Numer 1/Marzec/2014

of 78 /78

Embed Size (px)

Transcript of Numer 1/Marzec/2014

 • UNIWERSYTET KARDYNAA STEFANA WYSZYSKIEGO

  WYDZIA PRAWA I ADMINISTRACJI

  Kolegium Redakcyjne

  Pawe Izdebski student WPiA UKSW

  Magorzata Judkiewicz - studentka WPiA UKSW

  Kamila Walaszczyk studentka WPiA UKSW

  Opiekun naukowy

  Prof. dr hab. Marek Michalski

  Recenzenci

  Prof. dr hab. Marek Michalski, Dr hab. Piotr Zapadka, Dr hab. Grayna Szpor,

  Dr Micha Bdkowski Kozio, Dr Marcin Biaecki, Dr Krzysztof Buk, Dr Aleksandra Gawrysiak

  Zabocka, Dr Marek Jeewski, Dr Ewa Skibiska, Dr Tomasz Szczurowski, Dr Marcin Wielec,

  Mgr ukasz Gob, Mgr Nikodem Muszyski, Mgr Mariusz Stanik, Mgr in. Krzysztof witaa

  Projekt okadki i grafika

  Damian Krasnodbski WA PB

  Adres Redakcji

  Mody Jurysta

  Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego

  Wydzia Prawa i Administracji

  ul. Wycickiego 1/3 bud. 17

  01-938 Warszawa

  www.wpia.uksw.edu.pl/node/3147

  e-mail: [email protected]

  ISSN 2353- 1185

  Warszawa 2014

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 3

  SPIS TRECI

  Sowo wstpne... str. 4

  ARTYKUY

  Monika Brzeska

  Podstawowe zagadnienia Integralnej Teorii Prawa R. Dworkina

  (The basic assumptions of R. Dworkins conception of Law as Integrity).str. 5

  Katarzyna Iwanicka

  Firmanctwo dziaalnoci gospodarczej

  (Trading under someone else's name as a tax fraud).................................................str.11

  Mateusz Jaworski

  Kilka uwag na temat koncepcji kolektywnej pozycji dominujcej

  (Some remarks on the concept of collective dominance)...........................................str.17

  Magdalena Polak

  Ulga na ze dugi

  (Bad debt tax relief)................................................................str.53

  GLOSY

  Monika Brzeska

  Krytyczna glosa do wyroku Sdu Apelacyjnego w Katowicach

  z dnia 12 lipca 2012 r. (II AKa 225/12)

  (Gloss to the Judgment of Appellate Court in Katowice, 12.07.2012, II Aka 225/12).....str.60

  Katarzyna Kowalczyk

  Glosa do wyroku Sdu Najwyszego z 15.4.2010r. (II CSK 526/09)

  (A critical commentary on the Supreme Courts judgment of 15 April 2010,

  II CSK526/09)...................................................................................................................str.68

  O Autorach.... str.78

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 4

  Szanowni Czytelnicy,

  Ju po raz trzeci mamy zaszczyt odda w Pastwa rce Studencki

  Kwartalnik Naukowy Mody Jurysta, ktry powsta z myl o modych

  ludziach, posiadajcych ambicje naukowe i chccych je rozwija. Pragniemy

  tym samym wyrazi ogromn rado i zadowolenie, e nasze pismo spotkao

  si z tak duym zainteresowaniem zarwno wrd studentw jak i zacnego

  grona naukowego. To dziki Wam moemy dzisiaj wyda trzeci, a w

  przyszoci mamy rwnie nadzieje, e nastpne numery Kwartalnika.

  W trzecim numerze znajdziecie Pastwo m.in. komentarze dotyczce

  orzecznictwa Sdu Najwyszego oraz Sdu Apelacyjnego w Katowicach z

  zakresu odpowiednio prawa spek handlowych oraz prawa karnego, a take

  artykuy podejmujce problematyk szeroko pojtego prawa finansowego,

  prawa ochrony konkurencji oraz teorii prawa, ktrych autorami s studenci

  Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynaa Stefana

  Wyszyskiego w Warszawie.

  Wszystkim, ktrzy wspierali nas w przygotowaniu naszego pisma,

  poczwszy od momentu pomysu, a po faz realizacji, jestemy wdziczni.

  Bez Waszych uwag, yczliwej i krytycznej lektury oraz powiconego przez

  Was czasu to czasopismo nie mogoby powsta.

  Warszawa, marzec 2014 r.

  Kolegium Redakcyjne:

  Pawe Izdebski

  Magorzata Judkiewicz

  Kamila Walaszczyk

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 5

  Monika Brzeska

  Podstawowe zagadnienia Integralnej Teorii Prawa R. Dworkina

  The article discusses the basic assumptions underlying R. Dworkins concept of Law as

  Integrity. The key issues are analyzed by being contrasted with an opposing approach

  to law, namely the legal positivism represented by H. L. A. Hart. In addition, the author

  reconstructs the distinction between what Dworkin calls a right in the strong sense

  and in the weak sense. Finally, the approach toward the notion of civil disobedience

  and the role of state in dealing with it are examined.

  Celem niniejszej publikacji jest mwienie podstawowych zaoe integralnej teorii

  prawa wypracowanej przez R. Dworkina. Punktem wyjcia analizy tez w niej zawartych

  bdzie skontrastowanie ich z tezami krytykowanej przez autora teorii legalizmu

  prawniczego. Nastpnie omwione zostanie rozrnienie midzy zasadami i reguami, ktre

  stanowi baz dworkinowskiej filozofii prawa. Podjty zostanie rwnie temat obywatelskiego

  nieposuszestwa i stanowiska jakie (wg wspomnianego autora) powinno obiera pastwo.

  Ronald Dworkin, bdcy jednym z najwybitniejszych wspczesnych filozofw prawa,

  zbudowa swoj koncepcj na krytyce powojennego tzw. mikkiego pozytywizmu

  prawniczego1, ktrego czoowym reprezentantem by Herbert Hart. Dla celw polemiki

  Dworkin zrekonstruowa gwne zaoenia krytykowanej przez niego teorii, ktre mona

  sprowadzi do trzech tez2:

  1. Prawo stanowi zamknity system regu o granicach wyznaczanych przez regu

  uznania, badajc normy pod wzgldem ich pochodzenia.

  2. W hard cases sdzia siga poza system prawa, kreujc now norm prawn.

  3. Prawa i obowizki istniej jedynie na mocy konkretnych regulacji prawnych.

  1 L. Morawski, Gwne problemy wspczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa

  2003. 2 R. Dworkin, Biorc prawa powanie, Warszawa 1998, s. 47- 53.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 6

  Oprcz krytyki tych trzech zaoe na integraln czy te interpretacyjn teori prawa

  Dworkina skada si rwnie szereg konceptw, dotyczcych tzw. obywatelskiego

  nieposuszestwa czy rozdziau prawa i moralnoci. Poniszy opis zaoe filozofa powinien

  odda sens jego integralnej teorii prawa.

  Pierwsz tez, ktr poddaje w wtpliwo Dworkin, jest koncepcja Harta, zgodnie z

  ktr Hart przypisuje regule uznania posta pewnego zbioru przekona podzielanych przez

  wszystkich urzdnikw, wyznaczajcych kryteria uznawania okrelonych wypowiedzi za

  prawo. Tak sformuowana teza o istnieniu powszechnego sprawdzianu dla prawa staje si

  gwnym obiektem rozwijanej przez Dworkina krytyki pozytywistycznej teorii legitymizacji.

  Posugujc si szeregiem przykadw, wykazuje on, e istnienie jakiejkolwiek reguy

  spoecznej (jako pewnego wzoru zachowania uznawanego i respektowanego przez wszystkich

  czonkw danej spoecznoci) a wic i reguy uznania jest wycznie fantazmatem, ktry

  nie moe suy opisowi funkcjonowania prawa w praktyce.3 Odrzucenie reguy uznania nie

  prowadzi jednak Dworkina do przyjcia alternatywnej dla pozytywizmu koncepcji, tj. prawa

  natury. Konstruuje on wasn teori, zwan rwnie trzeci teori prawa. Wedle tej teorii

  legitymizacja prawa jest wynikiem szeregu zoonych operacji mylowych, w ktrych sdzia,

  interpretujc dostpny mu materia normatywny, ustala uprawnienia i obowizki stron,

  jedynie odkrywajc je nie za kreujc, jak okreliliby to pozytywici. Dojcie do

  takiego wniosku poprzedzone jest stworzeniem przez Dworkina nowatorskiej tezy, ktra

  zakada, e prawo jest systemem zasad i regu, i dopiero dziki odkryciu mechanizmu, ktry

  midzy tymi dwoma zbiorami zachodzi, sdzia moe stosowa prawo w sposb suszny.

  Rnica miedzy tymi dwoma zbiorami osadza si na tym, e reguy stosuje si na zasadzie

  wszystko albo nic (allornothing fashion) jeeli zaistnieje sytuacja odpowiednia do jej

  zastosowania, wwczas naley przyj podyktowane przez ni rozstrzygnicie; natomiast gdy

  taka sytuacja nie zachodzi, dana regua nie znajduje adnego zastosowania i wcale nie

  wpywa na podejmowan decyzj.4

  Druga cz dworkinowskiego pojmowania prawa jako systemu zasad i regu opisuje te

  wanie zasady. Naley w tym miejscu doda, e zasady nie eliminuj regu, ale je

  wspomagaj ich rola ujawnia si, gdy reguy do rozstrzygnicia sprawy nie wystarczaj.

  3 R. Dworkin, op. cit., s. 101135.

  4 Ibidem, s. 60.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 7

  Autor wyraa opini, i zasady (w przeciwiestwie do regu) charakteryzuje stopniowalno.

  W danym przypadku istnieje moliwo uznania za waciwe dwch lub wicej zasad, nawet

  jeli byyby one ze sob sprzeczne. Co wicej, mona je stosowa w stopniu mniejszym lub

  wikszym. Istnieje moliwo zhierarchizowania ich, ale zawsze in concreto, gdy w danej

  sytuacji wiksza ich liczba moe wchodzi ze sob w interakcje a decyzja statuujca, ktra z

  nich w wikszym stopniu zasuguje na uznanie, nie moe by podejmowana abstrakcyjnie.

  Ponadto reguy maj charakter pozaprawny5 istniej w normatywnej strukturze spoecznej,

  nie s sformalizowane. W zwizku z tym, e zakresy zasad krzyuj si, one same nie

  determinuj rezultatw, jak rwnie nie stanowi automatycznie bezporedniej podstawy

  odpowiedzialnoci prawnej6. Jedn z ich najwaniejszych cech jest take to, e obowizuj ze

  wzgldu na sprawiedliwo, uczciwo czy inne aspekty moralnoci.

  W tym wanie miejscu pojcie zasad prawa stapia si z drug wyej przytoczon tez

  pozytywizmu, a mianowicie ze stwierdzeniem, i w tzw. hard cases sdzia siga poza system

  prawa, kreujc now norm prawn. Pozytywici twierdz, e prawo stanowi zamknity

  system regu, zatem wraz z pojawieniem si zachowania podlegajcego prawnej ocenie, przy

  jednoczesnym braku norm sankcjonujcych dane przestpstwo, sdzia ma swobodne uznanie

  co do moliwoci uksztatowania sytuacji tego czowieka. Rozumieli przez to uprawnienie

  sdziego do stworzenia nowej normy prawnej i nastpczego zaaplikowania jej do

  przedmiotowej sprawy. Z perspektywy pozytywisty jest to jedyne logiczne rozwizanie, gdy

  z uwagi na skoczono prawa szukanie innych rde norm ni te okrelone expressis

  verbis w przepisach jest niedopuszczalne. W przypadku luki, naley zatem niezbdn norm

  stworzy. Dla Dworkina taka sytuacja jest nie do przyjcia z rozlicznych powodw. Po

  pierwsze jest to sprzeczne z elementarn zasad lex retro non agit, ktra de facto zostaaby

  zrealizowana, gdyby sdzia postpowa zgodnie ze swobodnym uznaniem. Dworkin

  posuguje si wspania metafor dla wykazania bezsensownoci utrzymywania, i sdziemu

  przysuguje moliwo orzekania zgodnie ze swobodnym uznaniem. Porwnuje on swobodne

  uznanie do otworu w pczku angielskim7 wolny obszar jest bardzo ograniczony, dziura

  zewszd otoczona ciastem. Sdzia rwnie podlega okrelonym standardom m.in.:

  racjonalnoci, efektywnoci i moralnoci. Odnoszc si z kolei do koncepcji prawa jako

  5 J. Woleski, Integralna teoria prawa Ronalda Dworkina, Warszawa 1998.

  6 () principles are legally binding, but they never determine a result, P. Gaffney, Ronald Dworkin on

  Law as Integrity. Rights as Principles of Adjudication, Mellen University Press 1996:, s. 57.

