Natural - časopis o zdraví a pro zdraví

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Prémiové produkty od největšího výrobce doplňků stravy na světě! Podzim 2011

Transcript of Natural - časopis o zdraví a pro zdraví

 • Naturalasopis o zdrav a pro zdrav

  PRMIOV PRODUKTY OD NEJVTHOVROBCE DOPLK STRAVY NA SVT!

  Podzim 2011

 • 2OBSAH

  vod 3

  Lutein - strce naich o 4

  Probiotika - vtan podnjemnci naeho organizmu! 7

  Lecithiny - vivn potrava pro lidsk mozek 8

  Nedocenn vitaminy B 10

  Prmiov viva pro vae vlasy 12

  enen - prodn div svta 14

  Hok - nenpadn osobn strce 16

  Imunita neviditeln tt naeho zdrav 18

  een pro vae zdravotn problmy 19

  Katalog produkt 20

  Abecedn seznam produkt 29

  Novinky, akce, msn kry 30

  Pihlka do Klubu zdrav Walmark 31

  w w w . n a t u r e s b o u n t y . c z

 • 3Vitaminy a doplky stravy z USA prmiov kvality Nejvt svtov vrobce Miliony vrnch zkaznk ve vce ne 85 zemch 35 let zkuenost s vbrem tch nejlepch surovin pikov, certifikovan systm kontroly kvality Modern, ekologick pstup

  Natures Bounty -

  Americk spolenost Nature's Bounty ji dle ne 35let velice spn psob na vech vysplch svto-vch trzch.Vrobn a kontroln procesy v tto spolenosti, stejnjako jej produkty samotn dosahuj t nejvy svtov

  rovn, o em svd nejen certifikt GMP (SVP - sprvn vrobn praxe), jej vznamn lenstv v Americk nrodn asociac NNFA (National Nutritio-nal Food Association), ale tak audity a certifikty pres-tinch laborato jako jsou laboratoe Shuster.

  NATURES BOUNTY - Nejvt vrobce doplk stravy na svt!

  V irokm sortimentu produkt Nature's Bounty na-leznete adu vitamin, minerl, stopovch prvk i specializovanch doplk stravy v optimalizovanchdvkch. Dky dlouholetm zkuenostem, odbornm

  medicnskm znalostem, vbrem nejkvalitnjch p-rodnch surovin, ale tak aplikac nejnovjch vdec-kch poznatk v oblasti zdrav vivy se produktyNature's Bounty t takov oblib v celm svt.

  NATURES BOUNTY - to je prmiov kvalita

  K tomu, abychom byli spnmi a obstli v dnenmdynamickm svt, potebujeme skvlou kondici,energii a celkov zdrav. Kdo si to zavas uvdom,zsk nskok ped zubem asu. Zskejte nskok i Vy a pipojte se k milinm lid na celm svt, jim Na-tures Bounty pomh rozvjet zdrav a udret perfektnvkon. Doshnte harmonie tla a ducha, kter je z-

  kladem Vaeho spchu. Nehledejte pekky, splte sisv sny a mjte to, po em toute. S Natures Bountynen nikdy pozd, to vd i mnoz vznamn podnika-tel, manaei a celebrity, kte potebuj kadodennpevn zdrav a ivotn slu pro to, aby obstli v tkkonkurenci.

  NATURES BOUNTY - to je V kvalitn vkon, pracovn spch, rodinn pohoda

  Vhradn distributorem produkt Natures Bounty v esk republice je Walmark, a.s.- nejvt vrobce doplk stravy ve stedn a vchodn Evrop.

 • 4LUTEINSTRCE NAICH OZrak je jednm z nejdleitjch lidskch smysl, protosi zaslou nai pi. Zrukou dobrho vidn v kadmvku je i nenpadn karotenoid lutein.

  Dleit sti lidskho oka

  K nejchoulostivjm stem oka, je nejastji podlh rznm one-mocnnm, pat on oka. Tvo ji pedevm proteiny - blkoviny.Prv na n negativn psob voln radikly, kter je pokozuj a zp-sobuj jejich vysouen. Tento jev pak bv asto prvnm impulsemke vzniku edho zkalu, kter postihuje a padest procentstarch lid. Ke vzniku onemocnn ale napomhaj i dal faktory,jako je UV zen, kouen, vysok tlak nebo diabetes.

