Математика. Робочий зошит №1. 4 клас · МАТЕМАТИКА...

9
МАТЕМАТИКА Робочий зошит №1 4 клас (до підручника «Математика. 4 клас» авт. Будна Н.О., Беденко М.В.) Н.О. Будна М.В. Беденко ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

Transcript of Математика. Робочий зошит №1. 4 клас · МАТЕМАТИКА...

МАТЕМАТИКАРобочий зошит №1

4 клас

(до підручника «Математика. 4 клас» авт. Будна Н.О., Беденко М.В.)

Н.О. БуднаМ.В. Беденко

ТЕРНОПІЛЬНАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

2

ББК 22.1я71Б90

Рецензенти:кандидат педагогічних наук, доцент

М.В. Козаквчитель вищої категорії, старший вчитель

Н.Я. Походжай

Зошит з математики для 4 класу містить навчальний матеріал, який відпові-дає чинній програмі Міністерства освіти і науки України та Державному стандар-тові початкової загальної освіти.

Робочий зошит №1 охоплює теми «Повторення і узагальнення матеріалу за 3 клас», «Нумерація багатоцифрових чисел», «Одиниці довжини, маси, часу», «До-давання і віднімання багатоцифрових чисел», «Швидкість. Час. Відстань».

Зошит призначено для учнів 4 класу.

Будна Н.О., Беденко М.В. Математика: Робочий зошит №1. 4 клас (до підручника «Математика. 4 клас», авт. Будна Н.О., Беденко М.В.). — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2011. — 64 с.

ISBN 978-966-10-1629-2

Б90

Охороняється законом про авторське право.Жодна частина цього видання не може бути відтворена

в будь – якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

© Навчальна книга – Богдан, майнові права, 2011ISBN 978-966-10-1629-2

ББК 22.1я71

3

1 25 • 2 – 7 • 7 = 24 : (20 – 16) =

27 : 3 + 31 = (19 – 10) • 7 =

45 : 5 – 72 : 8 = 42 – 42 : 6 =

6 • 5 – 3 • 6 = 10 • 2 : 4 =

Для приготування 4 короваїв пекарю знадобилося 12 кг борошна. Скільки кілограмів борошна потрібно для приготування 5 короваїв?

Два діаметри одного кола завжди мають однакову довжину. Тому АВ = СD. Побудуй два діаметри другого кола, якщо центри обох кіл збігаються. Познач їх буквами так, щоб MN = PQ.

2

3

ОC

A

B

D

4

1 18 • 2 – 36 : 12 • 4 – 8 • 3 = 

У 7 однакових пакетів розсипали 21 кг групи. Скільки таких пакетів потрібно, щоб розсипати 15 кг крупи?

Два кола мають спільний центр О. Про-веди відрізок CD так, щоб виконувалося співвідношення АВ = CD.

2

А

С

В

31

1 27 070 > 27 007 на 856 025 < 856 325 на 628 346 > 528 346 на 541 888 < 542 888 на 700 000 > 699 999 на

Маса 6 однакових гусей 36 кг. Яка маса 4 однакових індичок, якщо маса індички на 3 кг більша, ніж маса гуски?

Монети брали з усіх трьох купок, та лише з однієї взя-ли половину. З якої саме?

з

с

б

до

з сб

після

2

3

Відповідь. .

32

1 Які найбільші і найменші шестицифрові числа можна записати, користуючись у кожному випадку цифрами 3 і 8; 4 і 7; 2 і 9; 5 і 8; 1 і 7?

За два дні на хлібозавод привезли 672 ц борошна, причому першого дня борошно доставили на семи ма-шинах, порівну на кожній, а другого дня довезли ще 392 ц. Скільки центнерів борошна привезла кожна ма-шина першого дня?

Монети брали з усіх трьох купок, та лише з однієї взя-ли дві третини. З якої саме?

з с б

до

зс

б

після

2

3

Відповідь. .

61

1 500 см = дм 500 см2 = дм2 10 м = дм 900 см = дм 900 см2 = дм2 10 м2 = дм2

1000 см = дм 1000 см2 = дм2 1200 дм2 = м2

Два автобуси виїхали з автостанції у протилежних на-прямках. Перший їхав зі швидкістю 60 км/год, а дру-гий — 65 км/год. Кожен з автобусів був у дорозі 4 годи-ни. Знайди відстань між автобусами через 5 годин.1-й спосіб 2-й спосіб

Висота будиночка 5043 мм. Підкресли дерево заввиш-ки 9 м.

2

3

62

1 Довжина ділянки прямокутної форми 20 м, а ширина — на 3 м коротша. Знайди площу і периметр ділянки.

Двоє пішоходів вийшли з однієї станції у протилежних напрямках. Перший ішов зі швидкістю 5 км/год, а дру-гий — 4 км/год. Кожен пішохід був у дорозі 3 години. Знайди відстань між пішоходами через 3 години.1-й спосіб 2-й спосіб

Висота будиночка 483 см. Висота якого дерева дорів-нює 5555 мм? Підкресли.

2

3

Навчалüне виданнÿ

БУДНА Наталя ОлександрівнаБЕДЕНКО Марко Васильович

МАТЕМАТИКАРобочий зошит №1

4 клас

Головний редактор Богдан Будний Ðедактор Любов Левчук

Художник Світлана БÿласОбкладинка Ростислава Крамара

Коìï’þтерна верстка Надії Магалÿс

Ïідïисано до друку 12.10.2010. Ôорìат 70х100/16. Ïаïір оôсетний. Гарнітура Ïрагìатика.

Уìовн. друк. арк. 5,20 Уìовн. ôарбо – відб. 5,20.

Видавниöтво «Навчальна книга – Богдан»Ñвідоöтво ïро внесення до Державного реºстру видавöів

ДК ¹370 від 21.03.2001 р.

Навчальна книга – Богдан, а/с 529, ì. Òерноïіль, 46008тел./ôакс (0352) 52-06-07, 52-05-48, 52-19-66

[email protected], office@bohdan – books.comwww.bohdan – books.com

ISBN 978-966-10-1629-2

9 7 8 9 6 6 1 0 1 6 2 9 2