaarlokaleeconomie• Vlotverlenenvanvergunningen• Toeristischetroevenuitspelen

2

3. SCHEPEN VAN FINANCIËN = FINANCIEEL DIRECTEUR• Belastingdrukzekernietverhogen,enlatenzakkenindienmogelijk• Latenuitdovenvanbelastingopdrijfkracht• Overbodigebelastingen(metminimaleopbrengst)schrappen• Vrijstellingvanbelastingineconomischmoeilijketijden• Blijveninvesterenintoekomstgerichteprojecten• Aanbestedingenlokaalbekendmaken• Betalingstermijninkortentotmaximum30dagen

3

4. SCHEPEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING = DIRECTEUR FACILITAIRE DIENSTEN• Voldoendegrotevoorraadbedrijventerreinen,afgestemdop

behoeftevanondernemers• Aanmoedigenreconversievanleegstaandebedrijfsgebouwenensites• Strategischereservesnietonrechtvaardigbelasten• Ruimtevoorkleine,creatieveengroeiendeondernemers

4

5. SCHEPEN VAN MOBILITEIT = LOGISTIEK DIRECTEUR• Duidelijkebewegwijzering• BedrijventerreinenlatenopnemeninGPS-systemen• Mobiliteitsplannenafstemmenmetbuurgemeenten• Vlottebus-enfietsverbindingenrichtingindustrieterrein

5

6

6. SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN = DIRECTEUR TECHNISCHE DIENST• Hinderbijopenbarewerkenbeperken• Bedrijventerreinenonderhouden

(vb.wegensneeuw-enwatervrijhouden)• Veiligheiddoorextrabewaking• Parkeervoorzieningenvoorvrachtwagens• Glasvezelverbindingenpromoten

7. SCHEPEN VAN COMMUNICATIE = DIRECTEUR COMMUNICATIE• Heldereeconomischenieuwsbriefopregelmatigebasis• Bereikbaarloketvoorondernemers• Appsensocialemediaivmeconomischbeleid• Digitaleopvolgingvanvragenmogelijkmaken• Adviezenvanerkendeadviesradenrespecteren

7

8. SCHEPEN VAN PERSONEELSZAKEN EN OCMW-VOORZITTER = HR-DIRECTEUR• Talentbinnenhalenenbenutteningemeentehuis• Kwaliteitsvolledienstverleningmetcompact professioneelteamambtenaren• ActiveringspolitiekviahetOCMW• Betaalbarekinderopvang• Contacttussentechnischonderwijsenbedrijfswereldstimuleren

8

STAN

DPU

NT

De nieuwjaarsrecepties van Voka West-Vlaanderen zijn voor onze leden-onderne-mers, politici en vertegenwoordigers van het middenveld een begrip. Ook dit jaar ontvangen we duizenden gasten die elkaar het beste zullen wensen. Ook Voka wenst iedereen een zeer gezond en gelukkig 2013, vol uitdagingen, groei en goede zaken. De economische indicatoren, maar ook het vertrouwen en de sfeer bij onze ondernemers staan nog op rood. En toch denken we dat 2013 naar het einde toe beter zal worden dan iedereen verwacht. Het is een vurige hoop en tevens een stille voorspelling maar als we allemaal samen gaan voor groei, dan zou 2013 posi-tief kunnen verrassen.

Groeien zullen we samen moeten doen: ondernemers onder elkaar, maar ook de ondernemingen én de politiek. Vorig jaar lagen de verhoudingen moeilijk. In 2013 zullen we er samen uit moeten geraken, vandaar dat we op de nieuwjaarsrecepties een nieuwe relatie tussen de ondernemers en de politieke wereld op de agenda plaatsen. Vice-premiers en ministers maken hun opwachting, maar ook heel wat burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden. Wij willen hen alvast felicite-ren met hun nieuwe mandaat en hen veel succes toewensen in de komende zes jaar. Zij dragen een grote verantwoordelijkheid en ook zij kunnen onze onderne-mingen en onze groei stimuleren door een bedrijfsvriendelijk klimaat te creëren.

Voka stuurde naar alle gemeentebesturen een folder waarin we de parallellen trekken tussen een bedrijf en een lokaal bestuur. Een lokaal bestuur koopt pro-ducten en diensten aan, stelt mensen tewerk en levert een dienstverlening aan zijn inwoners. Een lokaal bestuur beschikt over een budget waarmee investeringen gefinancierd worden. Wij verwachten dat een lokaal bestuur als een bedrijf geleid wordt, met een kostenbewust en efficiënt beleid dat de tering naar de nering zet, zonder belastingverhogingen. U vindt hieronder en –naast alvast een voorproefje van hoe wij de NV Gemeente zien.

Ook lokale besturen getuigen van ondernemerschap. We reiken hen de hand om samen te werken aan een beleid dat ondernemingen stimuleert, prikkelt, kansen biedt, ondersteunt en snel bedient. We rekenen erop dat het werk voor de komende zes jaar nú begint. Het zal immers voor een aantal nieuwe besturen enige tijd vra-gen vooraleer ze ten volle ingewerkt zijn in de vaak complexe dossiers. Bovendien dreigt de moeder van alle verkiezingen in 2014 nu al een aantal gemeentelijke werkingen te beïnvloeden. Het zou zonde zijn, mochten de gemeentebesturen daardoor hun start missen, want de eerste jaren zijn in een legislatuur beslissend. Daarom rekenen we erop dat de besturen er snel invliegen en beslissen. Net zoals elke ondernemer doet.

Succes aan iedereen die onderneemt… in een bedrijf of in een bestuur!

Hans MaertensDirecteur-generaal, Voka West-Vlaanderen

Succes aan NV Gemeente

1 25 6

38 4

7

Burgemeester

Schepen van economie & toerisme

Schepen van financiën

Schepen van mobiliteitSchepen van

communicatie

Schepen van personeelszaken en

ocmw-voorzitter

Schepen van ruimtelijke ordening

Schepen van openbare werken

Page 4: Ondernemers 1-2013

STANDPUNT

INHOUD

BLIKVANGERTraficon

BEDRIJVENPartyspace I Cinema De Keizer I Duotecno

INTERVIEWCarl Decaluwé - Provinciegouverneur West-Vlaanderen

DOSSIER VERHUUR & LEASINGLauwers Heftruck Services I VN Produkties I Mobiel

ONDERNEMERS & CODelboo Deknudt I Sanders Accountancy I Optima

HAVENNIEUWSJaarcijfers havens Zeebrugge & Oostende

VOKA-NIEUWSKmo-programma van het Innovatiecentrum

AGENDA

PROSIT

3457

8

15

2023242526

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511

Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, [email protected], www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, [email protected] Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Eindredacteur: Angie De Wreede - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Marie-Claude Tack (056-24 16 51, [email protected]) - Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In - Druk: Goekint Graphics.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Lees Ondernemersnu ook online

8

7

24

15

12

4 Ondernemers 1 18 januari 2013

Page 5: Ondernemers 1-2013

Tussen de kerstkalkoen en het oudejaars-avondvuurwerk in, viel bij Traficon uit Wevelgem interessant nieuws te rapen: de specialist in verkeersdetectiesyste-men werd op 28 december overgenomen door Flir Systems uit de Verenigde Sta-ten. “Voor onze medewerkers verandert er niets”, stipt CEO Lode Caenepeel aan. Los van de acquisitie, verhuist Traficon op 1 april naar een vestiging in Marke.

Traficon kwam in contact met Flir Systems door de groeiende vraag vanuit de Verenigde Staten naar pas-sende detectiesystemen voor zwakke weggebruikers. “De overheid investeert meer en meer in de bescher-ming van de zwakke weggebruiker”, getuigt CEO Lode Caenepeel. “Zo profileren verschillende Amerikaanse staten, waaronder Californië, zich als een pionier in de veiligheid voor de fietser. Zij zochten vooral naar een geschikte technologie voor detectie van fietsers op kruispunten met veel rijstroken, zodat iedere fietser de tijd krijgt om veilig de oversteek van het kruispunt te maken. Omdat visuele camera’s zich hiervoor min-der goed lenen (gezien de meeste fietsers geen licht op hun fiets gebruiken), gingen we op zoek naar een systeem op basis van thermische camera’s. Die zijn door de jaren heen een stuk goedkoper geworden, waardoor de technologie ook betaalbaar is.”

Nieuwe vestiging

Zo kwam Traficon in contact met Flir Systems, wereld-wijd een ijzersterke speler in dit segment. “Zij waren evenwel nog niet vertegenwoordigd in de verkeers-markt en wilden via ons graag dat nieuwe segment aanboren. Hoewel we amper vier jaar na de manage-mentbuy-out zijn, leek hun overnamevraag ons toch een interessante opportuniteit. Flir heeft zijn hoofd-

zetel in Portland (Oregon), maar een deel van de 3.000 medewerkers zijn ook actief in Engelse, Spaanse en Zweedse vestigingen. Op 28 december 2012 was de overname een feit. Voor onze 80 medewerkers (waar-van 60 in Wevelgem) verandert er niks: wij blijven ons voluit concentreren op de verkoop en ontwikkeling van innovatieve verkeersdetectiesystemen.”

Dat doet Traficon vanaf 1 april vanuit een nieuwe vesti-ging in Marke. “We blijven dus sowieso wel verankerd aan de Kortrijkse regio, hoewel de Belgische markt minder dan 1% van onze omzet vertegenwoordigt.”

Managementbuy-out

Net als enkele andere bedrijven, ontstond Traficon in 1992 uit het ter ziele gegane Devlonics. Het bedrijf zette voluit in op het verfijnen van het verkeersdetec-tiesysteem dat eind jaren 70 aan de universiteit van Leuven werd gecreëerd en daar opgepikt werd door Jo Versavel, die op dat moment nog was verbonden aan Barco. Versavel was meteen ook de centrale pijler van het Traficon-verhaal, tot er in 2008 een management-buy-out plaatsvond waarbij hij 70% van de aandelen overliet aan een venture capitalist en 10% in handen kwam van het management en personeel van Traficon. De overige 20% bleef wel in handen van Versavel.

Traficon, destijds begonnen met acht medewerkers, legde zich vanaf dag één toe op videodetectie. “Onze aanvankelijke oplossing leende zich prima voor het kij-ken naar en herkennen van wagens op de weg”, getuigt Lode Caenepeel. “Met die nieuwe technologie overle-ven in een op dat moment conservatieve markt, was niet evident. Geografische expansie was noodzakelijk. Toen we medio jaren 90 distributeurs zochten in de VS, kregen we de vraag ons te focussen op de ontwikke-ling van een wagendetectiesysteem dat kon worden

ingezet op de drukke kruispunten ginds. Na verloop van tijd werd onze oplossing de standaard in de VS en keken we ook uit naar andere markten. Zo zijn we ons stelselmatig verder wereldwijd blijven oriënteren.”

Tunneldetectie

Later realiseerde Traficon een nieuwe doorbraak, toen het op vraag van een Noorse klant een systeem ont-wikkelde voor de detectie van pannes of ongevallen in tunnels. “De vraag naar een dergelijke technologie werd razend actueel toen in die periode verschillende tragische ongevallen in tunnels gebeurden. Er kwam een Europese richtlijn die hamerde op het kiezen van de snelste technologie. Door de bewezen sterke resultaten van ons systeem, begon ook die business te floreren.”

De innovatiedrang van Traficon weerspiegelde zich ver-der in de Traficam, een geïntegreerd product met een printkaart en camera in miniatuurvorm. Dit systeem voor kleinere intersecties (wegen met een beperkt aantal rijstroken) groeide eerst in Duitsland uit tot de norm en werd later ook in andere landen de nieuwe standaard. (BVC - Foto Hol)

www.traficon.com

Traficon werd op eind van jubileumjaar overgenomen door Amerikaans Flir Systems

“Innovatie in verkeersdetectie- systemen blijft onze focus”

BLIK

VAN

GER

Ondernemers 1 18 januari 2013 5

Lode Caenepeel: “De overname verandert niets

aan onze interne werking.”

Page 6: Ondernemers 1-2013

ok!

Achter iedere sterke ondernemer staat een sterke app. Maak kennis met KBC-Mobile Business Banking.

U bent een rasechte ondernemer, in hart en nieren. Op kantoor, maar ook daarbuiten. Daarom heeft KBC vanaf nu een interessante

app voor u klaarstaan waarmee u gewoon altijd en overal uw dringende professionele bankzaken kunt regelen. Snel en efficiënt.

Maak kennis met KBC-Mobile Business Banking. Met deze handige nieuwe app kunt u onder meer:

•het rekeningsaldo van uw professionele rekeningen controleren;

•tot 10 000 euro overschrijven naar begunstigden die u vooraf hebt ingegeven in uw KBC-Online for Business;

•bestanden en opdrachten – die u in KBC-Online for Business of Isabel hebt ingegeven – bijtekenen tot zelfs 50 000 euro per

opdracht.