  7 R. Dworkin, op. cit., s.73.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 8

  zbioru regu i zasad, Dworkin twierdzi, e zbir ten moe dyktowa rezultat. Sdzia przecie

  zna zasady, ktre naleaoby w danej sprawie wzi pod uwag; powinien rwnie potrafi

  zway, ktra i w jakim stopniu powinna znale zastosowanie8. Dworkin trwa zatem w

  przekonaniu, i nie tylko nie moe by mowy (na poziomie orzekania) o wolnym uznaniu

  sdziego, ale i e istnieje tylko jedno trafne rozstrzygnicie, do ktrego sdzia moe dotrze

  w sposb racjonalny9.

  Nawizujc z kolei do trzeciej tezy pozytywistw statuujcej zasad, e prawa i

  obowizki istniej jedynie na mocy konkretnych regulacji prawnych, naleaoby stwierdzi,

  e wedug Dworkina zasady zostay wczone w system prawa uprzednio. Uprawnienia tkwi

  w normatywnej strukturze spoecznej. Tytu jego ksiki Biorc prawa powanie nie jest

  przypadkowy, chodzi mu wanie o powane traktowanie praw jednostki, szczeglnie w

  aspekcie rwnoci10. Analizuje on argumenty, jakimi posuguj si konserwatyci i

  liberaowie przy dyskusji o prawie obywatela do nieprzestrzegania prawa i kierowania si

  sumieniem, jeli jest ono w konflikcie z obowizkiem11. Konserwatyci uznaj, e ludzi

  zachowujcych si z ten sposb naley pitnowa, gdy nie mona tolerowa braku

  poszanowania prawa. Takie zachowanie moe bowiem zachci innych do nieposuszestwa.

  Liberaowie natomiast utrzymuj, e powd, dla ktrego naley dawa posuch

  obowizujcym przepisom jest taki, e s one suszne. Dworkin rozprawia si szybko z

  obiema argumentacjami, zarzucajc im przewrotno i sprzeczno: uznanie, e istotnie,

  obywatele maj prawo do amania prawa ze wzgldu na przekonania, ale e naley ich kara

  dla przykadu jest hipokryzj; natomiast kwestia susznoci przy ocenie czyich przekona

  czy sumienia nie powinna w ogle by podnoszona.

  Dworkin optuje rwnie za uytecznym rozrnieniem prawa [right] do zrobienia

  czego, co niekoniecznie jest suszne, ale zabranianie tego nie jest potrzebne (np. hazard); od

  prawa do zrobienia czego susznego lub przynajmniej czego nie niesusznego [a right thing

  to do]. Mona zatem mie prawo do robienia czego niesusznego [having a right to do not a

  8 But in a broader understanding of the term, Dworkin argues, principles do determine results insofar

  as officials must consider relevance and weight, P. Gaffney, op. cit.

  9 J. Woleski, op. cit.

  10 I assume that a government has a responsibility of equal concern for all those subject to its dominion.

  R. Dworkins comment on his page ://www.justiceforhedgehogs.com.

  11 R. Dworkin, op. cit., s. 338.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 9

  right thing] silne znaczenie, jak i prawo do robienia czego susznego sabe znaczenie).

  Dworkin uznaje prawo do nieposuszestwa w silnym sensie, gdy przepisy w sposb

  niesuszny naruszaj jego prawa wzgldem rzdu.12

  Dzieje si tak wtedy, kiedy rzd

  argumentuje ograniczenia swobd obywatelskich, powoujc si na ogln uyteczno, tj.

  wytworzenie wikszej liczby korzyci ni szkd (najczciej przejawia si to przyniesieniem

  korzyci wikszej liczbie obywateli); albo gdy uzasadnia to argumentujc, e niczemu nie

  zaszkodzioby istnienie takiego (ograniczajcego) prawa. Nastpnie poddawana jest analizie

  kwestia praw konkurencyjnych, ktrych wspistnienie jest (wedug konserwatystw)

  niemoliwe i usprawiedliwia ograniczenie jednego z nich. Dworkin dowodzi jednak, e w

  istocie jest to prawo wikszoci do egzekwowania przez ni przepisw, lub prawa

  wikszoci spoeczestwa do utrzymania takiego poziomu porzdku i bezpieczestwa,

  jakiego ono sobie yczy.13

  . Takie dziaanie jest z natury niesprawiedliwe, gdy mniejszo,

  ktra z oczywistych wzgldw jest sabsza, zasuguje na tym szersz ochron ze strony

  wikszoci. Innym argumentem podnoszonym przez oponentw jest to, i rzdowi wolno

  ogranicza prawa osobiste obywateli w celu przeciwdziaania szkodzie spoecznej. Dworkin

  zaznacza jednak, e to niebezpieczestwo musi spenia przesank realnoci, bezporednioci

  i wagi; w przeciwnym razie kadego typu potencjalno bdzie moga by powodem

  ograniczenia uprawnie. Naley zatem uprzednio pomnoy wielko za przez

  prawdopodobiestwo jego zaistnienia14

  .

  Ostatnim aspektem jest analiza tzw. praw kontrowersyjnych. Chodzi o sytuacj, gdy

  prawo/uprawnienie dostpne zbyt szeroko naraaoby spoeczestwo na niebezpieczestwo

  lub niemal automatycznie godzio w inne prawa/uprawnienia obywatelskie. Dworkin

  przedstawia trzy argumenty przywoywane przez jego przeciwnikw dla uzasadnienia

  ograniczania praw obywatelskich. Chodzi mianowicie o sytuacje, gdy:

  1.) zagroona jest tylko mao istotna/ograniczona posta danej wolnoci,

  2.) umoliwienie korzystania z wolnoci w peni naruszyoby konkurencyjne prawo,

  3.) koszt spoeczny wzrsby w wysokim stopniu.

  12

  Ibidem, s. 346.

  13 R. Dworkin, op. cit.., s. 350.

  14 Sdzia Learned Hand.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 10

  Przy kontrargumentacji pierwszej tezy Dworkin posuguje si przykadem amerykaskiej

  ustawy antyzamieszkowej, przewidujca karanie za odwoujce si do emocji przemwienia,

  w ktrych goszono by, e przemoc jest niekiedy uzasadniona, przez co nawoywano by do

  zamieszek. Autor stoi na stanowisku, i czowiek nie moe wyraa swoich opinii w sposb

  swobodny/peny, gdy nie wolno mu samodzielnie dobiera odpowiedniej formy. Nawizujc

  punktu drugiego Dworkin poddaje w wtpliwo istnienie takiej rnicy w wadze

  poszczeglnych praw, ktra sprawiaaby, e niektre cakowicie przestaj si liczy w

  konfrontacji z innymi. Odnoszc si natomiast do znacznych spoecznych kosztw, autor

  wykazuje, e zwizki przyczynowo-skutkowe s w przewaajcej czci bardzo zagmatwane,

  szczeglnie jeli mowa o wpywach dugoterminowych, na wielu czonkw spoeczestwa,

  przy jednoczesnej niemonoci wyizolowania jednych przyczyn od drugich. Nie mona

  rwnie zgodzi si na argumenty utylitarystyczne jak ten, e ograniczenie wolnoci pomaga

  radzi sobie z szeregiem problemw najtaniej bd w sposb najbardziej poprawny

  politycznie. Kocowe stwierdzenie jest zarwno swego rodzaju przestrog prawo

  zasadniczo wyraa pogldy wikszoci (szczeglnie w takich kwestiach jak polityka

  spoeczna, gospodarcza czy zagraniczna) i w zwizku z tym nie moe ze swojej natury by

  neutralne. I wobec tego stanu rzeczy instytucja praw/wolnoci obywateli ma fundamentalne

  znaczenie, bo jest szczeglnego rodzaju przyrzeczeniem silniejszych, e godno i rwno

  bdzie szanowana15

  .

  W ramach oglnej filozoficznej refleksji nad prawem, Dworkin ma jego jedn,

  centraln wizj podporzdkowan jednej, powszechnej, organizujcej zasadzie. Proponuje

  konsekwentne traktowanie prawa jako idei moralnej oraz uznanie nierozerwalnoci

  ucielenionych w nim wartoci, ktrych tre i wzajemne zwizki ustala si w drodze

  interpretacji. W rezultacie wartoci i interpretacja stanowi dwa centralne pojcia, wok

  ktrych ogniskuje si mylenie Dworkina.

  15

  R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, Harvard University Press 2011, s. 327- 417

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 11

  Katarzyna Iwanicka

  Firmanctwo dziaalnoci gospodarczej

  As an individual, corporation or trust, one can conduct business under their own name

  or under a trade name. But it must always reveal the real taxpayer, who is trading,

  because using someone else's house during running a business to avoid paying taxes is

  fraud and it is illegal. Taxpayers should pay no more or no less than the tax or fees

  owed, and the majority of them seek to pay their fair share of taxes to fund the

  obligatory services they receive from the state.

  1. Pojcie firmanctwa w prawie polskim.

  2. Przesanki odpowiedzialnoci. Schemat zjawiska.

  3. Omwienie firmanctwa na przykadzie stanu faktycznego (wyrok Wojewdzkiego

  Sdu Administracyjnego w Biaymstoku z 21.5.2009 r., I SA/Bk 87/09)

  4. Podsumowanie

  5. Summary

  1. Pojcie firmanctwa w prawie polskim.

  Podejmowanie i wykonywanie dziaalnoci gospodarczej, zgodnie z ustaw o

  swobodzie dziaalnoci gospodarczej z 2.7.2004 (Dz. U. z 2013 r. poz. 672), dalej: SDGU,

  odbywa si we wasnym imieniu (odnosi si to cile do pojcia przedsibiorcy art. 4

  SDGU). Wnioskujc a contrario nie w cudzym. Ten zapis akcentuje samodzieln i

  niezalen pozycj, jak zajmuje przedsibiorca w stosunkach gospodarczych, ale jest

  rwnie wyrazem bezporednioci praw i obowizkw wynikajcych z prowadzenia przez

  dany podmiot dziaalnoci gospodarczej. Przewanie, ale nie zawsze, moemy postawi znak

  rwnoci pomidzy pojciami przedsibiorcy wykonujcego dziaalno we wasnym imieniu

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 12

  oraz przedsibiorcy wykonujcego dziaalno na wasny rachunek. Przykadow sytuacj jest

  prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w ramach wolnego zawodu we wasnym imieniu

  i na wasny rachunek art. 19 SDGU nakada na przedsibiorc obowizek zapewnienia

  wykonywania czynnoci, co do ktrych niezbdne s odpowiednie uprawnienia zawodowe,

  bezporednio przez osob legitymujc si posiadaniem takich uprawnie zawodowych gdy

  przedsibiorca wykonujcy wolny zawd nie zatrudnia pracownikw, musi osobicie

  legitymowa si takimi kwalifikacjami. Z drugiej strony, osoby wykonujce dziaalno

  gospodarcz w cudzym imieniu nie uzyskaj statusu przedsibiorcy wsplnicy spek prawa

  handlowego (nie spki cywilnej), prokurenci, organy osb prawnych, syndycy16

  .

  1.1 Pojcie firmanctwa nie wystpuje w jzyku prawnym, ale jest tworem jzyka

  prawniczego. W obecnym uregulowaniu prawnym ujte jest w art. 113 Ordynacji podatkowej

  z 29.8.1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), dalej: OP, i penalizowane przez art. 55 Kodeksu

  karnego skarbowego z 10.9.1999 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 186), dalej: KKS. Pod pojciem

  tym rozumie si sytuacj, w ktrej podatnik firmant w rnym celu ukrywa prowadzon

  przez siebie dziaalno gospodarcz, uywajc do tego firmy innego podmiotu firmujcego

  (czyli nie prowadzi dziaalnoci we wasnym imieniu, ale wykorzystuje do tego cudz firm).

  2. Przesanki odpowiedzialnoci. Schemat zjawiska.

  Do elementw konstytutywnych firmanctwa nale:

  i. Prowadzenie dziaalnoci posugujc si firm innego podmiotu, z zamiarem zatajenia

  prowadzenia dziaalnoci gospodarczej lub rzeczywistych jej rozmiarw

  ii. Zgoda tego podmiotu na korzystanie ze swojej firmy

  iii. Powstanie zalegoci podatkowych

  Przesanki te musz wystpowa kumulatywnie.

