No£iuni de contabilitate primarƒ

download No£iuni de contabilitate primarƒ

of 160

 • date post

  07-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  723
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of No£iuni de contabilitate primarƒ

No iuni de contabilitate primar , Managementul afacerilor, Marketing i dezvoltarea afacerilor no iuni de baz Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie - ANIMMC 1 No iuni de contabilitate primar , Managementul afacerilor, Marketing i dezvoltarea afacerilor no iuni de baz Autori: ec. Lucian Nedelcu

ec. R zvan Mitocariu ec. Adrian Rnda u No iuni de contabilitate primar , Managementul afacerilor, Marketing i dezvoltarea afacerilor no iuni de baz Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie - ANIMMC 2 CUPRINS I. No iuni de contabilitate primar .....3 1.1. Rolul contabilit ii n economia de pia .....4

1.2. Patrimoniul societ ilor comerciale .....5 1.3. Evaluarea elementelor patrimoniale .....8 1.4. Bilan ul contabil .....9 1.5. Balan a de verificare ...11 1.6. Documente justificative (primare)

...13 1.7. Metode de eviden ...17 1.8. Registrele contabile ...18 1.9. Inventarierea patrimoniului ...19 1.10. Obliga ii de plat a agen ilor economici ...22 1.11. Modele de formulare utilizate n activitatea economico-financiar ...29 1.12. Planul de conturi general ...48 a gestiunilor n activitatea de desfacere

II. No iuni de marketing i dezvoltarea afacerilor ...49 2.1. De ce strategie de marketing ...49 2.2. Mixul de marketing pentru produse i servicii ...49 2.3. Concepte noi n marketing ...54 2.4. Procesul de vnzare ...55

III. No iuni de management ...60 3.1. Abilit ile de lider ...60 3.2. Organizarea firmei ...66 3.3. Metoda de creare a fi elor de post Belbin

...69 3.4. Management financiar ...72No iuni de contabilitate primar , Managementul afacerilor, Marketing i dezvoltarea afacerilor no iuni de baz Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie - ANIMMC 3 I. NO IUNI DE CONTABILITATE PRIMAR Organizarea contabilit ii patrimoniale constituie o obliga ie stabilit prin lege pentru toate persoanele juridice, precum i pentru persoanele fizice care au fost autorizate s desf oare activit i pe cont propriu i au calitatea de comerciant. Baza legal privind organizarea i conducerea eviden ei contabile este format n principal din: - Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 14.01.2005, cu modific rile i complet rile ulterioare; - Ordinul Ministrului Finan elor Publice 94 / 2001 pentru aprobarea Reglement rilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunit ii Economice Europene i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 20.02.2001, cu modific rile i complet rile ulterioare; - Ordinul Ministrului Finan elor Publice 306 / 2002 pentru aplicarea Reglement rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 25.04.2002, cu modific rile i complet rile ulterioare. ncepnd cu data de 01.01.2006, OMFP 94/2001 i OMFP 306/2002 se abrog prin Ordinul 1752/2005 pentru aprobarea reglement rilor contabile

conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1085 din 30.11.2005. Legea Contabilit ii nr. 82/1991 enumer unit ile patrimoniale obligate s - i organizeze i s conduc contabilitatea, astfel : o Regii autonome o Societ i comerciale o Societ i agricole o Organiza ii ale coopera iei me te ug re ti o Organiza ii ale coopera iei de consum i de credit o Banca Na ional a Romniei i organiza iile bancare o Institu ii publice de subordonare central i local

o Unit i de asigur ri sociale, altele dect cele de stat o Asocia ii o Funda ii o Sindicate o Unit i de cult o Organiza ii ob te ti o Alte persoane care au dobndit personalitate juridic o Persoanele fizice care presteaz activit i independente, care exercit n mod obi nuit acte de comer i sunt nmatriculate la Oficiul Registrului Comer ului. Obliga ia de a organiza i conduce contabilitatea revine, potrivit legii, i subunit ilor f r personalitate juridic cu sediul n str in tate, care apar in de persoane juridice, cu sediul sau domiciliul n Romnia, ct i subunit ilor cu sediul n Romnia care apar in unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul

n str in tate. No iuni de contabilitate primar , Managementul afacerilor, Marketing i dezvoltarea afacerilor no iuni de baz Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie - ANIMMC 4 1.1. Rolul contabilit ii n economia de pia Descentralizarea economiei a determinat apari ia i dezvoltarea liberei ini iative care solicit agentului economic s - i asume riscul n activitatea sa pentru c activitatea pe care o desf oar are loc n condi ii de concuren . Pentru a putea s se men in i s reziste n aceast lupt agentul economic trebuie s

i cunoasc rezultatele activit ii sale astfel nct din venituri s - i acopere cheltuielile i s ob in i profit.

