odia PathaBahi

Click here to load reader

 • date post

  23-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  412
 • download

  46

Embed Size (px)

description

oriya book

Transcript of odia PathaBahi

 • i

  c `W ak

  Using Transliteration in Oriya By

  www.odia.org

  A guide to learn and teach ODiA

 • ii Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  Reference:

  Odia transliteration chart

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a aa i ii u U R RRi e ai o au

  @ A B C D E F F H I J K ka kha ga gha ~Na

  L M N O P cha chha ja jha ~na

  Q R S T U Ta Tha Da Dha Na

  V W X Y Z ta tha da dha na

  [ \ ] ^ _ pa pha ba bha ma

  ` $ a b c Ya ra La ba sha Sha sa

  d e f a h i j ha xa ya la ksha

  k l m l

  ka kaa ki kii ku kuu kR ke kai

  L L L L L L L L L ko kau kra rka ka.n ka.N kna L L L L L L L kna kta tka kya kka (ka) ka: kaH ka?

  L L L (L) L L L? nka nkha nga ngha

  * < = + nca nchha nja jna jja

 • iii Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  q } & s TTa nTa nTha nDa nDha

  p tta nta ntha nda ndha nna bda DDa dda

  r x t u _ v w mpa mba mbha mma nma bhbha gda bdha

  c c _ ska skha stha tsa stra sta shcha

  y ShNa Shpa ShTha Shta psa Shpha

  lka Lpa Lka

 • iv Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  Learn ODiA Alphabets

  @ a anDA @ egg A aa ALu Af B i iri Be iri river C ii ishwara Bhe God D u uShuma Dic warm E U F R RShi Fi F RRi H e eka HL one I ai aikya IL unity J o oTa JV camel K au auShadha Ki^ medicine L ka kaTaka LVL kataka town M kha khaTA MV sower N ga gadha N^ donkey O gha ghara Oe home P ~Na Q cha chaka QL wheel R chha chhaka RL intersection S ja jagata SN[ universe T jha jharakA TeL window U ~na

 • v Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  V Ta TamATo VcV tomato W Tha Thaka WL cheat X Da Dara Xe fear Y Dha Dhaga YN funny poetry Z Na kaNa LZ What [ ta tarakArI [eLe curry \ tha thanDA \ cold ] da dahi ]k yogurt ^ dha dhara ^e catch _ na nakha _M nail ` pa paribA `ea vegetable $ pha pharuA $eA small container a ba bahi ak book b bha bhArata be[ India c ma makA cL corn d Ya Yaa d Go e ra rabi ea Sun f La kaLa Lf machine a ba bahi ak book h sha shagaDa hNX cart i Sha auShadha Ki^ medicine j sa sara je cream k ha hAlukA kmL light (not heavy)

 • vi Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  l xa xamA lc pardon ya nayana __ eye m la kAli Lm yesterday /tomorrow l ksha kshamA lc pardon

  Practice Words

  akha araTa aTaka anaLa AI Asa AkaTa Amara

  @M @eV @VL @_f AC Aj ALV Ace ichhA iTA Isha

  BR BV Ch uDa upara uTha eiTA

  DX D`e DW HBV oTa oTha

  JV JW auSadha

  Ki^ kaTaka karata kamaLa kanaka khairI khabara kharacha khaDakhaDa

  LVL Le[ Lcf L_L Me Mae MeQ MXMX garaba garama gadha gamana ghara ghoDA ghaSa ghana

  Nea Nec N^ Nc_ Oe OX Oi O_ chamaka chaka charaNa chahaTa chhaTaka chhaka chhapara chhanachhana

  QcL QL QeZ QkV RVL RL R`e R_R_ jaTa jarajara jahara japa jhaTaka jhara jhaDa jhasa