  2.1. Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej posugujc si imieniem i nazwiskiem,

  nazw lub firm innej osoby, nie zawsze jest traktowane jako firmanctwo, poniewa kodeks

  cywilny z 23.4.1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), dalej: KC, w art. 439 2 zezwala

  na upowanienie innego przedsibiorcy do korzystania z firmy, pod warunkiem, e nie

  16

  R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wrbel, Publiczne prawo gospodarcze, System Prawa

  Administracyjnego tom 8A, Warszawa 2013, s. 219-221.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 13

  wprowadza to w bd. Lakoniczne sformuowanie kodeksowe pozostawia wiele niejasnoci,

  natomiast w doktrynie susznie podnosi si jako przykady takiego upowanienia umowy

  licencyjne, umowy franchisingowe czy umowy dzierawy praw17. Prowadzenie dziaalnoci

  gospodarczej rozumie si tutaj szeroko zarwno jako rozpoczcie nowej dziaalnoci, jak

  i rozszerzenie ju istniejcej.

  2.2. Przesanka wprowadzenia w bd dotyczy faktu, i firma musi by utosamiana z

  jednym przedsibiorc m. in. w celu zapewnienia pewnoci obrotu. Rozpatrywanie

  potencjalnego bdu przeprowadzane jest z punktu widzenia przecitnego odbiorcy i obejmuje

  caoksztat oceny budowy firmy przedsibiorcw upowanionego i upowaniajcego.

  Pomykom mona zapobiec wprowadzajc dodatki odrniajce (niekiedy wymagane ex lege

  np. art. 434 KC firm osoby fizycznej jest jej imi i nazwisko, wic upowaniajc osob

  fizyczn do korzystania z firmy przedsibiorstwa, firmy nadal bd si dostatecznie odrnia

  z uwagi na wymg ustawowy wprowadzenia do firmy osoby fizycznej jej imienia i

  nazwiska). Zamiar zatajenia prowadzenia lub rzeczywistych rozmiarw dziaalnoci naley

  do sfery przey wewntrznych i, co za tym idzie, jest trudny do udowodnienia18

  .

  2.3 Zgoda podmiotu na korzystanie z firmy jest cile powizana z poprzedni

  przesank. Brak zgody podmiotu firmujcego bez wtpienia wycza zaistnienie firmanctwa.

  Pojcie zgody jest interpretowane na gruncie prawa karnego (zgoda dysponenta dobrem jako

  kontratyp, wedug zasady volenti non fit iniuria). Nie musi by ona wyraona w konkretnej

  formie, wystarczy sama wiadomo podmiotu firmujcego korzystania z firmy, godzenie si

  na to. Istotne jest natomiast, by zgoda bya wyraona dobrowolnie i w stanie niewyczajcym

  swobodne i wiadome skadanie owiadcze woli. Firmujcy, co wynika z istoty firmanctwa

  pomaga firmowanemu lub co najmniej wspdziaa z nim w tym procederze. Cho

  faktycznie nie prowadzi on dziaalnoci gospodarczej, podejmowa moe czynnoci, ktre w

  kontaktach z osobami trzecimi i organami stwarzaj pozr, e w istocie j prowadzi na wasny

  rachunek19

  . Przy sytuacji, gdzie firmujcym jest osoba fizyczna, wyraenie zgody naley do

  tej osoby, natomiast kiedy firmujc jest osoba prawna, zgod musi wyrazi waciwy jej

  organ, uprawniony do skadania owiadcze woli w imieniu tej osoby prawnej

  17

  K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, art. 439, wyd. 7, Warszawa 2013, Legalis.

  18 L. Paprzycki, Nauka o przestpstwie. Wyczenie i ograniczenie odpowiedzialnoci karnej. System

  Prawa Karnego, Warszawa 2013, s. 84-86.

  19 NSA , wyrok z 23.4.2009 r., sygn. akt: I FSK 285/08.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 14

  przykadowo, gdyby firmujc bya spka z ograniczon odpowiedzialnoci, byby to

  zarzd20

  , zgodnie z art. 201 1 kodeksu spek handlowych z 15.9.2000 r., (Dz. U. z 2013 r.

  poz. 1030), dalej: KSH.

  2.4. Art. 113 OP znajduje si w rozdziale 15 Odpowiedzialno osb trzecich,

  dotyczy wic odpowiedzialnoci osoby trzeciej za zalegoci podatnika. Mona wyprowadzi

  z tego wniosek, e firmantem moe by tylko podatnik. Konsekwencj firmanctwa bdzie

  zatem powstanie odpowiedzialnoci po stronie firmujcego jako osoby trzeciej za zalegoci

  podatnika (firmanta) powstae w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Jest to

  odpowiedzialno solidarna, ograniczona kwotowo, osobista. Zatajenie rde przychodu

  w takiej sytuacji jest powizane z deniem do unikania opodatkowania, rozumianego jako

  unikania kumulacji dochodw lub innych konsekwencji uzyskania przychodu.

  2.5 Ustawowy termin zalegoci podatkowe naley w wietle art. 51 OP rozumie

  jako wszystkie niezapacone w terminie podatki, natomiast z treci art. 113 OP wynika

  dodatkowa przesanka zalegoci podatkowe musz by zwizane z prowadzon przez

  firmanta dziaalnoci gospodarcz (to zwizanie nie zostao doprecyzowane przez

  ustawodawc i pozostawia szerokie pole do interpretacji w doktrynie i orzecznictwie).

  Powstanie zobowizania podatkowego, a nastpnie ewentualnej zalegoci podatkowej jest

  uzalenione od zaistniaego obowizku podatkowego (na ktry skada si okrelony stan

  faktyczny podmiot, czyli ten, kto jest zobowizany do zapaty podatku, oraz przedmiot od

  czego naley w podatek zapaci). Naley koniecznie zaznaczy, i naoenie podatku musi

  zosta poprzedzone przez ustalenie strony przedmiotowej podatku. W przypadku firmanctwa

  i podatkw zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, chodzi o zdarzenia bezporednio

  zwizane z faktem wykonywania przez firmanta dziaalnoci gospodarczej, ktra skutkuje

  powstaniem obowizku podatkowego. Co oznacza, i przy wykadni art. 113 OP koniecznym

  bdzie uwzgldnienie podatku dochodowego i VAT, jak rwnie nalenoci opodatkowujce

  wasno wykorzystywan do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej (podatek rolny, leny,

  od nieruchomoci), co i akcyz, jak rwnie PCC oraz podatek od rodkw transportu21

  .

  3. Analiza wyroku WSA w Biaymstoku z 22.5.2009 (sygnatura I SA/Bk 87/09)

  20

  Wyrok WSA w Kielcach z 27.5.2010 r., I SA/Ke 224/10.

  21 D. Zalewski, Odpowiedzialno za firmanctwo, Monitor Podatkowy 4/2009, Legalis

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 15

  Stan faktyczny przedstawia si nastpujco: skarcy na prob K. zaoy na swoje

  dane konto uytkownika na Allegro oraz rachunek w banku, a nastpnie udostpni K.

  powysze konto oraz rachunek z podaniem hase dostpu. Razem jedzili po towar, a

  skarcy mia wiadomo, na czym polegaa dziaalno K. Uyczajc swojego imienia i

  nazwiska dziaa zatem wiadomie, godzc si na firmowanie dziaalnoci gospodarczej

  podatnika (K.), co skutkowao moliwoci ponoszenia odpowiedzialnoci za jego zalegoci

  podatkowe jako osoba trzecia. Nie ma natomiast znaczenia wiadomo Skarcego co do

  uchylania si przez firmowanego od opodatkowania.

  Dziaanie K. miao na celu zatajenie prowadzonej przeze dziaalnoci, a przez to

  rwnie uchylenie si od opodatkowania. Nie zadeklarowa on dokonanej sprzeday ani nie

  wpaci podatku od towarw i usug. Jako e zobowizanie nie zostao opacone w terminach

  ustawowych, stao si zalegoci podatkow na mocy art. 51 1 OP. Postpowanie w tej

  sprawie ma akcesoryjny charakter i wedug art. 108 2 OP przed wszczciem postpowania

  w sprawie odpowiedzialnoci osoby trzeciej, organ podatkowy powinien wykluczy istnienie

  negatywnych przesanek (brak upywu terminu patnoci ustalonego zobowizania, brak

  dorczenia decyzji). Inna konsekwencja tego charakteru to fakt, i orzeczenie

  o odpowiedzialnoci osb trzecich nie uwalnia dunika od tej odpowiedzialnoci, ale

  poszerza krg podmiotw, od ktrych organ podatkowy moe dochodzi zaspokojenia

  prowadzenie egzekucji jest dopuszczalne, gdy egzekucja z majtku podatnika okazaa si

  w caoci lub czci bezskuteczna, a decyzja w zakresie nalenoci, za ktre ta osoba ma

  odpowiada, nie staa si ostateczna. Istotny jest tu take fakt, i nie ma znaczenia, czy i jakie

  faktycznie korzyci uzyska firmujcy z udostpnienia swojego imienia i nazwiska lub firmy.

  W tym stanie faktycznym Wojewdzki Sd Administracyjny orzek o oddaleniu skargi

  jako bezzasadnej skarcy podnosi naruszenie przepisw prawa podatkowego przez organ

  prowadzcy postpowanie w powyszej sprawie. Naczelnik Urzdu Skarbowego w B.

  decyzj orzek o odpowiedzialnoci skarcego jako osoby trzeciej, ktra to decyzja zostaa

  nastpnie utrzymana w mocy przez Dyrektora Izby Skarbowej i pniej zaskarona do WSA

  przez skarcego.

  Pogld wyraony przez Wojewdzki Sd Administracyjny naley zaaprobowa, majc

  na wzgldzie bezpieczestwo obrotu, dobre obyczaje kupieckie (wszake pojcie

  przedsibiorcy to legalny sukcesor pojcia kupca), prawidowo cigania nalenoci

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 16

  fiskalnych przez pastwo oraz zadouczynienie pozostaym uczestnikom obrotu

  gospodarczego, ktrzy legalnie prowadzc dziaalno, s w rzeczywistoci pokrzywdzeni

  przez podmioty, ktre unikaj odprowadzania na rzecz fiskusa prawnie wymaganych

  nalenoci.

  4. Podsumowanie

  Firmanctwo jest to rodzaj uchylania si od opodatkowania oraz od brania udziau

  w postpowaniu podatkowym poprzez ukrywanie swojej dziaalnoci, ktra podlega

  opodatkowaniu. Firmanctwo zakada posugiwanie si osob podstawion co oznacza

  uycie imienia, nazwiska, nazwy czy firmy innego podmiotu. W rzeczywistoci organy

  kontroli skarbowej i organy podatkowej wydaj niewiele decyzji na podstawie art. 113 OP.

  Zwizane jest to z trudnociami, z jakimi wie si waciwe przeprowadzenie postpowania

  dowodowego, aby stwierdzi w sposb jednoznaczny, e podmiot, ktry zosta formalnie

  zarejestrowany jako podatnik jedynie firmuje dziaalno innego, ukrytego podatnika.

  W zwizku z postpujc digitalizacj rwnie w zakresie prowadzenia dziaalnoci

  gospodarczej, problem firmanctwa moe narasta przez przenoszenie dziaalnoci na du

  skal do internetu na przykad przy uyciu internetowych serwisw aukcyjnych (jak

  Allegro), co pokazuje wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Biaymstoku

  z 22.5.2009 r., sygnatura: I SA/Bk 87/09. Serwisy te s nierzadko wykorzystywane

  do ukrywania pod nazwiskiem czy nawet pseudonimem (nickiem) innej osoby rzeczywistych

  rozmiarw wasnej dziaalnoci w celu zmniejszenia nalenoci podatkowych, czy nawet

  unikania rejestrowania wasnej dziaalnoci i pacenia podatkw.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 17

  Mateusz Jaworski

  Kilka uwag na temat koncepcji kolektywnej pozycji dominujcej

  The article presents a concept of collective (joint dominance) in the European Union

  competition law. Firstly, the author determines the legal frameworks of the concept by

  indicating the Treaties and the merger control regulations. Then, after some general

  comments about the concept itself, an economic aspect of collective dominance is

  analyzed. This part includes references not only to tacit collusion, Games Theory and

  Prisoners Dilemma, but also to the basics of the theory of oligopoly. Subsequently, the

  author reviews the most important rulings in which The Court of Justice, The General

  Court (current naming) and the Commission dealt with collective dominance,

  additionally forming the essential criteria for it (Airtours/First Choice judgment

  especially). After this part, factors that make collective dominance (tacit collusion) more

  probable to occur in a relevant market are mentioned and most important ones are

  precisely characterized. The last part of the article consists of doubts concerning the

  law of collective dominance highlighted by the author.

