Neamul Corbilor vol.3 Din negura timpului - Lavinia Calina Corbilor vol.3 Din negura timpului......

download Neamul Corbilor vol.3 Din negura timpului - Lavinia Calina Corbilor vol.3 Din negura timpului... NEAMUL

of 9

 • date post

  28-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Neamul Corbilor vol.3 Din negura timpului - Lavinia Calina Corbilor vol.3 Din negura timpului......

 • @ zorT Lavinia Cilina @ zorT Cdrqile Arven

  Aceastd carte este o operd de ficgiune. Orice aseminare cu perionaje, locuri sau evenimente reale este fie

  lntAmpldtoare, fie presupune o intenlie artistici din partea autorului. Este intergisd reproducerea totali sau

  parliald a textelor, pe orice suport tipdrit sau digital, f[ri acordul deqinltorului drepturilor de autor.

  Cdrqile Arven: un trademark Editura Herg Benet

  Str. Aurel Vlaicu nr. 9, sector 2' BucureEti RomAnia

  www.hergbenet.ro editor@hergbenet.ro

  Copertd: The Spartan Bureau

  Descrierea CIP a Bibliotecii Natrionale a RomAniei CALINA,LAVINIA

  Neamul corbilor f Lavinia Cihna. - Bucuregti : Editura Herg Benet, zor4-, - 3vol.

  ISBN qz8-6o6-853o-68.o

  Vol. 3 : Din negura timpului. - zor7. - ISBN qz8-6o6-7Q-rz8-s

  8zr.r35.r

  Tipirit in RomAnia

  Lav rnain ia t a

  NeannuL CorbtL VOL. 3

  0r

  TIIIIPULUI

  cAlT tt.r " A;{vilJ un imprint

  HERG BENET

  20L7

 • CUPRINS

  Capitolul r (Roxana)....

  Capitolul z

  (Roxana) ........:........... ...,............ 27

  Capitolul3 (Roxana).... ..............53

  Capitolul4 (Roxana) .................75

  Capitolul5 (Roxana)

  Capitolul 6 (Nicol)

 • Capitolul 7 (Roxana).... ............L43

  Capitolul B (Nicol) ................,..16:

  De acelagi autorcapitolul g in coiecqia CARTILE ARVEN: (Roxana) ...............r82

  l-lhimul av anP o sr. Vol. r

  Capitolul ro IJLtimuI auanpost.Vol.. z:Vdnd"toarea lJkimul audnpost. VoI. 3: Rena;terea(Nicol)

  Neamul Corbilor.Vol. z: BLestemul Zorilor Capitoiul rr ZonaZero (Roxana).... ...........23o

  Capitolul rz (Nicol)........ ...........24B

  Epilog .................... .................. z6z

 • ,Marius, sd, nuuiti sd.iei Pdine!"

  VoT. 3: DIN NEGURA TIMPULUI

  ---

  CAPITOLUL ]" (Roxana)

  Ultimele raze ale soarelui se vedeau peste deal. Cu toate cd a fost o zi insoritd, sfdrEitul lui noiembrie nu a fost prea cilduros. in plus, vdntul ce bdtea amplifica frigul de afard. Nu eram prezent[ fizic in acel loc, dar puteam si-i simt. Sirnqeam fiecare adiere, auzeam crengile copacilor trosnind, puteam sd simt pdnd gi fu, mul de la gigara lui. Stdtea rezemat de magind Ei trdgea cu poftd din ea. Aga fdcea de fiecare datd cdnd il vedeam. Trdiam totul de parcd ag fi fost acolo, mereu se intAmpla la fel.

  Era imbrdcat in ni$te blugi negri, pufin rupfi in genunchi, purta bocanci in picioare, avea o haind mai groasi pe el, iar pe dedesubt o bluzd neagrd, simpld. in urechea stdngi avea un cercel negru, iar pe mAna purta un ceas frumos, argintiu. L-am observat cdnd a ridicat mdna Ei a dus gigara la buze. Pdrea scump, ju- decAnd dupd aspect.

