New Mozzart S.R.L. New Mozzart sediul TIMEW8ra, Calea Dorobantilor, Nr 20, CAMERELE 2,4,5,7,8 ci 9,

New Mozzart S.R.L. New Mozzart sediul TIMEW8ra, Calea Dorobantilor, Nr 20, CAMERELE 2,4,5,7,8 ci 9,
New Mozzart S.R.L. New Mozzart sediul TIMEW8ra, Calea Dorobantilor, Nr 20, CAMERELE 2,4,5,7,8 ci 9,
New Mozzart S.R.L. New Mozzart sediul TIMEW8ra, Calea Dorobantilor, Nr 20, CAMERELE 2,4,5,7,8 ci 9,
New Mozzart S.R.L. New Mozzart sediul TIMEW8ra, Calea Dorobantilor, Nr 20, CAMERELE 2,4,5,7,8 ci 9,
New Mozzart S.R.L. New Mozzart sediul TIMEW8ra, Calea Dorobantilor, Nr 20, CAMERELE 2,4,5,7,8 ci 9,
download New Mozzart S.R.L. New Mozzart sediul TIMEW8ra, Calea Dorobantilor, Nr 20, CAMERELE 2,4,5,7,8 ci 9,

of 5

 • date post

  29-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of New Mozzart S.R.L. New Mozzart sediul TIMEW8ra, Calea Dorobantilor, Nr 20, CAMERELE 2,4,5,7,8 ci 9,

 • New Mozzart S.R.L.

  Sediul limlsoara, Ca lea Dorobanrilor. No 20, CAMERELE 24,678ai9 Ap iludetulTImla

  135/2994/2015 C.U.X:RO 35302990

  Regulamentul Campanief Promottonale

  "PRINDE CEA MA' MARE COTA SI CASTIGA UN RENAULT CAPTURI"

  Art 1.01spozitii generale

  1,1 Organlzatorul Campania' Promotionale Prinde !Geo mai more cot6 i costog5 un Renault Capturl Ste

  New Mozzart S.R.L., persoana juridica romana, Cu sediul in Tirnisoara, Calea Dorobantror, Nr. 20,

  Camerele 2, 4, 6, 7, 8 al 9, Pp. 1, lud. Timis, inregistrata la Registrul Comertulul sub numarul

  135/2994/2015, avand CUI 35302940, reprezentata legal de administrator, Vladimir Stanojevic,

  detin5toa re a mirror inregistrate Mozzartbet,denumiti in continuare Organizator.

  1.2 Campania promotional5 as desf5scsai in scopu I promovarif activitatilor desfasurate de Organizator si a serviciilor ofedte de acesta, in vederea sum larn vanza Moir. Paruciparea b campania promortional5

  nu 'manual achitarea de die pa rticipanti a pner taste de participare, respect'v nit un tel de cheltuiala

  suplimentar5 l Mei majorarea prelului pe care produsul or] serviciul I-a avut anterior.

  Campania promotionala se desfasoara in temeiul disposruilor art. 3 attn. 3 ai art. 11 litera o) din

  ordonanta de Urgent a nr. 77/2009 privind orgarmarea si exploatarea jocurilor de noroc, raportate la Ordonantei de Urgent a Guyer! U lu I nr. 99/2000 pdvind comercializarea bunurilor si

  servicior de pia, republieati

  Campania se va derula conform prevederilor prezentulul Regulament, cunoazierea acestuia frind

  obligatode pentru tog partrciparstii; participarea la Campania prOmetionala presUpune acceptarea

  necondltIonata a prezentulu I Regulament.

  1.3 Organ izatoru I Thi rezerva dreptu I de a modifica Regulamentul pe parcursul d &Air raril Campanlei,

  avand obligatia de a anunta publlcul in mod oficial, in aceea inanier5 in care a lost facuta zi Infonnarea

  Astf el de modificiri vorfi f acute mince as cel pulEn 0 ziinaIntea intra ri rosin vigoare.