  1. Wprowadzenie

  W unijnym prawie konkurencji pojcie pozycji dominujcej wystpuje w art. 102

  Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej TFUE)22

  oraz w Rozporzdzeniu Rady

  (WE) Nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsibiorstw23

  , a przed

  wejciem w ycie tego ostatniego w uchylonym przeze Rozporzdzeniu Rady (EWG) nr

  4064/89 z 21.12.1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsibiorstw24. Pamitajc, e

  celem prawa konkurencji jest ochrona mechanizmu skutecznej konkurencji jako takiego,

  22

  Dz.Urz.UE.L 2012 Nr 112, poz. 21.

  23 Dz.Urz.UE.L Nr 24, str. 1.

  24 Dz.Urz.UE.L 1990 Nr 257, str. 13

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 18

  trzeba jednak wskaza na konstrukcyjne rnice pomidzy nimi. Pierwsza przewiduje

  bezwzgldny zakaz naduywania pozycji dominujcej na rynku wewntrznym lub na

  znacznej jego czci, a ewentualne naruszenia tego zakazu rozpatrywane s ex post, druga

  za ex ante kontrol koncentracji z punktu widzenia ich wpywu na rynek wewntrzny i

  uznanie za niezgodne ze tych koncentracji, ktre przeszkadzaaby znaczco skutecznej

  konkurencji na rynku wewntrznym lub znacznej jego czci, w szczeglnoci poprzez

  powstanie lub umocnienie pozycji dominujcej25

  .

  2. Pojcie pozycji dominujcej. Ujcia indywidualne i kolektywne

  Pojcie pozycji dominujcej jest pojciem jzyka prawnego, przy czym definicji pozycji

  dominujcej nie zawiera tak prawo pierwotne, jak i prawo pochodne. Tym samym naley

  odwoa si do dorobku orzeczniczego Trybunau Sprawiedliwoci (wczeniej Europejskiego

  Trybunau Sprawiedliwoci; dalej cznie Trybuna) i przesanek przeze sformuowanych.

  W tym miejscu naley poczyni istotne zastrzeenie pomimo wyej wskazanej odrbnoci

  regulacji obecnie art. 102 TFUE26

  oraz Rozporzdze Nr 139/2004 oraz Nr 4064/89,

  trzeba zgodzi si ze stwierdzeniem, i pojciu pozycji dominujcej na gruncie kontroli

  koncentracji powinno si nadawa to samo znaczenie, jak w zakresie art. 102 TFUE27

  . I tak,

  w wyroku sprawie United Brands28, Trybuna stwierdzi, i poprzez pozycj dominujc

  naley rozumie pozycj, w ktrej przedsibiorca29

  dysponuje si ekonomiczn pozwalajc

  zapobiega skutecznej konkurencji na rynku waciwym, poprzez umoliwienie temu

  przedsibiorstwu dziaania w znacznym zakresie niezalenie od swoich konkurentw,

  klientw, a take ostatecznie niezalenie od konsumentw (pkt 65). Z kolei w wyroku w

  sprawie Hoffman-La Roche30

  Trybuna doprecyzowa, e dla istnienia pozycji dominujcej na

  25

  Test Significant Impediment to Effective Competition istotnego osabienia konkurencji zastpi

  przewidziany w Rozporzdzeniu nr 4064/9 Dominance Test test dominacji.

  26 Wczeniej art. 86 Traktatu Ustanawiajcego Europejsk Wsplnot Gospodarcz (dalej : TEWG)

  oraz art. 82 Traktatu Ustanawiajcego Wsplnot Europejsk (dalej TWE). To samo dotyczy art. 101 TFUE -

  odpowiednio art. 85 TEWG oraz 81 TWE.

  27 Tak: K. Kohutek, Komentarz do rozporzdzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w

  sprawie kontroli koncentracji przedsibiorstw (Dz.U.UE.L.04.24.1), LEX/el. 2005, komentarz do art. 2 ust. 3,

  uwaga nr 5, System Informacji Prawnej LEX Prestige, a take cytowana tam literatura. W istocie, definicje

  formuowane przez Trybuna w sprawach dotyczcych naduywania pozycji dominujcej oraz kontroli

  koncentracji byy zbiene.

  28 Wyrok Trybunau w sprawie C-27/76 United Brands v. Komisja Zb. Orz. 1978, 207.

  29 W dalszej czci wywodu, co do zasady, bd posugiwa si okreleniem przedsibiorca. Nie

  dotyczy to jednak przytaczanych cytatw z orzecznictwa.

  30 Wyrok Trybunau w sprawie C-85/76 Hoffman-La Roche v. Komisja Zb. Orz. 1979, 461.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 19

  rynku waciwym nie jest konieczne, aby konkurencja nie wystpowaa na w ogle:

  Pozycja taka [dominujca] nie wyklucza istnienia pewnego stopnia konkurencji, inaczej ni

  ma to miejsce w przypadku monopolu i quasi-monopolu, ale umoliwia przedsibiorstwu

  ktre czerpie z tego korzyci jeli nie okrela, to przynajmniej mie istotny wpyw na

  warunki, w jakich konkurencja bdzie si rozwija, w kadym razie za [umoliwia]

  dziaanie w sporym zakresie niezalenie od teje [konkurencji], tak dugo, jak dziaanie to jest

  ze szkod dla przedsibiorstwa (pkt 39). Z powyszymi judykatami, wydanymi na podstawie

  art. 86 TEWG, koresponduj przesanki sformuowane przez Trybuna w wyroku w Gencor31

  na potrzeby stosowania Rozporzdzenia 4064/89, przejta przez Komisj w Wytycznych w

  sprawie oceny horyzontalnego poczenia przedsibiorstw na mocy rozporzdzenia Rady w

  sprawie kontroli koncentracji przedsibiorstw32, zgodnie z pozycj dominujc mamy do

  czynienia wtedy, gdy: jedno lub wicej przedsibiorstw dysponuje si ekonomiczn

  pozwalajc na zapobieenie utrzymaniu skutecznej konkurencji na waciwym rynku

  poprzez stworzenie moliwoci dziaania w duej mierze niezalenie od konkurencji,

  klientw i ostatecznie konsumentw (pkt 170).

  Wyznaczywszy, pierwszej kolejnoci, rynek waciwy (produktowo, geograficznie oraz

  czasowo), nastpnie naley przystpi analizy, czy przedsibiorstwu mona przypisa

  zajmowanie pozycji dominujcej. Analiza ta obejmuje szereg czynnikw, wrd ktrych

  najwiksze znaczenie ma struktura udziaw w rynku waciwym33. Innymi sowy: analiz

  opiera si na dwojakiego rodzaju dowodach: udziale w rynku oraz innych czynnikach

  sprzyjajcych dominacji34. Zasadniczo, w orzecznictwie Trybunau oraz Sdu (wczeniej

  Sd Pierwszej Instancji, dalej cznie Sd) przyjmuje si, e prg udziau w rynku

  konstytuujcy pozycj dominujc wynosi 40%35, w niektrych orzeczeniach prg ten

  31

  Wyrok Trybunau w sprawie T-102/96 Gencor v. Komisja Zb. Orz. 1999 II-753.

  32 Dz.Urz.UE.C Nr 31, str. 5.

  33 S. Marco Colino, Competition law of the EU and UK, Oxford 2011, wyd. 7, s. 269 i n. Autorka

  wskazuje, w zalenoci od wysokoci udziaw w rynku waciwym, naley przyj: 70% i wicej prawie na

  pewno mamy do czynienia z pozycj dominujc; 50-70% moemy domniemywa, e istnieje pozycja

  dominujca; 40-50 % udzia mieszczcy si w tym przedziale moe wspiera tez o istnieniu pozycji

  dominujcej, opart jednak na innych argumentach; poniej 40 % jest wysoce nieprawdopodobne, e mamy

  do czynienia z pozycj dominujc, chyba e przemawiaj za tym inne argumenty.

  34 Problem naduywania pozycji dominujcej, Warszawa 2003, s. 12-13.

  35 Tak Trybuna np. w wyroku w sprawie C-85/76 Hoffman-La Roche v. Komisja (patrz przyp. 7); por.

  rwnie A. Jurkowska-Gomuka [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II. Art. 90-222,

  red. K Kowalik-Baczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wrbel, Warszawa 2012, s. 324-325. Co wicej, w pkt. 14

  Komunikat Komisji wytycznych w sprawie priorytetw, ktrymi Komisja bdzie si kierowa przy

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 20

  wyznaczono na poziomie 50%36. Wrd innych czynnikw, przykadowo mona wskaza na

  m.in. bariery wejcia na rynek czy pozycj konkurentw na rynku waciwym.

  Powoany art. 102 TFUE (wczeniej art. 86 TEWG oraz art. 82 TWE) stanowi:

  Niezgodne z rynkiem wewntrznym i zakazane jest naduywanie przez jedno lub wiksz

  liczb przedsibiorstw pozycji dominujcej na rynku wewntrznym lub na znacznej jego

  czci, w zakresie, w jakim moe wpywa na handel midzy Pastwami Czonkowskimi. Z

  brzmienia tego przepisu jasno wynika, e pozycja dominujca moe wystpowa w ujciu

  indywidualnym (przez jedno) oraz w ujciu kolektywnym, zbiorowym (lub wiksz

  liczb przedsibiorstw). Potwierdzi to, po raz pierwszy, Sd w wyroku w sprawie Italian

  Flat Glass37

  , Trybuna z kolei w wyroku w sprawie Compagnie Maritime Belge38

  . Expressis

  verbis o konfiguracji kolektywnej nie stanowio natomiast ani Rozporzdzenie Nr 4064/89,

  ani te obecnie nie stanowi Rozporzdzenie Nr 139/2004, wskazujc jedynie na pozycj

  dominujc, jednak jak ju zostao wspomniane skoro pojcie pozycji dominujcej ma

  by rozumiane jednolicie w unijnym porzdku prawnym, nie powinno budzi wtpliwoci, e

  oba powysze rozporzdzenia obejmuj take pozycj dominujc w ujciu kolektywnym.

  Komisja po raz pierwszy posuya si koncepcj kolektywnej pozycji dominujcej w sprawie

  z zakresu kontroli koncentracji w decyzji w sprawie Nestle/Perrier39, Trybuna z kolei

  potwierdzi powysz tez w wyroku w sprawie Kali&Salz40

  .

  3. Pojcie kolektywnej pozycji dominujcej w oglnoci

  Sytuacj rynkow, w ktrej zajmowanie pozycji dominujcej na rynku waciwym

  mona przypisa wicej ni jednemu przedsibiorstwu, w angielskojzycznej literaturze

  stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych dziaa o charakterze praktyki wyczajcej,

  podejmowanych przez przedsibiorstwa dominujce (Dz.Urz.UE.C 2009 Nr 45, poz. 2.).

  36 Por. np. wyrok Trybunau w sprawie C-62/86 AKZO v. Komisja Zb. Orz. 1991 I-03359.

  37 Wyrok Sdu w sprawie T-68 oraz 77-78/89 Italian Flat Glass: Societa Italiana Vetro v. Komisja Zb.

  Orz. 1992 II-01403

  38 Wyrok Trybunau w sprawach poczonych C-395/96 oraz C-396/96 Compagnie Maritime Belge i in.

  v. Komisja Zb. Orz. 2000 I-01365

  39 Decyzja Komisji w sprawie C IV/M24 [1992] Nestl SA/Source Perrier SA Dz.U.WE.L 1993 Nr 356,

  str. 1.

  40 Wyrok Trybunau w sprawach poczonych C-68/94 oraz C-30/95 Wyrok Trybunau z dnia 31 marca

  1998 r.

  Republika Francuska i Socit commerciale des potasses et de l'azote (SCPA) i Entreprise minire et

  chimique (EMC) v. Komisja Zb. Orz. 1998 I-01375.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 21

  przedmiotu okrela si jako collective (market) dominance, shared monopoly, tacit

  coordinated interaction41, a take joint dominance oraz oligopolistic dominance.

