nhi-chien luoc kinh doanh

Click here to load reader

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of nhi-chien luoc kinh doanh

http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 1/21
ÁN CHUYÊN NGHÀNH QUN TR KINH DOANH
CHNG 1 :C S LÝ LUN ! QUN TR CHI"N L#C
1$1K%&' (')*
Qun tr chin lc là s tác ng ca các ch th qun tr lên i i tng qun tr và
khách th qun tr mt cách thng !u"ên# liên t$c nh%m !ác nh m$c tiêu# c&n ng
mà '&anh nghi() c*n h+ng n tr&ng t,ng lai trên c, s- )hát hu" nh.ng ti/m n0ng# th
m1nh# h1n ch nh.ng "u k2m# tranh th c, hi# 3" l4i ngu" c,# 5in n6 lc ca m7i
ngi thành n6 lc chung ca '&anh nghi() nh%m 1t c m$c tiêu 8 / ra tr&ng
nh.ng i/u ki(n m9i trng nh:t nh;
 <h th qun tr= >à ngi ?ng *u# c@ qu"/n lc ca& nh:t tr&ng t6 ch?c qun
tr# Qu"/n lc @ gAn v+i trách nhi(m ca hB nh hCnh v+i 5@ng;
 Di tng qun tr= là nh.ng ngi '+i qu"/n ca ch th qun tr# c@ trách
nhi(m thc hi(n các m(nh l(nh ca ch th qun tr# hB c 8i ng Eng An thF& kh
n0ng qun lG;
 Hhách th qun tr= >à nh.ng i tng c@ liên quan n quá trCnh qun tr# @
chGnh là khách hàng# 51n hàng# các i th c1nh tranh và các l&1i m9i trng tác ng;
1$+,' -./0 %2 (3(40 5 (4%6, 7, Q89( -. %';( <=> 1$+$1 ,' -./
Qun tr chin lc giE) các '&anh nghi() nh h+ng rI t*m nhCn chin lc# sa m1ng
và m$c tiêu ca mCnh; JhKt vK"# mun qun tr chin lc cs& hi(u qu# các t6 ch?c )hi
qun lL h( thng th9ng tin m9i trng kinh '&anh; <0n c? và& @# các nhà qun tr c@ th
' 5á& c các !u h+ng 5in ng ca m9i trng kinh '&anh và !ác nh n,i nà& mà
'&anh nghi() c*n i n tr&ng t,ng lai# nh.ng gC c*n )hi làm 1t c nh.ng thành
qu lMu 'ài; Ni(c nhKn th?c kt qu m&ng mun và m$c Gch tr&ng t,ng lai giE) ch&
nhag qun tr cOng nh nhMn viên nAm v.ng c vi(c gC c*n làm 1t c thành
c9ng# t1& s hiu 5it lPn nhau gi.a các nhà qun tr v+i nhMn viên và c4ng n7 lc 1t
c các m&ng mun; h vK" sR khu"n khGch c hai i tng trên 1t c nh.ng
thành tGch ngAn h1n# nh%m ci thi(n tt h,n li Gch lMu 'ài ca các '&anh nghi();
Jrang S
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 2/21
Qun tr chin lc giE) '&anh nghi() lu9n c@ các chin lc tt# thGch nghi v+i m9i
trng;
<hin lc là nh.ng gii )há) t6ng quát# mang tGnh nh hng# giE) '&anh nghi()
1t c các m$c tiêu 'ài h1n; <hin lc c hCnh thành 'a và& các th9ng tin 5ên tr&ng và 5ên ng&ài '&anh nghi() và c la chBn thF& mt tiFns trCnh nghiên c?u kh&a
hBc; DTng thi# tr&ng quá trCnh QJ<># các nhà qun tr lu9n lu9n giám sát nh.ng 5in
