ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 -...

13
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΡΑ 2017 - 2018» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμός Πρωτοκόλλου Ερευνητικής Εργασίας: CULTURE/MERA/1017/…………. Ημερομηνία Υποβολής:…………………………………..

Transcript of ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 -...

Page 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΡΑ 2017 - 2018»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Ερευνητικής Εργασίας:

CULTURE/MERA/1017/………….

Ημερομηνία Υποβολής:…………………………………..

Page 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΠριν από την υποβολή της Ερευνητικής Εργασίας χρησιμοποιείστε τον πιο κάτω Κατάλογο Ελέγχου, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε παραλείψει οποιοδήποτε σημαντικό στοιχείο.Συμπλήρωση Το Παράρτημα ΙΙΙ είναι πλήρως συμπληρωμένο σε όλα τα

πεδία.Έκταση Κειμένου

Έχουν τηρηθεί οι περιορισμοί στην Έκταση Κειμένου (Αριθμός Σελίδων) σε όλα τα μέρη της Ερευνητικής Εργασίας.

Γραμματοσειρά Έχουν χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μορφοποίησης (εκτός εκεί που οι προδιαγραφές μορφοποίησης είναι προκαθορισμένες):

Τύπος Γραμματοσειράς: Arial Μέγεθος γραμματοσειράς: 11

Διάστιχο: 1.5 γραμμήΑρίθμηση Σελίδων

Υπάρχει συνεχής αρίθμηση στις σελίδες σε όλο το κείμενο.

Γλώσσα Η Ερευνητική Εργασία έχει υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα.Παραρτήματα Έχει τηρηθεί ο μέγιστος αριθμός των Παραρτημάτων.

Έχει τηρηθεί η έκταση (Αριθμός Σελίδων) για κάθε παράρτημα.

Καταληκτική Ημερ. Υποβολής

Έχει ληφθεί υπόψη η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών (27/4/2018).

Ηλεκτρονική Υποβολή

Έχει υποβληθεί ένα αρχείο σε μορφή pdf, το μέγεθος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 5ΜΒ.

Η Ερευνητική Εργασία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mera @ research . org . cy .

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2

Page 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ

ΜΕΡΟΣ Β.1 – Β.3: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Β.1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ……………………………………………………..………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………….

Β.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣΒ.2.1. Ονόματα Μαθητών

Παρακαλώ αναγράψετε την/τις τάξη/εις και όλα τα ονόματα των μαθητών που λαμβάνουν

μέρος. (Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από μαθητές που προέρχονται από

«γειτονικές» μεταξύ τους τάξεις σε κάθε βαθμίδα ξεχωριστά, π.χ. δευτέρα τάξη με τρίτη τάξη,

χωρίς περιορισμό στον αριθμό. Σε περίπτωση συμπλέγματος σε κάποιο σχολείο οι ομάδες

μπορούν να αποτελούνται από μαθητές οποιασδήποτε τάξης του συμπλέγματος).

Α/Α Τάξη Ονοματεπώνυμο μαθητή

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ερώτηση ΝΑΙ ΟΧΙ

Υπάρχει αλλαγή στα ονόματα των μαθητών σε σύγκριση με τα ονόματα που

δόθηκαν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Δήλωση Συμμετοχής;

Β.2.2. Στοιχεία Συντονιστή - Εκπαιδευτικού/κών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3

Page 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ

1

2

3

4

Β.2.3. Όνομα Διευθυντή/ντριας Σχολείου:

…………………………………………………..………………………………………………

Β.2.4. Στοιχεία Σχολείου

Όνομα

Πλήρης Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Τηλεομοιότυπο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

Β.2.5. Ερευνητής/Ερευνήτρια

Όνομα

Οργανισμός

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4

Page 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ

Β.3. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ (Οι εμπλεκόμενοι υπογράφουν στην πρώτη γραμμή και συμπληρώνουν το όνομά τους στη

δεύτερη)

1. Διευθυντής / Διευθύντρια Σχολείου Σφραγίδα Σχολείου:

……………………………………………………… (Υπογραφή)

………………………………………………………

(Ονοματεπώνυμο Διευθυντή / Διευθύντριας)

2. Συντονιστής Εκπαιδευτικός/οί

……………………………… ……………………………… ………………………………

(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφή)

……………………………… ……………………………… ………………………………

(Ονοματεπώνυμο) (Ονοματεπώνυμο) (Ονοματεπώνυμο)

3. Ερευνητής/τρια

………………………………

(Υπογραφή)

