Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής...

36
Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 3 ης Οκτωβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 3 η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 20149/28-09- 2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντώνης Χατζηδιαμαντής Κανένας 2. Δημήτριος Μπουλώτης 3. Δημήτριος Μαρινάκης 4. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης 5. Τριαντάφυλλος Τριβόλας 6. Αθανάσιος Σκαμάγκης 7. Σωτήρης Κωνσταντάρας Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 173/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λήμνου, για το οικονομικό έτος 2012, ψηφίστηκε με την αριθ. 429/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 2664/376/30-01-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, πρέπει να προβούμε στη ψήφιση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν. Επίσης: 1 Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Transcript of Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής...

Page 1: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λήμνου, της 3ης Οκτωβρίου 2012

Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 3η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 20149/28-09-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ1. Αντώνης Χατζηδιαμαντής Κανένας2. Δημήτριος Μπουλώτης3. Δημήτριος Μαρινάκης4. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης5. Τριαντάφυλλος Τριβόλας

6. Αθανάσιος Σκαμάγκης

7. Σωτήρης Κωνσταντάρας

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών.Αριθμός Απόφασης 173/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των

πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λήμνου, για το οικονομικό έτος 2012,

ψηφίστηκε με την αριθ. 429/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε

με την αριθ. πρωτ. 2664/376/30-01-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, πρέπει να προβούμε στη ψήφιση των

σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Επίσης:

1

Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Page 2: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

1. Στον Κ.Α. 30-6694.004 με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος» του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 289/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση της αρχικής πίστωσης, πίστωση

4.000,00€/ΣΑΤΑ, για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

2. Στον Κ.Α. 15-6671. με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» της

υπηρεσίας Πολιτισμού-Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 289/2012 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση της αρχικής πίστωσης, πίστωση 1.000,00€, για

την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

3. Στον Κ.Α. 30-6613.001 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης τεχνικής υπηρεσίας Δήμου» του προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 289/2012 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου, για ενίσχυση της αρχικής πίστωσης, πίστωση 3.000,00€, για την

πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

4. Στον Κ.Α. 10-6422. με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει

εγγραφεί, κατόπιν της 289/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση

της αρχικής πίστωσης, πίστωση 2.000,00€, για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

5. Στον Κ.Α. 25-6673.001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του εξοπλισμού των αντλιοστασίων» του προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 289/2012 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου, πίστωση 3.000,00€, για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010.

2. Τις αριθ. 429/2011 και 289/2012 αποφάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου.

3. Την αριθ. πρωτ. 2664/376/30-01-2012 απόφαση του Γενικού

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

4. Tις σχετικές Π.Α.Υ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου

και

5. Την εισήγηση του προέδρου.

2

Page 3: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑΕγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων, που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2012, για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανώνΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΑΥΗΜΕΡ.

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΥ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

Α-825 25-Σεπ-12 30-6611. Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας (Κώδικας Δημοσίων έργων κλπ).

500,00 €

Α-826 25-Σεπ-12 30-6699.004 Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για άμεση αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδών όλων των Δ.Ε. (ΣΑΤΑ).

4.000,00 €

Α-827 25-Σεπ-12 15-6671. Προμήθεια ανταλλακτικών για τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας Πολιτισμού-Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής.

1.000,00 €

Α-829 25-Σεπ-12 30-6613.001 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου. (βιβλιοδεσίες κλπ).

3.000,00 €

Α-830 25-Σεπ-12 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για ανάγκες της υπηρεσίας, σεμινάρια κλπ

1.000,00 €

Α-831 25-Σεπ-12 25-6673.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του εξοπλισμού των αντλιοστασίων

3.000,00 €

A-834 25-Σεπ-12 10-6262.003 Επισκευή-συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

4.000,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2012Αριθμός Απόφασης 174/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την αριθ. 226/2012 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί, ως χώρος στάθμευσης οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Νοσοκομείου Λήμνου.

Η μίσθωση του χώρου αυτού κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της αυξημένης κίνησης των οχημάτων στην ανωτέρω περιοχή, εξαιτίας του Νοσοκομείου, αλλά και των καταστημάτων που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά τη θερινή περίοδο.Οι όροι της δημοπρασίας καθορίστηκαν με την αριθ. 138/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περίληψη της οποίας τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ», αριθμός φύλλου 742/27-08-2012, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ:Β4ΓΦΩΛΘ-7ΓΗ.

Στο Δήμο περιήλθε μία (1) προσφορά ακινήτου.Μετά από επιτόπιο έλεγχο του ακινήτου, από την εκτιμητική επιτροπή του

άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 διαπιστώθηκε ότι, πληροί τους όρους της προκήρυξης το ακίνητο, του Δημητρίου Μπαλκανίκου (με πληρεξούσιο τον Χαράλαμπο Μπαλκανίκο), ο οποίος και κλήθηκε στη δημοπρασία με το αριθμ. πρωτ. 19862/25-09-2012 έγγραφο του Δημάρχου Λήμνου.

Η δημοπρασία διεξήχθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 271/81. Μειοδότης αναδείχθηκε ο Δημήτριος Μπαλκανίκος (με

3

Κατακύρωση της δημοπρασίας μίσθωσης οικοπεδικής έκτασης στάθμευσης των οχημάτων, στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας.

Page 4: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

πληρεξούσιο τον Χαράλαμπο Μπαλκανίκο, δυνάμει του αριθ. 5.476/04-09-200 Πληρεξουσίου), ο οποίος πρόσφερε για τη μίσθωση του ακινήτου του, το ποσό των 349,50 ευρώ, μηνιαίως.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας, από την επιτροπή και αφού είδε τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για τη μίσθωση του ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, ως χώρος στάθμευσης οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Νοσοκομείου Λήμνου, στο Δημήτριο Μπαλκανίκο, o οποίoς προσέφερε το ποσό των 349,50 ευρώ, μηνιαίως. 2. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της σύμβασης.Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2012Αριθμός Απόφασης 175/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 18 του Ν. 3852/2010, καθώς και το άρθρο 18 παρ. 10 περίπτ. η' του Ν. 3870/2010, η αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών από 1/7/2011 ασκείται από τους δήμους. Με την ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β΄) «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους», οι Δήμοι για τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας έναν από τους εξής τρόπους: Α)Δημόσια συγκοινωνία, Β)Ίδια μέσα και Γ)Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.Με την αριθ. πρωτ. 13685/08-06-2012 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, διαπιστώθηκε ότι: Α) υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά μαθητών με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα του Δήμου Λήμνου, λόγω της μη επάρκειας απαιτούμενων οχημάτων και προσωπικού και Β) υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά του συνόλου των μαθητών με την δημόσια αστική, υπεραστική ή δημοτική συγκοινωνία, για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, για τα οποία επιβάλλεται η εκτέλεση της μεταφοράς με δημόσια σύμβαση, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.Με την αριθ. 29/2012 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, το ύψος δαπάνης της μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο ποσό των 374.972,78 € , εκ των οποίων το ποσό των

4

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2012-2013» και επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

Page 5: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

165.429,17 €, αφορά το έτος 2012 και το ποσό των 209.543,61 €, αφορά το έτος 2013. Με την αριθ. 197/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη και εγγράφηκε στον Κ.Α. 15-6162.004 με τίτλο «Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2012-2013» του σκέλους των Εξόδων, το ποσό των 165.429,17 €.Με την αριθ. 106/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι του ανοικτού δημόσιου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2012-2013».Περίληψη της αριθ. πρωτ. 15410/06-07-2012 διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθ. φύλλου 443/13-07-2012, τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων, αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ:Β416ΩΛΘ-Υ5Ρ, καθώς και στις εφημερίδες:1. Η ΑΥΓΗ αριθ. φύλλου 11454/10-07-20122. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ αριθ. φύλλου 12202/07-07-20123. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ αριθ. φύλλου 2393/09-07-20124. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ αριθ. φύλλου 16163/07-07-20125. ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ αριθ. φύλλου 967/11-07-2012 και στάλθηκε στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 06/07/2012.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου διενεργήθηκε, στις 21/08/2012 και όπως προκύπτει, από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεν παρουσιάστηκε κανένας μειοδότης και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά στοιχεία και πρότεινε την επανάληψη της διενέργειας του διαγωνισμού την 16η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καθορίστηκαν με την αριθ. 106/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.Η Οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του ΠΔ 28/802. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/103. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/064. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία

2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,

5. την ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β΄)6. την αριθ. 197/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου7. την αριθ. 106/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής8. το από 21/08/2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού9. το αριθμ. πρωτ. 33873/06-09-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

(Αριθμός Εγκυκλίου 47) και 10.την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