Pentru ndeplinirea obiectului de activitate, patrimoniul ag. ec. se afl ntr-o permanent mi care i transformare ca urmare a urm toarelor procese economice : aprovizionarea urm re te cheltuielile privind transportul i

aprovizionarea cu materiale prime i materiale efectuate cu mijloace proprii i str ine (nchiriate) ; cheltuielile cu nc rcarea, desc rcarea materialelor n depozit i magazie (cheltuieli de manipulare); pierderi pe timpul transportului n limita normelor legale produc ia urm re te totalitatea cheltuielilor aferente produc iei precum i cheltuielile realizate ca rezultat al activit ii desf urate de ag. ec. i care produc n patrimoniul unit ii modificarea de volum i structur , transform ri cantitative i calitative, determinnd rezultatele financiare ca rezultat al unor opera ii economico financiare consumatoare de resurse i produc toare de rezultate.

Activit ile desf urate de un ag. ec. pot fi grupate astfel : 1. activit i de exploatare sau de produc ie 2. activit i financiare 3. activit i excep ionale n func ie de aceste activit i se angajeaz i cheltuielile, respectiv se

utilizeaz mijloace b ne ti i financiare pentru a satisface anumite necesit i productive sau obliga ii. Cheltuielile se clasific astfel : a. cheltuieli de exploatare consum de materii prime i materiale, amortizarea imobiliz rilor, energie, ap , gaz, fond de omaj, cheltuieli cu deplas ri, deta ri, reclame, protocol, publicitate, alte servicii executate de ter i (transporturi, servicii, etc.) b. cheltuieli financiare cheltuieli legate de emiterea, cump rarea i r scump rarea titlurilor de valoare, diferen e nefavorabile de curs valutar, cheltuieli cu depozite. c. cheltuieli excep ionale pierderi din calamit i naturale, debitori prescri i, amenzi, penalit i, dona ii, desp gubiri. Corespunz tor acestor categorii de cheltuieli, unitatea ob ine i venituri, ca rezultat al vnz rii de m rfuri sau produse, executare de lucr ri i prest ri de servicii. Veniturile se mpart n : a) venituri din exploatare din comercializarea m rfurilor, livr ri

produse, execut ri de lucr ri i prest ri servicii b) venituri financiare din dobnzi i din participa ii (dividendul ob inut prin cump r ri de ac iuni de la alte SC)

c) venituri excep ionale - din desp gubiri i penalit i No iuni de contabilitate primar , Managementul afacerilor, Marketing i dezvoltarea afacerilor no iuni de baz Agen ia Na ional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie - ANIMMC 5 desfacerea urm re te i ine eviden a cheltuielilor privind desfacerea

produselor (cheltuieli cu ambalarea, transportul, depozitarea, sortarea i ntre inerea sau conservarea lor) reparti ie urm re te modul de constituire i legalitatea form rii fondurilor din resurse proprii pentru a asigura desf urarea normal a activit ii de finan are. Cunoscnd aceste elemente se apreciaz c obiectul contabilit ii l reprezint nregistrarea, urm rirea i controlul sistematic al existen ei, mi c rii i transform rii patrimoniului n procesul de produc ie (de exploatare) precum i al surselor de formare ale acestora concomitent cu rezultatul ob inut. Pentru aceasta, contabilitatea utilizeaz procedee comune cum ar fi : o documentele, care stau la baza prelucr rii informa iilor privind opera iile economice patrimoniale i prin care se face dovada nf ptuirii lor; o evaluarea, care const n exprimarea opera iunilor economice n unit i monetare reprezentnd o identificare a fiec rui element de patrimoniu i care are n vedere prevederile legale, dar nu se ia n considera ie un etalon unic de apreciere sau compara ie ci se au n vedere prevederile legale, dar nu se ia n considera ie un etalon unic de apreciere sau compara ie ci se are n vedere costul de achizi ie, perioada de utilizare sau gradul de uzur i alte elemente ce constituie la stabilirea bunului ;

o calcula ia care const ntr-o nl n uire de calcule economice ale c ror

rezultat se urm re te sistematic prin intermediul conturilor i generalizate cu ajutorul bilan ului. Ca procedee specifice, contabilitatea utilizeaz : contul, dubla nregistrare, balan a de verificare, tehnici de inregistrare i bilan ul contabil. 1.2. Patrimoniul societ ilor comerciale PATRIMONIUL unui ag. ec. este format din totalitatea mijloacelor economice de care dispune ag. ec. n vederea realiz rii obiectului de activitate, precum i totalitatea drepturilor i obliga iilor cu valoare economic . Existen a patrimoniului este legat de existen a unei persoane (fizice sau juridice) ca subiect de patrimoniu, care s aibe posesia i gestiunea bunurilor materiale, drepturilor i obliga iilor, cu condi ia de a exercita liber acte de dispozi ie i administra ie asupra sa. Patrimoniul unei SC are urm toarea structur : 1. Elemente de activ adic tot ce apar ine persoanei 2. Elemente de pasiv adic toate obliga iunile materiale pe care le are persoana Elemente de activ Prin activ se n elege patrimoniul economic, adic valorile economice sub forma lor fizic concret , respectiv totalitatea mijloacelor economice sub aspectul componen ei i structurii materiale sau b ne ti. a) active imobilizate necorporale cheltuieli de constituire cheltuieli de cercetare dezvo