KBC. Wij spreken uw taal.

Meer weten? Surf naar www.kbc.be/mobilebusiness.

4993_MMB_NL_360x260_Ondernemers KVK West-Vl.indd 1 19/12/12 14:50

Page 7: Ondernemers 1-2013

BEDR

IJVEN

Dat de Lichterveldse Cinema De Keizer, een van de laatste dorpscinema’s in ons land, zou kunnen verdwijnen na het overlijden van de uitbaatster, was een ondragelijke gedachte voor zeven Lichterveldenaren. Zij kochten De Keizer en spraken Barco aan om de bioscoop te moderniseren. Op 21 december startte de nieuwe programme-ring – mét een digitale Barco-projector.

Het aantal dorpscinema’s met één scherm in ons land is nog op één hand te tellen. Cinema De Keizer, opge-start in 1924 door Gerard Debaillie in Lichtervelde, is de laatste der Mohikanen in onze provincie. Zijn dochter Agnes heeft er haast haar hele leven aan gewijd, maar zij overleed op 16 mei vorig jaar op haar 83ste. Plots

zag de toekomst voor Cinema De Keizer er niet te best uit, tot zeven Lichterveldenaren het nodige kapitaal bijeenbrachten om de bioscoop te kopen. “Alle investeerders hebben hier ooit weleens op de love seats, achteraan op het balkon, gezeten”, zegt initia-tiefnemer en mede-eigenaar Hans Maertens, tevens algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “Het was ondenkbaar dat men na het overlijden van Agnes Debaillie Cinema De Keizer zou slopen. Dit is waardevol erfgoed, en bovendien heeft de bioscoop hier in Lichtervelde ook altijd een sociale rol gespeeld. Inmiddels is hij trouwens definitief beschermd als his-torisch en cultureel erfgoed.”

Oud en nieuw

Hans Maertens zocht mede-investeerders, een zoek-tocht die al bij al weinig moeite kostte, en eind augus-tus vorig jaar was de deal rond. “Het laatste wat we wilden, was er een filmmuseum van maken: Cinema De Keizer moest een levendige bioscoop blijven, welis-waar in een nostalgische setting. Vandaar dat Agnes’ rechterhand, Sofie Eeckeman, de cinema blijft run-nen”, zegt Hans Maertens. Eén probleem: de cinema beschikte alleen over een 35 mm-projector, terwijl nieuwe films tegenwoor-dig haast alleen nog digitaal worden aangeleverd. Daar kwam het Kortrijkse Barco op de proppen.

“Wij zijn marktleider wat digitale cinema betreft, maar er is nog een zeer groot potentieel”, zegt Tim Sinnaeve, market director digital cinema van Barco. “In veel landen bevindt 70% van de schermen zich in onafhankelijke en lokale cinema’s, die terughoudender zijn dan multiplexen om digitaal te gaan, omwille van de grote investering. Voor die belangrijke markt heb-ben we een nieuwe, kleinere projector ontwikkeld, de DP2K-10S, die dezelfde kwaliteit levert als de exem-plaren in multiplexen. Cinema De Keizer is de eerste bioscoop waarin we die projector inzetten, een mooie testcase in eigen provincie.”

Events op maat

Maar hoe kan een dorpscinema economisch opbok-sen tegen de dominante multiplexen? “Wij zijn een berekend avontuur aangegaan met een gezond busi-nessplan”, zegt Hans Maertens. “De rekeningen zullen kloppen, en er moet een return en rendement zijn voor de investeerders, maar winstmaximalisatie is niet ons hoogste doel. Wij zien ten andere heel wat kansen naast de reguliere programmering: bedrijven kunnen hier bijvoorbeeld presentaties houden in een uniek kader en de digitale projector biedt mogelijkheden om heel gerichte content te kunnen aanbieden aan speci-fieke doelgroepen, tot plaatselijke verenigingen toe.”Cinema De Keizer blijft zich focussen op familie- en Vlaamse films, naast de Hollywoodblockbusters, en wil ook actief jonge regisseurs ondersteunen. Film-liefhebbers kunnen er op vrijdag, zaterdag en zondag terecht, en tijdens de vakantie elke dag, zodat er nog veel ruimte is voor events en filmvertoningen op maat. (JD)

www.cinemadekeizer.be

Een nieuw digitaal leven voor Cinema De Keizer

Ondernemers 1 18 januari 2013 7

Op 17 december nam Partyspace uit Bese-lare de productie en verkoop van Bonbo-pagodetenten van de Gentse concurrent Tentations over. Partyspace verkocht al pagodetenten maar de omzet van deze producten bleef onder de verwachtingen. Met deze overname wil het bedrijf een stevige voet aan de grond krijgen op de ver-huurmarkt.

“Wij nemen de volledige productie en verkoop van pagodetenten over”, zegt Nikolas Dejonckheere die samen met zijn vrouw Ilse Vieren Partyspace runt. “Tentations was al zeven jaar actief op de markt van Bonbo-pagodetenten waardoor het een stevig marktaandeel had, onder andere ook in Nederland. De verhuurbedrijven vormen een belangrijke afzet-markt. Voor de bestaande Bonbo-klanten verandert er trouwens weinig of niets. De voorwaarden die de bestaande klanten hadden, blijven behouden. In de komende maand nemen wij met al die klanten per-soonlijk contact op.”

Partyspace neemt niet het volledige bedrijf over. Zo blijft Tentations onder eigen naam stretchtenten produceren, maar Partyspace mag deze tenten wel exclusief verdelen in de Benelux. “Op die manier kan Tentations gebruik maken van onze verkoopsstruc-tuur voor het in de markt zetten van deze trendy tent. Omgekeerd kunnen onze bestaande klanten nu alle gekende Bonbo-tenten kopen waardoor wij stilaan een one stop shop worden voor alle tenten tot 100 m² : vouwtenten, stertenten, stretchtenten, pagodetenten, opblaastenten, vlaggen en zitzakken”, zegt Nikolas Dejonckheere.

Omzetverdubbeling

Partyspace startte in 2005 met de verkoop van plooitenten. Vijf jaar later werd het productgamma uitgebreid met vlaggen, zitzakken, pagodetenten, stertenten en flight cases wat een verdubbeling van de opslagruimte noodzakelijk maakte. “Onze omzet, goed voor 900.000 euro, wordt nog voor 80% ingevuld door plooitenten”, verduidelijkt Nikolas.

“Door de overname van de afdeling Bonbo-pagode-tenten en het nieuwe aanbod van opblaasbare ten-ten en stretchtenten, willen we onze huidige omzet verdubbelen. Dat zal ook een invloed hebben op de tewerkstelling. We groeien van drie naar vier voltijdse krachten. We zullen ons ook sterk focussen op de markt van verhuurders en bedrijven. Die laatste kopen steeds vaker zelf een tent die door ons gepersonali-seerd wordt met het logo en de eigen bedrijfskleuren. Overigens kopen ook particulieren meer en meer zelf een tent, vooral tijdens de communieperiode.” (PD – Foto DD)

www.partyspace.be

Partyspace neemt Bonbo-pagodetenten over

Ilse Vieren en Nikolas Dejonckheere: “Dankzij de nieuwe activiteiten

groeien we van drie naar vier voltijdse krachten.”

Hans Maertens: “Wij zijn een berekend

avontuur aangegaan met een gezond businessplan.”

Page 8: Ondernemers 1-2013

Carl DecaluwéProvinciegouverneur West-Vlaanderen

8 Ondernemers 1 18 januari 2013

Page 9: Ondernemers 1-2013

Als nieuwe gouverneur van West-Vlaanderen heeft Carl Decaluwé zijn eerste 365 dagen achter de rug. Het vroegere parlementslid uit Kortrijk komt in zijn nieuwe functie het voorrecht toe om boven het gewoel en de waan van de dag uit te komen. Beleidsmatig moet een gouverneur een echte bruggenbouwer zijn en dat is een taak die Carl Decaluwé 12 uur per dag zeer ernstig neemt. De wereld van de grote bedrijven en de kmo’s laat hem bepaald niet onberoerd. “Ik behoor niet tot de doemdenkers die vinden dat er hier geen toekomst meer ligt.”

“Alle begrip voor ongeduld ondernemers”

INTE

RVIE

W

Ondernemers 1 18 januari 2013 9

Is de job van gouverneur een droom die uitkomt?Carl Decaluwé: “Het is alvast een interessante en intense job, weg van het politiek gekrakeel en van het mediagewoel. Als ik eerlijk mag zijn: ik was de poli-tiek een beetje beu. In die zin mag je dus zeggen dat het een droomjob is. Een ander voordeel is dat je als gouverneur een helikoptervisie hebt over de diverse niveaus. Ik denk dat er weinig jobs zijn waar je zoveel overzicht en inkijk hebt. Ik geef een voorbeeld: alle rekeningen van steden en gemeenten, OCMW’s of kerkfabrieken moeten door de gouverneur worden goedgekeurd.”

Onderschatten de mensen de functie van gouver-neur? Is die veel rijker en diverser dan algemeen wordt aangenomen?Carl Decaluwé: “Zeker weten. Namens de federale overheid alleen al ben ik bevoegd voor en bezig met ramp- en noodplannen, openbare veiligheid, wapen-vergunningen, grenscriminaliteit en grensoverschrij-dende samenwerking. Stuk voor stuk belangrijke maatschappelijke materies en op al die domeinen probeer ik beetje bij beetje vooruitgang te boeken. Om een voorbeeld te geven: ik ijver om in plaats van één dag van de verkeersveiligheid, een hele week van de verkeersveiligheid te organiseren. Een gouverneur mag dan al geen eigen wetgevende bevoegdheden hebben, toch kan hij als bruggenbouwer heel wat zaken mee in beweging zetten. Zo heeft Vlaanderen 71 verschillende buitendiensten. Wel, die buitendien-sten kennen elkaar vaak niet. Als één van mijn eerste beleidsmaatregelen heb ik de directeurs van al die bui-tendiensten uitgenodigd in mijn ambtswoning zodat ze elkaar leren kennen. Dat was nooit eerder gebeurd. Nu ze elkaar kennen, bestaat de mogelijkheid tot samenwerking binnen het wettelijk kader. Als gouver-neur kan ik adviserend optreden. Dat alles is een hele stap vooruit.”

Heeft u anderzijds nooit het gevoel tussen twee stoe-len in te zitten? Het subregionale niveau enerzijds - met de RESOC’s, de belangengroepen of het stedelijk beleid - en anderzijds het supraregionaal niveau, Vlaanderen en federaal zeg maar. Welke eigen accen-ten kan je dan nog leggen?Carl Decaluwé: “Als coördinator is er toch veel mogelijk. De diverse instanties roepen vaak de hulp van een gou-verneur in om het beleid vorm te geven. Uitgerekend vandaag nog kreeg ik bijvoorbeeld van viceminister-president en Vlaams minister van Armoedebestrijding, Ingrid Lieten, de vraag om de armoedebestrijding in onze provincie mee gestalte te geven en te coördine-ren.”

De vraag die zowat elke ondernemer zich stelt: waarom doet de overheid er altijd eindeloos lang over om zaken in beweging te krijgen. Veel procedures zijn enorm tijdrovend. We denken bijvoorbeeld aan het vergunningenbeleid. O.a. Voka-voorzitter Michel Delbaere hekelt het gemis aan efficiëntie van de overheid.Carl Decaluwé: “Normaliter zou de Vlaamse regering nog binnen deze legislatuur het systeem van één vergunning (exploitatie én milieu) moeten invoeren, zoals de permis unique in Wallonië. Ik snap ook wel dat ondernemers ongeduldig zijn. Maar hoe meer politieke partijen we tellen, hoe moeilijker de procedures lopen. Het is daarom echter niet nodig om met zijn allen aan de klaagmuur te gaan staan. Wat is me dat toch in onze maatschappij? Ik zie meer en meer negativisme over van alles en nog wat, terwijl ook het individu-alisme hand over hand toeneemt. Laten we eens positief denken en laten we vooral ook het algemeen belang voor nemen op het belang van één individu. Nu lijkt het wel alsof iedereen tegen alles is. Laten we ook eens pro en voor iets zijn.”

“Een ondernemer neemt vandaag een beslissing en begint die vanaf morgen uit te voeren. In de politiek geldt er helaas een andere tijdscode.”

“Het is voor deze provincie ook belangrijk dat ze haar achterstand inzake r&d-middelen goedmaakt. Ik probeer daar op mijn manier een steentje toe bij te dragen via lobbywerk in Brussel.”