5

Page 6: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

1. Εγκρίνει το από 21/08/2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2012-2013», σύμφωνα με το οποίο δεν παρουσιάστηκε κανένας μειοδότης και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.2. Επαναλαμβάνει τη διενέργεια του διαγωνισμού την 16η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καθορίστηκαν με την αριθ. 106/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2012Αριθμός Απόφασης 176/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:Ο Δήμος Λήμνου έχει στην κυριότητά του βοσκοτόπια που δεν αξιοποιούνται ή εκμισθώνονται με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία και η εκμίσθωσή τους έχει λήξει ή λήγει μέσα στο 2012.Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 του από 24/9-20/10/1958 Β.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3955/11, ορίζεται ότι οι βοσκήσιμοι τόποι, στην Περιφέρεια του Δήμου, των οποίων την κυριότητα, νομή ή χρήση έχει ο Δήμος, διατίθενται στους δημότες για την βοσκή των ζώων αυτών. Το περίσσευμα που απομένει διατίθεται με δημοπρασία.Με την αριθ. 393/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διεξαγωγή φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων, που αποτελούν περίσσευμα βοσκής των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, των οποίων η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας, σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν. 3463/2006.Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η εκμίσθωση βοσκοτόπων, ως περίσσευμα βοσκής της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου, όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΔ.Κ. ΜΟΥΔΡΟΥ

Α.Α. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ1

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΠΛΑΙ 1602 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΣΤΡΟΓΥΛΛΟΣ 513 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΠΛΑΙΝΕΣ ΡΑΧΕΣ 1134 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΜΠΑΧΤΣΑ 105 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΑΙ -ΓΙΑΝΝΗΣ 3,116Με την αριθ. 128/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η κατάρτιση των όρων της φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση βοσκοτόπων της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου.Περίληψη της αριθμ. πρωτ. 17171/8.8.2012 διακήρυξης του Δημάρχου, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Λημνιακή Φωνή» (αρ. φύλλου. 740/13.8.2012), τοιχοκολλήθηκε αντίγραφό της στον πίνακα ανακοινώσεων των καταστημάτων των

6

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων και αγρών της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου.

Page 7: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Δημοτικών Ενοτήτων και στην έδρα του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ: Β4Γ9ΩΛΘ-ΧΓΕ.

Για τους βοσκοτόπους της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 29.8.2012, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό της επιτροπής, αναδείχθηκαν τελευταίοι πλειοδότες για τους παρακάτω βοσκότοπους, οι εξής:

• Για το βοσκότοπο στη θέση «ΠΛΑΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου, με όριο πρώτης προσφοράς 446,25€, πλειοδότης αναδείχθηκε ο Καρίπης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, που πρόσφερε το ποσό των 446,25€.

• Για το βοσκότοπο στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου, με όριο πρώτης προσφοράς 119€, πλειοδότης αναδείχθηκε ο Κυριαζής Ιωάννης του Κομνηνού, που πρόσφερε το ποσό των 119,00€.

• Για το βοσκότοπο στη θέση «ΠΛΑΙΝΕΣ ΡΑΧΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου, με όριο πρώτης προσφοράς 208,25€, πλειοδότης αναδείχθηκε ο Κυριαζής Ιωάννης του Κομνηνού, που πρόσφερε το ποσό των 209,00€.

• Για το βοσκότοπο στη θέση «ΜΠΑΧΤΣΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου, με όριο πρώτης προσφοράς 47,60€ πλειοδότης αναδείχθηκε ο Θεολόγου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, που πρόσφερε το ποσό των 48,00€.

• Για το βοσκότοπο στη θέση «ΑΙ-ΓΙΑΝΝΗΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος και η δημοπρασία κηρύχθηκε άγονη. Η επαναληπτική δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2012 κηρύχθηκε και πάλι άγονη.

Κατόπιν τούτων παρακαλώ να ληφθεί απόφαση, για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν 3463/20063. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/814. Την αριθ. 393/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου5. Την αριθ. 128/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 5. Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα1. α. Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του από 29 Αυγούστου 2012

Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 29.8.2012, για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στη θέση «ΠΛΑΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου, της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, από την υπογραφή του συμφωνητικού έως τις 31 Αυγούστου του 2015. β. Ανακηρύσσει τελευταίο πλειοδότη τον Καρίπη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, που πρόσφερε το ποσό των 446,25€, συνολικά για κάθε έτος. γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

2. α. Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του από 29 Αυγούστου 2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 29.8.2012, για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου, της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, από την υπογραφή του συμφωνητικού έως τις 31 Αυγούστου του 2015. β. Ανακηρύσσει τελευταίο πλειοδότη τον Κυριαζή Ιωάννη του Κομνηνού, που πρόσφερε το ποσό των 119,00€, συνολικά για κάθε έτος.

7

Page 8: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

3. α. Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του από 29 Αυγούστου 2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 29.8.2012, για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στη θέση «ΠΛΑΙΝΕΣ ΡΑΧΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου, της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, από την υπογραφή του συμφωνητικού έως τις 31 Αυγούστου του 2015. β. Ανακηρύσσει τελευταίο πλειοδότη τον Κυριαζή Ιωάννη του Κομνηνού, που πρόσφερε το ποσό των 209,00€, συνολικά για κάθε έτος. γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

4. α. Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του από 29 Αυγούστου 2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 29.8.2012, για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στη θέση «ΜΠΑΧΤΣΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου, της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, από την υπογραφή του συμφωνητικού έως τις 31 Αυγούστου του 2015. β. Ανακηρύσσει τελευταίο πλειοδότη τον Θεολόγου Κωνσταντίνο του Βασιλείου, που πρόσφερε το ποσό των 48,00€, συνολικά για κάθε έτος.

γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

5. α. Εγκρίνει το αποτέλεσμα του από 3 Σεπτεμβρίου 2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, που διενεργήθηκε 3 Σεπτεμβρίου 2012, για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στη θέση «ΑΙ-ΓΙΑΝΝΗΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου, της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου και κηρύσσει αυτόν άγονο. β. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 176/2012Αριθμός Απόφασης 177/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Ο Δήμος Λήμνου έχει στην κυριότητά του αγρούς και βοσκοτόπια που δεν

αξιοποιούνται ή εκμισθώνονται με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία και η

εκμίσθωσή τους έχει λήξει ή λήγει μέσα στο 2012.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 του από 24/9-20/10/1958 Β.Δ/τος, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3955/11, ορίζεται ότι οι

βοσκήσιμοι τόποι, στην Περιφέρεια του Δήμου, των οποίων την κυριότητα, νομή ή

χρήση έχει ο Δήμος, διατίθενται στους δημότες για την βοσκή των ζώων αυτών. Το

περίσσευμα που απομένει διατίθεται με δημοπρασία.

8

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων και αγρών της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής, του Δήμου Λήμνου

Page 9: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Με την αριθ. 233/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η

διεξαγωγή φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση

βοσκοτόπων, που αποτελούν περίσσευμα βοσκής των Δημοτικών Ενοτήτων του

Δήμου Λήμνου, των οποίων η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της

τοπικής κτηνοτροφίας, σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν. 3463/2006.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η εκμίσθωση βοσκότοπου, ως περίσσευμα

βοσκής της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής, του Δήμου Λήμνου, όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣΤ.Κ. ΣΑΡΔΩΝ

Α.Α. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ1 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΛΟΥΡΙΑ 3

Με την αριθ. 139/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η κατάρτιση

των όρων της φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση βοσκότοπου

της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής, του Δήμου Λήμνου.

Περίληψη της αριθμ. πρωτ. 17171/8.8.2012 διακήρυξης του Δημάρχου, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Λημνιακή Φωνή» (αρ. φύλλου. 740/13.8.2012), τοιχοκολλήθηκε αντίγραφό της στον πίνακα ανακοινώσεων των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στην έδρα του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ: Β4Γ9ΩΛΘ-ΧΓΕ.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 30 Αυγούστου 2012, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και όπως προκύπτει από το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής, δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος και κηρύχθηκε άγονη. Η επαναληπτική δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, κηρύχθηκε και πάλι άγονη.

Κατόπιν τούτων παρακαλώ να ληφθεί απόφαση, για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν 3463/20063. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/814. Την αριθ. 233/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου5. Την αριθ. 139/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 5. Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα1. α. Εγκρίνει το αποτέλεσμα του από 4 Σεπτεμβρίου 2012 Πρακτικού της

Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, για την εκμίσθωση του βοσκότοπου στη θέση «Λουριά», της τοπικής κοινότητας Σαρδών, της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής και κηρύσσει αυτόν άγονο. β. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 177/2012Αριθμός Απόφασης 178/2012

9

Page 10: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

ορίζεται ότι:«1. Εντάλματα προπληρωμής, είς ας περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων

υπό του νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.

Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.

2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.»

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:

«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.

2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.»

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων.

Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.»