ng ca m9i trng kinh '&anh và i/u chUnh chin lc khi c*n thit; NC vK"# QJ<> sR
giE) '&anh nghi() lu9n c@ chin lc tt# thGch nghi v+i m9i trng; Di/u nà" r:t quan
trBng tr&ng 5i cnh m9i trng ngà" càng )h?c t1)# tha" 6i liên t$c và c1nh tranh 'iVn
ra trên )h1m vi t&àn c*u
Qun tr chin lc giE) '&anh nghi() ch ng tr&ng vi(c ra qu"t nh nh%m khai thác k) thi các c, hi và ng0n chWn h&Wc h1n ch các ri r& tr&ng m9i
trng 5ên ng&ài# )hát hu" các im m1nh và gim các im "u tr&ng ni 5 '&anh
nghi();
Di/u ki(n m9i trng mà '&anh nghi() gW) )hi lu9n 5in ng; h.ng 5in 6i
nhanh thng t1& ra các c, hi và ngu" c, 5:t ng; Quá trCnh qun tr chin lc 5uc
nhà qun tr )hMn tGch và ' 5á& các i/u ki(n m9i trng tr&ng t,ng lai g*n cOng nh
t,ng lai !a; h th:" rI i/u ki(n m9i trng t,ng lai mà nhà qun tr c@ kh n0ng nAm 5At tt h,n các c, hi# tKn '$ng c ht các c, hi @ và gim 5+t ngu" c, liên
quan n i/u ki(n m9i trng kinh '&anh và tX @ a ra các qu"t nh mang tGnh ch
ng; Di/u @ c@ nghYa là khi ' 5á& các c, hi c@ kh n0ng !u:t hi(n# các nhà qun tr
chu3n 5 k h&1ch nAm 5At khi tCnh hung ch& )h2)# h&Wc khi gW) ngu" c,# các nhà
qun tr c@ th ch ng tác ng và& m9i trng gim 5+t ri r& h&Wc ch ng n2
tránh; ZWt khác# quan im m1nh và "u lu9n tTn t1i tr&ng các t6 ch?c# '& @ nu kh9ng
qun tr chin lc '&anh nghi() 'V 5%ng l[ng v+i nh.ng gC hi(n c@# khi m9i trng tha"
6i# im m1nh sR nhanh ch@ng tr- thành im "u và c@ ngu" c, 5 i th c1nh tranh
khai thác; gc l1i# nu qun tr chin lc# h( thng th9ng tin ca '&anh nghi() lu9n
rà s&át im m1nh# im "u nhà qun tr c@ c, s- tKn '$ng các im m1nh nh%m t0ng
kh n0ng c1nh tranh# Tng thi c@ k h&1ch làm gim các im "u h1n ch ri r&;
Jrang \
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 3/21
Qun tr giE) '&anh nghi() 1t c hi(u qu ca& h,n s& v+i kh9ng qun tr;
<ác c9ng trCnh nghiên c?u ch& th:" các '&anh nghi() nà& vKn '$ng qun tr chin
lc thC 1t c kt qu tt h,n nhi/u s& v+i các kt qu mà hB 1t c tr+c @ và các
kt qu ca các '&anh nghi() kh9ng vKn '$ng qun tr chin lc; Di/u @ kh9ng c@ nghYa là các 'a&nh nghi() vKn '$ng qun tr chin lc sR kh9ng gW) )hi các v:n /#
thKm chG c@ th 5 )há sn# mà n@ chU c@ nghYa là vi(c vKn '$ng qun tr chin lc sR
gim 5+t ri r& gW) )hi các v:n / tr*m trBng và t0ng kh n0ng ca '&anh nghi() tr&ng
vi(c tranh th các c, hi tr&ng m9i trng khi chEng !u:t hi(n;
1$+$+ C%2 (3(4
1$+$? Ý (4%6,
  Jr&ng i/u ki(n 5in ng )h?c t1)# v+i quá nhi/u v:n / m+i n" sinh# quá nhi/u tha" 6i 'iVn ra ht s?c nhanh ch@ng# tTn t1i và )hát trin# )hát trin 5/n v.ng