Page 10: Ondernemers 1-2013

INTE

RVIE

W

15 jaar terug werd het gebrek aan bedrijventerreinen al gezien als een heikel punt voor de West-Vlaamse economie. Fundamenteel lijkt er op dat vlak nauwe-lijks iets veranderd?Carl Decaluwé: “Toch wel. Wat de invulling van de nieuwe industrieterreinen en de besteding van nieuwe onderzoeksmiddelen betreft, verklaar ik me absoluut voorstander van concepten zoals Evolis in Kortrijk bij-voorbeeld. Deze provincie heeft op dat vlak heel wat te bieden: logistiek, haven, nieuwe energie, agroclusters, water, enzovoort. Alleen meer samenwerking leidt naar meer toegevoegde waarde. Denk maar aan die West-Vlaamse voedingsbedrijven die hun goederen gezamenlijk per spoor richting Milaan sturen en zo kostenbesparend werken. Ik denk ook aan de Vlaamse havens. Daar zie ik voor de eerste maal in vele jaren een echte doorbraak – intern maar ook extern met het buitenland - en dat alles kan je alleen maar toejuichen. Het is voor deze provincie ook belangrijk dat ze haar achterstand inzake r&d-middelen goedmaakt. Ik pro-beer daar op mijn manier een steentje toe bij te dragen via lobbywerk in Brussel.”

Ondernemen: hier of elders?

Wat is uw antwoord aan die bedrijfsleiders die zeg-gen dat er in België geen echte toekomst meer ligt. Het Harelbeekse Vyncke zei het recent nog expliciet: België is geen optie meer.Carl Decaluwé: “Ik ben het niet eens met zij die zeg-gen dat er hier geen toekomst meer zou zijn. In het najaar van 2012 had ik het voorrecht om de missie naar Vietnam van Voka West-Vlaanderen te leiden en te begeleiden. Welnu, ik heb daar in Vietnam niet één ondernemer horen zeggen dat hij zijn boetiek in Vlaanderen zou sluiten om elders aan de slag te gaan. Het buitenland is eerder een zaak van opportuniteiten. Ik stel vast dat er in Vlaanderen nog volop wordt geïn-vesteerd door niet de minste bedrijven zoals onder meer Daikin of Case New Holland (CNH) die met r&d-gedreven projecten uitpakken. Kijk, als dit soort bedrij-ven daartoe beslist dan zegt dat toch veel. Denk ook maar aan de nieuwe recyclagefabriek van Deceuninck in Diksmuide of aan de uitbreidingsinvesteringen van Belgomilk. Sorry, maar ik behoor niet tot die groep van mensen die niet geloven in de toekomst van Vlaan-deren.”

Wat onthoudt u het meest als u bedrijfsbezoeken aflegt?Carl Decaluwé: “Ik las gemiddeld éénmaal per maand een bedrijfsbezoek in omdat ondernemerschap maatschappelijk relevant én sociaal belangrijk is. Ik onthoud vooral dat ondernemers zich storen aan de te trage gang van zaken. Een ondernemer neemt vandaag een beslissing en begint die vanaf morgen uit te voeren. In de politiek geldt er helaas een andere tijdscode. Maar ik volg de ondernemers waar ze stel-len dat de zaken sneller moeten afgehandeld worden. Een tweede vaak gehoord pijnpunt blijft de zoektocht naar geschikt personeel. Ik stel vast dat zelfs in cri-sistijden er overal jobs te kort zijn. De crisis heeft dan toch nog een positieve keerzijde.”

Merkt u ook een zekere radicalisering in de stand-punten van ondernemers? Carl Decaluwé: “De radicalisering is duidelijk een ten-dens. Naar mijn aanvoelen speelt de mediatisering daar ook een rol in. Om te scoren in de media kan je maar beter uitpakken met een controversieel of

scherp standpunt, dat is een feit. Kijk maar naar de uitspraak van Luc Bertrand over de marxistische regering. Een provocatie die niet echt in overeenstem-ming was met de realiteit. Ik heb ooit de communis-tische regimes bezocht en dat was andere koek, hoor. Maar die radicalisering heeft uiteraard ook zijn voor-delen: ze zet zaken in beweging. In die mate zelfs dat Luc Bertrand danig geschrokken was over de impact van zijn woorden. Maar ik begrijp de frustratie van ondernemers die enerzijds meer vrijheid willen om te ondernemen en anderzijds een constructieve context. Geen omgeving dus waarin alles in eindeloos veel regeltjes gegoten wordt.”

U bent een echte fan van schepen. Ziet u daar ook een metafoor in richting ondernemerschap?Carl Decaluwé: “Ik zie meerdere parallellen. Beiden, een kapitein op een schip én een bedrijfsleider, moeten permanent op hun qui-vive zijn. Beiden moeten ook altijd permanent vooruit denken, beiden moeten altijd rekening houden met gewijzigde omstandigheden, risico’s inschatten en beslissingen nemen.”

Uw voorganger zwoer bij grensoverschrijdende samenwerking. Maar is het in de feiten niet elk voor zich? Carl Decaluwé: “Inzake grensoverschrijdende samen-werking zie ik weliswaar vooruitgang in bepaalde dossiers, maar het gaat ook voor mij allemaal veel te traag. Als het erop aankomt, is het inderdaad ook nog net ietsje te veel elk voor zich. Daar heb ik al voorbeel-den van gezien, en dat stoort me. Ik denk bijvoorbeeld aan de grenscriminaliteit. De Fransen zien liever niet dat het achtervolgingsrecht zomaar wordt verlengd op hun grondgebied. Maar ik heb ook positieve signalen gezien. In Gravelines tonen de verantwoordelijken van de nucleaire centrale (de grootste van Frankrijk, nvdr) een grote bereidheid om te informeren.”

Uitdagingen voor de onderwijswereld

In de onderwijswereld is schaalvergroting helemaal aan de orde. Maar is dat wel altijd een goede zaak? De incentive om beter te doen dan de concurrentie verdwijnt alvast.Carl Decaluwé: “Concurrentie is er nog altijd, want zelfs na de fusie tussen KATHO en KHBO is er nog altijd de Hogeschool West-Vlaanderen. Naast de hogescholen heb je ook de universiteit met haar verschillende richtingen. Ofschoon er associaties bestaan tussen de universiteit en bepaalde hogescholen, blijft niet-temin het aparte imago van elk van die instellingen. Ik zeg dat niet graag, maar de KULAK heeft een minder bruisend en een minder jong en fris imago dan pak-weg de hogeschool aan de andere kant van de straat. Dat houdt dus een uitdaging in voor de KULAK.”

Moeten Brugge en Kortrijk zich in een optimaal sce-nario profileren als aparte competentiecentra?Carl Decaluwé: “Wat de besteding van nieuwe mid-delen betreft, verklaar ik me absoluut voorstander van het vormen van clusters rond thema’s. Er dienen zich genoeg opportuniteiten aan: nieuwe energie zoals nu gebeurt met Greenbridge in Oostende, de waterproblematiek dankzij de aanwezigheid van het kenniscentrum Vlakwa in Kortrijk, een voedingscluster rond Roeselare, metaal en elektronica, enzovoort. Laten we op het vlak van clustering en onderwijs vooral ook niet vergeten dat er zoiets bestaat als het technisch onderwijs. Ik heb me altijd verzet tegen de

gedachte dat het technisch onderwijs minderwaardig zou zijn want dat is het absoluut niet. Zo heb ik een zoon die de studierichting schrijnwerker heeft gevolgd en dat is een heel mooi beroep en nog goed betaald ook.”

Ieper wordt op het vlak van onderwijs wel erg stief-moederlijk behandeld. Dat zeggen alvast de Ieperlin-gen zelf.Carl Decaluwé: “Niemand kan alles in huis hebben. Het onderwijs is goed verdeeld in West-Vlaanderen en overigens in heel Vlaanderen. Om de 50 kilometer zal je wel ergens een universiteit of een hogeschool tref-fen. Ik weet dat niet van buiten maar ik kan me voor-stellen dat je in de VS soms wel eens 1.000 kilometer moet rijden om een universiteit te vinden. Laten we dus vooral niet klagen. Ik zie voor Ieper trouwens een totaal andere rol weggelegd. De stad doet er goed aan om voluit haar rol te spelen als ambassadeur van de vrede en van het “nooit meer oorlog”-principe. Ik denk dat er op dat vlak genoeg uitdagingen liggen zonder daarom in platte commercie te moeten vervallen. En hopelijk zullen de Ieperse scholen ook hun rol spe-len als boodschappers van de vrede of kennisdragers van de geschiedenis.”

Wetenschappelijke inzichten moeten vertaald wor-den in nieuwe technologieën, of toegepast worden in sociale innovaties of veranderingen in het beleid. Maar net daar schort het soms aan in West- Vlaande-ren. Wetenschappers blinken niet uit in ondernemer-schap, zoals het gemis aan spin-offs toch bewijst. Wat kan er aan gedaan worden?Carl Decaluwé: “De universitaire wereld en de onder-nemerswereld zijn duidelijk ietsje te veel aparte werelden. In het bestuur van de KULAK zitten – op die paar uitzonderingen na - inderdaad te weinig onder-nemers, of op zijn minst vertegenwoordigers van uit die belangenorganisaties. Dat er te weinig of geen spin-offs zijn, is natuurlijk gemakkelijk te verklaren. Aan de KULAK kan men geen volledige cyclus volgen. De dag dat dit wel zo zou zijn, krijg je een ander beeld. Het is dus een uitdaging om die handicap te over-winnen en te streven naar een integraal universitair parcours.”

Arnault en Depardieu

Tot slot: uw mening over de Arnaults en de Depar-dieus die naar onze contreien afzakken om fiscale redenen. Europese logica zou je kunnen zeggen. Of is het toch minder fraai asociaal gedrag?Carl Decaluwé: “Het zijn duidelijk twee verschillende dossiers. Dat van Gérard Depardieu is een symbool-dossier. Iemand die zegt: ik heb genoeg belastingen betaald en nu zet ik de linkse regering van François Hollande een neus. Iedereen doet wat hij denkt te moeten doen, maar persoonlijk vind ik dat symbool-dossiers nooit goede dossiers zijn. Het geval Bernard Arnault is anders. Bij zijn systeem van postbusven-nootschappen kun je toch vraagtekens plaatsen. Het is weliswaar legaal, want het gaat om belasting-ontwijking en niet om belastingontduiking. Maar als je me vraagt of het ook moreel rechtvaardig is, dan is mijn antwoord duidelijk neen.”

(Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Kurt Desplenter)

10 Ondernemers 1 18 januari 2013

Page 11: Ondernemers 1-2013

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be 4,5-6,8 L/100 KM • 119-159 G/KM CO2

BMW 3 ReeksTouring

Echt rijplezier

VERHOOG UW RIJPLEZIER.VERLAAG UW VOORDEEL ALLE AARD.

De nieuwe BMW 3 Reeks Touring doet zich meteen gelden als de referentie in zijn categorie. Onder de adembenemende esthetiek van zijn carrosserie gaan talloze ingenieuze ideeën schuil, die uw rijplezier compleet maken. Een van deze innovatieve functies is de optionele automatische bediening van de achterklep. Hiermee hebt u zelfs met uw handen vol altijd makkelijk toegang tot de kofferruimte van495 liter (de grootste in z’n categorie). Beweeg met uw voet onder de sensor in de achterbumper, en de klep zwaait vanzelf open.Dankzij z’n opwindende motorisaties is ongeëvenaard rijplezier verzekerd. Deze bieden u krachtige prestaties én een lage CO2-uitstoot, waardoor u een uitstekende zaak doet voor uw Voordeel Alle Aard (VAA). Kom bij ons langs en laat u overtuigen.

NIEUWE BMW 3 REEKS TOURING.

BMW Effi cientDynamicsMinder uitstoot. Meer rijplezier.

Monserez KortrijkMeensesteenweg 868500 KortrijkTel. 056 37 43 [email protected]

Dejonckheere nvOostnieuwkerkesteenweg 1368800 RoeselareTel. 051 22 70 [email protected]

Monserez AalbekeMoeskroensesteenweg 3838511 Aalbeke (Kortrijk)Tel. 056 43 91 [email protected]

Lemmens - Le Couter nvGentseweg 2098792 Waregem (Desselgem)Tel. 056 73 88 [email protected]

Verhelst nvIndustriezone 2 - Joseph Plateaustraat 18400 OostendeTel. 059 24 27 [email protected]

O. Cocquyt nvWaggelwaterstraat 278200 BruggeTel. 050 31 40 [email protected]

BMW14268_Ann Fleet 310x220.indd 1 17/12/12 09:57

Page 12: Ondernemers 1-2013

BEDR

IJVEN

Het Brugse Duotecno, bekend om zijn hoogstaande en stijlvolle domoticatoe-passingen voor privé- en professionele locaties, heeft weinig last van de crisis. “2012 was ons beste jaar ooit. Innovatie is onze sterkte en daardoor doen we jaar na jaar beter”, zeggen Burt Eeckhout en Peter Gitsels.

