Nieuwsbrief scholengemeenschap 2012-2013 - nieuwsbrief 1

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief scholengemeenschap 2012-2013 - nieuwsbrief 1

Transcript of Nieuwsbrief scholengemeenschap 2012-2013 - nieuwsbrief 1

 • Wil je meer weten over de scholen van onze scholengemeenschap, bezoek dan ze-ker hun website:

  Biotechnicum Bocholt www.biotechnicum.be Instituut Agnetendal Peer www.agnetendal-peer.be Middenschool H. Hartinstituut Bree www.hhartbree.be Middenschool Meeuwen www.middenschoolmeeuwen.be Sint-Augustinusinstituut Bree www.augustinus-bree.be TISM Bree www.tismbree.be

  NUMMER 1 DECEMBER 2012

  Nieuwsbrief

  De scholengemeenschap Sint-Michiel telt op 1 december 3 307 leerlingen.

  De dalende trend van de voorbije jaren zet zich voorlopig verder (zie gra-

  fiek). Ten opzichte van het topjaar 2006-2007 telt de scholengemeenschap

  424 leerlingen minder. In vergelijking met vorig schooljaar verliest de scho-

  lengemeenschap in totaal 40 leerlingen. Dit verlies is minder groot dan vorig

  schooljaar.

  Jaarlijks vergelijken wij de evolutie van de schoolbevolking in de scholenge-

  meenschap met de te verwachten leerlingenaantallen op basis van de ge-

  boortecijfers. Ten opzichte van het referentiejaar 1999-2000 (index 100 %),

  scoren wij dit schooljaar 105,53 %. In het topjaar was dit nog 118,67 %. De

  berekende evolutie van de schoolbevolking op basis van de gegroepeerde

  geboortecijfers in onze regio komt dit schooljaar uit op 81,05 % van het re-

  ferentiejaar. De scholengemeenschap zit dus ruim 24 % boven de leerlin-

  genaantallen die wij konden verwachten op basis van de geboortecijfers. De

  werkelijke schoolbevolking in het bisdom Hasselt zit op 95 % van het refen-

  tiejaar of 10 % lager dan onze scholengemeenschap.

  Een verklaring voor deze hoge score is vooral te wijten aan onze rekrutering

  in de brede regio. Naast de eigen gemeenten Bree, Bocholt, Meeuwen-

  Gruitrode en Peer komen veel leerlingen uit Opglabbeek, As en Kinrooi naar

  onze scholen.

  Leerlingenaantallen: terug beterschap op komst?

  Verantwoordelijke uitgever: cordinerend directeur Jos Bollen, p/a Sint-Jacobsstraat 12,

  3960 Bree

  Secretariaat: Marc Timmerm

  ans, bestuurssecretaris scholengemeenschap

  In dit nummer:

  Leerlingenaantallen 2012-2013

  1

  Netwerkgroepen in de scho-lengemeenschap

  2

  Nieuws uit de scholen

  - Biotechnicum Bocholt 3

  - Instituut Agnetendal Peer 4

  - Middenschool H. Hartinstituut Bree

  5

  - Middenschool Meeuwen 6

  - Sint-Augustinusinstituut Bree

  7

  - TISM Bree 8

  3 2703 327

  3 4503 538

  3 595

  3 731 3 7283 658

  3 548

  3 4263 353

  3 307

  Evolutie leerlingenaantallen

 • 2

  In de eerste graad zitten 1 123 leerlingen, 34 % van het totaal aantal leerlingen. Dit jaar stijgt de

  eerste graad opnieuw na een periode van vier jaar achteruitgang. Er zitten momenteel 15 leerlin-

  gen meer in de eerste graad. De stijging zit volledig in het eerste jaar.

  In de tweede graad zitten 1 028 leerlingen, 31 % van het totaal aantal leerlingen. De tweede

  graad zakt met 6 leerlingen. Vorig jaar zakte onze scholengemeenschap in de tweede graad nog

  met 92 leerlingen.

  1 156 leerlingen zitten in de derde graad. Dit zijn er 49 minder dan vorig schooljaar. Van deze

  1 156 leerlingen zitten 119 leerlingen in de 7de specialisatiejaren. Vorig jaar waren dit er nog 158.

  De onderlinge verhoudingen tussen de scholen wijzigen nauwelijks. Het Biotechnicum Bocholt en

  het Sint-Augustinusinstituut ASO kennen de grootste stijging. Het Sint-Augustinusinstituut BSO/

  TSO en TISM verliezen het meeste aantal leerlingen. De middenschool H. Hartinstituut en het In-

  stituut Agnetendal Peer blijven ongeveer status quo. Positief is zeker dat het nijverheidsonderwijs

  in zijn totaliteit niet meer zakt. In vergelijking met de andere nijverheidsscholen handhaaft TISM

  Bree zich goed.

  In onze scholengemeenschap zijn tal van schooloverstijgende werkgroepen actief. Onder voorzit-

  terschap van de cordinerend directeur Jos Bollen en met inhoudelijke ondersteuning van de me-

  dewerkers van de scholengemeenschap (pedagogisch cordinator Irne Indemans, bestuurssecre-

  taris Marc Timmermans, ICT-cordinator Kurt Braeken en verslaggever Veerle Loos) komen deze

  werkgroepen een aantal maal per jaar samen. De vergaderingen vinden steeds plaats in een ande-

  re school, zodat de leden de andere scholen ook beter leren kennen.

