Niedob³r Talent³w 2014_raport ManpowerGroup

download Niedob³r Talent³w 2014_raport ManpowerGroup

of 21

 • date post

  02-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  17
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Niedob³r Talent³w 2014_raport ManpowerGroup

 • NIEDOBR TALENTWTRWA

  JAK WSPCZESNY HR MOE PORADZI SOBIE Z TYM WYZWANIEM

 • Jak wspczesny HR moe poradzi sobie z niedoborem talentw

  KLU

  CZ

  OW

  E A

  SP

  EK

  TY

  2

  0%

  15%

  30%

  45%

  60%

  201420132012201120102009200820072006

  40% 41%

  31% 30% 31%34% 34% 36%35%

  Wyniki dziewitej edycji corocznego badania ManpowerGroup Niedobr talentw pokazuj, e

  36%pracodawcw w ujciu globalnym deklaruje trudnoci z obsadzaniem stanowisk w 2014 roku.

  To najwyszy wynik od siedmiu lat.

  Dlaczego problem niedoboru talentw odczuwaj wci firmy na caym wiecie? Mino dziewi lat, odkd firma doradztwa personalnego ManpowerGroup po raz pierwszy opublikowaa wyniki badania Niedobr talentw a mimo to przedsibiorcom wci nie udaje si skutecznie przeciwdziaa tej sytuacji.

 • HR LEADER

  1. Pracownicy HR eksperci ds. popytu i poday

  2. Pracownicy HR znawcy rynku

  3. Pracownicy HR projektanci

  Podobnie jak w 2013 roku ponad jedna pita pracodawcw w ujciu globalnym nie ma adnej strategii w obliczu niedoboru talentw. Brak prostego rozwizania nie oznacza jednak, e firmy nie mog dziaa. Tak jak komunikowalimy w zeszym roku, rozwizanie problemu ley po stronie dziaw HR, ktrych pracownicy maj dowiadczenie i moliwoci, aby zmieni oblicze zasobw ludzkich swoich firm zdecydowanymi dziaaniami, ktre zapewni niezbdn rwnowag.

  Dziay personalne dynamicznie si zmieniaj i rozwijaj a w miar ewolucji wiata pracy osiganie wynikw biznesowych wymaga od nich dowiadczenia w coraz to nowych obszarach. W tym raporcie okrelimy trzy wyrane role dziau HR, niezbdne do wsparcia organizacji w odniesienu sukcesu.

  3

  W BADANIU WZIEO UDZIA 37 TYSICY PRACODAWCW Z 42 KRAJW. CELEM BYO UZYSKANIE ODPOWIEDZI NA NASTPUJCE PYTANIA:

  Jak due problemy maj pracodawcy z obsadzaniem etatw?

  Na jakie stanowiska najtrudniej jest znale odpowiednich pracownikw?

  Dlaczego te stanowiska sprawiaj najwicej kopotw?

  Jaki wpyw ma niedobr talentw na firmy i ich zdolno odpowiadania na potrzeby klientw?

  Jakie strategie s wykorzystywane, aby radzi sobie z problemem?

 • 4Jak wspczesny HR moe poradzi sobie z niedoborem talentw 4

  ODSETEK FIRM DEKLARUJCYCH NIEDOBR TALENTW 2014 GWNE WNIOSKIPo raz trzeci z rzdu najwyszy odsetek pracodawcw deklarujcych niedobr pracownikw

  o poszukiwanych kompetencjach odnotowano w Japonii ponad 80% ma trudnoci z obsadzaniem

  etatw. Problem jest jednak bardzo dotkliwy w wielu innych miejscach na wiecie, np. w Peru,

  Indiach, Brazylii, Turcji czy Argentynie. W cigu ostatniego roku sytuacja pogorszya si w dziesiciu

  krajach, szczeglnie w Ameryce aciskiej. Na drugim kocu skali s pracodawcy

  w Irlandii i Hiszpanii, czyli dwch krajach najbardziej dotknitych kryzysem w eurostrefie, w ktrych

  perspektywy pracy od dawna s mao optymistyczne. Obecnie firmy w tych krajach deklaruj

  najmniej problemw z pozyskiwaniem pracownikw. (Ryc. 1)