  42 W polskiej

  literaturze przedmiotu przymiotnik collective tumaczony jest przede wszystkim jako

  kolektywny43, ale rwnie zbiorowy oraz wsplny

  44. Kolektywna pozycja dominujca

  jest pojciem jzyka prawniczego z zakresu prawa konkurencji45, nie za pojciem jzyka

  prawnego46

  . Z drugiej jednak strony, Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i

  Rady z 7.03.2002 r. w sprawie wsplnych ram regulacyjnych sieci i usug cznoci

  elektronicznej47

  (dalej dyrektywa ramowa) w zaczniku II, stanowi, e Dwa lub wicej

  przedsibiorstw moe by uznanych za posiadajce wsplnie pozycj dominujc w

  rozumieniu art. 14 (). Z kolei pojcie znaczcej pozycja rynkowa, o ktrej mowa w art.

  14 ust. 2 dyrektywy ramowej, naley rozumie tak samo, jak pojcie pozycji dominujcej48

  .

  Trzeba take pamita, e pojcie kolektywnej pozycji dominujcej wystpuje w aktach

  prawa unijnego typu soft law49

  .

  W kontekcie kolektywnej pozycji dominujcej niezbdne jest zachowanie

  terminologicznej ostronoci. Wedug Popularnego Sownika Jzyka Polskiego50

  ,

  41

  E. Stawicki [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw. Komentarz, red. A. Stawicki, E.

  Stawicki, Warszawa 2010, s. 180 i n.

  42 S. Colino, Competition law, s. 274

  43 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 6, Warszawa 2011, s. 405.

  44 Por. np. M. Szydo, Naduywanie pozycji dominujcej w prawie konkurencji, Warszawa 2010, s. 95; P.

  Sitarek, Glosa do wyroku TS z dnia 10 lipca 2008 r., C-413/06 P, LEX/el. 2010, System Informacji Prawnej Lex

  Prestige.

  45 . Wieczorek, Prawne i ekonomiczne aspekty kolektywnej pozycji dominujcej w prawie konkurencji,

  Przegld Prawa Handlowego 2011 Nr 7, s. 26.

  46 Tak: T. Skoczny [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw. Komentarz, T. Skoczny (red.),

  Warszawa 2009, s. 250; odmiennie: E. Modzelewska-Wchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw.

  Komentarz, Warszawa 2002, s. 56.

  47 Dz.U.UE.L.2002.108.33.

  48 Art. 14 ust. 2 Dyrektywy posuguje si pojciem znaczcej pozycji rynkowej, przy czym przepis ten

  zarazem odsya do pojcia pozycji dominujcej: Uznaje si, e przedsibiorstwo posiada znaczc pozycj

  rynkow, jeeli samodzielnie lub wsplnie z innymi ma pozycj rwnowan pozycji dominujcej, tj. tak siln

  pozycj ekonomiczn, e uprawnia go ona do postpowania wedug swojego uznania, nie baczc na innych

  konkurentw, klientw i ostatecznych konsumentw. Oba pojcia naley zatem rozumie tak samo.

  49 S to choby: Komunikat Komisji wytyczne w sprawie priorytetw, ktrymi Komisja bdzie si

  kierowa przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych dziaa o charakterze praktyki

  wyczajcej, podejmowanych przez przedsibiorstwa dominujce (patrz przyp. 12); Wytyczne w sprawie oceny

  horyzontalnego poczenia przedsibiorstw na mocy rozporzdzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji

  przedsibiorstw (Dz.U.UE.C.2004.31.5).

  50 Popularny Sownik Jzyka Polskiego PWN, Warszawa 2001, s. 341.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 22

  kolektywny oznacza tyle, co oparty na zbiorowej pracy, umowie; zbiorowy, wsplny.

  Objanienie to nie jest do koca trafne na uytek prawa konkurencji jak wskazuje T.

  Skoczny, w kontekcie koncepcji kolektywnej pozycji dominujcej cecha kolektywnoci

  tyczy si nie ich zachowania, lecz ich cznej pozycji na rynku waciwym51

  . Chodzi wszak o

  tak kombinacj czynnikw sprzyjajcych kolektywnej dominacji (o ktrych dalej)

  wystpujcych na rynku waciwym o strukturze oligopolistycznej, ktre stwarzaj

  przedsibiorstwom moliwo, co do zasady bez stosowania tyche porozumie lub

  praktyk uzgodnionych, zapobiegania skutecznej konkurencji i dziaania w oderwaniu od

  konkurentw, kontrahentw oraz konsumentw. Kolektywno tyczy si zatem

  zajmowanej przeze pozycji na rynku waciwym, a nie podejmowanych dziaa. Te

  ostatnie objte s zakresem przedmiotowym art. 101 TFUE. Nie jest jednak wykluczone, e

  rzeczone porozumienia lub praktyki zo si za wystpienie owych czynnikw. Nawiza do

  tego Rzecznik Generalny Lenz w opinii w sprawie Ahmed Saeed52, stwierdzajc, e Pozycja

  dominujca na wsplnym rynku moe by zajmowana wsplnie przez kilka przedsibiorstw.

  Na przykad, czonkowie kartelu lub strony umw zakazanych art. 85 [TEWG] mog

  wsplnie zajmowa pozycj dominujc. W kadym wypadku, zastosowanie art. 85 nie

  wyklucza zastosowania art. 86 [TEWG] (pkt 27). W orzecznictwie dopuszczono czne

  stosowanie art. 101 i 102 TFUE53

  . Co istotne, zaistnienie antykonkurencyjnych

  porozumie lub praktyk uzgodnionych nie stanowi warunku sine qua non dla

  kolektywnej pozycji dominujcej, ani te per se wycznej jej przesanki istnienia

  kolektywnej pozycji dominujcej. W szczeglnoci nie jest dopuszczalne niejako

  automatyczne odtwarzanie kolektywnej pozycji dominujcej z uprzednio wykazanych

  antykonkurencyjnych porozumie lub praktyk uzgodnionych.

  51

  T. Skoczny [w:] Ustawa o ochronie, s. 606.

  Nie oznacza to jednak, e porozumienia oraz praktyki uzgodniona zakazane art. 101 TFUE nie mog

  czy przedsibiorcw. Na to, e w jednym stanie faktycznym moemy mie jednoczenie do czynienia

  zarwno z porozumieniami lub praktykami uzgodnionymi, zakazanymi art. 101 TFUE, jak i zajmowaniem przez

  tych przedsibiorcw kolektywnej pozycji dominujcej i jej naduywaniem, zakazanym art. 102 TFUE,

  wskazay Sd oraz Trybuna w, odpowiednio, w wyrokach w sprawach Italian Flat Glass (patrz przyp. 14) oraz

  Compagnie Maritime Belge (patrz przyp. 15).

  52 Opinia Rzecznika Generalnego Lenza z 28.04.1988 r. w sprawie Ahmed Saeed Flugreisen and Silver

  Line Reisebro GmbH v Zentrale zur Bekmpfung unlauteren Wettbewerbs e.V., European Court reports 1989 s.

  00803

  53 Patrz przyp. 27.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 23

  Nieco wicej wtpliwoci nastrcza zagadnienia naduywania kolektywnej pozycji

  dominujcej. Naley pamita, e naruszenie art. 102 TFUE w ujciu kolektywnym wymaga

  najpierw wykazania zajmowania kolektywnej pozycji dominujcej przez odnonych

  przedsibiorcw, nastpnie za dziaa rynkowych polegajcych na jej naduywaniu. Moe

  si wydawa, e naduywaniu kolektywnej pozycji dominujcej nie powinna towarzyszy

  kooperacja przedsibiorcw choby w formie praktyk uzgodnionych. W takim bowiem

  wypadku, choby wykazano istnienie kolektywnej pozycji dominujcej czego art. 102 nie

  zakazuje miaby zastosowanie art. 101 TFUE, nie za art. 102. Podobne stanowisko to

  prezentowane byo w starszym orzecznictwie Trybunau54

  . Za zakazane na gruncie art. 102

  TFUE naleaoby wic uzna takie dziaania przedsibiorcw, ktre polegaj na

  milczcym (bez wzajemnych kontaktw i ustale) koordynowaniu strategii rynkowych,

  ktre to z kolei maj charakter naduywania zajmowanej przeze kolektywnej pozycji

  dominujcej. Tym niemniej, Sd w wyroku w sprawie Italian Flat Glass podzieli

  zapatrywanie Komisji, i porozumienie lub praktyki uzgodnione zakazane na podstawie

  art. 101 TFUE mog stanowi zarazem naduywanie kolektywnej pozycji dominujcej.

  Nadto, naduywanie [kolektywnej pozycji dominujcej] nie musi by dziaaniem

  podejmowanym przez wszystkie przedsibiorstwa [zajmujce t pozycj]. Wystarczy, e

  naduywanie kolektywnej pozycji dominujcej wanie w ten sposb zostanie uznane za jeden

  z moliwych przejaww jej istnienia. Dlatego te, przedsibiorstwa zajmujce kolektywn

  pozycj dominujc mog naduywa jej wsplnie lub indywidualnie55

  .

  4. Ekonomiczne podstawy koncepcji kolektywnej pozycji dominujcej

  Koncepcja kolektywnej pozycji dominujcej cho z prawnego punktu widzenia,

  zakorzeniona w unijnym prawie pierwotnym (art. 102 TFUE) pochodzi z teorii ekonomii, a

  cilej, z ekonomicznych teorii oligopolu, bdc okrelana przede wszystkim jako milczca

  zmowa56. Na gruncie prawa konkurencji zmowa wskazuje, e mamy do czynienia z,

  choby minimalnym, stopniem porozumienia przedsibiorstw. Jak jednak stwierdzono

  powyej, kolektywna pozycja dominujca tyczy si takiej sytuacji na rynku waciwym,

  54

  Por. wyrok Trybunau w sprawie C-85/76 Hoffman-La Roche v. Komisja (patrz. przyp.7). Por. take

  Wyrok Trybunau w sprawach poczonych C-395/96 oraz C-396/96 Compagnie Maritime Belge i in. v. Komisja

  (patrz przyp. 15).

  55 Wyrok Sdu w sprawie T-228/97 Irish Sugar plc v. Komisja Zb. Orz. 1999 II-02969, pkt 66.

  56 Por. . Wieczorek, Prawne i ekonomiczne, s. 27 i n., wraz z wskazanymi tame okreleniami

  kolektywnej pozycji dominujcej w teorii ekonomii.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 24

  w ktrej wystpujce na czynniki pozwalaj przedsibiorstwom koordynowa

  dziaania na rnych paszczyznach (poda, ceny, rabaty etc.) bez koniecznoci

  zawierania porozumie oraz stosowania praktyk zakazanych na podstawie art. 101

  TFUE. Innymi sowy, uwarunkowania rynku waciwego pozwalaj kolektywnym

  dominantom monitorowanie dziaa oraz strategii konkurentw, przy jednoczesnym

  przewiadczeniu, e koordynacja tyche, pomimo moliwych strat na etapie pocztkowym, w

  perspektywie dugookresowej przysienie wiksze zyski anieli w przypadku wzajemnego

  konkurowania. Dlatego te naley, w mojej ocenie, naley mwi o milczcej koordynacji,

  nie za milczcej zmowie57

  .

  Kolektywna pozycja dominujca, jak sygnalizowano, nie powstanie na kadym pod

  wzgldem struktury rynku waciwym, a jedynie na takim o strukturze oligopolistycznej58

  (tj. niewielka liczba oferentw przy wysokim stopniu koncentracji). Dlaczego? Mianowicie,

  oligopol ma t cech charakterystyczn, e pomidzy obecnymi na rynku przedsibiorcami

  istnieje jak podkrela M. Szydo, obiektywnie ujmowana59

  wi wspzalenoci:

  podejmowane przez przedsibiorcw decyzje istotnie wpywaj na sytuacj rynkow

  pozostaych, jednoczenie za kady z przedsibiorcw musi liczy si z reakcj pozostaych

  na podejmowane dziaania60. Wobec tego, przedsibiorcy mog albo prowadzi gr

  konkurencyjn, osobn, indywidualn (w kadym razie nieskoordynowan) polityk

  rynkow61, albo swe dziaania rynkowe koordynowa. Jeeli koordynacja per se nie stanowi

  57

  Co istotne, w wyroku w sprawie T-342/99 Airtours plc v. Komisja Zb. Orz. 2002 II-02585, Sd

  konsekwentnie posuguje si okreleniem tacit coordination, nie za tacit collusion.