Με την αριθ. 163/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.450,00€, στο όνομα του υπαλλήλου, Παντελή Καβαλέρη, προκειμένου να πληρωθεί η δαπάνη πληρωμής της «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», για την ηλεκτροδότηση των προκατασκευασμένων αιθουσών του 2ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας, διότι η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμό 1032/11-09-2012 Χρηματικό Ένταλμα, ποσού 2.427,95€, το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012.

10

Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

Page 11: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα (27-09-2012) ο υπόλογος, οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.427,95 Ευρώ.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.2. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 172 του Ν 3463/2006 και των άρθρων 32, 33,34 και 37 του ΒΔ 17/515/6/1959.3. Την αριθ. 163/2012 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 2.450,00 Ευρώ, στο όνομα του υπαλλήλου Παντελή Καβαλέρη.4. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος:

Το αριθ. 66/12-09-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας (Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής: 550318440012), ποσού 2.427,95 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΕγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμό 1032/11-09-2012

Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, ύψους 2.427,95 Ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου κ. Παντελή Καβαλέρη και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2012Αριθμός Απόφασης 179/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

ορίζεται ότι:«1. Εντάλματα προπληρωμής, είς ας περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων

υπό του νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.

Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.

2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.»

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:

«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.

11

Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

Page 12: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.»

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων.

Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ' όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις».

Με την αριθ. 161/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 200,00€, στο όνομα της υπαλλήλου, Κουντούρη Μαρίας, προκειμένου να πληρωθεί η δαπάνη της αγοράς τηλεφωνικών καρτών για τη λειτουργία του ασύρματος συστήματος ελέγχου αντλιοστασίων-δεξαμενών ποσίμου νερού, διότι η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμό 1037/14-09-2012 Χρηματικό Ένταλμα, ποσού 200,00€, το οποίο εισέπραξε η υπόλογος την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα (1-10-2012) η υπόλογος, οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 200,00 Ευρώ.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή της υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.2. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 172 του Ν 3463/2006 και των άρθρων 32, 33,34 και 37 του ΒΔ 17/515/6/1959.3. Την αριθ. 161/2012 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 200,00 Ευρώ, στο όνομα της υπαλλήλου Κουντούρη Μαρίας.4. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος:

Το αριθ. 79/20-09-2012 Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., ποσού 100,00 €,

Το αριθ. 3366/28-09-2012 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης – Δελτίο Αποστολής του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., ποσού 100,00 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΕγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμό 1037/14-09-2012

Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, ύψους 200,00 Ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Κουντούρη Μαρίας και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

12

Page 13: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 179/2012Αριθμός Απόφασης 180/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον Κ.Α. 30-7334.014 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 έχει

εγγραφεί, κατά την κατάρτισή του, πίστωση 14.000,00€, για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και κατασκευή νέων τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Νέας Κούταλης και Πορτιανού».

Ο υπάλληλος του Δήμου Λήμνου, Σαμιώτης Ξενοφών, Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής, συνέταξε την αριθ. 30/2012 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και κατασκευή νέων τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Νέας Κούταλης και Πορτιανού», προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 14.000,00€.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 273/2012 απόφασή του, αποφάσισε τη δημοπράτηση το έργου, ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Λήμνου (ΣΑΤΑ). Με την αριθ. 164/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν

οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού.Περίληψη της αριθ. πρωτ. 1151/13-09-2012 διακήρυξης της δημοπρασίας

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» (αριθ. φύλλου 16203/14-09-2012) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ: Β4ΘΕΩΛΘ-ΓΓ0.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Επισκευή και κατασκευή νέων τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Νέας Κούταλης και Πορτιανού», προϋπολογισμού (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 16%) 14.000,00€, διενεργήθηκε, στις 25 Σεπτεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με το, από 25/09/2012, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, συμμετείχαν δύο (2) εργολήπτες δημοσίων έργων, μετά δε τον έλεγχο της πληρότητας των φακέλων τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού τους έκανε δεκτούς. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, στη θέση του πρώτου μειοδότη, αναδείχθηκε ο εργολήπτης δημοσίων έργων, Βουλγαρόπουλος Σάββας, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 4,00%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το πρακτικό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

Μετά την παρέλευση της πενθήμερης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού διαβίβασε, προς την Οικονομική Επιτροπή, το Πρακτικό του Διαγωνισμού, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες επιλογής αναδόχου και έγκρισης του τελικού αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κείμενων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, ώστε να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και σας καλώ να αποφασίσετε, αν η προσφορά του τελικού

13

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και κατασκευή νέων τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Νέας Κούταλης και Πορτιανού».

Page 14: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

μειοδότη κρίνεται ικανοποιητική και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, ή όχι και την επανάληψη της δημοπρασίας.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.Η Οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/11. 2. Τα άρθρα 22 και 29 του Ν.3669/08.3. Την αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β)

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση των παραπάνω, και ορίζει το όριο μέχρι του οποίου μπορεί να συναφθούν συμβάσεις ετήσιας δαπάνης που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, με πρόχειρο διαγωνισμό, στο ποσό των 60.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. Την αριθ. 273/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.5. Την ειδική πίστωση ποσού 14.000,00€ που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 30-

7334.014 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου αυτού.

6. Την αριθ. 164/2012, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.7. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ1. Εγκρίνει το από 25 Σεπτεμβρίου 2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή και κατασκευή νέων τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Νέας Κούταλης και Πορτιανού», σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε, ο Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, Βουλγαρόπουλος Σάββας, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 4,00%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.2. Αναθέτει στον πρώτο μειοδότη Βουλγαρόπουλο Σάββα, την εκτέλεση του παραπάνω έργου.3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 180/2012Αριθμός Απόφασης 181/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την αριθ. 9/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προμήθεια – Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», της Πράξης «Βελτίωση – ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου». Εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η αριθ. 2/12.1.2012 Προκήρυξη Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού η οποία καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΒΟΝ8ΩΛΘ-ΟΓΝ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες :

14

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού (3ο Στάδιο) για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προμήθεια – Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», της Πράξης «Βελτίωση – ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου».

Page 15: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

1. Εφημερίδα Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ημερομηνία δημοσίευσης 14/1/2012 2.Φ.Ε.Κ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Α.Φ. 16/20.1.2012 3. Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών Α.Φ.25451/20.1.2012 4. Γενική Δημοπρασιών Α.Φ.10465/21.1.2012 5. Δημοκράτης Α.Φ. 16044/19.1.2012 6. Νέο Εμπρός Α.Φ.945/25.1.2012 7. Εμπρός Α.Φ.3488/19.1.2012 Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 14η Μαρτίου 2012.Με την αριθ. 60/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το

Πρακτικό Διαγωνισμού (1ο Στάδιο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και εκδικάστηκαν οι ενστάσεις που είχαν υποβληθεί.Κατά της ανωτέρω απόφασης υποβλήθηκε μια (1) προδικαστική προσφυγή, από την εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «BON STUDIO ΑΕΒΕ», η οποία εκδικάστηκε και δεν έγινε δεκτή με την αριθ. 88/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Η παραπάνω εταιρεία κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδικάστηκε από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς και με την αριθ. 37/2012 απόφασή του, την απέρριψε.Με την αριθ. 172/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρακτικό Διαγωνισμού (2ο Στάδιο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, προχώρησε στο 3ο

Στάδιο του Διαγωνισμού, ήτοι στην «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», το δε Πρακτικό της Επιτροπής έχει, ως ακολούθως:

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα” της Πράξης “Βελτίωση-Ανακαίνιση Κινηματοθεάτρου Μαρούλα στη Μύρινα Λήμνου”

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣτη Μύρινα Λήμνου, σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2012, ημερομηνία αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών για το έργο “Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα” της Πράξης “Βελτίωση-Ανακαίνιση Κινηματοθεάτρου Μαρούλα στη Μύρινα Λήμνου”, που προκηρύχθηκε με Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 09/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, συνήλθαν σε συνεδρίαση στο Παπουτσίδειο Κτήριο οι κάτωθι:

1. Μπήττας Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ03, του Δήμου Λήμνου, Πρόεδρος,2. Τσόχα Δέσποινα, Διοικητικός Υπάλληλος Δήμου Λήμνου, ΔΕ1, Γραμματέας, και3. Αχιλαδέλλης Νικόλαος, Διοικητικός - Οικονομικός Υπάλληλος Δήμου Λήμνου, ΠΕ01, μέλος,που απαρτίζουν την Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 44/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου.Στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 έγινε η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 60/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, την υπ’ αριθ. 88/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την υπ’ αριθ. 37/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και την

15

Page 16: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

υπ’αριθ. 172/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής, προχώρησε στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών (3ο στάδιο) για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή. Συγκεκριμένα, αποσφραγίστηκε μόνο ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς της Ένωσης Εταιριών Φίλιππος Νάκας – Αξελερέ, που απαρτίζεται από τις εταιρείες «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» και «ΑΞΕΛΕΡΕ Α.Ε.», της οποίας η Τεχνική Προσφορά έγινε αποδεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο. Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης, αποσφράγισε, σε ανοιχτή συνεδρίαση, στην οποία είχε προσκληθεί να παραβρεθεί και εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» και «ΑΞΕΛΕΡΕ Α.Ε.», τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς και μονόγραψε κατά φύλλο όλα τα περιεχόμενά της.Κατόπιν, ελέγχθηκε η ορθότητα συμπλήρωσης της οικονομικής προσφοράς και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη Διακήρυξη και βαθμολογήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΔΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

1. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

«Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. –Αξελερέ Α.Ε.»