  81%

  67%

  64%

  63%

  63%

  63%

  59%

  58%

  57%

  56%

  51%

  49%

  46%

  45%

  45%

  44%

  44%

  42%

  42%

  41%

  40%

  40%

  40%

  36%

  34%

  33%

  33%

  33%

  33%

  31%

  24%

  22%

  21%

  20%

  19%

  13%

  12%

  11%

  10%

  8%

  5%

  3% 2%Ir

  land

  ia

  His

  zpan

  ia

  Ho

  land

  ia

  RP

  A

  Sin

  gap

  ur

  Cze

  chy

  Wie

  lka

  Bry

  tani

  a

  Bel

  gia

  So

  wen

  ia

  No

  rweg

  ia

  Fra

  ncja

  So

  wac

  ja

  Chi

  ny

  Kan

  ada

  Szw

  ajca

  ria

  Szw

  ecja

  Polska

  Fin

  land

  ia

  Wo

  chy

  re

  dni

  a g

  lob

  alna

  Sta

  ny Z

  jed

  nocz

  one

  Rum

  unia

  Nie

  mcy

  Aus

  tral

  ia

  Gre

  cja

  Aus

  tria

  Mek

  syk

  Bu

  gar

  ia

  Tajw

  an

  Wg

  ryG

  wat

  emal

  a

  Izra

  el

  Ko

  star

  yka

  Ho

  ngko

  ng

  Ko

  lum

  bia

  Pan

  ama

  No

  wa

  Zel

  and

  ia

  Turc

  ja

  Bra

  zylia

  Arg

  enty

  na

  Ind

  ie

  Per

  u

  Jap

  oni

  a

  NIEDOBR TALENTW 2014

  RYC. 1

 • ZAWODY NAJBARDZIEJ DOTKNITE NIEDOBOREM TALENTW 2014

  RYC. 2

  Kierowcy

  10

  Pracownicy sekretariatu i asystenci

  9

  Pracownicy dziaw IT

  8

  Menederowie ds. sprzeday

  7

  Czonkowie zarzdu/

  kadra najwyszego

  szczebla

  6

  Pracownicy ksigowoci i finansw

  5

  Przedstawiciele handlowi

  4

  Inynierowie

  2

  Wykwalifikowani pracownicy

  fizyczni

  1

  W ujciu globalnym trzeci rok z rzdu zawodem najbardziej dotknitym problemem niedoboru talentw s

  wykwalifikowani pracownicy fizyczniInynierowie znaleli si na drugim miejscu, rwnie trzeci raz z rzdu. Ronie zapotrzebowanie na technikw, ktrzy uzyskali trzeci pozycj.

  W ujciu globalnym niedobr talentw jest najbardziej odczuwalny w przypadku wykwalifikowanych

  pracownikw fizycznych. Na drugiej pozycji, trzeci rok z rzdu, znajduj si inynierowie a za nimi

  technicy (ds. produkcji, operacyjnych, konserwacji i innych). Przedstawiciele handlowi zajmuj

  w tym roku czwart pozycj a nowoci s menederowie ds. sprzeday, na sidmym miejscu

  listy. Wrd najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk nie ma natomiast obecnych wczeniej

  niewykwalifikowanych pracownikw fizycznych. (Ryc. 2)

  5

  top 10

  Technicy

  3

 • 6Jak wspczesny HR moe poradzi sobie z niedoborem talentw

  Wyniki dziewitej edycji corocznego badania ManpowerGroup Niedobr talentw pokazuj, e

  54%pracodawcw zmagajcych si z pozyskaniem pracownikw deklaruje, e problem ten maredni lub duy wpyw na ich zdolno zaspokajania potrzeb klientw.