  58 C. Bongard, D. Mller, A. Raimann, N. Szadkowski, U. Dubejko, Instrumenty ekonomiczne w prawie

  konkurencji [publikacja UOKiK], Warszawa 2007, s. 86. Nie powinno te budzi wtpliwoci, i zjawisko

  kolektywnej dominacji nie wystpi ani warunkach monopolu, ani te w warunkach konkurencji idealnej, czyli

  polipolu. W tym ostatnim na rynku wystpuje wiele maych podmiotw zarwno po stronie poday, jak i popytu,

  natomiast oferowany towar lub usuga spenia tzw. warunki homogenicznoci. W takich warunkach rynkowych

  oferenci oraz nabywcy maj zbyt may potencja, aeby wpywa na cen. Innymi sowy, przedsibiorcw

  (oferentw) oraz klientw (konsumentw) jest bardzo duo, aden z nich nie moe wpywa na ksztatowanie si

  cen, a podejmowane przeze dziaania rynkowe oparte s na cenie danej z zewntrz, wobec czego cena jest w

  takim ukadzie rynkowym jedynie parametrem por. s . 32, a take R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.),

  Podstawy ekonomii, wyd. 3 zmienione, Warszawa 2005, s. 41. 59

  M. Szydo, Naduywanie pozycji dominujcej w prawie konkurencji, Warszawa 2010, s. 95.

  60 C. Bongard, D. Mller, A. Raimann, N. Szadkowski, U. Dubejko, Instrumenty ekonomiczne, s. 32. W

  zakresie konkurencji cenowej, por. S. Colino, Competition law..., s. 156, a take F.M. Scherer, D. Ross,

  Industrial Market Structure and Economic Performance, Boston 1990, s. 226.

  61 M. Szydo pisze o niezalenej polityce rynkowej. Okrelenie niezalena nie jest waciwe, gdy

  jak wskazywaem wyej na rynku oligopolistycznym przedsibiorca nie moe prowadzi dziaalnoci

  (polityki rynkowej) w sposb niezaleny, tj. w oderwaniu od dziaa konkurentw. Wydaje si, e Autorowi

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 25

  bezporedniego rezultatu antykonkurencyjnych porozumie lub praktyk uzgodnionych w

  rozumieniu art. 101 TFUE, mamy do czynienia z milczc koordynacj.

  W tym miejscu naley odwoa si do funkcjonujcej w ekonomii teorii gier (Games

  Theory). Teoria ta przedstawia zbir formalnych, matematycznych instrumentw analizy,

  przy pomocy ktrych mona przeanalizowa sytuacje decyzji strategicznych, za interakcje

  uczestnikw rynku modeluje si w formie gry62. Kady z graczy, po pierwsze, dysponuje

  okrelon liczb strategii, po drugie zysk kadego z graczy zaley od kombinacji obranej

  przeze strategii oraz strategii przeciwnika, po trzecie celem kadego z graczy jest

  maksymalizacja zyskw. Teoria gier ma t przewag nad klasycznymi teoriami oligopolu

  modele Cournota, Bertranda i Stackelberga obejmuj one-shot game e poprzez przyjcie

  zaoenia, e gra jest nieskoczona (indefinitely repeated game), pozwala na jej dostosowanie

  do realiw rynku waciwego, na ktrym dochodzi przecie do niezliczonych liczby interakcji

  pomidzy przedsibiorcami. W literaturze przedmiotu wskazuje si, e to wanie z teorii gier

  oraz oligopolu zaczerpnita zostaa funkcjonujca w unijnym prawie konkurencji koncepcja

  kolektywnej pozycji dominujcej63. W celu przyblienia, na czym polega koncepcja

  milczcej koordynacji w teorii gier, posu si przykadem.

  [przykad]

  Na pocztku przyjmijmy nastpujce zaoenia:

  1) w roli graczy wystpuje dwch przedsibiorcw (duopolici64) o zblionych udziaach

  w rynku;

  2) przedsibiorcy ci produkuj taki sam towar/wiadcz takie same usugi, konkurujc ze

  sob na paszczynie ceny (konkurencja cenowa);

  3) w chwili rozpoczcia gry ceny ustalone przez przedsibiorcw s rwne;

  chodzio raczej o polityk rynkow prowadzon osobno przez przedsibiorcw, w sposb indywidualny, a nie

  skoordynowany.

  62 C. Bongard, D. Mller, A. Raimann, N. Szadkowski, U. Dubejko, Instrumenty ekonomiczne, s. 37.

  63 T. Kseberg, Case C-413/06 P, Bertelsmann AG and Sony Corporation of America v. Independent

  Music Publishers and Labels Association (Impala), Judgment of the Grand Chamber of 10 July 2008, nyr,

  Common Market Law Review, 2009, vol. 46, s. 262-264.

  64 Duopol jest odmian oligopolu najblisz monopolowi.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 26

  4) kady z przedsibiorcw moe zrealizowa dwie strategie w odniesieniu do ceny:

  wysokiej ceny oraz niskiej ceny.

  5) obaj przedsibiorcy, rzecz jasna, poprzez dziaania w zakresie cen d do

  maksymalizacji zyskw.

  Dla uproszczenia niniejszego przykadu zakadamy nadto, i przedsibiorcy wchodz

  ze sob w pojedyncz tylko interakcj.

  Zastanwmy si teraz, jakie s motywacja oraz skutki zastosowania przez

  przedsibiorcw obu strategii. Po pierwsze, przedsibiorca moe zdecydowa si na strategi

  niskiej ceny, wypowiadajc konkurentowi w ten sposb wojn cenow. Gdy konkurent

  obierz t strategi, obaj przedsibiorcy odnotuj tylko niewielkie zyski (bd wszak

  oferowa ten sam towar po tej samej, lecz niszej cenie; co oczywiste i zarazem mao

  prawdopodobne, jeeli konkurent odpowie podniesieniem ceny, to on zanotuje strat,

  przedsibiorca obniajcy za cen zysk, gdy przejmie cay popyt). Po drugie,

  przedsibiorca moe zdecydowa si na podniesienie ceny jeeli jego konkurent obniy

  cen, w ten sposb to on odnotuje zysk65, konkurent za strat. Rezultaty przyjcia przez

  przedsibiorcw poszczeglnych strategii przedstawia ponisza tabelka.

  Tab. 1 opracowanie wasne.

  Widzimy zatem, e wynikiem kooperatywnym jest obranie strategii wysokiej ceny

  przez obu przedsibiorcw (5+5=10). Z kolei strategi dominujc (tj. dajc najwiksze

  65

  Oczywicie najbardziej logiczne staje si wwczas pozostawienie ceny na dotychczasowym poziomie -

  prezentowany uproszczony model obejmuje jednak tylko dwie strategie rynkowe kadego z graczy: podniesienie

  lub obnienie ceny.

  Wysoka cena Niska cena

  Wysoka cena 5; 5 -5; 10

  Niska cena 10; -5 1; 1

  Przedsibiorca B

  Przedsibiorca A

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 27

  zyski, gdy przedsibiorca nie wie, jak strategi obierze konkurent) jest strategia niskiej ceny.

  Oznacza to, e w sytuacji, gdy przedsibiorca nie dysponuje wiedz na temat poczyna

  konkurenta, bdzie si skania ku stanowicej strategi dominujc niszej cenie,

  maksymalizujc w ten sposb swj zysk. Jednake, najbardziej opacalne dla obu

  przedsibiorcw jest kolektywne podniesienie ceny (wynik kooperatywny). Aby do tego

  doszo, na rynek waciwy musi by uksztatowany w sposb umoliwiajcy obu

  przedsibiorcom monitorowanie swych dziaa, przewidywanie obieranych strategii i w

  rezultacie ich skoordynowanie (zwaszcza przejrzysto rynku oraz wysokie bariery wejcia

  na). W ten sposb, przewidujc, dedukujc analogiczne zachowanie ze strony

  konkurenta, obaj przedsibiorcy w sposb skoordynowany podnios ceny,

  maksymalizujc w ten sposb zyski66

  .

  Zostawiajc powyszy przykad, operujc jednak wci na paszczynie konkurencji

  cenowej, przejd teraz do sytuacji, w ktrej przedsibiorcy rzeczywicie milczco koordynuj

  ceny na rynku relewantnym. W tym kontekcie odpowiedzi wymaga pytanie, w jaki sposb

  milczca koordynacja moe zosta utrzymana przez przedsibiorcw w duszym okresie.

  Ot trzeba pamita, e kady przedsibiorca ma indywidualn motywacj do oferowania

  cen niszych ni jego konkurenci67

  . Jeli jednak na rynku relewantnym wystpuj

  czynniki takie jak wspomniana przejrzysto rynku i wynikajce ze mechanizmu

  odwetowe ( o czym wicej dalej), i przedsibiorcy milczco koordynuj swe dziaania

  rynkowe, przedsibiorca zamierzajcy wyama si i obniy cen musi rozway, czy to

  swoiste oszustwo bdzie dla niego summa summarum opacalne. Co wane, nie jest

  wykluczone, e przedsibiorca w pewnym momencie dojdzie do wniosku, e obnienie

  ceny moe okaza si dla opacalne. Motywacja jest tym silniejsza, e przedsibiorca

  ten antycypuje, e jego konkurent moe mie podobne zamiary i co do obnienia ceny;

  utrzymywanie za ceny na dotychczasowym, koordynowanym poziomie, przy

  rwnoczesnym oszustwie konkurenta, byoby z kolei jeszcze mniej opacalne, ni

  gdyby do milczcej koordynacji w ogle nie doszo. Przedsibiorca staje zatem przed

  sporym dylematem. Milczca koordynacja ze swej istoty wie si z pewnym stopniem

  66

  Prezentowany przykad koresponduje ze struktur teorii gier okrelan jako dylemat winia

  (Prisoners Dilemma).

  67 Wyej powoana strategia dominujca. Por. take: S. Ardiyok, Comparative analysis of collective

  dominance (lipiec 2008), Journal of Yeditepe University Faculty of Law, Vol. 3, No. 1, 2006, podbrane z:

  http://ssrn.com/abstract=1162187, s. 6.

  http://ssrn.com/abstract=1162187

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 28

  niepewnoci, bowiem indywidualna motywacja do wyamania si zawsze bdzie

  silniejsza od motywacji do kolektywnej milczcej koordynacji 68

  . Jest zatem niezwykle

  istotne, aby niepewno ta bya rwnowaona obiektywnie moliwym wykryciem takiego

  wyamania si i zastosowaniem skutecznego mechanizmu odwetowego wobec

  przedsibiorcy dopuszczajcego si oszustwa. Dopiero to pozwala przeama dylemat

  winia. Wwczas, przedsibiorca wyamujcy si odnotuje zysk jedynie w

  perspektywie krtkookresowej, gdy konkurent (konkurenci) majc moliwo

  wykrycia tego oszustwa oraz zastosowania rodka odwetowego, choby ustalajc cen

  na jeszcze niszym poziomie zdolny bdzie zneutralizowa to dziaanie. Skutkowa to

  bdzie tym, e w perspektywie rednio- i dugookresowej przedsibiorca decydujcy si

  na wojn cenow poniesie straty w stosunku do tego, co przyniosaby mu milczca

  koordynacja. Taka konstatacja naturalnie skania do kolektywnego utrzymywania cen

  na dotychczasowym, wysokim poziomie. Wracamy wic do przytoczonego przy okazji

  prezentowanego przykadu wyniku kooperatywnego. Raz jeszcze wymaga podkrelenia,

  za G. J. Stieglerem, i aby milczca koordynacja przyniosa podany skutek, musi

  opiera si ona na skutecznym mechanizmie odwetowym (retaliatory system)69

  .

  5. Ewolucja koncepcji kolektywnej pozycji dominujcej w orzecznictwie organw

  unijnych

  Powysze rozwaania dotyczce pojcia kolektywnej pozycji dominujcej miay za

  zadanie przedstawienie oglnego zarysu teje koncepcji, uwzgldniwszy tak aspekty prawne,

  jak i ekonomiczne. Dla uszczegowienia jej przesanek, w tym miejscu przystpi do analizy

  kryteriw formuowanych w orzecznictwie na potrzeby unijnego prawa konkurencji na

  przestrzeni lat.

  5.1. Decyzja Komisji w sprawie Nestle/Perrier (rozporzdzenie nr 4064/89)

  Po raz pierwszy70

  Komisja posuya si explicite koncepcj kolektywnej pozycji

  dominujcej w decyzji w sprawie Nestle/Perrie71

  . Dotyczya ona planowanej koncentracji na

  68

  Ibidem, s. 6.