  1.4. Prezentul Regulament este afisat in agentiile Organizatorulur $i pe website-ul acestuia,

  www.mozzaribet.ro,

  Art. 2. Durate campaniei promorionale Prezenta campanre promononali se va desrasura In perioada 0110.2017. ora 00 :00 — 18.12.2017, era

  22:00, in agermile Organ izatorulul de pe teritoriul Romaniei SI. pe website-ul acestuia,

  www.mozzartbetso.

  Orrice solicitare de pa Ricipare la prezenta campa Me. primita de Organizator dup5 data de 19.12.2017,

  era 72:00, nu va fi luat5 in considerare.

  Art 3. Conditii de participare 3.1. Vor Ii considerate intense in Campania promorional5, f arS uric forma hate suplimentara, toate

  bilete de pa nese. inregistrate conform regulamentelor Organieatorului (Regulament de roc sl Termene si

  conditii), care indeplinesc cumulativ urmatoarele

  a)

  sunt in registrate in agentale sau pe website-ul Orga rizatoru rut ( www.mozza I-theta-or, pe durata

  de valabllitate a campaniel, respectiv perroada 01,10.2017, era 00:00 —18.12 2017. era 22:00;

  cuprInd cel putin 4 evenimente, respectiv 4 pariud pe evenimente sportive (pa riud pe rezuttate

  ale sporturilor corective sau individuale, evenimente din cadrul unei compelli sportive. etc); nu

  vor fr incluse in campanie biletele care contrn panurt sistem, pada' ansã, pariuri Cu un

 • New Morzart 5.R.L.

  Sediul social: Timisoara, Calea Dorobantilor, Nr 20, CANIERELE 2,4,622 ;I S. Pp 1. ludetul TImi,

  135/2994/2015, Ent RO 35302540

  eveniment pierdut, pariah pe Intern Internationale sau once panun pe evemmente socale,

  pariuri pe evenirnente virtuale si arc] pariuri live; C)

  suma minim5 pus5 in ac de participant (mina) este de 2 Lei; nu intra in taloal ntele administrative sau de once alta natur5 care nu influentea15 distigul potential:

  d) au fost declarate cattigatoare, conform dispozaiilor legate si regulamentare aplicabile;

  C)

  momentul de Incepere at ultimului eveniment inscris pe bilet este nabilit la data 18.12.2017, ore 22.00 lora Romaniell, tar momentul de final al ultimului evenlment de pe beet este 19.12.2017,

  ora 23.59 (ora Roman in);

  Preeenta campanie nu se cumuleaza cu alte campanii promotionale ale Organziatoruni. No ear fi incluse

  in campanie blietele de pariere care fac obiectul unei ate campanii promotionale sa u al unei campanii

  de acorda re a honusurilor (Renzi si senior), cu exceptia campaniei Happy noun

  3.2 Biletele de pariere prezentate In original Organizatorului in vederea achitani cattlgurllor pe durata campanlei vor ft inscrise automat in campanie dac5 indeplinesc condifiile prev5zute in cuprinsu I art. 3.1 al dace pe verso cuprind datele de Identlicare complete ale participantului (flume, prenume, adresa de

  domIciliur resedinta cod numeric personal si nu ruler de telefon). LipSa oricarei mentiuni obligatorli din cuprinsul biletulul de pariere de dreptul Organitatorului de a invalida Inscnerea acestuia in campania promotiona la. Revendicarea premiului se realizeaz5 pe baza actului de identitate al partinpantulut prezentat in original in oricare clIntre agerniile Organizatorului sau la sediu I social al acestuia.

  3.3 Biletele de pariere declarate castig5toa re, care nu au fost prezentate large nizatorulu I in vederea revendicani cattigurilor din jocurl de noroc pe durata campaniel promotiona Ie, vor fi prezentate de

  participant, in original, in scopul revendicarii castigudlorsi premider. 3.4. Evidenta biletelor de pariere panicipante se va tine Organizator, centralizat, pe baza inregistra dlor

  automate din sistemul informant at acestuia, care asigure inserierea 51 Inregistrarea tuturor hiletelor de parlere. Once reclarnate se va solutiona pe bare datelor in registate in sistemul Organizatorulut