100% 157.564,00€ 1.575,64

Η συνολική βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς είναι :Λj= 157.564,00/100=1.575,64

Η Οικονομική Προσφορά της Ένωσης Εταιρειών «Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. – Αξελερέ Α.Ε.» βαθμολογείται με 1.575,64 και καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Μύρινα, 28/09/2012Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης

Ο Πρόεδρος Τα μέληΝικόλαος Μπήττας Δέσποινα Τσόχα Νικόλαος Αχιλαδέλλης (Πρόταση): προτείνουμε στο σώμα να:1. Εγκρίνει το Πρακτικό της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα” της Πράξης “Βελτίωση-Ανακαίνιση Κινηματοθεάτρου Μαρούλα στη Μύρινα Λήμνου”, που αφορά την Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών.2. Κάνει αποδεκτή την Οικονομική Προσφορά της Ένωσης Εταιρειών «Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. – Αξελερέ Α.Ε.».3. Κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον υποψήφιο Ανάδοχο, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, ταχυδρομικά και με e-mail, στις εταιρείες «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» και «ΑΞΕΛΕΡΕ Α.Ε.».Τα μέλη της Επιτροπής1. Μπήττας Νικόλαος 2. Τσόχα Δέσποινα

16

Page 17: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

3. Αχιλαδέλλης Νικόλαος».Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010.

2. Τις αριθ. 9/2012, 60/2012, 88/2012 και 172/2012 αποφάσεις της

Οικονομικής Επιτροπής.

3. Την αριθ. 37/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου

Πειραιώς

4. Το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ

5. την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα1. Εγκρίνει το Πρακτικό αριθ. 3/28-09-2012 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προμήθεια – Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», της Πράξης «Βελτίωση – ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου», που αφορά την

«ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (3ο Στάδιο Διαγωνισμού).

2. Κάνει αποδεκτή την Οικονομική Προσφορά της Ένωσης Εταιρειών «Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. – Αξελερέ Α.Ε.», ως υποψήφιο ανάδοχο του Τμήματος Δ «Οπτικοακουστικών Μέσων Κινηματογράφου», του υποέργου 2 «Προμήθεια – Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», της Πράξης

«Βελτίωση – ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου».

3. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον υποψήφιο ανάδοχο, όπως ορίζεται στη

Διακήρυξη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 181/2012Αριθμός Απόφασης 182/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

17

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού (2ο Στάδιο) και εκδίκαση ενστάσεων για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμου Λήμνου», της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμου Λήμνου».

Page 18: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:Με την αριθ. 8/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου» της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου». Εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η αριθ. πρωτ. 1/12.1.2012 Προκήρυξη Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού η οποία καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 24/1/2012 με ΑΔΑ ΒΟΧ4ΩΛΘ-ΠΤΦ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες :

1.Εφημερίδα Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ημερομηνία δημοσίευσης 14/1/2012 2.Φ.Ε.Κ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Α.Φ. 17/20.1.2012 3. Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών Α.Φ.25451/20.1.2012 4. Γενική Δημοπρασιών Α.Φ.10465/21.1.2012 5. Δημοκράτης Α.Φ. 16044/19.1.2012 6. Νέο Εμπρός Α.Φ.945/25.1.2012 7. Εμπρός Α.Φ.3490/21.1.2012 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 12η Μαρτίου

2012.Με την αριθ. 52/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το

Πρακτικό Διαγωνισμού (1ο Στάδιο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και εκδικάστηκαν οι ενστάσεις που είχαν υποβληθεί.

Κατά της ανωτέρω απόφασης υποβλήθηκαν τέσσερεις (4) προδικαστικές προσφυγές, οι οποίες εκδικάστηκαν με την αριθ. 87/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έγιναν δεκτές.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στο 2ο Στάδιο του Διαγωνισμού, ήτοι στην «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ/ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», το δε Πρακτικό της Επιτροπής έχει, ως ακολούθως:

«Πρακτικό αριθ.2/30.08.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΣ: ΛΗΜΝΟΥΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ Στην Μύρινα Λήμνου σήμερα την 30η Αυγούστου 2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Λήμνου – Παπουτσίδειο κτίριο 1ος Όροφος η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.230/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να αξιολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό της 12-3-2012 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής και μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου».

18

Page 19: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:1. Δαλαβίτσος Θεοδόσης υπάλληλος του Δήμου Λήμνου, Πρόεδρος2. Περτσάς Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου Λήμνου, Μέλος3. Γιαννουλάκης Κων/νος Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λήμνου, ΜέλοςΜε την αριθ. 52/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) και εκδικάστηκαν ενστάσεις και με την αριθ. 87/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε αποδοχή προδικαστικών προσφυγών.Την Τετάρτη 13-06-2012 έγινε η αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών. Η Επιτροπή, σύμφωνα με άρθρο 15 Διακήρυξης, αποσφράγισε σε ανοιχτή συνεδρίαση, στην οποία είχαν προσκληθεί οι συμμετέχοντες, τους επί μέρους φακέλους Τεχνικών Προσφορών ανά ΤΜΗΜΑ, με την σειρά αριθμήσεώς των και μονόγραψε κατά φύλλο όλα τα περιεχόμενά τους. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Τ Μ Η Μ Α Τ Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΑΠΟΡ. ΟΧΗΜ. Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – Πλαίσιο

IVECO Eurocargo 160 E28 με υπερκατασκευή ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕSPIDER - Πλαίσιο MAN TGM 15.250 BL EURO 5 με υπερκατασκευή SPIDER SWC 120CL/12 M3Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε - Πλαίσιο MAN TGM 15.250 BL EURO 5 με υπερκατασκευή Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

6. Δύο (2) 12 Μ3

7. Ένα (1) 8 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ - Πλαίσιο ΙVECO Eurocargo 150 E25 SPIDER - Πλαίσιο MAN TGL 12.220(4x2) BB EURO 5 με υπερκατασκευή SPIDER SWC 80CL/8 M3Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε - Πλαίσιο MAN TGL 12.220(4x2) BB EURO 5 με υπερκατασκευή Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε

ΤΜΗΜΑ Β – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ

1. Ένα (1) 4 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – Πλαίσιο IVECO Eurocargo ML 150 E25 (4X2) TECTOR EURO 5 και υπερκατασκευή ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ

2. Ένα (1) 2 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ - Πλαίσιο IVECO Eurocargo ML 140 E22 (4X2) TECTOR EURO 5 και υπερκατασκευή ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ

ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2

19

Page 20: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ 1. Ένα(1) 4 Μ3 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ –

Σάρωθρο RAVO 540 (CD) ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ - Σάρωθρο SCHMIDT CLEANGO 500

2.Ένα (1) 2 Μ3 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ – Σάρωθρο MATHIEU MC 200 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ - Σάρωθρο SCHMIDT SWINGO 200+

ΤΜΗΜΑ Δ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

SPIDER - Πλαίσιο NISSAN CABSTAR 35.13 και υπερκατασκευή COLOMMBO TLC-16Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ - Πλαίσιο NISSAN CABSTAR 35.13 και υπερκατασκευή P.C. PRODUZIONI GT16-09

TMHMA E – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΚΑΔΩΝ CONTAINER

Π . ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – Κάδοι container της ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.ΜΟΝ.ΕΠΕSPIDER - Kάδοι κατασκευής SPIDER τύπου SC 100Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε – Κάδοι κατασκευής της Δ. ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΤΜΗΜΑ ΣΤ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ SKIP LIFT

Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ - Πλαίσιο IVECO Eurocargo ML 190EL28 4X2 και υπερκατασκευή της Β.Ο.Β SISTEMI IDRAULICI S.P.A, τύπος ΜΒ 14 Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε - Πλαίσιο MAN TGM 18.250 4X2 BB EURO 5 και υπερκατασκευή της Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.ΕSPIDER - Πλαίσιο MAN TGM 18.250 4X2 BB EURO 5 και υπερκατασκευή της SPIDER τύπος SP-14SL

TMHMA Z – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.

