NUMIS Vergankelijk Verleden

download NUMIS Vergankelijk Verleden

of 60

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  474
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NUMIS Vergankelijk Verleden

 • NUMIS: registratie

  van een

  vergankelijk

  verleden

 • NUMIS:

  registratie van een vergankelijk verleden

  Tekst Jan Pelsdonk, Utrecht 2013

  ISBN 978-90-809848-0-6

 • 4 NUMIS: registratie van een vergankelijk verleden

  Inhoud

  Pagina

  7 Inleiding

  Overzicht: vondsten en registratie in NUMIS

  10 NUMIS: definitie

  10 Doelen

  10 Actuele status van NUMIS

  11 Geschiedenis

  12 Schatvondstproject

  12 Het nieuwe NUMIS in vogelvlucht

  14 Werkwijze

  14 Veranderingen

  15 Eigendom en gebruik

  16 Buitenlandse vondsten

  NUMIS voor vondstmelders

  18 Het nut van registreren

  20 Reiniging van gevonden numismatische voorwerpen

  20 Veiligheid en milieu

  21 Reinigingsmethoden

  21 Nabehandeling

  22 Schoonmaakmiddelen

  23 Metalen

  28 Fotohandleiding

  NUMIS voor onderzoekers

  32 Munten als bron

  32 Internationale vondstdatabases

 • NUMIS: registratie van een vergankelijk verleden 5

  33 Publicaties

  36 Interpretatie van vondsten

  37 Dateringsvraagstukken

  NUMIS voor vrijwilligers

  40 Stappenplan

  40 Uitleg bij het invoeren van de belangrijkste velden in NUMIS

  Gedragscodes

  48 Algemeen

  48 Gedragsregels voor metaaldetectiespecialisten

  50 Gedragsregels voor NUMIS-ambassadeurs

  51 Gedragsregels voor het determinatieteam

  52 Ledenpas

  Contactgegevens

  54 Lidmaatschap, donateurschap en ANBI

  55 Informatie

  56 Donateurschap

  56 Vondstadviseurs

  56 NUMIS Ambassadeurs

  58 NUMIS Determinatieteam

  59 Fotoverantwoording

  60 Ondersteuning

 • 6 NUMIS: registratie van een vergankelijk verleden

 • NUMIS: registratie van een vergankelijk verleden 7

  Inleiding

  Het registreren van munten en andere numismatische voorwerpen is van oudsher

  uitgevoerd door medewerkers van het Geldmuseum die daarvoor de database NUMIS

  hebben ontwikkeld. Vrijwel continu zorgt het steeds groeiend aantal

  determinatievragen daarbij door een tekort aan mankracht voor lange wachttijden,

  met als gevolg dat lang niet alle vondsten worden aangemeld. Helaas kan slechts een

  deel van het niet direct geregistreerde materiaal in een later stadium alsnog worden

  getraceerd en ingevoerd, want door verkoop van de voorwerpen of het overlijden van

  de vinder raakt de vindplaats nog al eens verloren.

  Ondanks de beperkte middelen van het Geldmuseum is onderkend dat registratie

  onverminderd van belang blijft. In samenwerking met het Koninklijk Nederlands

  Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Stichting Nederlandse Penningkabi-

  netten en dankzij ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het

  Nederlands Economisch-Historisch Archief, het Internationaal Instituut voor Sociale

  Geschiedenis, de Orintal Numismatic Society, De Detectoramateur en de Vereniging

  voor Penningkunst is het gelukt om het draagvlak voor NUMIS aanzienlijk te

  verbreden. De nieuw opgezette structuur maakt het registreren en ontsluiten van

  vondsten meer dan ooit tevoren vanzelfsprekend. Deze publicatie geeft een

  overzicht van de geschiedenis en doelen van NUMIS. De actuele status laat zien wat

  er is bereikt en een groeiend aantal ambassadeurs en determinatie-medewerkers (zie

  pagina 55 en verder) bekroont de nieuw ingeslagen weg. De informatie in de bijlagen

  is opgenomen ter ondersteuning van de vondstmeldingen.

  Zonder de inzet van vele vrijwilligers en begunstigers zou het nooit mogelijk zijn

  geworden; zij verdienen alle lof. Zij zijn actief op zoek naar nieuwe vondsten of

  helpen mee met het beschrijven ervan. Mocht u interesse hebben in versterking van

  het team, neem dan vooral contact op met de cordinator van NUMIS

  (contactgegevens: zie pagina 55). Wanneer u overweegt NUMIS financieel te

  ondersteunen (belastinggunstig dankzij de ANBI-status, zie pagina 54) kunt u daar

  eveneens terecht.

 • 8 NUMIS: registratie van een vergankelijk verleden

  Het is fijn om te zien hoeveel mensen NUMIS een warm hart toedragen. Wij danken

  iedereen hartelijk voor de inzet en zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

  Herman Gerritsen, voorzitter Martin Bloemendal, vice-voorzitter

  Stichting

  Nederlandse

  Penningkabinetten

  Jos Bazelmans, Hoofd Sector Kennis Henk Wlas, directeur

  Jan Lingen, Regional Secretary Europe Chris Vegter, voorzitter

  Vereniging voor Penningkunst

  Gert Lugthart, voorzitter Heleen Buijs, directeur

 • NUMIS: registratie van een vergankelijk verleden 9

  Overzicht:

  vondsten en registratie in NUMIS

 • 10 NUMIS: registratie van een vergankelijk verleden

  NUMIS: definitie

  NUMIS is een digitaal bestand waarin alle Nederlandse vondsten en vindplaatsen van

  munten en andere numismatische voorwerpen systematisch worden geregistreerd en

  ontsloten. NUMIS is toegankelijk via www.numis.geldmuseum.nl.