  Tak ve lutm bod (tzv. makula) on stnice mohou nastat cvnzmny v dsledku psoben volnch radikl, je mohou vst a k jeho degeneraci. Obraz, na kter se lovk zpma dv, se promtprv do tohoto bodu. Ostatn i lut skvrna byla pojmenovnapodle zbarven, je j dodv prv lutein.

  Chrnit se zvnjku i zevnit

  Vichni dobe vme, e oi bychom si mli chrnit ped pmm slu-nenm svtlem, nemli bychom pesahovat poet doporuenchhodin strvench u potae a tak pi sledovn televizn obrazovkybychom mli dlat pravideln pestvky.

  Podle vech dosavadnch vzkum je prv role luteinu v ochranlidskho zraku zcela nenahraditeln. Jeho nedostatek se pak nejas-tji projevuje suchou, bledou pokokou a pedevm slbnutm zraku.Vzkumy prokzaly, e dostaten pjem luteinu vznamn sni-uje riziko vzniku makulrn degenerace, co je onemocnn, ktervede ke slepot a jenom u ns ohrouje kadho dvactho lovka.

  w w w . n a t u r e s b o u n t y . c z

 • 5inn ochrnce vaeho zraku

  Lutein je karotenoid, kter se koncentruje v oku velut skvrn na stnici a rozhodujc mrou pispv k posilovn obrannho systmu oka. Jeho nedostatekme zpsobit makulrn degeneraci. Pi vzkumechluteinu se zjistilo, e po vstupu do organizmu a povstebn se hromad ve dvou oblastech o: na stnicia v on oce.

  Vdeck prce zabvajc se degenerac lut skvrny vestarm vku jednoznan potvrdily, e lutein hraje vznamnou roli v jej ochran. Antioxidan psobenluteinu se navc uplatuje nejen v ppad o, ale i v ochran jinch orgn a v procesech ltkov pe-mny (nap. jako prevence kardiovaskulrnch one-mocnn).

  Podle dosavadnch vzkum pravideln uvn lu-teinu sniuje vskyt degenerace o 50 %. Zajmav jei zjitn, e z potravin bohatch na lutein se nejlpeosvdil pent, napklad oproti karotce a ovoci, kterjej obsahovaly jen zanedbateln mnostv.

  Vte, jak jsouta nejlep psmenapro zdrav oi?

  Vitamin A pomh vytvet pigment citlivna svtlo a udruje vlhkou spojivku. Jeho ne-dostatek me zpsobit eroslepost (zhorenvidn za era).

  Vitaminy B1, B2, B6 a B12 jsou dleit prosprvn fungovn cel nervov soustavy.

  Pi edm zkalu dochz ke zneprhlednnoky. Tomuto stavu lze pedchzet stravoubohatou na provitamin A, antioxidanty, vi-taminy C a E.

  lut skvrna je centrem stnice a slou pro po-drobn pozorovn. Vzkumn prce zabva-jc se jej degenerac ve starm vku jedno-znan potvrdily, e v jej ochran hraje v-znamnou roli lutein.

  K ochran zraku pispvaj i karotenoidy. Mezinejznmj pat beta karoten.

  Pi zelenm zkalu dochz ke zvenmu nit-roonmu tlaku vedoucmu k poruchm a ztr-t zraku. Jednu z monost prevence tohotoonemocnn pedstavuj vitaminy A a B1.

  Velmi dleit je ochrana o pi diabetu. Po-moci mohou vitaminy skupiny B (B1, B12,B6), vitamin C a vi tamin E.

  On oka je sloena z 98 % z blkovin, ktermohou pokozovat voln radikly. Dsledkemme bt i ed zkal. Proto je dleit dodattlu dostatek antioxidant. Ped vznikem e-dho zkalu pomhaj chrnit tyto ltky: vita-min C, E a B2, niacin, selen a zinek.

  3-omega nenasycen mastn kyseliny po-mhaj k lep vstebatelnosti luteinu.

  Pro sprvn fungovn onho nervu jsou d-leit vitaminy skupiny B (B1, B2, B6, niacin,B12, kyselina listov, kyselina pantothe-nov a biotin).

 • 6Konen extra silnLutein 20 mg Forteod Natures Bounty!Novinka v portfoliu vrobk Natures Bounty nabzextra silnou dvku luteinu pro vae oi. Jedna tobolkaLuteinu 20 mg Forte denn dod om optimlnmnostv luteinu, kter podporuje on funkce,chrn stnici proti oxidac. Jako vznamn oxidant z-rove podporuje zdrav pokoky, protoe ji pomhudrovat hydratovanou i v dob, kdy je vystavena slu-nenmu zen.

