Occupied bold typeface

32
Diploma // 2012

description

This is my diplom work, the Occupied bold typeface. That was my first try to design a typeface.

Transcript of Occupied bold typeface

Dip loma // 2012

Tartalom //

bemutatkozó

gyűjtés

vázalatok

magasságok

formák

verzál karakterek

kurrens karakterek

ékezetek

ligatúrák

egyéb karakterek

használatban

Dobrotka Norbert Budapesti Kommunikációs és Üzleti főiskola-Alkalmazott Művészeti Intézet

e l e k t r o n i k u s á b r á z o l á s betűtípus terv // Occupied bold Budapest2012

Diplomamunkám az egyik tipográfia órán kapott feladatból indult ki. A feladat az volt, hogy tervezzünk újra már létező logókat. Egyik embléma amit választottam, a Rolex volt. Nem találtam hozzá az elképzelésemnek megfelelő betűtípust, ezért gondoltam meg-tervezem azt az öt karaktert. A cél az volt, hogy a karakterekben megjelenjen az idő. Geo-metrikus köröket és az óramutató által kivágott körcikkeket vettem alapul. Úgy gondol-tam, hogy lehetne ezen az elven egy teljes karaktersort is tervezni, és ezért választottam diplomamunkám céljának egy betűtípus létrehozását. Az elképzelés pedig az volt, hogy a geometrikus kör és körcikkek használatából jöjjenek létre az egyes karakterek. Fontos szempont volt, elsősorban a kurrens betűknél, hogy a körökből, ahol azt a forma elbírja, legyen egy körcikk kiharapás, így jött létre az a betűforma, amit elképzeltem. Természete-sen az egyes betűk sajátosságai miatt néhol, csalni kellett ahhoz, hogy ugyanazt a stílust rá tudjam húzni. Néhol több néhol kevesebb sikerrel. Azt gondolom, hogy a finomításokkal, egy jól használható reklámbetű jött létre.

konzulens // Tepes Ferenc

Gyűjtés. Elsősorban a munka folyamán keres-tem betűtípusokat, egy-egy felmerülő probléma megoldásához. Néha, teljesen eltérő típusokat választottam.

Vázlatok. A vázlatok készítése volt a legtöbb időt felemésztő munkafolyamat. Gyakorlatilag itt csiszolódott az első ötlettől a végsőig a karaktersor képe. A négyzethálós lapon könnyebb az arányok megtartása.

Tervezés során, megkönnyítve a geometria betartását, igyekeztem kerek számokkal dolgozni, és azokhoz állítani a szélességi arányokat. Így kapott teljes 950 em-es magasságot, 400 em-es x magassággal.

EgyetlenBaseline

Ascender

EgyetlenAscender

Descender

Caps height

X-height

Kiinduló formák

Az alap formák, a már korábban említett logóhoz kitalált for-mákat követi. Ezek alapja a kerek óra számlap, és az azt felszeletelő mutató.

Verzál betűk. A betűk többnyire, a kisbetűkhöz hasonlóan körívekből let-tek kirajzolva, figyelve a fél, negyed-kör-ívek betartására.

"EGY HŰTLEN VEJÉT FÜLÖNCSÍPŐ, DÜHÖS MEXIKÓI ÚR WESSELÉNYINÉL MÁZOL QUITÓBAN.„

ÐROIDOK·ABCDE FGH I J K L MNOPQRST U VWXYZ·

"EGY HŰTLEN VEJÉT FÜLÖNCSÍPŐ, DÜHÖS MEXIKÓI ÚR WESSELÉNYINÉL MÁZOL QUITÓBAN.„

ÐROIDOK·ABCDE FGH I J K L MNOPQRST U VWXYZ·

egocentr ikus//a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z //

egocentr ikus//a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z //

A kurvrens karakterek esetében a fő íveket, 400 × 400-as kör adja ki. Ezeket a karaktereket terveztem meg legelőször. Az első gondolathoz képest, itt csiszoló-dott legjobban a forma, az egyes betűknél felmerülő problémák miatt.

·0123456789·

A számok tervezése szintén nagy kihívás volt, ugyanis a számok dőlései miatt nagyon nehéz volt a súlyozás. A 3-as eseté-ben, ez különösen nehéz volt, mert ha függüleges tengellyel hasz-nálom, akkor teljes mértékben jobbra dőlt képet mutat.

À Á Â Ã Ä ÅÆ È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÒÓŐÔÕÖŒ ÙÚ Ű Û Ü Ý Ÿàáâãäåæè é ê ë ì í î ï ñ ò ó ő ô õ öœ ù ú ű û ü ý ÿ

É v ő dö k

À Á Â Ã Ä ÅÆ È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÒÓŐÔÕÖŒ ÙÚ Ű Û Ü Ý Ÿàáâãäåæè é ê ë ì í î ï ñ ò ó ő ô õ öœ ù ú ű û ü ý ÿ

É v ő dö kAz ékezetek kitalálása egy igen problémás része volt a tervezésnek, ugyanis az általam meghatározott rendszer alapján például a hosszú ékezetnek nem szabadna beszűkülni alulra. De ahhoz, hogy ezek olvashatók lehessenek, kompromisszumra kellett jutnom.

ff fi fl ffi ffl � �

A ligatúrákat tulajdonképpen nem igényelte a betűtípusom. Ugyanis ke-nyérszöveg szedésére alkalmatlan a betűtípus. De azt gondolom, hogy a ligatúrák elkészítése, már csak játék, és játszottam egy kicsit.

He�alja

ff fi fl ffi ffl � �He�alja

@§ ¥£ ¢¶€†&$*Az írásjelek, pénznemek és egyéb karakterek tervezésénél is igyekez-tem a kitalált rendszert érvényesíteni. A ligatúrák mellett, ez volt az egyik legizgalmasabb, és legszabadabb tervezési fázis. E karak-terek sok lehetőséget adnak, az új formák és ötletek megvalósításához.

@§ ¥£ ¢¶€†&$*

§Circles

law

Köszönet //

Énekes Ferenc

Jancsó Áron

Juhász Péter

Katyi Ádám

Polgárdi Ákos

Szőnyei György

Tepes Ferenc

www.norber tdobrotka .com