  Aan de database wordt door een grote groep vrijwilligers gewerkt. Dankzij de brede

  samenwerking bestaat in NUMIS geen muur tussen particulieren, wetenschap en

  musea. NUMIS staat ook open voor vondsten uit het buitenland (zie pagina 16).

  Doelen

  Het voor nu en in de verre toekomst toegankelijk houden van de gegevens van

  gevonden munten en andere numismatische voorwerpen in combinatie met de

  vindplaatsen.

  Het vergroten van de kennis over de geschiedenis van Nederland en Europa, met

  de economisch-monetaire ontwikkeling als zwaartepunt.

  Het creren van bewustzijn bij het brede publiek voor de meerwaarde van

  registratie, zodat zij onderzoek naar de vondsten ondersteunen.

  Het vergroten van samenwerking en informatie-uitwisseling tussen het brede

  publiek, metaaldetectiespecialisten, archeologen en het Geldmuseum.

  Het bevorderen van het verantwoord vinden van objecten, met aandacht voor het

  behouden van de vondstcontext.

  Het aanmoedigen van vinders om de numismatische voorwerpen aan te (laten)

  melden.

  Het beschermen van vinders, melders en vindplaatsen terwijl tegelijkertijd met de

  vondstgegevens gewerkt kan worden.

  Actuele status van NUMIS

  Per 17-5-2013 zijn in NUMIS 275.596 voorwerpen opgenomen. 17.087 records

  bevatten een of meer fotos. Driekwart van het materiaal komt uit schatvondsten, de

  rest is los gevonden of uit een muntcomplex afkomstig. Iets meer dan de helft van de

  munten is binnen de grenzen van het huidige Nederland vervaardigd. Bij 245.267

 • NUMIS: registratie van een vergankelijk verleden 11

  stuks is de vervaardigingsperiode ingevuld, deze zijn opgenomen in het taartdiagram

  hiernaast. Ongeveer 1/5 van het materiaal dateert uit de Prehistorie en Romeinse tijd

  en iets minder dan een kwart uit de Middeleeuwen. NUMIS stond tot voor kort

  vrijwel niet open voor los

  gevonden munten jonger dan het

  jaar 1600. Dit geldt en gold niet

  voor schatvondsten en

  muntcomplexen: deze worden uit

  alle periodes opgenomen. Het

  taartdiagram toont dat bijna de

  helft van de munten in NUMIS

  jonger is dan 1600.

  NUMIS: voorwerpen per periode.

  Geschiedenis

  In 1997 is in Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet een van de voorlopers

  van het Geldmuseum het NUMismatisch InformatieSysteem NUMIS opgezet. De

  start werd gemaakt via het samenbrengen van diverse kleine bestanden, opgezet door

  de conservatoren. Gaandeweg is tevens het grootste deel van het papieren

  vondstarchief in NUMIS opgenomen. Dit archief is sinds de 19de

  eeuw eerst te hooi

  en te gras, sinds de 20ste

  eeuw meer gestructureerd door het museum opgebouwd.

  NUMIS telt bijna 276.000 voorwerpen. Het zwaartepunt ligt bij munten vr 1600

  maar ook uit andere eeuwen zijn munten opgenomen. Hieronder bevinden zich naast

  losse vondsten ook de bijna 1600 bekende in Nederland gedane schatvondsten.

  Sinds 2004 is NUMIS via het internet ontsloten. Het bestand is in 2012 voor de

  tweede keer in vier jaar in de gevarenzone gekomen door een reorganisatie binnen het

  Geldmuseum, dat in een bestaanscrisis zit en waarschijnlijk eind 2013 zijn deuren

  moet sluiten. De toekomstige huisvesting van NUMIS is nog niet bekend, maar uit

  deze publicatie blijkt dat NUMIS springlevend is. Mogelijk biedt ook een nauwere

  samenwerking met vrijwilligers mogelijkheden om door te kunnen gaan. Er zijn

  immers goede ervaringen opgedaan met het Schatvondstproject.

 • 12 NUMIS: registratie van een vergankelijk verleden

  Schatvondstproject

  Het Schatvondstproject liep in de periode eind 2005 tot begin 2008. Dit project is

  genitieerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en

  Penningkunde en is ondersteund door het Geldmuseum. Het project had tot doel het

  digitaliseren en ontsluiten van de bij het Geldmuseum bekende en alleen op papier

  ontsloten schatvondsten. Het Geldmuseum verzorgde kopien van de vondst-

  beschrijvingen die zonder namen en vindplaatsen per post naar de vrijwilligers

  werden gestuurd. De vrijwilligers namen alle vondstbeschrijvingen over in Excel-

  tabellen, die vervolgens per e-mail werden geretourneerd en na controle in NUMIS

  zijn gemporteerd. Vanwege een bezuinigingsronde bij het Geldmuseum in 2008 is