Burt Eeckhout: “Vijf van onze 14 werknemers zijn soft- of hardware-ingenieur. Daarmee scoren we een stuk hoger dan gelijkaardige bedrijven. We ontwik-kelen toepassingen rond domotica, met integratie van audio-video, camerabewaking en videofonie. Belgische leveranciers produceren de stukken die wij dan weer afwerken. Ze worden geplaatst en onder-houden door dealers-installateurs, bijgestaan door onze drie servicetechnici.”

“Het CAN-bussysteem voor dataoverdracht waarop onze toepassingen gebaseerd zijn, bewees zijn snel-heid en stabiliteit in de auto-industrie. Mensen ver-wachten uiteraard dat hun systeem werkt, maar wij gaan een flinke stap verder, door er ook voor te zor-gen dat de schakelaars en interfaces zeer mooi ogen. Er zijn geen mechanische delen meer en alles verloopt

via aanraakschermen en -knoppen. Uiteraard worden ook smartphones en tablets gebruikt om toepassin-gen aan te sturen” vertelt Peter Gitsels.

De beide zaakvoerders leerden elkaar en de mogelijk-heden van aanraakschermen en bussystemen voor domotica kennen bij hun laatste werkgever. Toen D2 Services de boeken sloot, namen Eeckhout en Gitsels het personeel over en begonnen ze voor eigen reke-ning, met succes. Prestigieuze blikvangers als het

Modular-hoofdwartier langs de E403 in Roeselare, het D-hotel in Kortrijk en het museum van de Dodengang in Diksmuide prijken op de referentielijst. In 2012 werd ook het Waer Waters-project opgeleverd: 6.000 m2

wellnessbeleving in Groot-Bijgaarden. Burt Eeckhout: “Als relatief kleine speler in gebou-wenbeheersing kregen we er een voet tussen de deur door onze ervaring als leverancier van Bose-producten. Maar het ging veel verder. Niet alleen door de grootte van het project, maar ook op het vlak van nieuwe softwaretoepassingen overtroffen we onszelf. Zo kon bijvoorbeeld onze beste temperatuursensor vòòr dit project maximum 90°C aan. In Waer Waters is er echter een sauna waar temperaturen tot boven 120°C worden gehaald.”

Met een goedgekeurd IWT-project rond healthcare stapt Duotecno met vertrouwen het tweede decen-nium van zijn bestaan in. Burt Eeckhout: “In samen-werking met anderen gaan we daar een productas-sortiment rond ontwikkelen. De vraag is er al, maar het huidige aanbod is vaak oubollig en helemaal niet klaar voor smartphone- of tabletintegratie.” (SD - Foto MVN)

www.duotecno.be

Duotecno blijft ook na tien jaar groeien

Burt Eeckhout en Peter Gitsels: “Wij gaan een flinke stap verder, door er ook voor te

zorgen dat de schakelaars en interfaces zeer mooi ogen.”

12 Ondernemers 1 18 januari 2013

dvd-speler fiets fotoapparaat game-console golfcart gps grasmaaier gsm heftruck heggeschaar ipod kassasystemen kruimeldief reinigingsmachine laptop modelbouw motor motorboot motorhome oldtimer oorapparaat pda radio rekenmachine rolstoel scanner

scooter segway snowmobiel solar speelgoed

tandenborstel telefoon tractor vrachtwagen

uurwerk verkeers- signalisatie

videocamera ups schaarlift walkie talkie zaklamp

Voor een verkooppunt in uw buurt, zie www.batterystreet.beNu al vestigingen in Gent, Roeselare, Deerlijk en Doornik!

Voor álles een batterij !

The way to your batteries

12

09

84

ww

w.m

ink.

be

wij herstellen ookdefecte batterijen

120984adv_WVL00.indd 1 16/05/12 11:41

Bie

r m

et li

efde

geb

rouw

en, d

rink

je m

et v

erst

and.

De geschenkverpakkingen van Petrus: kwaliteitsproducten van bij ons,

in een exclusieve en stevige cadeaubox. U schenkt het met plezier,

uw klanten drinken het met plezier.

Brouwerij Bavik nv • Rijksweg 33 • B-8531 BavikhoveAdmin.: 056/71 90 91 • E-mail: [email protected] • www.bavik.be

Geeft u er eentje?

U schenkt het met plezier, uw klanten drinken het met plezier.

in een exclusieve en stevige cadeaubox.

Page 13: Ondernemers 1-2013

Printen, kopiëren, scannen en faxen tot A3 met het nieuwe gamma multifunctionele A3-kleureninkjetprinters van Brother. 141% is het verschil tussen A4 en A3. Deze printers kunnen met hoogrendementinktpatronen uitgerust worden om kosten te besparen. Uw 141% voordeel. Print zelf uw professionele brochures “automatisch recto verso”, presentaties en A3-affiches, en uw bedrijf en producten krijgen de aandacht die ze verdienen. A3 printen reeds vanaf € 199, incl. btw en bijdragen.

Ga voor uw 141% voordeel! Surf naar www.brother141.beMet milieulabels Energy Star en Blue Angel. Gratis recyclageprogramma voor inktpatronen.

GEEN HOGE AFDRUKKOSTEN MEER EN PRINT ZELF DOCUMENTEN OP A3-FORMAAT.

VOORDEEL

GA VOOR

*Info en voorwaarden op www.brother.be/CashbackA3

TOT

OP DE GESELECTEERDE A3 MODELLEN

€ 70,-CASHBACK*

19996_BROTHER_Wave141_310x220_NL.indd 1 11/12/12 11:29

Page 14: Ondernemers 1-2013

works!

Als partner in personeelszaken doet SD Worx er alles aan om je KMO te helpen groeien. Daarom krijg je de kans een top-CEO naar je KMO te halen. Een ondernemer aan wie je je ideeën kunt toetsen, vragen kunt stellen én die zijn of haar ervaring met je deelt. Over personeelsbeleid en andere aspecten van het zaakvoeren. SD Worx works. Ook voor jouw KMO.

Alle deelnemende top-CEO’s vind je op www.ikwileenceo.be

Doe mee op www.ikwileenceo.be

Haal een top-CEO naar je KMO.

Wouter TorfsCEO Schoenen Torfs_werkt met SD Worx aan de groei van jouw KMO

SDW_00126_NL_A4_Voka West-vlaanderen.indd 1 20/12/12 15:53

Page 15: Ondernemers 1-2013

DOSS

IER

Ondernemers 1 18 januari 2013 15

Gegroeid uit een eenmanszaak in Belle-gem en later in Spiere-Helkijn, is Lauwers Heftruck Services inmiddels een drukbe-vraagde leverancier van heftrucks in alle maten en gewichten. Ze worden nog wel gekocht, maar vooral de huur- en leasing-formules hebben veel succes, zegt zaak-voerder Thierry Quequin.

Lieven Lauwers startte met Lauwers Heftruck Servi-ces in 1990 in de voormalige smidse van landbouwma-chines van zijn ouders en grootouders. De werkplaats werd al snel te klein, en in 1995 verhuisde het bedrijf naar de industriezone van Spiere-Helkijn. In oktober 2011 nam de huidige zaakvoerder, Thierry Quequin, de zaak over. “Ik ben onder meer productieverantwoordelijke geweest, verantwoordelijk voor onder meer de logis-tiek, en in die hoedanigheid besliste ik over de aankoop van heftrucks. Nu bevind ik mij aan de andere kant van de bareel. Goederen verplaatsen van punt A naar B, levert eigenlijk geen enkele toegevoegde waarde. Dus komt het erop aan om voor een zo efficiënt en ren-dabel mogelijk transportmiddel te zorgen, of het nu een kleine manuele transpallet of een grote heftruck is. Mijn vroegere ervaring laat mij toe om heel snel te begrijpen wat de klant precies nodig heeft – niet alleen nu, maar ook op lange termijn.”

Flexibele formules als troef

Of het nu om verkoop, verhuur of leasing gaat, Lau-

wers Heftruck Services – de vroegere naam is gebleven – gaat prat op een snelle service. Dat heeft de onder-neming dan weer voor op de grotere concurrenten waartegen ze moet opboksen. “Mijn visie is dat je een klant met dringende problemen nooit langer dan één dagdeel kan laten wachten”, zegt Thierry Quequin. “Die service is onze grootste troef, samen met de flexibele aankoop-, huur- en leasingformules die we aanbieden. Als kleine speler moet je je kunnen onder-scheiden, hè?”Leasing en huur van materiaal voor goederenbehan-deling worden namelijk steeds populairder. En dat is niet zo verwonderlijk. “Onze klanten willen hun liquide middelen uiteraard vooral reserveren voor hun corebusiness”, zegt Thierry Quequin. “Met een fullser-vicepakket en een verzekering erbij, is leasing – met elke maand vaste kosten, gespreid in de tijd – voor hen een aantrekkelijke formule. Er worden alleszins minder nieuwe machines aangekocht dan vroeger. Als tussenoplossing kunnen klanten ook machines huren. Ook voor een kleinere kmo – zeg maar een schrijnwerker – voor wie een heftruck leasen vaak al te zwaar is, is dat haalbaar. Dat kan ook bij ons, voor een bepaalde termijn met eventueel een aankoopoptie. Met al die formules heb ik geanticipeerd op de noden van elke soort onderneming, in deze tijden waarin iedereen op de kleintjes let en de risico’s liever spreidt. We hebben het voordeel dat heftrucks in zowat alle industriële sectoren aanwezig zijn. Terwijl de ene bran-che het moeilijker heeft, stelt de andere het beter – hoewel iedereen wel extreem voorzichtig is. Daardoor blijft de vraag vrij constant.”

Waalse en Franse markt

Het grootste deel van de klanten van Lauwers Heftruck Services komt uit Wallonië. Dat is niet het resultaat van een bewuste strategie, maar eerder het gevolg van externe factoren, zoals de locatie van het bedrijf in Spiere-Helkijn. “Driekwart van de kopers en huurders zijn Waalse ondernemingen”, zegt Thierry Quequin. “20% van de klantenportefeuille bestaat uit Vlaamse bedrijven, 5% uit Fransen. Nu, dat heeft eveneens te maken met het feit dat ik ook verdeler ben van de LINDE-machines, het topmerk in deze branche – wat op zich ook al weer een concurrentieel voordeel biedt. De bedrijven in dat verdelersnetwerk bedienen elk een regio. Als kleine kmo ben ik als verdeler in principe ongebonden, maar het bleek interessant om me ook in die hoedanigheid op de Waalse en Noord-Franse markt te focussen.”Lauwers Heftruck Services werkt ook vooral met Frans-taligen, deels uit noodzaak. “Ik zoek nog een tweeta-lige medewerker, die op termijn kan doorgroeien en mijn rechterhand kan worden, maar voorlopig vond ik die nog niet. Nochtans zou die welgekomen zijn, zodat ik ook meer prospectie kan doen op de Nederlandsta-lige markt”, zegt Thierry Quequin. Momenteel werkt hij met vier servicetechnici, de zoektocht naar een vijfde is aan de gang. “Mijn toekomststrategie is niet zo ingewikkeld: gewoon zachtjesaan verder groeien, door een voordelige en transparante prijzenpolitiek en een blijvende focus op een goede service. Daarvoor zijn we gekend, maar het vraagt elke dag weer grote inspan-ningen – je moet je beloften blijven waarmaken.” (JD)

www.lauwers-heftrucks.be

Lauwers Heftruck Services wil zich als kleine speler onderscheiden door flexibele leasingformules

“Er worden steeds minder heftrucks gekocht”

Thierry Quequin: “Met de verschillende huur-

en leasingformules heb ik geanticipeerd op de noden van

elke soort onderneming, in deze tijden waarin iedereen op de

kleintjes let en de risico’s liever spreidt.”

DOSSIERVerhuur & leasing

Page 16: Ondernemers 1-2013

Ontmoet de leasing van je leven!

Brugsesteenweg 73 | 8520 Kuurne | T 056 36 44 44 | [email protected] | www.westlease.be

Voor ons aanbod ga je zeker door de knieën: comfort, service, ervaring en onafhankelijkheid bij één partner. Westlease biedt je een onverwoestbare ‘band’ voor het leven. Nu alleen nog jouw ja-woord…

Adv_Westlease_Ondernemers_233x333_2.indd 1 24/07/12 13:55

Page 17: Ondernemers 1-2013

DOSS

IER

Ondernemers 1 18 januari 2013 17

Wat begon met plaatjes draaien, is ruim 20 jaar later een solide bedrijf geworden dat technische ondersteuning levert bij diverse evenementen. “Mensen zullen altijd nood hebben aan feesten, en liefst op een pro-fessionele manier georganiseerd”, weet oprichter Nico Vanoost, die met vertrou-wen de toekomst tegemoet kijkt.

Van je passie je beroep maken: het is Nico Vanoost meer dan gelukt. “In het VTI in Torhout had ik een leraar die op semiprofessionele basis diskjockey was en alle producties deed voor Radio 2. Toen hij vroeg om daarbij te helpen, maakte ik kennis met de technische achtergrond van entertainment: geluidsversterking, belichting, podiumbouw,… Er ging een hele wereld voor mij open. Na mijn legerdienst nam ik het luik klank en licht voor modeshows voor mijn rekening. Vijf jaar later, in 1992, zijn we in Torhout zelfstandig gestart onder de naam VN Produkties.”