  Nu qtiam cine e, nu-i aflasem vreodatd

 • NEAMUL CORBILOR

  numele, dar in ultimul an era mereu prezent in viziunile mele. Chestia asta nu md deranja, ba chiar imi fdcea pldcere sd-l revdd din cAnd in cAnd. Nu apdrea mereu, poate o datd pe lund, poate de doud ori, dar pentru mine insemna ceva, Ce anume, nu puteam sd-mi explic, dar md bucuram sd-l vdd. Devenise pentru mine un mic scop in viaqd, nimeni nu gtia de el. Nu povestisem nimdnui, cdci aici nu mai puteam avea incredere in nimeni, nici mdcar in pro- pria reflecqie. El era micul meu secret.

  La drept vorbind, nu imi mai aminteam prea multe din viaqa mea de dinainte de-a ajunge aici. in cei aproape doi ani de cAnd m-au inchis in camera aceasta ce semdna cu un cavou, au avut grijd sd-mi $teargd din minte anumite amintiri. Nu m-am putut impotrivi, nu am gtiut ce si fac, au avut ei grijd sd devin asemeni unei legume, sd nu mai am dorinqe, sd nu mai gtiu pe cine iubesc, dacd am iubit vreo- datd, si nu mai am forqa necesard sd lupt, dar apoi... dar apoi el a inceput sd apard in mintea mea gi totul s-a schimbat.

  La inceput, imaginea lui era in ceaqi, abia dacd puteam sd-i disting cdteva trdsdturi, apoi treptat, treptat totul a devenit mult mai ciar. Acum il recunogteam din prima. $tiam exact trdsdturile fetei lui, berbia ovald, ochii verzi inchiqi la culoare, sprdncenele stufoase, mai mereu incruntate, pdrul castaniu, buzele subqiri, umerii laqi. Pdrea pufin mai inalt decdt

  VOL. 3: DIN NEGURA TIMPULUI

  mine, cred cd avea in jur de treizeci de ani, vo- cea lui era destul de groasd gi vorbea rar.

  Nici in seara aceea nu a scos prea multe cuvinte in timp ce a condus magina, mai muh vorbise doamna ce era in dreapta lui gi care acum coborAse qi-i arunca o privire cicdlitoa- rea cdnd il vdzu cd fumeazd. Ochli ei castanii se fixard. pe buzele lui, iEi impreund mAinile 9i rdmase pe 1oc a$teptand parcd o explicaqie din partea lui pentru acest gest. Dar ei nici nu s.a sinchisit sd o bage in seaml, ba chiar a gi suflat fumul spre ea, in semn de sfidare.

  - inceteazd, il dojeni doamna. $tii cd nu

  suport cAnd te vdd cu prostia aia in gurd. Ce naiba, nu Qtii cd nu e sdnitos?

  - Haide Camelia, rdspunse e1. Ce pot sd

  fac sd mor? Pfff...

  - Chiar nu poti gi tu sd te compo4i civili-zat pentru o seard? Tiebuie sd fiu tot cu gura pe tine? Ai o vArstd, ce naiba, te lii de copildrii.

  - Pune frAnd, o avertizd el, zAmbind. Cine

  te crezi, mama? Femeia se bosumfld cAnd el rAse, apoi

  agtepte ca bdrbatul s[ termine de fumat. Erau pe un drum de qard, prdfuit, iar tocurile ei intrau uEor in pdmAnt la fiecare pas. Ldsard maEina in spate gi merserS. pe o poteci prin- tre copaci. itttt"g peisajul pdrea atAt de sum' bru, mai ales cd incepea sd se intunece tot mai mult. Pedurea din jurul lor pdrea un loc atAt de trist din cauzd cd majoritatea copacilor igi

 • q

  q

  NEAMUL CORBILOR

  pierduserd rr"^r",". ITI*zeau pdsdri sau glasuri de animale, doar sunetul fdcut de pagii lor. Totul pdrea atdt de mort in jur.

  - Mai repede, spuse bdrbatul privindu-giceasul de argint pe care-l avea pe mdnd. Parcd ziceai ca ne grdbeam.

  - Nu pot cu tocurile astea, se tot afunddin pdmAnt. - Data viitoare vino in 9lapi. Nu inqeleg dece m-ai cirat 9i pe mine dupd tine. La ce naiba

  ai carnet dacd nu e$ti in stare sd conduci? Mai bine stdteam acasd cu Ligia.

  - O sd fie bine, nu iqi mai face atAtea griji.

