OLEUM OLIVARUM 2012

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  0

Embed Size (px)

description

15 OLEUM OLIVARUM 2012

Transcript of OLEUM OLIVARUM 2012

 • OLEUM OLIVARUM

  201215.SusretiIncontri

  KRASICA, Buje | CRASIZZA, Buie

 • 2Krasica je malo naselje bogate povijesti smjeteno na breuljkastom podruju okruenom vinogradima i maslinicima. Udaljeno je pet kilometara od Buja, uz cestu Buje-Pula. Na ovom je podruju neko prolazila znaajna Via Flavia, o emu svjedoe izuzetni nalazi rimskog razdoblja: natpisi, predmeti i novii, bronani zavjetni kipi Boice Fortune, obraeni mramor, odlomci stupova pohran-jeni u muzejima Trsta, Pule i Porea ili uzidani u vanjski boni zid upne crkve u Bujama. Veoma je zanimljiva upna crkva sv. Stjepana iz 1499. godine sa svojim zvonikom zupanog krunita. Cijeli kraj, zajedno sa manjim naseljima Gardoi, Baredine, Lozari, Punta, prekriven je padinama i terasama na kojima se obrauje vinova loza i maslina te odakle se vidik otvara na do-linu rijeke Mirne i more.Maslinarstvo u Istri ostvaruje vrhunske rezultate, a proizvoai maslinovog ulja kvalitetom proizvoda meu najboljim su svjet-skim proizvoaima ekstra djevianskog maslinovog ulja, ime se regija uvrstila u sam vrh svjetske proizvodnje. No tradicija maslinarstva ovog podruja puno je starija. O tome svjedoi niz starih prea i pogona za preradu maslina, od kojih je najznaajnija stara bujska uljara s poetka 19. stoljea. Maslinarstvo i prerada maslina na podruju Grada Buja doivjelo je veliki uspon davne 1902. godine izgradnjom uskotrane pruge Parenzana. Na inicijativu maslinara uz financijsku potporu Grada Buja te Istarske upanije, posljednjih petnaestak godina na podruju teritorija Grada zasaeno je 70.000 stabala maslina te su oieni i obnovljeni stari nasadi ime je vraen izvorni sjaj kra-jobraza. Razvoj prie o maslinarstvu i ekstra djevianskom ma-slinovom ulju u Krasici nastavljen je i razvijanjem novih sadraja i proizvoda. Uljare u Baredinama i Gardoima opremljene su na-jsuvremenijim tehnolokim linijama ime prate svjetske trend-ove u preradi maslina i proizvodnji visokokvalitetnog proizvoda. Znaajan pokazatelj kvalitete i kvantitete proizvedenog ulja je i broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva s podruja Grada, koji su ukljueni u Ceste maslinovog ulja.Na tragu obnovljenog interesa za oivljavanjem ove tradicion-

  alne poljoprivredne kulture, vrijedni itelji Krasice organizirali su jednu od najstarijih manifestacija posveenu maslinovom ulju u Hrvatskoj, Oleum olivarum. Susret maslinara koji ove godine obiljeava petnaestu obljetnicu, vremenom je prerastao u priznati meunarodni sajam koji okuplja brojne strunjake, maslinare i proizvoae maslinovog ulja iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Organizatori manifestacije su Grad Buje, Mjesni odbor i Za-jednica Talijana Krasica, Turistika zajednica i Puko otvoreno uilite Buje, a sajam se odvija pod pokroviteljstvom Istarske upanije i Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Sajam se odrava u mjesecu oujku i nudi niz sadraja za sve posjetitelje i sudionike. Predavanja se organiziraju u suradnji

  sa profesorima i strunim suradnicima raznih sveuilita, in-stituta i degustatorima maslinovog ulja. Uz dodjelu medalja proizvoaima ekstra djevianskog ulja, struni program i voene degustacije, odrava se i jedinstveni meunarodni liko-vni natjeaj na temu masline. U sklopu sajma na tandovima se uz ekstra djeviansko ulje nude i tradicionalna istarska jela, te vino, med i ostali autohtoni proizvodi ovoga kraja.

  Sajam ekstra djevianskog maslinovog ulja Oleum olivarum u Krasici

 • 3Crassiza un piccolo borgo ricco di storia e di cultura, adagiato su dolci colline con-tornate da distese di viti e olivi, situato a 5 km dalla citt di Buie. Nel territorio, una volta attraversato dallimportante Via Flavia, sono stati ritrovati numerosi reperti archeologici dellet roma-na: iscrizioni, oggetti, monete, un prezioso bronzetto votivo alla dea Fortuna, marmi lavorati, frammenti di colonne, conservati nei musei di Trieste, Pola, Parenzo, oppure immurati, come la pietra tombale a fianco dellentrata laterale esterna del Duomo di Buie. Interessante la chiesa parrocchiale di San Stefano con la sua caratteristica torre campanaria merlata, risalente al 1499. Tutta questa zona, con le vicine frazioni di Gardossi, Baredine, Lozari, Punta e altri abitati, molto suggestiva, percorsa da de-clivi e campi a terrazzi dove prosperano la vite e lulivo e da dove lo sguardo scorre fino alla valle del fiume Quieto e al mare. Lolivicoltura in Istria vanta una produzione di altissima qualit e i produttori istriani possono essere considerati tra i migliori produttori di oli extra vergini di oliva a livello mondiale. La tradizione olivicola di questo territorio molto antica, come di-mostrato da numerosi torchi e altre strutture per la lavorazione delle olive, tra cui il pi importante, lantico oleificio dinizio XIX secolo sito a Buie. Lolivicoltura e la produzione dellolio di oliva nel territorio municipale hanno registrato un notevole au-mento nel 1902 con la costruzione della ferrovia a scartamento ridotto, Parenzana.Grazie alliniziativa degli olivicoltori e il sostegno finanziario della Municipalit di Buie e della Regione istriana, negli ulti-mi quindici anni sono state piantate nel territorio municipale 70.000 piante dulivo, pulite e sistemate le vecchie piantagioni, restituendo al paesaggio lantico splendore. Gli oleifici di Baredi-ne e Gardossi, sono dotati di moderne linee di lavorazione che permettono di ottenere prodotti di altissima qualit. Un impor-tante indicatore della qualit e della quantit dellolio prodotto il numero di aziende a conduzione familiare che operano a Crassiza, e che sono entrate nel circuito delle Strade dellolio di oliva istriano.