Die vroege jaren ’90 waren pioniersjaren. Nico Van-oost: “In Brussel en Antwerpen waren er enkele grote bedrijven die professioneel werkten, maar in de rest van Vlaanderen waren ze zeldzaam. Dankzij contrac-ten voor muziekconcerten waren we onmiddellijk gelanceerd. Ook met andere West-Vlaamse bedrijven in de internationale entertainmentwereld zoals Video-Line, Tait Technologies en XL Video werkten en werken we vaak samen, voor grote en kleinere projecten.”

In goed 20 jaar tijd is de markt enorm gegroeid. “Bij ieder evenement is er nu klank en licht nodig, en de klant is topkwaliteit gewoon geworden. Met VN Pro-

dukties verhuren we de premiummerken van de klank- en lichtwereld voor modeshows, bedrijfsfeesten, productpresentaties en roadshows. Soms werken we ook – meestal in onderaanneming – mee aan speciale projecten zoals de preproductie van de 360°-tour van U2, twee jaar geleden. Voor Up with People verzorgden we in eigen beheer al vijf keer de volledige technische set voor hun Europese tournee, van Noorwegen tot Spanje. En verlichting van beursstanden leveren we in alle grote Europese beurssteden als Parijs, Keulen, Frankfurt, Rotterdam. Naast klank en licht stellen we ook podiumelementen, aluminiumconstructies, laadrampen, kabelgoten en zelfs stroomdistributie ter beschikking. Onze klanten moeten zich over geen enkel technisch detail zorgen maken.”

Die klanten zijn vaak collega’s, voor wie VN Produk-ties in onderaanneming werkt. “Maar ook openbare besturen, culturele centra, evenementenorganisaties, bedrijven en particulieren zitten in ons orderboekje”, zegt Nico Vanoost. “Sinds een drietal jaar verkopen we onder de bedrijfsnaam Stageline/TOTTS ook de producten die we met VN Produkties verhuren. Klan-ten zijn vaak tevreden over het gehuurde materiaal en willen het aankopen, of hebben nood aan een vaste installatie, zoals in culturele centra. Ondanks de lever-termijnen voor dit meestal buitenlands topmateriaal kunnen we door het samenspel van verhuur en ver-koop onze klanten nu altijd onmiddellijk een oplossing bieden.”

VN Produkties bleef groeien en is na een omzwerving op het industrieterrein de Schatting in Zedelgem sinds vorige zomer neergestreken in een nieuwbouw op het

industrieterrein in Eernegem, waar in de toekomst nog ruimte is voor uitbreiding. Nico Vanoost: “Ons team telt naast de drie zaakvoerders nog twee tech-nici en een bediende. Op piekmomenten kunnen daar nog een 20-tal zelfstandige of interimkrachten bijko-men. Vorig jaar haalden we met verhuur en verkoop samen een omzet van bijna 1 miljoen euro. Ondanks de crisissfeer zie ik onze toekomst niet meteen somber in. Mensen zullen altijd nood hebben aan feesten en evenementen en die zijn meer over het jaar verspreid dan vroeger. Alleen wordt er nu wat langer gediscus-sieerd over de offerte en wordt er meer bespaard op extra’s zoals een derde dessert of de combinatie van een liveband én een dj. Maar professionele klank, licht en aankleding zal altijd de basis vormen.”

Nochtans evolueert die basis razendsnel op technisch vlak. “Voor de verlichtingsrobots schakelen we nu vol-ledig over naar ledtechnologie. Even kwalitatief, maar kleiner en lichter en ze verbruiken minder stroom. Bij het geluid zien we een digitalisering die leidt naar minder apparatuur, maar performanter, lichter en energiezuiniger. De geluidsversterking gebeurt nu ook meer en meer met line array-systemen, die de muziek perfect op het publiek kunnen richten. Daar-mee komen we in Vlaanderen ook tegemoet aan de nieuwe geluidsnormen van minister Schauvlieghe. Al vrees ik dat jarenlang met oortjes van een iPod naar muziek luisteren op termijn méér schade berokkent bij jongeren dan die paar uren op een concert of festival”, besluit Nico Vanoost. (SD - Foto MVN)

www.vn-produkties.be

Nico Vanoost: “Klanten zijn vaak tevreden over het gehuurde materiaal en willen het dan aankopen,

of hebben nood aan een vaste installatie.”

Nieuwe locatie met groeimogelijkheden voor VN Produkties

“De klant is topkwaliteit gewoon geworden”

Page 18: Ondernemers 1-2013

U least zoveel meer dan een auto .Met Vancia Car Lease, least u veel meer dan een auto . Een flexibele service en een persoonlijke aanpak

behoren tot de standaarduitrusting bij ons . Als u Vancia Car Lease uw wagenpark laat beheren, groot of

klein, dan hoeft u alleen nog maar op de weg te letten . Van operationele leasing over financiële renting

tot het afhandelen van de administratie: wij nemen alles van u over. Behalve het stuur .

Lease is more.®

Contacteer ons op 056 34 57 81 of via www.vanciacarlease.com

Page 19: Ondernemers 1-2013

DOSS

IER

Op vlak van duurzame mobiliteit in de regio Kortrijk, heeft vzw Mobiel de jongste 12 jaar een belangrijke bijdrage geleverd. De in de sociale economie actieve organisa-tie heeft momenteel een duizendtal fietsen in verhuur, die onder meer bij bedrijven en studenten erg gegeerd zijn. De vzw bouwt aan een samenwerking met het gelijkaar-dige Veloods uit Waregem en hoopt het fiat van het nieuwe stadsbestuur te krijgen voor het uitrollen van een nieuw concept.

Of je nu één dag, dan wel verschillende jaren een fiets nodig hebt: iedereen kan ervoor aankloppen bij Mobiel. “Voor bedrijven is onze operationele fietsleasing sinds ruim tien jaar een schot in de roos”, geeft directeur Gunter De Baerdemaeker aan. “Via onderhoudscon-tracten nemen we onze fleetklanten alle zorgen uit handen. We verzorgen het onderhoud van de fietsen op de site van het bedrijf zelf, stellen bij defect een vervangfiets ter beschikking en staan in de regio Kort-rijk onmiddellijk paraat voor pechverhelping. Door de fietsen via kentekens te personaliseren, kunnen we

in onze database bovendien prima de levensloop van iedere tweewieler bijhouden.”

Beheer fietsstallingen

Op de markt zijn vooralsnog maar een beperkt aantal aanbieders van deze dienst beschikbaar. Daardoor bereikt Mobiel niet alleen klanten uit de regio Kortrijk (zoals bijvoorbeeld Barco en AZ Groeninge), maar zijn bijvoorbeeld ook LU uit Herentals en Twoo uit Gent kind aan huis bij het bedrijf. “Ons assortiment omvat zowel plooi-, stads- als elektrische fietsen). Naast fietsleasing en herstelling organiseren wij ook herstel-cursussen, fietstochten (eventueel in combinatie met culinair plezier) en leren we zelfs mensen fietsen.”

In Kortrijk baat de vzw ook het fietspunt van de NMBS uit. “We beheren de fietsstallingen, ruimen die regelmatig op en verwijderen ook fietswrakken uit de stationszone. Wij zijn kandidaat om een gelijkaardige dienstverlening te verzorgen in de stations van Ieper, Oudenaarde en Moeskroen. Binnenkort starten we ook een samenwerking op met Veloods uit Waregem,

waarbij we onder meer zelf tweedehandsfietsen zul-len produceren.”

Nieuw huursysteem

Daarnaast bestaat er een grote kans dat Mobiel start met een uniek project. “In de Belgische grootsteden bestaan al systemen waarbij mensen via hun credit-card fietsen kunnen huren in speciaal daarvoor voor-ziene stallingen. Dat is evenwel een vrij duur systeem. In samenwerking met een Nederlandse fabrikant hebben we een goedkoper alternatief ontwikkeld. De tests daarvoor zijn afgerond en positief geëvalu-eerd, alleen moet het nieuwe stadsbestuur van Kort-rijk hiervoor nog het licht op groen zetten.” (BVC - Foto Hol)

www.mobiel.be

Fietsleasing van Kortrijks Mobiel slaat zeer goed aan

VERKOOP – VERHUUR – LEASING – SERVICE VENTE – LOCATION – LEASING – SERVICE

Lauwers Heftruck Service Techno-T bvba Industriepark 11 , 8587 Spiere Tel 056 45 77 25 Fax 056 45 72 10 [email protected] www.lauwers-heftrucks.be

Anywhere, anytime lokalisatie van uw voertuigen/machines

onmiddellijke melding via mail en/of sms bij (ongewenste) verplaatsing of manipulatie met positie: veiligheid

startonderbreking: veiligheid discrete installatie: veiligheid verlaging verzekeringspremie is mogelijk: geldbesparing

abonnement is geen must: geldbesparing

Detecting & Protecting

Traxgo

Kalkhoevestraat 1B-8790 Waregem

T +32 56 49 35 87F +32 56 70 71 20

[email protected]

Gunter De Baerdemaeker: “Wij zijn kandidaat om

binnenkort fietspunten in de stations van Ieper, Oudenaarde en Moeskroen te integreren.”

Page 20: Ondernemers 1-2013

De Luxemburgse levensverzekeringen van het type ‘tak 21’ en vooral ‘tak 23’ staan sedert lange tijd bekend als zeer aantrek-kelijke beleggingen, en dit om diverse redenen. De overheid heeft echter ingezien dat deze levensverzekeringen nogal eens oneigenlijk worden gebruikt en heeft twee maatregelen genomen.

Ten eerste betreft het zeer veilige beleggingen. De betaalde premies zijn niet onderworpen aan het risico van de verzekeringsmaatschappij, en worden verplicht overgemaakt op rekening van door de Luxem-burgse toezichthoudende overheid erkende depotban-ken, die deze buiten balans moet aanhouden.

Ten tweede zijn beide soorten levensverzekering fiscaal zeer aantrekkelijk. Belegt men zijn gelden in een levensverzekering van het type ‘tak 21’ (nl. een levensverzekering met een gegarandeerd rendement), dan blijft deze belegging volledig onbelast indien men de gestorte premies hier minimaal acht jaar in laat zit-ten. Belegt men zijn gelden in een levensverzekering van het type ‘tak 23’ (nl. een levensverzekering zonder rendementsgarantie), dan blijft deze belegging zelfs onvoorwaardelijk onbelast. Wel moet er een belasting worden betaald op het ogenblik dat men een bedrag stort in een levensverzekering, met name de pre-mietaks, die 1,1% bedraagt van de gestorte premies. Deze 1,1% op de gestorte premies wint men evenwel al snel terug doordat men op zijn beleggingen zelf geen roerende voorheffing moet betalen.

Ten derde zijn levensverzekeringen ook, in alle lega-liteit, zeer anoniem. Men dient in zijn Belgische aan-gifte personenbelasting niet op te nemen dat men een levensverzekering aanhoudt. Enkel indien men, binnen de acht jaar na de premiestorting, een afkoop doet van een levensverzekering van het type 21, moet men dit aangeven (en hierop de roerende voorheffing betalen). Ook de spaarrichtlijn die financiële instellingen van EU-

lidstaten ertoe verplicht om, wanneer er bij hen reke-ningen worden aangehouden door mensen van een andere EU-lidstaat en deze mensen hierop interesten genieten, deze interesten door te geven aan de fiscus van de woonstaat van de rekeninghouder, is (voorlo-pig) op levensverzekeringen niet van toepassing.

Overheidsmaatregelen

De onbelastbaarheid en de anonimiteit maken even-wel dat van levensverzekeringen ook nogal eens gebruik wordt gemaakt om zwart geld wit te wassen. De redenering hierbij is dan dat, als men zwart geld in een levensverzekering stopt en men dit acht jaar laat zitten, de fiscale claim op de gestorte premies is ver-jaard. Men vergeet hier dan echter bij te zeggen dat de strafrechtelijke claim op de gestorte premies hierdoor strikt genomen niet verjaart.

Ook de regering heeft bij de begrotingsbesprekingen van einde 2012 ingezien dat levensverzekeringen nogal eens oneigenlijk worden gebruikt en heeft terzake twee maatregelen getroffen.

Ten eerste wordt de premietaks (d.i. dus de belasting die men moet betalen als men een bedrag in een levensverzekering stort) verhoogd van 1,1% naar 2%. De afweging of de betaling van de premietaks wel opweegt tegen het vermijden van de roerende voor-heffing wordt dus, zeker met de actuele lage rentes, toch iets minder eenvoudig dan zij vroeger was.