và hi(u qu# m7i '&anh nghi()] t6 ch?c )hi tr li c các cMu h^i ct t_= ` làm sn
 )h3m gCb# ` 5án ch& th trng nà&b# ` gia nhK) chu7i cung ?ng nà& và nhK) và& v trG
nà& tr&ng chu7ibDi v+i m7i '&anh nghi()]t6 ch?c# chin lc c@ mt v trG quan
trBng nh 5ánh lái i v+i mt c&n tàu# nh c@ 5ánh lái c&n tàu m+i qun tr chin lc#
'&anh nghi() t6 ch?c m+i !ác nh c t*m nhCn# s? m1ng ca mCnh# c4ng h( thng
m$c tiêu chin lc# các chGnh sách# gii )há) thc hi(n c m$c tiêud nh !ác nh Eng h+ng i và Eng ng i n+c 5+c# '&anh nghi() sR chin thAng c i th
c1nh tranh kheng nh c v th !?ng áng ca mCnh trên th,ng trng ni a# khu
vc và trên t&àn th gi+i; h vK"# qun tr chin lc giE) '&anh nghi() th:" rI m$c
Gch và h+ng i ca mCnh# nh vK" c@ th )hát hu" Eng h+ng và hi(u qu;
  Qun tr chin lc )hát tX vi(c )hMn tGch m9i trng 5ên ng&ài !ácnh c, 
hi và ngu" c,# )hMn tGch m9i trng 5ên tr&ng !ác nh im m1nh im "u# trên c, 
s- @ tin hành kt h) tCm ra nh.ng chin lc giE) t6 ch?c )hát hu im m1nh
tKn '$ng c, hi fd khAc )h$c im "u tKn '$ng c, hi fjd )hát hu" nh.ng
im m1nh vt qua nh.ng ngu" c, fJ và khAc )h$c nh.ng im "u vt qua
nh.ng ngu" c,# thách th?c; <hGnh vC gAn li/n v+i m9i trng và ' 5á& c nh.ng 5in
ng ca m9i trng# n0ng ng và sang t1& qun tr chin lc giE) t6 ch?c lu9n - th
Jrang
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 4/21
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 5/21
Di(n th&1i liên h(= ;;
jF5sitF= ;k"nangquanl";c&m;vn w ;xnga";c&m;vn
 hi(m v$ )hMn tGch m9i trng 5ên tr&ng và 5ên ng&ài c9ng t" và sau @ la chBn chin
lc thng c c&i là vi(c !M" 'ng chin lc; Jhc thi chin lc sR 5a& gTm thit
k c:u trEc t6 ch?c và h( thng kim s&át thGch h) a chin lc và& thc hi(n;;;
Qu" trCnh qun tr chin lc c@ th chia thành n0m 5+c chGnh# 5a& gTm= fS >a chBn s? m(nh và các m$c tiêu ch "u ca c9ng t"d
f\ yhMn tGch m9i trng 5ên ng&ài nhKn '1ng các c, hi và F 'Bad
f yhMn tGch m9i trng 5ên tr&ng nhKn '1ng các im m1nh và "u ca t6 ch?cd
Jrang x
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 6/21
f >a chBn các chin lc trên c, s- tCm kim các nguTn lc# kh n0ng và n0ng lc ct
lIi và )hát trin n@ h@a gii các ngu" c,# tKn '$ng các c, hi tX m9i trng 5ên ng&àid
fx Jhc thi chin lc;
 hi(m v$ )hMn tGch m9i trng 5ên tr&ng và 5ên ng&ài c9ng t" và sau @ la chBn chin
lc thng c c&i là vi(c !M" 'ng chin lc; Jhc thi chin lc sR 5a& gTm thit
k c:u trEc t6 ch?c và h( thng kim s&át thGch h) a chin lc và& thc hi(n;