  Ponad poowa badanych firm uwaa, e niedobr talentw ma znaczcy wpyw na ich moliwo

  zaspokajania potrzeb klientw. (Ryc. 3) Mona wic stwierdzi, e utrzymuje si trend z 2013

  roku, pracodawcy nadal postrzegaj talent jako klucz do realizacji celw biznesowych. Najczciej

  deklarowanym skutkiem niedoboru talentw jest ograniczona zdolno wiadczenia usug klientom

  a na kolejnej pozycji znajduje si ograniczona konkurencyjno i produktywno. Ponad jedna czwarta

  firm (27%) obserwuje ponadto zwikszon rotacj pracownikw a blisko jedna czwarta

  (24%) negatywny wpyw na zaangaowanie, innowacyjno i kreatywno swoich zespow. (Ryc. 4)

  Podobnie jak w 2013 roku najczstszym powodem problemw z obsadzaniem etatw jest brak

  wymaganych kompetencji twardych u kandydatw. Oprcz tego pracodawcy deklaruj brak

  dostpnoci kandydatw, brak dowiadczenia u kandydatw czy brak kompetencji mikkich,

  a take niedopasowane oczekiwania finansowe kandydatw. (Ryc. 5)

  20%

  19%

  34%

  35%

  26%26%

  18%

  19%

  2%

  1%

  0% 10% 20% 30% 40% 50%

  Nie wiem

  Brak wpywu

  May wpyw

  redni wpyw

  Duy wpyw 20132014

  JAK DUY WPYW MA NIEDOBR TALENTW NA MOLIWO ZASPOKAJANIA POTRZEB KLIENTW?

  Wyniki globalne (Respondenci: wszyscy pracodawcy deklarujcy trudnoci z obsadzaniem stanowisk 16.272)

  WPYW NA RELACJE Z KLIENTAMI

  RYC. 3

 • 7RYC. 5

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  35%34%

  Brak umiejtnoci technicznych (kompetencji twardych)

  31%32%

  Brak dostpnych kandydatwlub brak kandydatw

  19%19%

  Brak umiejtnoci komunikacyjnych (kompetencji mikkich)

  13%11%

  Zbyt wysokie oczekiwania finansowe

  5%4%

  Nieodpowiednia lokalizacja

  4%3%

  Zy wizerunek brany/zawodu

  3%3%

  Brak kandydatw gotowych do pracy w niepenym etacie

  Zy wizerunek firmy i/lub jej kultury organizacyjnej

  2%2%

  Niech do zmiany pracy w obecnej sytuacji gospodarczej

  2%2%

  Niech do zmiany miejsca zamieszkania

  1%1%

  Zbyt wysokie kwalifikacje kandydatw 1%2%

  25%24%

  Brak dowiadczenia

  20132014

  41%

  40%

  27%

  24%

  24%

  22%

  43%

  39%

  25%

  22%

  21%

  21%

  Ograniczenie moliwoci wiadczenia usug klientom

  Zwikszona rotacja pracownikw

  Sabsza innowacyjno i kreatywno

  Sabsze zaangaowaniei motywacja pracownikw

  Wysze koszty wynagrodze

  Spadek konkurencyjnoci/produktywnoci

  0% 10% 20% 30% 40% 50%

  20132014

  RYC. 4

  PRZYCZYNY TRUDNOCI W OBSADZANIU STANOWISK

  WPYW NIEDOBORU TALENTW NA FIRM

  W JAKI SPOSB NIEDOBR TALENTW WPYWA NA DZIAANIE PASTWA ORGANIZACJI?

  Wyniki globalne (Respondenci: wszyscy pracodawcy, ktrzy stwierdzili, e niedobr talentw ma wpyw na relacje z klientami 12.972)

  Z CZEGO WYNIKAJ PROBLEMY Z POZYSKANIEM POSZUKIWANYCH KANDYDATW?

  Wyniki globalne (Respondenci: wszyscy pracodawcy deklarujcy trudnoci z obsadzaniem stanowisk 16.272)

 • DZIAANIA FIRM, W OBLICZU NIEDOBORU TALENTW W badaniu ManpowerGroup pytano rwnie

  menederw HR na caym wiecie o strategie

  podejmowane w obliczu niedoboru talentw

  (Ryc. 6). Blisko poowa firm (47%) prbuje upora

  si z problemem za pomoc nowych praktyk HR,

  takich jak dodatkowe szkolenia i moliwoci

  rozwoju dla obecnych pracownikw. Pracodawcy

  korzystaj take z nowoczesnych metod

  rekrutacyjnych oraz rozszerzaj kryteria

  rekrutacji, aby uwzgldni kandydatw, ktrym

  brakuje niektrych wymaganych umiejtnoci

  lu