  Sulla scia del rinnovato interesse per questo rinomato pro-dotto, i valenti olivicoltori di Crassiza hanno deciso di creare quella che diventata una tra le pi antiche rassegne degli oli di oliva della Croazia. La manifestazione Oleum olivarum, che questanno festeggia il suo 15 anniversario, con gli anni si trasformata in una vera e propria fiera internazionale alla quale partecipano professionisti del mestiere, istituti di ricerca, asso-ciazioni e olivicoltori di Croazia, Slovenia e Italia. Gli organiz-zatori della manifestazione sono la Citt di Buie, il Comitato lo-cale e la Comunit degli Italiani di Crassiza, lEnte per il turismo e lUniversit popolare aperta di Buie con il patrocinio della Regione Istriana e il Ministero per lagricoltura della Repubblica di Croazia.La fiera si svolge nel mese di marzo e offre molteplici contenuti per tutti i partecipanti e visitatori. Si possono ascoltare lezioni e conferenze tenute da professori e collaboratori delle varie uni-versit, istituti e assaggiatori dellolio di oliva. Alla manifestazi-one vengono assegnate le medaglie ai produttori di olio extra vergine di oliva e vengono organizzate degustazioni guidate per il pubblico. Viene organizzata anche una mostra e un concorso artistico dedicato allolivo. Oltre alla degustazione di oli di oli-va, ai visitatori vengono offerti piatti tradizionali istriani, vino, miele e altri prodotti tipici del territorio.

  La Fiera dellolio extravergine di oliva Oleum olivarum di Crassiza

 • 4Tisuljetna povijest mnogih civilizacija koje su nastanjivale podruje Mediterana, usko je pov-ezana sa drvetom koje je postalo simbolom ovoga podneblja, njegove prirode, klime, mitova i legendi - maslinom. Stopljen svojim korijenjem u istarsku zemlju, neraskidivo je povezan sa enogastronomijom i obiajima ovoga kraja, te nadahnue brojnim umjet-nicima i pjesnicima. Podruje Grada Buja najsjevernije je podruje uzgo-ja maslina i rasta ove mediteranske kulture i stoga se ovdje proizvodi jedno od najkvalitetnijih ekstra djevianskih ulja u naoj zemlji. Na tragu obnovlje-nog interesa za oivljavanjem ove tradicionalne poljo-privredne kulture, na podruju Grada Buja niklo je niz vrijednih inicijativa s ciljem promicanja proizvodnje, potronje i edukacije kako samih uljara i maslinara, tako i potroaa. 1998. godine organizira se prvi susret maslinara, Oleum olivarum, otvara se nekoliko novih, suvre-menih uljara te kuaona maslinovog ulja, osniva se niz novih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, pokree proizvodnja kozmetikih preparata na bazi maslinovog ulja, organizira se vrlo intenzivna edu-kativna aktivnost maslinara i uljara. Dobrom sinergi-jom samih maslinara, gradova i opina te Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske upanije, zapoinje intenzivna sadnja novih nasada maslina te ienje i obnavljanje starih nasada. Grad Buje, prvi je u Istar-skoj upaniji usvojio program raspolaganja poljo-privrednim zemljitem u vlasnitvu drave te zapoeo i dovrio nekoliko znaajnih natjeaja za prodaju i davanje u zakup dravnog zemljita zainteresiranim poljoprivrednicima. Vanom projektu osnivanja Cesta maslinovog ulja od strane Upravnog odjela za turizam Istarske

  upanije, pridruuje se i znaajna meunarodna ak-tivnost koju predvodi gradska uprava Grada Buja. Pristupanjem Euromediteranskoj udruzi Gradova ulja (FEMO), 2002. godine, Grad Buje preuzeo je obvezu osnivanja nacionalne udruge gradova ulja Republike Hrvatske, po uzoru na postojee nacionalne udruge koje djeluju dugi niz godina u dravama Mediterana gdje se uzgaja maslina i proizvodi maslinovo ulje visoke kakvoe. Osnivaka skuptina nacionalne Udruge gradova ulja Republike Hrvatske odrana je u upravo u Krasici, 12.03.2006. godine. U Bujama je 2004. godine osnovana i Udruga senzornih analitiara maslinovog ulja (USAMU) s ciljem poticanja strunog pristupa u provoenju senzornih analiza, poticanja stalnog razvoja struke u skladu s meunarodnim sm-jernicama, te promicanjem kulture proizvodnje, poz-navanja i troenja djevianskog maslinovog ulja visoke kakvoe. Do sada je Grad Buje sudjelovao i u europskim pro-jektima: Interreg IIIC Oleoturismo, odnosno Turi-zam maslinovog ulja i Interreg IIIB MEDOCC Kno-leum - Ceste maslinovog ulja. Realizacija projekta ostvarivala se kroz niz aktivnosti zemalja partnera u vidu seminara, kongresa, objavljivanjem publikacija i promocijsko