  SV SeSe Ske S` TVL Te TX Tj TakaTaka Tagara TapaTapa TahaTaha Thaka ThakaThaka

  VLVL VNe V`V` VkVk WL WLWL Dara Dagara Dhaga Dhama DabaDaba

  Xe XNe YN Yc XaXa paNa

  `Z

 • vii Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  gaNa

  NZ taratara tamara taba tabata tharathara thama

  [e[e [ce [a [a[ \e\e \c dahaka dauDa damakaLa dahana dhara dhamaka dhakachaka dhapaTa

  ]kL ]X ]cLf ]k_ ^e ^cL ^LQL ^`V nara naba naTa nakala

  _e _a _V _Lm pahaDa paraba pakhYa pabana

  `kX `ea `Md `a_ phaLa phaDaphaDa phaTaphaTa pharaka

  $f $X$X $V$V $eL bakaLa bauLa bataka basana

  aLf af a[L aj_ bharaNa bhaba bhakabhaka bharata

  beZ ba bLbL be[ mana maraNa mahamaha mahama maTamaTa

  c_ ceZ ckck ckc cVcV jamaka

  ScL rakata rakha raha raDa

  eL[ eM ek eX shata sharata shayana sharaNa

  h[ he[ h_ heZ sarasa sakaLa saja sahaja

  jej jLf jS jkS baraSa

  aei haraNa hasa haDabaDa haTa

  keZ kj kXaX kV khYama khYata khYaraNa

 • viii Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  Mdc Md[ MdeZ lagana laTapaTa laDakhaDa

  mN_ mV`V mXMX

  mo ghara kaTaka sahara

  c Oe LVL jke araTa ANa @eV AZ khabara paDha Mae `Y sakaLa mana saja sarasa

  jLf c_ jS jej chhapara ghara, bagara para

  R`e Oe, aNe `e

  Practice the mixed letters dle ~N + ka = nka panka shankA ankura sanketa

  P L * `* h* @*e j*[ ~N + kha = nkha shankha pankhA shRnkhaLA sankhuDi

  P M < h< `

 • ix Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  U S & j& M&Z T& `&e ~n + jha = njha panjha bAnjha

  U T _T `_T a_T Na + Ta = nTa ghanTa kanTA jhunTiA

  Z V O L TA Na + Da = nDa munDA gunDuchi bhanDA

  Z X c NQ b Na + Dha = nDha shunDha menDhA SanDha

  Z Y h c i na + ta = nta dAnta chintA santoSa

  _ [ ] Q ji na + tha = ntha kAntha manthana santha

  _ \ x Lx cx_ jx na + da = nda manda Ananda sandeha

  _ ] t ct A_t jtk na + dha = ndha andha gandha sandhyA

  _ ^ u @u Nu ju ma + pha = mpha lampha gumphA bAmphI

  c $ c$ mc$ Nc$ ac$ ma + ba = mba Amba sambAda chumbana

  c a c Ac jc] Qc_ ma + bha = mbha kumbha stambha kumbhIra

  c b c Lc c Lce ka + ka = kka cikkaNa kukkuTa dhikkAra

  L L QZ LV ^e ka + ta = kta rakta shakti bibhakta

  L [ e h ab ka + sa = ksa bAksa riksA naksA

  L j a e _ ja + ja = jja lajjA sajjana

  S S m j_

 • x Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  ja + ~n = jnAna Yajna bijnyAnI AjnAn

  S U s_ ds as_ As_ Ta + Ta = TTa aTTahAsya aTTALikA

  V V p @pkj @pfL Da + Da = DDa uDDIyamAna

  X X Dc_ ta + ka = tka utkaLa chitkAra utkanThA

  [ L L DLf QLe DL ta + ta = tta uttama uttApa uttara

  [ [ r Drc Dr` Dre ta + pa = tpa bitpAta utpana

  [ ` ` a`[ D`_ ta + sa = tsa batsa sambatsara

  [ j a jce

  Songs

  pitA mAtA ThAru baDa debatA ke

  `[ c[ We aX ]a[ L saraga rAije nAhi.N

  jeN eBS _k tAnkari AshiSa sAhA ekA sinA

  [*e Ahi jk HL j_ bipadu.N taribA pAi.N

  a`] [ea `B karttabya pALane Yasha-dhana labhe

  Lra `f_ dh-^_ mb duniAre karmabIra

  ]_Ae Lcae bhAgyaku Adari kApuruSa sinA

  bNL A]e L`ei j_

 • xi Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  duHkha bhoge bArambAra