1$? %(% B89( -. %';( <=>
Z9 hCnh qun tr chin lc Quá trCnh qun tr chin lc thng c nghiên c?u và s_
'$ng th9ng qua các m9 hCnh; Z7i mt m9 hCnh 5iu 'iVn mt l&1i quá trCnh khác 5i(t; Z9 hCnh sau sR cung c:) mt cách rI ràng và c, 5n )h,ng )há) ti) cKn tr&ng vi(c thit
lK)# thc thi và ánh giá chin lc; N1ch ra nh.ng nhi(m v$# nh.ng m$c tiêu và nh.ng
chin lc ca mt c9ng t" là mt 5+c kh-i *u ht s?c l&gGc và c*n thit tr&ng qun tr
chin lc# 5-i lR v trG hi(n t1i và tCnh tr1ng ca c9ng t" c@ th ng0n kh9ng th á) '$ng
mt s chin lc# mà thKm chG c@ ng0n cn mt l&1t nh.ng c9ng vi(c; Quá trCnh qun tr
chin lc là mt quá trCnh )h?c t1) và liên t$c; Quá trCnh qun tr chin lc tr&ng thc
t kh9ng th )hMn tách mt cách rI ràng và thc hi(n mt cách chWt chR nh m9 hCnh 8 / ra; <ác nhà qun tr chin lc kh9ng thc hi(n các "êu c*u mt cách u"n chu"n#
mà hB 5uc )hi la chBn l*n lt thF& các th? t u tiên ca hB
Jrang
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 7/21
 guTn= Quantri;vn foiên tK) và h( thng h@a
o+c S= nghiên c?u trit lL kinh '&anh# m$c tiêu và nhi(m v$ ca '&anh nghi();
o+c nà" thc hi(n vi(c nghiên c?u l1i trit lL kinh '&anh# m$c tiêu và các nhi(m v$
c$ th ca '&anh nghi();
o+c \= )hMn tGch m9i trng 5ên ng&ài; o+c nà" nh%m !ác nh c mBi c, hi và
F 'Ba c@ th !u:t hi(n tr&ng thi kz kinh '&anh chin lc;
o+c = )hMn tGch m9i trng 5ên tr&ng '&anh nghi(); yhMn tGch 5ên tr&ng nh%m !ác
nh im m1nh và im "u ca '&anh nghi() s& v+i các i th c1nh tranh tr&ng
thi kz kinh '&anh chin lc;
o+c = !2t l1i m$c tiêu# nhi(m v$ ca '&anh nghi() tr&ng thi kz chin lc; o+c
nà" c@ nhi(m v$ 'a trên c, s- các kt qu nghiên c?u - các 5+c trên mà ánh giá
l1i !Fm m$c tiêu# nhi(m v$ - thi kz kinh '&anh chin lc là gC
Jrang
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 8/21
o+c x= qu"t nh chin lc kinh '&anh; Qu"t nh chin lc kinh '&anh chGnh là
 5+c !ác nh và la chBn chin lc kinh '&anh c$ th ch& thi kz chin lc; J4"
thF& )h,ng )há) !M" 'ng chin lc c$ th mà '&anh nghi() s_ '$ng các k{ thuKt
!M" 'ng và ánh giá qu"t nh chin lc ti u ch& thi kz chin lc;
o+c = tin hành )hMn )hi các nguTn lc; piu ,n gin nh:t thC )hMn )hi các
nguTn lc chGnh là vi(c )hMn 56 các nguTn lc sn !u:t c*n thit tr&ng quá trCnh t6
ch?c thc hi(n chin lc 8 !ác nh;
o+c = !M" 'ng chGnh sách; i 'ung ca 5+c nà" là !M" 'ng các chGnh sách kinh
'&anh )h4 h) v+i các i/u ki(n ca thi kz chin lc; <ác chGnh sách kinh '&anh