  69 G.J. Stiegler, Theory of Oligopoly, The Journal of Political Economy, 1964/1, s. 44.

  70 Jednake, S. Ardiyok wskazuje, e pocztku koncepcji kolektywnej pozycji dominujcej w

  orzecznictwie unijnym naley upatrywa wczeniej, bo w latach 70. Por. S. Ardiyok, Comparative analysis,

  s. 20-21 i wskazane tam: decyzj Komisji w sprawie British Petroleum Maatschappij BV v. Komisja oraz

  decyzj Komisji w sprawie Magill.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 29

  francuskim rynku wody mineralnej. Rynek ten w owym czasie cechowa si struktur

  oligopolistyczn, a dodatkowo panowaa na nim wysoka koncentracja. Dziaalno prowadzili

  na trzej przedsibiorcy o podobnych udziaach: Nestle, Perrier oraz BSN. Nestle zamierzao

  poczy si z Perrier i zwaywszy, e nowo utworzona grupa moga posiada indywidualn

  pozycj dominujc, Nestle zdecydowao o sprzeday BSN nalecej do Perrier marki Volvic.

  Dla Komisji nie byo to jednak wystarczajce, aby zezwoli na planowan koncentracj.

  Komisja wyranie podkrelia, i moliwe jest zajmowanie pozycji dominujcej przez

  dwch lub wicej przedsibiorcw i rozporzdzenia nr 4064/89 nie mona ogranicza do

  powstania lub umocnienia pozycji dominujcej przez jednego tylko przedsibiorc.

  Ustalono, e rynek waciwy charakteryzuje si nisk konkurencj cenow oraz

  znaczcymi barierami wejcia na (ograniczona liczba rde mineralnych). W przypadku

  poczenia Nestle i Perrier poziom skoncentrowania rynku wzrsby do a 95%, Komisja

  zwaya przy tym przejrzysto rynku, ktra umoliwiaby duopolistom ujednolicanie dziaa

  rynkowych bez koniecznoci dokonywania jakichkolwiek uzgodnie oraz wzajemne

  monitorowanie swych zachowa. W tych warunkach mogaby zatem zaistnie milczca

  koordynacja, w ramach ktrej przedsibiorcy monitoruj swe dziaania i na tej podstawie

  decyduj si na koordynacj, dostosowanie dziaa rynkowych do tych, ktre podejmowane

  s przez konkurenta.

  Ostatecznie, po podjciu stosownych rodkw zaradczych, Komisja wyrazia zgod na

  zgoszon koncentracj.

  5.2. Wyrok Sdu w sprawie Italian Flat Glass (art. 86 TEWG)

  Sd z kolei po raz pierwszy zastosowa koncepcj kolektywnej pozycji dominujcej w

  wyroku w sprawie Italian Flat Glass72. Judykat ten by o tyle istotny, e pomimo decyzji

  Komisji w sprawie Nestle/Perrier, Trybuna w swych wczeniejszych wypowiedziach

  negowa objcie milczcej koordynacji zakresem przedmiotowym art. 102 TFUE. W

  wyroku w sprawie Hoffman/La-Roche Trybuna stwierdzi: Pozycj dominujc trzeba

  odrni od paralelnych zachowa przedsibiorcw, ktre to s charakterystyczne dla rynkw

  o strukturze oligopolistycznej, na ktrych dziaania przedsibiorstw wzajemnie na siebie

  oddziauj, podczas gdy w sytuacji, gdy przedsibiorstwo zajmuje pozycj dominujc,

  71

  Patrz przyp. 18.

  72 Patrz przyp. 16.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 30

  dziaania tego, dziki ktrym czerpie korzyci z uwagi na zajmowania pozycji dominujcej,

  w duym stopniu ustalane jest jednostronnie (pkt 39).

  Omawiana sprawa dotyczya woskiego rynku produkcji szka. Trzej dziaajcy na nim

  przedsibiorcy Societa Italiana Vetro, Fabbrica Pisana oraz Venrante Pennitalia zawarli ze

  sob szereg porozumie, a take stosowali praktyki uzgodnione. Komisja uznaa i jedne, i

  drugie za zakazane na podstawie art. 85 TEWG. Nadto, Komisja wywodzia, i

  przedsibiorcy ci, dziaajc na rynku waciwym o strukturze cisego oligopolu (tight

  oligopoly), w rezultacie zajmuj na kolektywn pozycj dominujc.

  Sd podzieli zdanie Komisji w odniesieniu do antykonkutencyjnych porozumie oraz

  praktyk uzgodnionych, jednake nie zgodzi si, i przedsibiorcy ci zajmowali kolektywn

  pozycj dominujc i w tym zakresie uchyli zaskaron decyzj. Sd zwrci uwag, e co

  do zasady, nie ma przeszkd, aby pomidzy dwoma lub wicej niezalenymi podmiotami

  gospodarczymi [przedsibiorstw] zachodziy takie powizania o charakterze ekonomicznym,

  by dziki nim zajmoway one w stosunku do pozostaych przedsibiorstw dziaajcych na

  rynku waciwym pozycj dominujc. Sytuacja taka moe mie miejsce, gdy dwa lub

  wicej niezalenych przedsibiorstw poprzez umowy lub licencj dysponuje

  przewag technologiczn, pozwalajc im dziaa w znacznej mierze niezalene od

  swych konkurentw, klientw oraz, w kocu, niezalenie od konsumentw (pkt 358).

  Nadto, Sd podkreli, e z samego tylko istnienia porozumie lub praktyk uzgodnionych

  zakazanych na podstawie art. 85 TEWG nie mona wywodzi naruszenia art. 86 TEWG:

  Wskaza naley, e dla wykazania naruszenia art. 86 nie jest wystarczajce, jak

  podnosi przedstawiciel Komisji na posiedzeniu, przetworzenie faktu naruszenia art.

  85 , wywodzc ze, e strony porozumienia lub stosujce niezgodne z prawem praktyki

  dysponuj znaczcym udziaem w rynku [waciwym], oraz e jest to wystarczajce dla

  stwierdzenia, e przedsibiorstwa zajmuj kolektywn pozycj dominujc, za ich

  niezgodne z prawem postpowanie stanowi naduycie teje pozycji (pkt 360).

  Sd da wyrany sygna, e wykazania istnienia kolektywnej pozycji dominujcej nie

  mona opiera jedynie na samej wspzalenoci rynkowej, kadc nacisk na powizania o

  charakterze ekonomicznym (economical links).

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 31

  5.3. Wyrok Trybunau w sprawie Kali&Salz (rozporzdzenie nr 4064/89)

  Sprawa Kali&Salz73

  dotyczya planowanej koncentracji z udziaem Kali&Salz oraz

  Mitteldeutsche Kali AG, warunkowo dopuszczonej przez Komisj. Jako rynki waciwe

  zostay wskazane rynki niemiecki oraz europejski technicznego wglanu potasowego. Na

  pierwszym z nich w wyniku koncentracji podmiot poczony miaby 98% udziaw

  rynkowych, jednake Komisja zastosowaa koncepcj failing firm defence i w rezultacie

  przyja, i nie bdzie to miao negatywnych skutkw dla mechanizmu konkurencji. Z kolei

  na rynku europejskim, podmiot poczony oraz francuskie Societe Commerciale des Potasses

  et de lAzote zajmowayby zdaniem Komisji kolektywn pozycj dominujc. Komisja

  powoywaa si na czynniki rynkowe, takie jak homogeniczno towaru, dojrzao i

  stabilno rynku, wysoki stopie przejrzystoci rynku oraz brak postpu

  technologicznego. Komisja wskazaa take na powizania strukturalne uczestnikw

  planowanej koncentracji, jak choby wsplne joint ventures oraz porozumienia dotyczce

  wzajemnej wsppracy. Po podtrzymaniu decyzji przez Sd, rozpoznaniem sprawy zaj si

  Trybuna.

  Trybuna stwierdzi, e Komisja nie udowodnia, e w wyniku koncentracji moe

  powsta kolektywna pozycja dominujca na europejskim rynku technicznego wglanu

  potasowego. Przy okazji Trybuna uzna, e rozporzdzenie nr 4064/89 obejmuje swym

  zakresem przedmiotowym przypadki, w ktrych w wyniku koncentracji dochodzi do

  powstania bd umocnienia kolektywnej pozycji dominujcej. Co jednak istotne, Trybuna

  zwrci take uwag, e na gruncie powyszego rozporzdzenia Komisja nie jest zwizana

  dorobkiem orzecznictwa na kanwie art. 82 TWE. Dalej, zaakcentowa, i istot kolektywnej

  pozycji dominujcej powstaej lub umocnionej w wyniku koncentracji jest to, e obejmuje

  ona take przedsibiorcw, ktre w niej nie uczestniczyy. Trybuna wskaza take

  nastpujco: Komisja obowizana jest oceni dokonujc w tym celu prospektywnej analizy

  rynku waciwego czy dana koncentracja prowadzi do sytuacji, w ktrej efektywna

  73

  Patrz przyp. 19.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 32

  konkurencja na rynku waciwym zostaje istotnie ograniczona przez przedsibiorstwa majce

  w tej koncentracji uczestniczy oraz jedno lub wicej innych przedsibiorstw, ktre to w

  szczeglnoci na skutek istniejcych pomidzy nimi powiza [correlative factors]

  pozwalaj im przyj wspln polityk na rynku waciwym i dziaa w znacznym w stopniu

  niezalenie od konkurentw, klientw oraz konumentw (pkt 221).

  5.4. Wyrok Sdu w sprawie Gencor (rozporzdzenie nr 4064/89)

  Wyrok Sdu w sprawie Gencor74

  mia niebagatelny wpyw na ewolucj koncepcji

  kolektywnej dominacji. Sprawa dotyczya koncentracji planowanej przez Gencor (metalurgia

  i grnictwo) oraz Lonrho (grnictwo, metalurgia, hotelarstwo, rolnictwo, handel oglny),

  ktre zamierzay przej wspln kontrol nad spk Implats (platynowce), a za jej

  porednictwem kontrol nad Eastplats i Westplats (LPD, platynowce). Komisja nie wyrazia

  zgody na t koncentracj, gdy w jej ocenie spowodowaaby ona stworzenie duopolistycznej

  pozycji dominujcej przez Implats/LPD oraz Amplats, konkurenta Gencor oraz Lonrho na

  rynku platynowcw, na wiatowym rynku platynowcw. Wskutek zaskarenia decyzji

  Komisji przez Gencor, sprawa trafia przed Sd. Skarcy, opierajc swe stanowisko na

  kryterium powiza strukturalnych, argumentowa, e z wyroku Sdu w sprawie Italian Flat

  Glass wynika, e aby stwierdzi istnienie kolektywnej pozycji dominujcej, niezbdne jest

  wykazanie powiza o charakterze strukturalnym. Zdaniem skarcego, Komisja nie

  wykazaa, aby pomidzy rzekomymi kolektywnymi dominantami takie powizania istniay.

  Z t argumentacj Sd si nie zgodzi. Przypomnia, e w powoanym wyroku w

  sprawie Italian Flat Glass powizanie strukturalne zostao podane jedynie jako przykad75

  , w

  pkt 275 wskazujc, e nie mona take wywnioskowa [z wyroku w sprawie Italian Flat

  Glass], e Sd ograniczy pojcie powiza ekonomicznych do pojcia powiza

  strukturalnych wskazanych przez skarc. Niezwykle istotne pkt. 276-277 wyroku

  wymagaj przytoczenia w caoci: Co wicej, nie ma adnego powodu, w kategoriach

  prawnych ani ekonomicznych, aby wyczy z pojcia powiza ekonomicznych

  stosunek wzajemnej zalenoci wystpujcy midzy stronami cisego oligopolu,

  74

  Patrz przyp. 10.