  ]M bN aece sAdhu sangatare sanga hele loka

  j^ j=[e j= km mL Ape sAdhu hoiYAe

  A` j^ kBdH hIna-jana sange miLA-mishA kale

  k_-S_ j= cf-ch Lm hIna buddi sinA pAe

  k_ aw j_ `H para duHkha dekhi kAnde YA parANa

  `e ]M ]M Lt d `eZ mahata maNiSa sehi

  ck[ cZi jk para hita lAgi die Ye jIbana

  `e k[ mN ]H d Sa_ tA ThAru baDa ke nAhi.N

  [ We aX L _k

  bidyA mahA mita bidyA mahA-baLa

  a] ck c[ a] ck-af bidyA aTe mahAdhana

  a] @V ck^_ jagate bidwAna labhai sanmAna

  SN[ a]_ mb j__ mUrkha pAe apamAna

  cM `H @`c_ National Anthem

 • xii Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  jana-gaNa-mana adhi-nAyaka jaya he

  S_-NZ-c_ @^-_L S k bhArata bhAgya-bidhAtA

  be[ bN-a^[ panjAba sindhu gujarATa marAThA

  `&a ju NSeV ceW drAbiDa utkaLa banga

  ]aX DLf a= bindhya himAchaLa YamunA gangA

  au kcQf dc_ N= utsaLa jaLadhi-taranga

  Df Sf ^-[e= taba shubha nAme jAge,

  [a hb _c SN, taba shubha AshiSa mAge,

  [a hb Ahi cN, gAe taba jaya gAthA

  NH [a S N\ jana-gaNa-mangaLa-dAyaka jaya he

  S_-NZ-c=f-]L S k bhArata-bhAgya-bidhAtA

  be[-bN-a^[ jaya he, jaya he, jaya he, jaya jaya jaya jaya he

  S k, S k, S k, S S S S k prabhu he na dia mote bhulAi

  `b k _ ]@ c[ bmB Tiki pilA boli Tikie kathAre, mun ta bhuliJibi nAhi.N |pada|

 • xiii Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  VL `m am VLH L\e, c_ [ bmTa _k `] kubera samAna mAgunAhin dhana

  Lae jc_ cN_k_ ^_ mAgunAhin abA rAjasi.nhAsana

  cN_k_ @a eSjkj_ ji.N rahithibi maNiSa pari mu.N, maNiSa goTie hoi |1|

  S ek\a cZi `e c, cZi NVH kB 1 shikhAiba mote kahibAku sata

  hMBa c[ LkaL j[ dekhAiba bATa dhari mora hAta

  ]MBa aV ^e ce k[ Yeu'n bATe gale pAibi prabhu he, tuma darashana muhi.N |2|

  dD'_ aV Nm `Ba `b k, [c ]eh_ ck 2

 • xiv Visit www.odia.org for updates

  Send your comments to [email protected]

  Dictionary abuse gALi debA, mAnasika o shArIrika AghAt debA

  Nf ]a, c_jL J heeL AO[ ]a abduct apaharaNa, jabaradasta neiYibA

  @`keZ, Sae] _Bda abstain nijaku durei rakhibA, asampRkta karibA

  _SL ]eB eMa, @j Lea act abhinaya karibA, kAma karibA

  @b_ Lea, Lc Lea add mishAibA, Yoga karibA

  chBa, dN Lea administer prayoga karibA

  `N Lea