Novike Obine Radlje 40

Novike Obine Radlje 40
Novike Obine Radlje 40
download Novike Obine Radlje 40

of 2

 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Glasilo Občine Radlje ob Dravi

Transcript of Novike Obine Radlje 40

 • Novike Obine Radlje ob Dravi

  Novike Obine Radlje ob Dravi t. 40 avgust 2012

  Obina Radlje ob Dravi

  DOMAE DRUTVO S "KARJOLAMI" OBISKALO KRAS(in napovedalo Kulevko 2012)Drutvo za razvedrilne dejavnosti LUDO iz Radelj ob Dravi se je s tevilno delegacijo in dvema tekmov-alnima ekipama odzvalo vabilu mladinskega odseka Kulturnega drutva Kraki dom iz Repna in se v so-boto, 21. 7. 2012, udeleilo prireditve Karjola Chal-lenge 2012, ki jo prirejajo v kraju Repen na italijan-skem Krasu. Prireditev se odvija na imenitnem in s kamnom lahtno obnovljenem placu - krajevnem trgu sredi vasi. Gre za podoben dogodek, kot ga Ludo drutvo organizira v sklopu Radeljskih sreanj in ki se pri nas imenuje Kulevka, tj. tekmovanje s prirejenimi in okraenimi ajtrgami oz. karjolami.Prireditve v Repnu se je, poleg cele vasi in obiskoval-cev iz sosednjih krajev in obin, tako z italijanske, kot slovenske strani meje, udeleilo 14 tekmovalnih ekip odraslih in 14 ekip otrok, oboji s posebej skrbno in izvirno pripravljenimi in okraenimi karjolami.Ploskanje in vriskanje je bodrilo tudi nae tekmov-alce na poligonu in v lepotnem tekmovanju. Nai ekipi, prva v paru Mateja Kotte in Gregorja Viltunika ter druga v tandemu Renata Ternika in Bojana Glaz-erja, sta kot gostujoi sodelovali izven tekmovalne konkurence, vendar ni manj izvirno ali srno, kot ostale ekipe.Hudomuno dogajanje je povezoval izjemno duhovit in neumoren domain Omar Maruccelli, strokovna komisija pa je ocenjevala izvirnost udeleencev, med katerimi sta se v dupleks ajtrgi s pozlato znala tudi mladoporoenca, ki sta ta isti dan v kraju praznovala ohcet. Pomemben in ponosen gost je bil tudi domai upan Obine Repentabor Marko Pisani.Prijatelji iz Italije so s prireditvijo prieli isto leto, kot Ludo drutvo pri nas v Radljah. Te so se kot gostje v lanskem letu udeleili tudi mladi iz Repna. Vse to in e ve je bil e poseben razlog za druenje z organi-zatorji in domaini ob seveda obveznem teranu ter zvokih ansambla Kraki muzikanti. In takrat je, kot se za Kraevce spodobi, padlo tudi zagotovilo, da se kmalu in ponovno sreamo na Kulevki septembra pri nas v Radljah. ..

  B.C.

  RAZPISI PODEELJAVsebina Programa razvoja podeelja Republike Slovenije za obdobje 20072013 (PRP 20072013) obsega in zajema: Os 1 Konkurennost kmetijstva

  in gozdarstva, Os 2 Ohranjanje okolja in

  podeelja, Os 3 Kakovost ivljenja in diverzi-

  fikacijo ter Os 4 LEADER.

  V vsaki od tirih "osi" se izvajajo razlini ukrepi, razdeljeni po pred-nostnih nalogah. Ukrepi so namen-jeni razlinim upraviencem in podpi-rajo razline vsebine. Republika Slovenija bo s PRP 20072013 izvajala izbrane ukrepe vseh tirih osi. Obina Radlje ob Dravi se je prijavila na razpise iz Programa razvoja podeelja v skladu z navo-dili posameznih ukrepov in v skladu z zmonostmi Prorauna Obine Radlje ob Dravi (Prijava projektov: Rekonstrukcija lokalnih cest in izgrad-nja plonika, ureditev okolice na Sv. Treh Kraljih, Izgradnja Poslovilnega objekta na Sv. Antonu na Pohorju). Na taken nain bo izboljala posa-mezne strukture v obini, ki so pred-met posameznih ukrepov, ki se sofi-nancirajo, po terminskem planu, ki je postavljen za vsakega posebej. Rezul-tate iz U 322 in U323 priakujemo v kratkem.

 • Novike Obine Radlje ob Dravi t. 40 avgust 2012

  Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

  VPIS V NOGOMETNO OLO RADLJENogometni klub Radlje s lanskim motvom tekmuje v tajerski nogometni ligi.Pogoj za uspehe je med drugim tudi stro-kovno delo z mladimi.V okviru kluba deluje NOGOMETNA OLA, ki vkljuuje otroke od estega do tirinajstega leta starosti.Trenutno tevilo otrok se pribliuje tevilu sto, na cilj pa je to tevilo e poveati, kajti samo tako bomo lahko vrili proces selek-cioniranja.

  V ta namen vabimo vse otroke letnikov 2004, 2005 in 2006, da se nam pridruijo.Vadili boste dvakrat do tirikrat tedensko pod vodstvom trenerjev nogometa.

  Prijavite se lahko na treningih, ki pote-kajo pri trenerju Marku PENINIKU na portnem igriu v Radljah, vsak torek in etrtek ob 16.30 h.

  Bojan Kus,Vodja nogometne ole

  Oddajte svojo zgodbo!Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novik Obine Radlje ob Dravi, vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure poljete na naslov novice@radlje.si vae zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih obja-vimo. Potrudili se bomo, da bomo upotevali prav vse, kar pa zaradi aurnosti obveanja ne bomo utegnili objaviti, bomo dodali na na FB profil in spletno stran Obine Radlje ob Dravi.

  Obina Radlje ob Dravi

  NOVIKE OBINE RADLJE OB DRAVISpotovane obanke in obani! Obveamo vas, da bodo v asu poletnih poitnic Novike Obine Radlje ob Dravi izhajale predvidoma vsakih 14 dni.

  DELOVANJE DRUTVA ZA OhRANITEV KULTURNE DEDIINE IN UMETNOSTI V POLETNIh MESECIh 2012

  Drutvo je v sodelovanju s Podjetnikim centrom Slovenj Gradec (vodilnim partnerjem projekta DUO Kunsthandwerk) v prostorih Zdravst-venega doma Radlje ob Dravi in Carinskega urada Maribor pripravilo fotografsko razstavo Toma Jeseninika in Toma Weisa, in sicer ro-kodelskih izdelkov ezmejnega obmoja DUO Kunsthandwerk. Fotografije so bile na ogled vsem obiskovalcem do konca julija 2012. Na Carinskem uradu Maribor si je razstavo ogledal tudi finanni minister uteri.V avgustu je v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi na ogled podoba tega zdravstvenega doma skozi razlina asovna obdobja in utrinki rokodelske delavnice v atriju muzeja v Slovenj Gradcu, ki jo je vodilo drutvo.

  Mirko Kogelnik,Predsednik drutva

  VABILOVabimo vas na koncert skupine JAZOO, ki bo potekal v soboto 18. avgusta 2012 ob 20.00 uri pri Dvorcu Radlje.

  Organizatorji: Jazoo, RRA Koroka d.o.o., Obina Radlje ob Dravi in Javni zavod KTM Radlje ob Dravi.

  V primeru slabega vremena bo koncert

  potekal v dvorani Kulturnega doma

  Radlje. Vabljeni!