SPIDER - Πλαίσιο PIAGGIO τύπου PORTER ΜULTITECH 4Χ2 και υπερκατασκευή SPIDER τύπος SWC-24

TMHMA H – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΡΥΜΟΥΛΚ. ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ - Κλαδοθρυμματιστής DUECKER Maschinenfabrik τύπος ΗΜ 200 Α.ΣΙΒΡΗΣ Ο.Ε – ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ Κλαδοθρυμματιστής ΗUSMAN τύπος Η 10-Μ Π.Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ– Κλαδοθρυμματιστής CANDINI

20

Page 21: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

MECCANICA SNC τύπος 09 MTS

ΤΜΗΜΑ Θ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

SPIDER - Κάδοι κατασκευής SPIDER

Στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, και αφού έκρινε ότι όλες οι προσφορές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης τις κάνει αποδεκτές σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης με τους συντελεστές βαρύτητας αυτών όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Γ ‘ της Διακήρυξης, προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τ Μ Η Μ Α Τ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤΜΗΜΑ Α – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΑΠΟΡ.ΟΧΗΜ. Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 103,90

SPIDER 100,50Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 105,30

1. Δύο (2) 12 Μ3

2.Ένα (1) 8 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 103,30SPIDER 98,70Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 105,30

ΤΜΗΜΑ Β – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1.Ένα (1) 4 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 100,20 2.Ένα (1) 2 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 100,60ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ 1. Ένα(1) 4 Μ3 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 100,35

Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 102,152. Ένα (1) 2 Μ3 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 102,07

Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 100,30ΤΜΗΜΑ Δ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

SPIDER 102,65Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 102,00

TMHMA E – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΚΑΔΩΝ CONTAINER

Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 102,80SPIDER 103,90Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 104,70

ΤΜΗΜΑ ΣΤ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ SKIP LIFT

Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 102,50Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 104,80SPIDER 104,20

TMHMA Z – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.

SPIDER 103,20

TMHMA H – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΡΥΜΟΥΛΚ. ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 99,60Α.ΣΙΒΡΗΣ Ο.Ε – 102,92

ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ ΠΑΝ.Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 91,37

ΤΜΗΜΑ Θ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

SPIDER 102,05

21

Page 22: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου για την έγκρισή του. (άρθρο 15.3 της διακήρυξης). Για διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.Το παρόν πρακτικό συνοδεύουν οι ανάλογοι πίνακες βαθμολογίας ανά ομάδες κριτηρίων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ1. Δαλαβίτσος Θεοδόσιος 2. Περτσάς Νικόλαος 3. Γιαννουλάκης Κων/νος»

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υποβλήθηκαν δύο (2) ενστάσεις, το δε Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων, της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων έχει, ως ακολούθως:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ(κατά του Πρακτικού 2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΣ: ΛΗΜΝΟΥΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ Στην Μύρινα Λήμνου σήμερα την 28η Σεπτεμβρίου 2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Λήμνου – Παπουτσίδειο κτίριο 1ος Όροφος η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.230/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να εξετάσει τις ενστάσεις που κατατέθηκαν κατά του Πρακτικού 2 (Aξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής και μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου».Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:1. Δαλαβίτσος Θεοδόσης υπάλληλος του Δήμου Λήμνου, Πρόεδρος2. Περτσάς Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου Λήμνου, Μέλος 3. Κατσουλάκης Μερκούρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Λήμνου, Αναπλ. ΜέλοςΚατά του Πρακτικού 2 (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) έχουν υποβληθεί δύο(2) ενστάσεις από :

• Δ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε – αριθ. πρωτ. 18781/6-9-2012• Μηχανοτεχνική Ελλάδος – Παν. Κ. Παπαγεωργίου – αριθ.πρωτ. 1161/14-9-2012

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης στον διαγωνισμό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων αλλά η άσκηση προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με άρθ 4 Ν. 3886/10. Το πρακτικό όμως δεν αποτελεί εκτελεστή πράξη και επί μη εκτελεστής πράξης ισχύει το άρθ. 15 του ΕΚΠΟΤΑ . Η ένσταση της Μηχανοτεχνικής Ελλάδος όμως δεν είναι εμπρόθεσμη, διότι ενώ το Πρακτικό 2 εστάλη με ΦΑΞ την 5-9-2012, η ένσταση κατατέθηκε στις 14-9-2012,

22

Page 23: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

δηλαδή εννέα (9) ημέρες μετά την γνωστοποίηση του πρακτικού ενώ σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ έπρεπε να υποβληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλαδή την 6-9-2012. Κατά συνέπεια η ένσταση είναι εκπρόθεσμη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Η Επιτροπή εξετάζει την ένσταση της Δ. ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Με την ένσταση ζητά : Α. Αποκλεισμό της SPIDER N . ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε για τους κάτωθι λόγους : 1. Διότι στη δήλωση για την εγγύηση καλής λειτουργίας, σε όλα τα τμήματα που συμμετέχει, δεν αναφέρεται ότι αυτή ξεκινά από την οριστική παραλαβή σύμφωνα με αρθ. 19.3 διακήρυξης.2. Διότι, για το Τμήμα Α – Προμήθεια 3 Απορριμματοφόρων ζητείται από τη Διακήρυξη (αρθ 7 και 14.2) τα προσφερόμενα οχήματα επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για πρόληψη ατυχημάτων κλπ ενώ η εταιρεία έχει προσκομίσει Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ με ημερομηνία υπογραφής 14-05-2009 και πιστοποιητικό εξέτασης τύπου CE με ημερομηνία 29-4-2008. Στο πιστοποιητικό δεν αναφέρεται πουθενά η ισχύουσα Κοινοτική Οδηγίας 2006/42/EK ενώ και η Δήλωση Συμμόρφωσης έχει προγενέστερη ημερομηνία από το ΠΔ 57/25-6-2010 το οποίο εναρμόνισε στην Ελληνική Νομοθεσία την Κοινοτική Οδηγία. 3. Διότι, για το Τμήμα ΣΤ – Προμήθεια ενός οχήματος SKIP LIFT, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη η προσκόμιση Δήλωσης Συμμόρφωσης με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την υγιεινή και Ασφάλεια, η εταιρεία έχει προσκομίσει Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ με ημερομηνία 14-05-2009 που δεν είχε εκδοθεί το ΠΔ 57/2010 που προσάρμοσε την ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία 2006/42/ΕΚ στην Ελληνική Νομοθεσία. Β. Αποκλεισμό της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 1. Διότι, σε όλα τα τμήματα που συμμετέχει, η έγγραφη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου των πλαισίων IVECO SPA Iταλίας κατά αρθ. 14.2 διακήρυξης, για την ανάληψη υποχρέωσης για κάλυψη του Δήμου με ανταλλακτικά για διάστημα δέκα (10) ετών, είναι ελλιπής διότι δεν αναφέρει το χρόνο παράδοσης των ανταλλακτικών.2. Διότι, για το Τμήμα Α – Προμήθεια 3 Απορριμματοφόρων, η εταιρεία προσφέρει και για το απορριμματοφόρο 8 κυβ. ίδια υπερκατασκευή με του απορριμματοφόρου 12 κυβ. ενώ και τα πλαίσια έχουν τις ίδιες διαστάσεις. Κατά συνέπεια η προσφορά πρέπει να απορριφθεί διότι είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών.3. Διότι, για το Τμήμα ΣΤ – Προμήθεια ενός οχήματος SKIP LIFT, η έγγραφη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου της υπερκατασκευής BOB Idraulici SPA κατά αρθ. 14.2 διακήρυξης, για την ανάληψη υποχρέωσης για κάλυψη του Δήμου με ανταλλακτικά για διάστημα δέκα (10) ετών, είναι ελλιπής διότι δεν αναφέρει τη δέσμευση για παράδοση των ανταλλακτικών εντός δέκα (10) ημερών.4. Επίσης στην προσφορά της εταιρείας δηλώνει ότι έχει μεταξόνιο 4185 mm αλλά δεν υπάρχει σχέδιο και έγκριση τύπου για το εν λόγω πλαίσιο, στοιχεία που ζητά η διακήρυξη. Η Επιτροπή Είδε τη διακήρυξη , τις ενστάσεις και το αρθ. 15 ΕΚΠΟΤΑΌσον αφορά την ένσταση κατά της SPIDER : 1) Βάση της προσφοράς της εταιρίας SPIDER αναφέρεται ρητώς ότι η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Συνεπώς, απορρίπτουμε την αιτίαση του ενιστάμενου.