  Doelstellingen van deze werkgroepen zijn in de eerste plaats informatie en ervaringen uitwisselen

  en het delen van goede praktijkvoorbeelden. Daarnaast zijn er in de eigen scholen tal van initiatie-

  ven ontwikkeld, die hun oorsprong vonden in de schooloverstijgende werkgroepen. De input komt

  voor een groot gedeelte uit het pedagogisch beleids en actieplan, dat jaarlijks wordt opgesteld.

  Ook nieuwe regelgeving en nieuwe maatschappelijke initiatieven bieden voer voor agendapunten.

  Dit schooljaar zijn volgende werkgroepen actief:

  personeelsbeheer;

  boekhouding;

  ankerpersonen/VOET;

  leerlingenbegeiders/GOK;

  leerlingenadministratie;

  ICT-cordinatoren;

  preventieadviseurs;

  integrale kwaliteitszorg;

  RSV;

  gezondheidscordinatoren.

  Naast de werkgroepen komen een aantal vakgroepen schooloverstijgend samen, vaak met mede-

  werking van de pedagogische begeleiders. Ook voor deze samenkomsten vinden de collegas het

  belangrijk dat zij voldoende ruimte krijgen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

  De schooloverstijgende werkgroepen: sterkhouders van de

  scholengemeenschap

 • 3

  Leerlingen werken in het Wijshagerven

  De leerlingen van het 5de en 6de jaar Natuur

  en groentechnische wetenschappen voeren de

  komende maanden natuurherstelwerken uit aan

  het Wijshagerven. Het Wijshagerven is dichtge-

  groeid en de leerlingen kappen het ven open,

  maaien de verruigde oevers en schonen het ven

  op. Zo krijgen we weer een ecologisch ven dat

  vele diersoorten zal kunnen huisvesten., vertelt

  boswachter Michel Broeckmans. Een toffe op-

  dracht, bovendien leuk om samen in de natuur

  te werken, vertellen de leerlingen.

  Leraren winnen voetbalklassieker

  Op 19 november werden de leraren uitgedaagd door onze leerlingen in een stevig potje zaal-

  voetbal. Deze wedstrijd stond in het teken van de actie 11.11.11. De Sint en zijn pieten brach-ten een bezoek en haalden de stoute leerlingen en leraren naar voren voor een liedje, dansje of

  opdracht. Met enkele gemiste kansen voor beide ploegen gingen ze de rust in met een 0 2 in het voordeel voor de leraren. Sint en Niklaas zorgden opnieuw voor wat vertier, tijdens de

  rust. Maar ook enkele dansende meisjes van on-ze school brachten een wervelend dansnummer. In de tweede helft wisten de leerlingen twee-maal te scoren en brachten ze de stand op 2

  2. Maar voor de leraren was dit het ideale mo-ment om te laten zien wie op onze school de broek draagt, 3 6 werd het eindresultaat.

  Scheve Tafel in het Biotechnicum De klimaatverandering kreeg op 19 november in het Biotechnicum een bijzonder gezicht: in de voormiddag deelden de directeur en mevrouw Jame nieuwe identiteitskaarten uit aan alle leer-lingen. Misschien had je geluk en was je gebo-ren in het welvarende Noorden, dan merkte je

  niet veel van de opwarming van de aarde, je mocht bij het middageten aanschuiven aan een mooi versierde tafel met soep, fruitsap en als dessert Fair Trade truffels. De kans was evenwel veel groter dat je klimaatslachtoffer was, dat je te lijden had onder de klimaatveranderingen, dat je huis overstroomd was, dat je oogsten mislukt waren en dat je aangewezen was op voedselbedeling. Dan was er voor jou een bo-dempje soep en vervuild water beschikbaar.

  Biotoopstudie in de schoolpoel De leerlingen van het 5de jaar Natuur- en groentechnische wetenschappen hebben een biotoopstudie uitgevoerd in de schoolpoel. Ze hebben enkele abiotische factoren (geluid, licht, temperatuur) gemeten met de milieumeter. Om de waterdieren en -planten te determineren, hebben ze gebruik gemaakt van determinatie-sleutels, zoekkaarten en veldgidsen. Er was nog verrassend veel leven in de poel te bespeuren. De geelgerande watertor, watervlo, zoetwater-vlokreeft, larven van waterdieren werden in gro-te aantallen gespot. Ook een kikker liet zich even zien, maar de aanwezigheid van een grijze reiger liet hem snel veiliger oorden zoeken.

  Tweede- en derdejaars nemen deel aan

  de projectdag: Kijk, ik kan zonder!

  Op 6 november hebben de leerlingen van het 2de en 3de jaar een projectdag gevolgd in ver-band met allerlei vormen van verslaving. Op een speelse en interactieve manier hebben ze leren

  ontdekken wat een verslaving is en hoe ermee om te gaan. Verschillende hulpinstanties waar-onder de politie, CLB en het sociaal huis waren present. Ze trachtten antwoorden te geven op

  de vele vragen van de leerlingen.

  Start bouwwerken nieuwe praktijkhal

  Sedert einde november is de bouw van de nieu-we praktijkhal met praktijklokalen, machine-loods en leslokalen gestart. De officile opening

  is voorzien voor 3 mei 2013.

  BIOTECHNICUM BOCHOLT

  Nieuws uit de scholen

 • 4

  Kapsalon Exphair Het didactisch kapsalon "Exp'hair" werd op 2

  oktober officieel geopend. Het hoogtepunt van

  de avond was de modeshow met knap gekapte

  modellen. Genteresseerden kunnen terecht in

  het kapsalon van Instituut Agnetendal, Klooster-

  straat 27 in Peer, iedere woensdagnamiddag en

  donderdagvoormiddag. Voor een afspraak kan je

  terecht op het nummer 011 80 92