Ten tweede – en dat is bij de Luxemburgse verzeke-ringsmaatschappijen en hun cliënten pas echt inge-slagen als een bom – wordt de meldingsplicht in de aangifte personenbelasting zoals deze geldt voor bui-tenlandse rekeningen en portefeuilles uitgebreid naar buitenlandse levensverzekeringen, en dit overigens al vanaf aanslagjaar 2013.

Dit alles moet men ook in verband brengen met het

feit dat de regering bij de begroting van einde 2012 ook beslist heeft om de mogelijkheid tot fiscale en strafrechterlijke regularisatie enerzijds te verzwaren (allicht vertrekkende vanaf maart 2013) en anderzijds voorgoed te beëindigen op 31 december 2013. Indien men hierbij verder nog in rekening brengt dat de ten-dens naar transparantie en verstrengde compliance zich ook in Luxemburg sterk heeft gemanifesteerd en alles erop wijst dat deze zich scherp zal doorzetten in de nabije toekomst, dan kan men besluiten dat zij die een levensverzekering aanhouden in het buitenland en hierin grijze of zwarte fondsen hebben gestort, best zo snel mogelijk overwegen om een regularisatieaangifte te doen. Actueel kan dit in de meeste dossiers nog tegen zeer redelijke heffingen. Langer wachten kan tot vrij verregaande gevolgen leiden.

Mark Delboo en Sven Nelis Delboo Deknudt Advocaten

Mark Delboo en Sven Nelis: “De onbelastbaarheid en de anonimiteit maken evenwel dat van levensverzekeringen ook nogal eens gebruik wordt gemaakt om zwart geld wit te

wassen.”

ONDE

RN

EMER

S &

CO20 Ondernemers 1 18 januari 2013

Delboo Deknudt Advocaten vormt een gespecialiseerd team met jarenlange ervaring in het begeleiden van vermogende particulieren. Wij nemen uw successieplanning in handen en optimaliseren de structuur van uw binnenlands en buitenlands vermogen. Wij behartigen uw belangen bij echtscheidings- of erfeniskwesties en staan u graag bij in fi scale en vastgoedgeschillen. Wij adviseren u tevens bij uw vastgoedinvesteringen. Onze onafhankelijke en veelzijdige aanpak zorgt voor topniveau.

Franklin Rooseveltlaan 172/174 8790 Waregem Tel. 056 62 51 00 Fax 056 62 51 01 www.delboodeknudt.beOptimismelaan 1b3 1140 Brussel Tel. 02 502 59 87 Fax 02 502 83 06 [email protected] 5 9830 St-Martens-Latem Tel. 09 220 51 10 Fax 09 281 18 80

Het referentie-advocatenkantoor inzake advies en procedure rond uw vermogen

Vermogensplanning een niveau hoger

Levensverzekeringscontracten in het vizier van de overheid

Page 21: Ondernemers 1-2013

salto

-rec

lame.be

Nieuwpoortsesteenweg 855 - 8400 Oostende - 059/55 00 55Heldenplein 20 - 8301 Knokke-Heist - 050/53 03 00www.sandersaccounting.be

Sanders Accounting & Consulting is gespecialiseerd in accountancy, fiscaliteit, begeleiding overname, audit, herstructureringen en familieregelingen.

Het uitgangspunt vormt een kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

Sanders Accounting & Consulting beschikt over een ISO-certificaat en is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverstrekker voor advies.

Op 18 december 2012 heeft de btw-adminis- tratie de langverwachte beslissing gepubli-ceerd: vanaf 01/01/2013 is men verplicht om de btw te beperken a rato van het wer-kelijke beroepsmatige gebruik en dient er geen btw meer doorgestort te worden op het voordeel alle aard.

Tegelijkertijd schept de fiscus eindelijk klaarheid over de toepassing in de praktijk van de ondertussen alweer twee jaar oude regeling m.b.t. de aftrekbeperking voor gemengd gebruikte auto’s. Concreet mag de btw-plichtige kiezen uit drie methodes om het beroeps-gebruik vast te stellen, waarvan twee forfaitaire. Zo krijgt hij de kans om te vermijden dat hij elke gereden kilometer voor elke auto omslachtig moet documenteren. Ook dat de btw-aftrek bijna op nul valt bij gebrek aan echt beroepsgebruik, wordt vermeden – althans voor bedrijven met minstens vier auto’s.

Er zijn drie verschillende methodes ontwikkeld om het percentage beroepsgebruik te kunnen bepalen, zowel voor aangekochte als voor gehuurde goederen. Kort gesteld heeft de btw-plichtige, naar gelang de aard van de goederen, de keuze tussen volgende methodes:

- Methode 1: geen toepassing van een forfait, maar bijhouden van een dagelijkse rittenadministratie van de totale beroepsmatige en privékilometers.

- Methode 2: gedeeltelijk forfait, nl. beroepsgebruik = 100% - privégebruik %

Het privégebruik wordt bepaald als volgt: afstand woon-werkverkeer (km) x 2 x 200 (forfait dagen) + 6.000 km. Woon-werkverkeer telt mee als privége-bruik en geeft dus geen recht op aftrek. Stel: totaal aantal kilometers op jaarbasis: 20.000 km, woon-werkverkeer enkel is 20 km.

-> 20 km x 2 x 200 dagen + 6.000 km = 14.000 km / 20.000 km = 70% = privématig gebruik en 30% beroepsmatig gebruik.

Dit houdt in dat de btw-aftrek beperkt wordt tot 30%. Dit heeft ook als gevolg dat de btw-aftrek op alle kosten, welke inherent verbonden zijn met de desbetreffende personenwagen, onmiddellijk wordt beperkt tot 30%. De niet aftrekbare btw kan men uiteraard als kost opnemen in de resultatenreke-ning.

- Methode 3: algemeen forfait van 35% beroepsge-bruik (uitsluitend voorbehouden aan ondernemin-gen met minstens vier vervoermiddelen)

Methodes 1 en 2 kunnen door elkaar worden gebruikt voor ieder vervoermiddel. De belastingplichtige mag methode 3 niet combineren met een andere methode en ze moet minstens toegepast worden gedurende een periode die eindigt op 31 december van het derde jaar dat volgt op het jaar waarin ze voor het eerst werd toegepast.

Dankzij deze forfaits is men niet meer gedwongen tot een loodzware kilometeradministratie. Hoewel som-migen misschien toch die rittenadministratie zullen bijhouden, alleen maar om te bepalen welk van de drie methodes het voordeligst is voor hen.

Voor de volledigheid vermelden we nog dat ook voor gsm’s, laptops, tablets enz. (andere roerende goede-ren dan auto’s) een algemeen forfait gebruikt mag worden. Daarvoor mag uitgegaan worden van een beroepsgebruik (en dus een btw-aftrekpercentage) van 75 %. Voor onroerende goederen zijn er geen for-faits.

De tot op heden vanzelfsprekende 50% btw-aftrek voor personenwagens en 100% btw-aftrek inzake lichte vrachtwagens behoort voortaan tot het verle-den. Elke belastingplichtige zal vanaf nu zelf de bere-kening moeten maken welke methode voor hem de meest interessante is.

Jan Devriese en Filip Verbeke, Sanders Accounting

50% btw-aftrek op bedrijfswagens?

ONDE

RN

EMER

S &

CO

Ondernemers 1 18 januari 2013 21

Jan Devriese en Filip Verbeke: “Concreet mag de

btw-plichtige kiezen uit drie methodes om het

beroepsgebruik vast te stellen, waarvan twee forfaitaire.”

Jan Devriese

Filip Verbeke

Page 22: Ondernemers 1-2013

In 2012 kwam er een nieuwe berekening van het voordeel alle aard van een onroe-rend goed dat dient als gezinswoning. En die nieuwe berekening was heel nadelig.

Antoine en Marie kochten in 1999 via de bvba van Antoine hun gezinswoning (KI van 2.500 euro). De bvba dient voor het vrij beroep van Antoine. De aankoopprijs van de woning bedroeg 200.000 euro, en intussen steeg de waarde tot 325.000 euro. Het deel van de woning dat niet voor de praktijk gebruikt wordt (70%), stelt de vennootschap gratis ter beschikking aan Antoines gezin. Ook betaalt de ven-nootschap de water-, verwarming- en elektriciteits-rekeningen. Voor 2011 gaf dit een belastbaar voordeel alle aard van 11.671 euro, met een (para)fiscale kostprijs van 7.896 euro.In 2012 wordt dit een pak minder interessant, zoals blijkt uit de tabel.

2.500,00 € 2011 2012

KI 2.500,00€ 2.500,00€

GeïndexeerdKI 3.947,50€ 4.087,25€

70%geïndex.KI 2.763,25€ 2.861,08€

x100/60x2 x100/60x3,8

WoningVAA 9.210,83€ 18.120,14€

ElektriciteitVAA 820,00€ 910,00 €

VerwarmingVAA 1.640,00€ 1.820,00 €

Totaal 11.670,83€ 20.850,14€

PB50%+Gem.opcent.7%

6.243,90€ 11.154,83€

Socialebijdrage14,16%

1.652,59€ 2.952,38€

Extra (para)fiscale kosten 6.210,72 €

Wat als Antoine in 2014 met pensioen gaat? Het voor-deel blijft een belastbaar inkomen uit een zelfstan-dige activiteit, ook al stopt Antoine met zijn praktijk. Ook moet hij verminderde sociale bijdragen blijven beta-len, als gepensioneerde met een zelfstandig beroep. De oplossing voor Antoine? Zijn woning naar het privé-vermogen halen.

• Antoine en Marie kopen de woning begin 2013Ze betalen een marktconforme prijs van 325.000 euro, plus 12,5% registratierecht. De financiering gebeurt met een hypothecair krediet op tien jaar aangevuld met spaargeld. Privé dragen ze ook de kosten voor brandverzekering, onderhoud en onroerende voorhef-fing.

De kapitaalaflossingen en de intresten geven recht op fiscale aftrek. Bovendien valt het voordeel alle aard weg. En het deel van de woning dat gebruikt wordt voor het vrij beroep kunnen ze gemeubeld verhuren voor 8.541,67 euro aan de vennootschap vanaf 2013.

Inkomstenjaar 2013

Brutoontvangenhuur 8.541,67€

1)Deelmeubels(40%) 3.416,67€

Forfaitairekostenaftrek(50%) -1.708,33€

Nettobelastbarehuur 1.708,33€

Personenbelasting(25%) -427,08€

Gemeentebelasting -29,9€

2.959,69 €

2)Deelgebouw(60%) 5.125,00€

Forfaitairekostenaftrek(40%) -2.050,00€

Nettobelastbarehuur 3.075,00€

Personenbelasting(50%) -1.537,50€

Gemeentebelasting -107,63€

3.479,88 €

Extra inkomsten 6.439,56 €

Maar de vennootschap van Antoine moet ook 33,99% vennootschapsbelasting betalen op de meerwaarde van 200.000 euro. Bovendien vallen de afschrij-vingskosten weg. Die worden deels vervangen door het huurgeld betaald aan Antoine en Marie. Wel moet de bvba het openstaand saldo op het lopende krediet voor aankoop van de woning ineens terugbetalen, verhoogd met een wederbeleggingsver-goeding.

• Antoine vereffent de vennootschap tegen eind 2013Aangezien Antoine in 2014 met pensioen gaat, lijkt een ontbinding en vereffening van zijn vennootschap een beter idee. Bij afsluiting van de vereffening kan de vereffenaar de overgebleven activa na betaling van alle schulden aan de vennoten uitdelen. Dat kan ook een woning zijn.

In principe moet Antoine hierbij 12,5% (10% bij onroe-rend goed in het Vlaams Gewest) registratierecht betalen op de verkoopwaarde. Gaat het om een personenvennootschap, zoals een bvba maar niet een nv, en deelt de vereffenaar het onroerend goed bij afsluiting van de vereffening zonder tegenpres-tatie, zuiver en eenvoudig, aan alle vennoten toe? Dan heft de ontvanger slechts 25 euro vast recht. Wel moet het overblijvende saldo dat verdeeld wordt minstens gelijk zijn aan de verkoopwaarde van het goed. Hebben de vennoten ook nog een tegoed op rekening-courant tegenover de vennootschap? En gebeurt de terugbetaling door de inbetalingge-ving van (een deel) van een onroerend goed aan deze aandeelhouders-schuldeisers? Dan geldt alsnog het verkooprecht van 12,5 procent. Gelukkig is dit niet het geval voor de bvba van Antoine.

Ook geldt bij personenvennootschappen slechts het verdelingsrecht van 1% (2,5% in het Vlaams Gewest) bij een toebedeling aan de vennoot die het onroerend goed destijds inbracht of aan de vennoot die ook ven-noot was toen de vennootschap het goed verkreeg, na betaling van het registratierecht ingevolge een ver-koop, maar ook ingevolge een inbreng van een woning na 30 maart 1994.