23

Page 24: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

2 και 3). Βάση της διακήρυξης (άρθρο 7) στην οποία προβλέπεται ότι επί ποινή αποκλεισμού η προσφερόμενη υπερκατασκευή των απορριμματοφόρων 8 και 12 m3

και του Skip Lift, πρέπει να πληροί τους κανονισμούς της ΕΕ για την πρόληψη και προστασία των εργαζομένων (Ευρωπαϊκή Οδηγία 1501-01) και να φέρει την σήμανση CE. Οι ανωτέρω υπερκατασκευές εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ και συνεπώς, η εν λόγω Οδηγία έπρεπε να αναφέρεται ρητώς στα Πιστοποιητικά CE. Η εταιρία SPIDER προσκόμισε με την προσφορά της πιστοποιητικά CE για την υπερκατασκευή των απορριμματοφόρων οχημάτων 8 και 12 m3 , καθώς και για την υπερκατασκευή Skip Lift, χωρίς να αναφέρεται σε αυτά η Οδηγία 2006/42/ΕΚ. Επίσης, οι δηλώσεις πιστότητας του κατασκευαστή για τα απορριμματοφόρα 8 και 12 m3 και για το προσφερόμενο Skip Lift έχουν ημερομηνία υπογραφής 14/5/2009, ήτοι προγενέστερη της αναφερόμενης σε αυτά νομοθεσίας (ΠΔ 57/2010) και συνεπώς οι δηλώσεις δεν είναι έγκυρες και πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση.Όσον αφορά την ένσταση κατά της Π.Ι. KONTE ΛΛΗΣ AEBE : 1 και 3 ) Στην προσφορά υπάρχει Υπεύθυνη Δήλωση της προμηθεύτριας για το πλαίσιο εταιρίας Π. Κοντέλλης ότι θα αναλάβει την υποχρέωση κάλυψης του Δήμου με ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη. Επιπλέον, αναφέρεται ρητά ότι η προτεινόμενη διάρκεια του χρόνου παράδοσης θα είναι μικρότερη των 10 ημερών. Επίσης, έχει προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή IVECO SPA στην οποία ρητά αναφέρεται ότι «στην περίπτωση που η Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ παύσει την λειτουργία της, θα αναλάβουμε όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις, δηλαδή όλα όσα απαιτούνται από τη Διακήρυξη και θα αναγράφονται στη σχετική Σύμβαση (όπως τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών κλπ)». Συνεπώς, κατά την κρίση της Επιτροπής οι απαιτούμενες από τη διακήρυξη (Άρθρα 6 και 14) δεσμεύσεις όσον αφορά για το χρόνο παράδοσης των ανταλλακτικών καλύπτονται από τις προσκομιζόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις2) Όσον αφορά τις αιτιάσεις της ένστασης για τις διαστάσεις των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων, κατά την κρίση της Επιτροπής οι προσφερόμενες υπερκατασκευές καλύπτουν τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη, καθώς είναι μεν ιδίων διαστάσεων, αλλά με κατάλληλη εργοστασιακή ρύθμιση δύναται να μεταβάλλεται το ωφέλιμο φορτίο. Άλλωστε, η τοποθέτηση της υπερκατασκευής 8m3 σε πλαίσιο που δύναται να υποστηρίξει και υπερκατασκευή 12m3 δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη αλλά λόγω διαφοροποίησης της βαθμολογίας, γεγονός που έχει ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή κατά τη φάση της βαθμολόγησης των προσφορών. 4) Η Τεχνική προσφορά της εταιρίας Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ για το Skip Lift, αφορά το πλαίσιο IVECO Eurocargo ML190EL28 σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες Δηλώσεις. Στην προσφορά περιέχονται τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και σχέδια (σελ 27) για όλα τα μεταξόνια. Το σχέδιο εκ παραδρομής έχει προσκομιστεί (σελ 21 τεχνικής προσφοράς), αναφέρεται στον τύπο ML180E28 και όχι στον προσφερόμενο τύπο ML190E28. Επίσης, στα συνοδευτικά έγγραφα της έγκρισης τύπου που έχουν προσκομιστεί με την προσφορά (σελ 62 της Τεχνικής προσφοράς) αναφέρεται σαφώς και ο τύπος MLEL28. Επισημαίνεται ότι για τα εν λόγω έγγραφα η Ε.Δ προέβη σε εξακρίβωση των στοιχείων τους βάση της επίσημης ιστοσελίδας του Υ.Μ.Ε./ Γεν.Δ/νση Μεταφορών/Δ/νση Τεχνικών οχημάτων/Τμήμα έγκρισης τύπου. Μετά από διαλογική συζήτηση Ε ι σ η γ ε ί τ α ι Ομόφωνα

24

Page 25: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Α. Να απορριφθεί ως εκπρόθεσμη η ένσταση της Μηχανοτεχνικής Ελλάδος – Παν. Κ. Παπαγεωργίου.Β. Να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρίας Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε κατά της εταιρίας SPIDER N. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε όσον αφορά στο Τμήμα 2 και 3 και κατά συνέπεια να απορριφθεί η προσφορά της εταιρίας για το Τμήμα Α – Προμήθεια τριών (3) Απορριμματοφόρων Οχημάτων και για το Τμήμα ΣΤ – Προμήθεια ενός(1) οχήματος SKIP LIFT.Γ. Να απορριφθεί η ένσταση της εταιρίας Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε κατά της εταιρίας Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ως προς όλες τις αιτιάσεις της. Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το Πρακτικό 2 και υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου για την έγκρισή της (άρθρο 15.3 της διακήρυξης). Για διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Δαλαβίτσος Θεοδόσιος 2. Περτσάς Νικόλαος 3. Μερκούρης Κατσουλάκης»

Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010.

2. Τις αριθ. 8/2012, 52/2012 και 87/2012 αποφάσεις της Οικονομικής

Επιτροπής.

3. το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ

4. την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα1. Εγκρίνει το Πρακτικό αριθ. 2/30-08-2012 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου» της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου».2. Απορρίπτει, ως εκπρόθεσμη, την ένσταση της «Μηχανοτεχνικής Ελλάδος – Παν. Κ. Παπαγεωργίου», κατά του Πρακτικού αριθ. 2/30-08-2012 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για τους λόγους που αναφέρονται στο «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (κατά του Πρακτικού 2)», της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.3. Γίνεται δεκτή η ένσταση της εταιρίας «Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά της εταιρίας «SPIDER N. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε», όσον αφορά στο Τμήμα 2 και 3 και κατά συνέπεια απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας «SPIDER N. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε», για το Τμήμα Α – Προμήθεια τριών (3) Απορριμματοφόρων Οχημάτων και για το Τμήμα ΣΤ – Προμήθεια ενός(1) οχήματος SKIP LIFT, για τους λόγους που

25

Page 26: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

αναφέρονται στο «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (κατά του Πρακτικού 2)», της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.4. Δεν γίνεται δεκτή η ένσταση της εταιρίας «Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά της εταιρίας «Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ», ως προς όλες τις αιτιάσεις της, για τους λόγους που αναφέρονται στο «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (κατά του Πρακτικού 2)», της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2012Αριθμός Απόφασης 183/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον Κ.Α. 10-7331.005 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2012, έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτισή του, πίστωση 6.800,00€, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή κοινοτικού καταστήματος Ν. Κούταλης». Από τον υπάλληλο του Δήμου, Σαμιώτη Ξενοφών, Τεχνολόγο Μηχανικό Έργων Υποδομής, συντάχθηκε η τεχνική περιγραφή του έργου και ο προϋπολογισμός, βάση του οποίου η δαπάνη που θα απαιτηθεί ανέρχεται σε 6.250,66€.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87: «Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.»

Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία ΕΔ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες".

Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος με εμπειρία σε ανάλογα έργα είναι ο Ζερβός Γεώργιος, Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, που εδρεύει στην Καλλιθέα Λήμνου, ΑΦΜ: 045147460, ΔΟΥ: Λήμνου, η αμοιβή του οποίου κατά

26

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κοινοτικού καταστήματος Ν. Κούταλης» και διάθεση της σχετικής πίστωσης .

Page 27: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

την προσφορά του, με έκπτωση 2% (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α. 16%), ανέρχεται στο ποσό των 5.280,73 ευρώ (συνολική αξία με ΦΠΑ 6.125,64€).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι ο προτεινόμενος εργολάβος παρουσιάζεται αξιόπιστος και η αμοιβή του βρίσκεται μέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση του έργου και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης.Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87.2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08.3. Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10.4. Την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08. 5. Τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΕΔ 2α/04/40/ΦΝ294/1986 και Δ 17α/7/96/ΦΝ 294/1992 (Β’ 547)), στις οποίες καθορίζονται τα όρια του ποσού της απευθείας ανάθεσης έργων ΟΤΑ. 6. Την ειδική πίστωση ποσού 6.800,00€ που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 10-7331.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την εκτέλεση του έργου αυτού. 7. Την αριθ. Α-832/25-09-2012 Π.Α.Υ. της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου.8. Το Τεχνικό Πρόγραμμα των έργων που θα εκτελεστούν στο Δήμο, κατά το έτος 2012, που περιλαμβάνει και το έργο αυτό.9. Την παραπάνω προσφορά.10. Την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου.11. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα1.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή κοινοτικού καταστήματος Ν. Κούταλης», στον Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, Ζερβό Γεώργιο, αντί του ποσού των 6.125,64€ με Φ.Π.Α. 16%.

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευής του κοινοτικού καταστήματος, της τοπικής κοινότητας Νέας Κούταλης, του Δήμου Λήμνου.