c quan ni(m là các chGnh sách gAn trc ti) v+i tXng lYnh vc h&1t ng ch?c n0ng
nh markFting# sn )h3m# sn !u:t#
o+c = !M" 'ng và trin khai các k h&1ch ngAn h1n h,n;
o+c = kim tra# ánh giá và i/u chUnh tr&ng quá trCnh !M" 'ng và t6 ch?c thc
hi(n chin lc kinh '&anh;
1$E C& (4 F B89( -. %';( <=>
1$E$1 , -.( SOT*J- *(%0 *J- @;80 %M' (48@ P
Jrang
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 9/21
f))&rtunitiFs = <ác c, hi
J fJhrFats = <ác ngu" c,
j fjFaknFssFs = <ác mWt "u
D !M" 'ng ma trKn jJ# tr+c tiên c*n k ra các mWt m1nh# mWt "u# c, hi và ngu"
c, c !ác lK) 5%ng ma trKn )hMn l&1i thF& th? t u tiên; Ji) @ tin hành s& sánh mt
cách c@ h( thng tXng c:) t,ng ?ng gi.a các "u t t1& ra c:) )hi h);
yhi h) ] thu c tX s kt h) gi.a các mWt m1nh ch "u v+i các c, hi ca
'&anh nghi(); |&anh nghi() c*n s_ '$ng nh.ng mWt m1nh# c, hi ca mCnh c1nh
tranh v+i các '&anh nghi() khác# kh9ng ngXng m- rng th trng;
Jrang
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 10/21
yhi h) j] là s kt h) các mWt "u ca '&anh nghi() v+i các c, hi; kt h) nà"
m- ra ch& '&anh nghi() kh n0ng vt qua mWt "u 5%ng vi(c tranh th các c, hi; yhi
h) ]J là s kt h) các mWt m1nh v+i các ngu" c,# c*n chE L n vi(c s_ '$ng các mWt
m1nh vt qua các ngu" c,; yhi h) j]J là s kt h) gi.a mWt "u và ngu" c, ca '&anh nghi(); kt h) nà"
Wt ra "êu c*u '&anh nghi() c*n c@ 5i(n )há) gim 5+t mWt "u tránh ngu" c, 5%ng
cách Wt ra các chin lc )h[ng th;
yh,ng )há) ma trKn jJ là mt tr&ng nh.ng )h,ng )há) hi(u qu tr&ng vi(c ánh
giá và la chBn m$c tiêu ch& '&anh nghi(); <, s- ánh giá là nh.ng c0n c? v/ nh.ng
}m m1nh# im "u ca '&anh nghi() và nh.ng c, hi cOng nh thách th?c tX m9i
trng 5ên ng&ài '&anh nghi(); yh,ng )há) jJ sR ch& )h2) )hMn tGch các tCnh th
ca '&anh nghi() 'a trên s kt h) các "u t v,G nhau; N+ m7i tCnh th '&anh nghi()
sR !ác nh 'c các m$c tiêu mà '&anh nghi() quan tMm; h.ng m$c tiêu nà& c@ th
thc hi(n c#nh.ng m$c tiêu nà& thC '&anh nghi() 5@ ta"; Dim n6i 5Kt ca )h,ng
 )há) nà" - ch7 tr&ng m7i tCnh th kh9ng chU t&àn thuKn li h&Wc t&àn kh@ kh0n mà ng&ài
ra c@ nh.ng tCnh th c@ s thuKn li#c@ kh@ kh0n; Di/u quan trBng là |&anh nghi() 5it
s_ '$ng im m1nh khAc )h$c nh.ng kh@ kh0n#'4ng c, hi 54 A) ch& nh.ng im
"u; JX s ánh giá @ mà |&anh nghi() !ác 'nh c nh.ng li th và 5:t li th ca
các m$c tiêu tr&ng tXng tCnh th c$ th;
1$E$+ , -.( SAC, -.( -. %';( <=> &(% 4'& %- M(4 V
S-.,-W4' X'-'( AC-'( ,<8,-'( *,-.'ZP:
Za trKn y~<• ch& th:" mt '&anh nghi() nên la chBn chin lc = J:n c9ng# JhKn