………………………………

(Ονοματεπώνυμο)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5

Page 6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ

ΜΕΡΟΣ Β.4 – Β.13: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

B.4. ΠερίληψηΣυνοπτική περιγραφή του σκοπού και της σημασίας της ερευνητικής εργασίας και της

πρωτοτυπίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας της. Αναμενόμενη έκταση: μέχρι μία (1)

σελίδα.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………

B.5. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας Παρουσίαση της βασικής υπάρχουσας βιβλιογραφίας για το θέμα σε κείμενο, το οποίο να

επεξηγεί τι έχει γίνει σχετικά στον ευρύτερο θεωρητικό και ερευνητικό χώρο. Αναμενόμενη

έκταση: μέχρι μία (1) σελίδα.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………

B.6. Αναλυτική Περιγραφή των Σταδίων της Ερευνητικής ΔιαδικασίαςΣχεδιασμός μεθοδολογίας, διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων / υποθέσεων, συλλογή

και ανάλυση δεδομένων, πειραματισμός, έλεγχος υποθέσεων, εξαγωγή και ερμηνεία

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Αναμενόμενη έκταση: μέχρι πέντε (5) σελίδες.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 6

Page 7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ

B.7. Αποτελέσματα και Συμπεράσματα / Διάχυση ΑποτελεσμάτωνΠαρουσίαση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα,

συμπεράσματα και ερμηνεία συμπερασμάτων, διάχυση αποτελεσμάτων. Αναμενόμενη

έκταση: μέχρι εννέα (9) σελίδες.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………

B.8. Συνεργασία των συμμετεχόντων (Μαθητές / Εκπαιδευτικός / Ερευνητής)Περιγραφή και τεκμηρίωση του βαθμού συνεργασίας των συμμετεχόντων (Μαθητές –

Εκπαιδευτικοί – Ερευνητής). Τεκμηρίωση της εμπλοκής των μαθητών σε όλα τα στάδια της

ερευνητικής εργασίας με ανάλογο υλικό. Τεκμηρίωση του ρόλου και της εμπλοκής του

Ερευνητή. Αναμενόμενη έκταση: μέχρι τέσσερις (4) σελίδες.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………

B.9. Περιορισμοί ΈρευναςΑναφέρονται οι Περιορισμοί που εντοπίστηκαν στην υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας.

Αναμενόμενη έκταση: μέχρι μία (1) σελίδα.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………

B.10. Εισηγήσεις για Μελλοντική ΈρευναΑναφέρονται εισηγήσεις για μελλοντική συνέχιση της ερευνητικής εργασίας. Αναμενόμενη

έκταση: μέχρι μία (1) σελίδα.

…………………………………………………………………………………………………….

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 7

Page 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………

Β.11. Αναστοχασμός για την Ερευνητική Εμπειρία από την Ομάδα ΕργασίαςΔεξιότητες που αποκτήθηκαν, περιθώρια βελτίωσης του τρόπου εργασίας της ομάδας.

Αναμενόμενη έκταση: μέχρι δύο (2) σελίδες.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………

B.12. ΠαραρτήματαΣε περίπτωση ανάγκης επισύναψης Παραρτημάτων θα πρέπει να ακολουθηθούν οι πιο

κάτω οδηγίες:

(α) Μέγιστος Αριθμός Παραρτημάτων: Δύο (2)

(β) Μέγιστη Έκταση για κάθε Παράρτημα: Πέντε (5) σελίδες.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………

Β.13. ΒιβλιογραφίαΑναφέρονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την ερευνητική εργασία. Αναμενόμενη

έκταση: μέχρι μία (1) σελίδα.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8

Page 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 9

Page 10: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΡΑ»œΕΡΑ 2017... · Web viewΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ

B.14. Υπεύθυνη Δήλωση Διευθυντή/τριας Σχολείου για την Υλοποίηση Προϋπολογισμού

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του ποσού που έχει ληφθεί από το Ίδρυμα Προώθησης

Έρευνας χρησιμοποιήθηκε / θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς υλοποίησης της

ερευνητικής εργασίας ή / και για σκοπούς μεταφοράς της ερευνητικής ομάδας στα

εκπαιδευτικά εργαστήρια ή / και τον χώρο αξιολόγησης.

Διευθυντής / Διευθύντρια Σχολείου Σφραγίδα Σχολείου

………………………………………………………

(Υπογραφή)

………………………………………………………

(Ονοματεπώνυμο Διευθυντή / Διευθύντριας)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΡΑ 2017 - 2018» – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 10