Αναλυτικότερα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:

• Κατασκευή στραγγιστηριού με σωλήνες διαμέτρου D 100mm περιμετρικά του κτιρίου με τις απαραίτητες υγρομονώσεις, για την προστασία του κτιρίου από εισροή της υγρασίας. Η επαναπλήρωση της τάφρου θα γίνει με θραυστό υλικό λατομείου.

• Καθαίρεση και επανακατασκευή των επιχρισμάτων τα οποία έχουν διαβρωθεί από την υγρασία, καθαίρεση και επανακατασκευή αργολιθοδομής, καθώς και προσεκτικό καθάρισμα της επιφάνειας με υδροβολή – αμμοβολή της επιφάνειας του κτιρίου, εντός του σκάμματος πριν την εφαρμογή των υγρομονώσεων.

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός του έργου είναι ο παρακάτω:Α/Α

Περιγραφή Εργασίας Μ.Μ Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

ΟλικήΔαπάνη

27

Page 28: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

1 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Μ320,00 30,80 616,00

2

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Μ3 8,00 68,00 544,00

3 Καθαίρεση επιχρισμάτων Μ2 30,00 6,70 201,00

4

Προσεκτικό καθάρισμα των λιθοδομών και των αρμών τους με υδροβολή-αμμοβολή

Μ2 30,00 15,00 450,00

5Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

Μ2 60,00 13,30 798,00

6Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

KGR 30,00 8,10 243,00

7 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο κολλητό Μ2 48,00 8,10 388,80

8Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100mm

M.M 45,00 5,00 225,00

9Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (σκύρα)

Μ3 20,00 23,50 470,00

10

Προμήθεια ,μεταφορά επί τόπου ,διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C 16/20

Μ3 8,00 149,00 1.192,00

11Προμήθεια και τοποθέτηση τάπας καθαρισμού PVC

ΤΕΜ. 4,00 10,00 40,00

12Κατασκευή φρεατίου ιδιωτικής παροχής ύδρευσης

ΤΕΜ. 1,00 35,00 35,00

13 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων KGR 8,00 2,30 18,40

14Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

Μ3 0,50 33,20 16,60

15Διαλογή των χρησιμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

Μ3 0,50 5,30 2,65

16 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 Kgr τσιμέντου

Μ3 0,50 86,10 43,05

28

Page 29: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

μιας ορατής όψεως

17Επιστρώσεις με πλάκες Ελευθερούπολης πάχους 2,5 εκ.

Μ2 1,00 35,00 35,00

18 Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος KGR 50,00 1,40 70,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Έκπτωση 2%Σύνολο ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΟ

5.388,50107,77

5.280,73 844,91

6.125,64

2. Διαθέτει πίστωση ποσού 6.125,64€ σε βάρος του Κ.Α. 10-7331.005, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου.

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης, ως εξής:α) Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και των ΠΔ 609/85 και ΠΔ 171/87.β) Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης.δ) Οι κάθε είδους εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

4. Ορίζουμε, ως υπεύθυνο, για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο του έργου τον Τσανταρλιώτη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Λήμνου.

5. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου βάση των νομίμων δικαιολογητικών.

6. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον πιο πάνω Εργολήπτη Δημοσίων Έργων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2012Αριθμός Απόφασης 184/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον Κ.Α. 30-7332.056 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 276/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πίστωση 5.746,00€, για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση περίφραξης δημοτικού χώρου στην περιοχή ‘’Πλώργος’’ της Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου». Από τον υπάλληλο του Δήμου, Σαμιώτη Ξενοφών, Τεχνολόγο Μηχανικό Έργων Υποδομής, συντάχθηκε η τεχνική περιγραφή του έργου και ο προϋπολογισμός, βάση του οποίου η δαπάνη που θα απαιτηθεί ανέρχεται σε 5.714,51€.

29

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση περίφραξης δημοτικού χώρου στην περιοχή ‘’Πλώργος’’ της Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Page 30: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87: «Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.»

Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία ΕΔ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες".

Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος με εμπειρία σε ανάλογα έργα είναι ο Βουλγαρόπουλος Σάββας, Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου, ΑΦΜ: 027171949, ΔΟΥ: Λήμνου, η αμοιβή του οποίου κατά την προσφορά του, με έκπτωση 1% (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α. 16%), ανέρχεται στο ποσό των 4.877,04 ευρώ (συνολική αξία με ΦΠΑ 5.657,36€).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι ο προτεινόμενος εργολάβος παρουσιάζεται αξιόπιστος και η αμοιβή του βρίσκεται μέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση του έργου και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης.Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87.2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08.3. Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10.4. Την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08. 5. Τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΕΔ 2α/04/40/ΦΝ294/1986 και Δ 17α/7/96/ΦΝ 294/1992 (Β’ 547)), στις οποίες καθορίζονται τα όρια του ποσού της απευθείας ανάθεσης έργων ΟΤΑ. 6. Την ειδική πίστωση ποσού 5.746,00€ που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 30-7332.056 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την εκτέλεση του έργου αυτού. 7. Την αριθ. Α-833/25-9-2012 Π.Α.Υ. της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου.8. Το Τεχνικό Πρόγραμμα των έργων που θα εκτελεστούν στο Δήμο, κατά το έτος 2012, που περιλαμβάνει και το έργο αυτό.9. Την παραπάνω προσφορά.10. Την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου.

30

Page 31: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

11. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα1. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση περίφραξης δημοτικού χώρου στην περιοχή ‘’Πλώργος’’ της Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου», στον Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, Βουλγαρόπουλο Σάββα, αντί του ποσού των 5.657,36€ με Φ.Π.Α. 16%.

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν εργασίες κατασκευής περίφραξης σε δημοτικό χώρο στην περιοχή «Πλώργος», της τοπικής κοινότητας Λιβαδοχωρίου.

Αναλυτικότερα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:

• κατασκευή περίφραξης ύψους 2,00μ. από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 ½ ¨ πράσινη ετικέτα μήκους 2,50μ., οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν σε βάση σκυροδέματος C12/15 διαστάσεων 0,40*0,40* 0,50 εκ., θα τοποθετηθούν και αντηρίδες ιδίας διατομής, ανά δεύτερη ή τρίτη κολώνα, για την καλύτερη αντιστήριξη της περίφραξης.

• Το συρματόπλεγμα θα είναι τετραγωνικής 4*4 εκ., πάχους 4 χιλ. γαλβανισμένο, θα προσδεθεί σύρμα πάχους 5 χιλ. σε τρεις σειρές (ούγια), γαλβανισμένο.

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός του έργου είναι ο παρακάτω:Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ

1. Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων kg 400,00 0,40 160,00

2. Εκσκαφή θεμελίων Μ3 20 19,90 398,00

3. Εκσκαφή γαιώδης – ημιβραχώδης

Μ3 50 0,70 35,00

4. Χειρόθετη λιθοπλήρωση

Μ3 1 19,50 19,50

5. Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων

Μ3 10 135,00 1350,00

6. Σκυρόδεμα C12/15 Μ3 9 142,00 1278,00

7. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος

Μ3 9 33,20 298,80

8. Σωλ. περίφραξης μ/περ. 50 17,50 875,00

9. Συρματόπλεγμα 4*4χιλ. 4 εκ. ύψους 2.0 μ

Μ2 40 9,00 360,00

10. Σύρμα γαλβ. 5χιλ. μ/μ 160 0,95 152,00

Σύνολο καθαρής αξίας 4.926,30

Έκπτωση 1% 49,26

31

Page 32: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Σύνολο 4.877,04

Φ.Π.Α. 16% 780,32

Γενικό σύνολο δαπάνης 5.657,36

2. Διαθέτει πίστωση ποσού 5.657,36€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7332.056, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου.

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης, ως εξής:4. α) Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και

των ΠΔ 609/85 και ΠΔ 171/87.5. β) Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε πενήντα (50) ημερολογιακές

ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.6. γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του

προϋπολογισμού της μελέτης.7. δ) Οι κάθε είδους εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 8. Ορίζουμε, ως υπεύθυνο, για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο

του έργου τον Τσανταρλιώτη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Λήμνου.9. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου

βάση των νομίμων δικαιολογητικών.10.Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με

τον πιο πάνω Εργολήπτη Δημοσίων Έργων.Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 184/2012Αριθμός Απόφασης 185/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τις αριθ. 442/2012, 443/2012 και 444/2012

αποφάσεις του, που αφορούν το «Δημοτικό Κέντρο Νεότητας», του πρώην Δήμου Μύρινας Λήμνου, κήρυξε απαράδεκτες τις συζητήσεις στις κρινόμενες υποθέσεις, επί των Αιτήσεων Αναίρεσης του Χατζηχαραλάμπου Γεωργίου του Παντελή και λοιπών και της Τσινοπούλου Βασιλικής και λοιπών, για τους παρακάτω λόγους:

«Όπως αποδεικνύεται από τα πρακτικά συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 6ης Απριλίου 2011, το υπέρ ου ο καταλογισμός Δημοτικό Κέντρο Νεότητας Μύρινας Λήμνου παραστάθηκε με το δικηγόρο Βασίλειο Μιχάλαρο. Στον εν λόγω δικηγόρο παρασχέθηκε πληρεξουσιότητα για να παραστεί στην ως άνω δικάσιμο με την 14/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου. Δεδομένου όμως, βάσει όσων προαναφέρθηκαν, ότι η Οικονομική Επιτροπή του

32

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης της αίτησης αναίρεσης των Τσινοπούλου Βασιλικής και λοιπών κατά της 1709/2007 Απόφασης του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αίτησης αναίρεσης του Χατζηχαραλάμπους Γεωργίου και λοιπών κατά των 1708/2007 και 1707/2007 Αποφάσεων του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν το Δημοτικό Κέντρο Νεότητας του Δήμου Μύρινας.