  3.5. in Minn in care unui eveniment inreglstrat pe bilet i se acorde rota 1, in conformitate cu Regulamentul Morten. indiferent de rnotivele care au stet la ban acestel modIficari, con total va fi

  recalculate, auand in vedere valoarea modificate a outer

  Art. 0. Premiite camponiei promotionele 4.1 in cad ml campaniei. Orgaarzatoru I tra acorda urmatoarele prenn, a cMcr value re estirrtativl tota

  este de 26,253,60 Lei : Merele premiu : un autoturism RENAULT CAPTOR INTENSE Premiul al dollea : un scuter Yamaha NEO'S 41: PremiLd al treilea : un telefon Samsung Galaxy SS, 64GB

  42 Organbatorul nu va acorda valoarea in bent pentru nisi unul din premlile mentionate mal SUS si nu

  va accepta moditicarea caracerinfillor acestora.

  Art. 5 Modalitatee de acordare a premiilor 5.1 in cad rut ca meanie] promotlona le, Organizatorul to acorda trei arena de valoare diferite panicipanfilor care detin biletele de pariere pa Ticipante N campanie, pe care sunt tnregIstrate cele mai

  mad trei cote totale, respectiv valoarea tote la (roeficjentul de multifilisare a mitel), rezultata din inmulfirea coteler ?cordate fiedrui eveniment selectat pe beet.

 • New Mozzart

  sediul TIMEW8ra, Calea Dorobantilor, Nr 20, CAMERELE 2,4,5,7,8 ci 9, Ap 1,ludetultimic

  135/2994/2015, RO 35302940

  5.2. In cazul in care dou4 sau mai mu Ire bilete de pa riere contin aceeasi cola totala, premiul va fi acordat

  participantului care a inregistrat primul bilet de pariere decla rat Castigator al campaniei, conform

  datelor tipC rite pe bilet, celelalte bilete de pa nere (Irm5nd 41 fie declarate cAstigkoa re ale premdlor

  urmatoare. respectiv premiul al doilea sau al treilea. in eventualitatea in care, dotia sau mai multe bilete de pariere contin aceeaai cota tota10, reprezent5nd

  valoarea in functie de care se determing castigAtonil celui de-al treilea premiul, acesta va fi acordat

  participantului care a inregistrat pomul Het de pa Here conform datelor tip 5 rite pe bilet, celelalte bilete

  de pariere urmInd s6 fie decla rate necactitatoare.

  5.3 OrganIzatorul va afire periodic, la interval de maxim 7 z]le, in punctele de lucru propm sipe website-

  ul propou Ilsta cuprinz5nd biletele de pariere inregislrate pe duress campan iei. Cu cele mai marl trei

  cote (sena biletelor $.1 valoarea coteitotale)

  5.4.Un participant va putea °Wine numai un sigur premlu in cadrul Campamet indiferent de numArul

  blIetelor de panere in registrate cazul in care un participant detine mai matte bilete de pariere, acesta

  va fi indrept4t1 54 primeascA nuniai premiul aferent buletulul care contine cots cu valoarea cea ma;

  Inane.

  Art. 6. Validarea rezultatelor si acordarea premiilor

  6.1. Validarea recultatelor va fl realizata de Organ izator cel nit i tCrziu la data de 20.12.2017, data la care

  sena biletelor ca4tigatoare zi valaarea cotelor totale declarate cartig5toare vor fi publicate in agentii 41

  pe website-ulacestuia.

  6.2 Participant vor fi informn telefonic sau prin pasta electronicC tie Organizator, daca datele de

  contact ale acestora sum cuzioscute, respectiv daca Organizatorui detine biletele de pa nerd in original,

  ca urrnare a achitarii caatigurilor din participarea It jocul de norocin perioada promo4e4

  Imposthilitatea Organ izatorulu i de a contacta pa rticipantii declacati caattgatori in termen de 24 tie ore

  sau neprezentarea detingtorilor biletelor de pariere declarate astigataare in termen de 2 {dela) zile

  lucr4toare in agentiile Organzzatomlui sau la zediul social al acestuia i