Ten slotte gelden deze twee uitzonderingen ook indien een personenvennootschap over genoeg kapitaal beschikt om over te gaan tot kapitaalvermindering in natura van een onroerend goed.

Nils De Vriendt, Optima

Het gepeperde prijskaartje aan uw gezinswoning in de vennootschap

ONDE

RN

EMER

S &

CO22 Ondernemers 1 18 januari 2013

U rekent op uw inkomen en uw vermogen om uw fi nanciële toekomst veilig te stellen. Maar wat als men plots de spelregels verandert ? Extra belasting op dividend, inperking van privévoordelen, uitholling van uw pensioenkapitaal, ... Tal van mogelijkheden die u vroeger had, worden u vandaag ontnomen. Welke zekerheden hebt u dan nog ? En wie zegt dat het hierbij zal blijven ?

Optima heeft de kennis in huis om een compleet fi nancieel en fi scaal plan voor u op te stellen. Op maat van uw persoonlijke situatie én aangepast aan de uitdagingen van morgen.

Wilt u vandaag nog zekerheid vinden ? Vraag dan geen advies, maar eis een plan. Meer info ? 0800 97 536 of kijk op optima.be

Uw Plan : fi nanciële zekerheid voor nu en voor later

Adv. Optima_VOKA_233x85_NL.indd 1 1/10/12 17:04

Page 23: Ondernemers 1-2013

Energie maakt Oostende optimistisch De strategische keuze voor energieactivititeiten leverde het Oostendse havengebied vorig jaar 200 nieuwe jobs op. Dankzij de offshore industrie werkten eind 2012 in de voorhaven 956 mensen. Daarbij komen nog de tijdelijke werknemers voor de bouw van de windmolenparken en de bemanning van de extra boten.“Tien jaar geleden telde de voorhaven 600 jobs, nu zijn we al aan bijna 1.000 en bovendien in toekomstgerichte sectoren. Na C-Power vonden een 20-tal windmolenparkontwikkelaars, turbinebouwers en toeleveranciers van de windmolenindustrie de weg naar Oostende. Momenteel lopen besprekingen voor tien bijkomende bedrijven. Voor 2013 staan dus heel wat investeringen op til”, zegt havenvoorzitter Johan Vande Lanotte. De crew- en werkboten van de offshore industrie verdubbelden in 2012 het aantal scheepsbewegingen tot 4.500.Het succes van de Energy Port kan echter niet verhullen dat de traditionele bulk en cargo met 12% terugvielen tot 1,42 miljoen ton. Extra investeringen in nieuwe opslagcapaciteit stemmen tot voorzichtig optimisme. Van de roro-sector blijft enkel de lijn Oostende-Ramsgate over, die in 2012 met twee schepen 1,8 miljoen ton vracht overzette. In januari 2013 werd een derde, groter schip verwacht. Ondanks investeringen in de nieuwe haventoegang werden slechts 12 cruises ontvangen, voor 2012 staan er al 27 geprogrammeerd.Gedelegeerd bestuurder van de Haven Oostende Paul Gerard verwacht een duurzame groei met specifieke focus op de hernieuwbare energie. “Niet alleen de constructie, maar voornamelijk het onderhoud zal heel wat werk op lange termijn opleveren.” (RJ)

HAV

ENN

IEU

WS

Ondernemers 1 18 januari 2013 23

Economische crisis slaat Zeebrugge licht terugIn 2012 daalde het vrachtvolume in Zee-brugge met 7% tot 43,6 miljoen ton. De Aziatische trafieken – containers en het vloeibare gas LNG – kregen de hardste klappen. “Voor 2013 is het uitkijken naar herschikkingen in de containerdiensten en het economisch herstel in Europa en Azië”, zegt havenvoorzitter Joachim Coens. De cruises boekten een record, de nieuwe auto’s hielden stand en Brazilië en de VS groeiden sterk.

Wie beweert dat de economische crisis zich enkel in de hoofden afspeelt, kan ontnuchteren bij de jaarcijfers van de Zeebrugse haven. Er werden liefst 10,6% min-der containers behandeld (20,34 miljoen ton), voorna-melijk te wijten aan de aanhoudende terugval van de trafiek met Azië. De steeds grotere schepen zorgen ook voor overcapaciteit. Dat maakt Zeebrugge, met zijn sterke focus op het Verre Oosten, extra gevoelig. Ook in 2011 was er al 11% minder containervolume dan in het recordjaar 2010.

Het stukgoed kende een fikse stijging met 17% tot 1,3 miljoen ton. Door het minder kappen van Scandi-navische bossen, wordt voor papierproductie steeds meer papierpulp aangevoerd uit Brazilië. De afge-werkte producten papier en karton gaan steeds meer via Zeebrugge naar de Verenigde Staten. De behande-ling van dit extra stukgoed beperkte de daling van de havenarbeid tot - 4%.

2012 was een moeilijk jaar voor de aan- en uitvoer van LNG, met een daling van 7% tot 7,7 miljoen ton.

De aanhoudende Japanse vraag naar het vloeibare gas veroorzaakte een prijsverhoging, wat het voor de gasleveranciers (o.m. Qatar) interessanter maakte om naar het land van de rijzende zon te exporteren. Van die gestegen vraag pikte Zeebrugge een export-graantje mee, maar dit compenseerde onvoldoende de verminderde energievraag van de Europese industrie.

Voor het passagiersvervoer werd 2012 alweer een recordjaar, met onder meer 91 cruiseschepen in plaats van 75 in 2011. De popularisering van cruises was goed voor 333.400 passagiers.

Ondanks de daling van de Europese autoverkoop met 10%, hield de autotrafiek stand. In Zeebrugge wer-den opnieuw 1,7 miljoen nieuwe wagens verscheept. Het roll-on/roll-off-volume daalde met 3,9% tot 12,6 miljoen ton. De trafiek naar het Verenigd Konink-rijk ging achteruit, terwijl het diepzeevervoer naar de VS en Australië steeg.

Niet de grootste klap

De totale goederenoverslag daalde met 7% tot 43,6 miljoen ton. Dat is nog altijd een pak meer dan de dikke 30 miljoen ton in 2003. “Dit was in elk geval niet de grootste klap die Zeebrugge ooit kreeg. Voor 2013 verwachten we een stabilisering. Het is vooral uitkij-ken naar de mogelijke herschikking in de container-diensten en het economisch herstel van de markten in Europa en Azië”, vindt havenvoorzitter Joachim Coens.Niettemin werd 2012 een opmerkelijk jaar. Het diep-gangrecord werd meermaals gebroken met als jong-ste recordhouder de Columba die 15,6 m diep ligt. Op 17 december trok Zeebrugge de aandacht van de maritieme wereld doordat de Franse rederij CMA CGM uitgerekend hier de Marco Polo doopte, het grootste containerschip ter wereld.

Eerder op het jaar werd de haven als Food Port in de kijker gezet. Onder meer op vraag van West-Vlaamse vleesbedrijven verwierf de haven een halal-certificaat voor overslag naar moslimlanden. Het contract voor de Europese verdeling van Nieuw-Zeelandse kiwi’s en zespri’ werd vernieuwd, goed voor 250 banen bij Bel-gian New Fruit Wharf. (RJ)

Association Port of Zeebrugge Interests

In samenwerking met

www.apzi.be

“Voor het passagiersvervoer werd 2012 wél een recordjaar,

met 91 cruiseschepen in plaats van 75 in 2011.”

Page 24: Ondernemers 1-2013

Infosessie IWT-O&O-bedrijfssteun

Het Innovatiecentrum West-Vlaanderen orga-niseert op woensdag 30 januari een infosessie over de vereenvoudiging van de IWT-innova-tiesteun voor kmo’s en de sprintprojecten. De infosessie vindt plaats vanaf 17 uur in het Innovatiecentrum WVL, Etienne Sabbelaan 51 in Kortrijk. Leo Van de Loock van het IWT doet de IWT-steun voor bedrijven uit de doeken, waarna sprekers van het Innovatiecentrum West-Vlaanderen de vier belangrijkste criteria toelichten en enkele praktische tips geven. De infosessie wordt afgesloten met een prak-tijkgetuigenis en een netwerkmoment.

Info en inschrijvingen: Innovatiecentrum West-Vlaanderen, tel. 056-28 28 80, [email protected], www.innovatiecentrum.be

Sinds 1 januari zijn, op initiatief van Voka, nieuwe maatregelen van kracht die de kmo-innovatiesteun door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Tech-nologie) beter toegankelijk maken. Zo zijn de administratieve verplichtingen om sub-sidies aan te vragen, sterk vereenvoudigd. En voor bedrijven die het kmo-statuut zijn ontgroeid en innovatiepotentieel hebben, riep het IWT ‘sprintprojecten’ in het leven.

“De vereenvoudiging was nodig, omdat bij veel kmo’s de verkeerde perceptie leeft dat het administratieve luik om innovatiesteun aan te vragen, erg uitdagend is, waardoor ze er vaak niet eens aan beginnen”, zegt Koen Verhaeghe, manager van het Innovatiecen-trum West-Vlaanderen, sinds tien jaar de provinciale frontoffice van het IWT. “Daardoor lopen ze mogelijk belangrijke steunmaatregelen voor innovatieprojecten mis. Via informatiesessies vanaf eind januari willen we zo veel mogelijk kmo’s bereiken om uitleg te geven over de wijzingen en verruimingen in de aanvraagpro-cedures.”

Sprintprojecten en minder papierwerk

De belangrijkste verruiming zijn de nieuwe ‘sprintpro-jecten’. Bedrijven die qua schaal de definitie van kmo overstijgen, innovatiepotentieel hebben maar niet over een uitgebreide R&D-afdeling beschikken, kon-den tot nu toe niet van het kmo-subsidieprogramma van het IWT genieten, noch van de O&O-projecten voor grote bedrijven. De ‘sprintprojecten’ passen daar nu een mouw aan. Tegelijk heeft het IWT een aantal stappen in de bestaande subsidiëringsaanvraag voor kmo’s gevoelig vereenvoudigd. Dat geldt onder meer voor het kosten-model dat de bedrijven moeten voorleggen. “Ten slotte is er de evaluatie van de projecten zelf”, zegt Koen Verhaeghe. “De kwaliteit van een dossier wordt nu beoordeeld met een ‘voldoende’ of ‘onvol-doende’. De nadruk bij de evaluatie komt te liggen op

de mogelijke impact van de innovatieprojecten op het vlak van tewerkstelling en investering, maar ook op samenwerking binnen Vlaanderen en de bijdrage die het project levert tot duurzame ontwikkeling.”

Wachten op de impact

Voka heeft heel erg aan de kar getrokken om de innovatiesteun voor kmo’s een stuk toegankelijker te maken. “Op dat vlak stelden we in de praktijk al langer heel wat problemen vast”, zegt Marijke Bou-ciqué, projectverantwoordelijke innovatie van Voka West-Vlaanderen. “Het al genoemde gegeven dat een aantal bedrijven niet in aanmerking kwam, was er een van, maar ook onvoldoende kennis over het IWT en de bestaande subsidiemaatregelen spelen ondernemin-gen die innovatie als focus hebben, parten.”

Voka-VEV maakt deel uit van de raad van bestuur van het IWT, en bevond zich dus in een ideale positie om de dans te leiden, en te pleiten voor vereenvoudiging en verduidelijking. Eric Vermeylen, directeur van het Kenniscentrum van Voka: “Wij zijn samen met de voor-zitter van het IWT, professor Paul Lagasse (zelf ook ondernemer) initiatiefnemer en gangmaker geweest in het hele proces dat tot de hervorming van de IWT-O&O-bedrijfssteun heeft geleid. Op onze vraag werd in

de schoot van de raad van bestuur daarvoor een werk-groep opgericht, die gedurende een zestal maanden aan de slag is geweest.” Of de vereenvoudiging van de subsidieaanvraag en de ‘sprintprojecten’ werkelijk impact zullen hebben, is nog afwachten, beseft ook Eric Vermeylen. “Tot nu toe was het een theoretische oefening, maar we koesteren in elk geval grote verwachtingen. Voka wil alleszins de vinger stevig aan de pols blijven houden, en luisteren naar de ervaringen van de bedrijven. Desnoods kunnen dan nog aanpassingen gebeuren.” (JD)

VOKA

-NIE

UW

S24 Ondernemers 1 18 januari 2013

Onderzoeks- en ontwikkelingssteun van IWT voor kmo’s vereenvoudigd

Koen Verhaeghe (IWT), Marijke Bouciqué en Bénédikte Tryhou (allebei Voka): “De vereenvoudiging was

nodig, omdat bij veel kmo’s de verkeerde perceptie leeft dat het administratieve luik om

innovatiesteun aan te vragen, erg uitdagend is.”