  Uv se pouze 1 tobolka denn bhem jdla nebopo jdle a nehod se pouze pro dti do t let a osobycitliv na vel produkty.

  Nyn akce!

  K dostn tak Lutein 20 mg Forte ve vhodnm eko-nomickm balen 60 tobolek. Uette a K 100,-!

  Bude vs zajmat...

  Pro zrak je mnohem vhodnj LCD displayne klasick monitory.

  Pi pi o oi je teba vnovat zvltn pozor-nost viv a vyhledvat potraviny, kde se vy-skytuje lutein jako pirozen barvivo. Mezitakov potraviny pat krom pentu nap-klad brokolice, cukety a listov zelenina.

  On tk a buky potebuj ke sv funkci takvitaminy A, C, E a minerly selen a zinek.

  Zrak potebuje chrnit zejmna od stednhovku, kdy se zvyuj rizika nkterch onemoc-nn. Mohou je tak ohrozit razy, kouen, al-kohol, obezita, cukrovka a vysok krevn tlak.

  Podle dosavadnch zjitn makulrn dege-nerace astji ohrouje lidi se svtlma oima,teba ernoi tuto nemoc prakticky neznaj.

  lut skvrna ve skutenosti nen vbec lut,nbr o nco ervenj ne okol.

  Lutein pod drobnohledem

  Je innou prevenc proti makulrn degene-raci, a to spolu se zeaxanthinem, vitaminy C, E,selenem a zinkem.

  Lidsk organizmus si lutein neum sm vy-tvoit. Zskv ho pi kadodenn dostatenkonzumaci ovoce a zeleniny nebo ve formpotravinovch doplk v kombinaci se zeaxan-thinem, selenem, zinkem a vitaminy.

  Doporuen denn dvka zatm nebyla stano-vena; dle vzkum harvardsk univerzity pra-videln uvn luteinu sniuje vskyt dege-nerace maculy lutey tm o 50 %.

  Doporuuje se uvat preventivn nap. pikadodenn prci na PC nebo pi astm sle-dovn televize. Nemal vznam m tak pipobytu v prosted s vy intenzitou slu-nenho zen u moe, na horch apod.

  w w w . n a t u r e s b o u n t y . c z

 • 7PROBIOTIKA VTAN PODNJEMNCI NAEHO ORGANIZMU!

  Zdravotn inky kyselho mlka jsou za-znamenny ji biblickm Starm zkonu.Rusk vdec a nositel Nobelovy ceny IljaMenikov vyslovil zatkem 20. stolet hy-potzu, e obyvatel Kavkazu maj dkypravidelnmu pit kumysu a kefru ve ste-vech laktobacily, a proto se dovaj dlou-hho vku. V souasnosti jsou prospninky probiotickch baktri dokzny navdeck rovni clenmi a kontrolova-nmi klinickmi studiemi.

  Ochrana ped potravinovmi alergeny

  Ml se ten, kdo si mysl, e k prvnmu osdlen lovkaprobiotiky dojde po konzumaci jogurtu. Dti se sicerod se sterilnmi stevy, ale ihned po porodu se zanproces osdlen mikroorganizmy.

  Probiotika ij dokonce i na prsnch bradavkch kojcmatky a pirozen se tak nachzej i v jejm mlku.Sprvn mikroflra pomh bhem kojen dozrt ste-vm dtte tak, aby jeho imunitn systmu tolerovalbn alergeny ptomn v potrav.

  irok kla pozitivnch ink

  Dnes ji vme, e kad probiotick mikroorganismusm na n imunitn systm trochu jin pozitivn inky.Bifidobaktrie a laktobacily napklad produkujznan mnostv kyseliny octov a mln. Je pravd-podobn, e oba tyto jevy, stejn tak jako schopnosttchto kmen pilnout ke stevn sliznici, jsou zodpo-vdn za odstraovn nepjemnch pznak zcpy.

  V podstat to lze shrnout tak, e probiotika blokujrst nedoucch baktri, odbourvaj toxiny, pod-poruj pohyb stev, optimalizuj dobu prchodujdla trvicm traktem a sniuj hladinu choleste-rolu.

  Chyb nm kontakt s baktriemi!

  Podle tzv. Hygienick teorie ideln rovnovhu v naemstevnm traktu naruuje ste