ЕКОНОМСКИ ПОГЛЕДИ pogledi/1-2012 PDF/Ekonomski pogledi 1-2012.pdf 1...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ЕКОНОМСКИ ПОГЛЕДИ pogledi/1-2012 PDF/Ekonomski pogledi 1-2012.pdf 1...

 • УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

  НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР

  ЕКОНОМСКИ ПОГЛЕДИ

  - ECONOMIC OUTLOOK -

  1/2012.

 • ЕКОНОМСКИ ПОГЛЕДИ Часопис за питања економске теорије и праксе

  ISSN 1450-7951

  ECONOMIC OUTLOOK Magazine for economic theory and practice matters

  Издавач:

  Научно-истраживачки центар Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској

  Митровици (Колашинска 156, 38220 Косовска Митровица,

  Србија)

  За издавача: Проф. др Срећко Милачић, декан

  Главни и одговорни уредник:

  Др Иван Миленковић

  Заменик гл. и одг. уредника: Др Тања Вујовић

  Секретар редакционог одборa и

  техничка припрема: дипл.инж. Срђан Милосављевић

  Тираж: 100 примерака

  Штампа: Graficolor, Краљево

  Рукописи на српском, руском и енглеском језику се доставаљају електронским путем на:

  pogledi.eko@pr.ac.rs и подлежу анонимном рецензирању

  Manuscripts should be submitted in Serbian,

  Russian or English

  Од 2008. год. часопис се налази на листи категоризованих часописа које објављује Народна и универзитетска библиотека у Београду и тренутно има категорију М53

  Часопис излази три пута годишње и, осим у папирној верзији, излази и у електронској

  верзији

  http://www.efpr.edu.rs/pogledi

  Редакциони одбор:

  Проф. др Љиљана Арсић, Економски факултет Приштина – К.Митровица; др Јелена Божовић, Економски факултет Приштина – К. Митровица; проф. др Весна Вашичек, Економски факултет Свеучилишта у Загребу; проф. др Мирјана Глигоријевић, Економски факултет Универзитета у Београду; проф. др Александар Доганџић, Економски факултет Приштина – К.Митровица; проф. др Небојша Ђокић, Економски факултет Приштина – К.Митровица; др Звездан Ђурић, Београдска пословна школа; проф. др Радмила Јаничић, Факултет организационих наука, Београд; проф. др Тибор Киш, Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду; проф. др Зденко Клепић, Економски факултет Свеучилишта у Мостару; проф. др Новак Кондић, декан Економског факултета у Бањалуци; проф. др Сафет Куртовић, Економски факултет у Мостару Универзитета „Џемал Биједић“; проф. др Слободан Лакић, Економски факултет, Универзитет Црне Горе, Подгорица; проф. др Мирјана Маљковић, Економски факултет Приштина – К.Митровица; проф. др Срећко Милачић, декан Економског факултета у Приштини – К.Митровица; проф. др Славомир Милетић, Економски факултет у Приштини – К.Митровица; проф. др Пеце Недановски, Економски факултет, проректор Универзитета „Св.Кирил и Методиј“ у Скопљу; проф. др Саша Обрадовић, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу; проф. др Миленко Поповић, Montenegro Business School Универзитета „Медитеран“ у Подгорици; проф. др Кирил Постолов, Економски факултет Универзитета „Св.Кирил и Методиј“ у Скопљу; проф. др Небојша Стошић, Економски факултет Приштина – Митровица; проф. др Славиша Трајковић, Економски факултет Приштина – К.Митровица; проф. др Никола Фабрис, Економски факултет Универзитета у Београду; проф. др Винка Филиповић, Факултет организационих наука, Београд; проф. др Хасан Ханић, Београдска банкарска академија; Julian Z.Schuster (Željan Šuster), Ph.D., Provost and Senior Vice President at Webster University U.S.A.