Page 33: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Δήμου Λήμνου είναι αρμόδια για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου μόνο για τις υποθέσεις στις οποίες διάδικος είναι ο ίδιος ο Δήμος και όχι για τις υποθέσεις στις οποίες είναι διάδικοι τα δημοτικά νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αυτοτελή όργανα διοίκησης, η παροχή της πληρεξουσιότητας αυτής δεν είναι νόμιμη. Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι στο Δήμο Λήμνου, στον οποίο συγχωνεύτηκε και ο Δήμος Μύρινας, συστάθηκε ήδη νέο δημοτικό νομικό πρόσωπο στο ποίο συγχωνεύτηκαν τα προϋφιστάμενα δημοτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και το διάδικο Δημοτικό Κέντρο Νεότητας του Δήμου Μύρινας Λήμνου. Ενόψει αυτών αρμόδιο όργανο για την εκπροσώπηση του Κέντρου Νεότητας και συνακόλουθα και για την παροχή πληρεξουσιότητας για λογαριασμό του στις εκκρεμείς δίκες του είναι, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 της 13210/4.11.1987 απόφασης του Νομάρχη Λέσβου (ΦΕΚ-Β΄, 757), ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου, δηλαδή ο Δήμαρχος, αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρό του, που εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων παρατάθηκε αυτοδίκαια. Οι ανωτέρω όμως δεν παρείχαν πληρεξουσιότητα στον προαναφερόμενο δικηγόρο, ο οποίος ως εκ τούτου δεν είχε εξουσία να εκπροσωπήσει το ως άνω Κέντρο Νεότητας στη συζήτηση της υπόθεσης κατά την προαναφερόμενη δικάσιμο, με συνέπεια αυτό να είναι απόν,

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την από 27.1.2011 έκθεση επίδοσης του υπαλλήλου του Δήμου Λήμνου Θωμά Καραγεώργη, η κλήση για παράσταση στη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης επιδόθηκε για λογαριασμό του Δημοτικού Κέντρου Νεότητας στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Λήμνου. Όπως όμως προαναφέρθηκε το εν λόγω Κέντρο Νεότητας εκπροσωπείται από το Δήμαρχο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Κέντρου. Ο Αντιδήμαρχος Λήμνου δεν συνιστά όργανο του ανωτέρω δημοτικού νομικού προσώπου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να το εκπροσωπεί και να παραλαμβάνει για λογαριασμό του.

Με τα δεδομένα αυτά το υπέρ ου ο καταλογισμός και αναιρεσίβλητο νομικό πρόσωπο δεν παραστάθηκε στη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης που το αφορά ούτε κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα να παραστεί σ’ αυτήν. Κατά συνέπεια πρέπει να κηρυχθεί απαράδεχτη η συζήτηση που έγινε στις 6 Απριλίου 2011, να οριστεί νέα δικάσιμος για τη συζήτησή της, να εγγραφεί η υπόθεση στο πινάκιο της νέας δικάσιμου και να διαταχθεί η σ’ αυτήν η νομική κλήτευση των διαδίκων.

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης.Διατάσσει την εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο σε δικάσιμο που θα

οριστεί αρμοδίως και τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση των διαδίκων να παραστούν στη νέα συζήτηση».

Το Νομικό Πρόσωπο με την ονομασία «Δημοτικό Κέντρο Νεότητας», του Δήμου Μύρινας, συστάθηκε με το αριθ. 757/31-12-1987 ΦΕΚ και προβλεπόταν να διοικείται, από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, ως κάτωθι:

Α) τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως ΠρόεδροΒ) τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους και Γ) τρεις (3) ιδιώτες.Το «Δημοτικό Κέντρο Νεότητας», ως Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 5 της

ανωτέρω συστατικής πράξης «εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε αρχής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο».

Το «Δημοτικό Κέντρο Νεότητας», του πρώην Δήμου Μύρινας, ήταν ανενεργό, πλέον της δεκαετίας.

Στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 241 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:«3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από

33

Page 34: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή την Κοινότητα, που τα σύστησε.4. Νομικά πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.5. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/ 1981, όπως ισχύει».Ο Δήμος Λήμνου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 103 του Ν. 3852/2010 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των αρθρ. 239 και 240 του Ν.3463/2066, με τις αριθ. 52/2011 και 59/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, συγχώνευσε Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοτικές Επιχειρήσεις, των πρώην Δήμων, σε δύο Ν.Π.Δ.Δ..Ο Δήμος Λήμνου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 241 του Ν.3463/06, με την αριθ. 362/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατήργησε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν συγχωνεύτηκαν, μεταξύ των οποίων και το «Δημοτικό Κέντρο Νεότητας» του πρώην Δήμου Μύρινας, η οποία στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το αριθμ. πρωτ. 22617/09-12-2011 έγγραφο του Δήμου.

Αφού το «Δημοτικό Κέντρο Νεότητας», του πρώην Δήμου Μύρινας, καταργήθηκε και δεν συγχωνεύθηκε, τις εκκρεμείς δίκες θα πρέπει να συνεχίσει ο Δήμος Λήμνου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Θα πρέπει να αναθέσουμε σε δικηγόρο το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης που αφορά την αίτηση αναίρεσης της Τσινοπούλου Βασιλικής και λοιπών, κατά της 1709/2007 Απόφασης του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης που αφορά την αίτηση αναίρεσης του Χατζηχαραλάμπους Γεωργίου κατά των 1708/2007 και 1707/2007 Αποφάσεων του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν το Δημοτικό Κέντρο Νεότητας του πρώην Δήμου Μύρινας. Οι ανωτέρω υποθέσεις θα συζητηθούν στις 10 Οκτωβρίου 2012 στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δεδομένου ότι στο Δήμο Λήμνου δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία, προτείνεται να οριστεί για τις παραπάνω υποθέσεις πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Λήμνου, ο Βασίλειος Μιχάλαρος του Αναστασίου, Δικηγόρος Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 17073, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στον ΚΑ 00-6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτισή του, πίστωση 19.000,00€, για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», η οποία διατέθηκε με την αριθ. 104/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε

υπόψη :

34

Page 35: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

1. Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 και του άρθρου 283 του Ν.3852/2010.2. Την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06.3. Το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία

αντιμισθία στο Δήμο.4. Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την

ισχύουσα ΚΥΑ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.5. Τον Κώδικα περί Δικηγόρων.6. Την 5η γενική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ελ. Συν της 21/3/2007.7. Τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρ. Ι Τμ. ΕΣ 91, 139/2003 και

183/2004.8. Τις αριθ. 442/2012, 443/2012 και 444/2012 αποφάσεις του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, που αφορούν το «Δημοτικό Κέντρο Νεότητας», του πρώην Δήμου Μύρινας.

9. Την ειδική πίστωση ποσού 19.000,00 € που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 00-6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».

10.Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα1. Αναθέτει στο Βασίλειο Μιχάλαρο του Αναστασίου, Δικηγόρο Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 17073, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπως παραστεί ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τη δικάσιμο αυτού, στις 10-10-2012 ή σε οιαδήποτε μεταναβολήν τοιαύτην, όπου συζητούνται οι αιτήσεις αναίρεσης των:

• Τσινοπούλου Βασιλικής και λοιπών, κατά της 1709/2007 Απόφασης του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθμός πινακίου 44) και• του Χατζηχαραλάμπους Γεωργίου και λοιπών, κατά των 1707/2007 και 1708/2007 Αποφάσεων του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθμός πινακίων 45 και 46 αντίστοιχα).

Ο ανωτέρω δικηγόρος θα αναλάβει να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δημοτικού Κέντρου Νεότητας του πρώην Δήμου Μύρινας και εν γένει να ενεργήσει ότι απαιτείται προς απόκρουση των ανωτέρω αιτήσεων.

2. Ο καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου θα γίνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2012Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνης Χατζηδιαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ Δημήτριος Μπουλώτης Δημήτριος Μαρινάκης Παναγιώτης Τσανταρλιώτης Τριαντάφυλλος Τριβόλας Αθανάσιος Σκαμάγκης

35

Page 36: Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ... · Πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Σωτήρης Κωνσταντάρας

36