ДЕМИР КАПИЈА DEMIR пат не го изгубил своето значење ниту...

Click here to load reader

 • date post

  03-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ДЕМИР КАПИЈА DEMIR пат не го изгубил своето значење ниту...

 • ДЕМИР КАПИЈА

  DEMIR KAPIJA

  Културата и убавините во

  Culture and beauties in

  Ако прелистувајќи го минатото влеговте во динамиката и заморот на сегашноста, ве покануваме на голтка црвено кралско вино, во опкружување на мистичната природна убавина на планината Кожуф и жуборот на реката Вардар, збогатени со

  традицијата на гостопримливото население. Заморот ќе исчезне а вие ќе посакате да бидете повторно со нас!

  If grancing through, to past you entered into the dynamics and fatigue of the present day, you are welcomed to sip red royal wine, surrounded by the mystical natural beauty of the mauntain Kozuv and the bubbling of the river Vardar, enriched by the tradition of the

  population’s hospitality. The fatique will disappear, and you will wish to be with us again!

 • 2

  In the southern part of Macedonia, between the churning waters of the Vardar and Bosavica Rivers, nestled within the pristine wilderness that echoes with birdsong, where these same rivers have carved a path through the mountains that form the Demir Kapija gorge lies the town of Demir Kapija.

  The Municipality of Demir Kapija lies between the coordinates 22 º 00 ‘and 22 º 30’ latitude and 41 ° 15’’ and 410  30” longitude at an altitude of 622 m and occupies an area of 309 km².

  It belongs to the territory bordering the Republic of Greece with the center of the municipality only 60km. from the Macedonian - Greek border.

  The Municipality of Demir Kapija borders the neighboring municipalities of: Negotino, Kavadarci, Gevgelija, Valandovo and Konce. From Negotino to Demir Kapija spread along the fl owing river stand the villages of Przdevo, Koreshnica and Bistrenci. Behind the mountains that form the gorger strung along the old path leading to Radovish lie Chelevec, Kosarka, and Iberli. On the opposite side of the gorge, perched on the lower slopes of Mt. Kozuv whose salt ridges feed the Aegean, are the villages Besvica, Barovo, Drachevica, Koprishnica, and Stramashevo.

  Within the municipality of Demir Kapija there are diverse climate characteristics: Mediterranean climate, continental and

  Во јужниот дел на Македонија, помеѓу жуборот на реките Вардар и Бошавица, сместен во недопрена природа во која одекнува цврцорот на птиците, каде што видикот го исполнува прекрасната Демиркаписка клисура се наоѓа градот Демир Капија.

  Општина Демир Капија лежи на координатите меѓу 22º 00’’ и 22º 30’’ ширина и 41º 15’’  i 410  30” должина и надморска височина од 622 м. и зафака површина од 309 км².

  Таа спаѓа во пограничната тeриторија со република Грција со оддалеченост на општинскиот центар од 60км. од македонско – грчката граница.

  Општина Демир Капија се граничи со соседните општини: Неготино, Кавадарци, Гевгелија, Валандово и Конче. Од Неготино до Демир Капија распослани кај речните далги се вкотлиле Прждево, Корешница и селото Бистренци. Зад клисурата крај стариот пат се нижат Челевец, Кошарка и Иберли кои водат кон Радовиш. А на спротивна страна на клисурата сместени многу повисоко, во ниските падини на кожув планина на чии сртови се чуствува солта на егејот, се наоѓаат селата Бесвица, Барово, Драчевица, Копришница и Страмашево.

  Во општина Демир Капија постојат разнообразни климатски карактеристики: медитеранска клима, континентална и планинска. Главно преовладуваат два правца

  DEMIR KAPIJA Municipality ofДЕМИР КАПИЈА

  Општина

  р у р

 • 3

  mountain. There are two dominant winds in the area - north Vardarec and southern (Mediterranean-south). North winds are strong and cold due to the infl uence of low temperatures. The southern winds - south blowing are mainly in the summer and carry a large amount of heat.

  The average annual temperature measured in 2011 was 13.8 º. Soil temperature is rarely below 0 ° C, which is of particular importance to the agricultural economy. The annual amount of sunshine is 2,322.6 hours. The average annual amount of precipitation is about 400-500 mm.

  The Municipality of Demir Kapija also has an important geographic-road connection. In ancient times, the Vardarski road which served as a vital trade route, ran from Thessalonica and Pella in the south through the Demir Kapija gorge and connected the northern cities of Antigonea (Negotino), Stobi, Vila Zora (Veles), and Skupi (Skopje ). This route did not lose its importance even in the Middle Ages. Merchants utilized both the road and Vardar River, using rafts to export various agricultural and livestock products. With the commissioning of the railway line Skopje-Thessaloniki in 1873, river traffi c completely disappeared.

  Today international highway E-75 runs through the Vardar river valley, as well as the railway line. These both have great regional importance. To the south they stretch from the Mediterranean through the Demir Kapija gorge connecting the region to the Gevgelija - Valandovo valley, Thessaloniki and further on to the Middle East. To the north, this road connects Demir Kapija to Skopje and the countries of both Eastern and Western Europe.

  на ветрови – северен (Вардарец) и јужен (медитерански- југо). Северните ветрови се јаки и ладни поради што влијаат врз намалувањето на температурите. Јужните ветрови – југо дуваат главно во текот на летото и носат големи горештини.

  Средната годишна температура измерена во 2011 година изнесува 13,8 º. Температурата на земјиштето ретко е пониска од 0ºC, што е од посебно значење на земјоделското стопанство. Годишната сума на сончеви часови изнесува 2322,6 часа. Просечната годишна количина на врнежи изнесуваат околу 400-500 мм.

  Општина Демир капија има важна географска-сообраќајна поврзаност. Познато е дека по долината на реката Вардар уште во дамнешни времиња минувал значајниот Вардарски пат кој води од Солун и Пела на Југ минувал низ Демиркаписката клисура и ги поврзувал на север градовите Антигонеа (Неготино), Стоби, Била Зора (Велес) и Скупи ( Скопје). Овој пат не го изгубил своето значење ниту во средниот век. Сообраќајот се одвивал и по воден пат низ Вардар, низ кој со сплавови се извезувале најразлични земјоделско-сточарски производи. Со пуштањето на железничката линија Скопје- Солун во 1873 година пловниот сообраќај сосема исчезнал.

  По долината на реката Вардар денес води меѓународниот автопат Е-75, кој како и железничката линија има големо регионално значење. Овој пат, кој има мадитеранско протегање, преку Демиркаписката клисура на југ, ја поврзува Гевгелиско – Валандовската котлина понатаму со Солун и со Земјите на Блискиот исток. На север овој пат ја поврзува Демир Капија со Скопје и други земји од Европа. у

 • 4

  Under this cradle of history, created by nature, the most experienced of carvers, is situated the city which today is the municipal center for fi fteen diff erent settlements.

  Demir Kapija has always been a place where many nations and cultures have lived. Traces of life have been discovered from prehistoric times. Archaeological excavations at a local monastery and several old fortresses uncovered amorphous and coarse ceramic fragments, that corresponds to pottery of the Eneolithic or Early Bronze Age.