 • I

  САДРЖАЈ / CONTENT

  Прегледни радови / Review articles Никола Фабрис КЕЈНЗИЈАНИЗАМ: ИСТОРИЈСКА ГЕНЕЗА И БУДУЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ...........................................................................................1 Nikola Fabris KEYNESIANSIM: HISTORICAL DEVELOPMENT AND FUTURE PERSPECTIVES Ненад Вуњак, Иван Миленковић САВРЕМЕНА МЕЂУНАРОДНА БАНКАРСКА РЕГУЛАЦИЈА – БАЗЕЛ III .....................................................................................................18 Nenad Vunjak, Ivan Milenkovic MODERN INTERNATIONAL BANKING REGULATION – BASEL III Јасмина Ћирић Димитријевић, Небојша Јеремић СПЕЦИФИЧНОСТИ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ ПРИЛИКОМ ПРИКЉУЧИВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ................................................................................30 Jasmina Ciric Dimitrijevic, Nebojsa Jeremic SPECIFICS OF THE MONETARY POLICY OF COUNTRIES IN TRANSITION DURING THE JOIN TO THE EUROPEAN UNION Сандра Стојадиновић Јовановић ЕВРОПСКА УНИЈА У МЕЂУНАРОДНОЈ ТРГОВИНИ РОБОМ НА ПОЧЕТКУ XXI ВЕКА ........................................................................60 Sandra Stojadinovic Jovanovic THE EUROPEAN UNION IN THE INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE ON THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY Теа Гоља, Сања Доленец КАКО ПОСТИЋИ ЕКОНОМСКУ ИСПЛАТИВОСТ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА? ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА НА ПРИМЈЕРУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ........................................................................81 Тихомир Спремо САВРЕМЕНИ МОДЕЛ РАЗВОЈА МAЛОГ БИЗНИСА У ФУНКЦИЈИ ВЕЋЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ИЗЛАСКА ПРИВРЕДЕ ИЗ РЕЦЕСИЈЕ....................................................................103

 • II

  Tihomir Spremo CURRENT MODEL OF SMALL BUSINESS AS A FUNCTION OF GREATER COMPETITIVENESS AND RELEASE OF ECONOMIC RECESSION

  Стручни радови / Professional articles Сенада Куртановић УТИЦАЈ ИЗМЕНЕ МРС 23 ТРОШКОВИ ПОСУДБЕ НА ЦИЉНЕ ФУНКЦИЈЕ У ПРЕДУЗЕЋУ ................................................120 Senada Kurtanovic THE INFLUENCE OF THE CHANGE OF IAS 23, BORROWING COSTS, ON THE GOAL FUNCTIONS OF THE COMPANY Александра Васић, Милош Павловић СЕРВИС ПРОВАЈДЕРА ПРЕМА АМЕРИЧКОМ И ПРАВУ ЕУ....131 Aleksandra Vasic, Milos Pavlovic SERVICE PROVIDERS LIABILITY ACCORDING TO THE AMERICAN LAW AND THE EU LAW Радмила Мицић, Мирјана Маљковић, Љубиша Милачић УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕ ............................................................................. 144 Radmila Micic, Mirjana Maljkovic, Ljubisa Milacic THE IMPACT OF NATIONAL CULTURE ON THE COMMUNICATIONS Славиша Трајковић, Срђан Милосављевић САВРЕМЕНА СОФТВЕРСКА РЕШЕЊА У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА ПРЕДУЗЕЋА ..................................................................157 Slavisa Trajkovic, Srdjan Milosavljevic MODERN SOFTWARE SOLUTIONS IN THE MANAGEMENT OF COMPANY RESOURCES УПУТСВО ЗА ПИСАЊЕ РАДА ............................................................167 INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

 • 1

  Економски погледи, 1/2012, стр. 1-17, Прегледни рад, UDK 330.834, JEL Е12

  КЕЈНЗИЈАНИЗАМ: ИСТОРИЈСКА ГЕНЕЗА И БУДУЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

  KEYN