trBng# yh[ng th# ha" <1nh tranh; <ác tr$c ca Za trKn c@ L nghYa nh sau=
€ = f €inancials trFngths ?c m1nh tài chGnh ca '&anh nghi()
<~ = f <&m)FtitivF ~'vantagF >i th c1nh tranh ca '&anh nghi()
• = f •nvir&mFnt ta5ilit" 6n nh ca m9i trng
} = f }ntFrnals trFnghts ?c m1nh ca ngành
Jrang S
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 11/21
D thit lK) mt Za trKn y~<• c*n thc hi(n các 5+c '+i M"=
• o+c S= <hBn mt nh@m các "u t th hi(n s?c m1nh tài chGnh f€# li th c1nh
tranh f<~# 6n nh ca m9i trng f•# và s?c m1nh ngành f}; |+i M" là
mt s các chU tiêu s_ '$ng th hi(n trên các Jr$c ma trKn y~<• • o+c \= n nh giá tr ‚S fƒ:u nh:t t+i ‚ fJt nh:t ch& m7i "u t thuc €
<~
• o+c = JGnh im trung 5Cnh ch& € 5%ng cách cng các giá tr 8 :n nh ch&
các "u t# rTi chia ch& s các "u t c c la chBn th hi(n tr&ng €;
J,ng t cách tGnh v+i } # • và <~
• Dánh s im trung 5Cnh các €# }# • và <~ lên các tr$c thGch h) ca ma trKn y~<•
• <ng im s trên tr$c ƒ và ánh ':u im kt qu trên tr$c ƒ # t,ng t làm v+i
tr$c „ sau @ !ác nh gia& im ca \ im m+i trên tr$c ƒ„
• o+c = NR NFct& c@ h+ng tX im gc ca ma trKn y~<• qua gia& im m+i ;
NFct& nà" a ra l&1i chin lc ch& '&anh nghi() = t:n c9ng# c1nh tranh# )h[ng
th ha" thKn trBng
o< a ra chin lc c, 5n=
•  Xây dng (Build):n )h3m ca c9ng t" c*n c *u t cng c ti) t$c
t0ng tr-ng th )h*n; Jr&ng chin lc nà"# 9i khi )hi h" sinh li nhuKn tr+c
mAt nhAm n m$c tiêu 'ài h1n;
• Gi (Hold):<hin lc nà" á) '$ng ch& sn )h3m nh%m ti a h&á kh n0ng sinh
li và sn sinh ti/n
• Thu hoch (Harvest):<hin lc nà" tK) trung và& m$c tiêu 1t c li nhuKn
nga" tr&ng ngAn h1n th9ng qua cAt gim chi )hG# t0ng giá# ch& '4 n@ c@ nh h-ng
t+i m$c tiêu lMu 'ài ca sn )h3m ha" c9ng t";
Jrang SS
http://slidepdf.com/reader/full/nhi-chien-luoc-kinh-doanh 12/21
• T b (!ivest):Z$c tiêu là tX 5^ sn )h3m h&Wc 5 )hKn kinh '&anh nà& kh9ng c@
kh n0ng sinh li tK) trung nguTn lc và& nh.ng sn )h3m ha" 5 )hKn c@ kh
n0ng sinh li l+n h,n;

<ác chin lc / !u:t ch& các 9 ca ma trKn o< là=  
S8[- -3(4 -.=\(4 7, -% -.=](4
Tng trng + 10%
 
III  
J:n c9ng c1nh sn J:n c9ng ánh l1c h+ng
 ình n 0%
I yh[ng th i ng yh[ng th tGch cc
yhn c9ng yh[ng th v trG c1nh sn
I  
J:n c9ng 'u kGch yh[ng th 'i ng …Et lui chin lc
 Suy thoái – 10%
I  
yh[ng th c nh yh[ng th v trG c1nh sn
…Et lui chin lc
…Et lui chin lc ?c m1nh t,ng i ca sn
 )h3m   K%^(4 %; _ %^(4 %;
  |&anh nghi() khi )hMn tGch ma trKn o< sR giE) ch&…