  Sunt Cerbii mei acolo, gi mai e gi Sasha cu ea. Sunt sigurd ci dacd se apropie cineva de cas5, lupul tdu nebun o sd-l desfigureze pAnd sa apu- ce sd facd un pas. Nu qii minte cd la inceput nici pe mine nu md ldsa sd md apropii de fetigd?

  - Ce pot sd spun, e un animal, simte ime-diat omul. Era qi normal sd te mdrAie. Femeia se strAmbi in spatele lui, nefiind

  prea incdntatd de acel comentariu. Merserd destul de mult pAnd ce ajunseserd la malul unui lac. Am rdmas surprinsd sd vdd cd aco- lo ii mai agteptau alte persoane. Erau cu tolii inconjuraqi de un cerc de foc, iar cAnd Camelia gi bdrbatul ce imi tot apare in vise s-au apropi- at, limbile de foc s-au dat la o parte, incAt cei doi sd poati intra. Feqele lor nu-mi spuneau nimic, nu cred sd-i fi cunoscut vreodatd, sau nu imi amintesc, dar le.am simqit energia. I-amld

  VOL. 3: DIN NEGURA TIMPULUI

  recunoscut pe fiecare in parte. Md rog, am re- cunoscut neamurile din care fdceau parte.

  $tiam cI cei din neamul Lupilor, Cerbilor 9i Roibilor fdcuserd o alianqd, cd aveau un Consiiiu al cdrui scop era sd lupte impotriva Corbilor, tocmai de aceea am rimas surprinsd cAnd am simqit acolo pe cineva din acela neam, Era o femeie, asta am putut distinge, dar avea un palton cu giugd gi nu puteam vedea cine e. Pe ea sigur ag fi recunoscut-o dacd i-aE 6. vizut laga.

  Am stat o clipa gi i-am numdrat. Femeia aceea pe care simqeam cd o cunosc, Camelia, era din neamul Cerbilor, femeia din faga ei, cea cu giugd, era clar un Corb, LAngd ea erau doi bdrbaqi din neamul Roibilor. Apoi mai era o fatd qi un bdiat care sigur erau lupi, iar pe acegtia aveam senza(ia ca ii cunosc, mai ales pe e1... dar.... dar nu... nu mai gtiu de unde. Singurul care nu fdcea parte din vreun neam era berbatul care o insoqise pe Camelia, el.. ei era diferit.

  - Ati intArziat, spuse unul din Roibi. - Am avut puqina treabd, se scuzd Cameliaapoi se intoarse spre cei doi lupi. Md bucur cd

  Daniela a reugit s[ te convingd sd ni te aldturi.

  - UEurei, ii tdie el elanul. Poate cd ei aireugit sd-i umpli capul cu rahaturile tale, dar pe mine nu md. convingi. Mi-am cilcat pe demnitate gi am acceptat sd vin aici, si stau in acelagi cerc cu o cioard...

 • NEAMUL CORBII-OR

  - in locul tdu mi-ag alege cu grijd cuvinte-le, il avertizd. femeia din Neamul Corbilor. - in locul tdu nu a$ sra atet de reiaxatdprintre dugmani, ii rdspunse el pe acelaqi ton

  tdios. Nu gtiu incd prin ce minune ceilalqi te lasa inca sa respiri, dar, daca ar fi fost dupa mine, erai de mult hrand pentru viermi, gi tu, gi tot neamul tau infect.

  - Probabil e acelagi motiv pentru care gieu iqi permit sd respiri. Avem un scop comun, iar asta, cel puqin pentru moment, ne poate face sd. ajungem la un acord.

  - Ce ar fi sd te intorci inapoi la Radu 9i sd-ispui cd ne pigdm pe acordul lui? - Radu nu gtie cd sunt aici!Cuvintele femeii din Neamul Corbilor il

  surprinserd. pe bdrbat. Nu dori ca ceilalqi sd-i remarce surprinderea, nu voia sd-i ofere acelei femei senzaqia cd ar fi interesat de pactul pro- pus de ea, dar era ceva in interiorul lui care-i dicta cd ar fi bine sd asculte intAi ce are de spus.

  - Nu gtiu ce jocuri faceqi voi aici, continudel, da,r pe un ton mult mai calm. Nu am idee cdnd aqi decis sd formaqi o alianqa cu cineva din acest neam, dar eu in corbi nu pot avea in- credere. Singurul lucru ce m-a fdcut si vin in seara asta aici e cd Daniel