Innovatie ligt Voka West-Vlaanderen na aan het hart

• Om innovatie stevig te verankeren en bedrij-ven de kans te geven tips en best practices uit te wisselen, brengt Voka West-Vlaanderen ondernemingen samen in de Business Club Innovatie. Dat is een groep bedrijven die samen telkens dieper ingaat op één innovatie-thema, en de focus gaat heel breed, van cre-atieve bedrijfscultuur, intellectueel eigendom, tot user-centered design, open innovatie en cocreatie. Daarvoor zijn de deelnemers – R&D-managers of bedrijfsleiders – telkens te gast bij een bedrijf, dat een innovatiecase toelicht.Op 31 januari vindt de kick-off plaats van een reeks nieuwe sessies. Daarvoor kan men zich nog steeds inschrijven.• Op 1 februari gaat bovendien de kortlopende opleiding Creaxlab met vier lesmomenten van start bij Voka West-Vlaanderen in Kort-rijk, in samenwerking met Creax uit Ieper. De opleiding richt zich naar ingenieurs en leert je om op een structurele manier out-of-the-box-oplossingen voor innovatieproblemen te vinden. (JD)

Info en inschrijvingen: Marijke Bouciqué, tel. 056-26 13 89, [email protected] Tryhou, tel. 056-26 14 01, [email protected]/west-vlaanderen.

Page 25: Ondernemers 1-2013

PREFAB BETON

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2013

NIEUW!

CREAXLab

Unieke tools om out of the box nieuwe oplossin-gen te bedenken voor (technische) problemen. Gebaseerd op de TRIZ-methodologie, ontwikkelde Creax uit Ieper een eigen en uniek vierstappenplan dat bedrijven helpt om op een originele manier ideeën te genereren en om nieuwe oplossingen te bedenken bij (technische) problemen.

Info en inschrijven: Marijke Bouciqué [email protected]

NIEUW!

Businessclub Global Sourcing & Supply

Veel bedrijven kopen aan in het buitenland of vin-den het opportuun om de sourcing-mogelijkheden in het buitenland te onderzoeken. Hoe ontwikkelt een bedrijf een global sourcing network? Hoe een globale sourcing strategie uitbouwen? Wat komt bij import kijken? Vereist elke aankoop in het bui-tenland een andere aanpak?

Info en inschrijven: Griet Witdouck [email protected]

SEMINARIES & WORKSHOPS

22/01 Lunch & Learn Rusland, Oekraïne, Kazachstan en Oezbekistan

Exportplannen? Ontmoet de Vlaamse economisch vertegenwoordigers van Rusland, Oekraïne, Kazach-stan en Ouzbekistan en andere geïnteresseerde lid-bedrijven.Havenhuis De Caese, 12u30 – 14u00

24/01 Update btw en vennootschapsbelasting

Tijdens dit seminarie krijgt u een praktisch fiscaal jaaroverzicht met de voornaamste wijzigingen die van belang zijn voor uw onderneming.Voka West-Vlaannderen, 16u30 – 20u00

25/01 Leiding geven vanop afstand

Hoe geef je leiding aan mensen die je niet (regelma-tig) ziet? Hoe geef je leiding als je teamleden op ver-schillende locaties zitten?Voka West-Vlaanderen, 09u00 – 17u00

01/02 Feedback binnen één team

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding komen o.a. volgende items aan bod :• Wat is feedback en wat is kritiek? Is er een verschil? Wat maakt het verschil?• Feedback geven op een aanvaardbare manier.• Criteria voor effectieve feedback,…Voka West-Vlaanderen, 09u00 – 17u00

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

SEMINARIES & WORKSHOPS

05/02 Hoe omgaan met onbetaalde facturen van uw buitenlandse klanten, nav de Euro-pese ‘Late payment directive’?

Met de financiële en economische crisis is het besef dat elke euro telt, zeker voor kmo’s, ook op het Euro-pees niveau doorgedrongen. Daarom heeft het Euro-pees Parlement diverse instrumenten ingevoerd die kleinere ondernemingen meer mogelijkheden geven om hun facturen betaald te krijgen en lange beta-lingstermijnen te vermijden.Deloitte Roeselare, 14u00 – 17u00

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

NIEUW!

Lab e-commerce ‘start-up’

Is het opstarten van een webshop bij voorbaat een succes? Welke elementen staan garant voor succes en wat zijn de valkuilen? Werkt online verkoop àltijd? In dit lab verdiepen we ons in de opportuniteiten van e-commerce en heeft u een duidelijk beeld op wat uw slaagkansen zijn op vlak van e-commerce voor uw business. Pragmatisch en toegepast op realisti-sche doelstellingen met onderscheid tussen B2B en B2C.

Info en inschrijven: Heidi Logghe [email protected]

DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT PLAATS EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN maandag 21 januari 18u30 -23u00 Nieuwjaarsreceptie Kortrijk-Roeselare-Tielt Roeselare Expo

dinsdag 22 januari 12u30 - 14u00 Lunch & Learn Rusland, Oekraïne en Centraal-Azië Havenhuis De Caese, Brugge

maandag 28 januari 18u30 -23u00 Ondernemend Oostende Kursaal Oostende

dinsdag 29 januari 11u15 - 14u00 Bezoek aan Grand Stade Lille Métropole Lille, Fr.

vrijdag 8 februari 12u00 - 14u00 Business lunch meeting: 3 ‘leading ladies in innovation’ nog te bepalen

dinsdag 19 februari 12u00 - 14u30 Te gast bij Optima T Optima T, Lichtervelde

dinsdag 19 februari 18u30 - 21u30 Te gast bij Hafibo Hafibo, Beveren-Leie

WORKSHOPS EN SEMINARIES woensdag 23 januari 08u45 - 12u30 HR Lab Selfcoaching Voka West-Vlaanderen

donderdag 24 januari 16u30 - 20u00 Update vennootschapsbelasting & btw Voka West-Vlaanderen

vrijdag 25 januari 09u00 - 17u00 Leiding geven vanop afstand Voka West-Vlaanderen

vrijdag 1 februari 09u00 - 17u00 Feedback geven binnen één team (deel 1) Voka West-Vlaanderen

vrijdag 1 februari 09u00 - 12u30 Creax Lab #1 - out of the box oplossingen bedenken voor (technische problemen) Voka West-Vlaanderen

woensdag 6 februari 08u45 - 12u30 Lab e-commerce ‘start-up’ Voka West-Vlaanderen

dinsdag 19 februari 18u30 - 21u30 Apps op de werkvloer Voka West-Vlaanderen

woensdag 20 februari 08u45 - 12u30 Lab social media Voka West-Vlaanderen

donderdag 21 februari 09u00 - 17u00 Feedback geven binnen één team (deel 2) Voka West-Vlaanderen

donderdag 21 februari 18u30 - 21u30 Apps op de werkvloer Hotel Bero, Oostende

donderdag 21 februari 16u30 - 20u30 Terugbetaling onroerende voorheffing wegens improductiviteit in 2012 Voka West-Vlaanderen

vrijdag 22 februari 09u00 - 12u30 Creax Lab #2 Voka West-Vlaanderen

woensdag 27 februari 13u30 - 17u30 Lab Lean in de praktijk Voka West-Vlaanderen

INFO EN INSCHRIJVINGEN OP ONzE WEBSITE: WWW.VOKA.BE/WEST-VLAANDEREN

AGEN

DA

Ondernemers 1 18 januari 2013 25

Page 26: Ondernemers 1-2013

Opening ‘Twelve’ – Kortrijk

Twelve is de nieuwste co-working hub in Kortrijk. In het nieuwe kantoorgebouw zijn er zes flexibele ruimtes, een boardroom en een auditorium. De opening was alvast een plezante bedoening met een hoofdrol voor evenwichtskunstenaar Thomas Meynen (Pegus-Apps). Valentine Dejager (D.I. Group), Patrick Dejager (D.I. Group), Wesley Lorrez (Pegus Apps), Jan Mespreuve (Pegus Apps), Stefano Aprile (D.I. Group) en Pieter De Weirt (Pegus-Apps) vieren mee. Foto Hol

Vokafé Brugge

Na een reisje naar het 15e eeuwse Brugge in het gloednieuwe Historium, haal-den Kristiaen Theys en Marijke Adriaens (Fribona), Patriek Cattrysse (Group Depre) en Jo Dumon (Inbalance) de vriendschapsbanden aan tijdens het Vokafé. Foto EV

Lunchdebat met Vincent Van Quickenborne – Marcq-en-Baroeul (Fr)

Binnen twee weken mag Vincent Van Quickenborne zich - met een klein beetje vertraging - burgemeester van Kortrijk noemen. Op het lunchdebat moest hij dus nog even zijn visitekaartjes van “geschorst burgemeester” bovenhalen. Voor de foto kreeg hij het gezelschap van Guy Piette (Voka), Tillo Mestdagh (Chambre de Commerce et d’Industrie), Leo Peeters (consul-generaal van Bel-gië), Stef Vande Meulebroucke (Eurometropool). Eigen foto

Te gast bij Clarebout Potatoes - Waasten

Wie een bezoek brengt aan een voedingsbedrijf moet terecht een aantal hygi-enenormen in acht nemen. In een aangepaste outfit keken de deelnemers zich de ogen uit bij Clarebout Potatoes. Al meer dan 40 jaar is het bedrijf actief in de aardappelverwerkende sector en Clarebout is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke internationale speler. Foto DD

PROS

IT26 Ondernemers 1 18 januari 2013

kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be/kantoren

/ experts in bedrijfsvastgoed

PvO - Partners voor Ondernemers - President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijktel. 056 21 00 98 - fax 056 21 10 87 - e-mail: [email protected] - www.pvo.be

Een interactieve en praktijkgerichteopleiding voor eerstelijnsverantwoordelijkendie actief willen meewerken aan het verbeterenvan productiviteit en kwaliteit binnen hun bedrijf.

Kortrijk op maandagnamiddag vanaf 18 februari 2013Antwerpen op dinsdagvoormiddag vanaf 19 februari 2013Gent op dinsdagnamiddag vanaf 19 februari 2013Brugge op donderdagnamiddag vanaf 21 februari 2013

Voor inschrijving of meer informatie over deze training,surf naar www.pvo.be of neem vrijblijvend contact met ons opvia 056 21 00 98 of [email protected].

OPLEIDINGWERKPLAATSORGANISATIEVOOR MEESTERGASTEN

Page 27: Ondernemers 1-2013

Vokafé bij Wijnen De Clerck – Kortrijk

De familiale wijnhandel De Clerck bestaat 40 jaar en nam recent een moderne nieuwbouw in gebruik. De ideale locatie voor een Vokafé vonden ook André Bonnel (Monserez), Christine Bollengier (Westlease), Sandra Libois (Servayge) en Ülle Wambeke (K Motors). Foto Hol

Businesscard meeting met Tom Van De Weghe – Kortrijk

De voorbije vijf jaar verzamelde Tom Van De Weghe als VRT-correspondent in China nogal wat visitekaartjes. Hij was dan ook de gedroomde gastspreker voor deze ontmoeting. Achteraf verbroederden Didier Verhaeghe (CNH Belgium), Griet Witdouck (Voka), Sofie Aelterman (samen met Tom Van De Weghe auteur van het kookboek Lekkel!), Herman Vandaele (Vandaele Herman), Sylvie Becaus (Zeebrugge Food Logistics) en Sjoerd De Clerck (Barco) met het televi-siegezicht. Foto Hol

Eindejaarsreceptie Voka Young Power - Brugge

Muziek en ondernemerschap. Het is geen evidente combinatie. Tijdens de ein-dejaarsreceptie gingen Jo Libeer (Voka) en zijn zoon Julien, een getalenteerd pianist, op zoek naar de parallellen tussen beide werelden. Astrid De Clerck (Voka) en Xavier Vanneste (Brouwerij De Halve Maan) waren aandachtige luis-teraars. Foto MVN

Eerste lokale raad Frankrijk - Watou

Om de vinger aan de pols te houden bij de West-Vlaamse ondernemers die gevestigd zijn in Noord-Frankrijk, richtte Voka West-Vlaanderen een lokale raad op. Tom Vandorpe (Sodeva Consulting), Lieven Danneels (Voka), Guy Piette (Voka), Ignace Libeert (Italo-Suisse), Marnix Cornette (RFN) en Jan Desmet (Decospan) heffen het glas op het nieuwe initiatief. Foto DD

PROS

IT

Ondernemers 1 18 januari 2013 27

Dit jaar minder betalen voor uw energiefactuur? Schrijf in op de groepsaankoop energie van de POM West-Vlaanderen!www.eco2profit.eu/groepsaankoop053 41 66 66

PUB_Ondernemers_grak2012.indd 1 9/01/2013 15:32:31

Page 28: Ondernemers 1-2013

Gentseweg 518 n 8793 Waregem n T. 056 61 52 04 n [email protected] n www.inofec.be

TOTALE KANTOORINRICHTING

Het nieuw kantoorgebouw “ VILLA VOKA”werd ingericht door INOFEC

Vraag onze gratiscatalogus aan!164 pagina’s vol kantoorideëen