  75 Osobn kwesti jest to, e Sd w wyroku w sprawie Italian Flat Glass uy sformuowania economic

  links, za podnoszone przez Gencor powizania o charakterze strukturalnym zostay wyinterpretowane z

  podanego przez Sd przykadu. Z wyroku Sdu w sprawie Italian Flat Glass wynika, e powizania strukturalne

  s podtypem powiza ekonomicznych. Nie mona zatem twierdzi, e na kanwie tego judykatu powizania

  strukturalne stanowi warunek sine qua non kolektywnej pozycji dominujcej.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 33

  w ramach ktrego, na rynku o waciwej charakterystyce, w szczeglnoci pod wzgldem

  koncentracji, przejrzystoci i jednorodnoci produktowej, strony te mog wzajemnie

  przewidzie swoje zachowania i s tym samym mocno motywowane do uzgadniania

  swojego postpowania na rynku, w szczeglnoci w taki sposb, aby maksymalizowa

  czne zyski poprzez ograniczanie produkcji z zamiarem podwyszania cen. W takim

  kontekcie kady przedsibiorca jest wiadom, e wysoce konkurencyjne dziaanie z jego

  strony majce na celu zwikszenie jego udziau w rynku (na przykad obnienie ceny)

  spowodowaoby identyczne dziaanie ze strony pozostaych, tak wic nie odnisby on

  adnych korzyci ze swojej inicjatywy. Obnika poziomw cen miaaby wic wpyw na

  wszystkich przedsibiorcw. Ten wniosek jest jeszcze bardziej uzasadniony w dziedzinie

  kontroli koncentracji, ktra ma na celu zapobieenie stworzeniu lub umocnieniu

  antykonkurencyjnych struktur rynkowych. Struktury te mog powsta zarwno w wyniku

  istnienia gospodarczych powiza w cisym tego sowa znaczeniu, na jakie wskazuje

  skarca, jak i struktur rynkowych w rodzaju oligopolu, w ktrych kade

  z przedsibiorstw moe by wiadome wsplnych interesw, a w szczeglnoci moe

  podnie ceny bez koniecznoci zawierania porozumienia lub zastosowania uzgodnionej

  praktyki.

  Sd odszed tym samym od postrzegania powiza ekonomicznych (w tym

  strukturalnym) jako swoistej przesanki warunkujcej istnienie kolektywnej pozycji

  dominujcej76, skaniajc si za ku powizaniom o charakterze funkcjonalnym, wynikajcym

  ze specyfiki rynku o strukturze oligopolistycznej, zwaszcza w warunkach tight oligopoly.

  Tyle tylko, e w zaproponowanej koncepcji kolektywnej dominacji Sd zahaczy o

  zagadnienie czystej wspzalenoci rynkowej (mere interdependece), z ktrej to, jako takiej,

  na kanwie wyroku w sprawie Gencor zdaniem niektrych autorw dopuszczono

  wywodzenie istnienia kolektywnej pozycji dominujcej77. Nie mona wszak zapomina, i

  sama tylko wspzaleno rynkowa, jak i stanowice jej przejaw racjonalnie dobieranie

  strategii rynkowej w odpowiedzi na dziaania pozostaych przedsibiorcw operujcych na

  76

  Tak te: C. Banasiski (red.), E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw.

  Komentarz, Warszawa 2009, s. 136.

  77 F.E. Gonzalez Diaz, Recent developments in EC merger control law: the Gencor judgement, 1999,

  World Competition 22(3), s. 3-28.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 34

  rynku waciwym, nie s zasadniczo zakazane78. Uznajc tez t za trafn, trzeba pj nieco

  dalej i skonstatowa, e wraz z wyrokiem Sdu w sprawie Gencor kryteria wyznaczajce

  kolektywn pozycj dominujc stay si jeszcze bardziej pynne i trudne do

  uchwycenia. Naley to oceni negatywnie, gdy nie daje si to pogodzi z zasad pewnoci

  prawa, dotyczcej tak prawa unijnego, jak i prawa wewntrznego pastw czonkowskich,

  ktre przy analizie rynku relewantnego pod ktem kolektywnej pozycji dominujcej

  odwoywa si bd wszak do dorobku orzecznictwa organw unijnych.

  5.5. Wyrok ETS w sprawie Compagnie Maritime Belge (art. 82 TWE)

  Liberalne stanowisko przyjte przez SPI w sprawie Gencor znalazo swe

  odzwierciedlenie w pniejszym orzecznictwie. Sprawa Compagnie Maritime Belge79

  obejmowaa nastpujcy stan faktyczny: Compagnie Maritime Belge byo czonkiem

  Associated Central West Africa Lines (Cewal), ktra to z kolei stanowia konferencj linii

  eglugowych w rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. b Rozporzdzenia Rady (EWG) nr 4056/86 z

  22.12.1986 r. ustanawiajce szczegowe zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do

  transportu morskiego80. Do Cewal naleeli armatorzy obsugujcy regularne linie eglugowe

  pomidzy portami wczesnego Zairu (obecnie Demokratyczna Republika Konga), Angoli i

  Europy Pnocnej. W swej decyzji Komisja stwierdzia naruszenie art. 81 i 82 TWE nie tylko

  przez sam Cewal, ale rwnie przez niektrych jej czonkw. Cewal oraz inne konferencje

  linii eglugowych Cowac i Ukwal, a take ich czonkowie, naruszyy art. 81 TWE poprzez

  zawarcie porozumie o wzajemnym niekonkurowaniu oraz podziale geograficznym rynku

  liniowcw pywajcych na trasie pomidzy Europ Pnocn oraz Afryk Zachodni. Z kolei

  czonkowie Cewal naduyli zajmowanej przeze kolektywnej pozycji dominujcej poprzez:

  udzia we wdroeniu umowy kooperacyjnej zawartej z zairskim Office de Gestion du Fret

  Maritime; zmian cen poprzez obnienie ich do poziomu cen oferowanych przez gwnego

  niezalenego konkurenta (Grimaldi and Cobelfret), a nawet poniej tego poziomu, za

  przewozy statkami w tych samych dniach lub pobliskich dniach (tzw. ship fighting);

  78

  Por. S.Marco Colino, Competition law, s. 144-145. W wyroku w sprawie C-48/69 Imperial Chemical

  Industries Ltd. v. Komisja Zb. Orz. 1972 00619, Trybuna stwierdzi: Cho kady producent moe zmienia

  ceny oferowanych przez siebie towarw, biorc przy tym pod uwag obecne lub przewidywalne

  zachowanie swych konkurentw, niemniej jest sprzeczne z zasadami prawa konkurencji zawartymi w

  Traktacie kooperacja z konkurentami, w jakikolwiek sposb, w celu ustalenia skoordynowanego sposobu

  dziaania ().

  79 Patrz przyp. 17.

  80 Dz.U. L Nr 378 str. 4-13.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 35

  wprowadzenie zakazanych na podstawie powyszego porozumienia porozumie

  lojalnociowych.

  Sd utrzyma w mocy decyzj Komisji. W odwoaniu skarcy podnosili przede

  wszystkim, i Sd bdnie zaoy, e samo stwierdzenie stosowania praktyk uzgodnionych

  zakazanych art. 81 TWE pozwala przyj, e przedsibiorcy zajmuj kolektywn pozycj

  dominujcej. Dalej, zdaniem skarcych, wtpliwe byo czne (rwnoczesne) stosowanie art.

  81 i 82 TWE. W ich ocenie, wzajemna relacja tych przepisw nie pozwala przyj, i

  przedsibiorcy zajmujcy kolektywn pozycj dominujc, zatem dziaajcy jako de facto

  podmiot kolektywny, mog by rwnoczenie stronami wspomnianych porozumie lub

  stosowa praktyki uzgodnione.

  Trybuna, za Sdem, wyrni trzy kryteria, ktra musz zosta spenione

  kumulatywnie, aby wykaza naruszenie art. 82 TWE w ujciu kolektywnym. Po pierwsze,

  czy przedsibiorcy tworz de facto podmiot kolektywny; po drugie, czy jako tene de facto

  podmiot kolektywny zajmuj pozycj dominujc; po trzecie czy doszo do naduycia

  teje pozycji dominujcej (pkt 40).

  Trybuna zwrci uwag na istnienie powiza o charakterze ekonomicznym (pkt 41),

  jednoczenie raz ju kolejny podkrelajc, e samo w sobie stwierdzenie porozumie lub

  praktyk zakazanych na gruncie art. 81 TWE nie pozwala na wyprowadzenie wniosku, i

  przedsibiorcy tacy tworz de facto podmiot kolektywny (pkt 43), przy czym nie jest

  wykluczone, e w konkretnym przypadku powizania wynikajce z tych porozumie lub

  praktyk bd na tyle silne, e wyprowadzenie takiego wniosku bdzie uprawnione (pkt 44). W

  pkt. 45 Trybuna stwierdzi za: Istnienie kolektywnej pozycji dominujcej moe zatem

  wynika z natury oraz warunkw umowy, ze sposobu, w jaki zostaa ona wdroona, a

  take w rezultacie z powiza oraz z czynnikw powodujcych zwizek pomidzy

  przedsibiorstwami wynikajcy z tej umowy. Trybuna doda: Niemniej jednak,

  wystpowanie takiej umowy lub innych powiza () nie jest niezbdne do stwierdzenia

  kolektywnej pozycji dominujcej. Mona je [stwierdzenie kolektywnej pozycji

  dominujcej] bowiem oprze na innych powizaniach i bdzie to zaleao od analizy

  ekonomicznej oraz, w szczeglnoci, analizy struktury danego rynku waciwego. Tym

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 36

  samym Trybuna potwierdzi, e kolektywna pozycja dominujca moe opiera si take na

  powizaniach funkcjonalnych (struktura rynku waciwego).

  Ostatecznie w sprawie Compagnie Maritime Belge Trybuna zmuszony by stwierdzi

  niewano decyzji Komisji z powodu bdw proceduralnych przy ustalaniu wysokoci kar

  pieninych.

  Wyrok spotka si z krytyk niektrych autorw. W kontekcie niebezpieczestwa

  wywodzenia kolektywnej pozycji dominujcej z samej tylko wspzalenoci rynkowej (mere

  interdependence), B.E. Hawk i G.A. Motta, przywoujc te w tym kontekcie pogldy

  wyraone przez choby C. Withersa i M. Jephcotta, wskazuj, e uznanie czynnikw

  funkcjonalnych za wystarczajce dla stwierdzenia wystpowania kolektywnej pozycji

  dominujcej pozwala zaliczy do sam tylko wspzaleno rynkow (mere

  interdependence) i na tej tylko podstawie zgodnie z wyrokiem Trybunau w sprawie

  Compagnie Maritime Belge uzna, i na rynku relewantnym wystpuje kolektywna pozycja

  dominujca81

  .

  5.6. Wyrok Sdu w sprawie Airtours/First Choice (rozporzdzenie nr 4064/89)

  W wyrok w sprawie Airtours/First Choice82

  Sd sformuowa nowy katalog przesanek

  kolektywnej pozycji dominujcej (tzw. kryteria Airtours/First Choice). Niektrzy autorzy

  okrelili go nawet jako zamykajcy Puszk Pandory83

  .

  Stan faktyczny klarowa si nastpujco: Na brytyjskim rynku krtkodystansowych

  wyjazdw turystycznych dziaali czterej przedsibiorcy o nastpujcych udziaach: Thomson

  27%, Airtours 21%, Thomas Cook 20%, First Choice 11%. W 1999 r. Airtours ogosi

  ofert publiczn przejcia First Choice poprzez nabycie wszystkich akcji i zgosi Komisji

  zamiar koncentracji zgodnie z rozporzdzeniem nr 4064/89. Komisja wydaa decyzj

  zakazujc zamierzonej koncentracji, argumentujc, e w jej wyniku na rynku waciwym

  81

  B.E. Hawk, G.A. Motta, Oligopolies and collective dominance: a solution in search of problem,

  Treviso Conference on Antitrust Between EC Law and National Law, Eighth Edition; Fordham Law Legal

  Studies Research Paper No. 1301693, pobrane z: http://ssrn.com/abstract=1301693, s. 91, 100-101.

  82 Patrz przyp. 36.

  83 K.U. Khn, Closing Pandora's Box? Joint Dominance after the 'Airtours' Judgment (padziernik

  2002), Michigan Law and Economics Research Paper No. 02-013, pobrane z: http://ssrn.com/abstract=349521, s.

  14.

  http://ssrn.com/abstract=1301693http://ssrn.com/abstract=349521

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 37

  powstaa by kolektywna pozycja dominujca zajmowana przez Airtours/First Choice,

  Thomson oraz Thomas Cook (czne udziau po koncentracji wynosiyby a 79%), przez co

  konkurencja zostaaby w znaczcym stopniu ograniczona. Komisja zwrcia uwag, e

  wysoki czny udzia przedsibiorcw w rynku waciwym (79%) skaniaaby ich do dziaania

  w znacznym zakresie niezalenie od konkurentw, kontrahentw i konsumentw, zwaszcza

  poprzez ograniczanie poday oraz podnoszenie cen.

  Decyzja Komisji zostaa zaskarona przez Airtours i nastpnie uniewaniona przez Sd.

  Zdani